Afhandling. Store metoder IBM GS Method. HD Afhandling. Institut for Informationsbehandling. Forfatter: Trine Harmsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afhandling. Store metoder IBM GS Method. HD Afhandling. Institut for Informationsbehandling. Forfatter: Trine Harmsen"

Transkript

1 HD Afhandling Institut for Informationsbehandling Forfatter: Trine Harmsen Vejleder: Bjarne Rerup Schlichter Afhandling Store metoder IBM GS Method IBM GS Method er copyright beskyttet Handelshøjskolen i Århus 2004 Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 1 af 96

2 Indholdsfortegnelse 1. Abstrakt Et grafisk overblik Et resumé Indledning Problemformulering Problem Begrebsafklaring Afgrænsning Metodeovervejelser Metodegennemgang Valg af metoder til gennemgang Gennemgang af de valgte metoder Delkonklusion Metodevurdering Vurderingskriterier Vurdering af metoderne Definition af en stor metode Delkonklusion Store metoders kendetegn Kendetegn for store metoder Hvorfor benytte sig af store metoder? Delkonklusion Interviews Interview med den metodeansvarlige Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 2 af 96

3 7.2 Interviews med projektlederne Interviewopsamling Delkonklusion Konklusion Første del metoder Anden del interviews Perspektivering Referencer Figuroversigt Tabeloversigt Interviewdeltagere Litteratur Bilag Interviewguides Processer i PMBOK Guide Specifikation af PRINCE2 processer LOB indenfor IBM IBM GS Method SSADM Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 3 af 96

4 1. Abstrakt 1.1 Et grafisk overblik Figur 1 Overblik over afhandlingens indhold Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 4 af 96

5 1.2 Et resumé Denne afhandling behandler emnet store metoder, hvor IBM GS Method 1 er den metode som IBM bruger i sine projekter, og indgår således som én af de metoder afhandlingen behandler. Afhandlingen er en både teoretisk og praktisk afhandling med hovedvægt på det praktiske. I arbejdet indgår forskelligt litteratur, empiri og information fra afholdte interviews. Afhandlingen gennemgår udvalgte metoder med henblik på at definere hvad en stor metode indenfor IT-udvikling er, samt finde de kendetegn som store metoder har. Afhandlingen når frem til, at af de udvalgte metoder, er det kun IBM GS Method som kan betegnes som stor. Denne metode er den eneste som opfylder de syv kriterier, som i afhandlingen bliver defineret, og som alle skal være opfyldt for at en metode kan betegnes som stor. Øvrige kendetegn for store metoder, konkluderer afhandlingen til at være, at store metoder er tilpasset virksomheden, har et fælles sprog samt kun bruges af virksomheder af en bestemt type. Udover metodegennemgang, samt metodevurdering, indeholder afhandlingen interviews med den metodeansvarlige for IBM GS Method, samt forskellige projektledere i IBM. Indholdet fra disse interviews tilkendegav, at der bliver gjort forskellige tiltag for at kendskabet og indhold til IBM GS Method bliver udbredt i IBM. Ligeledes fremgik det, at projektlederne generelt mener at IBM GS Method er med til at tilføre værdi til projekterne, om end metoden byder på forskellige udfordringer, ligesom metoden både har sine styrker og svagheder. 1 IBM Global Services Method Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 5 af 96

6 2. Indledning At arbejde struktureret indenfor IT er i dag mere reglen end undtagelsen. Til at sikre en struktureret arbejdsgang i dagens IT-projekter, benyttes forskellige metoder. Til at styre arbejdet i projektet, samt brugen af metoden, er det som regel en projektleder der står i spidsen. Fra en tid hvor projektlederen på projektet måske også var udvikler og tester, er projektledelse i dag gået hen og blevet en selvstændig og anerkendt profession. En profession som kunderne i dag har mere og mere forståelse for også at skulle betale for. Projektledelse er også i dagens IBM en selvstændig og populær profession. Det er langt de fleste projekter i IBM der har tilknyttet egen projektleder. Det er også denne projektleder der i høj grad er involveret i arbejdet med brugen af IBM s metode IBM GS Method. Et arbejde der kræver indblik og forståelse for metodens opbygning og indhold. Til daglig arbejder jeg med projekt- og testledelse i AMS 2, IBM Danmark nærmere specifik i en afdeling placeret i Århus, der indtil nu hovedsagelig har beskæftiget sig med e-business løsninger af forskellig art. IBM Danmark beskæftiger sig, udover e- business, også med hosting opgaver, salg af hardware og software, uddannelse, rådgivning m.m. Arbejdet hos IBM er meget projektorienteret, og består af både interne og eksterne projekter. De interne projekter foregår afdelinger imellem, mens de eksterne projekter består af et typisk kunde/leverandør forhold, hvor IBM er den eksterne leverandør overfor kunden. Både på interne og eksterne projekter bruges IBM GS Method metoden er dermed IBM s varemærke på projekterne. Det gør metoden til en interessant genstand at kigge nærmere. Rigtig god læselyst! Trine Harmsen, maj Application Service Management Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 6 af 96

7 3. Problemformulering Emnet Store metoder IBM GS Method er valgt idet IBM benytter sig af denne metode til sine projekter. Forventningen i IBM er, at alle projekter i større eller mindre grad benytter sig af IBM GS Method. Her er projektlederen som regel initiativtager til at indføre, tilpasse og bruge metoden. Min påstand er dog umiddelbart, at det ikke altid er lige hensigtsmæssigt, eller muligt, at gøre brug af IBM GS Method, hvilket dermed resulterer i, at metoden ikke bliver brugt optimalt i en del projekter. Det i sig selv behøver ikke være et problem, men hvis det tilmed betyder at ingen metode benyttes, ligesom den kontinuitet som IBM ønsker ved brug af IBM GS Method forsvinder, kan det give konsekvenser for projektet fx i form af overskridelse af tid og/eller økonomi. Formålet med denne afhandling kan opdeles i to: 1. Metoder at kigge på indhold i forskellige metoder til brug indenfor ITudvikling, både IBM GS Method og andre metoder, og derved komme frem til definitionen på en stor metode 2. Interview gennem interview af projektledere og metodeansvarlige, at afdække kendskab til udbredelse, indhold og arbejdserfaringer af IBM GS Method, og ud fra dette analysere på om brugen af IBM GS Method tilfører projekterne værdi Afhandlingen er afleveret 3. maj 2004, og den ekspertise der er til rådighed er, udover vejleder på HD Informatik Bjarne Rerup Schlicter (afsat 20 timer, heraf 14 timers vejledning i form af møder m.m.), forfatter selv, og eventuel interesserede medstuderende. 3.1 Problem Der findes mange metoder, der kan bruges som hjælp i forskellige IT-projekter. Afhængig af deres formål vil indholdet, og mange gange også omfanget, variere, og det er min opfattelse at mange kategoriserer metoder i to grupper store og små Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 7 af 96

8 metoder. Dog har jeg endnu ikke fundet nogen definition på, hvad der skal til for at en metode kan kaldes henholdsvis stor eller lille. Første del af denne afhandling vil, med udgangspunkt i konkret indhold i forskellige metoder, relevant litteratur (heriblandt intern IBM dokumentation) samt empiri fra forfatter, forsøge at afdække: 1 Hvad skal der til for, at en metode med rette kan betegnes som stor, og hvilke kendetegn har store metoder? 2 Hvorfor udvikle og bruge store metoder? Ifølge WWPMM 3, som er en del af IBM GS Method, er det projektlederens ansvar at tage de nødvendige metoder i brug på de forskellige projekter ligesom det er deres opgave, at tilpasse metoden så den kan bruges effektivt i projektet. Det stiller forskellige krav til kvalifikationerne hos projektlederne, bl.a.: Kendskab til IBM GS Method Brug af IBM GS Method Etablering af et metodenetværk hvem kan hjælpe og hvornår? Og selv med ovenstående kvalifikationer kræver brug af IBM GS Method en del tid brugt i starten af projektet, ligesom der også skal afsættes tid i løbet af projektet til brug af metoden heriblandt tid til uddannelse af projektdeltagerne i IBM GS Method. Men er projektlederne kvalificeret til, ikke alene at benytte den del af IBM GS Method der omhandler projektstyring WWPMM, men også at benytte IBM GS Method til de tekniske leverancer, og dermed være initiativtager for resten af projektteamet til at tage de nødvendige områder i IBM GS Method i brug? Anden del af denne afhandling vil, med udgangspunkt i empiri indsamlet via interviews fra forskellige projektledere i IBM, samt den metodeansvarlige for IBM GS Method, forsøge at afdække: 3 Hvordan bliver kendskabet til indhold og brug af IBM GS Method udbredt i IBM? 3 WorldWide Project Management Method Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 8 af 96

9 4 Føler projektlederne hos IBM sig ordentlig klædt på til at anvende IBM GS Method og hvilke erfaringer har de med IBM GS Method? 3.2 Begrebsafklaring Denne afhandling benytter sig flere gange undervejs af nogle begreber, som det derfor forinden giver mening at definere IBM og IBM GS Method IBM er en stor og verdensomspændende virksomhed med mange ansatte i forskellige segmenter og LOB 4. Når denne afhandling omtaler IBM, er fokus kun rettet mod en lille del af hele organisationen nemlig AMS og BCS 5, hvor de projektlederne der bliver interviewet, er organisatorisk placeret. Ovenstående skitseres i figur 2. Det er grafisk skitseret, hvor i IBM denne afhandling har sit omdrejningspunkt, ligesom det er skitseret for læseren, hvilket område af organisationen IBM GS Method er rettet mod nemlig IBM Global Services. % &# ' $ #!" Figur 2 Afhandlingens omdrejningspunkt 4 Lines Of Business se også figur 2 5 Business Consulting Services Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 9 af 96

10 3.2.2 Et projekt Hvad indholdet i et projekt er, afhænger af den person man spørger det kan fx være et byggeprojekt eller et IT-projekt. Alle projekter har dog det til fælles, at de alle er tidsbegrænset dvs. har en start- og slutdato. I denne afhandling er et projekt et IT-projekt 6, med de faser og arbejdsområder som er defineret i afsnit og IT-projekter kan være meget forskellige i indhold og udførelse. Dette vil der ikke blive skelnet i mellem, da dette ikke har væsentlig betydning i forhold til de undersøgelser, som skal besvare de forskellige problemstillinger Projektlivscyklus Afhængig af hvilken litteratur man kigger i, samt valg af projektmodel, er antal af faser samt deres navngivning forskellig. Med baggrund i litteraturen, krydret med egen tilvirkning, er figur 3 udarbejdet for et projekts livscyklus: Figur 3 Et projekts livscyklus Øverste del af figuren viser faserne: Analyse besvarelse af hvorfor og hvad, samt udarbejdelse af en kravspecifikation. Vær opmærksom på, at analyse til besvarelse af skal/skal 6 Benævnes herefter kun som Projekt i resten af afhandlingen Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 10 af 96

11 ikke (vurdering af projektets berettigelse) ikke er omfattet af denne afhandlings definition af et projekts livscyklus, idet det anses som et selvstændigt projekt Design besvarelse af hvordan kravene fra kravspecifikationen kan realiseres Udvikling/Implementering design, kodning, implementering og aflevering af projektleverancer til kunden I figur 3 er det ligeledes skitseret, at et projekt ofte består af mere end selve IT delen nemlig organisation. Et projekt i en virksomhed byder som regel på en del forandring i form af forsøg på, at forbedre arbejdsprocesserne i virksomheden hvorfor ellers gå i gang med projektet! Dette betyder at der opstår et behov for forandringsledelse. Forandringsledelsen kan have projektaktiviteter der er faseinddelt, men projektaktiviteterne kan ligeledes være tværgående dvs. aktiviteter hvis udførelse går på tværs af de enkelte faser, som den nederste del af figur 3 skitserer. Udover forandringsledelse er der yderlig to tværgående projektaktiviteter: Projektledelse styring af projektet, både af ressourcer samt udviklingsaktiviteter Kvalitetssikring konfigurationsstyring, test, dokumentation mm. I øverste del af figur 3 er faserne grafisk præsenteret som værende udført efter den berømte vandfaldsmodel The granddaddy of all lifecycle models 7 men det skal nævnes, at denne model langt fra er den eneste projektmodel som er hensigtsmæssig at bruge. Valg af projektmodel vil som ofte også afhænge af modenhed i projektorganisationen, kvalitet (detaljeringsgrad) i kravspecifikationen, kendskab til udviklingsplatforme m.m. Vær opmærksom på at denne afhandling ser bort fra alle aktiviteter der omhandler organisation og forandringsledelse, idet der alene skelnes til IT-delen i projektet. Den senere vurdering af metoderne vil derfor alene blive set i det perspektiv. 7 [B2] Rapid Development side 136 Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 11 af 96

12 3.2.4 Arbejdsområder i et projekt Afsnit definerede hvad der er indeholdt i et projekts livscyklus. Hele denne livscyklus igennem, vil forskellige opgaver blive udført for, i den sidste ende, at kunne levere et produkt til kunden. Opgavernes indhold vil afhænge af produktet der leveres. Det er vurderet, at til trods for opgavernes variation, vil de i et projekt altid kunne indgå i de tre arbejdsområder: Figur 4 Arbejdsområder i et projekt Projektledelse opgaver der omfatter styring og ledelse af ressourcerne (økonomi, opgaver, mennesker) i projektet Udvikling udførende opgaver, der skal til for at produktet kan udarbejdes og implementeres (omfatter også nødvendig analyse, design og dokumentation) Test test af endelig produkt og opgaverne fra udvikling Metode Begrebet Metode benyttes på to måder i denne afhandling. Der skelnes mellem: Metoden for analyse af denne afhandlings problemområder dvs. måden hvorpå de forskellige problemstillinger bliver undersøgt via henholdsvis teori og empiri. Metodeovervejelserne er nærmere beskrevet i afsnit 3.4 Metoderne der er undersøgelsesgenstande i denne afhandling fra kapitel 4 og fremefter. Ovenstående er vigtigt at holde adskilt, idet de enkelte kapitlers indhold ellers kan virke forvirrende. Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 12 af 96

13 3.3 Afgrænsning Jf. figur 2 blev det tydeligt, hvor i IBM s organisation denne afhandling har sit omdrejningspunkt. Som tillæg dertil skal det nævnes, at denne afhandling yderlig afgrænses til kun at omhandle IBM som værende IBM Danmark. Det betyder, at selvom IBM GS Method bruges overalt i IBM Global Services, uanset nationalitet, afgrænses det i denne afhandling til IBM GS Method i Danmark. Som ansat i IBM fungerer man i sit arbejde indenfor forskellige professioner: Profession: Projektleder IT Arkitekt IT Specialister Testleder (koordinator) Funktion: Har det overordnede ansvar for at lede projektet, og projektgruppen, indenfor de rammer der er udstukket af styregruppen. Projektlederen varetager den direkte kontakt vedr. fremdrift m.m. til styregruppen og kundens projektleder. Har det overordnede ansvar for at løsningens arkitektur hænger sammen og at arkitekturen stemmer overens med kravspecifikationen. IT arkitekten arbejder i tæt dialog med projektlederen, hvor IT arkitekten fungerer som projektlederens sparringspartner, for opfølgning på den tekniske del af løsningen. IT arkitekten har ansvaret for at overblikket over IT specialisternes arbejde bevares, og at arbejdet løbende koordineres med projektlederen. Er de udførende af design, udvikling og test på i projektet. IT specialisten koordinerer løbende med IT arkitekten, så det sikres at det overordnede design følges og stemmer overens med arkitekturen for løsningen. Leder og/eller koordinerer testen i projektet (planlægning, design og opfølgning). Tabel 1 Projektdeltagere i IBM projekter Ovenstående personer har hvert deres behov for viden, når arbejdet i projektet skal udføres. Det betyder, at brugen af IBM GS Method vil afhænge af hvilken profession det er. Denne afhandling tager kun fat i projektlederne, idet det er disse, der som Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 13 af 96

14 regel er initiativtager til, at IBM GS Method benyttes. Det er også projektlederen, der ofte varetager opgaven med at tilpasse metoden til projektet, og dermed kommer med retningslinier for, hvad der forventes af resten af projektteamet. 3.4 Metodeovervejelser Denne afhandling gør brug af både litteratur, samt indsamlet empiri i form af dokumentation og interviews foretaget blandt projektledere i IBM. Nedenfor er det skitseret, hvordan litteratur og empiri er brugt til besvarelse af de forskellige problemområder: Problemområde: Hvad skal der til for at en metode med rette kan betegnes som stor, og hvilke kendetegn har store metoder? Hvorfor udvikle og bruge store metoder? Hvordan bliver kendskabet til indhold og brug af IBM GS Method udbredt i IBM? Føler projektlederne hos IBM sig ordentlig klædt på til at anvende IBM GS Method optimalt, og hvilke erfaringer har de med IBM GS Method? Metodeovervejelse: Via diverse litteratur samt gennemgang af forskellige metoder, heriblandt IBM GS Method, undersøges det vha. fastsatte kriterier, hvilke metoder der går ind under kategorien stor. Med indblik i de metoder der kan betragtes som store, samt almen empiri, uddrages hvad der kendetegner store metoder. På baggrund af litteratur, empiri samt gennemgang af IBM GS Method, fremfindes forskellige argumenter for brugen af store metoder. Vha. interview med den metodeansvarlige for IBM GS Method, samt dokumentation i metoden, undersøges det hvordan IBM GS Method bliver udbredt i IBM. Min påstand er, at en metode som IBM GS Method giver anledning til udfordringer udfordringer som enten overvindes og kan bruges positivt, eller udfordringer som hindrer optimal brug af metoden. Vha. interview med IBM projektledere, bl.a. udarbejdet med input fra interview foretaget med de(n) ansvarlig for Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 14 af 96

15 Problemområde: Metodeovervejelse: udbredelsen af IBM GS Method, undersøges holdningen til IBM GS Method. Tabel 2 Metodeovervejelser for de enkelte problemområder Denne afhandling er skrevet på dansk. Dog vil der i afhandlingen forekomme engelske ord, ligesom afhandlingen også omfatter forskellige forkortelser. Dette er valgt hvor det er vurderet, at en oversættelse ikke er hensigtsmæssigt. Forkortelser er oversat i fodnoter Interviews Valg af interviewdeltagere Den optimale population til at afdække ovenstående, ville være den (eller de) personer der har ansvaret for IBM GS Method i Danmark, samt alle projektledere ansat i IBM Global Services. Dette ville dog blive særdeles omfangsrigt, og er heller ikke muligt. Både af private årsager, da jeg midt i afhandlingen fødte en dejlig dreng, men også da projektlederne hos IBM har meget travlt. Jeg har derfor afgrænset interviewdeltagerne til at omfatte: Den ansvarlige for udbredelsen af kendskab og brug af IBM GS Method i IBM Norden, herunder Danmark Fem projektledere fra henholdsvis AMS og BCS, hvor alle har et kendskab til IBM GS Method Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 15 af 96

16 Figur 5 Interviewdeltagere De fem projektledere har alle forskellig erfaringer med brug af IBM GS Method. Ens for dem alle er, at de alle bruger IBM GS Method tre har et stort kendskab til de forskellige metodeelementer, og to har brugt metoden i et mere begrænset omfang Interviewform De data der skal indsamles skal være kvalitative og primære, og udføres vha. spørgeteknikken det delvist strukturerede interview 8. Der er i den forbindelse udarbejdet to spørgeguides, der har fungeret som tjekliste i løbet af interviewet se bilag Emnerne i spørgeguiden er ikke nødvendigvis gennemgået i den rækkefølge spørgeguiden angiver, men efter hvad der blev fundet hensigtsmæssigt i løbet af det enkelte interview. Interviewene blev båndet, og efterfølgende renskrevet i notatform. Notaterne er ikke vedlagt som bilag, men er samlet og analyseret, og ligger til grund for indholdet i kapitel 7. 8 [B6] Den skinbarlige virkelighed Side 206 Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 16 af 96

17 3.4.2 Metodekritik Litteratur Litteraturlisten i afsnit 10.4 bygger i høj grad på brug af pensum fra de sidste 5 års HD studium. Dette alene giver anledning til at antage, at indholdet er valid. Indholdet i det IBM materiale der benyttes (IBM GS Method, intranet m.m.) er også vurderet til at være valid, da IBM er en anerkendt virksomhed, der benytter dette materiale dagligt til deres medarbejdere. De valgte metoder til brug for metodegennemgang mm. (kapitel 4 og fremefter) er kendte og brugte metoder verden over, hvorfor dette er antaget som argumentation nok for validiteten i deres indhold. Denne afhandling er opmærksom på, at metodevurderingen opfyldt/ikke opfyldt ikke er så deltaljeret, som hvis der var benyttet en pointscore fx med point fra 1 til 5 på de enkelte kriterier, hvor det var den samlede score der afgjorde om en metode var stor. Havde en sådan pointscore været benyttet havde IBM GS Method måske ikke været alene om at blive betegnet som en stor metode. Det er dog vurderet, at dette ville kræve et kendskab og en gennemgang af de enkelte metoder, der ville have betydet et omfang i afhandlingen, hvor der herefter ikke ville blive plads til interviewdelen Interviews Anden del af denne afhandling omfatter interviews med forskellige personer i IBM se også afsnit Formålet med de enkelte interviews er ikke at dække den generelle holdning blandt alle projektledere, men alene at stikke fingeren i jorden og undersøge, om IBM GS Method overhovedet bliver brugt, og hvilke erfaringer projektlederne har. Det vurderes derfor ikke som en svaghed for afhandlingen, at omfanget af interviewene ikke er mere bredt dækkende dvs. at der ikke er interviews med projektledere fra alle afdelinger. Godt nok ville det kunne give en indikation af, om erfaringerne er væsentlig anderledes afhængig af hvor man er placeret i IBM. Denne oplysning er dog ikke vurderet væsentlig eller nødvendig for at kunne afdække de forskellige problemstillinger i denne afhandling. Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 17 af 96

18 IBM GS Method bruges af alle projektdeltagere, men interviewene i afhandlingen indeholder kun interviews med projektledere. Interviewene giver dermed ikke en indikation af, om oplevelsen med IBM GS Method er de samme for andre typer af projektdeltagere. Dette er ikke vurderet til at være en svaghed for afhandlingen, da fokus i denne afhandling alene er på projektlederne. Og det er vurderet, at det er projektlederne der trækker det største læs med hensyn til IBM GS Method. Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 18 af 96

19 4. Metodegennemgang En metode er en 9 : undersøgelsesmåde planmæssig fremgangsmåde systematisk procedure Metoder benyttes indenfor alle områder i erhvervslivet, men metoderne valgt til denne afhandling er rettet mod IT-udvikling. Om end de metoder der alene vedrører projektledelse sikkert også, eller dele af dem, kan bruges på andre områder fx byggeriprojekter. Hvad er så en stor metode? Processen frem til besvarelse af dette spørgsmål kan se ud som følger: 1. Et kig på kendte og brugte metoder indenfor IT-udvikling 2. På baggrund af punkt et defineres forskellige kriterier der vil blive brugt til vurdering af metoderne, inkl. metoden brugt i IBM IBM GS Method 3. På baggrund af punkt et og to laves en opsamling der skal bidrage til definitionen af en stor metode 4. Ud fra definitionen af en stor metode uddrages det, hvilke kendetegn store metoder har Dette kapitel, samt kapitel 5 og 6, forsøger vha. ovenstående proces, at nå frem til hvordan en stor metode ser ud, og hvilke kendetegn en sådan metode har. 4.1 Valg af metoder til gennemgang Efter at have stiftet kendskab med forskellig litteratur, er nedenstående metoder valgt med henblik på nærmere gennemgang: SPU (Struktureret Program-Udvikling) PMBOK Guide 2000 (Project Management Body Of Knowledge) 9 [B10] Fremmedordbogen Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 19 af 96

20 SSADM (Structured Systems Analysis and Design Method) PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) IBM GS Method (IBM Global Services Method) Først og fremmest er metoderne valgt idet de alle er almen kendte, og brugt indenfor IT-udvikling. IBM GS Method dog kun indenfor IBM, men metoden bygger på best practice, og har hentet inspiration fx i metoden PMBOK. Metoderne bliver også brugt verden over måske lige på nær SPU, idet den er dansk og hovedsagelig er skrevet til og for danske virksomheder. Indholdet i SPU bygger dog på almen viden, hvorfor det mere er præsentationen af, og sproget i metoden der er fordansket, mere end det er indholdet. Nogle af de valgte metoder figurerer måske allerede i nogens bevidsthed som værende store metoder, men om de også er store efter den definition, som denne afhandling når frem til, vil vise sig i kapitel Gennemgang af de valgte metoder I det efterfølgende er de udvalgte metoder gennemgået én for én. Gennemgangen foregår på et overordnet niveau, og går dermed ikke detaljeret ned i enkelte metodeelementer, ligesom det ikke er forsøgt med en detaljeret beskrivelse af metodernes praktiske brug. Det valgte niveau har alene til henblik at give læseren indblik i, hvilken metode og dens indhold der er tale om. Niveauet er vurderet som dækkende til, at kunne give et grundlag for udvalg af de kriterier, som senere vil blive brugt til en vurdering af metoderne. Hertil skal det dog samtidig nævnes, at IBM GS Method, i modsætning til de andre metoder, er mere detaljeret gennemgået. Begrundelsen herfor er, at et godt kendskab til denne metode er nødvendig, idet dette kendskab også skal give inspiration til de interviews, som vil blive foretaget blandt projektledere hos IBM. Derudover er indholdet i IBM GS Method ikke tilgængelig udenfor IBM, hvorfor læserne af denne afhandling har behov for en større indsigt. Gennemgangen af metoderne vil blive foretaget efter følgende struktur: Formål hvilken metode er der tale om, og hvad er dens hensigt? Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 20 af 96

21 Struktur hvad indeholder metoden, og hvordan er den bygget op? SPU Formål SPU er en metode til brug i udvikling af software der skal foregå på en struktureret måde, og dermed minimere risici for overskridelse af tid og økonomi i projekterne. Metoden kan ikke stå alene som en slags facitliste, men er tænkt som vejledning når fx virksomhedens softwarehåndbog skal udvikles. Figur 6 viser SPU-udviklingsmodellen, og de faser som SPU ser at et projekt er indeholdt: Figur 6 SPU s projektlivscyklus egen tilvirkning efter figur 10, side 30 [B3] Forfatterne til SPU pointerer, at til trods for at figuren kan minde om en traditionel vandfaldsmodel skal den opfattes som en aktivitetsmodel, og ikke som en streng (tids)-fasemodel 10. SPU er således ikke kun forbeholdt enkelte faser af et projekt, men er dækkende for hele projektets livscyklus Struktur SPU er delt op i otte selvstændige vejledninger, der afspejler de forskellige komponenter som SPU repræsenterer. I tabel 3 er de otte vejledninger vist vejledningerne understøtter de otte elementer som SPU består af: 10 [B3] Håndbog i Struktureret Program-Udvikling side 30 Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 21 af 96

22 Vejledning: *1 Struktureret programudvikling SPU-element: Benyt en udviklingsmodel 2 Kravspecifikation Udarbejd en kravspecifikation 3 Design Design før kodning 4 Softwaretest Planlæg test 5 Review Anvend reviewteknikken 6 Projektstyring Foretag projektstyring 7 Programdokumentation Dokumenter undervejs 8 Konfigurationsstyring Foretag konfigurationsstyring Tabel 3 - SPU's otte vejledninger med tilhørende SPU-elementer *Vejledning i struktureret programudvikling, er den vejledning der som udgangspunkt skal læses og forstås af alle, der ønsker at benytte sig af SPU, herefter kan de resterende vejledninger benyttes hver for sig. Udover de otte vejledninger, indeholder SPU-modellen ikke en omfattende værktøjskasse med skabeloner, eksekverbare programmer m.m. De otte vejledninger er enkle og generiske, hvilket gør dem brugbare som input til forskellige typer af projekter PMBOK Guide Formål PMBOK Guide 2000 er en metode (håndbog) til brug indenfor projektledelse. PMBOK Guide 2000 er udviklet af PMI 11 som en standard for projektledelse verden over. 11 Project Management Institute. PMI er grundlagt i 1969 i USA, og har i dag over fordelt på 125 lande. Hos PMI kan projektledere verden over indhente inspiration, dele viden, få uddannelse m.m. se evt. også about PMI Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 22 af 96

23 PMBOK Guide 2000 indeholder instruktioner i projektledelse, og omtaler denne disciplin som en handling, eller undladelse af en handling på ét område, vil som regel påvirke andre områder 12 : Figur 7 Projekters tredobbelte restriktion (egen tilvirkning) Formålet med PMBOK Guide 2000 er således, at støtte projektlederne i at udføre handlinger indenfor de enkelte områder så effektiv så muligt så effektiv at projektet gennemføres og afsluttes til alle interessenters tilfredshed. Metoden synliggør, at et projekt som regel er opdelt i forskellige faser tilsammen projektets livscyklus, og tjener til fordel at fastlægge starten og afslutningen på et projekt. Karakteristiske egenskaber ved projektfaserne er, at deres afslutning markeres ved én eller flere leverancer. Disse leverancer analyseres, og er med til at beslutte om projektet skal gå ind i næste fase. De processer som PMBOK Guide 2000 indeholder kan derfor, alt efter behov, indgå og dække alle faser i hele projektets livscyklus Struktur PMBOK Guide 2000 ser projektledelse som en række sammenkædede processer, og metoden beskrives også ud fra disse processer og deres indbyrdes samspil. Processerne kan opdeles i to hovedkategorier som overlapper og påvirker hinanden 13 : 1. Projektledelsesprocesser beskriver, organiserer og færdiggør arbejdet i projektet 2. Produktorienteret processer specificerer og frembringer projektets produkt 12 [B7] Projektledelsens grundbegreber side 43 Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 23 af 96

24 PMBOK Guide 2000 består af 39 processer fordelt på 5 procesgrupper og 9 vidensområder se bilag 11.2 for fordelingen. PMBOK Guide 2000 påpeger, at de faktiske inddata og uddata i den enkelte proces afhænger af hvilken fase i projektet man befinder sig i. Der er altså et processamspil som er sammenkædet af inddata og uddata. Hver proces kan blive beskrevet ud fra 14 : Inddata dokumenter eller dokumentbare forhold, som der vil blive handlet ud fra Værktøjer og metoder mekanismer, som inddataene underkastes for at føre frem til uddataene Uddata dokumenter eller dokumentbare forhold, der er resultat af processen Bogen for PMBOK Guide 2000 [B7] indeholder ikke værktøj som fx skabeloner eller eksempler, men gennemgår detaljeret de enkelte processer og kommer med forslag til inddata, brug af værktøj/metoder og uddata. Det er dog muligt, via deres hjemmeside at deltage i web baseret selvstudier. Et af dem er fx An Applied Framework for Project Management : An Applied Framework for Project Management is an eleven-module series introducing participants to the core competencies and structure of project management. Based upon PMI s best-selling book A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), this program brings this knowledge to life through a series of easy-to-understand explanations, dynamic interactions, and "action planning" question-and-answer sessions. Each course module includes project management checklists, worksheets, and templates for basic, moderate and robust projects [B7] Projektledelsens grundbegreber side [B7] Projektledelsens grundbegreber side [I1] Beskrivelse taget direkte fra hjemmesiden Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 24 af 96

25 4.2.3 SSADM Formål Ligesom de andre metoder er SSADM udviklet med det formål, at bidrage med information der skal hjælpe til at udføre arbejde i de forskellige projekter struktureret, og derved sikre succes for gennemførelse af projekter. Oprindelig var formålet med SSADM, udviklet i 1980, at bidrage i projekter udført af den engelske regering i analyse- og designfaserne indenfor IT-udvikling. I dag bliver den dog brugt af alle indenfor alle områder af forretning og handel i England, og mange andre steder i verden. SSADM er ledet af CCTA 16 i England, men DAB 17 er ansvarlig for vedligeholdelse og udvikling af SSADM, og NCC 18 producerer og vedligeholder den endelige SSADM dokumentation. SSADM benyttes i starten af et projekt, til analyse og designopgaverne, af de personer der varetager disse opgaver. Arbejdsområderne test og projektledelse skal således understøttes af andre metoder Struktur SSADM er en åben standard, og kan frit benyttes af alle. Mange virksomheder tilbyder support, uddannelse og værktøjer til brug af SSADM. SSADM benytter en standardiseret struktureret model, indeholdt de fem moduler: 1. Gennemførlighed her bliver der lavet en analyse af forretningsområdet, for at fastlægge om der er grundlag for at udvikle et system 2. Kravanalyse kravene bliver identificeret og overordnet dokumenteret 3. Kravspecifikation kravene bliver specificeret i detaljer og dokumenteret 4. Logisk systemspecifikation design påbegyndes, og miljøerne for udvikling og implementering identificeres 16 Central Computing and Telecommunications Agency 17 Design Authority Board 18 National Computing Centre Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 25 af 96

26 5. Fysisk design information fra foregående fase bruges til at lave en fysisk databasestruktur Hvert modul indeholder én eller to faser, hver inddelt i en serie af steps med tilhørende definerede opgaver. Den standardiseret model er baseret på den traditionelle vandfaldsmodel, hvor hver enkelte fase skal være afsluttet og godkendt, før den næste kan påbegyndes. Eftersom det ikke er alle projekter, der kan udføres efter en traditionel vandfaldsmodel, blev SSADM4+ i februar 1995 udgivet. SSADM4+ fremhæver behovet for, at en metode kan tilpasses det enkelte projekt, og tilbyder en skabelon af kendte aktiviteter, som indgår i skabelonen for systemudvikling. Skabelonen angiver et antal områder af aktiviteter, hvor arbejde skal udføres i løbet af udvikling af et system. Skabelonen viser interaktionen mellem teknikker i løbet af analyse og designfaserne af et system. Sammen med den standardiserede model giver skabelonen fra SSADM4+ mulighed, for udvikle en fremgangsmåde for arbejdet i analyse og designfaserne, der passer til det enkelte projekt. SSADM gør brug af de tre nøgleteknikker: 1. Logical Data Modelling processen der identificerer, modellerer og dokumenterer datakravene for et system 2. Data Flow Modelling processen der identificerer, modellerer og dokumenterer hvordan data bruges af et system 3. Entity Event Modelling processen der identificerer, modellerer og dokumenterer hvilke systemevents der påvirker hver entitet og sekvensen for at disse events sker Se evt. bilag 11.6 for eksempler. Styrken for SSADM kan være, at den ikke er afhængig af én enkel teknik. Hver af de tre teknikker viser en anderledes måde af det samme system, og er i sammenhæng med til at sikre, at man til slut har en færdig model. Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 26 af 96

27 Som andre strukturerede metoder, specificerer SSADM, før projektet påbegyndes, hvilke moduler, faser og opgaver der skal udføres, hvilke leverancer der skal producers, og hvilke teknikker der bliver brugt til at producere leverancerne PRINCE Formål PRINCE er en struktureret metode for projektledelse, hvor PRINCE2 er den nyeste version. Første udgave af PRINCE blev etableret i 1989 til brug for den engelske regering, hvor PRINCE2 er fra I dag bliver metoden brugt på alle slags projekter, og af alle typer virksomheder. Ligesom PMBOK Guide 2000, er PRINCE2 en metode, hvis formål er at støtte projektlederne i at udføre deres arbejde så effektiv, at projekterne gennemføres succesfuldt. I PRINCE2 kan projektledere verden over finde forskellig information. Information der kan bruges som et godt udgangspunkt og hjælp til planlægning af de opgaver som projektet giver dem. PRINCE2 dækker styring af et projekt, samt styring af de tilknyttede ressourcer, der er involveret i at udføre aktiviteterne i projektet. Dvs. metoden dækker ikke de teknikker, der skal til for at lave selve produkterne i projektet. Dette må udføres af andre metoder, hvorfor en integration mellem PRINCE2, og andre metoder, derfor skal være til stede, for at projektet kan blive en succes. PRINCE2 er designet til at kunne bruges i hvilket som helst type projekt og miljø. Det vil dog variere fra projekt til projekt, hvordan PRINCE2 skal bruges, og det er derfor nødvendigt at tilpasse metoden til hver enkelt projekt Struktur PRINCE2 består af: 1. Processer 2. Komponenter 3. Teknikker Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 27 af 96

28 Ad 1 Indgangsvinklen til projektledelse er, ifølge PRINCE2, procesbaseret. Der er i alt otte processer som fungerer som de ledelsesaktiviteter, der skal udføres i løbet af projektet: Figur 8 PRINCE2 procesmodel (side 12 i B10) Se evt. bilag 11.3 for yderlig specifikation af de enkelte processer. Hver enkel proces er beskrevet vha. en ensartet struktur bestående af: Fundamentale principper hvorfor denne proces Kontekst indeholdt et kontekstdiagram, der viser den vigtigste information, der flyder ind og ud af processen Procesbeskrivelse forklarer formål og hvordan processen opfylder de fundamentale principper Tilpasning beskrivelse af de faktorer man bør være opmærksom på, når processen skal tilpasses til projektet Ansvar hvem bør være ansvarlig for udførsel af processen Informationsbehov en liste over informationsbehov for at processen kan fungere og opfylde målene Nøglekriterier udpeger hovedområderne, der vil diktere succes eller fiasko for processen Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 28 af 96

29 Gode råd og tips tips til hvordan processen eventuel kan anvendes i praksis mm. Ad 2 Ved udførelse af de enkelte processer anvendes input fra forskellige komponenter: Ændringskontrol, Forretningscase, Organisation, Planer, Kontrol, Risiciledelse, Kvalitet i projektmiljø, Konfigurationsledelse. Disse komponenter er udførlig beskrevet i manualen for PRINCE2. Ad 3 PRINCE2 modellen tilbyder meget få teknikker, i det at metoden foretrækker at lade valget være op til de enkelte brugere af metoden. Dog tilbyder PRINCE2 tre teknikker: 1. Produktbaseret planlægning en teknik der kan anvendes til ethvert projekt, for at give en logisk rækkefølge af et projekts arbejde 2. Ændringskontrol en teknik til håndtering af ændringer i projektet 3. Kvalitetreview en teknik til review af dokumentbaseret produkter Figur 9 giver et samlet overblik i PRINCE2 s brug af komponenter og teknikker i processerne: Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 29 af 96

30 + # ().' #,' () +.' ') + ' + - ') ') - ') + *.' + # ()') + + ' ') * )) + Figur 9 Komponenter, teknikker og processer PRINCE2 (side 19 B10) Den officielle hjemmeside for PRINCE2 giver information til hvilke bøger, der findes indenfor PRINCE2. Bøger som vejleder i indhold, opbygning og brug af PRINCE2. Derudover er der links til serviceudbydere, der tilbyder uddannelse, konsulentbistand, værktøjer og andre services i PRINCE2. Der er ligeledes link til en aktiv brugergruppe til support, reklame og videreudvikling af metoden. Og det er muligt at hente forskellige skabeloner man herefter selv kan tilpasse fx skabeloner til udarbejdelse af en projektplan, issue log, lessons learned log, kommunikationsplan m.fl. Det er også muligt at se forskellige cases, som viser hvordan andre har gjort det. Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 30 af 96

31 4.2.5 IBM GS Method Formål IBM skelner mellem to slags fremgangsmåder til at gribe arbejdet i deres projekter an på: 1. Ressourcebaseret fremgangsmåde Aktivbaseret fremgangsmåde Ad 1 Når man benytter en ressourcebaseret fremgangsmåde, tilfører man ekstra ressourcer hver gang arbejdsindsatsen i projektet øges. Ved alene at basere sig på ekstra ressourceallokering, når vækst i efterspørgslen skal imødegås, kommer man nemt ud for en del udfordringer fx: Problemstillinger kan ikke altid løses ved at tilføre flere ressourcer Der er store omkostninger forbundet med beskæftigelse af ressourcer uddannelse, administration, ledelse mm. Ovenstående betyder at omkostningerne i projekterne bliver store, og det kan være svært at opretholde en konkurrencemæssig fordel overfor kunderne. Ad 2 Når man benytter en aktivbaseret fremgangsmåde forsøger man, udover brug af ressourcer, at genbruge viden fra tidligere projekter. Fx i form af processer, dokumentation m.m. Fokus er altså ikke som udgangspunkt rettet på antallet af ressourcer i projektet, men mere på den enkelte ressource og dens evne til at genbruge allerede udviklet viden. Ved genbrug forhindres det at: Genopfinde den dybe tallerken hver gang et projekt påbegyndes Køre projekter med unødvendig store risici (man benytter viden som allerede er afprøvet) Bruge unødvendige omkostninger på ekstra ressourcer herved øges konkurrenceevnen overfor konkurrenterne 19 Ressource = Person Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 31 af 96

32 IBM tror på, at vejen frem er via en aktivbaseret fremgangsmåde, idet at IBM mener at ved brug af en sådan fremgangsmåde spares der penge. Penge spares idet genbrug giver mulighed for udvikling af løsninger med færre ressourcer og på mindre tid. For at det kan lade sig gøre er IBM klar over at dette kræver: Fokus på genbrug af aktiver i stedet for antal af ressourcer Prisfastsættelse baseret på værdi af løsningen i stedet for antal af ressourcer God styring af ressourcer ansat i IBM kræver uddannelsesplaner og opfølgning for den enkelte ansatte Ovenstående er IBM s argumentation for udvikling og brug af IBM GS Method, idet at IBM GS Method er udviklet ud fra en aktivbaseret fremgangsmåde indeholdende de tre komponenter: 1. Aktiver genbrugelige elementer i form af genbrugelige Work Products 20 og anden teknologi Aktiverne er tilgængelige via IBM GS Method eller IBM s videns database ICM 21, ligesom nogle afdelinger ligeledes har oprettet forskellige videns databaser som indeholder inspiration til genbrug i mange af løsningerne. 2. Metoder definerer de regler og procedurer der er for at lave genbrugelige aktiver Regler og procedurer er tilgængelige i IBM GS Method via beskrivelserne for udarbejdelse af de forskellige Work Products. 3. Færdigheder uddannelse i at udvikle og aflevere løsninger vha. af genbrug af aktiver, herunder også udvikling af nye aktiver, samt evnen til at spotte aktiver der kan genbruges Uddannelsen planlægges via et Professional Development Program 22. Et program som tilrettelægges sammen med ens leder PDM 23. Noget af uddannelsen vil blandt andet være uddannelse i IBM GS Method. 20 Se afsnit for nærmere beskrivelse 21 Intellectual Capital Management 22 Uddannelses program for den enkelte medarbejder i IBM Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 32 af 96

33 De tre komponenter aktiver, metoder og færdigheder griber ind i hinanden, og er tilsammen med til at skabe en samlet værktøjskasse til udvikling af løsninger til kunderne hos IBM: Metoder bruges til udarbejdelse af aktiver, og aktiver giver input til udvikling af nye metoder Færdigheder sørger for at aktiver kan udvikles og (gen)bruges og aktiver foreskriver brug af de rette færdigheder Færdigheder er med til at udfærdige nye metoder, og metoder beskriver hvordan færdighederne skal bruges Figur 10 IBM GS Method indeholdt tre værdibaseret komponenter (B8) IBM GS Method er i stand til at støtte op omkring alle arbejdsområder hele projektet igennem. Ovenstående kan lade sig gøre, idet IBM GS Method er bygget op af eksisterende metoder i IBM. Metoder som hver især dækker de forskellige arbejdsområder i et projekt. Ligeledes er metoden i stand til at varetage projekter indenfor alle områder i IBM Global Services se figur Struktur Metoden kan deles op i to områder: 1. Teknisk metode hvordan udføres arbejdet i projektet? 2. Projektstyrings metode (WWPMM) hvordan styres projektet? 23 Professional Development Manager Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 33 af 96

34 De eksisterende metoder er integreret i IBM GS Method, som herefter fremstår med et fælles sprog, og en ensartet måde at tilgå og arbejde med de enkelte elementer på. Figur 11 giver et overblik over IBM GS Method s indhold figurens elementer er efterfølgende kommenteret: Figur 11 Metodeelementer i IBM GS Method Metoden kan deles op i to større sæt af komponenter: 1. Projekt artefakt (WPD og DCD 24 ) definition af HVAD der skal udvikles og afleveres (formål, notation, udviklingsfremgangsmåde, validering og verificering, råd og vejledning, Work Product input) 2. Procesvejledninger (WBS 25 ) HVORDAN projektet skal organiseres og hvordan løsningen skal udvikles (faser, input, output, roller) 24 Work Product Descriptions og Deliverable Content Descriptions Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 34 af 96

35 Ad 1 Det som IBM GS Method producerer er Work Products. Work Products kan fx være modeller, rapporter, diagrammer, planer, kildekode mm. I selve produktionen af et Work Product bruges WPD som vejledninger. WPD er inddelt i domainer med hver deres tilhørende subdomainer se evt. bilag 11.5 figur 13. De projekt artefakter der bliver leveret direkte til kunden, identificeres som separate kundeleverancer frem for egentlige Work Product disse produceres vha. DCD s. En sådan kundeleverance indeholder materiale fra én eller flere Work Products. Materialet er organiseret i en rapport, præsentation eller en teknisk artefakt. En kundeleverance er resultatet fra en proces, og har direkte værdi for kunden. Tilsammen bruges WPD og DCD til udarbejdelse af de kundeleverancer som der er i projektet. Ad 2 Projektvejledninger beskriver hvordan Work Products skal leveres og udarbejdes vha. WBS. WBS består af et hierarki inddelt i tre niveauer: 1. Faser kontraktuelle milepæle 2. Aktiviteter gruppering af opgaver og sekvenser af arbejde i løbet af projektet 3. Opgaver enheder af arbejde for planlægning og estimering. Hver opgave definerer input (WPD, eksternt input og kundeleverancer), output (WPD, kundeleverancer og opgaveresultater) og roller (allokerede ressourcer) Se evt. også bilag 11.5 figur 14. Som supplement til WPD og DCD kan der gøres brug af teknikpapirer. Teknikpapirer indeholder mere detaljerede vejledninger til udarbejdelse af de enkelte Work Products. Teknikpapirer kan også læses som eksempler, og på den måde give inspiration til udarbejdelse af det enkelte Work Product. IBM GS Method er delt op i forskellige metodegrupper, hvoraf engagement familierne udspringer. Det er herefter ud fra disse engagement familier, at metoden kommer med forslag til en engagement model for et projekt se evt. bilag 11.5 figur Work Breakdown Structure Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 35 af 96

36 Hvordan en metode er repræsenteret i et engagement vises via en engagement model, og er en kombination af projekt artefakter og procesvejledninger. IBM GS Method indeholder ligeledes Capability mønstre som er et genbrugeligt proces mønster fx indenfor projektledelse. Dette proces mønster er ikke fase afhængigt, og kan derfor med fordel indflettes i den valgte engagement model, og dermed være med til at tilpasse modellen til det enkelte projekt mere om tilpasning i afsnit IBM GS Method indeholder også afhængighedsdiagrammer, som er en facilitet der supporterer både engagement modeller og Capability mønstre. Et afhængighedsdiagram viser afhængigheder mellem de forskellige Work Products, og bruges som forslag til en slags vejkort for udarbejdelse af et Work Product. Når den enkelte engagement model skal tilpasses til projektet, kan det overblik som et afhængighedsdiagram viser, være behjælpelig med at gennemskue hvilken betydning en eventuel undladelse af et Work Product kan have Tilpasning af IBM GS Method til det enkelte projekt Der er mange gode grunde til at tilpasse IBM GS Method det enkelte projekt: Ingen projekter er ens Der er ikke mange projekter hvor økonomien tillader, at alle de aktiviteter og Work Products som metoden foreskriver udføres Når IBM GS Method tilpasses, er det vigtigt at de rette personer deltager i arbejdet. Det er med til at sikre, at det er de rette aktiviteter og Work Products der skæres væk eller slås sammen. Til dette benytter man sig af en MAW 26. En MAW er en workshop som består af: IBM GS Method og et specielt udviklet værktøj (ESE 27 ) der understøtter arbejdet med at tilpasse metoden til projektet Personer specielt uddannet i indhold, opbygning og brug af IBM GS Method Method Exponents 26 Method Adoption Workshop 27 Engagement Support Environment Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 36 af 96

37 Projektdeltagere projektledere, IT arkitekter, IT specialister og andre interessenter Resultatet af ovenstående er en metode tilpasset det enkelte projekt, hvor alle kundeleverancer og Work Products er listet, en ressourceplan og hvor første udkast til projektplanen er udarbejdet. Derudover giver en MAW, blandt projektdeltagerne, kendskab til metoden og brugen heraf. En MAW udføres ikke nødvendigvis kun én gang. En MAW kan udføres alle de gange det vurderes nødvendigt fx både i tilbudsfasen og ved projektstart, ligesom ændringsanmodninger kan nødvendiggøre, at en MAW endnu engang bliver udført. Der er tre fremgangsmåder der kan tages i brug, når IBM GS Method skal tilpasses et projekt: 1. Der kan bruges en eksisterende engagement model dvs. direkte genbrug, hvilket kræver et projekt der er forholdsvis standardiseret 2. Der kan bruges én eller flere engagementsmodeller, som ligger tæt på de behov, som det eksisterende projekt har dvs. genbruge det man kan. Inspiration til det der mangler, kan evt. hentes fra de forskellige Capability mønstre 3. Man kan udvikle en ny engagement model dvs. forskellige Capability mønstre flettes ind i en valgt fase struktur. Dette bør udføres af, eller med hjælp fra, en Method Exponent Uddannelse og værktøjer IBM GS Method er stor, og det kræver en vis indsats fra den enkelte medarbejder, at tage den nødvendige uddannelse så metoden kan udnyttes fuldt ud. Til dette formål har IBM udviklet forskellige kurser fx: Global Services Method Fundamentals et grundkursus i IBM GS Method som giver indblik i formål, indhold, opbygning og brug. Dette kursus giver desuden gode hints til hvor man kan få yderlig information og uddannelse Engagement Support Environment et kursus i brug af det værktøj (ESE) som bruges til tilpasning af metoden Emne: Store metoder - IBM GS Method Side 37 af 96

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Kulturens Konsekvenser og Scrum: Et litteraturstudie

Kulturens Konsekvenser og Scrum: Et litteraturstudie Kulturens Konsekvenser og Scrum: Et litteraturstudie Forfatter: Timmi Søndergaard Cpr: Studium: Cand.Merc.IT Afleveringsdato: 07-06-2012 Vejleder: Jakob Nørbjerg Antal Anslag: 174.680 Timmi Søndergaard

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Udfordringer i post-implementeringen af en ERP-proces

Udfordringer i post-implementeringen af en ERP-proces Kandidathandling ved Institut for Ledelse Forfatter: Lisa Holm Søndergaard Vejleder: Pernille Kræmmergaard Jensen Udfordringer i post-implementeringen af en ERP-proces Handelshøjskolen i Århus 2004 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk]

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere