2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november."

Transkript

1 1 10. mødedag, torsdag den 9. oktober 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Dagsordensredegørelse (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Tiende mødedag, torsdag den 9. oktober, er åben. I dag er der kun et punkt til behandling, det er første- og andenbehandling. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark. Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser forelægger sagen. Jeg kommer lige tilbage til dagsordensredegørelsen. 2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november. 2. og 3. behandlingen af punktet 73, er rykket til behandling fra dagene 15. oktober og 12. november til henholdsvis 12. november og 26. november. De 3 punkter er udsat på baggrund af anmodning fra Bolig- og Infrastrukturudvalget. Ligeledes er 2. og 3. behandlingen af punkt 60, flyttet til behandling fra henholdsvis 15. oktober og 18. november til 12. november og 26. november. Punktet er udsat med henblik på udarbejdelse af et ændringsforslag.

2 2 Landsstyret har anmeldt punkt 120: Redegørelse Affaldshandlingsplan Punktet er sat til behandling den 26. november. Redegørelse til dagsordenspunkt 120 om handlingsplan for affaldshåndtering har Landsstyret givet til behandling under og skal behandles under dagsordenspunkterne den 26. november. Er der nogen, der ønsker ordet i forbindelse dagens dagsordensredegørelse? Der er ingen. Den er dermed vedtaget. Til sidst vil jeg bringe hilsen til Landstinget fra Folketingets formand, Thor Pedersen sendte under min deltagelse af folketingets åbning videre til jer. Tak.

3 3 10. mødedag, torsdag den 9. oktober Dagsordenens punkt 127 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark. (Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) (1. behandling) Mødeleder: Vær så god Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser. Siverth K. Heilmann, Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, Atassut. Tak. På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge Forslag til Lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark til udtalelse. Lovforslaget bliver hastebehandlet i Danmark. Jeg har derfor anmodet om, at det optages som et dagsordenspunkt på Landstingsmødet i dag. Departementet har modtaget lovforslaget tirsdag den 7. oktober Loven forventes at træde i kraft med virkning fra den 5. oktober Lovforslaget bliver førstebehandlet i Folketinget i dag torsdag den 9. oktober og forventes vedtaget fredag den 10. oktober. Som følge af den korte tidsfrist har det ikke været muligt at få oversat lovforslaget til grønlandsk. Jeg beder om forståelse herfor.

4 4 Lovforslaget er et led i Regeringens forsøg på at formindske virkningerne af den internationale finanskrise, som først og fremmest er en likviditetskrise for visse finansielle institutioner i store dele af verden. Krisen giver sig udslag i, at nervøse kunder vil have deres indeståender udbetalt og at pengeinstitutter derfor kan løbe tør for likviditet. Lovforslaget indeholder 4 punkter: Etablering af en garantiordning. Pengeinstitutterne i Danmark har frivilligt aftalt at komme hinanden til hjælp, hvis der opstår mangel på likviditet. Denne ordning udbygges nu, således at pengeinstitutterne fremover etablerer garantier for hinanden på op til 35 mia. Garantiordningen er frivillig, men skal efter forslaget også omfatte bankerne i Grønland. En statsgaranti overfor pengeinstitutterne. Får et eller flere pengeinstitutter brug for likviditet skal de 35 mia. først bruges. Hvis der er brug for yderligere midler træder staten som noget nyt til med de yderlige beløb, der måtte være nødvendige. Til gengæld etablerer staten et nyt selskab, som overtager og sælger de sunde dele af pengeinstituttet/pengeinstitutterne. Indskydergarantien. Den hidtidige indskydergaranti for kunder i pengeinstitutter var på Denne beløbsgrænse ophæves nu. Alle indeståender vil fremover blive betalt fuldt ud uden beløbsgrænse. Stop for udbytter med mere. Den nye ordning er foreløbig begrænset til 2 år. I denne periode må der ikke udbetales udbytte til aktionærerne, og direktørerne i pengeinstitutterne må ikke få tilbudt køb af pengeinstituttets aktier eller aftale lignende ordninger. For Grønlands Hjemmestyres vedkommende betyder det, at et forventet udbytte til Landskassen på 14,9 millioner i Grønlandsbanken i hvert af årene 2009 og 2010 ikke kan udbetales.

5 5 Forslaget kan medføre forhøjede gebyrer eller lignende for borgere og virksomheder. For Landskassen betyder bortfaldet af den tidligere beløbsgrænse, at ethvert indestående er sikret uanset størrelse. Men nok så vigtigt for den finansielle stabilitet og tilliden til bankvæsenet er det, at også privatpersoner, private selskaber og offentligt ejede selskaber og kommunerne med ordningen får sikkerhed for deres indeståender i pengeinstitutter i Grønland og Danmark. For at sikre stabilitet i bankvæsenet også i Grønland skal jeg anmode Landstinget om at tilslutte sig, at loven om finansiel stabilitet også kommer til at gælde for Grønland. Med disse bemærkninger skal jeg overlade forslaget til Landstingets velvillige behandling. Nu kommer partiernes talsmænd, først Otto Jerimiassen, Siumut. Derefter Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit. Otto Jeremiassen, Siumuts ordfører. Siumut anser forslaget værende fuldlødigt og har med interesse nærlæst Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til Lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark. Siumut støtter fuldt op om forslaget til stabiliseringsvirkende tiltag sigtet på danske finansinstitutioner mod virkningerne af den internationale finanskrise, det er nemlig en kendt sag, at driften af det grønlandske finansgrundlag er i tæt samarbejde og forbundet med den danske finansverden, hvor begge vore banker er direkte forbundet med danske banker. Derfor er det også strengt nødvendigt at støtte hinanden på baggrund af den drifts overensstemmelse der er i bankforetagenderne. Vi forstår i Siumut, at lovforslaget indeholder fire punkter: Etablering af en garantiordning. En statsgaranti overfor pengeinstitutterne. Indskydergarantien. Stop for udbytter med mere.

6 6 Siumut forstår, at udbytteudsigterne for fra Grønlandsbanken pålydende 14,9 mio. kr. ikke vil blive udbetalt Hjemmestyret. Derfor vil vi fra Siumut Kræve, at vort Landsstyre er fuldstændig klar over virkningerne af dette i forbindelse med Finansloven for Med disse ord skal Siumut tilkendegive sin støtte til udtalelsesforslaget. Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit, derefter kommer Emilie Olsen, Atassut. Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiits ordfører. Den uhyggeligt fremstormende globale finansielle økonomiske krise, rammer især pengeinstitutter, finanshuse, aktiemarkedet m.v., og ikke mindst personer og familier er eller bliver berørt med større rentebyrder på f.eks. deres investeringer i hus eller lejlighed, højere leveomkostninger og usikkerhed p.g.a. krisen. Den internationale krise er nu slået igennem i Danmark og har gjort det yderst vanskeligt for banker, hvilke allerede har betydet, at flere banker er lukket eller er fusioneret med andre. Det har også betydet, at flere enkeltpersoner eller selskaber har mistet deres indeståender og investeringer i aktier. For at sikre, at det ikke bliver værre, har den danske regering en hurtig handleplan. Den danske regering, med et bredt politisk flertal bag sig, fremsætter et lovforslag, med henblik på sikring af finansiel stabilitet i Danmark, hvor staten stiller garanti. Med vedtagelsen af forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark, forpligter staten sammen med Det Private Beredskab, ved en aftale af 5. oktober 2008, garantier, så alle bankkunder og øvrige simple kreditorer har fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i danske pengeinstitutter. Ordningen tilbydes også de grønlandske pengeinstitutter. Den danske regering anmoder Grønlands Landsting om udtalelse til, om det danske lovforslag og skal finde anvendelse i Grønland. Såfremt loven også skal gælde for Grønland, vil det grønlandske folk på lige fod med det danske folk få sikkerhed for deres indeståender i de grønlandske, som de danske, pengeinstitutter. Denne ordning har en

7 7 varighed frem til den 30. september 2010 med mulighed for forlængelse. Inuit Ataqatigiit vil takke Den danske Stat for det værdige tilbud og anbefaler, at Landstinget tilslutter sig loven om finansiel stabilitet også kommer til at gælde for Grønland. Emilie Olsen, Atassut, derefter Palle Christiansen, Demokraterne. Emilie Olsen, Atassuts ordfører. Vi skal fra ATASSUT fremkomme med følgende bemærkninger til nærværende forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark: Vi erfarer i ATASSUT, at lovforslag ikke har været til høring, begrundet med sagens hastige karakter. Vi håber, i ATASSUT, at Landsstyret har haft mulighed for at hørt pengeinstitutterne i Grønland forinden nærværende forslag. Til det vil vi gerne have Landsstyrets fyldestgørende svar. Lovforslaget vil medføre negative konsekvenser for pengeinstitutterne, da det såkaldte private beredskab i tidsperioden 5. oktober 2008 frem til 30. september 2010 skal være med til at dække selvrisiko på 10 mia. kr. i kaution, og da der skal være en garantiprovision på 7,5 mia. kr. over de næste 2 år, også dækket af pengeinstitutterne. Pengeinstitutterne skal altså stille en rådighedsbeløb på 35 mia. kr. til sammen, og vi vil fra ATASSUT gerne have Landsstyrets svar på hvor meget pengeinstitutter, der direkte berører Landskassen, skal stille til rådighed? I den pågældende periode vil pengeinstitutterne på grund af beredskabet ikke have mulighed for at udbetale udbytte, og i forbindelse med de grønlandske pengeinstitutters deltagelse i beredskabet, vil det med stor sandsynlighed ikke være uundgåeligt at almindelige brugere, der hverken er medejere eller aktiekøbere, vil blive ramt i form af større gebyrer m.m..

8 8 Derfor må vi som enkelte borgere håndtere vores privatøkonomi fornuftigt, velgennemtænkt og stramt, og på den måde selv forebygge større omkostninger i form af gebyrer m.m.. Ifølge lovforslaget etablerer Staten som eneejer et afviklingsselskab, og de pengeinstitutter der tilslutter sig garantiordningen skal leve op til kapitalkravene, og kan et pengeinstitut ikke leve op til kravene, kan denne blive tvunget til enten at acceptere at indgå en aftale med afviklingsselskabet, eller blive tvunget til at blive overdraget. Såfremt et pengeinstitut på en eller anden måde overtræder reglerne, bliver denne forpligtiget til at fremkomme med en redegørelse til Finanstilsynet inden 8 dage. Godt nok har USA s regering, med senatets godkendelse, vedtaget en finanspakke på omkring 700 mia. dollars. Men dette i sig selv er ikke nogen garanti for at finansmarkedet vil rette sig op. Det er vigtigt for ATASSUT at fremhæve de værste scenarier der kan opstå, idet det er vigtigt at vi som enkelte borgere har indsigt i de forskellige risikofaktorer der er forbundet med finanskrisen. Det er ifølge vores mening et meget godt og konstruktivt initiativ, Den Danske Regering har taget, idet Staten forpligtiger sig selv til at være garant for at finanskrisen ikke rammer Danmark og hele Riget. Dertil skal vi fra ATASSUT udtrykke vor store respekt for Staten. Set i forhold til den meget korte frist der er for at behandle nærværende forslag, skal vi fra ATASSUT udtrykke vort ønske om uddybende forklaring på de områder vi gerne vil have belyst. Vi skal fra ATASSUT tilkendegive vor støtte til nærværende forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om finansiel stabilitet i Kongeriget Danmark og indstille forslaget til vedtagelse. Nu kommer Palle Christiansen, Demokraterne, derefter kommer Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat.

9 9 Palle Christiansen, Demokraternes ordfører. Tak. Først vil jeg meddele at min tale ikke lavet som normal partiudtalelse, jeg vil bare kort forklare Demokraternes mening om den forelagte forslag; derfor vil jeg også tale langsomt, så tolkene kan følge med. Demokraterne har fulgt med i den verdensomspændende finanskrise, som sker i øjeblikket. Demokrater kan kun se en eneste god ting og det er at vi har forhåbninger om at den grølandske samfund nu kan se hvad der foregår i omverdenen og om krisen vil få indflydelse for Grønland. Vi ligger isoleret heroppe i Grønland, men vi er alligevel meget udsatte for det der sker ude i verden, kan få voldsom indflydelse på tingene heroppe. Demokraterne mener at det ikke er normal procedure at staterne sikrer pengeinstitutterne. Når pengeinstitut udsættes for sådan katastrofe er normalt i sådan handel, at forhandleren også mister penge ved det. På denne måde lider disse pengeinstitutter, der lejer med pengene tab der mistes arbejdspladser. Sådanne pengeinstitutter, der vil tjene hurtige store gevinster er også udsatte at miste store beløb sådanne finanskriser. Når der sker, som det sker rundt om i verden i dag, så er der kun foretagender, der kører fornuftigt, der kan overleve. Når krisen er over, så er der basis for at etablere sunde foretagender, og de får lov til at køre godt. Den danske stat kan vælge, at der skal være ro i kongeriget ved at sige at staten sætter 35 milliarder kroner som garanti for nogle af pengeinstitutterne og beder resten om at dreje nøglen. Staten har også gjort det for at beskytte den danske krone og for at opretholde ro i den danske finansverden. Sådan handling er også meget godt. Ingen skal dog ikke være i nogen som helst tvivl om, at hvis der sker katastrofe i Danmark så sker der også katastrofe i Grønland. Nu er vi i gang med at vedtage en finanslov, som er fuldstændig uacceptabelt. Det bliver ikke bedre for Landsting og Landskasse at nabolandet er truet af stor finansiel fare. Vi kan bare se på Island og se, hvordan samfund kunne være styret, men vi kan se på Islandske stat har opgivet at støtte den islandske krone ved at låne 30 mia.

10 10 kroner fra Rusland. Nu er den Islandske stat nærmest bankerot. Den private islandske pengestrøm har overhalet statens kunnen og er kommet til at lide for det. Demokraterne håber at regeringen i Grønland tager lære af islandske fejlbedømmelse og vi grønlændere ikke kommer til at bruge milliarder af statens penge; vores regering bør heller ikke være med i betænkelige erhvervsforetagender. Så kan vi risikere at Grønland om 15 år kommer i samme situation som Island i dag, hvis der fortsættes med den nuværende pengepolitik til den tid her i Grønland. Dette forslag er sendt til Landstinget som høring fra den danske folketing, vil betyde at finasloven bliver 8,9 millioner kroner dårligere, idet forventede tilgodehavender fra Nationalbankens overskud vil ramme os til næste finasår Selv om denne ordning kun skal vare i to år kan man sagtens forestille sig at den bliver forlænget. Derfor håber Demokraterne naturligvis at landsstyret regulerer finanslovforslaget med hensyn til overslagsårene, så man på den måde sætter de forventede indtægter ned. Resultatet af sådan handling vil være at indtægterne fra Grønland må være højere, måske ved at finde flere besparelser, så den fuldstændig umullige finaslovforslag, der i øjeblikket arbejdes med i landsstyret kan blive tilpasset forholdene. Demokraterne vil derfor opfordre landsstyret, i samarbejde med pengeinstitutterne så hurtigt som muligt laver en redegørelse, hvilke konsekvenser sådanne finansielle kriser og finansielle ændringer har for Grønland og hvordan konsekvenserne bliver for det grønlandske samfund. Sådan redegørelse må laves så hurtigt som muligt og forelægges til Landstinget og det grønlandske samfund, så vi kan se hvilke beslutninger vi må tage for at opnå ro i finanserne. Uroen vil blive mage gange større hvis der ikke sker det, derfor prøver vi fra Demokraternes side at minimere uroen så meget som muligt. Med sådanne indledende bemærkninger indstiller Demokraterne at høringen fra folketinget bliver vedtaget med den nuværende udformning.

11 11 Nu har Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat, ordet. Derefter kommer den uafhængige Attaviitsoq Marie Fleischer. Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. På vegne af Kattusseqatigiit Partiiat kommer jeg bemærninger til forslaget til landstinget. Først vil sige, at vi ikke har kunnet nå at oversætte vores udtalelse til dansk. Vi har haft meget kort tid til detaljeret læsning af forslaget da den blev modtaget sent. Men vi kommer med bemærkninger og bruger hovedsageligt Landsstyrets besvarelse som udgangspunkt. Forslaget som er forelagt er for at sikre de danske pengeinstitutter mod efterdønningerne af den verdensomspændende finanskrise. Folketinget skal tage afgørelse om det og vi lægger mærke til at det vil gælde overalt indenfor rigsfælleskabet, og så for pengeinstitutter i Færøerne og i Grønland. Kattusseqatigiit Partiiat har stor forståelse for det og også på den hurtige måde den blev forelagt. Vi ved at pengeinstitutterne rund omkring i verden slukker på stribe pga. igangværende finansielskrise og at den allerede har indvirket den danske finansverden med det resultat at nogle banker allerede der lukket. Derfor må vi vurdere situationen, hvordan vi skal forholde ogs både på kort og den lange sigt. På den måde kan sikre vore egne pengeinstitutters muligheder. Ikke mindst må vi prøve at finde løsning til at sikre menigmands finansielle situation, så folk med opsparede penge ikke lider tab i pengeinstitutterne. Vi vil komme med korte bemærkninger til de fire fremsatte punkter. Vi mener, at det ser ud til at man kan se, at det er smidig afgørelse de afspejler. Vi ved at det vil have indvirkning på befolkningen og deres brug af pengeinstitutter og ejere til disse, ikke

12 12 mindst tilbageholdelse af fondsuddelingern, som har god indflydelse og opfordring til de tildelte, beklageligvis må fastfryses i foreløbig 2 år. Det er beklageligt, men Kattusseqatigiit Partiiat har god forståelse for denne beslutning, da vi ikke kan se bort fra, at finanskrisen også vil have negativ indflydelse i grønlandske forhold. Hvis Grønlandske pengeinstitutter skal kunne beskyttes effektivt; sådan lovændring kan nok ikke undgås. Med disse få ord tilslutter os forslaget med god forståelse. Og nu den uafhængige Attaviitsoq Marie Fleischer. Marie Fleischer, Løsgænger. Tak. Det er glædeligt at landsstyret uden vaklen har udformet sådan lovforslag, som vil have stor indvirkning på samfundet, skønt man har ganske kort tid til det arbejde. Men det er ikke orden, at landsstyret allerede igår ikke uddelte forslaget, selv om de har den klar, derfor har det været nødvendigt for os at vi kund kan finde de vigtigste punkter i internettet. Den danske regerings redningsplan har følgende vigtigste punkter. For de 2 kommende år skal op til 35 mia kr. bevilges til Den Private Beredskab som bruges til støtte for pengeinstitutter med store problemer. Hvis det viser sig, at der er brug for flere penge, er det Statens, der lukker. Disse 35 mia. kr. er fordelt på følgende måde: 1. 7,5 mia. kroner udbetales som forsikring (forsikringspræmie), hvis de ikke bliver brug, tilfalder de statskassen. 2. Pengeinstitutterne udbetaler 10 mia. Kr. og pengene kan kun udbetales til en pengeinstitut når pengeinstituttet ikke kan klare poroblemet selv.

13 13 3. Pengeinstitutterne forpligtes til at udbetale op til 10 mia kr, hvis det er nødvendigt. Denne redningsplan er udarbejdet for at den danske stat skal sikre den private opsparer, indtil dato kan Indskydergaranti Fonden kun dække op til kr. Der skal ikke være nogen tvivl om, at herværende initiativ er for at sikre at der ikke sker ukontrollabel finansiel krise. De senseste dage, eller rettere sendeste uger viste jo, at at den verdensomspændende finasielle krise forstærkes. Derfor har Grønland ingen anden udvej end at vedtage forslaget om at sikre Kongerigets finasielle situation. Med disse mener jeg dog ikke, at den foreslåede løsning stopper verdens finansielle problemer, eller at den løsning garanterer at krisen ikke får indflydelse på Grønland. Det vigtigste i forslaget er at opsparernes penge i bankerne bliver síkret. Den handling vil sikre, at man undgår at folk begynder at tage deres penge ud af bankerne. Så vidt jeg kann overskue gør det dyrere at låne penge i banken, da bankerne kun har begrænsede muligheder at låne penge fra andre lande og er tvunget til at sætte udlånsrenterne op. Det sker samtidig med Nationalbanken sætter renten op i weekenden. Alene det er grunden til at pengeudlån bliver dyrere. Vi må indrømme, at finanskrisen ude i verden er nået til Grønland. Vi må bare håbe at arbejdspladserne i Grønland ikke begynder at lukke med masse fyringer til følge. Vi må også håbe heller ikke at folk bliver ruineret fordi de har banklån til hus, bil eller båd. Dog er der stadig risiko for de nævnte, og det kan ske ved at lånerenterne bliver højere. Jeg håber inderligt, at landsstyret isamarbejde med landstinget sørger for at samfundsmaskineriet får lov til fortsat at køre så samfundslivet kann fortsætte uden store ændringer. At der bliver udarbejeet en sammenhængende finanslov har aldrig været mere nødvendig end nu. Lige så nødvendig er at man støtter hinanden. Jeg støtter hele forslaget med disse ord. Tak.

14 14 Nu har landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser ordet. Derefter kommer Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit. Siverth K. Heilmann, Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, Atassut. Ja tak. Jeg takker de tydelige udtalelser og støtte fra partierne, trods den korte frist. Tak til folketinget, da de inviterer rigsfællesskabets medlemmer, Færøerne og Grønland til at være med i beredskabet for at dæmme op for verdensomspændende finanskrise. Den vi har forelagt her skal nok finde støtte i folketingets flertal allerede i morgen. Jeg kan mærke at partiernes talsmænd støtter landsstyrets forslag. Jeg håber også at man prøver ikke at indflette det nu forelagte forslag i andenbehandlingen af finansloven i Landstinget. Her er emnet at sikre sig imod den verserende finanskrise, hvor bl.a. Grønlandsbanken og Sparbank Vest har været hørt, og det er også derfor landsstyret kom med sådan forslag. Tingene sker i øjeblikket lynhurtigt, og vi må sørge for at bekymringerne ikke tager overhånd, heller ikke i ladnstinget. Hvis det sker, så går det for alvor galt. Første afsnit kan udtrykkes sådan at Grønlandsbanken regner med at sådan ordning årligt kan svare til 13 mio. kr. og derudover regner med at der er behov for garantisum på mio. kr. For det andet kan man sige, at Sparbank er en afdeling og er på den måde absolut med i ordningen. Som den tredie kan nævnes at det selvfølgelig er udgiftkrævende for bankerne. På den måde skal Grønlandsbanken sikre at skaffe penge så deres kunder kan sikres. Jeg vil takke alle partierne endnu engang fordi de støtter landsstyrets forslag.

15 15 Som afslutning vil jeg sige, at Demokraterne ved Palle Christiansen brugte Islandske fadæse som skrækeksempel. Naturligvis må landsstyret arbejde på at sikre at verdens finansproblemers virkning i Grønland bliver så lille som muligt; den forelagte forslag en af dette initiativ. Men jeg vil bare gentage, at jeres accept af forslaget, trods sagen er lagt frem med meget kort varsel er jeg meget taknemmelig for. Jeg vil også til slut sige, at vi håber at I nærlæser det forkortede uddgave af garantistillelses initiativet, som er uddelt til rådsmedlemerne netop i formiddags. Der er konsekvenserne og handlingsmulighederne mod forskellige udviklinger sagen forklaret meget dybtgående. Så vidt jeg er landsstyremedlem for Finanser indkaldt til samråd af finansudvalget, der kan han også komme med opdatering af situationen. Tak. Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit. Derefter Emilie Olsen, Atassut. Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiits ordfører. Det er interessant at lytte til Demokraternes talsmand for lidt siden. Hans synspunkter ligger meget tæt på USA's præsident George Bush s argumentation sidste uge, da han fremlagde redningsplanen fra højrefløjen af det republikanske parti. Det er udtryk for den rene kapitalisme at kun den stærke kan få frelse og de svage desværre må bukke under på grund af krisen. De kan kun overleve, hvis de er stærke nok. Derfor har jeg ellers regnet med, at hvis Demokraterne, som de har udtrykt sig, har støttet det rene kapitalisme, ja så må de have stemt imod forslaget. Det er også i orden. Men det er interessant at høre deres synspunkter. Vi er dog enige med Demokraterne på et punkt. Vi i landstinget mener at også vi må få oplysning om følgerne af den finansielle krise ude i verden. Landsstyret må forklare Landstinget, hvad der forventes at ske i Grønland i den forbindelse. Blandt andet har vi forespørgsel til Landsstyret for at få at vide hvor de likvide midler i Landskassen er placeret. Vi kræver forklaring.

16 16 Derud over vil vi også vide om Grønlands Hjemmestyres selskaber, hvor disses fulde eller delvise finanser er placeret og om hvordan deres forvaltning af værdier og penge er udformet, og i hvilke lande og hvor mange penge er placeret. Jeg håber at landsstyret i morgen, allersenest i morgen, besvarer disse spørgsmål. Vi må jo også regne med at vi kommer til at behøve disse oplysninger til vores arbejde med finansloven. Derimod mener vi ikke at Island kan sammenlignes med Grønland. Nå man tænker på det finansielle forløb i Island i de seneste; stor gældsætning i udlandet i forbindelse med stort opkøb af foretagender og selskaber i udlandet uden baggrund af reelle værdier, oppustet pengeboom, på grund af alle disse har man allerede for år siden forventet at ballonen revner på et eller andet tidspunkt. Det har været ventet længe. Længe før finanskrisen har man vidst at Island er i fare. I forbindelse med den igangværende finanskrise går det meget hurtigere ned ad bakke for Island. Vi er enige med Marie Fleischer i at man ved den aktuelle lov elimineres risikoen for bekymring. Det er helt jo klart at vi også mister et eller andet i forbindelse med den igangværende krise. Vi må bare være forberedt på det. Selvfølgelig er det godt, at folk sikres, altså hvis de har penge i banken. Eller man bliver sikret mod tab. En ting er dog helt sikkert; man skal være fuldstændig forberedt, da der kan være mange andre faremomenter. Nu er udlånsrenten allerede forhøjet. Og man må også forvente at den stiger yderligere i den kommende tid. Det bliver dyrere at låne penge og forskellige planlagte opgaver, f.eks. Hjemmestyrets planlagte opgaver bliver sværere at gennemføre fordi det bliver sværere at låne penge og lånene bliver dyrere. Selvom denne lov er velkommen, så vil følgerne af finanskrisen være meget mærkbare her i Grønland. Derfor mener jeg at Landstinget også må være forberedt på det. Den ret så vanskelige finanslovsarbejde vil ikke bliver lettere af den grund. Tak.

17 17 Emilie Olsen, Atassut, derefter Palle Christiansen, Demokraterne. Emilie Olsen, Atassuts ordfører. Tak. Atassut takker for Landsstyrets svar på vores spørgsmål. Alligevel er der gund til at forstå vigtigheden af sikringen for følgerne af den internationale finanskrise for Grønlands Hjemmestyres institutioner og selskaber er betryggende. Her ved man at Grønlands Hjemmestyres foretagender og selskaber har lånt flere milliarder fra udlandet. Derfor er det meget vigtigt for os at vide, hvordan man har sikret sig bedst muligt disse institutioner og selskaber imod den truende fare. Som Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit og Marie Fleischer, Den uafhængige nævnte dem også. Det er meget vigtigt at vi får det at vide. Tak. Palle Christiansen, Demokraterne, Derefter landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, Atassut. Palle Christiansen, Demokraternes ordfører. Tak. På vegne af Demokraterne er jeg glad for Kuupik Kleist, formand for inuit Ataqatigiit, fine fremlæggelse. Da Kuupik Kleist viste spænding er til hver en tid velkommen hos os. Du kan bare komme ned i vores kontor, så snakker vi sammen. Det, vi er glade for i dette forslag er den normale situation i al handel. Det er pengeinstitutterne og fondene som er vindere i dette slag. De er garanteret til de første 35 mill. kr. De er øremærket til dem. Det vil igen sige, kravene er meget skrappe til staten kan undlade at stille garanti. Vi så hvordan regeringerne blander sig i England og Holland, sikker alle, uden at kræve pengeinstitutterne skal komme garantier. Demokraterne mener at den danske regerings styring altid har været af det gode. Regeringen viste hvordan en del af pengene også kan bruges. Det er vores, Demokraternes grund til at

18 18 stemme for landsstyrets, Grønlands Hjemmestyres garantiordning, og det er for at holde befolkningen i ro. Og det gør de for at sikre dem, der har opsparing ikke taber deres opsparing. Vi Demokrater kan også være med, at landsstyret kan stille garanti for den private erhvervsliv. Tak. Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender. Per Berthelsen, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender, Siumut. Ja, tak. Da der er stor tilslutning for dagens overskrift, kan jeg ikke se nogen grund til at starte en langvarig debat. Men Inuit Ataqatigiits formands budskab er rigtig, de spørgsmål efterlyser oplysninger om den verdensomspændende finanskrises virkning i Grønland. Det jeg kan sige i den anledning er; ja, det er spændende for Grønland. Sermitsiaq, der udkommer i dag kommer der forklaring på indholdet i stillede spørgsmål. Den bliver naturligvis også uddelt til landstingsmedlemerne i løbet af dagen. Jeg er taknemmelig for, at Inuit Ataqatigiit formand tog den sag op, det er jo netop på den baggrund vi udarbejdede den omtalte uddybning og forklaring som udkommer i dag. Men som jeg allerede har sagt vil jeg ikke komme med dybe og omstændelige forklaringer nu, da jeg ikke mener at tidspunktet er det rette. Jeg vil blot nævne at bemærkningen om Demokraternes sammenligning af os med Island lyder så passende. Vores Landskasse skylder nemlig ikke noget og dens nuværende situation er sikker og tryg. Jeg tror samtidig at nuværende er det for tidligt, også med hensyn til det kommende arbejde med finansloven, at der blev antydet, som om hele verden er ved at gå fra hinanden. Da ungdommen er herinde, vil jeg sige at det netop for at undgå sådan situation det store arbejde med finansloven udføres. For at undgå der opstår kaos og for at sikre indtægter og udgifter balancerer.

19 19 Vi skal nok snakke meget om det, vær bare sikre på det. Jeg synes man skal passe meget på at komme med et budskab om, at kun de stærkeste kan overleve i et så lille samfund som vores. Hvis vi skal arbejde med sådan indstilling, risikerer vi at nogle af de vigtigste funktioner i samfundet risikerer at stoppe helt. Derfor mener jeg, uanset hvordan vi siger i forbindelse med finanserne, så er det vigtigste i den forbindelse, at sikre samfundsmaskineriet kører videre, som den uafhængige Marie Fleischer også udtrykker det. Men, som sagt vi skal nok snakke meget mere om det når vi kommer til finanslovsarbejdet, men jeg håber at i læser forklaringen af mulige konseksvenser med interesse. Jeg vil naturligvis prøve at besvare eventuelle spørgsmål. Tak. Nu kommer landstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, Atassut. Vær så god. Siverth K. Heilmann, landstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, Atassut. Tak. Ganske kort. Til Emilie Olsens spørgsmål om forholdene omkring de store foretagender i Grønland i en krisesituation vil jeg svare, at jeg på nuværende tidspunkt ikke kan komme med uddybende besvarelse, men jeg vil samtidig love at jeg, sammen med relevante partnere, vil undersøge sagerne nøje og sørger for der kommer skriftlig besvarelse af disse spørgsmål. Tak. Der er ikke flere talere. Nu skal vi til at afslutte vores første behandling af forslaget. Hvis der ikke er nogen, der vil sige imod, forslår jeg anden behandling uden forudgående udvalgsbehandling. Der er ingen imod dette. Nu skal vi gå i gang med andenbehandling af dagsordenspunkt 127 med følgende overskrift:

20 mødedag, torsdag den 9. oktober Dagsordenens punkt 127 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om financiel stabilitet i Kongeriget Danmark. (Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut (Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) (2. behandling) Mødeleder: Forslaget fik støttet af det absolut flertal. Der blev heller ikke foreslået at det skal i udvalgsbehandling. Der er ikke fremkommet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker ordet? Der er der ikke. Så kann vi afslutte andenbehandling af forslaget. Nu stemmer vi om forslaget. Jeg beder landstingsmedlemmerne om at stemme. Afstemningen er færdig. 20 stemmer for forslaget.

21 21 Der er ingen nej stemmer. Der er ingen blanke stemmer Således blev forslaget vedtaget. Således er landstingsmødet slut for i dag. Tak.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 51

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 2010/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. februar 2011 af Høgni Hoydal (T) og Juliane Henningsen (IA) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2007/2 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kirken Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets medlemmer /Her

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet Færøudvalget 2010-11 FÆU alm. del Svar på Spørgsmål 9 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. oktober 2010 Talepapir til brug for åbent samråd i FÆU 14. oktober 2010 ad samrådsspørgsmål A alm. del stillet 6.

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Kapitel I. Landsting, landsstyre, udskrivning af landstingsvalg og habilitet 1. Landstinget træder sammen snarest muligt

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Mødeleder: Jørgen Wæver Johansen, suppleant for Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jørgen Wæver Johansen, suppleant for Landstingsformand, Siumut. 3. mødedag, onsdag den 24. september 2008. Dagsordenens punkt 148 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for; - at modtaget licitaitonsresultat for efterskolen i Qasigiannguit

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering

Læs mere