Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Kildevænget 3, 5871 Frørup. Cvr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Kildevænget 3, 5871 Frørup. Cvr"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Kildevænget 3, 5871 Frørup. Cvr Juli 2012

2 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSE... 5 REVURDERING... 7 OFFENTLIGGØRELSE... 7 KLAGEVEJLEDNING... 7 MODTAGERE AF KOPI AF AFGØRELSEN... 8 MILJØVURDERING GRUNDFORHOLD Ansøger og ejerforhold Overordnede oplysninger BEDRIFTENS AREALER Drift af udbringningsarealer Gødningsproduktion og -håndtering Forurening og gener fra husdyrbrugets arealer BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OFFENTLIGHED SAMLET VURDERING KORTBILAG 1 - OVERSIGTSKORT KORTBILAG 2 - GRUNDVAND

3 Baggrund Emne Ansøger Adresse Ejendommen navn Matrikelnummer Virksomhedens art Ejer CHR-nummer - Data Kay Hansen Kildevænget 3, 5871 Frørup Kildevang 33d m.fl., Frørup By, Frørup Udbringningsarealer til svinegylle Kay Hansen CVR-nummer Kontaktperson Tilsynsmyndighed Kay Hansen Nyborg Kommune Nyborg Kommune har den 14. januar 2011 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til modtagelse af 15 DE separeret svinegylle fra husdyrproduktionen på Sentvedvej 39, 5871 Frørup, tilhørende Torben Lyngsøe Poulsen. Desuden udbringes 5 DE dybstrøelse fra husdyrproduktionen på Kildevænget 3, 5871 Frørup. Af ansøgningen fremgår, at der søges om godkendelse til udbringning af husdyrgødning på ejede og forpagtede arealer. Der søges om udbringning af husdyrgødning fra 15 dyreenheder svinegylle og 5 dyreenheder dybstrøelse på 23,4 ha ejet areal. Udbringning af husdyrgødning fra anden ejendom er omfattet af 16 i lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer (husdyrbrugsloven). Ansøgningen, Husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningsskema Skemanummer version 7 af 23. marts 2012, om 16-godkendelse af virksomheden, ligger til grund for godkendelsen. Den indeholder en beskrivelse af udbringningen samt diverse beregninger af forureningsforholdene i den forbindelse. Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår for virksomhedens drift og kontrol. Vilkårene er stillet på baggrund af nedenstående miljøvurdering af virksomhedens forureningsmæssige forhold. Vilkårene skal sikre, at eventuelle gener for naboer begrænses, at der ikke sker en øget næringsstofpåvirkning af følsomme naturtyper, samt at der er taget hensyn til de landskabelige værdier. 3

4 Miljøgodkendelse Ikke-teknisk resumé Denne miljøgodkendelse gives til ejeren af Kildevænget 3, 5871 Frørup v. Kay Hansen, der har søgt om miljøgodkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Der er søgt om udbringning af 15 DE separeret svinegylle fra Sentvedvej 39, 5871 Frørup og 5 DE dybstrøelse fra Kildevænget 3 på 23,4 ha ejet og forpagtet areal. Miljøgodkendelsen omfatter alle ejede arealer tilhørende Kildevænget 3, 5871 Frørup. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, Ansøgningssystemet foretager en række beregninger af miljøpåvirkningerne fra ejendommens arealer. Disse beregninger udgør sammen med ansøgningens øvrige oplysninger grundlaget for kommunens miljøvurdering. Kommunen skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at udbringningen af husdyrgødningen i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Der skal herunder tages hensyn til gener for omkringboende og forurening af natur og miljø fra de arealer, hvor der bliver udbragt husdyrgødning. Det er Nyborg Kommunes vurdering, at det er muligt at udbringe husdyrgødning på arealerne uden væsentlige gener for de omkringboende og uden at påvirke miljøet væsentligt, bedømt ud fra de væsentlighedskriterier, der er indarbejdet i husdyrlovgivningen. Vurderingen er forudsat af, at godkendelsens vilkår og lovgivningen i øvrigt på området overholdes. Denne miljøgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve godkendelsen med de vilkår, Nyborg Kommune stiller vedrørende driften af arealerne. Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er arealerne beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, udbringningen forventes at have på omgivelserne. Miljøgodkendelsen indeholder en række konkrete vilkår for virksomhedens indretning og drift. Vilkårene skal medvirke til at sikre at driften af arealerne sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering at yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommunens vurdering af ansøgningen, overholdes at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, nedsættes. 4

5 Afgørelse Nyborg Kommune godkender hermed en årlig udbringning af husdyrgødning svarende til 15 DE separeret svinegylle og 5 DE dybstrøelse på 23,4 ha udbringningsareal tilhørende matr.nr. 33d m.fl. Frørup By, Frørup beliggende Kildevænget 3, 5871 Frørup. Nyborg Kommune giver godkendelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at arealerne i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelige med hensynet til omgivelserne. I vurderingen er indgået hvorvidt udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden at medføre væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrbrugsloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Miljøgodkendelsen er givet i henhold til 16, stk. 2 i lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugsloven) med senere ændringer. Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området og nedenstående vilkår overholdes. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen findes i Ansøgningsskema. Skema nummer version 7 inklusive bilag af 23. marts 2012, og i nedenstående Miljøvurdering. Vilkår for godkendelse 1. Generelle forhold Information om ændringer på virksomheden 1.1 Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen. 1.2 De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 2. Udbringningsarealer Udbringning af gødning 2.1 Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, så udbringningen ikke giver anledning til unødige gener. 2.2 Gyllen må kun udbringes på de 23,4 ha miljøgodkendte arealer, der er angivet på kortbilag 1 og 2. Der må ikke udbringes husdyrgødning på andre arealer på bedriften, jf. dog vilkår om udskiftning af udbringningsarealer. 2.3 Der må indenfor et planår maksimalt tilføres 15 DE separeret svinegylle og 5 DE dybstrøelse. I alt må der således udbringes kg N/år og 282 kg P/år i organisk gødning til arealerne (beregnet efter 2010/2011-normer), svarende til 0,86 DE/ha. 5

6 Kvælstof og sædskifte 2.4 Der skal anvendes et sædskifte med et maksimalt udvaskningsindeks på Der skal udlægges 9,1 % ekstra efterafgrøder ud over plantedirektoratets norm. Dette svarer til ca. 2,1 ha, hvis efterafgrødegrundlaget udgør 100 % af bedriftens udbringningsarealer. Ekstra efterafgrøder skal følge de samme krav, som der er til de lovpligtige efterafgrøder på godkendelsestidspunktet, jf. bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2010/2011 dog må efterafgrøder ikke erstattes af 100 % vinterafgrøder. Dermed gælder følgende: Efterafgrøder må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. oktober. Efterafgrøder etableret som udlæg i majs må tidligst destrueres den 1. marts. Arealer med efterafgrøder skal anvendes til en forårssået afgrøde i den efterfølgende planperiode. Ændring af udbringningsarealer og arealanvendelse 2.6 Hvis der sker ændringer i bedriftens udbringningsarealer, skal dette anmeldes til Nyborg Kommune inden planårets begyndelse den 1. august. Nye arealer kan erstatte arealer i denne godkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang og ikke er mere sårbare. Kommunen skal i hvert tilfælde vurdere, om ændringerne kan gennemføres inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringen må ikke sættes i værk, før kommunen har accepteret den. Anmeldelse skal udarbejdes og indsendes til kommunen via eller på et andet digitalt system, der opfylder kravene, jf. 5, stk. 5, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 2.7 Hvis der ønskes udbragt andre typer organisk gødning end omtalt i vilkår 2.3 om maksimal udbringning af organisk gødning, skal dette anmeldes til Nyborg Kommune. Kommunen vil derpå vurdere, om ændringen kan gennemføres inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringen må ikke sættes i værk, før kommunen har accepteret den. 3. Egenkontrol 3.1 Til dokumentation for at udbragte mængder af husdyrgødning og drift af arealerne er inden for godkendelsens rammer, skal følgende dokumenter opbevares for de seneste fem år/planår. De skal kunne forevises ved tilsyn, og de skal indsendes til kommunen på forlangende: Mark- og gødningsplaner med tilhørende kortbilag Forpagtnings- og overførelsesaftaler af mindst 1 års varighed Gødningsregnskaber Ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen Bortfald og kontinuitetsbrud Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Godkendelsen skal være udnyttet senest to år efter 6

7 godkendelsesdatoen. Hvis godkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Revurdering Hvis udbringningen af husdyrgødning giver anledning til uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening kan kommunen, jf. husdyrbrugslovens 39, meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om, at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger. Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. husdyrbrugslovens 41, revurderes regelmæssigt. Første revurdering foretages efter 8 år fra godkendelsesdatoen. Denne miljøgodkendelse skal derfor revurderes i Offentliggørelse Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg den 17. juli Klagevejledning Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til Husdyrloven, kan, inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den 14. august 2012 kl påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling, Nørrevoldgade 9, Nyborg eller pr. mail til som videresender klagen sammen med sagens akter. En evt. klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor godkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens 81, stk. 1. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbrugslovens 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 7

8 Modtagere af kopi af afgørelsen Peter Salling, Gråkjær Miljøcenter, Hæstvej 46F, 8380 Trige. E-post: Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense. CF Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. E-post: Sundhedsstyrelsen. E-post: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N. E-post: Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø E-post: Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia E-post: Ferskvandsfiskeriforeningen, v/niels Barslund, E-post: Friluftsrådet v. Søren Larsen. Lykkedamsvej 92, 5300 Kerteminde. E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: Danmarks Ornitologisk Forening, E-post: På Nyborg Kommunes vegne den 12. juli

9 Miljøvurdering Nedenstående miljøvurdering danner som tidligere nævnt grundlag for de vilkår, som er meddelt i tilknytning til miljøgodkendelsen. Udgangspunktet for miljøvurderingen er den indsendte ansøgning om arealgodkendelse - Skema nummer , version 7 af 23. marts 2012 inklusive bilag. Vurderingen skal belyse, om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen om udbringning af husdyrgødning opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Desuden skal vurderingen belyse, hvilke konsekvenser de forskellige typer af påvirkninger den ansøgte udbringning vil kunne forventes at have på omgivelserne. Hvor det vurderes, at der er behov for at stille særlige vilkår, vil dette være formuleret med kursiv til sidst i det enkelte afsnit. 1. Grundforhold Her er foretaget en indledende vurdering af om den indsendte ansøgning omfatter arealer, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger af omgivelserne som følge af den ansøgte udbringning. Endvidere er det vurderet, om ansøgningen indeholder de krævede oplysninger og om sagen er tilstrækkeligt belyst, herunder om ansøgningens oplysninger er i overensstemmelse med kommunens oplysninger. 1.1 Ansøger og ejerforhold Oplysningerne om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for at udbringningsarealerne drives i overensstemmelse med den meddelte miljøgodkendelse, er rettet mod den korrekte juridiske person. Det vurderes ud fra oplysninger hentet i CVR-registeret og NaturErhvervstyrelsens register over støtteansøgere, at miljøgodkendelsen er rettet mod den korrekte juridiske person. 1.2 Overordnede oplysninger Ansøgningens overordnede oplysninger om den ansøgte udbringning af husdyrgødning er grundlaget for omfanget af arealanvendelsen, der meddeles miljøgodkendelse til, herunder er der bl.a. foretaget en vurdering af om andre ejendomme under den samlede bedrift bør omfattes af miljøgodkendelsen, og om der er behov for at inddrage andre aktiviteter, tilladelser m.v. i vurderingen af udbringningsarealernes påvirkning af omgivelserne. Der er i ansøgningen ikke oplysninger om andre ejendomme, der indgår i den samlede bedrift. Ejendommen ligger i landzone. Der er ingen kommuneplanmæssige bindinger i forhold til udbringningsarealerne. 2. Bedriftens arealer I det følgende er der foretaget en vurdering af den påvirkning, som udbringningsarealerne giver anledning til, og om denne er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Udbringningsarealernes beliggenhed i forhold til natur og grundvand fremgår af kortbilag 1 og 2. 9

10 Godkendelsen omfatter samtlige arealer, der ejes og forpagtes af bedriften på godkendelsestidspunktet. Der er søgt om godkendelse af i alt 23,4 ha ejet areal til udbringning af husdyrgødning. Udbringningsarealerne er alle beliggende i Nyborg Kommune Der udbringes 15 DE separeret svinegylle som infiltreres hurtigere i jorden end ubehandlet svinegylle, og flydende husdyrgødning nedfældes på sort jord og græsarealer. Desuden udbringes der en mindre mængde dybstrøelse, svarende til 5 DE. 2.1 Drift af udbringningsarealer Kommunen har her indledningsvis foretaget en vurdering af, om oplysningerne vedrørende udspredningsarealerne er tilstrækkeligt belyst, herunder om de oplyste standardsædskifter vil kunne forventes anvendt ved driften af det ansøgte. Referencesædskiftet er det sædskifte, som i forbindelse med beskyttelsesniveauet for nitrat og fosfor anvendes som udgangspunkt. Systemet fastlægger et referencesædskifte for alle bedriftens arealer, bortset fra arealer, der angives at have vedvarende græs per 1. januar For hver mark skal der desuden aktivt vælges et sædskifte. Vælges samme sædskifte som referencesædskiftet i alle marker, stilles ingen krav til sædskiftet i miljøgodkendelsen. Referencesædskiftet for ansøgningen er S2, mens der aktivt er valgt planteavlssædskiftet S1. En mindre del af mark 1 (KAJH1) mod nordøst skråner 6-12, mens der ikke er stærkt skrånende arealer tilhørende ejendommen (>12 ). De skrånende arealer grænser ikke op til natur eller vandløb. Nyborg Kommune stiller vilkår om, at der skal anvendes et sædskifte med et maksimalt udvaskningsindeks på 96. Der stilles ikke vilkår til skrånende arealer, i det de ikke skråner med til beskyttede naturtyper eller vandløb. 2.2 Gødningsproduktion og -håndtering Der foretages her en vurdering af, om der er behov for at stille særlige vilkår vedrørende håndtering og udbringning af husdyrgødning på udspredningsarealerne. Udbringning af gylle sker med slæbeslanger på grønne marker. På sort jord og fodergræsarealer udbringes gyllen ved nedfældning eller tilsvarende metode med samme lave ammoniakfordampning. Nedfældning af gylle udbragt på sort jord og fodergræs er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen, og der er derfor ikke stillet vilkår herom. 2.3 Forurening og gener fra husdyrbrugets arealer På baggrund af ansøgningen og tilgængelige kortværk vedrørende nitratklasser, fosforklasser, naturarealer m.v. er der her foretaget en vurdering af, om der er risiko for afstrømning/udvaskning af næringsstoffer fra udspredningsarealerne, der kan medføre en væsentlig øget miljøpåvirkning af de beskyttede eller sårbare naturtyper. 10

11 2.3.1 Påvirkning af naturområder med kvælstof Ansøgningsskemaet tager ikke automatisk højde for øvrig natur. Der kan f.eks. være plante- og dyrearter i nærheden af udspredningsarealerne, der er sårbare over for yderligere påvirkninger med kvælstof. Kommunen har derfor her foretaget en konkret vurdering af, om udspredningsarealerne støder op til højt målsat natur, der er følsom overfor ammoniakpåvirkning fra udspredningsarealerne. Ingen udbringningsarealer grænser direkte op til 3-vandløb, er omfattet af 3 eller indeholder vandhuller, som potentielt kunne være levesteder for padder. På baggrund af ovenstående samt taget i betragtning at der udbringes separeret husdyrgødning og en mindre mængde dybstrøelse, vurderer Nyborg Kommune, at ammoniakfordampningen fra udbringning af husdyrgødning ikke vil medføre en væsentlig merbelastning af beskyttede naturtyper. Nyborg Kommune vurderer, at der ikke vil ske en påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder med ammoniak eller ved direkte udvaskning af kvælstof, da afstanden til nærmeste NATURA 2000 område, Kajbjerg Skov, er ca m. Det vurderes at det generelle krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen om at al gylle på sort jord og fodergræsarealer pr. 1. januar 2011 skal nedfældes, er tilstrækkeligt til at sikre, at der ikke sker en væsentlig ammoniakbelastning af særligt sårbare naturområder og internationale naturområder Bilag IV-arter Nyborg Kommune vurderer at der kan forekomme Dværgflagermus, Brun flagermus, Sydflagermus, Markfirben, Springfrø og Stor Vandsalamander i området. Arterne er Bilag IV-arter, der ifølge naturbeskyttelseslovens kap. 5 ikke må forstyrres forsætligt med skadelig virkning for arten eller bestanden, og yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Markfirben kan forekomme i området, især i nærheden af skovene. Arten foretrækker sandede soleksponerede levesteder, eksempelvis markkanter, sten- og jorddiger og skovveje. Flagermus yngler og overvintrer fortrinsvis i hule træer, og søger bl.a. føde over åbent terræn og langs skovbryn og levende hegn. Springfrø og Stor Vandsalamander, der er til stede i hele området, yngler i småsøer og små vandhuller. Padderne forlader vandhullerne efter yngletiden, og opholder sig og overvintrer i områdets småskove, levende hegn og sten- og jorddiger. Områdets mange småbiotoper: sten- og jorddiger, småskove, levende hegn og små udyrkede markarealer, er meget vigtige for agerlandets dyre- og planteliv. De fungerer som ledelinier, yngle-, raste- og overvintringssted for områdets bilag IV-arter. Kommunen vurderer, at da der er tale om en fortsættelse af markdriften, vil småbiotopernes funktion være uændret. Den forestående drift af anlæg og arealerne vil derfor ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for områdets bilag IV-arter. 11

12 2.3.3 Påvirkning af overfladevand Beskrivelse af recipienter Alle udbringningsarealerne ligger i oplandet til Langelandssundet, og afvander direkte til Hovedopland Storebælt. Langelandssundet Langelandssundet har et opland på ca ha (270,8 km 2 ), hvoraf 68 % er landbrugsjord 1. På baggrund af oplandets samlede arealanvendelse er det vurderet, at der er en total udvaskning af kvælstof fra oplandet på kg N/år. Dyretrykket i oplandet til Langelandssundet er steget fra DE i 2007 til i Samlet set er der således sket en stigning i dyreenheder i oplandet på 0,7 %. Tabel 1. Udvikling i antal DE m.v. i oplandet til Langelandssundet Udvikling i antal DE m.v. i oplandet til Langelandssundet Oplandet til Langelandssundet Oplandsstørrelse ha Størrelse af dyrket areal i oplandet (71% dyrket areal) ha Størrelse af øvrige arealer ha Ansøgt areal i oplandet 7,0 ha Antal DE i oplandet til Langelandssundet Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Antal DE DE Udviklingen i antal DE i oplandet i perioden , jf. CHR-data 0,7 % N-udvaskning til Langelandssundet Dyrket areal, standardudvaskning 51,7 kg N/ha/år Øvrige arealer, standardudvaskning 10,0 kg N/ha/år Reduktionspotentiale (middel) 63% Udledning i alt fra dyrket areal i oplandet kg N/år Udledning i alt fra øvrige arealer i oplandet kg N/år Udledning i alt fra oplandet kg N/år P-udvaskning til Langelandssundet Standardudvaskning, jf. hovedvandopland Det sydfynske Øhav. 0,48 kg P/ha/år Udledning i alt fra oplandet kg P/år 5 % af fosforudledningen 655 kg P/år Langelandssundet er delopland i hovedvandoplandet Det sydfynske Øhav. Den centrale del af Det Sydfynske Øhav er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (Ramsarområde, EF-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde). Udpegningen betyder, at Danmark er forpligtet til at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområdet er målsætningen endvidere, at beskyttelsen skal fremmes. 1 Basisanalyse 1.15 Det sydfynske Øhav 2 Supplement til den digitale husdyrvejledning om kommunernes opgørelse af dyretryk, 28. februar 2011, Miljøstyrelsen 12

13 Udpegningsgrundlaget for habitatområde Det Sydfynske Øhav nr. H 111 omfatter Skæv Vindelsnegl og Sump Vindelsnegl, Stor Vandsalamander, Klokkefrø, Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, Mudder- og sandflader blottet ved ebbe, Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige, Rev, Enårig vegetation på stenede strandvolde, Flerårig vegetation på stenede strande, Klinter eller klipper ved kysten, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge, Forstrand og begyndende klitdannelser, Hvide klitter og vandremiler, Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, Vandløb med vandplanter, Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter), Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn, Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe, Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand, Rigkær. Bøgeskove på muldbund, Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund, Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.3 Det fremgår af såvel basisanalysen for Det Sydfynske Øhav som Miljøministeriets Vandplan for Hovedvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav, at miljømålslovens miljømål god tilstand bl.a. på grund af udvaskningen af kvælstof fra landbrug i oplandet ikke er opfyldt i området. Miljøministeriets risikoanalyse har vist, at alle kystområderne er i risiko for ikke at opfylde miljømålet om god tilstand i Årsagen hertil er en for stor tilførsel af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra land, og for den åbne del af Det Sydfynske Øhav, tillige fra atmosfæren. Kun med en lavere næringsstoftilførsel, en yderligere reduktion i tilførslen af miljøfarlige stoffer samt eventuelt mindskede fysiske påvirkninger kan miljømålene nås i områdets kystvande. Den del af Nyborg Kommunes areal, der afvander til Langelandssundet afvander også direkte ud i habitatområdet Centrale Storebælt og Vresen. Det centrale Storebælt er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (habitatområde nr. 100) og består af det tidligere Natura-2000 område nr. 165 Sprogø og Halsskov Rev og det tidligere Natura-2000 område nr. 116 Vresen, samt et nyt udpeget område langs Storebæltsbroen og ned til Langelands nordspids. Udpegningen betyder, at Danmark er forpligtet til at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, området er udpeget for. Storebælt er karakteriseret ved, at der, som i en stor flodmunding, foregår et møde mellem saltvand fra Kattegat og ferskere vand fra Østersøen. Storebælt kan således inddeles i to typer efter saltholdigheden, som i gennemsnit er 18 promille nord for Storebæltsbroen og under 18 promille syd herfor. Det er Nyborg Kommunes vurdering, på baggrund af en vurdering af jordbundstypen, jordens reduktionspotentiale og sårbarheden af det vandområde der afvandes til, at udspredningsarealerne i nitratklasse 0, manuelt skal korrigeres til at være omfattet af nitratklasse 1. 3 Oversigt over Habitatområdernes udpegningsgrundlag, 2010, Naturstyrelsen 13

14 Fosfor Ansøger har oplyst, at alle udbringningsarealerne er drænede lerjorde af jordbundstypen JB5, der vandes ikke på arealerne. Tabel 2. Oversigt over udbringningsarealernes fordeling på fosforklasser. Fosforklasse Areal Fosforklasse 0 (fosfortal <4 eller sandjord/udrænet/afvander ikke til sårbart vandområde*) 0,0 ha Fosforklasse 1 (fosfortal 4-6 og drænet lerjord og afvander til sårbart vandområde*) 0,0 ha Fosforklasse 2 (lavbundsjord og afvander til sårbart vandområde*) 0,0 ha Fosforklasse 3 (fosfortal >6 og drænet lerjord og afvander til sårbart vandområde*) 23,4 ha I alt 23,4 ha *Sårbare vandområder jf. Kortværk pr. december 2006 over oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor fra Miljøstyrelsen Beregningerne for fosfor er baseret på, at alle arealer er beliggende i oplande til fosforfølsomme recipienter. Da der ikke foreligger fosfortal for udbringningsarealerne, er de alle indplaceret i fosforklasse 3. Ud fra oplysningerne om den anvendte mængde husdyrgødning ved nudrift og ansøgt drift, samt oplysninger om P-klasser for det ansøgte udbringningsareal, er det beregnet, at beskyttelsesniveauet for fosfor er overholdt med 346 kg fosfor/år. Med et husdyrtryk på 0,86 DE/ha tilføres ejede og forpagtede udspredningsarealer 12,1 kg P/ha/år. Der fjernes gennemsnitligt 26,9 kg P/ha/år med referencesædskiftet. Det vil sige, at der tilføres 14,8 kg mindre fosfor pr. ha med husdyrgødningen end der fjernes med afgrøderne. Hele udspredningsarealet omfattet af denne godkendelse ligger som nævnt i et opland hvor dyretrykket er stigende og som afvander direkte til et Natura 2000-område. Der skal derfor også foretages en vurdering af, om fosfor udbragt med husdyrgødningen vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området. Da der fraføres mere fosfor end der tilføres på udspredningsarealet, vurderes det, at udspredningen af husdyrgødning ikke vil give anledning til udvaskning af fosfor til overfladevand. Det vurderes samtidig, at udspredningen af husdyrgødning fra den ansøgte produktion ikke vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning med fosfor af Natura 2000-områderne. Der skal derfor alene stilles vilkår om, at fosfortildelingen på udbringningsarealerne højest må være i alt 282 kg P/år. Dokumentation for dette i form af mark- og gødningsplaner skal kunne forevises på forlangende. Nitrat I det følgende er der foretaget en vurdering af, om kvælstofoverskuddet i form af nitrat er problematisk i forhold til overflade- og grundvand. Arealerne i oplandet til Langelandssundet er ophævet til nitratklasse 1, da Nyborg kommune vurderer at arealerne afvander direkte til Natura 2000-området Den Centrale Storebælt og Vresen, som anses for at være sårbart overfor tilførsel af næringsstoffer. I ansøgningsskemaet er beregningen for udvaskningen foretaget ved 0,86 DE/ha. 14

15 Med sædskifte S1, ekstra efterafgrøder svarende til 9,1 % og det pågældende husdyrtryk udgør udvaskningen maksimalt 37,9 kg N/ha/år. Udvaskningen for et tilsvarende plantebrug er beregnet til maksimalt 38,3 kg N/ha/år. Beregningerne for udvaskningen har taget udgangspunkt i normtallene for 2010/2011 for N i organisk gødning. Som det fremgår af nedenstående tabel bidrager udvaskningen fra husdyrgødningen på udspredningsarealerne inden for oplandet ikke til den samlede N-udvaskning til Langelandssundet, idet den samlede årlige udvaskning af nitrat fra rodzonen som følge af udbringning af husdyrgødning er ca. 0,0 kg kvælstof/år. Udvaskningen fra udbringningsarealerne tilhørende Kildevænget 3 er mindre end udvaskningen fra et tilsvarende plantebrug, og udspredningen af husdyrgødning på udbringningsarealerne bidrager derfor ikke til udvaskningen af kvælstof til Langelandssundet. Miljøpåvirkningen fra udbringningen af husdyrgødning og udvaskning af nitrat er opsummeret i tabel herunder. Tabel 3. Oversigt over udvaskningsbidrag til Langelandssundet fra husdyrgødningen på arealerne. Kildevænget 3 Opland Langelandssundet Oplandsstatus Sårbart område* Reduktionspotentiale (gennemsnit) 25 % Udbringningsareal 23,4 ha Udvaskning fra husdyrbrugets husdyrgødning 0,0 kg N/ha/år Total udvaskning i oplandet kg N/år Husdyrgødningens påvirkning af overfladevand 0,0 kg N/år Husdyrgødningens kvælstofbidrag i oplandet 0,00 % * Afvander til det Sydfynske Øhav og Centrale Storebælt og Vresen, Natura 2000 område Ud fra ovenstående vurderes det at nitratudvaskningen fra husdyrgødningen ikke, i kumulation med andre eller i sig selv, kan medføre skadevirkning på Det sydfynske Øhav eller det Centrale Storebælt og Vresen, da udvaskningen er mindre end ved konventionel planteavl. Der vurderes ikke at være andre kilder i oplandene der har givet anledning til forøget nitratudvaskning, og der ikke er anvendt andre nitratreducerende tiltag i oplandet (f.eks. vådområder) som kompensation for at tillade et højere dyretryk På baggrund af ovenstående beregninger m.v. og de i ansøgningen beskrevne tiltag til reduktion af kvælstofudvaskningen er det Nyborg Kommunes vurdering, der er foretaget jf. Miljøstyrelsens digitale vejledning til Husdyrbrugsloven, at der ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af overfladevand i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Der skal stilles vilkår om, at der maksimalt må tilføres ca kg kvælstof/år i organisk gødning til udbringningsarealerne, og at der skal udlægges 9,1 % ekstra efterafgrøder ud over NaturErhverstyrelsens generelle krav. Dokumentation for dette i form af mark-, sædskifte- og gødningsplaner, skal kunne forevises ved tilsyn på forlangende Grundvand Alle arealerne ligger indenfor områder med særlig drikkevandsinteresse, men ingen arealer ligger i nitratfølsomme områder. Det er ikke relevant at stille vilkår omkring grundvand. 15

16 3. Bedste tilgængelige teknik (BAT) I dette afsnit er der foretaget en vurdering af, om driften af produktionen er baseret på den bedst tilgængelige teknik. I vurderingen er bl.a. indgået, hvorvidt omkostningen til etablering af en given BAT-teknologi er proportional med gevinsten for miljøet. Grundlaget for dette afsnit er Referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser, orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2006, som samtidig indeholder EU's BAT reference documents (BREFs) og Miljøstyrelsens BAT-Standardvilkår 4. Der er i ansøgningen oplyst/redegjort for følgende: Management Markdriften tilrettelægges således den giver anledning til mindst mulig udvaskning af næringsstoffer og overfladisk afstrømning undgås. Der føres journal over udbringning af handels- og husdyrgødning på markerne i form af mark- og gødningsplaner, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæsons udbringning. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab, hvor forbruget af handels- og husdyrgødning dokumenteres. Husdyrgødning udbringes under hensyn til generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. Udbringning Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, så det sikres, at mængden af gødning er tilpasset afgrødens forventede behov. I planen tages der hensyn til JB nr., sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelse. Husdyrgødning udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Der kan forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvor der er udbragt gylle. Omfanget vil afhænge af temperatur, vindforhold og evt. nedbør. Eftersom gylle udbringes i veletablerede afgrøder, nedfældes i sortjord og græs eller pløjes ned umiddelbart efter udbringning på sort jord, minimeres ammoniakfordampning og lugtgenerne og der sikres hurtig optagelse i planterne. Der udbringes ikke gylle på vandmættede, oversvømmede, frossen eller snedækkede arealer. Der er ingen stærkt hældende arealer, og der holdes som minimum 2 meter bræmmer til beskyttede vandløb. Gylleudbringning sker normalt kun i hverdagene. Når der udbringes husdyrgødning og efterfølgende suppleres op til Plantedirektoratets norm med handelsgødning, er der forbrugt pct. mindre kvælstof end den økonomisk optimale mængde. Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødning. Ansøger vil derfor søge den mest optimale form for udbringningsteknik, placering af sædskifte og benytte de mest optimale vejrforhold, således fordampningen af ammoniak reduceres mest muligt og udnyttelsen af næringsstoffer er størst mulig Miljøstyrelsen har udarbejdet BAT-standardvilkår for fosforindholdet i svinegylle. På Sentvedvej 39, 5871 Frørup produceres der søer og smågrise. Fosforindholdet i husdyrgødningen er jf. BAT-standardvilkår for smågrise og årssøer svarende til følgende: 1 27,8 kg P ab lager for smågrise 2 23 kg P ab lager for årssøer Ud fra disse vurderinger må husdyrgødningen fra Sentvedvej 39 i en worst-case situation maksimalt have et samlet fosforindhold på 345 kg P/år 5. Med den ansøgte udbringning 4 Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), Miljøstyrelsen, maj kg P ab dyr x 15 DE 16

17 med gylleseparering, har husdyrgødningen et samlet fosforindhold på 222 kg P/år. Udbringningen af husdyrgødning lever således op til det fastlagte BAT-niveau. Hertil kommer husdyrgødningen fra 5 DE fra husdyrproduktionen på Kildevænget 3 svarende til 58,9 kg fosfor. Ud fra de kriterier, der er beskrevet i forbindelse med fortolkningen af husdyrbrugslovens regler for arealer, der godkendes efter 16 samt de gældende BAT-standardvilkår for søer på gyllesystem vurderes det, at ovennævnte tiltag lever op til kravet om anvendelse af BAT. Der er således stillet vilkår om, at der maksimalt må udbringes 282 kg fosfor på arealerne pr. planperiode. 4. Offentlighed Den Udkast sendt i høring hos ansøger og dennes konsulent. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet. 5. Samlet vurdering Samlet set vurderer Nyborg Kommune, at når godkendelsens vilkår overholdes, har ansøgeren truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at arealerne kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Nyborg Kommune vurderer, at udbringning husdyrgødning kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrbrugsloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. 17

18 Kortbilag 1 - Oversigtskort Gengivet med tilladelse fra Kort og Matrikelstyrelsen 18

19 Kortbilag 2 - Grundvand Gengivet med tilladelse fra Kort og Matrikelstyrelsen 19

20 Torvet Nyborg 20

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Sentvedvej 43, 5871 Frørup. Cvr. nr

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Sentvedvej 43, 5871 Frørup. Cvr. nr Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Sentvedvej 43, 5871 Frørup. Cvr. nr. 14360174 Juli 2012 16-GODKENDELSE Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Øksendrupvej 53A 5871 Frørup. CVR. nr. 16584177. September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. arealer tilhørende ejendommen Holebækvej 3, 5871 Frørup.

16 godkendelse Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. arealer tilhørende ejendommen Holebækvej 3, 5871 Frørup. 16 godkendelse Miljøgodkendelse af udbringningsarealer arealer tilhørende ejendommen Holebækvej 3, 5871 Frørup. 31. marts 2009 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR

Læs mere

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr ,

16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr , 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Holmevej 6, 5853 Ørbæk. CVR. nr. 12061242, September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE...

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Banemarken 1, 5853 Ørbæk

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Banemarken 1, 5853 Ørbæk Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen August 2016 Indholdsfortegnelse Indhold INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 BORTFALD OG KONTINUITETSBRUD...

Læs mere

BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4

BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Hjulbyvej 138, 5800 Nyborg CVR. nr. 35 40 75 02 Oktober 2014 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ...

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Ellingevej 55, 5540 Ullerslev

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Ellingevej 55, 5540 Ullerslev Miljøgodkendelse af udbringningsarealer tilhørende ejendommen Ellingevej 55, 5540 Ullerslev April 2016 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 IKKE-TEKNISK RESUMÉ... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende bedriften Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende bedriften Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende bedriften Villumstrupvej 5, 5853 Ørbæk. juli 2010 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR FOR GODKENDELSE... 4 OFFENTLIGGØRELSE...

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

FREDERIKSENS ALLE 4B, 5853 ØRBÆK

FREDERIKSENS ALLE 4B, 5853 ØRBÆK Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Frederiksens Alle` 4B, 5853 Ørbæk. September 2010 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 MILJØGODKENDELSE... 4 AFGØRELSE... 4 VILKÅR FOR GODKENDELSE...

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

21-8. Odense Kommune

21-8. Odense Kommune Udbringningsarealer Beskyttede naturområder ( 3) 00 Mose Stalde Gyllebeholder Sø Eng Overdrev Kommunegrænse Internationalt beskyttet natur EF-Habitatområde 1800 1800 meter meter 360 360 meter meter Strandeng

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst AREALGODKENDELSE Vesterbyvej 10, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 3 Generelle forhold...

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille 16 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 19. september 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Klarningvej 4 5750 Ringe 11 Denne tillægsgodkendelse er givet til: CVR-nr. 14 05 12 87 Gitte Hansen og Jens Erik Hansen Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup. Miljøgodkendelsen

Læs mere

16 godkendelse. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Bækstrup Mark 3, 5540 Ullerslev.

16 godkendelse. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Bækstrup Mark 3, 5540 Ullerslev. 16 godkendelse Miljøgodkendelse af dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Bækstrup Mark 3, 5540 Ullerslev. November 2009 BÆKSTRUP MARK 3, 5540 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5

Læs mere

Miljøgodkendelse. af udbringningsarealer Klarningvej Ringe

Miljøgodkendelse. af udbringningsarealer Klarningvej Ringe Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Klarningvej 3 5750 Ringe 16 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 13081484 Jack Foged Holding Aps Fangelvej 98, 5672 Broby. Miljøgodkendelsen gives efter 16 i

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Godkendelse af arealer Februar Elholtvej 15, 8581 Nimtofte

Godkendelse af arealer Februar Elholtvej 15, 8581 Nimtofte Godkendelse af arealer Februar 2009 Elholtvej 15, 8581 Nimtofte 1 Resumé... 2 2 Godkendelse... 3 3 Vilkår... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Udbringningsarealer... 4 3.2.1 Arealanvendelse... 4 3.3 Tilsyn, kontrol

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er meddelt

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle.

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Niels Boserup Saltoftevej 7 4470 Svebølle DATO 4. november 2008 JOURNAL NR. 326-2008-34384 SAGSANSVARLIG Frederik Lund Weinreich/chso PLAN, BYG OG MILJØ Godkendelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP

16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BLICHERSVEJ 4, 4863 EKSILSTRUP GULDBORGSUND KOMMUNE MARTS 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2/24 1 RESUME, SAMLET VURDERING OG

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F.

16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F. 16 MILJØGODKENDELSE 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN SKOVSMINDE I/S, BØGELUNDSVEJ 16, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Tillæg 4 til. miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard. Skovsrodvej 20, 8680 Ry Tillæg 4 til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Tørringgaard Skovsrodvej 20, 8680 Ry - efter 12 lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato: 30. januar 2017 Registreringsblad Tillæg 4 til

Læs mere

Forslag til tilladelse til ændring af husdyrproduktionen på Gerskov Bygade 35 i Nordfyns Kommune.

Forslag til tilladelse til ændring af husdyrproduktionen på Gerskov Bygade 35 i Nordfyns Kommune. Hans Kristian Olsen Gerskov Bygade 35 5450 Otterup TEKNIK OG MILJØ Dato: 02.04.2007 J.nr. 2007020022/SSC Ref. Forslag til tilladelse til ændring af husdyrproduktionen på Gerskov Bygade 35 i Nordfyns Kommune.

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune 1 - TM-Landbrug-Høringssvar til anden kommune vedr. mi Billund kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Mette Hammershøj 2. januar 2017 Side 1 af 7 J. nr.: 09.17.00-P19-73-16 Vurdering af udbringningsarealer

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Mosevej 2, 4653 Karise Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven ANSØGER: Gunner Meiner Pedersen MYNDIGHED: Faxe Kommune Ejendomsoplysninger: Mosevej 2 Natur og Miljø 4653

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12

MILJØGODKENDELSE. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune MILJØGODKENDELSE Efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: 12. august

Læs mere

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens

Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Marxen I/S Halstedvej 21 5620 Glamsbjerg 14-12-2016 Sags id: 16/25760 Afgørelse efter 32 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Heslevej 23, 5610 Assens Stald- og gødningsanlæg, Heslevej 23 (luftfoto

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

16 - miljøgodkendelse af udspredningsarealerne til bedriften Toftegården I/S, Frenderupvej 1, 4180 Sorø. Sorø Kommune

16 - miljøgodkendelse af udspredningsarealerne til bedriften Toftegården I/S, Frenderupvej 1, 4180 Sorø. Sorø Kommune 16 - miljøgodkendelse af udspredningsarealerne til bedriften Toftegården I/S, Frenderupvej 1, 4180 Sorø Sorø Kommune Miljøgodkendelse af arealer efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Dato: 24. marts 2015

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere