Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane"

Transkript

1 Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Skematisk oversigt Redegørelse for reservation Målrapportering Oversigt over målopfyldelse: 6 3. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse ( ) Balance Egenkapitalforklaring '2 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lånerammen Opfølgning på øvrige likviditetsregler Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af regnskabet Bilag 1 6 Marts

3 1. Indledning Årsrapporten aflægges i henhold til Økonomistyrelsens "Vejledning om udarbejdelse af årsrapport" (dateret 3. november 2010). Efter godkendelse i Finansministeriet aflægger Havarikommissionen en forenklet årsrapport jf. vejledningens kapitel 1.3. Havarikommissionens årsrapport har således vægt på fremlæggelse af det finansielle regnskab for Havarikommissionen udgiver årligt en årsberetning, hvor de faglige aktiviteter for det foregående år præsenteres og diskuteres. 2. Beretning 2.1 Årets økonomiske resultat De økonomiske hovedtal for Havarikommissionen fremgår af nedenstående tabeller. Havarikommissionen havde i 2010 et forbrug (efter finansielle poster) på 15,9 mio. kr., hvilket netop svarer til den forbrugsramme Havarikommissionen havde som følge af regeringens genopretningspakke. Det medfører et overskud på 1,1 mio. kr. Havarikommissionen fik ved TB09 1,1 mio. kr. til øget lønforbrug i 2010 og ved TB 10 2,2 mio. kr. til øget lønforbrug i 2011 og Med overskuddet på 1,1 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2009 har Havarikommissionen videreført de forudsatte midler til det øgede lønforbrug i 2011 og Der har ikke i 2010 været større havarier, der væsentligt har belastet årets økonomiske resultat. De reserverede midler til opdateringen af den EU-pålagte database ECCAIRS på luftfartsområdet blev ikke brugt, da programopdateringen fra EU fortsat er forsinket og først forventes klar medio Marts

4 Tabel 1: Havarikommissionens ekonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 14,0 16,1 17,0 - Heraf indtægtsført bevilling 14,0 16,1 17,0 - Heraf eksterne indtægter - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 13,1 14,8 15,8 - Heraf løn 9,0 9,9 10,5 - Heraf afskrivninger 0,5 0,5 0,6 - Heraf øvrige omkostninger 3,6 4,4 4,7 Resultat af ordinær drift -1,0-1,3-1,2 Resultat før finansielle poster -1,0-1,3-1,2 Årets resultat -1,0-1,3-1,1 Balance Anlægsaktiver 1,7 1,9 1,6 Omsætningsaktiver 0,4 0,6 0,7 Egenkapital -3,1-4,4-5,6 Langfristet gæld -1,4-1,6-1,4 Kortfristet gæld -1,9-2,9-2,1 Lånerammen 1,8 1,8 1,8 Træk på lånerammen (FF4+FF6) 1,4 1,6 1,4 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 77,9 89,8 75,4 Negativ udsvingsrate 10,8 15,8 20,1 Overskudsgrad 7,1 8,1 6,7 Bevillingsandel Personaleoplysninger Antal årsværk (ultimo) Årsværkspris 0,7 0,8 0,7 Lønomkostningsandel 0,6 0,6 0,6 Lønsumsloft 8,9 9,4 9,6 Lønforbrug 9,0 9,9 9,0 Marts

5 Tabel la: Havarikommissionens nøgletal Nøgletal baseret udtræk fra SKS Udnyttelsesgrad af lånerammen 75,4 Negativ udsvingsrate 20,1 Overskudsgrad 6,7 Bevillingsandel 100 Årsværkspris 0,7 Lønomkostningsandel 0,6 Ovenstående nøgletal, der er direkte udtræk fra SKS, kræver på enkelte punkter en kommentar. Som tidligere anført havde Havarikommissionen i 2010 et overskud på 1,1 mio. kr., som skyldes tillægsbevilling til lønforbrug i 2011 og Således er der driftsmæssigt reelt intet overskud i Opgaver og ressourcer Havarikommissionen er en uafhængig statslig institution under Transportministeriet. Havarikommissionens opgaver er knyttet til undersøgelse af havarier/ulykker/hændelser inden for luftfart og jernbane, hvilket udmøntes i rapporter og redegørelser samt rekommandationer til sikkerhedsmyndigheder. Inden for begge brancher indgår Havarikommissionens arbejde i et forpligtende internationalt samarbejde med rapportering, gensidig support og metodeudvikling til højnelse af sikkerheden på internationalt plan. Havarikommissionen varetager også de opgaver, der relaterer sig til styring, rapportering, formidling, samarbejde mv. for sådanne statslige institutioner Skematisk oversigt Ved opdeling af bevilling i nedenstående skema er de rene undersøgelsesaktiviteter i hhv. luftfart og jernbane udskilt, mens øvrige omkostninger til ejendom, it, ledelse, administration, hjælpefunktioner mv. udgør én samlet og dermed dominerende post. Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Andel af årets overskud Opgave (beløb i mio. kr.) Omkostninger Generel ledelse og administration; Hjælpefunktioner 9,2 9,5-0,3 Undersøgelser m.v. luftfart 5,6 4,2 1,4 Undersøgelser m.v. jernbane 2,2 2,2 lait 17,0 1,1 Marts

6 2.2.2 Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, hovedkonto Opgave (beløb i mio. kr.) Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Opdatering af ECCA1RS database ,1 0, Der er ved udgangen af 2010 ikke foretaget nye reservationer Målrapportering I 2010 var Havarikommissionen omfattet af Resultatkontrakt 2010 mellem Havarikommissionen og Transportministeriets departement. I den oprindelige resultatkontrakt mellem Havarikommissionen og Transportministeriets departement varde fleste krav opgjort med muligheden for enten at "opfylde" eller "ikke-opfylde". Resultatkontrakten blev efter følgende suppleret med et tillæg med en resultatlønsaftale, hvori resultatopgørelsen generelt blev nuanceret med mulighed for "fuld opfyldelse", "delvis opfyldelse" og "ingen opfyldelse" Oversigt over målopfyldelse: Resultatkrav 1. Andelen af rapporter og redegørelser, der er offentliggjorte inden for12 mdr. efter dato for havariet/ulykken/hændelsen. Resultatkrav2. Ændring i administrativ arbejdsproces således at offentliggørelse af årsrapport og årsberetning følger hinanden, dvs. at årsberetningen fremover udgives et halvt år tidligere end hidtil. Delvist opfyldt (se uddybende afsnit) Delvist opfyldt (se uddybende afsnit) Resultatkrav 3. Resultatkrav 4. Udarbejdelse og implementering af en organisations- og procedurehåndbog dækkende hele Havarikommissionen. Feasibility study af implementering af ERA1L for jernbane i Havarikommissionens jernbaneenhed - svarende til EC- CAIRS indenfor luftfart. Ikke opfyldt (se uddybende afsnit) Ikke opfyldt (se uddybende afsnit) Resultatkrav 5 HCLJ følger arbejdet i ERA om undersøgelsesmetoder, opfølgning af rekommandationer og kompetencekrav til havariinspektører. HCLJ deltager i arbejdet i det omfang det skønnes relevant i forhold til policy-konsekvenserne for Opfyldt 1 Resultatkrav 1afviger fraden underskrevne resultatkontrakt. Beregningsmetoden blev diskuteret på halvårsmøde januar 2010 mellem HCLJ og TRM. På baggrund heraf var enighed omatstramme resultatkravet en smule, såledesat det reflekterede den aftalte beregningsmetode. Marts

7 Havarikommissionens område af ERAs drøftelser. HCLJ informerer departementet om udviklingen på området. Resultatkrav 6. Udarbejdelse af taktiske planer, retningslinjer og tjeklister for lokalisering og bjærgning af luftfartøjet under vand samt gennemførelse af praktisk erfaring. Delvist opfyldt (se uddybende afsnit) Resultatkrav 7. Afklare muligheder for at indgå samarbejdsaftaler med parter, der kan styrke Havarikommissionens opgaveudførelse, og i dialog med disse parter at planlægge udformning af sådanne aftaler. Opfyldt Uddybende analyser og vurderinger: Nedenfor fremgår uddybende analyser og vurderinger af udvalgte resultatkrav. Resultatkrav 1: 81,3 pet. af Havarikommissionens rapporter og redegørelser, er offentliggjorte inden for 12 mdr. efter datoen for havariet/ulykken/hændelsen. Dette giver en delvis opfyldelse. Procentdel af rapporter der opfylder mål om rapportering indenfor 12 mdr. Offentliggjort redegørelse/rapport < 12 mdr Afsluttede sager i 2009 Luftfart 129/165 78,2 % Jernbane 40/43 93,0 % Samlet 169/208 81,3 % Resultatkrav 2: Havarikommissionen udgav i 2010 en årsrapport for 2009, der var markant ændret således at den nu indeholder en beskrivelse og diskussion af de seneste 5 års igangsatte og afsluttede sager samt statistikker over hændelsestyper, årsagstyper etc. Derudover blev åbne rekommandationer kritisk gennemgået og i vid udtrækning afsluttet på jernbaneområdet, hvilket tillige er afspejlet i årsrapporten. Dette arbejde var mere tidskrævende end først antaget og årsberetningen udkom i slutningen af juni, hvilket giver en delvis opfyldelse. Marts

8 Resultatkrav 3: Havarikommissionen påbegyndt i 2. kvartal 2010 arbejdet med en Organisations- og procedurehåndbog baseret på en moderne elektronisk platform. Projekter var præget af at det tog længere tid end forventet, at få de valgte tekniske systemer leveret og i drift på Havarikommissionens it-system. Arbejdet med den elektroniske håndbog er godt i gang og vil blive afsluttet i Eftersom arbejdet ikke blev afsluttet i 2010, er resultatkravet ikke opfyldt. Resultatkrav 4: Notatet "ERAIL - Status, perspektiv og strategi", som løbende kan opdateres, forelå primo januar Da tidspunktet for udarbejdelse af feasibility study ifølge resultatkontrakten skulle foreligge senest den 30/ er kravet ikke opfyldt. Resultatkrav 6: Gennemførelse af aktiviteten er helt afhængigt af mulighederne for gennemførelse sammen med Forsvaret. Øvelsen er aftalt med Forsvaret til gennemførelse tilpasset Forsvarets øvelsesplaner - forventes ultimo marts 2011 eller marts Da øvelsen er planlagt men ikke gennemført inden udgangen af 2010 er kravet delvist opfyldt. 3.Regnskab Årsrapporten omfatter regnskab for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (driftsbevilling). Regnskabet aflægges i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om statens regnskabsvæsen m.v. (Regnskabsbekendtgørelsen). Endvidere er Økonomistyrelsens "Vejledning om udarbejdelse af årsrapport" af 3. november 2010 lagt til grund for Havarikommissionens årsrapport. 3.1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes for udarbejdelse af statsregnskabet. Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de seneste regnskabsprincipper og proces vej ledninger, som Økonomistyrelsen har udarbejdet. Regnskabsdata for året og tidligere år er opgjort i løbende priser. De immaterielle og materielle anlægsaktiver ansættes - efter almindelig praksis - til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over en periode på 3-7 år. Havarikommissionen har for tiden ingen immaterielle anlægsaktiver. Marts

9 3.2 Resultatopgørelse ( ) Resultatopgørelse, balance mv. fremgår af nedenstående tabeller. Tabel 6: Resultatopgørelse Resultatopgørelse (1.000 kr.) Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift 0 0 Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Andre personaleomkostninger 0 0 Pension Lønrefusion Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Marts

10 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Det forventede underskud i 2011 skyldes dels at 1,1 mio. kr. til lønninger er modtaget ved TB 10 og dels at Havarikommissionen, som det fremgår af "Budgetanalyse af HCLJ, 2008", må forventes at have et bevillingsmæssigt problem, som i en kortere årrække vil kunne dækkes af Havarikommissionens akkumulerede overskud. Tabel 7: Resultatdisponering Disponeret bortfald Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud -1,1 Det overførte overskud er planlagt og skal anvendes til øgede lønomkostninger i Marts

11 3.3 Balance Havarikommissionens balance viser hvilke aktiver Havarikommissionen ejer, samt Havarikommissionens forpligtelser pr. 31. december 2010, jf. tabel 8. Tabel 8: Balancen Note Aktiver (1.000 kr.) Note Passiver (1.000 kr.) Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægs Reguleret egenkapital (start -264,0-264,0 1 aktiver kapital) Færdiggjorte udvik Opskrivninger lingsprojekter Erhvervede koncessi Reserveret egenkapital oner, patenter, licenser m.v. Udviklingsprojekter Bortfald af årets resultat under opførelse 0.0 Immaterielle anlægs Udbytte til staten aktiver i alt Materielle anlægsak Overført overskud ,4-5312,9 2 tiver Grunde, arealer og Egenkapital ialt ,4-5576,9 bygninger 859,9 578,7 Hensatte forpligtelser -215,3-281,3 Infrastruktur Produktionsanlæg og Langfristede gældsforpligmaskiner 239,3 164,2 telser i alt FF4 Langfristet gæld ,9-1358,0 Transportmateriel 349,1 174,0 FF6 Bygge- og IT-kredit Inventar og IT-udstyr 167,6 441,1 Igangværende arbejder Donationer for egen regning Materielle anlægsak Prioritetsgæld tiver i alt 1.615,9 1358,0 Finansielle anlægsak Anden langfristet gæld tiver Langfristede gældsforplig ,9-1358,0 Statsforskrivning 264,0 264,0 telser i alt Øvrige finansielle Kortfristede gældsforpliganlægsaktiver telser Finansielle anlægsak Leverandører af varer og -212,6-475,8 tiver i alt 264,0 264,0 tjenesteydelser Anden kortfristet gæld ,1-99,9 Anlægsaktiver ialt 1.879,9 1622,0 Marts

12 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likv ide beholdninger 578,2 690,2 FF5 U forrentet konto 1.832,5 2686,0 FF7 Finansieringskonto 5.024,1 4446,8 Skyldige feriepenge Reserveret bevilling Igangværende arbejder for fremmed regning , ,8-12 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt ,9-2147,5 Gældsforpligtelser i alt ,8-3505,5 Passiver i alt ,5-9363,7 Andre likvider Likvide beholdninger i alt -0, ,4-81,3 7051,5 Omsætningsaktiver i alt 7.434,6 7741,7 Aktiver i alt 9.314,5 9363,7 3.4 Egenkapitalforklaring Havarikommissionens egenkapital ultimo 2010 er øget med årets positive resultat på kr tusinde og fremgår af tabel 7. Som tidligere anført er overskuddet knyttet til tillægsbevillinger tilat dække fremtidigt lønforbrug. Således er 2,2 mio. kr. af Havarikommissionens egenkapital reserveret til lønforbrug i 2011 og 2012, og den resterende egenkapital udgør 3,376 mio. kr. Ca. 1,4 mio. kr. af denne resterende egenkapital er lønsum. Budgetanalyse 2008 konkluderede, at Havarikommissionen med disse opsparede lønmidler forventes at kunne dække omkostningerne til løn frem til udgangen af Med det præsenterede budget for 2011 forventes det dog,at der fortsat er overskydende lønmidler efter Det øvrige overførte overskud udgør driftsmidler, som sikrer Havarikommissionen en vis handlefrihed ved større havarier med der af følgende omkostninger. Marts

13 Tabel 9: Egenkapitalforklaring Egenkapital primo ( kr.) Startkapital, primo Ændring i startkapital 0 0 Startkapital, ultimo Opskrivninger primo 0 0 Ændring i opskrivninger 0 0 Opskrivninger, ultimo 0 0 Reserveret egenkapital primo 0 0 Ændring i reserveret egenkapital 0 0 Reserveret egenkapital, ultimo 0 0 Overført overskud primo Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0 0 Regulering af overført overskud 0 0 Overført fra årets resultat Bortfald årets resultat 0 0 Udbytte til staten 0 0 Overfart overskud ult Egenkapital ultimo Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lånerammen Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 2010 (mio. kr.) Sum af saldo på FF4 pr. 31. december Låneramme på FL Udnyttelsesgrad i pet. 75, Opfølgning på øvrige likviditetsregler Havarikommissionen har ikke overskredet dispositionsreglerne for hverken FF4, FF5, FF6 eller FF7 i løbet af år Marts

14 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Lønsumsbevillingen på finansloven 2010 var på 9,6 mio. kr. Der blev ved TB 10 tilført Havarikommissionen 2,2 mio. kr. til løn i 2011 og De samlede personaleomkostninger var på 10,5 mio. kr., jf. Tabel 6, Resultatopgørelsen. Tabel 11: Opfelgning på lønsumsloft (mio. kr.) Lønsumsloft FL 9.6 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 11,9 Lønforbrug under lønsumsloft 10,5 Difference (mindreforbrug) 1,4 Akk. opsparing ult ,1 Akk opsparing ult ,5 Af den akkumulerede lønsum er 2,2 mio. bevilget til lønforbrug i 2011 og Bevillingsregnskabet Regnskabet for Havarikommissionens bevillinger og udgifter i 2010 er oversigtligt vist i tabel 12. Regnskabstal for 2009 og budget for 2011 er ligeledes vist i tabellen. Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) Regnskab Budget Regnskab Budget (1.000 kr.) Difference 2011 Nettoudgiftsbevilling Nettoforbrug af reservation Indtægter Udgifter S Årets resultat Havarikommissionen havde i 2010 et forbrug (efter finansielle poster) på 15,9 mio. kr.. Det medfører et overskud på 1,1 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at der i 2010 ikke har været enkelthavarier, der har belastet Havarikommissionens økonomi særskilt. Marts

15 4. Påtegning af regnskabet Årsrapporten eraflagt i henhold til Bekendtgørelse nr af 19.december 2006om statens regnskabs væ- sen. Årsrapporten omfatter hovedkonto påfinansloven som Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr , er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer som skal tilgå Rigsrevision iforbindelse med bevillingskontrollen for2010. Det tilkendegiveshermed at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samtmed indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og atdereretableretforretningsgange, dersikreren økonomisk hensigtsmæssig forvaltning afdemidler og veddriften afden institution, dereromfattet af årsrapporten. Roskilde,den 31. marts2011 København, den Chef forhavarikommissionen Departementschef Mails

16 5.Bilag Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Havarikommissionen har ingen immaterielle anlægsaktiver. Marts

17 Note 2. Materielle anlægsaktiver kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Primobeholdning 1.406,5 504,3 929,0 409, ,8 Opskrivning Tilgang 371,1 371,1 Afgang 0.0 Kostpris pr ,5 504,3 929,0 780, ,9 Akkumulerede afskrivninger -827, ,0-339, ,9 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af-og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr , ,0-339, ,9 578,7 164,3 174,0 441, ,0 Årets afskrivninger -281,2-75,0-175, ,0 Årets nedskrivninger Årets af-og nedskrivninger -281,2-75,0-175,0-97,7-629,0 Afskrivningsperiode/år 3,4-6,75 år 6,65-7 år 5 år 5 år Igangværende arbejder foregen regning Primosaldo pr. 1. januar 2010 Tilgang Nedskrivninger Afgang Kostpris pr Note Afskrivning på Grunde, arealer og bygninger; der er tale omindretning af lejede lokaler, ogafskrivningerne foretages som liniære afskrivninger til lejekontraktens ophør pr.31. december Afskrivning af Produktionsanlæg ogmaskiner; her erder laveten individuel vurderingudfradenforventede levetid pådet enkelte anlæg. Marts

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden...

Indholdsfortegnelse. Indledning Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden... Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Ledelsesberegning... 6 2.3 Kerneopgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden...

Indholdsfortegnelse. Indledning Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden... Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af virksomheden... 4 2.2 Ledelsesberegning... 6 2.3 Kerneopgaver og ressourcer...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K.

Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Årsrapport for 2015 CPR-administrationen, Holmens Kanal 22, 1060 KBH K. Indhold: 1.0.0 Påtegning... 3 2.0.0 Beretning... 4 2.1.0 Præsentation af CPR-administrationen... 4 2.1.1 Formål og mission... 4 2.1.2

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere