HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. maj 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. maj 2013 Sag 160/2011 (2. afdeling) A og B ApS mod C A/S, D ApS, E A/S og F (alle ved advokat Jan Børjesson) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 18. afdeling den 23. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Jens Peter Christensen og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanterne, A og B, har gentaget deres påstande. De indstævnte, C, D, E og F, har påstået stadfæstelse med den ændring, at D skal erhverve B kapitalandele i K-selskabet nominelt kr. og kapitalandele i E nominelt kr. mod betaling af i alt kr. De indstævnte har endvidere påstået sagsomkostningsbeløbene for landsretten forhøjet.

2 - 2 - Anbringender D har til støtte for påstanden om ændring af landsrettens dom anført, at der nu, hvor årsregnskaberne for 2010 foreligger, skal ske en opgørelse af parternes mellemværende, og at B kapitalandele skal overføres til D mod betaling af i alt kr. Supplerende sagsfremstilling Som det fremgår af landsrettens dom skrev F i en mail af 29. juni 2009 til A om lønreduktionen på 20 %. I et svar herpå hedder det i As mail af 30. juni 2009 til F og med kopi til de øvrige partnere bl.a.: Kære F og partner-kollegaer, Mit oplæg fra i fredags var, som det er angivet, et oplæg til en samlet løsning. Jeg opfatter derfor jeres tilbagemelding som et nyt oplæg samt at jeres tilbud således ikke længere består. F har i dag oplyst mig mundtligt, at man har opfattet min tilbagemelding på jeres oprindelige tilbud som om, at når jeg blot fik adgang til at gennemføre min ekstraordinære økonomigennemgang, vil jeg herefter komme med mit indskud på 1 mio. kr. (på et oplyst grundlag). Jeg skal således beklage, at jeg har været uklar, men det savner for mig at se logisk formål, at jeg bruger betydelige ekstraressourcer på at blive for blot derefter alligevel at komme med indskuddet nærmest pr. automatik, men igen må jeg gribe i egen barm og beklage min tvetydige tilbagemelding. Jeg skal bekræfte, at jeg nu føler mig bedre oplyst, men det gør ikke situationen mindre kritisk. Jeg så opgaven som til fælles glæde, nemlig at vi alle fik et oplyst grundlag at kunne tage en række beslutninger på, og derfor også den række af indstillinger, som er kommet, og hvor yderligere arbejde vil finde sted efter sommerferien. Jeg har derfor aftalt med F, at vi over sommerferien overvejer den samlede situation igen, altså kan vi komme videre på et afstemt grundlag sammen eller skal jeg forlade virksomheden. Jeg kan således ikke på nuværende tidspunkt takke ja til jeres oplæg, men vil arbejde for, at jeg så snart F og jeg er retur fra ferie at få genoptaget og afsluttet denne dialog. Jeg håber, at dette er en fair gengivelse af dagens møde og en fair tilbagemelding fra mig. I mail af 1. juli 2009 svarede F, og det hedder heri bl.a.: Kære alle Jeg vil lige resumere:

3 Da alle partnere, undtagen A, yder et ansvarligt lån i april, opfordres A til at deltage og øvrige partnere tilbyder A, at denne kan nøjes med at deltage med 1/3 af indskuddet. - A meddeler ved mail af 3. april, at han ikke vil skyde penge ind i virksomheden, på det foreliggende uoplyste grundlag, men vil acceptere at der beregnes en rente som modsvarer vor kassekredit rente. Altså en afvisning af øvrige partneres tilbud. - A anfører: Jeg takker for jeres velvilje med at reducere størrelsen af mit lånebeløb, men er indstillet på så længe jeg er ligeværdig aktionær og bidrage ligeligt til kapitalberedskabet. A ønsker sammen med KO at gennemføre projekt oplyst grundlag frem til udgangen af juni og der tage stilling. - A oplyste på seneste direktørmøde at han kan låne pengene i banken. - Ved mail af 26. juni foreslår A at drøftelsen af lønreduktion forliges med at den første reduktion på 30% fastholdes, som aftalt, til at være forholdsmæssig, medens den næste reduktion på 20% skal være krone til krone. A forespørger endvidere om øvrige partneres tilbud fra primo april stadig står ved magt, om at han alene skal indskyde 1/3. Efter drøftelser blandt øvrige partnere meddeler F d. 29. juni pr. mail A, at øvrige partnere er enige i at lave et kompromis på lønreduktionen som foreslået af A. Mht. indskuddet meddeles det at A anmodes om at indskyde og bidrage ligeligt til ka-pitalberedskabet. F sendte endvidere en mail af 2. juli 2009 til A, og det hedder heri bl.a.: Kære A Jeg har forsøgt at træffe dig flere gange pr. telefon, men er bekendt med at du har en travl kalender i dag derfor sender jeg dig denne mail og med kopi til de øvrige partnere. Jeg har i dag, foranlediget af din opringning i formiddags, talt med x1, x2, I og x3 og har også haft en intern drøftelse med mig selv. Vi er alle enige om at vi i aktionærkredsen skal medvirke ligeligt. Der er her ikke tale om den lette løsning, men en erkendelse af væsentligheden af at vi alle ved, at det har en konsekvens hvis vi ikke bidrager ligeligt. Vi håber alle, at du vil vælge at indbetale kr. 1. mill. og dermed 100 % være ligelig i den videre fremfærd. I As svar herpå hedder det i mail af 3. juli 2009 bl.a.: Hej F,

4 - 4 - Som opfølgning på dagens drøftelse glemte jeg et lille supplerende spørgsmål til dig, nemlig at spørge til muligheden for at kunne afkøbe 1/6,5 del af mine aktier for 1 mio. kr., som samtidigt skydes ind i E som lån. Konsekvensen heraf er at min ejerandel falder og min mulige gevinst således maksimeres til at få lånet tilbage, men for mig vil det betyde, at jeg ikke skal gældsætte mig yderligere, men naturligvis må acceptere den konsekvens at min ejerandel (når tiderne bliver bedre) kun er ca. 4,25 %.... Samme dag svarede F følgende: Hej A Det må jeg desværre afslå. Hvis jeg skal købe nogle af dine aktier eller andres aktier, skal det være helt transparent og egentlig er jeg af den holdning at det er virksomheden, som skal købe eventuelle aktier og således skal øvrige aktionærer være med til at tage stilling. F sendte den 5. august 2009 en mail til partnerne. Det hedder heri: Kære partnere A har indkaldt til møde på onsdag kl I den anledning har jeg haft en snak med A for at høre hvad agendaen mere specifikt indeholdt. A svarede at han gerne ville drøfte, endnu en gang, om der kunne opnås en positiv holdning til at han kunne indskyde et mindre beløb jf. tidligere korrespondance fra juni. Jeg sagde til A at jeg ikke fandt det relevant eller hensigtsmæssigt at vi igen skulle drøfte dette anliggende, som der jf. min mail ultimo juni til A var taget stilling til. I stedet anmodede jeg A om at han senest fredag i denne uge endegyldig indbetaler eller at det i modsat fald tages som udtryk for at A har besluttet ikke at indbetale. Mht. løn har jeg anført overfor A, at det blev definitivt aftalt at vi alle skulle gå 30 % ned i løn forholdsmæssigt i februar og at jeg finder det problematisk hvis dette ikke vedståes. Samtidig mener jeg også at vi er enige om at den følgende nedsættelse med 20% er aftalt at skulle ske ud fra krone-til-krone princippet. Jeg vil gerne have denne dialog/drøftelse lukket ned nu, således at vi kan fokusere på forretningen. Senere samme dag svarede A i en mail til alle partnere, og det hedder heri: Kære med-partnere, Jeg har endnu ikke tilbagekaldt min mødeindkaldelse og jeg er ikke enig i F s beskrivelse af forløbet eller aftalen omkring dette møde. Som det fremgår af mødeindkaldelsen er der flere punkter hertil, og det er korrekt, at jeg gerne direkte overfor jer vil have lejlighed til at forklare min holdning. Jeg har indtil

5 - 5 - videre alene ført dialogen med F, og det er blevet kørt lidt op fra F side som mig mod jer. Sådan ser jeg det ikke, uanset at jeg godt kan se en væsentlig forskel i vores udgangspunkt, men jeg håber, at I kan se, at jeg er noget mere presset qva en investering på 7,5 mio.kr. som nu skal yderligere udvides på et grundlag og på et tidspunkt, hvor det ikke var absolut nødvendigt, men hvor F skønnede at det var rettidig omhu at indskyde yderligere midler. Jeg har som led i den ekstraordinære økonomigennemgang stillet en række forslag til nødvendige opstramninger, som fortsat ikke er blevet vedtaget og det er derfor naturligt for mig at kæde dette indskud sammen med en række nødvendige opstramninger, som også indgår i mødeindkaldelsen. Disse opstramninger vedrører primært Sverige og Finland samt vores generelle holdning til, hvem der har beføjelse til at forpligte partnerskabet og hvornår dispositioner skal foreligges direktionsgruppe til drøftelse. For så vidt angår gageregulering og indskud har jeg foreslået F flere forligsløsninger ud over den løsning, som I har taget stilling til før sommerferien. Disse løsninger er gået på favørforrentning af jeres seneste lån, delsalg til F og samtidigt indskud som nyt ansvarlig lån og udvanding til kurs i medejerskabsaftale. Alle løsninger er afvist af F, ligesom F ikke indtil nu har oplyst mig, hvilket kurs konverteringen af gæld vil ske til. Når dette kombineres med at F ledelsesmæssigt disponerer som om jeg ikke var en del af fremtiden, og åbent arbejde for en løsning, hvor jeg fratræder, ja så er situationen ganske uholdbar. Jeg er enig i at der skal fokuseres på forretningen, og jeg har fortsat fuld fokus herpå, men skal naturligvis sikre mig bedst muligt. Jeg har hverken nu eller historisk afvist at komme med kontante indskud, men det skal naturligvis ske på et oplyst grundlag, derfor onsdagens møde, som også går på afklaring af en række rationaliseringstiltag i såvel Sverige som Finland for at bringe balance i disse forretninger, som også i juli måned har haft begrænset omsætning. Endvidere er der også for jeres skyld behov for en afklaring af tegningskursen, så det er klart for alle (da jeg kan forstå at også andre partnere er blevet mødt med udvandingstruslen) på hvilket grundlag dispositioner skal foretages fremadrettet. Jeg fastholder derfor mødeindkaldelsen og gerne med de supplerende punkter foreslået af F. I Fs svar herpå hedder det i mail af samme dato: Kære A og andre partnere Vi kan, efter min mening, ikke forsætte denne føljeton. Alle andre partnere end A indbetalte i marts/april (så vidt jeg husker) og A kan stadig ikke beslutte om han vil eller ikke. Jeg vil søge at være meget konkret på den måde, at såfremt A ikke på fredag har indbetalt, vil det resultere i en proces hvor der sker en udvanding, hurtigst muligt. Kursen i forbindelse med denne udvanding er der ikke taget stilling til, det vil vi gøre i processen og jeg kan ikke forestille mig andet end det vil være en kurs, som i det mindste alle partnere, bortset fra A, vil være enige om.

6 - 6 - Advokat Jan Børjesson har på baggrund af årsregnskaberne for 2008, 2009 og 2010 samt med udgangspunkt i en ejerandel efter kapitalforhøjelserne ved generalforsamlingen den 4. februar 2010 på ca. 0,45 % beregnet værdien af B kapitalandele til kr. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af F, G, H og I, samt ny forklaring af J. F har supplerende forklaret bl.a., at situationen gennem efteråret 2009 efter hans opfattelse var uændret. Han havde accepteret As opførsel og betragtede det som en del af samarbejdsvilkårene. Det var blevet en belastning for den øvrige partnergruppe. Han var fortsat interesseret i at have A i virksomheden, og han fastholder sin forklaring herom, som den fremgår af landsrettens dom. A blev suspenderet, fordi han udtog stævning. Sagsanlægget kom uvarslet og uventet. Det indgik også i suspensionsovervejelserne, at der var den indsatte 3-års frist. A fik løn under sin suspension. Han har ikke rettet henvendelse til A og bedt denne om at gå ned i løn under suspensionen. Som det fremgår af landsrettens dom, ønskede han et fortsat samarbejde med A. Der blev konstitueret en ny direktør i København efter As suspension. Det var Peter Lassen, som havde været tidligere medarbejder i virksomheden. Suspensionen var en suspension og ikke en opsigelse. G har supplerende forklaret bl.a., at samarbejdet og modsætningsforholdet mellem A og F i tiden op til den anden gagereduktion i 2009 var yderligere skærpet, og fronterne var trukket op. Han var ikke en del af den opklaringsproces, der var sat i værk, men over for ham blev processen omtalt af andre som god og konstruktiv. Det var A, der foreslog gagereduktionen. Han var selv frustreret over sin egen økonomiske situation, men han havde ikke behov for økonomisk hjælp, og han har ikke drøftet en sådan, heller ikke med F. I august/september 2009 havde F en opgivende attitude i relation til A. Efter hans opfattelse var F frustreret over forløbet. Der var ikke nogen drøftelse om en opsigelse af A. For så vidt angår suspensionen fandt også han, at situationen var uholdbar med en ledelsesgruppe, hvor et af medlemmerne havde anlagt sag mod selskaber, som repræsenterede og varetog de andre lederes interesser. Situationen var absurd, og det ledelsesmæssige korrekte og rigtige var at suspendere A. Han husker ikke, om A havde foreslået striden løst ved voldgift. Der var tale om en løbende proces i relation til det forhold, der havde udviklet sig mellem F og A. Han var nu ikke længere di-

7 - 7 - rekte involveret i deres forhold, men han blev informeret fra begge sider. De havde begge empati, men i situationen havde de begge gravet sig ned i skyttegrave. For så vidt angår suspensionen var opsigelse ikke et tema. Som forklaret var indskuddet af 20 mio. kr. en stor beslutning. Nedsættelsen af lønnen med først 30 % og senere 20 % var ligeledes store beslutninger, som krævede enighed i partnerkredsen. Såfremt disse beslutninger ikke havde været vedtaget, ville partnerne være kommet med indsigelser. H har supplerende forklaret bl.a., at han ikke konkret husker et oplæg til mødet den 24. marts 2009, men han er sikker på, at det ikke kom "som lyn fra en klar himmel", at der var behov for kapitalindskud. Det referat, han har lavet af mødet, er et beslutningsreferat, og det indeholder de beslutninger, der blev taget. Der er ikke referat af de drøftelser, der førte frem til beslutningerne. Referatet giver efter hans opfattelse et korrekt billede af, hvad der blev vedtaget på mødet. Han erindrer ikke, at A trak sit tilsagn tilbage efter mødet, men at A stillede som betingelse for at indskyde penge, at han fik yderligere information. Han samarbejdede med A om at tilvejebringe et sådant oplyst grundlag. Det var et konstruktivt samarbejde. Det førte til, at virksomheden ændrede rapporteringsmodellen. Der blev også indført debitormøder med de enkelte afdelingsdirektører. For så vidt angår gagereduktionerne husker han ikke, hvem der konkret foreslog 30 % lønreduktion, men han husker, at det var A, der foreslog en yderligere reduktion på 20 % for at imødegå yderligere behov for kapitalindskud. Det var et konstruktivt forslag. I har supplerende forklaret bl.a., at der ved direktørmødet i marts måned 2009 var en vis frustration. Han husker ikke, om mødet på forhånd var forberedt. Alle parter blev enige på mødet. For så vidt angår reduktionen på 30 % i gagen var der også tale om, at medarbejderne skulle gå ned i løn. Samarbejdet mellem A og F var "drøjt", og det var et problem for ledelsen, at samarbejdet mellem de to var så dårligt. Efter hans opfattelse havde A en åbenlys hensigt om at komme ud af ansættelsesforholdet. Det stod klart for ham allerede relativ kort tid efter, A var blevet ansat. F.eks. gav A allerede 3-4 måneder efter ansættelsen på et møde klart udtryk for, at han ikke var blevet informeret tilstrækkeligt af F om det svenske selskab. Lønnedgangen blev effektueret ved lønudbetalingen i slutningen af juli måned Han husker ikke sin reaktion herpå. Den 12. august 2009 var han til et aftenmøde. Han gav på mødet udtryk for, at der ikke var nogen aftale, og det skyldtes, at A ikke ville vedstå aftalen om en reduktion fra krone til krone. Han havde fra starten været imod princippet om en reduktion

8 - 8 - krone til krone, og han ville have foretrukket en forholdsmæssig reduktion. Når nu A havde tilbagekaldt sit tilsagn til krone til krone aftalen, var det hans opfattelse, at han heller ikke var bundet af krone til krone aftalen. Han husker delvist de drøftelser, der førte frem til beslutningen om at suspendere A. Det var en lang række begivenheder, der førte til suspensionen. På det tidspunkt havde han endnu ikke kendskab til, at der også skulle ligge et økonomisk incitament for A til at blive opsagt. Han blev mundtligt informeret herom. Han kender ikke de nærmere juridiske konsekvenser af en suspension, men det er hans opfattelse, at A ødelagde firmaets fælles mål. Han støttede derfor, at samarbejdet med A blev bragt til ophør. Han blev konstitueret leder i København, mens han fortsat var direktør i Aalborg. Han holdt en tale for A, og han sagde bl.a., at A havde håndteret det "forbilledligt", og at han kunne adskille tingene. J har forklaret bl.a., at han siden 1. april 2012 har arbejdet som mægler i C. Han er fortsat aktionær i firmaet. I perioden fra 2002 til 2012 var han direktør for Odense afdelingen. Han var desuden i en 3-årig periode fra 2007 til 2010 administrerende direktør for det finske selskab. Der var i direktørjobbet i Odense 100 % handlefrihed inden for de afsatte rammer. F var altid til stede, hvis der var behov for det, og i øvrigt var der en gensidig orientering mellem dem. I København var det vanskeligt for virksomheden at få fodfæste, og det var også vanskeligt her at holde på personalet. F ville styrke positionen i København. L var blevet opsagt fra jobbet som direktør i København på grund af personaleproblemer. Den 12. august 2009 var der et møde om kapitalforhøjelsen. Han husker ikke, at han på mødet skulle have udtalt, at der ikke forelå nogen aftale om en lønreduktion. Der var ikke udarbejdet en skriftlig aftale om lønreduktion. Der var udarbejdet en skriftlig aftale om den første lønreduktion. Lønreduktionen fremgik imidlertid af et mødereferat. På mødet den 24. marts 2009 var der vedtagelse af såvel de indskud, der skulle stilles, som den lønreduktion, der var opnået enighed om, og han husker ikke, at der var indsigelser. På mødet den 5. juni 2009 var der enighed om lønreduktionen. Der var ikke nogen kobling mellem lønreduktion og eventuelt nedsat kapitalindskud. Som han har forklaret, var drøftelserne angående indskud og lønreduktion separate drøftelser. Han deltog ikke i drøftelserne om suspensionen af A. Han har solgt ejendomme til X Management A/S, der var en loyal kunde, som skulle have en særlig god behandling. Han var kundeansvarlig for X Management.

9 - 9 - Højesterets begrundelse og resultat Da D ved opsigelsen i august 2010 har erklæret at ville tilbagekøbe B kapitalandele i K-selskabet og i E, og da årsregnskaberne for 2010 nu foreligger, kan Højesteret træffe afgørelse om parternes økonomiske opgør. Højesteret finder ikke grundlag for at tilsidesætte den opgørelse, der er udarbejdet af advokat Jan Børjesson. Værdien fastsættes således til kr. Herefter og i øvrigt af de grunde, som landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen med den ændring, at B skal overføre sine kapitalandele i K-selskabet nominelt kr. og i E nominelt kr. til D mod betaling af i alt kr. Højesteret finder ikke grundlag for at ændre landsrettens afgørelse om sagsomkostninger. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes med den ændring, at B skal overføre sine kapitalandele i K-selskabet nominelt kr. og i E nominelt kr. til D mod betaling af i alt kr. I sagsomkostninger for Højesteret skal A og B solidarisk betale kr. til C, kr. til D, kr. til E og kr. til F. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. marts 2010 Sag 365/2007 (1. afdeling) Finance Credit Danmark A/S under konkurs v/kurator advokat Anne Birgitte Gammeljord (advokat Finn Mejnertsen) mod Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. juni 2010 Sag 72/2008 (2. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere