HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt."

Transkript

1 HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder: ledelse/organisation, finansiering, regnskab og afsætning. HA kaldes af og til HA-almen for at skelne den fra HA-versioner som er enten specialiserede HA-uddannelser eller kombinationer med andre discipliner (som politik og psykologi, mm.). Hvert af de fore kerneområder har et stort fag på 15 ECTS regnskab er dog delt i to halve fag, økonomistyring og eksternt regnskab. Omkring disse grundliggende områder ligger nogle andre fag, hvor man introduceres til teorier der er vigtige for erhvervsøkonomi i bred forstand: først og fremmest økonomi, som fylder 37,5 ECTS med både virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi og international økonomi. Dernæst statistik og metode, som tilsammen fylder 30 ECTS, når videnskabsteori medregnes. Endelig erhvervsjura, et 7,5 ECTS fag. Et strategifag på 4. semester arbejder på tværs af kernefagene og søger at etablere et samlet perspektiv for virksomhedens mål og midler. Til sidst ligger valgfag og bachelorprojekt, hvor den individuelle, interessebaserede specialisering finder sted. Ved afslutningen af HA er man uddannet til at arbejde med alle de forskellige erhvervsøkonomiske funktioner. Hvis man undervejs har dannet sig en forestilling om, at man vil arbejde med bestemt af dem, kan man i sit valg af valgfag og bachelorprojekt specialisere sig så man kan søge ansættelse i det pågældende område. De fleste vælger at gå videre til en Cand. Merc. uddannelse, hvor specialiseringen bliver dybere. I vid udstrækning er der på det danske arbejdsmarked en forventning om, at man enten har en Cand. Merc. eller er i gang med én når man ansættes. Dette er ikke nogen naturnødvendighed, men der skal som regel gøres en målrettet indsats, hvis man vil direkte ud på arbejdsmarkedet efter HA. Fagene HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. Eksternt Regnskab beskæftiger sig med måling og kommunikation af finansiel og anden information om udnyttelse af knappe ressourcer til beslutningsformål. Der præsenteres forskellige teoretiske tilgange til opgørelse af en virksomheds overskud og kapital. I opgørelsen

2 indgår hovedelementerne aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger. Fagets andet modul handler om at analysere en virksomheds regnskab ved brug af nøgletalsanalyser samt om at foretage en værdiansættelse af virksomhedens egenkapital/aktier Økonomistyring beskæftiger sig med teorier og metoder til styring af virksomhedens økonomi. Fagets første modul handler om regnskabslære: de grundlæggende og principielle regler og metoder i det dobbelte bogholderi, som er forudsætning for at man kan forstå sammenhængen mellem virksomhedens resultatopgørelse, balance og likviditet. Det andet modul, økonomistyring, handler om modeller og metoder til økonomisk styring af virksomhedens indtægter og omkostninger. Kender man disse størrelser og deres sammenhænge, kan man udføre lønsomhedsanalyser på produkter og kunder og kontrollere omkostninger og effektivitet af afdelinger, processer og personer i virksomheden. Det giver så et grundlag for at understøtte forskellige strategiske, taktiske og operative beslutninger i virksomheden. Kurset lægger særlig vægt på en grundig behandling af metoder til budgettering af aktivitet og kapacitet. Finansiering har fokus på at kunne træffe velkvalificerede beslutninger om anvendelse og fremskaffelse af kapital. Det gælder både for individer og selskaber. Centrale temaer i faget er målsætninger, markeder, informationsproblemer, skat og risiko. Det giver den nødvendige baggrund og de relevante redskaber til bl.a. at arbejde med porteføljevalg mht. aktier, vurdering af projekters rentabilitet under inddragelse af danske skatteregler mv. og børsnoterede selskabers valg imellem egenkapital og gæld. Den komplicerede sammenhæng imellem alle disse aspekter gennemgås, og i et afsluttende seminar skal man vælge et bestemt område af finansieringsfeltet som genstand for sin seminaropgave. Afsætningsøkonomi går ud på at analysere købernes holdninger og adfærd og at reagere på disse. Køberne omfatter såvel forbrugere som virksomheder, der efterspørger produkter og/eller serviceydelser. Grundlaget for en forståelse af hvordan et produkt klarer sig på markedet afhænger af varens pris, distributionen, selve produktet og reklamen i et samspil - alt set i forhold til konkurrenterne. Et afgørende element i afsætningsøkonomi er at identificere og imødegå aktuelle trusler samt udnytte opståede muligheder på markedet. Dette sker igennem en kontinuerlig indsamling af data om markedet med det formål hele tiden at kunne udvikle, positionere og relancere produktet så det tilpasses markedets ændrede behov. En veltilrettelagt marketingkampagne er en betingelse for at budskabet om produktet når frem til de tilsigtede målgrupper. Opfølgningen på kampagne og salgstal er en forudsætning for at virksomheden og dens produkter forbliver konkurrencedygtige ikke kun på hjemmemarkedet men også på det globaliserede marked. Organisationsanalyse arbejder med at analysere og forstå hvordan virksomheder er opbygget. Virksomheder får typisk et 'input' (råvarer, arbejdskraft og så videre) og omsætter det til et 'output' (måske først og fremmest en vare, der skal sælges). For at omsætte 'input' til

3 'output' sker der typisk en arbejdsdeling, og med arbejdsdeling følger, at de forskellige arbejdsindsatser skal koordineres, ligesom arbejdet skal ledes, det skal udvikles, ny teknologi skal indføres og så videre. I dette fag skal de studerende selv tage kontakt til og analysere organisationer, og der bliver lagt vægt på evnen til at klart at kunne fremstille og argumentere for de resultater, analysen kommer frem til Mikroøkonomi beskæftiger sig med de grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativomkostning, markedsligevægt, moral hazard, og eksternaliteter. Herudover skal den studerende beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som fx modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence og generel ligevægt. Grafisk skal den studerende illustrere indholdet i disse modeller samt algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit. Mikroøkonomi giver det økonomi-teoretiske grundlag for Managerial Economics. Managerial Economics handler om analyse af praktiske økonomiske problemstillinger med anvendelse af mikroøkonomisk teori samt databehandling for at træffe rationelle ledelsesmæssige beslutninger. Overordnet fokuseres på optimering af virksomhedens kortsigtede såvel som langsigtede målsætning under hensyntagen til knappe ressourcer. I managerial economics præsenteres de grundlæggende økonomiske modeller, som udvikles, forfines og gøres konkrete i kernefagene på andet og tredje år Makroøkonomi har til formål at give de studerende (i) forståelse af økonomiens bevægelser over konjunkturcyklen, (ii) forståelse af økonomisk stabiliseringspolitik (monetær og fiskal), og (iii) en introduktion til økonomisk vækst. Dette søges opnået ved at give en alsidig og grundig præsentation af den basale makroøkonomiske teori. Undervisningen omhandler desuden tendenser i den internationale økonomiske udvikling og aspekter af dansk økonomisk politik med særlig hensyntagen til de stærke bindinger, der i dag naturligt følger af den danske økonomis tætte integration i den europæiske økonomi. Herudover suppleres undervisningen med empirisk belysning af de teoretiske modellers evne til at forklare forløbet af de centrale makrostørrelser: nationalprodukt, renteniveau, arbejdsløshed, løn og priser, inflation, betalingsbalance, valutakurser m.v. Kvalitative Metoder handler om at arbejde systematisk med metoder som interview, dokumentanalyse og observationsstudier. Faget rummer trænnig i at vælge den eller de metoder, som er mest hensigtsmæssige til at besvare en specifik problemstilling. Det gennemgår typiske faldgruber i kvalitative undersøgelser (tvetydige spørgsmål, forskerstyrede interview, usystematisk læsning mv.). Fagets styrke

4 består i dets nære kobling til praksis, og det indeholder en øvelse, som gier erfaring i almindelige metodiske udfordringer i gennemførelsen af kvalitative undersøgelser Kvantitativ Metode vil i høj grad fokusere på de mange muligheder som regressionsmodellen tilbyder. Der vil blive lagt vægt på de forskellige forhold, man som praktiker skal være opmærksom på, når man arbejder med forskellige typer af økonomiske data: tværsnitsdata, hvor alle observationer stammer fra samme tidsperiode, og tidsrækker, hvor observationerne stammer fra mange forskellige tidsperioder. Regressionsmodeller giver gode muligheder for at kombinere kvantitative analyser med mere kvalitative aspekter. Et vigtigt forhold, man altid er nødt til at overveje i forbindelse med brug af regressionsmodellen, er modellens implicitte kausalitetsbudskab. Er det f.eks. aktiemarkederne, der påvirker real-økonomien eller er det real-økonomien, der påvirker aktiemarkederne? Endelig vil kurset også diskutere økonomiske forudsigelsesmodeller. Erhvervsret er et væsentligt redskab i forbindelse med styring af erhvervsvirksomhed. Erhvervsjuraen indvirker på mange områder i virksomhedens drift og sætter rammer for, hvordan en virksomhed kan indgå aftaler, tilvejebringe finansiering, indgå i internationale samarbejdsrelationer, foretage indkøb og salg, vælge selskabsform, fastsætte strategier, mv. Disse områder behandles i dette fag ud fra en gennemgang af de regler, som påvirker erhvervsvirksomhedens beslutningsproces. I forelæsningstimerne introduceres regler og love inden for et af fagets centrale emner, og i øvelsesundervisningen og i workshop uddybes og arbejdes der med forholdet mellem de pågældende regler og virksomheden. Statistik indeholder metoder til at analysere og vurdere sammenhænge og usikkerheder i et komplekst datamateriale. F.eks.: Hvor meget påvirkes virksomhedens aktieafkast, såfremt det danske aktiemarked stiger med 5%, BNP stiger med 3% og det generelle renteniveau samtidig falder med 0,5%? Hvor mange måneders data for hhv. aktieafkast, BNP og renteniveau er nødvendig for at kunne lave en pålidelig analyse, og hvor sikre kan vi være på analysens resultater? Strategi indeholder en alsidig og grundlæggende introduktion til analytiske metoder indenfor deskriptiv dataanalyse, traditionelle statistiske modeller og forecasting, samt anvendelsen af disse teknikker i private og offentlige virksomheder. Fagets første semester indeholder deskriptiv statistik, sandsynlighedsregning, hypotesetest, kontingenstabeller, regressionsanalyse og variansanalyse. I andet semester gennemgås logistisk regression, tidsrækkers komponering og udjævningsmodeller, avanceret forecasting og videregående regression.

5 International Business and Economics tager udgangspunkt i virksomhedernes globalisering, offshoring, direkte investeringer og handel på tværs af grænserne. En række økonomiske modeller vil danne udgangspunktet for at forstå virksomhedernes strategiske handlemuligheder. Det centrale strategiske spørgsmål er hvordan virksomhederne bedst kan organisere deres internationale aktiviteter. Hvad er den bedste lokalisering for de enkelte aktiviteter og hvordan? Og hvad er konsekvenserne for konkurrenceevne, viden og jobs? Videnskabsteori handler om hvad videnskabelig viden er, hvordan man producerer videnskabelig viden og hvorfor det er vigtigt både på studiet og i erhvervslivet. Videnskabsteori er et grundfag som alle, uanset retning, får brug for. Faget giver et indblik i forskellene på kvaliteten af forskellige slags viden en afgørende faktor for at træffe den bedste beslutning i en given arbejdssituation, uanset om man arbejder med strategimodeller, finansieringskalkuler, ledelsesmodeller eller opgaver indenfor drift og salg. Valgfagene vælges frit, dog med fire forskellige bindinger: de skal tilsammen udgøre 15 ECTS, og alle skal være indenfor studiets område. Det fortolkes bredt, men der er grænser: er man fx ovre i en anden akademisk disciplin med lille relevans for virksomheder, eller følger man rent praktiske fag, kan de ikke være HA-valgfag. For det tredje skal mindst det ene være undervist og eksamineret på engelsk. Og for det fjerde skal et af valgfagene være udgangspunkt for bachelorprojektet. Bachelorprojektet skal skrives indenfor et HA-valgfag. Formålet med det er at lære at gennemføre en analyse af et problem eller et projekt, hvor man selv formulerer problemet, vælger sin metode, finder sine data, gennemfører en analyse og formulerer en konklusion. Mange skriver om et problem, som er aftalt med en virksomhed, hvor virksomhedens situation og muligheder analyseres med teorierne og metoderne fra studiets forskellige fag.

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

Hvordan organisationer fungerer

Hvordan organisationer fungerer Hvordan organisationer fungerer - notater 1 Forord Hver gang du sender dette dokument videre, ønsk at Arsenal F.C. vinder Premier League 07-08 Links www.amadeo.se www.zsolt.dk 2 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen Peter Bogetoft Jørgen Grønnegård Christensen Torben Tranæs

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere