Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering"

Transkript

1 Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering Version 1.0

2 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK). Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver.] Side 2/15

3 Indhold 1. Indledning (MK) Kontraktens ændringstyper (MK) Generelt om Ændringshåndtering (MK) Proces for Ændringsanmodninger Type 1 (MK) Proces for Ændringsanmodninger Type 2 (MK) Proces for Ændringsanmodninger Type 3 (MK) Proces for hasteændringer (MK) Side 3/15

4 1. Indledning (MK) Formålet med dette bilag er at angive den procedure og de regler, der gælder for den samlede Ændringshåndtering, der skal følges i henhold til nærværende Kontrakt. Processerne for Ændringshåndtering sondres mellem: Type 1: Kontraktuelle Ændringer. Type 2: Tekniske Ændringer, som relaterer sig til Ydelser omfattet af Kontrakten. Type 3: Processuelle Ændringer: o Samarbejde mellem Kunden og Leverandøren. o Dokumentationsformater. Side 4/15

5 2. Kontraktens ændringstyper (MK) En Ændring i henhold til denne aftale er enhver Ændring, der påvirker enten Systemet, Kontrakten eller forhold omkring Systemet, eksempelvis samarbejdet. Ændringer er derfor ikke begrænset til forhold, der omhandler krav, tid og økonomi. De mulige Ændringer er opdelt i tre (3) typer, med hver deres omfang, formål, proces og objektive bestemmelser. Type 1: Kontraktuelle Ændringer af enhver art. De kontraktuelle Ændringer er eksempelvis faktiske Ændringer af aftalens omfang i overensstemmelse med Kontraktens reguleringsprincipper. Type 2: Tekniske Ændringer af enhver art. Tekniske Ændringer er alle Ændringer relateret til Vedligeholdelse og Videreudvikling af Systemet. Eksempelvis følgende Ændringer: Installation af nyt Programmel, herunder i forbindelse med opgraderinger. Ændringer i Dokumentationen. Fejlrettelser. Ny/ændret funktionalitet. Type 3: Processuelle Ændringer af enhver art. Processuelle Ændringer indbefatter alle de Ændringer, der foretages i relation til samarbejdets processer mellem Kunden og Leverandøren herunder administrative processer. Tilknyttede underbilag til dette bilag: - Underbilag 12A Skema til brug for Ændringsanmodning og Løsningsbeskrivelse Side 5/15

6 3. Generelt om Ændringshåndtering (MK) 3.1 Løsningsforslagets indhold. Indhold af et Løsningsforslag fremgår af underbilag 12A Skema til Ændringsanmodning og Løsningsbeskrivelse. 3.2 Etablering af ændringslog. Kunden udarbejder og vedligeholder en ændringslog i form af en oversigt over alle Ændringer (såvel godkendte som afviste samt eventuelt igangværende anmodninger) gennemført under Kontrakten. Kunden ønsker, at der til enhver tid er etableret en samlet viden om samtlige Ændringer i kontraktperioden, herunder samtlige Ændringer i forhold til Kontrakten. Ændringsloggen skal sammen med vedligeholdelse af bilagene sikre, at det er muligt altid at danne sig et retvisende billede af, hvad der har været gældende hvornår, jf. kravene i Kontraktens pkt Kunden skal sikre, at ændringsloggen indeholder oplysninger om, hvornår Kontrakten sidst er blevet opdateret og ændret. 3.3 Indhold i ændringslog. Ændringsloggen indeholder for eksempel følgende: a) Identifikationsnummer (hver Ændringsanmodning skal tildeles et fortløbende identifikationsnummer, der skal sikre, at den enkelte Ændring kan følges i ændringsloggen), b) Navn og kort beskrivelse af Ændring, c) Ansvarlig for udarbejdelse af Ændringsanmodning (Kunde eller Leverandør), d) Kontaktperson hos såvel Kunde og Leverandør, e) Status på Ændringsanmodning (godkendt, afvist, under behandling), f) Vederlag for udførsel af Ændring, jf. bilag 13 Vederlag, g) Dateret Løsningsbeskrivelse, h) Dato for godkendt Løsningsbeskrivelse, i) Leverancetidspunkt for Ændringen, j) Reference til øvrige relevante dokumenter. 3.4 Leverandørens adgang til ændringsloggen. Leverandøren kan efter anmodning få udleveret informationer fra ændringsloggen. 3.5 Tilgang til gennemførelse af Ændringer. Leverandøren skal anvende en struktureret og effektiv tilgang til at håndtere og gennemføre Ændringer, hvor processen skal sikre dokumentation af ønskede, godkendte, gennemførte og afviste Ændringsanmodninger. 3.6 Kundens krav til yderligere materiale. Vurderer Kunden, at Leverandørens fremlagte materiale i forbindelse med ændringshåndteringsprocessen ikke er fyldestgørende eller i øvrigt ikke tilfredsstillende, er Kunden berettiget til at kræve yderligere materiale fremlagt, således at Kunden får fuld indsigt i Leverandørens bagvedliggende analyser og estimater vedrørende ressourceforbrug mv. Side 6/15

7 4. Proces for Ændringsanmodninger Type 1 (MK) I dette afsnit beskrives den processuelle håndtering af Ændringer af Type 1: Kontraktuelle Ændringer. Disse Ændringer kan ske efter anmodning fra såvel Kunde som Leverandør. Der stilles ikke formelle krav til brug af ændringsanmodningsblanket for Type 1 Ændringer. 4.1 Ændringsdokumentation. Selve Ændringen dokumenteres i det relevante dokument og versionshistorik for det pågældende dokument opdateres. Derudover sker der en opdatering i ændringsloggen. Side 7/15

8 5. Proces for Ændringsanmodninger Type 2 (MK) I dette afsnit beskrives den konkrete processuelle håndtering af Ændringsanmodninger, som gælder for Ændringer af Type 2: Tekniske Ændringer. Ændringer kan ske efter anmodning fra såvel Kunde som Leverandør. 5.1 Ændringsanmodninger fra Kunden (CR) Initiering af Ændring. Alle Ændringsanmodninger initieres ved Kundens oprettelse af en sag i Kundens fejlhåndteringssystem Små sager. For sager, hvor Leverandøren vurderer, at omfanget til gennemførelse vil være mindre end 10 timer, kan Leverandøren umiddelbart påbegynde Ændringen uden forudgående Løsningsbeskrivelse Mindre sager. For sager, hvor Leverandøren vurderer omfanget til at være større end 10 timer, men mindre end 100 timer, skal Leverandøren udarbejde et estimat ved at anvende det til en hvert tid gældende skema for Ændringsanmodninger og Løsningsbeskrivelse, som skal godkendes af Kunden forud for, at Ændringen gennemføres. Det aktuelt gældende skema fremgår af underbilag 12A Skema for Ændringsanmodning og Løsningsbeskrivelse Større sager. For sager, hvor det af Kunden vurderes, at der vil medgå mere end 100 timer, vil Kunden udarbejde en Ændringsanmodning ved at anvende det til en hvert tid gældende skema for Ændringsanmodninger og Løsningsbeskrivelse. Det aktuelt gældende skema fremgår af underbilag 12A Skema for Ændringsanmodning og Løsningsbeskrivelse Driftsprøve som del af Løsningsforslag i forbindelse med videreudviklingsydelser. For videreudviklingsydelser kan Kunden kræve gennemførelse af en driftsprøve, jf. bilag 8 Test. I givet fald skal Kunden i Ændringsanmodningen for videreudviklingsydelsen oplyse de specifikke servicemål, der ønskes opfyldt under driftsprøven. 1 Kundens fejlhåndteringssystem TFS er endnu ikke implementeret, men forventes at være klar ved kontraktunderskrivelse. Såfremt dette ikke kan nås, vil Kunden anvende et alternativt system, som Leverandøren vil blive introduceret til. Side 8/15

9 5.1.6 Igangsætning af udarbejdelse af Løsningsbeskrivelse. Såfremt estimatet for udarbejdelse af Løsningsbeskrivelsen godkendes af Kunden, igangsættes proceduren for udarbejdelse af Løsningsbeskrivelsen, jf. pkt. 5.2 nedenfor Vederlag for udarbejdelse af Løsningsbeskrivelse. Leverandøren modtager vederlag for udarbejdelsen af Løsningsbeskrivelsen i overensstemmelse med det herfor afgivne estimat, jf. bilag 13 Vederlag. 5.2 Proces for bestilling af vedligeholdelses- og videreudviklingsopgaver Bestilling af Vedligehold og Videreudvikling af Systemet gennemføres som beskrevet i det følgende som procestrin A-J. Til administration og styring af ovenstående proces for Videreudvikling benyttes Kundens fejlhåndteringssystem 2. A. Kunden beskriver den ønskede Videreudvikling på et funktionelt niveau. Ved beskrivelsen benyttes en fast skabelon (i Underbilag 12A). Beskrivelsen fra Kunden skal være så detaljeret, at Leverandøren kan udarbejde et estimat for det vederlag, som vil være forbundet med udarbejdelse af et Løsningsforslag. B. Leverandøren kommer med estimat på udarbejdelse af Løsningsforslag. Eventuelle tidsfrister herfor fremgår af bilag 5 Servicemål. Vederlaget, der er forbundet med udarbejdelsen af et Løsningsforslag, opgøres efter dokumenteret medgået tid og til de i bilag 13 Vederlag anførte timepriser. Leverandøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for udarbejdelse af estimater. C. Såfremt Kunden accepterer estimatet, udarbejder Leverandøren Løsningsforslag med prisoverslag omfattende udviklingen af løsningen, herunder opdatering af Dokumentation, jf. bilag 9 Dokumentation. Eventuelle tidsfrister herfor fremgår af bilag 5 Servicemål. D. Løsningsforslaget drøftes mellem Kunde og Leverandør med henblik på sikring af en fælles forståelse af opgaven og tidsmæssig prioritering af denne. Kunden kan vælge at afvise Løsningsforslaget og dermed stoppe Videreudviklingen. En afvisning af et Løsningsforslag fratager ikke Kunden for betaling for udarbejdelse af Løsningsforslaget. 2 Kundens fejlhåndteringssystem TFS er endnu ikke implementeret, men forventes at være klar ved kontraktunderskrivelse. Såfremt dette ikke kan nås, vil Kunden anvende et alternativt system, som Leverandøren vil blive introduceret til. Side 9/15

10 E. Leverandøren foretager eventuelle tilpasninger af Løsningsforslaget og kommer med endeligt prisestimat. Eventuelle tidsfrister her for fremgår af bilag 5 Servicemål. F. Kunden godkender eller afviser Løsningsforslaget. G. Såfremt Kunden godkender Løsningsforslaget, påbegynder Leverandøren udviklingsopgaven i henhold til den aftalte tidsplan. H. Såfremt der opstår behov for at tilpasse Løsningsbeskrivelse eller prisestimatet for opgavens løsning sker dette gennem drøftelser mellem Leverandørens og Kundens projektledere. Leverandøren har imidlertid pligt til - straks når det må forudses, at der er risiko for, at et af Leverandøren givet estimat vil blive overskredet - at give begrundet meddelelse herom til Kunden med henblik på, at Kunden kan tage stilling til den herved opståede situation, herunder at Kunden kan beslutte, at Ydelserne med det samme skal anses for afsluttet for Leverandørens vedkommende. I. Leverandøren afleverer det udviklede/tilrettede Programmel til test hos Kunden sammen med opdateret Dokumentation, herunder Dokumentation for gennemført test og resultater heraf, jf. kravene i bilag 8 Test. J. Eventuelle fejl i det leverede Programmel rettes i garantiperioden af Leverandøren uden beregning, jf. Kontrakten. 5.3 Ændringsanmodning fra Leverandøren Teknisk, økonomisk eller samarbejdsmæssigt incitament. Leverandøren kan fremsætte en Ændringsanmodning til Kunden i tilfælde af, at der er et enten teknisk, økonomisk eller samarbejdsmæssigt incitament for denne Ændring Vederlag for udarbejdelse af Ændringsanmodninger. Leverandøren modtager ikke vederlag for udarbejdelse af Ændringsanmodninger Skema for angivelse af Ændringsanmodning. Leverandøren fremsætter Ændringsanmodning til Kunden ved benyttelse af det til en hver tid gældende skema. Det aktuelt gældende skema fremgår af underbilag 12A Skema for Ændringsanmodning og Løsningsbeskrivelse. Leverandørens Ændringsanmodning skal indeholde estimat for udarbejdelse af Løsningsbeskrivelse Tidsfrist for tilbagemelding af Ændringsanmodning til Leverandøren. Kunden skal uden ugrundet ophold, og senest 10 Arbejdsdage efter modtagelsen af Leverandørens Side 10/15

11 Ændringsanmodning behandle dette og meddele, hvorvidt Ændringsanmodningen kan imødekommes Svar på Ændringsanmodning udenfor aftalt tid. Kunden har mulighed for at meddele Leverandøren, at forslaget ikke kan behandles inden for den aftalte tid. Dette sker med meddelelse om, hvornår Leverandøren kan forvente at modtage svar på Ændringsanmodningen Af Leverandøren udarbejdet Løsningsbeskrivelse. Såfremt Kunden imødekommer Ændringsanmodningen, udarbejder Leverandøren en Løsningsbeskrivelse for den fremsatte Ændring Tidsfrist for fremsendelse af Løsningsbeskrivelsen til Kunden. Løsningsbeskrivelsen skal normalt være Kunden i hænde senest 10 Arbejdsdage efter Leverandøren har modtaget meddelelse fra Kunden om, at Ændringsanmodningen kan imødekommes, med mindre andet aftales. 5.4 Løsningsbeskrivelsens indhold Kundens krav til Løsningsbeskrivelsens indhold. Leverandøren skal, med mindre andet aftales med Kunden, udarbejde Løsningsbeskrivelsen i overensstemmelse med det til enhver tid gældende skema herfor. Det aktuelt gældende skema fremgår af underbilag 12A Skema for Ændringsanmodning og Løsningsbeskrivelse Specificering. Leverandøren skal foretage specificering i overensstemmelse med det til enhver tid gældende skema for Ændringsanmodning og Løsningsbeskrivelse, jf. underbilag 12A Skema for Ændringsanmodning og Løsningsbeskrivelse Korrektioner. Medmindre andet forudgående er skriftligt aftalt, udarbejder Leverandøren som en del af Løsningsbeskrivelsen en liste over de nødvendige korrektioner til de bilag og til den Dokumentation, der berøres af Ændringen Udarbejdelse af Ændringer/korrektioner. Leverandøren skal udarbejde Ændringer/korrektioner til bilagene og/eller Dokumentation. Disse skal være tydeligt markeret, således at konsekvenserne af en accept af en Løsningsbeskrivelse fremgår entydigt Vederlag for udarbejdelse af Løsningsbeskrivelse. Leverandøren modtager vederlag for udarbejdelsen af Løsningsbeskrivelsen i overensstemmelse med det i Ændringsanmodningen anførte estimat herfor, jf. bilag 13 Vederlag. Side 11/15

12 5.4.6 Uenighed om konsekvenser ved Løsningsbeskrivelsen. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Parterne om konsekvenserne af en Ændringsanmodning, har Kunden ret til nødvendig indsigt i grundlaget for Leverandørens Løsningsbeskrivelse. 5.5 Vurdering af Løsningsbeskrivelsen Muligheder til vurdering af Løsningsbeskrivelsen. Kunden kan vælge at: Afvise Løsningsbeskrivelsen. Anmode om Ændring af Løsningsbeskrivelsen. Acceptere Løsningsbeskrivelsen og dermed godkende CR-dokumentet Anmodning om Ændring af Løsningsbeskrivelsen. Hvis Kunden anmoder om Ændring af Løsningsbeskrivelsen, udarbejder Leverandøren straks et nyt estimat over det vederlag, der påregnes at være forbundet med udarbejdelse af den reviderede Løsningsbeskrivelse Godkendelse af estimat. Godkendes estimatet af Kunden, udarbejder Leverandøren, med mindre andet aftales, en revideret Løsningsbeskrivelse til Kunden senest 10 Arbejdsdage herefter Vederlag for udarbejdelse af Løsningsbeskrivelsen. Leverandøren modtager vederlag for udarbejdelsen af Løsningsbeskrivelsen i overensstemmelse med det herfor afgivne estimat, jf. bilag 13 Vederlag. 5.6 Godkendelse og gennemførelse af Ændringen Godkendelse. Godkendelse sker ved, at begge Parter underskriver Ændringsanmodningen med den tilhørende Løsningsbeskrivelse Opdatering af kontrakt. Ændringsanmodningen med den godkendte Løsningsbeskrivelse indarbejdes i Kontrakten og dens bilag, således at der til enhver tid foreligger en opdateret version af den samlede Kontrakt Opdatering af dokumentation. Levering af opdateret Dokumentation sker i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 9 Dokumentation og nærværende bilag, således at Kunden til enhver tid er i besiddelse af opdateret og relevant Dokumentation i forhold til Systemet Implementering og dokumentering af Ændringen i Systemet. Når Ændringsanmodningen med den tilhørende Løsningsbeskrivelse er godkendt, implementerer og dokumenterer Leverandøren Ændringen i Systemet. Side 12/15

13 5.6.5 Levering af en Release til Test. Den leverede softwarepakke testes som planlagt og anvendes uden ændringer. Hvis der er behov for ændringer til softwarepakken, så skal disse ske hos Leverandøren ved at denne leverer en ny softwarepakke Utilsigtede bivirkninger på baggrund af implementering. Hvis der opstår utilsigtede bivirkninger i Systemet på baggrund af den gennemførte implementering, så er Leverandøren ansvarlig for at bistå Kunden med en udredning heraf, herunder i overensstemmelse med underbilag 11B Vilkår for samarbejde imellem Kundens Leverandører, samt for at orientere og oplyse Kunden om årsager og konsekvenser. Side 13/15

14 6. Proces for Ændringsanmodninger Type 3 (MK) I dette afsnit beskrives den processuelle håndtering af Ændringer af Type 3: Processuelle Ændringer. Disse Ændringer kan ske efter anmodning fra såvel Kunde som Leverandør. Der stilles ikke formelle krav til brug af ændringsanmodningsblanket for Type 3 Ændringer. 6.1 Ændringsdokumentation. Selve Ændringen dokumenteres i det relevante dokument og versionshistorik for det pågældende dokument opdateres. Derudover sker der en opdatering i ændringsloggen. Side 14/15

15 7. Proces for hasteændringer (MK) 7.1 Definition på hasteændringer. I kritiske situationer kan der være behov for at gennemføre en Ændring, uden at alle forhold har kunnet afklares på forhånd. Dette kaldes hasteændringer. Det skal ikke her defineres, hvad en kritisk situation måtte være, men det kunne være Ændringer afledt af regelændringer, der skal implementeres inden for kort deadline. 7.2 Iværksættelse af hasteændring. En hasteændring kan kun iværksættes, hvis den godkendes af Kunden. Hasteændringer kan kun forekomme for Type 2 Ændringer. 7.3 Tidspunkt for dokumentation. Processen for hasteændring følger som udgangspunkt den normale ændringsproces for den pågældende type, men på grund af den hastende karakter, kan det forekomme, at dokumentation af beslutninger først sker efter implementeringen af den konkrete Ændring. Dette skal dog godkendes af Kunden. 7.4 Dokumentationskrav. Efter beslutningen om hasteændringen og dens implementering, skal Leverandøren sikre, at alle dokumentationskrav i forbindelse med ændringsprocessen efterleves. Der kan dog være tidsmæssige aspekter, som ikke kan overholdes. Side 15/15

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

BILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift)

BILAG 10. Modelbilag til driftsaftale Om IT infrastruktur services (IT drift) BILAG 10 Modelbilag til driftsaftale 2017 Om IT infrastruktur services (IT drift) Side 2 1 VEJLEDNING 1.1 Dette afsnit er blot en vejledning til udfyldelse af bilaget og skal slettes inden Kontrakten underskrives.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER

BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1 Tidsplan... 4 1.1. Aktiviteter i forbindelse med kontraktens gennemførelse... 4 1.2. Ændring af tidsplanen...

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Afklaringsfasen generelt... 4 3. Fremgangsmåde... 4 4. Afklaringsfasen mere detaljeret...5 5. Detaljeret beskrivelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 11 SERVICEMÅL (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen af bilaget

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR INSTRUKTION TIL LEVERANDØREN VED UDNYTTELSE AF OPTION: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem Udkast til Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet Kunden) og (i

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF EOJ-SYSTEM TIL HJØRRING KOMMUNE FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 209-378451 (Version 1 af 10. december 2016) Page 1 of 6 1. Underbilag 3G, case 3 I underbilag

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 7 - Samarbejdsorganisation INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KRAV TIL SAMARBEJDSORGANISATION... 3 2.1 Projektgruppe... 3 2.1.1 Leverandørens deltagelse

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Bilag 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Bilag 1 Tidsplan... 5 1. Indledning... 5 2. Frist for bevillingsmæssig

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR April 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR April 2017 Opdateret: 10. april 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR April 2017 Offentligt udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af computere og skærme til Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1. Vi gennemgår med stor interesse udbudsmaterialet,

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere