Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod dokumentation blev udleveret i alt 49 stemmesedler, som fordelte sig således: 41 Stemmesedler til Grp. 1 7 Stemmesedler til Grp. 2 1 Stemmesedler til Grp. 3 Formand Kim Behnke bød velkommen og indledte generalforsamlingen med at anmode de fremmødte om at rejse sig og holde 1 minuts stilhed til minde om Aksel Plambøck Larsen. Aksel var med i Lystrup Fjernvarmes bestyrelse i 34 år, heraf 22 år som formand. Kim Behnke gik derefter over til den udsendte dagsorden. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog på bestyrelsens vegne formanden for Elev-Elsted-Lystrup Fællesråd, Hans Schiøtt til hvervet som dirigent, som herefter enstemmigt blev valgt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at i henhold til vedtægternes 6 skal generalforsamlingen afholdes senest den 15. juni og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Da begge kriterier var opfyldt og ingen havde indvendinger, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten gik i gang med den udsendte dagsorden og gav herefter ordet til formanden for dagsordenens pkt Beretning for det forløbne regnskabsår Formanden aflagde beretning på vegne af bestyrelsen og i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte beretning. 1

2 Formanden sagde: Tak til de mange, som benyttede Åbent hus-arrangementet den 22. november 2011 og kiggede forbi til fejringen af Lystrup Fjernvarmes 50 års jubilæum. Lystrup Fjernvarmes vision er at være et kundeorienteret uafhængigt energiforsyningsselskab som huskes og opleves særdeles positivt af forbrugerne i Lystrup, Elsted, Elev og NYE. Der er indgået aftale om genanvendelse af overskudsvarme fra ELOPAK. Første delmål er en årlig levering af varme på min MWh svarende til ca. 15 % af Lystrup Fjernvarmes varmekøb i 2010/2011. Vi drøfter en mulig fordobling af varmeleverancen frem mod år 2014/2015. Det bliver en succeshistorie, som vi kan være stolte af i Lystrup. Rambøll har gennemgået alle vores data, og på den baggrund har Lystrup Fjernvarmes bestyrelse lagt en renoverings- og investeringsplan. Det koster os alt for meget, at vi har brud og ledningstab. Det er til gene for andelshaverne og det belaster miljøet. Derfor får vi renoveret vores rør og arbejdet er allerede i gang. Der er også brug for, at vores brændere på værket skal udskiftes, da det ikke længere er muligt at få reservedele til dem. Det er store summer, der skal investeres i de kommende år. Men det er nødvendigt. Særligt vores ledningstab skal bringes ned. Det er godt for miljøet og godt for økonomien. En anden af vores store investeringer er udskiftning af målere. Vores nuværende måleres levetid er udtjent. Vi får målere, der kan fjernaflæses og der kommer lækageovervågning. Vi opfordrer i den forbindelse til, at I tager en snak med jeres forsikringsselskab, om det kan udløse en lavere præmie. Efter en åben licitation er vi glade for, at det blev Kamstrup - en lokal leverandør, som var mest konkurrencedygtig. Der er henlagt godt 5 millioner kroner fra tidligere år. Resten låner vi og I vil opleve at målerlejen stiger med ca. kr. 100 pr. år. Vi havde forventet, at der i år kunne berettes om et nyt samarbejde i Varmeplan Aarhus. Den gamle aftale er jo opsagt helt tilbage i 2008 med 6 års varsel. Fra de forbrugerejede værker har vi stillet forslag om, at etablere et selskab til drift af transmissionsnettet. Desværre har forhandlingerne været vanskelige. Nu ligger sagen til beslutning i Aarhus Byråd. Forløbet har betydet, at alle de forbrugerejede værker har fået et styrket samarbejde og sammenhold. Det kan virke overvældende med de mange investeringer, men der er styr på økonomien. Den milde vinter betød, at salget af varme var 15 % lavere og de fleste af andelshaverne kan glæde sig over, at have fået penge retur. I alt blev der tilbagebetalt næsten 6,5 millioner kroner til andelshaverne. Afregningsprisen var budgetteret med kr. 0,42 pr. KWh, men blev slutafregnet til kr. 0,39 pr. KWh. Vi har anmeldt ny pris for det kommende regnskabsår til Energitilsynet med en a conto betaling på kr. 0,44 pr. KWh. Altså en budgetteret stigning fra kr. 0,42 pr. KWh til kr. 0,44 pr. KWh. På sidste generalforsamling var der et ønske om, at få nogle nøgletal, derfor har vi fået udarbejdet nøgletal for de sidste fire år. Lystrup Fjernvarme er meget aktiv omkring udviklingen af fjernvarmen som attraktivt og fremtidssikret produkt. Sammen med Tækker Gruppen ser vi på mulighederne for at fjernvarmeforsyne bydelen NYE. Projektet afsluttes nu til sommer og vi vil på hjemmesiden berette om resultaterne. Det er altså et velfungerende og fremtidsorienteret fjernvarmeværk. 2

3 Formanden afsluttede beretningen med at takke medarbejderne og bestyrelsen. En særlig tak til Jørgen Thule Kristensen for hans mangeårige virke i bestyrelsen. Tak for et godt og spændende år i Lystrup Fjernvarme. Formandens beretning kan ses i sin fulde længde her Andelshaver Bente Pedersen spurgte, om man ikke kunne sende breve vedr. renoveringen ud i bedre tid. Bente Pedersen spurgte endvidere, om man skulle have skiftet måleren igen, hvis man lige havde fået måleren skiftet. Kim Behnke oplyste, at Lystrup Fjernvarme, i så god tid som muligt, vil holde andelshaverne orienteret om forventet gravearbejde via hjemmesiden samt ved direkte kontakt. Der hvor der bliver foretaget gravearbejde, vil der blive reetableret. Med hensyn til udskiftning af målere, så skal alle målere skiftes til nye målere i løbet af de næste 2 år. Andelshaver Flemming Strange spurgte blandt andet til renoveringsplan, låneoptagelse og energibesparelser. Kim Behnke oplyste, at gravearbejdet udføres i sommerperioden, således at alle kan have varme når vi kommer til fyringssæsonen. Det arbejde, der udføres i næste sæson, vil blive varslet i bedre tid, da alle de nødvendige godkendelser nu foreligger. Med hensyn til låneoptagelse, så har det været muligt for Lystrup Fjernvarme, at låne pengene billigere hos Kommunekredit frem for kreditforeningen, derfor bliver lånet optaget via Kommunekredit. Energibesparelserne opnås primært ved at udskifte de gamle rør med nye rør, med meget lavere energitab. Andelshaver Peter Jakobsen bidrog med sine synspunkter med hensyn til orientering om gravearbejdet korttidsplanlægning / langtidsplanlægning. Poul B. Skou sagde, at det ikke havde været muligt, at orientere om gravearbejdet tidligere, da langtidsplanlægningen først havde været færdig i januar måned. Orientering om gravearbejde vil i de kommende år blive væsentligt bedre. Andelshaver Poul Boye Petersen spurgte til, hvad det kommer til at koste i afgifter, at modtage overskudsvarme fra ELOPAK. Kim Behnke orienterede om, at der var blevet regnet på det, og at det bliver en fordel for både ELOPAK og Lystrup Fjernvarme at indgå aftale om levering af overskudsvarme. Endvidere henviste formanden til, at der senere på aftenen ville komme et indlæg fra ELOPAK. Andelshaver Erik Gregersen spurgte til, om der var planer om, at ændre på antal a conto rater pr. år. Kim Behnke svarede, at der ikke var planer om at ændre på antal rater på år. Varmen vil fortsat blive opkrævet med 10 a conto rater pr. år. Herefter blev beretningen taget til efterretning. 3

4 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte regnskab. Andelshaver Flemming Strange kommenterede ledelsesberetningen i den udsendte årsrapport. Andelshaver Bente Pedersen spurgte til om årsrapporten kunne sendes ud pr. mail, så man sparede portoen. Poul B. Skou svarede, at ifølge vedtægterne skal årsrapporten sendes ud til andelshaverne pr. brev og at den nuværende udsendelse giver et meget stort fremmøde til generalforsamlingen. Andelshaver Peter Jakobsen advarede om, at det kan medføre nogle forpligtigelser til at bevise, at indkaldelsen til generalforsamlingen/årsrapporten er udsendt til alle andelshavere, såfremt der sendes pr. mail. Under alle omstændigheder vil det kræve en vedtægtsændring, såfremt indkaldelsen til generalforsamlingen og årsrapporten skal sendes pr. mail i stedet for pr. brev. Andelshaver Flemming Strange spurgte, hvad man ville gøre, vedr. de mange forbrugere der køler for dårligt. Poul B. Skou svarede, at man med de nye målere meget hurtigere ville være i stand til, at kunne informere forbrugerne, såfremt de har en for dårlig afkøling. Andelshaver Flemming Strange ville gerne have kontorholdsudgifterne uddybet. Poul B. Skou informerede om, at der bl.a. havde været ekstraudgifter omkring IT-området. Andelshaver Flemming Strange spurgte, hvorfor inkassoudgifterne var steget. Poul B. Skou informerede om, at der rykkes efter en fast procedure med eksterne advokater, som anbefalingen fra Dansk Fjernvarme lyder på. På grund af krisetiderne havde der været ekstra mange inkassosager. Palle Jørgensen, Boligforeningen Ringgården, gjorde opmærksom på, at man bliver nødt til at forfølge gælden, selvom der er omkostninger forbundet med det. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering Direktør Poul B. Skou gennemgik det udsendte budget. Andelshaver Kim Almskou undrede sig over det budgetterede salg i forhold til det budgetterede køb. Kim Behnke redegjorde for tallene. Andelshaver Flemming Strange spurgte til den budgetterede målerleje samt stigningen i reteudgifterne. Poul B. Skou redegjorde for den budgetterede målerleje. Der er ikke budgetteret med nogen stigning i målerlejen for 2012/2013. Stigningen kommer først i 2013/2014. Han oplyste, videre at renteudgifterne ville stige som følge af, at der lånes en større del. Der blev videre spurgt til lovligheden af det budgetterede underskud på kr

5 Poul B. Skou svarede, at det var lovligt og han ville søge dokumentation fremskaffet og placeret på hjemmesiden. Efter disse bemærkninger blev budgettet taget til efterretning og er sendt til Energitilsynet. 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. 6. Valg til bestyrelsen Dirigenten orienterede om vedtægtens 7.1. Der skulle vælges en repræsentant til gruppe 1 (parcelhusejerne) og gruppe 3 (storforbrugerne). Jørgen Thule Kristensen var på valg fra gruppe 1 og kunne ikke genvælges, da han havde passeret de 67 år. Bestyrelsen foreslog Rasmus Ry Nielsen som repræsentant til gruppe 1. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag fra gruppe 1. Det var ikke tilfældet. Dirigenten konkluderede, at Rasmus Ry Nielsen var valgt fra gruppe 1. Der skulle vælges en repræsentant til gruppe 3 (storforbrugerne): Frits Lindgren var villig til genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag fra gruppe 3. Der var ikke andre forslag. Dirigenten konkluderede, at Frits Lindgren var valgt fra gruppe Valg af suppleanter I henhold til vedtægtens 7.2 skal der på hver ordinær generalforsamling vælges en suppleant til bestyrelsen for hver af de tre grupper. På forslag af bestyrelsen foreslog dirigenten, at der for gruppe 1 skete nyvalg af Ole Neerup- Jensen. For gruppe 2 skete nyvalg af Preben Karlsson. For gruppe 3 skete genvalg af Lauge Dehn. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen og de tre suppleanter blev enstemmigt valgt. 5

6 8. Valg af statsautoriseret revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte v/ statsaut. revisor Karsten Mumm. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen, og Deloitte blev enstemmigt valgt. 9. Eventuelt Andelshaver Sven Erik Landstrøm bad om ordet og læste et brev op vedr. omlægning af hovedog stikledninger på Byg-, Havre- og Hvedemarken. Brevet kan læses i sin fulde længe her Poul B. Skou takkede for brevet og lovede, at Sven Erik Landstrøm ville få et skrifteligt svar på brevet. Andelshaver Erik Gregersen ville gerne vide, hvordan det gik med det system, der blev omtalt på sidste års generalforsamling, som skulle give andelshaverne mulighed for at få besked om afbrydelser. Poul B. Skou kunne bekræfte, at Lystrup Fjernvarme nu har adgang til at kunne benytte et system, som giver mulighed for at kunne sende SMS-beskeder til forbruger på udvalgte veje i tilfælde af brud. Det vil blive benyttet ved brud, men ikke ved planlagte reparationer. Andelshaver Helmer Støvring havde spørgsmål omkring omløbene, som sidder i brøndene. Poul B. Skou lovede at vende tilbage med svar på spørgsmålene efter generalforsamlingen. Der var ikke yderligere bemærkninger fra forsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden, og overgav ordet til formanden. Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og andelshaverne for det store fremmøde, hvorefter generalforsamlingen sluttede kl. 21:00 Hans Schiøtt dirigent Referent: Jytte Brunsgaard, 19. juni

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013

Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013 Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Side 1 af 7 Generalforsamling Referat af generalforsamling i Farum Fjernvarme torsdag den 26. september 2013, kl. 19.30 i Farum Park Sport og Konferencecenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere