2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november."

Transkript

1 1 10. mødedag, torsdag den 9. oktober 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Dagsordensredegørelse (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Tiende mødedag, torsdag den 9. oktober, er åben. I dag er der kun et punkt til behandling, det er første- og andenbehandling. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark. Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser forelægger sagen. Jeg kommer lige tilbage til dagsordensredegørelsen. 2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november. 2. og 3. behandlingen af punktet 73, er rykket til behandling fra dagene 15. oktober og 12. november til henholdsvis 12. november og 26. november. De 3 punkter er udsat på baggrund af anmodning fra Bolig- og Infrastrukturudvalget. Ligeledes er 2. og 3. behandlingen af punkt 60, flyttet til behandling fra henholdsvis 15. oktober og 18. november til 12. november og 26. november. Punktet er udsat med henblik på udarbejdelse af et ændringsforslag.

2 2 Landsstyret har anmeldt punkt 120: Redegørelse Affaldshandlingsplan Punktet er sat til behandling den 26. november. Redegørelse til dagsordenspunkt 120 om handlingsplan for affaldshåndtering har Landsstyret givet til behandling under og skal behandles under dagsordenspunkterne den 26. november. Er der nogen, der ønsker ordet i forbindelse dagens dagsordensredegørelse? Der er ingen. Den er dermed vedtaget. Til sidst vil jeg bringe hilsen til Landstinget fra Folketingets formand, Thor Pedersen sendte under min deltagelse af folketingets åbning videre til jer. Tak.

3 3 10. mødedag, torsdag den 9. oktober Dagsordenens punkt 127 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark. (Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) (1. behandling) Mødeleder: Vær så god Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Siverth K. Heilmann, Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, Atassut. Tak. På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge Forslag til Lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark til udtalelse. Lovforslaget bliver hastebehandlet i Danmark. Jeg har derfor anmodet om, at det optages som et dagsordenspunkt på Landstingsmødet i dag. Departementet har modtaget lovforslaget tirsdag den 7. oktober Loven forventes at træde i kraft med virkning fra den 5. oktober Lovforslaget bliver førstebehandlet i Folketinget i dag torsdag den 9. oktober og forventes vedtaget fredag den 10. oktober. Som følge af den korte tidsfrist har det ikke været muligt at få oversat lovforslaget til grønlandsk. Jeg beder om forståelse herfor.

4 4 Lovforslaget er et led i Regeringens forsøg på at formindske virkningerne af den internationale finanskrise, som først og fremmest er en likviditetskrise for visse finansielle institutioner i store dele af verden. Krisen giver sig udslag i, at nervøse kunder vil have deres indeståender udbetalt og at pengeinstitutter derfor kan løbe tør for likviditet. Lovforslaget indeholder 4 punkter: Etablering af en garantiordning. Pengeinstitutterne i Danmark har frivilligt aftalt at komme hinanden til hjælp, hvis der opstår mangel på likviditet. Denne ordning udbygges nu, således at pengeinstitutterne fremover etablerer garantier for hinanden på op til 35 mia. Garantiordningen er frivillig, men skal efter forslaget også omfatte bankerne i Grønland. En statsgaranti overfor pengeinstitutterne. Får et eller flere pengeinstitutter brug for likviditet skal de 35 mia. først bruges. Hvis der er brug for yderligere midler træder staten som noget nyt til med de yderlige beløb, der måtte være nødvendige. Til gengæld etablerer staten et nyt selskab, som overtager og sælger de sunde dele af pengeinstituttet/pengeinstitutterne. Indskydergarantien. Den hidtidige indskydergaranti for kunder i pengeinstitutter var på Denne beløbsgrænse ophæves nu. Alle indeståender vil fremover blive betalt fuldt ud uden beløbsgrænse. Stop for udbytter med mere. Den nye ordning er foreløbig begrænset til 2 år. I denne periode må der ikke udbetales udbytte til aktionærerne, og direktørerne i pengeinstitutterne må ikke få tilbudt køb af pengeinstituttets aktier eller aftale lignende ordninger. For Grønlands Hjemmestyres vedkommende betyder det, at et forventet udbytte til Landskassen på 14,9 millioner i Grønlandsbanken i hvert af årene 2009 og 2010 ikke kan udbetales.

5 5 Forslaget kan medføre forhøjede gebyrer eller lignende for borgere og virksomheder. For Landskassen betyder bortfaldet af den tidligere beløbsgrænse, at ethvert indestående er sikret uanset størrelse. Men nok så vigtigt for den finansielle stabilitet og tilliden til bankvæsenet er det, at også privatpersoner, private selskaber og offentligt ejede selskaber og kommunerne med ordningen får sikkerhed for deres indeståender i pengeinstitutter i Grønland og Danmark. For at sikre stabilitet i bankvæsenet også i Grønland skal jeg anmode Landstinget om at tilslutte sig, at loven om finansiel stabilitet også kommer til at gælde for Grønland. Med disse bemærkninger skal jeg overlade forslaget til Landstingets velvillige behandling. Nu kommer partiernes talsmænd, først Otto Jerimiassen, Siumut. Derefter Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit. Otto Jeremiassen, Siumuts ordfører. Siumut anser forslaget værende fuldlødigt og har med interesse nærlæst Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til Lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark. Siumut støtter fuldt op om forslaget til stabiliseringsvirkende tiltag sigtet på danske finansinstitutioner mod virkningerne af den internationale finanskrise, det er nemlig en kendt sag, at driften af det grønlandske finansgrundlag er i tæt samarbejde og forbundet med den danske finansverden, hvor begge vore banker er direkte forbundet med danske banker. Derfor er det også strengt nødvendigt at støtte hinanden på baggrund af den drifts overensstemmelse der er i bankforetagenderne. Vi forstår i Siumut, at lovforslaget indeholder fire punkter: Etablering af en garantiordning. En statsgaranti overfor pengeinstitutterne. Indskydergarantien. Stop for udbytter med mere.

6 6 Siumut forstår, at udbytteudsigterne for fra Grønlandsbanken pålydende 14,9 mio. kr. ikke vil blive udbetalt Hjemmestyret. Derfor vil vi fra Siumut Kræve, at vort Landsstyre er fuldstændig klar over virkningerne af dette i forbindelse med Finansloven for Med disse ord skal Siumut tilkendegive sin støtte til udtalelsesforslaget. Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit, derefter kommer Emilie Olsen, Atassut. Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiits ordfører. Den uhyggeligt fremstormende globale finansielle økonomiske krise, rammer især pengeinstitutter, finanshuse, aktiemarkedet m.v., og ikke mindst personer og familier er eller bliver berørt med større rentebyrder på f.eks. deres investeringer i hus eller lejlighed, højere leveomkostninger og usikkerhed p.g.a. krisen. Den internationale krise er nu slået igennem i Danmark og har gjort det yderst vanskeligt for banker, hvilke allerede har betydet, at flere banker er lukket eller er fusioneret med andre. Det har også betydet, at flere enkeltpersoner eller selskaber har mistet deres indeståender og investeringer i aktier. For at sikre, at det ikke bliver værre, har den danske regering en hurtig handleplan. Den danske regering, med et bredt politisk flertal bag sig, fremsætter et lovforslag, med henblik på sikring af finansiel stabilitet i Danmark, hvor staten stiller garanti. Med vedtagelsen af forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark, forpligter staten sammen med Det Private Beredskab, ved en aftale af 5. oktober 2008, garantier, så alle bankkunder og øvrige simple kreditorer har fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i danske pengeinstitutter. Ordningen tilbydes også de grønlandske pengeinstitutter. Den danske regering anmoder Grønlands Landsting om udtalelse til, om det danske lovforslag og skal finde anvendelse i Grønland. Såfremt loven også skal gælde for Grønland, vil det grønlandske folk på lige fod med det danske folk få sikkerhed for deres indeståender i de grønlandske, som de danske, pengeinstitutter. Denne ordning har en

7 7 varighed frem til den 30. september 2010 med mulighed for forlængelse. Inuit Ataqatigiit vil takke Den danske Stat for det værdige tilbud og anbefaler, at Landstinget tilslutter sig loven om finansiel stabilitet også kommer til at gælde for Grønland. Emilie Olsen, Atassut, derefter Palle Christiansen, Demokraterne. Emilie Olsen, Atassuts ordfører. Vi skal fra ATASSUT fremkomme med følgende bemærkninger til nærværende forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark: Vi erfarer i ATASSUT, at lovforslag ikke har været til høring, begrundet med sagens hastige karakter. Vi håber, i ATASSUT, at Landsstyret har haft mulighed for at hørt pengeinstitutterne i Grønland forinden nærværende forslag. Til det vil vi gerne have Landsstyrets fyldestgørende svar. Lovforslaget vil medføre negative konsekvenser for pengeinstitutterne, da det såkaldte private beredskab i tidsperioden 5. oktober 2008 frem til 30. september 2010 skal være med til at dække selvrisiko på 10 mia. kr. i kaution, og da der skal være en garantiprovision på 7,5 mia. kr. over de næste 2 år, også dækket af pengeinstitutterne. Pengeinstitutterne skal altså stille en rådighedsbeløb på 35 mia. kr. til sammen, og vi vil fra ATASSUT gerne have Landsstyrets svar på hvor meget pengeinstitutter, der direkte berører Landskassen, skal stille til rådighed? I den pågældende periode vil pengeinstitutterne på grund af beredskabet ikke have mulighed for at udbetale udbytte, og i forbindelse med de grønlandske pengeinstitutters deltagelse i beredskabet, vil det med stor sandsynlighed ikke være uundgåeligt at almindelige brugere, der hverken er medejere eller aktiekøbere, vil blive ramt i form af større gebyrer m.m..

8 8 Derfor må vi som enkelte borgere håndtere vores privatøkonomi fornuftigt, velgennemtænkt og stramt, og på den måde selv forebygge større omkostninger i form af gebyrer m.m.. Ifølge lovforslaget etablerer Staten som eneejer et afviklingsselskab, og de pengeinstitutter der tilslutter sig garantiordningen skal leve op til kapitalkravene, og kan et pengeinstitut ikke leve op til kravene, kan denne blive tvunget til enten at acceptere at indgå en aftale med afviklingsselskabet, eller blive tvunget til at blive overdraget. Såfremt et pengeinstitut på en eller anden måde overtræder reglerne, bliver denne forpligtiget til at fremkomme med en redegørelse til Finanstilsynet inden 8 dage. Godt nok har USA s regering, med senatets godkendelse, vedtaget en finanspakke på omkring 700 mia. dollars. Men dette i sig selv er ikke nogen garanti for at finansmarkedet vil rette sig op. Det er vigtigt for ATASSUT at fremhæve de værste scenarier der kan opstå, idet det er vigtigt at vi som enkelte borgere har indsigt i de forskellige risikofaktorer der er forbundet med finanskrisen. Det er ifølge vores mening et meget godt og konstruktivt initiativ, Den Danske Regering har taget, idet Staten forpligtiger sig selv til at være garant for at finanskrisen ikke rammer Danmark og hele Riget. Dertil skal vi fra ATASSUT udtrykke vor store respekt for Staten. Set i forhold til den meget korte frist der er for at behandle nærværende forslag, skal vi fra ATASSUT udtrykke vort ønske om uddybende forklaring på de områder vi gerne vil have belyst. Vi skal fra ATASSUT tilkendegive vor støtte til nærværende forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark og indstille forslaget til vedtagelse. Nu kommer Palle Christiansen, Demokraterne, derefter kommer Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat.

9 9 Palle Christiansen, Demokraternes ordfører. Tak. Først vil jeg meddele at min tale ikke lavet som normal partiudtalelse, jeg vil bare kort forklare Demokraternes mening om den forelagte forslag; derfor vil jeg også tale langsomt, så tolkene kan følge med. Demokraterne har fulgt med i den verdensomspændende finanskrise, som sker i øjeblikket. Demokrater kan kun se en eneste god ting og det er at vi har forhåbninger om at den grølandske samfund nu kan se hvad der foregår i omverdenen og om krisen vil få indflydelse for Grønland. Vi ligger isoleret heroppe i Grønland, men vi er alligevel meget udsatte for det der sker ude i verden, kan få voldsom indflydelse på tingene heroppe. Demokraterne mener at det ikke er normal procedure at staterne sikrer pengeinstitutterne. Når pengeinstitut udsættes for sådan katastrofe er normalt i sådan handel, at forhandleren også mister penge ved det. På denne måde lider disse pengeinstitutter, der lejer med pengene tab der mistes arbejdspladser. Sådanne pengeinstitutter, der vil tjene hurtige store gevinster er også udsatte at miste store beløb sådanne finanskriser. Når der sker, som det sker rundt om i verden i dag, så er der kun foretagender, der kører fornuftigt, der kan overleve. Når krisen er over, så er der basis for at etablere sunde foretagender, og de får lov til at køre godt. Den danske stat kan vælge, at der skal være ro i kongeriget ved at sige at staten sætter 35 milliarder kroner som garanti for nogle af pengeinstitutterne og beder resten om at dreje nøglen. Staten har også gjort det for at beskytte den danske krone og for at opretholde ro i den danske finansverden. Sådan handling er også meget godt. Ingen skal dog ikke være i nogen som helst tvivl om, at hvis der sker katastrofe i Danmark så sker der også katastrofe i Grønland. Nu er vi i gang med at vedtage en finanslov, som er fuldstændig uacceptabelt. Det bliver ikke bedre for Landsting og Landskasse at nabolandet er truet af stor finansiel fare. Vi kan bare se på Island og se, hvordan samfund kunne være styret, men vi kan se på Islandske stat har opgivet at støtte den islandske krone ved at låne 30 mia.

10 10 kroner fra Rusland. Nu er den Islandske stat nærmest bankerot. Den private islandske pengestrøm har overhalet statens kunnen og er kommet til at lide for det. Demokraterne håber at regeringen i Grønland tager lære af islandske fejlbedømmelse og vi grønlændere ikke kommer til at bruge milliarder af statens penge; vores regering bør heller ikke være med i betænkelige erhvervsforetagender. Så kan vi risikere at Grønland om 15 år kommer i samme situation som Island i dag, hvis der fortsættes med den nuværende pengepolitik til den tid her i Grønland. Dette forslag er sendt til Landstinget som høring fra den danske folketing, vil betyde at finasloven bliver 8,9 millioner kroner dårligere, idet forventede tilgodehavender fra Nationalbankens overskud vil ramme os til næste finasår Selv om denne ordning kun skal vare i to år kan man sagtens forestille sig at den bliver forlænget. Derfor håber Demokraterne naturligvis at landsstyret regulerer finanslovforslaget med hensyn til overslagsårene, så man på den måde sætter de forventede indtægter ned. Resultatet af sådan handling vil være at indtægterne fra Grønland må være højere, måske ved at finde flere besparelser, så den fuldstændig umullige finaslovforslag, der i øjeblikket arbejdes med i landsstyret kan blive tilpasset forholdene. Demokraterne vil derfor opfordre landsstyret, i samarbejde med pengeinstitutterne så hurtigt som muligt laver en redegørelse, hvilke konsekvenser sådanne finansielle kriser og finansielle ændringer har for Grønland og hvordan konsekvenserne bliver for det grønlandske samfund. Sådan redegørelse må laves så hurtigt som muligt og forelægges til Landstinget og det grønlandske samfund, så vi kan se hvilke beslutninger vi må tage for at opnå ro i finanserne. Uroen vil blive mage gange større hvis der ikke sker det, derfor prøver vi fra Demokraternes side at minimere uroen så meget som muligt. Med sådanne indledende bemærkninger indstiller Demokraterne at høringen fra folketinget bliver vedtaget med den nuværende udformning.

11 11 Nu har Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat, ordet. Derefter kommer den uafhængige Attaviitsoq Marie Fleischer. Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. På vegne af Kattusseqatigiit Partiiat kommer jeg bemærninger til forslaget til landstinget. Først vil sige, at vi ikke har kunnet nå at oversætte vores udtalelse til dansk. Vi har haft meget kort tid til detaljeret læsning af forslaget da den blev modtaget sent. Men vi kommer med bemærkninger og bruger hovedsageligt Landsstyrets besvarelse som udgangspunkt. Forslaget som er forelagt er for at sikre de danske pengeinstitutter mod efterdønningerne af den verdensomspændende finanskrise. Folketinget skal tage afgørelse om det og vi lægger mærke til at det vil gælde overalt indenfor rigsfælleskabet, og så for pengeinstitutter i Færøerne og i Grønland. Kattusseqatigiit Partiiat har stor forståelse for det og også på den hurtige måde den blev forelagt. Vi ved at pengeinstitutterne rund omkring i verden slukker på stribe pga. igangværende finansielskrise og at den allerede har indvirket den danske finansverden med det resultat at nogle banker allerede der lukket. Derfor må vi vurdere situationen, hvordan vi skal forholde ogs både på kort og den lange sigt. På den måde kan sikre vore egne pengeinstitutters muligheder. Ikke mindst må vi prøve at finde løsning til at sikre menigmands finansielle situation, så folk med opsparede penge ikke lider tab i pengeinstitutterne. Vi vil komme med korte bemærkninger til de fire fremsatte punkter. Vi mener, at det ser ud til at man kan se, at det er smidig afgørelse de afspejler. Vi ved at det vil have indvirkning på befolkningen og deres brug af pengeinstitutter og ejere til disse, ikke

12 12 mindst tilbageholdelse af fondsuddelingern, som har god indflydelse og opfordring til de tildelte, beklageligvis må fastfryses i foreløbig 2 år. Det er beklageligt, men Kattusseqatigiit Partiiat har god forståelse for denne beslutning, da vi ikke kan se bort fra, at finanskrisen også vil have negativ indflydelse i grønlandske forhold. Hvis Grønlandske pengeinstitutter skal kunne beskyttes effektivt; sådan lovændring kan nok ikke undgås. Med disse få ord tilslutter os forslaget med god forståelse. Og nu den uafhængige Attaviitsoq Marie Fleischer. Marie Fleischer, Løsgænger. Tak. Det er glædeligt at landsstyret uden vaklen har udformet sådan lovforslag, som vil have stor indvirkning på samfundet, skønt man har ganske kort tid til det arbejde. Men det er ikke orden, at landsstyret allerede igår ikke uddelte forslaget, selv om de har den klar, derfor har det været nødvendigt for os at vi kund kan finde de vigtigste punkter i internettet. Den danske regerings redningsplan har følgende vigtigste punkter. For de 2 kommende år skal op til 35 mia kr. bevilges til Den Private Beredskab som bruges til støtte for pengeinstitutter med store problemer. Hvis det viser sig, at der er brug for flere penge, er det Statens, der lukker. Disse 35 mia. kr. er fordelt på følgende måde: 1. 7,5 mia. kroner udbetales som forsikring (forsikringspræmie), hvis de ikke bliver brug, tilfalder de statskassen. 2. Pengeinstitutterne udbetaler 10 mia. Kr. og pengene kan kun udbetales til en pengeinstitut når pengeinstituttet ikke kan klare poroblemet selv.

13 13 3. Pengeinstitutterne forpligtes til at udbetale op til 10 mia kr, hvis det er nødvendigt. Denne redningsplan er udarbejdet for at den danske stat skal sikre den private opsparer, indtil dato kan Indskydergaranti Fonden kun dække op til kr. Der skal ikke være nogen tvivl om, at herværende initiativ er for at sikre at der ikke sker ukontrollabel finansiel krise. De senseste dage, eller rettere sendeste uger viste jo, at at den verdensomspændende finasielle krise forstærkes. Derfor har Grønland ingen anden udvej end at vedtage forslaget om at sikre Kongerigets finasielle situation. Med disse mener jeg dog ikke, at den foreslåede løsning stopper verdens finansielle problemer, eller at den løsning garanterer at krisen ikke får indflydelse på Grønland. Det vigtigste i forslaget er at opsparernes penge i bankerne bliver síkret. Den handling vil sikre, at man undgår at folk begynder at tage deres penge ud af bankerne. Så vidt jeg kann overskue gør det dyrere at låne penge i banken, da bankerne kun har begrænsede muligheder at låne penge fra andre lande og er tvunget til at sætte udlånsrenterne op. Det sker samtidig med Nationalbanken sætter renten op i weekenden. Alene det er grunden til at pengeudlån bliver dyrere. Vi må indrømme, at finanskrisen ude i verden er nået til Grønland. Vi må bare håbe at arbejdspladserne i Grønland ikke begynder at lukke med masse fyringer til følge. Vi må også håbe heller ikke at folk bliver ruineret fordi de har banklån til hus, bil eller båd. Dog er der stadig risiko for de nævnte, og det kan ske ved at lånerenterne bliver højere. Jeg håber inderligt, at landsstyret isamarbejde med landstinget sørger for at samfundsmaskineriet får lov til fortsat at køre så samfundslivet kann fortsætte uden store ændringer. At der bliver udarbejeet en sammenhængende finanslov har aldrig været mere nødvendig end nu. Lige så nødvendig er at man støtter hinanden. Jeg støtter hele forslaget med disse ord. Tak.

14 14 Nu har landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser ordet. Derefter kommer Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit. Siverth K. Heilmann, Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, Atassut. Ja tak. Jeg takker de tydelige udtalelser og støtte fra partierne, trods den korte frist. Tak til folketinget, da de inviterer rigsfællesskabets medlemmer, Færøerne og Grønland til at være med i beredskabet for at dæmme op for verdensomspændende finanskrise. Den vi har forelagt her skal nok finde støtte i folketingets flertal allerede i morgen. Jeg kan mærke at partiernes talsmænd støtter landsstyrets forslag. Jeg håber også at man prøver ikke at indflette det nu forelagte forslag i andenbehandlingen af finansloven i Landstinget. Her er emnet at sikre sig imod den verserende finanskrise, hvor bl.a. Grønlandsbanken og Sparbank Vest har været hørt, og det er også derfor landsstyret kom med sådan forslag. Tingene sker i øjeblikket lynhurtigt, og vi må sørge for at bekymringerne ikke tager overhånd, heller ikke i ladnstinget. Hvis det sker, så går det for alvor galt. Første afsnit kan udtrykkes sådan at Grønlandsbanken regner med at sådan ordning årligt kan svare til 13 mio. kr. og derudover regner med at der er behov for garantisum på mio. kr. For det andet kan man sige, at Sparbank er en afdeling og er på den måde absolut med i ordningen. Som den tredie kan nævnes at det selvfølgelig er udgiftkrævende for bankerne. På den måde skal Grønlandsbanken sikre at skaffe penge så deres kunder kan sikres. Jeg vil takke alle partierne endnu engang fordi de støtter landsstyrets forslag.

15 15 Som afslutning vil jeg sige, at Demokraterne ved Palle Christiansen brugte Islandske fadæse som skrækeksempel. Naturligvis må landsstyret arbejde på at sikre at verdens finansproblemers virkning i Grønland bliver så lille som muligt; den forelagte forslag en af dette initiativ. Men jeg vil bare gentage, at jeres accept af forslaget, trods sagen er lagt frem med meget kort varsel er jeg meget taknemmelig for. Jeg vil også til slut sige, at vi håber at I nærlæser det forkortede uddgave af garantistillelses initiativet, som er uddelt til rådsmedlemerne netop i formiddags. Der er konsekvenserne og handlingsmulighederne mod forskellige udviklinger sagen forklaret meget dybtgående. Så vidt jeg er landsstyremedlem for Finanser indkaldt til samråd af finansudvalget, der kan han også komme med opdatering af situationen. Tak. Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit. Derefter Emilie Olsen, Atassut. Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiits ordfører. Det er interessant at lytte til Demokraternes talsmand for lidt siden. Hans synspunkter ligger meget tæt på USA's præsident George Bush s argumentation sidste uge, da han fremlagde redningsplanen fra højrefløjen af det republikanske parti. Det er udtryk for den rene kapitalisme at kun den stærke kan få frelse og de svage desværre må bukke under på grund af krisen. De kan kun overleve, hvis de er stærke nok. Derfor har jeg ellers regnet med, at hvis Demokraterne, som de har udtrykt sig, har støttet det rene kapitalisme, ja så må de have stemt imod forslaget. Det er også i orden. Men det er interessant at høre deres synspunkter. Vi er dog enige med Demokraterne på et punkt. Vi i landstinget mener at også vi må få oplysning om følgerne af den finansielle krise ude i verden. Landsstyret må forklare Landstinget, hvad der forventes at ske i Grønland i den forbindelse. Blandt andet har vi forespørgsel til Landsstyret for at få at vide hvor de likvide midler i Landskassen er placeret. Vi kræver forklaring.

16 16 Derud over vil vi også vide om Grønlands Hjemmestyres selskaber, hvor disses fulde eller delvise finanser er placeret og om hvordan deres forvaltning af værdier og penge er udformet, og i hvilke lande og hvor mange penge er placeret. Jeg håber at landsstyret i morgen, allersenest i morgen, besvarer disse spørgsmål. Vi må jo også regne med at vi kommer til at behøve disse oplysninger til vores arbejde med finansloven. Derimod mener vi ikke at Island kan sammenlignes med Grønland. Nå man tænker på det finansielle forløb i Island i de seneste; stor gældsætning i udlandet i forbindelse med stort opkøb af foretagender og selskaber i udlandet uden baggrund af reelle værdier, oppustet pengeboom, på grund af alle disse har man allerede for år siden forventet at ballonen revner på et eller andet tidspunkt. Det har været ventet længe. Længe før finanskrisen har man vidst at Island er i fare. I forbindelse med den igangværende finanskrise går det meget hurtigere ned ad bakke for Island. Vi er enige med Marie Fleischer i at man ved den aktuelle lov elimineres risikoen for bekymring. Det er helt jo klart at vi også mister et eller andet i forbindelse med den igangværende krise. Vi må bare være forberedt på det. Selvfølgelig er det godt, at folk sikres, altså hvis de har penge i banken. Eller man bliver sikret mod tab. En ting er dog helt sikkert; man skal være fuldstændig forberedt, da der kan være mange andre faremomenter. Nu er udlånsrenten allerede forhøjet. Og man må også forvente at den stiger yderligere i den kommende tid. Det bliver dyrere at låne penge og forskellige planlagte opgaver, f.eks. Hjemmestyrets planlagte opgaver bliver sværere at gennemføre fordi det bliver sværere at låne penge og lånene bliver dyrere. Selvom denne lov er velkommen, så vil følgerne af finanskrisen være meget mærkbare her i Grønland. Derfor mener jeg at Landstinget også må være forberedt på det. Den ret så vanskelige finanslovsarbejde vil ikke bliver lettere af den grund. Tak.

17 17 Emilie Olsen, Atassut, derefter Palle Christiansen, Demokraterne. Emilie Olsen, Atassuts ordfører. Tak. Atassut takker for Landsstyrets svar på vores spørgsmål. Alligevel er der gund til at forstå vigtigheden af sikringen for følgerne af den internationale finanskrise for Grønlands Hjemmestyres institutioner og selskaber er betryggende. Her ved man at Grønlands Hjemmestyres foretagender og selskaber har lånt flere milliarder fra udlandet. Derfor er det meget vigtigt for os at vide, hvordan man har sikret sig bedst muligt disse institutioner og selskaber imod den truende fare. Som Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit og Marie Fleischer, Den uafhængige nævnte dem også. Det er meget vigtigt at vi får det at vide. Tak. Palle Christiansen, Demokraterne, Derefter landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, Atassut. Palle Christiansen, Demokraternes ordfører. Tak. På vegne af Demokraterne er jeg glad for Kuupik Kleist, formand for inuit Ataqatigiit, fine fremlæggelse. Da Kuupik Kleist viste spænding er til hver en tid velkommen hos os. Du kan bare komme ned i vores kontor, så snakker vi sammen. Det, vi er glade for i dette forslag er den normale situation i al handel. Det er pengeinstitutterne og fondene som er vindere i dette slag. De er garanteret til de første 35 mill. kr. De er øremærket til dem. Det vil igen sige, kravene er meget skrappe til staten kan undlade at stille garanti. Vi så hvordan regeringerne blander sig i England og Holland, sikker alle, uden at kræve pengeinstitutterne skal komme garantier. Demokraterne mener at den danske regerings styring altid har været af det gode. Regeringen viste hvordan en del af pengene også kan bruges. Det er vores, Demokraternes grund til at

18 18 stemme for landsstyrets, Grønlands Hjemmestyres garantiordning, og det er for at holde befolkningen i ro. Og det gør de for at sikre dem, der har opsparing ikke taber deres opsparing. Vi Demokrater kan også være med, at landsstyret kan stille garanti for den private erhvervsliv. Tak. Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender. Per Berthelsen, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender, Siumut. Ja, tak. Da der er stor tilslutning for dagens overskrift, kan jeg ikke se nogen grund til at starte en langvarig debat. Men Inuit Ataqatigiits formands budskab er rigtig, de spørgsmål efterlyser oplysninger om den verdensomspændende finanskrises virkning i Grønland. Det jeg kan sige i den anledning er; ja, det er spændende for Grønland. Sermitsiaq, der udkommer i dag kommer der forklaring på indholdet i stillede spørgsmål. Den bliver naturligvis også uddelt til landstingsmedlemerne i løbet af dagen. Jeg er taknemmelig for, at Inuit Ataqatigiit formand tog den sag op, det er jo netop på den baggrund vi udarbejdede den omtalte uddybning og forklaring som udkommer i dag. Men som jeg allerede har sagt vil jeg ikke komme med dybe og omstændelige forklaringer nu, da jeg ikke mener at tidspunktet er det rette. Jeg vil blot nævne at bemærkningen om Demokraternes sammenligning af os med Island lyder så passende. Vores Landskasse skylder nemlig ikke noget og dens nuværende situation er sikker og tryg. Jeg tror samtidig at nuværende er det for tidligt, også med hensyn til det kommende arbejde med finansloven, at der blev antydet, som om hele verden er ved at gå fra hinanden. Da ungdommen er herinde, vil jeg sige at det netop for at undgå sådan situation det store arbejde med finansloven udføres. For at undgå der opstår kaos og for at sikre indtægter og udgifter balancerer.

19 19 Vi skal nok snakke meget om det, vær bare sikre på det. Jeg synes man skal passe meget på at komme med et budskab om, at kun de stærkeste kan overleve i et så lille samfund som vores. Hvis vi skal arbejde med sådan indstilling, risikerer vi at nogle af de vigtigste funktioner i samfundet risikerer at stoppe helt. Derfor mener jeg, uanset hvordan vi siger i forbindelse med finanserne, så er det vigtigste i den forbindelse, at sikre samfundsmaskineriet kører videre, som den uafhængige Marie Fleischer også udtrykker det. Men, som sagt vi skal nok snakke meget mere om det når vi kommer til finanslovsarbejdet, men jeg håber at i læser forklaringen af mulige konseksvenser med interesse. Jeg vil naturligvis prøve at besvare eventuelle spørgsmål. Tak. Nu kommer landstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, Atassut. Vær så god. Siverth K. Heilmann, landstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, Atassut. Tak. Ganske kort. Til Emilie Olsens spørgsmål om forholdene omkring de store foretagender i Grønland i en krisesituation vil jeg svare, at jeg på nuværende tidspunkt ikke kan komme med uddybende besvarelse, men jeg vil samtidig love at jeg, sammen med relevante partnere, vil undersøge sagerne nøje og sørger for der kommer skriftlig besvarelse af disse spørgsmål. Tak. Der er ikke flere talere. Nu skal vi til at afslutte vores første behandling af forslaget. Hvis der ikke er nogen, der vil sige imod, forslår jeg anden behandling uden forudgående udvalgsbehandling. Der er ingen imod dette. Nu skal vi gå i gang med andenbehandling af dagsordenspunkt 127 med følgende overskrift:

20 mødedag, torsdag den 9. oktober Dagsordenens punkt 127 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om financiel stabilitet i Kongeriget Danmark. (Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut (Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) (2. behandling) Mødeleder: Forslaget fik støttet af det absolut flertal. Der blev heller ikke foreslået at det skal i udvalgsbehandling. Der er ikke fremkommet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker ordet? Der er der ikke. Så kann vi afslutte andenbehandling af forslaget. Nu stemmer vi om forslaget. Jeg beder landstingsmedlemmerne om at stemme. Afstemningen er færdig. 20 stemmer for forslaget.

21 21 Der er ingen nej stemmer. Der er ingen blanke stemmer Således blev forslaget vedtaget. Således er landstingsmødet slut for i dag. Tak.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006.

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006. 6. mødedag, tirsdag den 02. maj 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Skriftlig besvarelse af 36 stk. 1 spørgsmål fra landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit.

Skriftlig besvarelse af 36 stk. 1 spørgsmål fra landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Landstingsmedlem Marie Fleischer Inuit Ataqatigiit

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Så er det følgende dagsordenspunkter til behandling for i dag:

Så er det følgende dagsordenspunkter til behandling for i dag: 18. mødedag, torsdag den 13. maj 2008 kl. 10.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 15. mødedag, onsdag den 18. april 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere