Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K."

Transkript

1 Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K.

2 Indhold: Påtegning Beretning Præsentation af CPR-administrationen Formål og mission Vision og strategi Hovedopgaver Ledelsesberetning Årets økonomiske resultat Kerneopgaver og ressourcer Redegørelse for reservation Målrapportering Målopfyldelsen for resultatplanen Resultatkrav uddybende analyser og vurderinger Forventninger til Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Bevillingsregnskabet ( ) Bilag Noter til resultatopgørelsen og balancen [2]

3 1.0.0 Påtegning Boks2 Arsrapporten omfatter: Arsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som CPR-administrationen, CVR: , er ansvarlig for CPR-administrationen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er etableret forretningsgange, der sikre en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den. marts 2016 o København, den.o marts 2016 Carsten Grage, kontorchef ~~\ ) Helle Birkman Smith, Afdelingschef [3]

4 2.0.0 Beretning Præsentation af CPR-administrationen CPR-administrationen med cvr.nr er organisatorisk placeret som et kontor i Social- og Indenrigsministeriets departement. CPR-administrationens opgaver vedrører drift, vedligeholdelse og udvikling af CPR-systemet, levering og salg af data til offentlige myndigheder og til den private sektor samt opgaver vedrørende CPR-lovgivningen, herunder folkeregistreringsreglerne. Kontoret er bl.a. klageinstans vedrørende kommunernes bopælsregistreringer af borgerne. Årsrapporten aflægges for hovedkonto CPR-administrationen (Statsvirksomhed) Formål og mission CPR-administrationen er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. lbg. nr. 5 af 9. januar CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor. Mellem departementet og CPRadministrationen indgås årligt en resultatplan. Resultatplanen afspejler CPR-administrationens strategiske målsætninger, faglige hovedopgaver og økonomiske mål for det pågældende år. CPR-administrationens mission er formuleret som følgende: CPR-administrationen skal gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR Vision og strategi CPR-administrationen vil med rettidig omhu fortsat sikre, at CPR er det centrale omdrejningspunkt, således at CPR s almindelige personoplysninger bliver en naturlig og uundværlig del af hverdagen og nyttiggøres hos borgere, virksomheder og den offentlige sektor. På den baggrund består CPR-administrationens overordnede strategier/hovedformål i: At borgere, virksomheder og offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata, At personnummersystemet til hver en tid skal have tilstrækkelig kapacitet, At CPR-systemet teknologisk og ydelsesmæssigt skal være tilpasset omverdenens krav, At CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold, At CPR s produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov, samt At der sikres en god og hurtig sagsbehandling Hovedopgaver Som anført i finanslovens oversigt over specifikationer af udgifter på opgaver varetager CPRadministrationen følgende hovedopgaver: Salg af data til CPR s kunder, drift og vedligeholdelse samt udvikling af CPR-systemet og dets produkter, juridisk sagsbehandling, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Ledelsesberetning Grundlæggende er kerneopgaven i CPR-administrationen at drive CPR-systemet. Der følges op herpå ved jævnlige statusmøder og månedlige statusrapporter var driftsmæssigt et år præget af stabilitet. CPR-systemet blev i marts 2014 migreret fra mainframe-platform til en mere tidssvarende og billigere midrange Linux-baseret platform. Migreringen af systemet fulgte CPR-administrationens overordnede [4]

5 udviklingsstrategi, hvoraf det følger, at CPR-administrationen skal sikre et moderne og teknologisk tidssvarende CPR-system, der kan konkurrenceudsættes. CPR-administrationen har i forlængelse af migreringen i 2015 afholdt fornyet EU-udbud af drift, vedligeholdelse og bistand til udvikling af CPR-systemet. Kontrakten om opgaven blev i marts 2015 tildelt CSC Danmark A/S, hvis tilbud samlet set blev vurderet til at være det mest fordelagtige. Der er indgået en fireårig rammeaftale om drift, vedligeholdelse og bistand til udvikling af CPR-systemet, der løber til og med På lovgivningsområdet er CPR-loven ændret, hvorefter der pr. 1. maj 2015 kan gives adgang til særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v. Adressebeskyttelsen tildeles i praksis efter en konkret vurdering af politiet. CPR-loven er endvidere ændret i forbindelse med indførelse af yderligere obligatorisk digital selvbetjening. Adgangen til indsigt i egne oplysninger i CPR (registerindsigt) er nu også omfattet. I 2015 har CPR-administrationen været involveret i en række projekter og opgaver, som udspringer af grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Der er i den forbindelse bl.a. gennemført en analyse af, hvordan CPR-data kan etableres på Datafordeleren, og der er udarbejdet en løsningsbeskrivelse for CPR-systemets overgang til det nye autoritative adresseregister i Danmark (DAR). [5]

6 2.2.1 Årets økonomiske resultat Tabel 1 CPR's økonomiske hoved- og nøgletal Mio. kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -74,9-73,6-74,4 Ordinære driftsomkostninger 74,1 67,4 67,4 Resultat af ordinær drift -0,8-6,3-6,9 Resultat før finansielle poster 9,4-5,6-6,3 Årets resultat 14,0-0,1-1,0 Balance Anlægsaktiver 110,6 115,4 96,2 Omsætningsaktiver 28,4 33,3 13,7 Egenkapital 24,5 24,6 25,7 Langfristet gæld 93,2 110,6 101,7 Kortfristet gæld 20,9 13,0 7,4 Lånerammen 137,0 137,0 137,0 Træk på lånerammen (FF4+FF6) 105,7 110,5 96,2 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 77,1 % 80,7 % 70,2 % Negativ udsvingsrate 397,0 % 399,5 % - Overskudsgrad -18,6 % 0,2 % - Bevillingsandel 0,0 0,0 0,0 Personaleoplysninger Antal årsværk 18,2 19,1 19,6 Årsværkspris 0,6 0,5 0,5 Lønomkostningsandel 13,4 % 13,7 % 14,0 % Tabel 2 Virksomhedens samlede aktivitet Drift Administrerede ordninger mv. Anlæg (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Udgifter 43,3 45,3 Indtægter -73,1-74,4 Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 Udgifter 29,8 28,1 Indtægter 0,0 0,0 [6]

7 2.3.0 Kerneopgaver og ressourcer Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for CPR's produkter/opgaver Indtægtsført Andel af årets Øvrige indtægter Omkostninger bevilling overskud Mio. kr., løbende priser Generel ledelse og administration 3,2 Salg af data 74,4 5,7 Drift og vedligehold 28,0 Udvikling 32,4 Juridisk sagsbehandling 4,1 I alt - 74,4 73,4 100 % Redegørelse for reservation CPR har ingen reserveret bevilling i 2014 og Målrapportering Målopfyldelsen for resultatplanen 2015 [7]

8 Tabel 4 Resultatkrav Mål 1: Den fremtidige personregistrering Mål 2: Sikkerhed og digitalisering Mål 3: Udfasning af javaklienter Mål 4: Klagesager Mål Opgørelsesmetode Målopfyldelse Mål 5: Skift af personnummer Dobbelt-registrering Mål 6: Kundetilfredshed Mål 7: Afvigelse mellem budgettering og forbrug Mål 8: Effektivisering Mål 9: Målsætning om husleje Målet er opfyldt, når CPR har udarbejdet analyser for implementering af det fællesstatslige grunddataprogram ift. CPRsystemet samt en analyse om udfasning af Legacy komponenter i CPR-systemet Målet er opfyldt, når der gennemføres: *fire konkrete initiativer er gennemført: penetrationstest, it-revision, stikprøvekontrol af kunderne og en beredskabsøvelse. * sikring af CFCS og Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger til outsourcet ITdrift * initiativ vedr. digitalselvbetjening ifm. Digitaliseringsstyrelsens bølgeplan Målet er opfyldt, når CPR har udfaset alle Java-klienter inkl. de som udfører ajourføring Målet er opfyldt, hvis 96 pct. af klagesager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering er afsluttet inden for fem måneder. Målet er opfyldt, når 92 pct. af sagerne er afsluttet inden for 5 måneder Målet er opfyldt, når der mindst er afsluttet 55 sager pr. måned i Målet er opfyldt, når minimum 80 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse eller meget tilfredse Målet er opfyldt, når afvigelsen ml. grundbudget og årsregnskab er maks. 2 pct. og afvigelsen ml. 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab er maks. 1 pct. Målet er opfyldt, når CPR nedbringer sygefravær til det statslige benchmark Målet er opfyldt, når der er udarbejdet en plan for CPR s nedbringelse af omkostningerne til husleje fremadrettet Vægt Målopfyldelse resultat (pct.) 0 eller ,0 Opfyldt. Analyserne er udarbejdet i 1. kvartal eller ,0 Opfyldt. De fire konkrete initiativer er gennemført i 1. og 4. kvartal. Sikring af CFCS og Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger til outsourcet ITdrift er implementeret i ny kontrakt i 1. kvartal. Initiativ vedr. digitalselvbetjening er idriftsat i 3. kvartal. 0 eller ,0 Opfyldt. CPRweb-klienten er taget i brug og gammel Javaklient er lukket i 2. kvartal. 0 eller ,0 Ej opfyldt. 78,9 pct. af klagesagerne er afsluttet rettidigt. 0 eller ,0 Ej opfyldt. 80,4 pct. af sagerne er afsluttet rettidigt. Opfyldt. Der blev i 2015 afsluttet ca. 79 sager i gennemsnit pr. måned. 0 eller ,0 Opfyldt. Kundetilfredshedsundersøgelsen viste en samlet tilfredshedsscore på 82 (ud af 100). 0 eller ,0 Opfyldt. 0 eller ,0 Ej opfyldt. Sygefraværet var 12,7 dage og dermed højere end det statslige gennemsnit. 1 0 eller ,0 Opfyldt. CPR er ifm. ressortomlægning flyttet sammen med SIM-departement. CPR er som følge heraf en del af departementets plan for nedbringelse af huslejeomk. I alt Status 1 Sygefraværet er opgjort i SB pr. 3. kvartal 2015, da endelige opgørelse for året først foreligger primo marts. Skulle opgørelsen for året føre til positiv målopfyldelse, vil ændringen fremgå af bilag til årsrapporten [8]

9 2.4.2 Resultatkrav uddybende analyser og vurderinger Resultatkravene for CPR-administrationen afspejler kontorets hovedopgave og strategiområder, og resultatkravene tager udgangspunkt i en forandringsteori, som afspejler, hvilken virkning eller forandring der ønskes skabt for CPR-administrationens målgruppe. Målopfyldelsesgraden af resultatkravene for 2015 er 67 pct. og anses for tilfredsstillende, idet de væsentligste resultatkrav for CPR-administrationen i 2015 er blevet opfyldt. Resultatkontraktens resultatopgørelse for 2015 viser, at CPR-administrationen ikke har kunnet indfri krav til sagsbehandlingstiden i klagesager over kommunale afgørelser, jf. resultatkontraktens mål 4, og kun delvist har kunnet opfylde mål 5 om sagsbehandlingstiden ved skift af personnummer og sager om dobbeltregistrering. Medvirkende årsager til den manglende opfyldelse af målene er, at CPR-administrationens juridiske sektion, udover den almindelige sagsbehandling, har gennemført lovforberedende arbejde og anden ministerbetjening, ligesom den juridiske sektion i 2015 nu også med samme bemanding behandler sager om juridisk kønsskifte og misbrug af personnummer. CPR-administrationen har også i 2015 haft fokus på it-sikkerheden i og omkring CPR-systemet. Det er blandt andet sket gennem it-revision og penetrationstest, beredskabsøvelser, stikprøvekontroller af CPR-kunder samt opfølgning på anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) og Digitaliseringsstyrelsen om statens outsourcede it-drift. CPR-administrationen har sammen med Rambøll i 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af CPR s kundecenter. Undersøgelsen forløb over fire uger fra 31. august til 25. september og viste en tilfredshedsscore på 82 (ud af 100 som maksimum). Undersøgelsen havde i 2015 større fokus på kundernes tekniske spørgsmål til Kundecenteret i forhold til tidligere gennemførte tilfredshedsundersøgelser og gav desuden deltagerne mulighed for at komme med forbedringsforslag til CPR-administrationens kundehåndtering Forventninger til 2016 I 2016 forventer CPR-administrationen at gennemføre en række projekter i regi af grunddataprogrammet. Der leveres en basisintegration på Datafordeleren til levering af CPR-data til offentlige myndigheder og private virksomheder. Samtidig etableres en integration mellem CPR og med Danmarks nye autoritative adresseregister (DAR) med henblik på at højne adressekvaliteten i CPR. Endelig forventer CPR-administrationen at forelægge et forslag til frikøb af CPR-data på Datafordeleren til politisk beslutning. I forbindelse med den løbende modernisering og udvikling af CPR-systemet forventer CPRadministrationen at tage det næste skridt i forhold til at sikre, at alle såkaldte legacy elementer i CPRsystemet er udfaset. CPR-systemet indeholder fortsat programmeringssproget Natural, som udgør en form for legacy, men Natural var ikke til hinder for, at CPR-systemet kunne gøres til genstand for en konkurrenceudsættelse i En række foranalyser efterfølges i 2016 af et såkaldt proof of concept for en maskinkonvertering af Natural-koden til Java. På basis af dette proof of concept træffes beslutning om det videre forløb. CPR-administrationen vil i 2016 fortsat have fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Som led i CPR-administrationens resultatplan for 2016 vil CPR-administrationen bl.a. gennemføre en nulstilling af samtlige offentlige brugeres adgang til CPR-systemet. Dvs. alle offentlige brugere får først adgang til CPR igen, når den lokale sikkerhedsansvarlige har truffet beslutning herom. Endelig vil CPR s kundecenter i 2016 afholde en kundetilfredshedsundersøgelse med fokus på kundernes tilfredshed med testdata. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, hvorvidt der er tilfredshed med udformningen og anvendelsesmulighederne af testdata, leveringstider og priser samt den modtagne support og information ved køb og brug af testdata. [9]

10 Tabel 5 Forventninger til det kommende år (Mio. kr.) Regnskab 2015 Grundbudget 2016 Bevilling og øvrige indtægter -74,4-73,1 Udgifter 73,4 73,1 Resultat -1,0 0, Regnskab Anvendt regnskabspraksis Der aflægges driftsregnskab for CPR-administrationen, som er en selvstændig regnskabsførende institution med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2015, jf CPRadministrationen (Statsvirksomhed). Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. [10]

11 3.2.0 Resultatopgørelse Tabel 6 Resultatopgørelse Mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 0,0 0,0 0,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling i alt 0,0 0,0 0,0 Salg af varer og tjenesteydelser -73,6-74,4-73,1 Tilskud til egen drift 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter i alt -73,6-74,4-73,1 Ordinære driftsomkostninger Husleje 1,5 1,0 1,3 Forbrugsomkostninger i alt 1,5 1,0 1,3 Personaleomkostninger Lønninger 8,7 8,9 9,7 Andre personaleomkostninger 0,1 0,1 0,0 Pension 1,3 1,4 1,3 Lønrefusion 0,0 0,0 0,0 Personaleomkostninger i alt 10,1 10,4 11,0 Af- og nedskrivninger 21,8 22,8 22,4 Andre ordinære driftsomkostninger ,2 33,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 67,4 67,4 67,7 Resultat af ordinær drift -6,3-6,9-5,4 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger 0,7 0,6 0,0 Resultat før finansielle poster -5,6-6,3-5,4 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 5,5 5,3 5,4 Resultat før ekstraordinære poster -0,1-1,0 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -0,1-1,0 0,0 Årets resultat viser samlede indtægter på 74,4 mio. kr., hvoraf 74,4 mio. kr. skyldes salg af varer og tjenesteydelser fra CPR-registret. Resultatet viser endvidere, at der har været afholdt ordinære driftsomkostninger på 73,4 mio. kr., som vedrører løn, afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger. [11]

12 Årets samlede resultat viser et overskud på 1,0 mio. kr., som dermed opskriver det samlede overførte overskud fra 19,7 mio. kr. til 20,7 mio. kr. Det fremgår af resultatkontrakten for 2015, at CPR-administrationen maksimalt må afvige grundbudgettet med -/+2 pct. for de afholdte udgifter. Dette mål er opnået, da regnskabet viser en afvigelse i forhold til grundbudgettet på ca. 0,4 pct. for udgifterne og 1,8 pct. for indtægterne. Det er CPR-administrationens vurdering, at årets overskud er opstået som følge af normale udsving i kundernes efterspørgsel efter CPR-data. Tabel 7 Resultatdisponering Mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget note: Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 Disponeret til overført overskud -0,1-1,0 0,0 Som det fremgår af tabel 7, overføres overskuddet fra 2015 til 2016 [12]

13 Noter Balance Balancen viser CPR-administrationens aktiver og passiver pr. 31. december Tabel 8 Balancen, Mio. kr. Aktiver Ultimo Ultimo Passiver Ultimo Ultimo note: note: Anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver Egenkapital Reguleret egenkapital (startkapital) 4,9 4,9 Færdiggjorte udviklingsprojekter 91,5 79,6 Opskrivninger 0,0 0,0 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. 7,6 6,1 Reserveret egenkapital 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 11,3 10,4 Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 110,4 96,1 Udbytte til staten 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver Overført overskud 19,7 20,7 Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Egenkapital i alt 24,6 25,6 Infrastruktur 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser 0,5 0,6 Transportmateriel 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 0,0 0,0 Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 0,2 0,1 FF4 Langfristet gæld 110,6 101,7 Igangværende arbejder for egen regning 0,0 0,0 FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver i alt 0,2 0,2 Donationer 0,0 0,0 Statsforskrivning 4,9 4,9 Prioritetsgæld 0,0 0,0 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Anden langfristet gæld 0,0 0,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 4,9 4,9 Langfristet gæld i alt 110,6 101,7 Anlægsaktiver i alt 115,4 101,1 Omsætningsaktiver: Varebeholdning 0,0 0,0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender 15,8 13,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 9,5 3,9 Periodeafgrænsningsposter 0,2 0,0 Anden kortfristet gæld 1,3 2,2 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 1,5 1,3 FF5 Uforrentet konto 9,0-2,5 Reserveret bevilling 0,0 0,0 FF7 Finansieringskonto 8,4 23,0 Igangværende arbejder for fremmed regning 0,0 0,0 Andre likvider 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter 0,7 0,0 Likvide beholdninger i alt 17,3 20,5 Kortfristet gæld i alt 13,0 7,4 Omsætningsaktiver i alt 33,3 34,2 Gæld i alt 123,6 109,1 Aktiver i alt Passiver i alt 148,8 135,3 [13]

14 Noter Af balancen fremgår det, at aktiverne primært består af færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under opførelse Egenkapitalforklaring Tabel 9 Egenkapitalforklaring Mio. kr., løbende priser note: Egenkapital primo R-året 38,5 24,5 24,6 Startkapital primo 4,9 4,9 4,9 +Ændring i startkapital 0,0 0,0 0,0 Startkapital ultimo 4,9 4,9 4,9 Opskrivninger primo 0,0 0,0 0,0 +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 0,0 Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 0,0 Overført overskud primo 33,5 19,6 19,7 +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat -14,0 0,1 1,0 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 19,6 19,7 20,7 Egenkapital ultimo R-året 24,5 24,6 25, Likviditet og låneramme Tabel 10 Udnyttelse af låneramme Mio. kr., løbende priser 2015 Sum af saldo på FF4+FF6 pr. 31. december ,2 Låneramme pr. 31. december ,0 Udnyttelsesgrad i procent 70,2 CPR s træk på lånerammen udgør ved årets afslutning ca. 96,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 70,2 pct. i udnyttelsesgrad. [14]

15 Noter Bevillingsregnskabet ( ) Tabel 13 Bevillingsregnskab for Regnskab 2014 Budget 2015 Regnskab 2015 Difference Budget 2016 Mio. kr., løbende priser Nettoudgiftsbevilling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter -73,6-73,1-74,4-1,3-73,1 Indtægter i alt -73,6-73,1-74,4-1,3-73,1 Udgifter 73,5 73,1 73,4 0,3 73,1 Årets resultat -0,1 0,0-1,0-1,0 0,0 [15]

16 Noter Bilag Noter til resultatopgørelsen og balancen Tabel 13 Note 1.0 Immaterielle anlægsaktiver (Mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner mv. Kostpris (primo) 200,6 11,4 223,3 Tilgang 9,3 0,0 17,6 Afgang 0,0 0,0-9,3 Kostpris pr (inkl. opskrivninger) 209,9 11,4 231,7 Akk. Afskrivninger -130,3-5,3-135,6 Akk. Nedskrivning Akk. af og nedskrivninger pr ,3-5,3-135,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,6 6,1 96,1 Årets afskrivninger -21,1-1, Årets nedskrivninger Årets af og nedskrivninger -21,1-1, I alt (Mio. kr.) Udviklingsprojekter under opførelse Primosaldo pr. 1. januar ,3 Tilgang 8,4 Nedskrivninger 0 Afgang -9.3 Kostpris pr ,4 [16]

17 Noter Tabel 14 Note 2.0 Materielle anlægsaktiver (Mio. kr.) Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og ITudstyr I alt Kostpris (primo) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskonti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 Akkumulerede. afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Akk. af- og nedskrivninger ,0 0,0 0,0 0,0-1,6-1,6 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 Mio. kr. I gang-værende arbejder for egen regning Primo saldo pr. 1. januar ,0 Tilgang 0,0 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 Kostpris pr ,0 CPR-administrationen har ingen igangværende arbejder for egen regning. [17]

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Ankestyrelsen Årsrapport 2016

Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen... 3 2.1.1.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere