Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse af referater. 2. CO10 12/12-møde vedrørende OK Lederreformen. 4. Vejledning til TR om juridisk bistand fra Politiforbundet mv. 5. Blotlægning af politiets efterforskningsmetoder mv. via deltagelse i diverse TVudsendelser. 6. Godkendelse af tilrettet konstitutionsliste. 7. Godkendelse af forslag til ændring af hovedbestyrelsesmøde fra den 21. maj til den 23. maj Meddelelser. Ad 1: Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse af referater. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til Kim Dirksen (Midt- og Vestsjællands Politiforening), der mødte som suppleant for Mogens Heggelund og Ole Bødker Christensen (Nordjyllands Politiforening) der som gæst var inviteret til at overvære hovedbestyrelsesmødet. Ligeledes en særlig velkomst til Dot Christensen (ny ledelsessekretær), der var indbudt til at overvære mødet. Der forelå afbud fra Steffen Daugaard (Fyns Politiforening). Endelig henledtes opmærksomheden på, at justitsminister Karen Hækkerup havde meddelt sin ankomst, hvorfor mødet ville blive suspenderet i tidsrummet fra kl

2 Forbundsformanden ønskede at tilføje 3 punkter, Indberetning om magtanvendelse, Møde i ERFA-gruppen for køretøjer og materiel og PFA-plus, under punkt 8, Meddelelser, hvilket blev godkendt af Hovedbestyrelsen. Underskrift af referat fra: Ordinært møde 18. december Godkendelse af referat fra: Ordinært møde 16. januar videokonference. Ingen indsigelser modtaget. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 16. januar 2014 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: CO10 12/12-møde vedrørende OK15 (j.nr ). Tidslinje er vedhæftet. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede i tilknytning til Centralorganisationen af 2010 (CO10), om et 12/12-seminar afholdt d januar 2014, hvor der blev drøftet langsigtede mål, herunder særligt - Udvikling af Den danske Model. - Sikre optimal værdi på arbejdsmarkedet. - Sikre World Life Balance. - Sikre økonomisk fundament i hele livet. Der blev endvidere drøftet mulige krav til aftaleforhandlingerne OK Politiforbundets OK-15 udvalg er aktiveret og har op til 12/12-seminaret afholdt 3 forberedende møder i forhold til den fremadrettede strategi. Forbundssekretær Poul Erik Olsen fremlagde herefter udkast til køreplan for udtagelse og udveksling af krav til OK-15, hvoraf det blandet andet fremgår at eventuelle tilbagemeldinger fra politiforeningerne vedrørende krav skal være Politiforbundet i hænde d. 7. maj 2014 med henblik på, at Hovedbestyrelsen kan behandle kravene på mødet d. 23. maj

3 Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af den fremlagte strategi, som efterfølgende blev taget til efterretning. Den fremlagte køreplan for udtagelse og udveksling af krav til OK-15 blev godkendt. Ad 3: Lederreformen (j.nr ). Anvisning til pk-stilling på Bornholm. Mail af til hovedbestyrelsen er vedhæftet. Kontrollabel/ukontrollabel tjeneste i de "nye" stillinger. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om status på bemandingsprocessen særligt vedrørende den fortsat manglende besættelse af en stilling på Bornholm, som er afgørende for processens afslutning. Der blev henvist til vedhæftede bilag, såvel som et omdelt notat udfærdiget af sekretariatschef Stig Bertelsen som beskriver de juridiske aspekter vedrørende anvisning af pk-stillingen på Bornholm, herunder de forpligtigelser som en afskediget medarbejder på rådighedsløn har til at genindtræde, hvis Rigspolitiet anviser en passende stilling. Forbundsformanden pointerede, at uanset at juraen forudsætter en genoptagelse af bemandingsprocessen, som det nu er sket i forbindelse med besættelse af stillingen på Bornholm en genoptagelse, som på ingen måde kan bebrejdes Bornholms Politi er genoptagelsen af processen efter, at der har været udsendt skriftlig tilkendegivelse om processens afslutning til samtlige egnede vpk. ere - ud fra et personalepolitisk synspunkt mildest talt uheldig. Dette har Politiforbundet allerede gjort gældende over for Rigspolitiet i et forsøg på at afdække mulighederne for en anden tilrettelæggelse af processen muligheder som dog desværre ikke er til stede. Der blev endvidere henvist til flere henvendelser om overgang til ukontrollabel tjeneste i de nye stillinger. Det er fortsat Politiforbundets klare opfattelse, at der kun kan overgang til ukontrollabel tjeneste for ansatte, som ikke er ledere i lønramme 34 eller højere, kun kan ske for ansatte for hvem det ved en konkret vurdering er godtgjort, at de pågældende selv har afgørende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstidens placering, eller hvis normale arbejde i øvrigt ikke er kontrollabelt. Det er væsentligt at pointere, at ukontrollabel tjeneste ikke ændrer på forudsætninger om, at medarbejderne fortsat skal arbejde i gennemsnit 37 timer om ugen. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse set i lyset af, at en stor del af de nye ledere indgår aftale om ukontrollabel tjeneste, og som sådan ikke indgår i aftalerne om over- og merarbejdsgodtgørelse. Det må være en klar forudsætning, at kollegaer, der indgår i 3-holdsskift ikke kan være en del af en sådan aftale. Kollegaer der indgår 8.

4 i aftale om ukontrollabel tjeneste skal erindres om, at sikre registrering af arbejdstiden på relevante konti. Udviklingen om overgang til ukontrollabel tjeneste følges nøje. Ad 4: Vejledning til TR om juridisk bistand fra Politiforbundet mv. (j.nr ). Vejledning er vedhæftet. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede om udkast til Vejledning til tillidsrepræsentanter om juridisk bistand fra Politiforbundet m.v. som tidligere er udsendt til Hovedbestyrelsen med henblik på godkendelse. Det anførte udkast er en revidering af den tidligere udfærdigede Blå betænkning. Hovedbestyrelsen havde et ønske om uddybning af flere områder, ligesom der var flere bemærkninger og spørgsmål til udkastet, hvorfor det blev besluttet, at spørgsmål og ønskede områder til uddybning fremsendes skriftligt til forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen inden d. 15. marts De fremsendte henvendelser vil efterfølgende blive behandlet i Retspolitisk Udvalg og fremlægges derefter igen for Hovedbestyrelsen. Ad 5: Blotlægning af politiets efterforskningsmetoder mv. via deltagelse i diverse TV-udsendelser; Oplæg til debat v/carsten Weber Hansen, Sydøstjyllands Politiforening (j.nr ). Hovedbestyrelsesmedlem Carsten Weber Hansen uddybede sin henvendelse i tilknytning til spørgsmålet om, i hvor stor udstrækning politiet skal stille efterforskningsmetoder til skue for offentligheden via deltagelse i diverse TV-udsendelser. Der blev henvist til en række udsendelser, hvor politiets medvirken kan være brugbar information for kriminelle, og denne eksponering af politiets arbejdsmetoder kan således vise sig direkte skadelige for politiets arbejde. Hovedbestyrelsen drøftede henvendelsen og det blev oplyst, at mange af optagelserne er af ældre dato og som sådan ikke opdaterede efterforskningsmetoder. En del af de medvirkende er pensionerede kollegaer der udtaler sig om daværende arbejdsmetoder, hvilket vil være svært at dæmme op for. Hovedbestyrelsen vil fortsat have fokus på denne udfordring og appellerer til kollegaerne om betænksomhed i forbindelse med deltagelse i sådanne TV-udsendelser. 9.

5 Ad 6: Godkendelse af tilrettet konstitutionsliste (j.nr ). Konstitutionsliste er vedhæftet. Seniorkonsulent Hans Bundesen gennemgik den tilrettede konstitutionsliste. De tidligere vedtagne kommissorier for forbundet hovedudvalg fremgår nu og samtidigt var der foretaget konsekvensrettelser i forhold til blandt andet repræsentationen i Lån & Spar Bankens lokalråd, ligesom der var enkelte andre tilføjelser. Hovedbestyrelsen godkendte den tilrettede konstitutionsliste efter en kort drøftelse om udvalgenes størrelse skulle anføres. Der var synspunkter for og imod, hvorfor konklusionen blev, at udvalgenes størrelse også fremadrettet skulle baseres på det nuværende antal medlemmer. Ad 7: Godkendelse af forslag til ændring af hovedbestyrelsesmøde fra den 21. maj til den 23. maj 2014 (j.nr ). Møde- og aktivitetsliste er vedhæftet. Seniorkonsulent Hans Bundesen motiverede følgende ændringer af hovedbestyrelsesmøder i Hovedbestyrelsesmødet d. 21. maj ændres til afholdelse d. 23. maj. - Hovedbestyrelsesmødet d. 16. december afvikles som fysisk møde i forbundshuset. - Videomøde planlagt til afholdelse d. 6. marts aflyses. Hovedbestyrelsen godkendte ændringerne på møde- og aktivitetslisten. Ad 8: Meddelelser. Forbundsformand Claus Oxfeldt havde følgende meddelelser: Der har været afholdt møde i Rigspolitichefens Centrale Samarbejdsudvalg (CSU) d. 7. februar 2014, hvorfra der blev givet en orientering, herunder særligt - Anmeldelser af straffelovssager er faldet for 6. år i træk. 10.

6 - Politiets økonomiske status er, at der i 2013 udvistes et overskud på 140 mio. kr., og er budgetteres med et overskud i 2014 på 75 mio. kr. - Cybercrime vil ved endelig etablering bestå af mellem stillinger, heraf vurderes det, at af disse vil være nyansættelser. - Status på POLARIS. - Status på lederreformen. I tilknytning til status vedrørende politisk fastsatte mål for politiet, blev der orienteret om, at anvendelsen af de nuværende måltal indgående drøftes i de politiske partier på Christiansborg, idet Politiforbundet har modtaget flere informationer om, at der er et forholdsvis bredt ønske om at ændre de nuværende fastsatte måltal til måltal med mening. Politiets anvendelse af måltal vil endvidere blive et emne på Folkemødet på Bornholm. Det er forbundsformandens klare opfattelse, at dette fornyede politiske fokus på politiets måltal i høj grad skyldes, at Politiforbundet siden kongressen i 2013 har arbejdet intensivt med at gøre relevante aktører opmærksomme på de uhensigtsmæssigheder, som er forbundet med det nuværende noget rigide måltalsregime. Næstformand Claus Hartmann havde følgende meddelelser: Der har været afholdt formandsmøde i FTF d. 21. januar 2014, hvorfra der blev givet en orientering, herunder særligt i forhold til 2 indlæg - Evaluering af OK-14 og forberedende arbejde frem mod OK-15 v/cheføkonom Jan Kjæraa, LO, som særligt fremhævede, at lønudviklingen i Danmark er lavere end Norge og Sverige, set hen over de sidste overenskomstresultater. Der blev endvidere manet til besindighed i forhold til landets generelle situation, idet opsvinget endnu ikke var slået igennem. Danmark har i periode fra 2009 til 2013 mistet arbejdspladser og gennem det sidste år er der genetableret ca arbejdspladser. Den store fremadrettede udfordring er social dumping. - LO-FTF samarbejdsprojekt 2020 bl.a. ved Kent Petersen, Finansforbundet, som særligt fremhævede, at en form for samarbejde/fusion var nødvendig, i forhold til at matche de kommende udfordringer, mens Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening, var overbevist om, at en direkte fusion var nødvendig af hensyn til ikke at svække organisationernes profil, ligesom det vil være en styrkelse i forhold til sekretariatsmæssige forhold og lovforberedende arbejde. Forhandlingsudvalgsmedlem Niels Hedeager havde følgende meddelelser: Der har været afholdt møde i følgegruppen for anvendelse af magtmidler, hvorfra der blev givet en orientering, herunder særligt... - Udarbejdelse af et Actions Card med landsdækkende retningslinjer og hjælp for udfærdigelse af den elektroniske blanket. 11.

7 - Politikredsene skal have overblik over antallet af ikke godkendte indberetninger. - Diverse praktiske ændringer af den elektroniske indberetningsblanket. - Rigspolitiet tager en ny undervisnings- og orienteringstur til politikredsene. Der har været afholdt møde i ERFA-gruppen for køretøjer og materiel, hvorfra der blev givet en orientering, herunder særligt... - Træningssæt til hundeførere indføres i løbet af foråret/forsommeren. - Udskiftning af Action 3 ammunition i forbindelse med de årlige tjenesteskydninger, idet ammunitionen ved gentagne lade- og afladeprocedurer kan blive beskadiget. - Patruljekøretøjerne leveres fra medio marts med fastmonteret gitter mellem bagagerum og bagsæde. Der kan købes gitre til politikredsenes nuværende patruljekøretøjer og til montering på eget værksted. Sekretariatet havde følgende meddelelser: Forbundssekretær Finn Moseholm orienterede om status på overgang til PFA Plus, idet CO-10 har forhandlet en ny pensionsmodel på plads for pensionsopsparing i PFA, hvilket har den betydning, at der er mulighed for at skifte til PFA Plus, og få pensionsopsparingen forrentet på markedsvilkår og med en lavere administrationsomkostning på fripolicen. Medlemmer over 55 år skal foretage et aktivt tilvalg, hvis der ønskes overgang til PFA Plus, ellers fortsættes på den hidtidige ordning. Er medlemmet under 55 år, vil der ske en automatisk overgang til PFA Plus, og skal altså aktivt afmelde dette, hvis der ikke er et ønske om at overgang. PFA og Politiforbundet afholder informationsmøde om PFA-Plus for tillidsrepræsentanter henholdsvis mandag d. 24. marts 2014 kl (ØST) og mandag d. 31. marts 2014 kl (VEST). Særskilt invitation udsendes snarest. Forbundsformand Claus Oxfeldt konstaterede, at der ikke var yderligere indlæg til dagsordenen og afsluttede derefter mødet. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes d marts 2014 kl på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. For referat Svend-Erik Jakobsen 12.

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres

Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Referat fra Politiforbundet Ekstraordinær kongres Afholdt d. 21. marts 2011 Munkebjerg Hotel Vejle Indholdsfortegnelse Dagsorden.. Side 1 Mødet åbnes.. Side 1 Valg af dirigenter, sekretær, mandatudvalg

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013. Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere