Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester"

Transkript

1 Version Stofa Erhverv A/S Edison Park Esbjerg N CVR nr Tlf stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv tjenester 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR-nr ) og abonnenten, der er en virksomhed eller en offentlig institution. Stofa Erhverv a/s benævnes herefter blot som Stofa Erhverv. 2. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for enhver aftale indgået mellem parterne, vedrørende leverance af en Stofa Erhverv tjeneste. Stofa Erhverv tjenester er defineret som køb af, eller løbende abonnement på erhvervsprodukter hos Stofa Erhverv. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder medmindre de udtrykkeligt er fraveget helt eller delvist af begge parter. 3. Abonnement For ethvert abonnement hos Stofa Erhverv bliver der indgået en aftale, der nærmere beskriver omfang og valg af tjenester, pris, leveringstid samt eventuelle særlige vilkår. Abonnementsaftalen er uopsigelig i 12 måneder, medmindre andet fremgår af ordren. 4. Stofa Erhvervs ydelse Stofa Erhverv sørger for, at abonnenten får adgang til den aftalte tjeneste, enten via Stofa Erhverv a/s eget infrastruktur, eller en underleverandørs infrastruktur. Infrastruktur kan defineres som fiber-, coax-, xdsl- eller mobilnet, men er ikke afgrænset hertil. Stofa Erhverv etablerer et nettermineringspunkt (en CPE-boks) hos abonnenten, hvori tjenesten afsluttes. For mobilnet er nettermineringspunktet beskrevet i særskilte vilkår Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect og Stofa Erhverv mobil. Det er nettermineringspunktet, der udgør grænsen for Stofa Erhvervs ansvar. 5. Videresalg eller videreformidling Tjenesten må ikke anvendes til videresalg eller gratis videreformidling af internet til tredjepart. Hoteller, kroer, Bed & Breakfast, campingpladser, feriecentre eller lignende er undtagelsesvist berettiget hertil, når dette følger af den indgåede aftale. 6. Driftsikkerhed og ændringer Stofa Erhverv har ret til at foretage nødvendige ændringer i installationen for at sikre, at driften er tilfredsstillende eller for at efterkomme myndighedskrav. Stofa Erhverv vil informere abonnenten med et passende varsel, hvis en ændring vil få væsentlig betydning for abonnentens brug af ydelser. 7. Abonnentens forpligtelser I abonnementsforholdet er abonnenten blandt andet forpligtet til: at sikre, at Stofa Erhvervs udstyr og installationer hos abonnenten er tilstrækkeligt forsikret. at give Stofa Erhverv besked om enhver ændring i adresseforhold. at give Stofa Erhverv besked om ændringer i det fysiske lokale, hvor Stofa Erhvervs nettermineringspunkt eller udstyr er placeret, hvis ændringerne kan have betydning for drift af tjenesten. at følge Stofa Erhvervs anvisninger for opbevaring og behandling af Stofa Erhvervs nettermineringspunkt og udstyr, herunder sørge for, at udstyret placeres i et lokale, hvor rumtemperaturen er på minimum 15 grader og maksimum 30 grader celsius. at indhente Stofa Erhvervs forudgående skriftlige accept, hvis passwords og lignende personlige oplysninger videregives eller udlånes til tredjemand. at give Stofa Erhverv uhindret adgang til egne installationer og udstyr til enhver tid på installationsadressen med henblik på fejlsøgning. at sørge for, at ingen uvedkommende personer opnår adgang til Stofa Erhvervs nettermineringspunkt eller udstyr på installationsadressen. kun at tilslutte udstyr til Stofa Erhvervs nettermineringspunkt og udstyr, hvis det sker i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer fra Stofa Erhverv eller fra it- og telestyrelsen. senest 14 dage efter ophør af abonnementsaftalen at returnere Stofa Erhvervs udstyr.

2 8. Terrorlogning ved åbne og trådløse netværk Terrorlogning er udelukkende gældende for virksomheder, som tilbyder deres internet til tredje part. Såfremt abonnenten efter punkt 5 er berettiget til at udbyde internet til slutbrugere, forpligter abonnenten sig til at anmelde logningsbekendtgørelsen, herunder den nedenfor anførte oplysningspligt. Efter logningsbekendtgørelsen bør anføres af 28. september 2006 nr Abonnenten har ansvaret for at videre give, hvem der har været tilsluttet nettet og skal kunne give følgende oplysninger om tredje part i henhold til retsplejelovens 786 stk. 4 og logningsbekendtgørelsen. Kundenummer, abonnementsnummer eller lignende til identifikation af slutbruger Mac adresse Afsendende og modtagne IP-adresser Transportprotokol Afsendende og modtagne port numre Afsendende og modtagne telefonnumre Start af logning Afslutning af logning Abonnenten skal opbevare ovenstående data i 1 år. Har abonnenten hot spots bærer abonnenten ansvaret for at oplyse om dettes geografiske eller fysiske placering samt identiteten på abonnentens kommunikationsudstyr. 9. Abonnentens ansvar Abonnenten bærer ansvaret for Stofa Erhvervs udstyr og nettermineringspunkt på installationsadressen. Det gælder både ved skader, som abonnenten eller nogen som abonnenten har ansvar for forvolder, men også ved blandt andet tyveri, bortkomst og hændelige skader som fx brand- og vandskader mv. Abonnentens tilslutning af udstyr til Stofa Erhvervs nettermineringspunkt sker på eget ansvar. Abonnenten er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres under det kodeord, der er tilknyttet abonnementet, og bærer ansvaret, hvis andre misbruger det. Hvis abonnenten ikke returnerer Stofa Erhvervs udstyr senest 14 dage efter ophør af abonnementsaftalen, vil Stofa Erhverv kræve, at abonnenten yder fuld erstatning for udstyret. 10. Misligholdelse (Stofa Erhvervs lukkeret) Hvis abonnenten i væsentlig grad undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, er Stofa Erhverv berettiget til at afbryde abonnentens tjeneste. Følgende forhold anses blandt andet, men ikke udtømmende som væsentlig misligholdelse: Tjenesten anvendes til videresalg eller gratis videreformidling af internet til tredjepart, bortset fra de i pkt. 5 undtagne tilfælde. Abonnenten afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring i adresseforhold. Opkrævning af beløb vedrørende oprettelse, installation, abonnement eller forbrug mv. betales ikke efter Stofa Erhvervs fremsendelse af rykkerbrev. Abonnenten krænker tredjemands immaterielle rettigheder ved downloading, distribution eller lignende. Abonnenten portscanner andre computere på internettet eller forsøger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer, tilsluttet internettet (hacking). Abonnenten spreder s, der er uønskede for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder ip-adresser eller header information. Abonnenten overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. F.eks. chikane eller lignende. Abonnenten er taget under konkursbehandling. Abonnenten har tilsluttet udstyr, der ikke er beregnet til tilslutning til Stofa Erhvervs nettermineringspunkt eller som giver anledning til forstyrrelser i Stofa Erhvervs infrastruktur, og abonnenten undlader at frakoble dette udstyr efter krav fra Stofa Erhverv. Abonnenten ikke helt eller delvist opfylder forpligtelsen i punkt Ejendomsret Abonnenten kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Stofa Erhvervs udstyr og nettermineringspunkt, og må ikke foretage indgreb i disse.

3 12. Garanti For udstyr købt af Stofa Erhverv yder Stofa Erhverv 24 måneders garanti. I denne periode skal abonnenten ved mangler reklamere uden ugrundet ophold fra tidspunktet, hvor abonnenten har opdaget eller burde have opdaget manglen, ellers fortabes retten til at påberåbe sig manglen. 13. Fejl og fejlretning Hvis abonnenten konstaterer en fejl eller mangel ved Stofa Erhvervs ydelse, skal abonnenten hurtigst muligt - og inden for rimelig tid - rapportere dette til Stofa Erhverv. Herefter vil Stofa Erhverv hurtigst muligt sørge for at afhjælpe eller udbedre fejlen eller manglen inden for almindelig arbejdstid. Hvis abonnenten har indgået en særlig serviceaftale med Stofa Erhverv, vil aftalen beskrive og danne baggrund for den service, som abonnenten er berettiget til. Ved fejlretning er abonnenten forpligtet til uden ugrundet ophold - at give Stofa Erhverv, eller en af Stofa Erhverv anvist underleverandørs personale, adgang til at efterse installationen hos abonnenten. Abonnenten er berettiget til at kræve, at Stofa Erhvervs personale foreviser gyldig legimitation. Stofa Erhverv foretager fejlretning i egne installationer og på eget udstyr uden beregning for abonnenten. Hvis abonnenten beder om hjælp til fejlretning, og det viser sig, at fejlen kan henføres til forhold uden for Stofa Erhvervs ansvar eller kontrol, forbeholder Stofa Erhverv sig ret til at fakturere abonnenten for Stofa Erhvervs udgifter til fejlsøgning i henhold til de gældende takster. Defekt udstyr skal returneres til Stofa Erhverv efter Stofa Erhvervs anvisning. 14. Opkrævning og betaling Beløb for tilslutning og oprettelse bliver opkrævet af Stofa Erhverv, når de aftalte ydelser i abonnementsaftalen er leveret (leveringstidspunktet). Abonnementsbeløb og øvrige betalinger kan bliver opkrævet kvartalsvis forud og fra leveringstidspunktet. Forbrugsafhængige beløb i henhold til abonnementsaftalen kan blive opkrævet kvartalsvis bagud på den førstkommende faktura. Tekniske eller driftsmæssige årsager kan dog forsinke opkrævningen af visse beløb, så de først fremgår af en senere faktura. Stofa Erhverv tilbyder abonnenten forskellige måder at modtage sin faktura på. Betalingsservice via nets.dk, elektronisk via oio eller giro/fik-kort med posten. Stofa Erhverv er berettiget til at opkræve et særskilt gebyr til at dække den administration, der er forbundet med den faktureringsmåde abonnenten har valgt. For størrelsen af disse gebyrer henviser vi til gebyrafsnittet på Stofa Erhverv er berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Ved forsinket betaling er Stofa Erhverv endvidere berettiget til at opkræve morarenter svarende til 2% pr. måned. Når der indgås en aftale om levering af ydelser fra Stofa Erhverv, kan Stofa Erhverv foretage en kreditvurdering af abonnenten ved blandt andet at indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre. På baggrund af kreditvurderingen er Stofa Erhverv berettiget til at afvise en aftale. Desuden kan Stofa Erhverv som en betingelse for indgåelse af aftalen kræve, at abonnenten stiller betryggende sikkerhed for betalingen af de ønskede ydelser i aftalen. Udgifter til forsendelse af defekt udstyr til Stofa Erhverv, eller returnering af Stofa Erhvervs udstyr efter ophør af abonnementsaftalen, påhviler abonnenten. 15. Stofa Erhvervs ansvar Stofa Erhverv er efter dansk rets almindelige regler ansvarlig for tab som følge af handlinger eller undladelser, forårsaget af Stofa Erhverv eller nogen, Stofa Erhverv har ansvaret for. Stofa Erhvervs erstatningsansvar begrænses dog til summen af det beløb, som abonnenten på tidspunktet for skadesbegivenheden har betalt til Stofa inden for de sidste 12 måneder. Stofa Erhverv er dog ikke ansvarlig for erstatning i følgende tilfælde: Ved tab der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser, forsinkelser eller ændringer mv. I Stofa Erhvervs infrastruktur i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne. Medmindre Stofa Erhverv har forsømt at begrænse ulemperne herved. For indirekte tab (tabt avance, produktionstab, tab som følge af at en ydelse ikke kan benyttes som forudsat, tab fordi en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lign.), medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

4 For tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenten eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software. For tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnentens datasystemer. Ved force majeure. Dvs. hvis afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser eller manglende levering skyldes forhold uden for Stofa Erhvervs kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, ildsvåde, strejke, lockout, herunder også strejke og lockout blandt Stofas egne medarbejdere, fejl som beror på den anden parts forhold, fejl i andre netværk, systemnedbrud, uretmæssig leveringsnægtelse fra leverandører, lynnedslag, naturkatastrofer, strømsvigt, lovindgreb mv. Ved ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Stofa Erhverv som følge af abonnentens brug af ydelserne. Ved manglende levering af ip-telefoni som følge af, at abonnenten ikke har returneret kontrakt om Stofa Erhverv ip-telefoni erhverv. Tab som følge af hændelige omstændigheder, herunder forhold som Stofa Erhverv ikke har kontrol over eller tab påført ved Stofa Erhvervs simple uagtsomhed. Stofa Erhvervs eventuelle kompensation i forbindelse med afbrydelse af en tjeneste vil maksimalt kunne udgøre det indbetalte abonnementsbeløb for ydelsen i den periode, ydelsen har været ude af drift. 16. Overdragelse af abonnement Abonnenten kan med Stofa Erhvervs samtykke overdrage abonnementsaftalen til en ny abonnent. Både den hidtidige og den fremtidige abonnent skal skriftligt tiltræde overdragelsen med angivelse af det ønskede tidspunkt for overdragelsen. Stofa Erhverv er berettiget til at opkræve et gebyr af den fremtidige abonnent for overdragelsen. 17. Ændring af vilkår og priser Stofa Erhverv kan ændre disse betingelser samt priser med et skriftligt varsel på mindst én måned. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder nedsættelse af priser, eller ændring af priser for engangsydelser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. 18. Telefoni Ved indgåelse af aftale mellem parterne om Stofa Erhvervs telefoniprodukt Business Connect eller Stofa Erhverv mobil, henviser vi til særskilt aftalevilkår Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect og Stofa Erhverv mobil. 19. Forsikringsydelser Levering af forsikringsydelser sker i samarbejde med Købstædernes Forsikring. Vedrørende Stofa Erhverv Netbanksikring gælder følgende særlige forhold: Abonnenten vi opretter Business- eller Office internet til, og koncernforbundne- eller datterselskaber til Abonnenten, er omfattet af Netbanksikring Indeholder én samlet dækning for alle ovennævnte selskaber Dækning pr. skade er maksimeret til kr ,- med en Selvrisiko pr. skade kr ,- Virksomheder inden for følgende brancher, bank, revision og juridisk rådgivning (advokater) får IKKE Netbanksikring Vilkår for forsikringsydelserne følger de til enhver tid gældende vilkår hos Købstædernes Forsikring og fremgår af stofaerhverv.dk/netbanksikring. 20. Opsigelse Stofa Erhverv er til enhver tid berettiget til at opsige abonnementsaftalen med løbende måned + 3 måneders skriftligt varsel. Abonnenten kan opsige abonnementsaftalen med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en måned. Abonnementsaftalen kan dog tidligst ophøre efter aftaleperiodens udløb. Efter uopsigelighedsperioden løber aftalen, indtil en af parterne opsiger abonnentsaftalen i henhold til opsigelsesvarslerne i nærværende bestemmelser. Ved Stofa Erhvervs varsling af ændring af vilkår og priser, jf. punkt 17, kan abonnenten dog i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse. Ved abonnentens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen, kan Stofa Erhverv uden varsel og med omgående virkning ophæve abonnementsaftalen og dertil knyttede tillægsaftaler. Ved opsigelse af abonnementsaftalen bevarer Stofa Erhverv ejendomsretten til eventuelt tildelte IP-adresser.

5 21. Lovvalg, værneting og afgørelse af tvistigheder Enhver tvist mellem Parterne, der udspringer af Aftalen, skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, herunder om aftalens indgåelse, eksistens, gyldighed, overholdelse, fortolkning eller ophør, og som ikke kan løses ved Parternes gensidige forhandling, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation. Mediation er ikke til hinder for, at en part iværksætter foreløbige retsskridt med henblik på at sikre sin retsstilling eller anlægger voldgiftssag i overensstemmelse med det anførte nedenfor, hvis dette er fornødent for at undgå fortabelse af rettigheder ved forældelse eller lignende. Afsluttes mediation, uden at tvisten er bilagt, afgøres tvisten med endelig og bindende virkning ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Medmindre parterne aftaler andet i den konkrete sag, skal voldgiftsretten bestå af tre juridiske dommere. Voldgiftsretten skal have sæde i Esbjerg. Processproget er dansk. Voldgiftsprocessen er fortrolig, og parterne, voldgiftsretten og Voldgiftsinstituttet er forpligtede til at hemmeligholde sagens eksistens samt forklaringer og materiale i sagen. Ved fælles ønske kan Parterne dog indgå aftale om retssag. I dette tilfælde skal tvisten afgøres ved Retten i Esbjerg, der har eksklusiv kompetence.

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Datatjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Datatjenester Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofa.dk/erhverv CVR 36403527 Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Datatjenester 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR-nr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Telefoni

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Telefoni Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofa.dk/erhverv CVR 36403527 Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Telefoni 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Erhverv. Almindelige betingelser

Erhverv. Almindelige betingelser Erhverv Almindelige betingelser tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Almindelige Betingelser gælder for ALTIBOX levering af bredbåndstjenester og ydelser

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4 Indholdsfortegnelse Definitioner... 2 1. Generelt... 2 2. Kundens oplysningspligt... 2 3. Aftaleperiode... 2 4. Opsigelse og forlængelse af aftale... 2 5. Betaling og fakturering... 3 6. Ændringer af vilkår

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere