Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan"

Transkript

1 Behandlingscenter Revideret februar 2015 Virksomhedsplan Vægmaleri malet til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter af en tidligere bruger.

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 5 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi 5 Indsatsområder 6 Direktionens indsatsområder Direktionens indsatsområder 2013 og Egne indsatsområder 10 Baggrund og uddybning 12 Bilag 1 - Status på Indsatsområder fra virksomhedsplan Bilag 2 Statistik for

3 FORORD Køge Kommune har ansvaret for at etablere misbrugsbehandlingstilbud jf. Servicelovens 101 samt samværs- og aktivitetstilbud jf. 104 til stofmisbrugere. Misbrugsområdet er karakteriseret ved stor kompleksitet, idet misbrugeren ofte har tunge sociale og psykiske problemstillinger. Problemstillinger der har indflydelse på forsørgelsesmuligheder (job og uddannelse), kriminalitet, sundhed og nærmeste familie. Der er derfor store udfordringer i forhold til brobygning til Socialafdeling, Jobcenter, psykiatri og sundhedssektor. Denne brobygning er altid blevet vægtet højt i Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter (herefter KRB), og det er en vægtning, der giver mening for brugeren. I de forløbne år er fagligheden vokset. Medarbejderne har fået nye og bredere kvalifikationer og en psykiatrisk konsulent er blevet tilknyttet. Trivselsmålingen for 2014 viste en arbejdsplads der er i god trivsel på alle områder, dette på trods af lederskifte, sygdom i personalegruppen og et massivt arbejdspres. Både 2013 og 2014 har været gode, men også udfordrende år. Begge år har været præget af travlhed med ca. 100 nye indskrivninger pr. år. Desværre har de sidste to år samtidigt været præget af langtidssygdom, hvor vi har manglet to faste medarbejdere. Men alligevel har der også har været plads til at deltage i udviklings- og forandringsopgaver. For blot at nævne enkelte, der kan mærkes: Samarbejdet med Center for Rusmiddelforskning, samarbejdet omkring Socialpsykiatriplanen, deltagelse i uddannelsesmodul samt hele processen omkring Velfærd på nye måder. I samarbejdet med Center for Rusmiddelforskning har vi valgt at screene alle indskrevne for personlighedsforstyrrelser og impulsforstyrrelser. Formålet er at kunne skabe en mere målrettet misbrugsbehandling for de dobbeltbelastede. I 2014 har vi fået skabt et struktureret samarbejde med Jobcentret og Ungecentret, hvor vi mødes i faste intervaller omkring smidiggørelse af vores samarbejde. Dette har været yderst vellykket og er et samarbejde vi fortsat vil værne om. Yderligere har vi haft en læge og en sygeplejerske fra behandlingspsykiatrien på besøg i 2 dage som praktikanter. Netop samarbejdet med psykiatrien har igennem mange år været en stor udfordring, men blot disse to dage har givet en langt større viden og forståelse for hinandens arbejdsområder og vilkår. KRB skal igen til foråret have to andre praktikanter på besøg fra behandlingspsykiatrien, ligesom vi skal deltage i undervisning om misbrugsbehandling for alle læger i psykiatrien. Det kommende år 2015: Regeringen er kommet ud med nogle konkrete 2020-mål for stofmisbrugsområdet målene skal bl.a. sikre større effekt af behandlingen og færre narkorelaterede dødsfald. Samlet set i Danmark skal behandlingsforløb der afsluttes med stoffrihed eller reduktion stige til 50 % frem mod I dag er det ca. en tredjedel der kommer ud som stoffrie eller med reduktion af deres forbrug. Yderligere skal narkorelaterede dødsfald reduceres og holdes på et niveau svarende til 30 % reduktion. Disse krav lægger øget pres på KRB s tilbud om behandling. Vi ønsker i 2015 at arbejde på at skabe et dagbehandlingstilbud i KRB regi, da vi mener, at vi er nødt til at supplere vores ambulante behandling yderligere, hvis 2020-målene skal nås. Regeringen barsler yderligere med flere nye lovforslag som vil have indflydelse på KRB s arbejde. Der bliver et øget krav om lægesamtaler til alle nye borgere i misbrugsbehandling, ligesom muligheden for anonym behandling til de borgere der har tilknytning til arbejdsmarkedet er i spil. Ovenstående krav bliver selvfølgelig en udfordring i forhold til ressourcer og økonomi. Alligevel ser vi frem til at udvikle nye tilbud og muligheder i behandlingen, og ser det som en god anledning til at anskue nuværende arbejdsformer med en udviklingsorienteret tilgang. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER KRB s opgave er at tilbyde ambulant behandling til voksne med stofmisbrugsproblemer jf. Servicelovens 101 og skadesreducerende behandling ved hjælp af aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens 104. Der er behandlingsgaranti på området hvilket betyder, at en borger der henvender sig for at få hjælp til stofmisbrugsproblemer, skal tilbydes en behandlingsplan indenfor 14 dage efter første henvendelse. Da Køge Kommune har valgt at købe ydelsen Medicinsk behandling jf. Sundhedslovens 142 i Roskilde Kommune hos Center for Alkohol og Stofbehandling (CAS) er der etableret et tæt samarbejde med CAS. Der er udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der sikrer sammenhæng imellem den sociale og den medicinske stofmisbrugsbehandling. KRB udlejer lokaler til CAS til udlevering af medicin, sårpleje, lægekonsultation m.m. KRB leverer primært ydelser til Køge Kommune men også til Stevns, Greve og Solrød kommuner efter aftale. KRB har i alt 83 behandlingspladser. Indsatsens formål At minimere den enkeltes forbrug og medvirke til at øge den enkeltes ressourcer, således at borgeren bliver i stand til at tage vare på egen tilværelse og løse bagvedliggende problemer. Den ambulante behandling bygger på frivillighed og borgerens medinddragelse i udarbejdelsen af en behandlingsplan. Behandlingen kan derfor have skadesreduktion eller stoffrihed som mål, afhængig af den enkelte borgers problemstillinger. KRB s ambulante ydelser 1-3 anonyme samtaler til stofafhængige borgere og deres pårørende. Rådgivning og vejledning om behandlings-, forebyggelses-, aktivitets-, og samværstilbud. Psykologisk udredning af brugere, som grundlag for behandlingsplanlægning. Screening af alle nyindskrevne brugere, som ikke i forvejen har en kendt psykiatrisk diagnose. Motiverende stofsamtaler/forbehandling. Samtaler om tilbagefaldsforebyggelse/efterbehandling. Psykoterapeutiske samtaleforløb. Gruppetilbud til hash- og kokainafhængige. Strukturerede støtte/omsorgssamtaler med brugere i medicinsk behandling. Socialpædagogisk støtte i tilknytning til konkrete mål i behandlingsplanen. Lavtærskeltilbud til brugere, der enten ikke vil eller magter behandling, men som har behov for omsorg. NADA-akupunktur. Kulturelle og/eller sportslige aktivitetstilbud. Værestedstilbud dagligt Udarbejdelse af behandlingsplan der indebærer tilkøb af ekstern behandling som oftest afgiftning i døgnregi, stoffri behandling i døgnregi eller daglig ambulant behandling. Tilkøb af eksterne behandlingstilbud bevilges i Socialafdelingen efter indstilling fra KRB. 4

5 ORGANISATION Social- og Sundhedsservice Niels Jørgen Assing Ældreområdet Specialområdet: 7 institutioner Merete Hansen Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og Værestedet ved Kajen Forstander: Laila Lunddorf KRB og værestedet Ved Kajen er - sammen med de øvrige specialinstitutioner inden for socialpsykiatri og handicap samt Krisecenteret - organisatorisk forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsservice Specialområdet. Driftsleder for området er Merete Hansen. PERSONALE Personalegruppe Årsværk Leder 0,5 Psykolog, stedfortræder 1 Psykolog 1 Socialrådgiver 3,5 Kontorassistent 1 Pædagog 2 I alt 9 SYGEFRAVÆR Sygefravær % Måltal 2015 I alt 4,2 6,18 5, ,26 7,00 ØKONOMI Budget Rammebudget i alt uafklaret 5

6 INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER 2015 Indsatsområde: Borgertilfredshed At sikre at misbrugsbehandlingen giver den bedste mulige effekt. Effekten skal kunne måles ud fra borgerens egne ønsker for behandlingen. Yderligere skal vi sikre at vores brugere oplever en god og konstruktiv kontakt med KRB. KRB vil fortsat udarbejde statistik omkring effekten af vores arbejde, som vi har gjort igennem flere år. Vi vil supplere vores nuværende undersøgelse med et nyt skema ORS (Outcome rating scale). ORS måler borgerens trivsel indenfor fire områder. I 2015 vil vi indføre at alle borgere der afsluttes som færdigbehandlede, skal udfylde dette skema. Når en borger starter sit forløb i KRB, skal de svare på et ASI skema, som måler stort set de samme ting som ORS. Det vil betyde, at vi kan måle på effekten af deres forløb i KRB, når de afslutter Statistik ved årets udgang. Indsatsområde: Det sunde arbejdsliv At have en arbejdsplads hvor medarbejderne trives og udvikler sig, og hvor arbejdsliv og privatliv er i balance KRB har igennem de sidste år haft et forholdsvis højt sygefravær. Der vil være særlig fokus på at nedbringe sygefraværet til måltallet for 2015 på 7 %. Det sunde arbejdsliv i KRB handler bl.a. om kulturen og samarbejdet mellem medarbejderne. Der vil i 2015 blive iværksat workshops, hvor samarbejdet vil være i fokus. Der vil blive sat tid af på personalemøder til at drøfte medarbejdernes trivsel. Der skal bl.a. drøftes hvad det er der slider i dagligdagen, og om strukturen og planlægningen af eget arbejde fungerer. I kommende år vil vi yderligere have fokus på at få udarbejdet en rygepolitik for medarbejderne Løbende og efter behov. 6

7 DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER 2013 OG 2014 Digitalisering (Indsatsområde 2014) At tilbyde støtte og undervisning indenfor de nye digitaliseringsmuligheder. Personalet støtter brugerne til at få adgang til det offentlige rum i forhold til den kommunale digitalisering nemid, sundhed.dk mm. Der er opsat PC-pladser til fri afbenyttelse på værestedet Ved Kajen. Den gruppe af borgere der aldrig har anvendt PC er, og som samtidig har en psykiatrisk diagnose, kan få et individuelt undervisningsforløb af nødvendig varighed. Undervisningen foretages af en specialuddannet lærer Løbende status på behandlingskonferencer og personalemøder. Status 2014: Borgerne bruger PCpladserne på værestedet Ved Kajen, ligesom de modtager støtte fra personalet efter behov. De borgere der ønsker det, tilbydes undervisning i brug af computer. Ledelsesgrundlag (Indsatsområde 2014) At synliggøre og implementere Køge Kommunes nye ledelsesgrundlag ud fra den kontekst KRB befinder sig i. Pr. 16. december 2013 er ledelsen af KRB og Perronen lagt sammen. Det betyder at KRB skal strukturere sig med mere ledelse på afstand. I den forbindelse vil det nye ledelsesgrundlag komme i spil, da der vil blive behov for drøftelser om organiseringen og struktur i institutionen. Konkret vil det betyde at den nye leder og medarbejdere sammen skal drøfte hvordan vi i KRB kan arbejde konstruktivt med fokuspunkterne. I det næste år vil de forskellige fokuspunkter fra ledelsesgrundlaget blive drøftet på personalemøderne Efter personalemøder. Status 2014: De forskellige punkter fra ledelsesgrundlaget har løbende været inddraget i forbindelse med at strukturen er faldet på plads efter lederskifte. Trivselsmålingen fra 2014 viser en virksomhed, som trives godt indenfor alle de 5 ledelsespunkter. 7

8 Velfærdsudfordringen (Indsatsområde 2013) Behandlingskonference dec Målet er at synliggøre den sociale behandling til stofmisbrugere som en institution under Specialområdet, og sammen med de øvrige institutioner på Specialområdet analysere hvorledes der, samtidig med at Velfærd på nye måder introduceres, skabes sikkerhed for, at de allersvageste borgere ikke mister sociale tilbud. KRB tager initiativ til at igangsætte drøftelse i ledergruppen på Specialområdet. Forår 2013 Handlingsplan for analyse af det videre arbejde. Status 2013: Diskussionen foregår løbende på ledermøder på specialområdet. Bl.a. kan nævnes områder som digitaliserings-udfordringen. Status 2014: Udover den løbende dialog på interne og eksterne møder, er der en begyndende dialog i kommunen om de svageste borgeres støttebehov. KRB ønsker at få fokus på, i hvilke andre regi de forskellige støttebehov evt. skal varetages, så KRB bedre kan koncentrere sig om den kerneydelse vi har. Forbedring af samarbejdet på tværs (Indsatsområde 2013) Behandlingskonference dec Status 2013: Der er etableret struktureret samarbejde med to medarbejdere fra Jobcentret. Der er fastlagt møder hver 3. måned. Målet er at brugere indskrevet i social behandling for stofmisbrug, hvor målet er stoffrihed, får en koordineret og sammenhængende behandlingsplan en behandlingsplan, der er koordineret med beskæftigelses- eller uddannelsesplan. Etablering af en arbejdsgruppe bestående af 2 medarbejdere fra KRB og 2 medarbejdere fra Jobcentret, der beskriver samarbejdsmetode Status 2014: KRB har i 2014 iværksat halvårlige møder med Jobcentret og Ungecentret. Vi mødes med sagsbehandlerne fra sygedagpengeområdet samt alle sagsbehandlerne fra Ungecentret. Der er planer om at vi, i starten af 2015, mødes med de sagsbehandlere fra Jobcentret, som sidder med kontanthjælpsmodtagere over 30 år. 8

9 Behandlingskonference maj 2013 og behandlingskonference dec Status 2013: Det har ikke været muligt at iværksætte struktureret samarbejde med behandlingspsykiatrien. Målet er forbedret samarbejde med behandlingspsykiatrien. Der tages initiativ til 2 møder med Behandlingspsykiatrien, hvor samarbejdsflader drøftes I september 2013 indledte Regionen et tværsektorielt projekt som skal styrke indsatsen for dobbeltdiagnosticerede. KRB vil i den forbindelse indgå i et tæt samarbejde med den ansatte samarbejdskoordinator. Status 2014: KRB har haft flere møder med den koordinerende medarbejder fra dobbeltdiagnose projektet. Dette har medført, at KRB har haft en læge og en sygeplejerske på besøg i to fulde dage. Virkningen af disse to dage har været stor i forhold til forståelse af de forskellige arbejdsområder samt nedbrydelse af fordomme om hinandens verdner. Vi skal igen i 2015 have to personer på besøg fra psykiatrien, ligesom KRB skal deltage i et undervisningsforløb af lægerne ansat i psykiatrien omkring stofmisbrugsbehandling. 9

10 EGNE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Psykisk arbejdsmiljø Drøftes og evalueres på P-møde dec Status 2013: Der er afholdt kurser for personalet i den psyko-fysiske metode. Målet er at styrke personalets færdigheder med hensyn til at forebygge og håndtere truende og voldelige episoder og samtidig bevare respekten og omsorgen for brugeren. Der skal arrangeres kursus i den psyko-fysiske metode og der skal udarbejdes nye beskrivelser af sikkerhedsprocedurer for medarbejdere på værestedet og i medicinudlevering på Egøjevej. Forår 2013 og efterår 2013 Der er udarbejdet en sikkerhedsprocedure som løbende justeres. I 2014 vil sikkerheden blive skærpet på Egøjevej, forhåbentlig i et samarbejde med rådhusets vagter. Status 2014: Der er nu opsat et alarmsystem på Egøjevej. Alle personaler er udstyret med en transportabel alarm. Opkaldet går til rådhusvagterne, som indenfor 5 minutter møder op efter et tryk. Yderligere har vi gjort brug af at have vagter til stede, når der skal være særlige vanskelige samtaler med uforudsigelige borgere. I starten af 2015 skal der tages beslutning om, at samme alarmsystem kan installeres på værestedet. Indsatsområde rettet mod brugerne: gruppebehandling Målet er at tilbyde gruppebehandling til brugere med borderlineproblematik. Screeningsresultater på nyindskrevne brugere analyseres. Forår 2013 Der gøres status/evalueres når første forløb er afsluttet. Behandlingskonference juni Status 2013: Undersøgelsen pågår stadig. Status 2014: Vi har via screeningen ikke kunne påvise at borderlinegruppen har været særligt markant. Det har betydet, at vi har valgt at bruge vores ressourcer til gruppeforløb til en bredere målgruppe. 10

11 Indsatsområde rettet mod brugerne: Screening for psykiatriske problemstillinger Der gøres løbende status på behandlingskonferencer. At fortsætte samarbejdet med Center for Rusmiddelforskning og herunder at screene alle nyindskrevne brugere for antisocial personlighedsforstyrrelse. At vi når screening på 75 % af brugerne og fremefter Status 2013: Screeningerne er forlænget indtil foråret Vi er tæt på at nå målet på at have screenet de 75 %. Status 2014: Vi har i 2014 screenet 75 % af alle nyindskrevne brugere. Fra 2015 vil vi screene alle nyindskrevne, som i forvejen ikke har en kendt psykiatrisk diagnose. Indsatsområde rettet mod brugerne: IT-tilbud, der kan hjælpe særlige brugergrupper til digital selvbetjening Personalemøde dec og dec At støtte og hjælpe de særligt udsatte borgere (værestedsbrugerne) til digital selvbetjening. Oprettelse af ITarbejdsplads på værestedet. 2 medarbejdere på kursus i digital selvbetjening Status 2013: Der er etableret IT-arbejdsplads for brugerne på værestedet. De har mulighed for at få støtte og vejledning, hvis de har behov. Ordningen har fungeret i ca. 1 år med succes. Status 2014: Der er fortsat ITarbejdsplads samt mulighed for støtte, vejledning og undervisning. To medarbejdere har deltaget i undervisning af selvbetjening.nu, som led i medarbejdernes opkvalificering indenfor digitaliseringen. 11

12 BAGGRUND OG UDDYBNING DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Indsatsområder 2015 Indsatsområde: Det sunde arbejdsliv Det sunde arbejdsliv kan være rigtig mange ting. I KRB vil det i første omgang handle om at forbedre samarbejdet på tværs, for dermed at opnå, at den enkelte medarbejder oplever en øget trivsel. I trivselsundersøgelsen for 2014 kan man læse, at KRB opnår gode point på trivslen samt jobtilfredshed. Alligevel vil vi gerne have fokus på arbejdsmiljøet internt i KRB, da der på dette område er udviklingsmuligheder. Der vil blive afholdt kursusdage/workshops i løbet af 2015, hvor det tværfaglige interne samarbejde vil være overskriften. KRB har været ramt af flere langtidssygemeldinger igennem de sidste par år. Dermed kommer vi ud med en alt for stor sygefraværsprocent for At nedbringe sygefraværet ved at øge trivslen og sikkerheden både på Værestedet og på Egøjevej, vil ligeledes være et fokuspunkt for I løbet af de kommende år vil vi udarbejde en rygepolitik, som skal være gældende for alle medarbejdere i KRB. Indsatsområde: Brugertilfredshed KRB har igennem flere år udarbejdet statistik omkring effekten af vores indsats. Statistikken sendes videre sammen med virksomhedsplanen hvert år. Vi vil gerne udvide vores systematiske indsamling af data på dette område, og har derfor besluttet at indføre endnu et spørgeskema ORS (Outcome rating scale). Dette skema skal brugere som afsluttes som færdigbehandlede, udfylde når de udskrives af KRB. Skemaet måler på deres trivsel indenfor følgende emner: individuelt, nære relationer, socialt og generelt. Brugerne giver hvert emne point fra De samme spørgsmål er de blevet spurgt om ved indskrivningen i KRB, hvor de svarer på et ASI skema. ASI skemaet er lovpligtigt og oplysningerne sendes til Stofdatabasen. Vi mener, at med ORS skemaet kan vi måle systematisk på, hvad og på hvilke områder brugeren har opnået effekt af behandlingen. Dette vil samtidigt også være en direkte indikator for deres tilfredshed med forløbet. 12

13 Indsatsområder Indsatsområde: Digitalisering Målsætningen er at tilbyde KRB s brugere de fornødne ressourcer, således at brugerne bliver hjulpet i videst muligt omfang til selv at kunne klare digitaliseringsudfordringerne. Vi stiller PC er til rådighed og tilbyder støtte, vejledning og individuel undervisning i forhold til den enkeltes behov. Det betyder, at dem der har evnerne til at kunne klare sig selv, skal sættes i stand til det, og dem der ikke kan blive i stand til at imødekomme digitaliseringsudfordringerne, skal have konkret støtte til at få ordnet deres ting. Indsatsområde: Ledelsesgrundlag I december 2013 blev ledelsen af KRB og Perronen lagt sammen. KRB skal fremover strukturere sig med mere distanceledelse. Det sætter krav til både leder og medarbejdere, og vil kræve en periode, hvor struktur, arbejdsopgaver, kommunikation og udvikling vil være nødvendige emner at drøfte i fællesskab. Det nye ledelsesgrundlag i Køge Kommune vil blive fundamentet i dette arbejde. De fem fokuspunkter er alle vigtige og udviklingsorienterede emner som skal bidrage til at opnå en klar og tydelig ledelsesmæssig værdi i KRB. Det er vigtige pejlemærker for den nye ledelse i KRB, at medarbejderne har/opnår ejerskab for processen og udviklingen af tilbuddene i KRB. Alle skal være klar over vigtigheden i at have fokus på kerneopgaven, at kunne udvise resultater, at kunne kommunikere historien, viden og resultater ud til andre dele af organisationen. Der vil blive udarbejdet ny trivselsmåling og lederfeedback i Den vil kunne give god mulighed for at skabe overblik over særlige fokuspunkter, der skal tages fat på i løbet af året. Indsatsområde: Velfærdsudfordringen KRB har været inddraget i dialogen Velfærd på nye måder og i Social- og Sundhedsservice har vi medvirket i samarbejdet om Socialpsykiatriplanen et samarbejde der også rækker ind i de kommende år. Udfordringen består i at hjælpe folk til selvhjælp ved at understøtte den enkelte borgers ressourcer til at handle selv. To tredjedele af brugergruppen i KRB er brugere, der tager et vist ansvar for egen udvikling - og har stoffrihed som mål og disse kommer videre i beskæftigelse eller uddannelse, hvorimod den sidste tredjedel hører til den brugergruppe, der er præget af et langt liv i misbrug og præget af følgevirkninger ved misbrug: Psykiske problemer, fysiske problemer med svigtende helbred osv. KRB vil sammen med de øvrige specialinstitutioner analysere og synliggøre det særlige og det specifikke for brugergrupperne på Specialområdet. Formålet med dette er, at sikre at brugergrupper med særlige behov ikke drukner i de generelle løsninger på velfærdsudfordringen (Se bilag 2 - Statistik værestedsbrugerne). Indsatsområde: Samarbejde på tværs Den sociale indsats i misbrugsbehandling virker bedst når den er helhedsorienteret og det er derfor af afgørende betydning at behandlingsplanerne hænger sammen med job- og uddannelsesplaner. KRB s medarbejdere har samarbejde med jobcentrets medarbejdere. På ledelsesplan er der halvårlige dialogmøder mellem Perronen, Jobcentret og Socialpsykiatrien. KRB har for de kommende år sat sig som mål at få et tættere samarbejde med Jobcentret ved at tage initiativ til, at der nedsættes en arbejdsgruppe med medarbejdere fra begge sider, der kan komme med bud på en model, der kan konkretisere samarbejdet. KRB holder halvårlige samarbejdsmøder med Støtte- og behandlerteamet i Socialafdelingen. Vi holder også halvårlige orienteringsmøder med Kriminalforsorgen. I forhold til brugere i medicinsk behandling holdes der hver 14. dag en konference med sygeplejerskerne i CAS, hvor medicinsk og social behandling koordineres. I 2013 vil vi arbejde på at opnå et forbedret samarbejde med Behandlingspsykiatrien. Det er som hovedregel medarbejdere i KRB, der påtager sig den koordinerende rolle i samarbejdet på tværs. Det tværfaglige arbejde prioriteres højt i KRB, og vi værdsætter at det nu også prioriteres af forvaltning og politikere. 13

14 EGNE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Psykisk arbejdsmiljø KRB og værestedet Ved Kajen er en lille, god arbejdsplads i god trivsel. Den vigtigste ressource er medarbejdernes faglighed, kompetence, empati og også medarbejdernes personlighed spiller en vigtig rolle. Forudsætningen for at arbejde i et miljø, hvor særligt belastede brugergrupper skal hjælpes, er tryghed. Der er meget sjældent voldsomme episoder i KRB, men det sker. Derfor har vi prioriteret at styrke medarbejdernes færdigheder med hensyn til at forebygge og håndtere truende og voldelige episoder og samtidig bevare omsorgen og respekten for brugerne. Indsatsområde: Gruppebehandling KRB har som kerneydelse at tilbyde gruppebehandling til hash- og kokainafhængige 2 gange årligt, og som noget nyt vil vi målrette et gruppetilbud til afhængige med borderline-problematik. Brugere med borderline-problematik udvikler ofte meget stærke forsvarsmekanismer for at beskytte deres sårbarhed, hvilket af omgivelserne kan opfattes som vrede eller konfliktskabende adfærd. Såfremt denne problematik først er behandlet i et individuelt terapeutisk forløb, viser erfaringer fra psykiatrien at gruppebehandling kan give gode resultater. Indsatsområde: Screening for psykiatriske problemstillinger Alle nyindskrevne i KRB får en afklarende og indledende screening (ASI), hvor brugerens livssituation, belastningsgrad i forhold til stof- og alkoholmisbrug, funktionsniveau og psykosociale problemer udredes. Disse data indberettes til den landsdækkende Stofmisbrugsdatabase. Derudover har vi i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning etableret et screeningsprojekt, hvor brugerne udredes for antisocial personlighedsforstyrrelse. Vores mål er at tilbyde så mange som muligt denne screening. Brugere som ud over misbruget også har en psykisk lidelse, er ofte mere belastede på væsentlige livsområder: Fysisk og psykisk helbred, social funktion og samfundsmæssig belastning. Kun 12 % af nyindskrivningerne i 2012 havde kun misbrug som problem (se Bilag 2 - Statistik). De nyindskrevne er dog ingenlunde alene om at udgøre en gruppe med psykiatriske belastninger. En stor gruppe udgøres af værestedsbrugerne, der sjældent har stoffrihed som mål (se Bilag 2 - Statistik). Indsatsområde: IT-tilbud på Værestedet, der kan hjælpe de særligt belastede brugergrupper til digital selvbetjening. KRB opretter tilbud til de udsatte brugere brugere der ikke har kendskab til og adgang til IT-systemer. KRB s værestedsbrugere har måske nok været på nettet, men kommer til kort når det gælder digital selvbetjening, de har ikke Nem-ID og de er ikke vante biblioteksgængere. I løbet af 2013 oprettes en arbejdsplads på værestedet, hvor brugere efter behov løbende kan få hjælp til selvbetjening i de kommende år. 14

15 BILAG 1 - STATUS PÅ INDSATSOMRÅDER FRA VIRK- SOMHEDSPLAN DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Sygefravær Måltal for sygefraværet i og er 5 % for alle 4 kvartaler Indsatsområde: Økonomi At sygefraværet ikke kommer over det gennemsnitlige sygefravær for Køge Kommune. KRB har haft et højere sygefravær i 2011 end forventeligt i årets første 5 mdr. Dette skyldtes en uansøgt afsked, med sygefravær til følge. Sygefraværet i 2011 var 6,18 %. I 2012 var sygefraværet 5,74 %. Dette skyldes langtidssygemelding pga. alvorlig sygdom hos en enkelt medarbejder. At overholde budgettet og udvise god økonomistyring. At der udarbejdes procedurer for institutionens interne drift, der følger Køge Kommunes regnskabsregulativ og 2012 Der gøres status månedsvis. Budget 2011 og 2012 er overholdt. Indsatsområde: Forbedre resultater i Trivselsmålingen Målet er en forbedring af medarbejdernes helbred og velbefindende. At handleplan er udarbejdet i marts Trivselsmålingen fra 2010 viser at medarbejderne ofte føler sig følelsesmæssigt udmattede (3,6). Det blev prioriteret i Handleplanen at arbejde konkret med konflikthåndtering. Der er afholdt et kursus i konflikthåndtering med henblik på dels at blive tryggere i konfliktsituationer samt at få gennemarbejdet og beskrevet vores sikkerhedsprocedurer. En proces der fortsætter i EGNE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Ledelse og medarbejdere At sikre arbejdsglæden ved at have fokus på trivsel. At understøtte de forskellige indsatsområder i handlingsplanen. Der skal udarbejdes en handlingsplan med udgangspunkt i trivselsmålingen Fokus på sundhed og kommunikation. 1. halvår halvår 2012 Handlingsplan godkendes på P-møde marts Resultatet er at det er blevet et fast punkt på P-møder at drøfte hændelser fra konfliktfeltet. Der gøres status på P-møder 2. halvår Resultat fra 2012: KRB har i fællesskab deltaget i DHL og har et fast tilbud om massage. KRB har drøftet den fælles kommunikationsstrategi. Fokuspunkt: Forventningsafstemning. Proces der fortsætter i 2013 og fremefter. 15

16 Indsatsområde: Borger/brugere At brugere med hash og kokain afhængighed får et specifikt målrettet gruppebehandlingstilbud. Gruppetilbud realiseres 2 gange årligt og 2012 Der blev gjort status efter afslutning på hvert gruppetilbud og de evalueres på vores behandlingskonferencer. Udover de faste gruppetilbud har der været afholdt et rygestopkursus som gruppeforløb. Alle gruppeforløb har været en succes. At skabe en forbedret sammenhæng i behandlingen for de brugere, der er indskrevet i både medicinsk og social behandling. Der afholdes fælles konference hver 14. dag og 2012 Indsatsområde: Forbedrede arbejdsgange og mere effektiv anvendelse af IT At indførslen af ITsystemet Bosted bevirker at alle brugere der er indskrevet i KRB, har en synlig behandlingsplan i systemet. At gøre KRB synlig for borgerne i Køge Kommune samt for øvrige samarbejdspartnere. Indsatsområde: Udviklingsområde At der er behandlingsplan på alle nye brugere. At der er behandlingsplan på gamle brugere. At etablere en hjemmeside for KRB, som er let tilgængelig for brugere og borgere At forbedre indsatsen i den ambulante behandling i forhold til brugere, der lider af angst, depression og personlighedsforstyrrelser. Udvikling af metoder i forhold til mål, samt uddannelse af personale Status for 2011: Der er sket et fald i antallet af brugere i medicinsk behandling, som modtager et socialt tilbud. Dette giver anledning til forøget fokus på området i Status for 2012: Ny samarbejdsaftale med CAS er indgået. Fra sommeren 2012 er alle Køge-borgere, der søger medicinsk behandling, til en forsamtale i KRB forud for ordination af substitutionsbehandling. Dette for at sikre at der gives et socialt tilbud sideløbende den medicinske behandling. Der gøres status på behandlingskonference ugentligt. Status for 2011: Målet er nået i forhold til nye brugere. I 2012 gøres status på behandlingskonference ugentligt. Status for 2012 er at alle indskrevne brugere har en behandlingsplan. Der gøres status på MED-møder 4 gange årligt. Status for 2011: KRB har endnu ikke en hjemmeside. Opgaven prioriteres i Status for 2012: KRB har ikke sin egen hjemmeside, men oplysninger på Køge Kommunes hjemmeside om KRB er blevet opdateret, således at oplysninger og henvisninger til borgerne nu er korrekte, og langt nemmere at finde. Pilotprojekt blev evalueret af Center for Rusmiddelforskning i 2011 med positivt resultat. Metoderne er indarbejdet i KRB s behandlingskoncept. Samarbejdet med Center for Rusmiddelforskning er udvidet og fortsætter ind i

17 antal personer Køge Rådgivnings- og BILAG 2 STATISTIK FOR 2014 Gennem hele 2014 oplevede Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter (KRB) en øgning i antallet af henvendelser. Som man kan se det nedenfor endte det samlede antal henvendelser på 183 personer Antallet af henvendelser har gennem årene generelt været stigende På trods af diverse personalemæssige omdispositioner oplevede virksomheden sidst på året at være under pres i forhold til sine egne intentioner om, at borgere i Køge Kommune helst inden for 5 dage fra henvendelsestidspunktet også skulle have deres første samtale. KRB kunne dog stadig overholde behandlingsgarantien på 14 dage. 17

18 Henvendelser i 2014 fordelt på køn p e r s o n e r Kvinder Mænd i alt Ud af et samlet antal henvendelser på 183, var mændenes andel 131 og kvindernes 52. Kvindernes andel svarede samtidigt til 28 %, hvilket var højere end landsgennemsnittet på 22 %. Sammenlignet med året før (2013) var procenten 29 %. Nedenfor kan man samtidig se hvilke årsager, der hyppigst ligger bag henvendelserne: Årsager til henvendelser 2014 *Andet: uoplyst Tilbagefald/risiko Blandingsmisbrug Heroin: Amfetamin: Metadon: Hash: Kokain: Pårørende: Som det fremgår af ovenstående er det stadig primært hashproblemer, der angives som b e- grundelse for henvendelserne. Med en aldersfordeling på 121 borgere under 35 år, 36 over 35 år og 26 med ukendt alder er gruppen med hashproblemer stadig også unge, som vi har vist det de foregående år. Det er imidlertid ikke alle henvendelser, som også resulterer i indskrivninger. 18

19 personer Køge Rådgivnings- og NYindskrivninger Antallet af NYindskrevne i forhold til henvendelser faldt en lille smule i 2014 sammenlignet med 2013, hvor vi havde en indskrivningsandel på 66 %, mens den i 2014 var 63 % NYindskrevne i 2014 henvendelser pårørende nyindskrivninger Nyindskrivningernes andel af det samlede antal henvendelser (uden andelen af pårørende) udgjorde for året 63 %. Nedenfor kan man se, hvordan Nyindskrivningerne fordeler sig i forhold til kommuner: Nyindskrivninger fordelt på køn og kommuner Køge Stevns Greve Solrød kvinder mænd Kvindernes andel af nyindskrevne fra Køge er 24 %, hvilket er et stort fald sammenlignet med sidste år. Andelen af NYindskrevne kvinder fra Køge, som gennem 2013 blev indskrevet i KRB var den gang på hele 38 %, mens den for samtlige fire kommuner var på 33 %. Dette skal sammenlignes med det tidligere nævnte landsgennemsnit, hvor man kun så 22 % kvinder i behandling. 19

20 Det samlede antal indskrevne Det samlede antal indskrevne udgjorde i 2014 i alt 176 personer fordelt på 125 mænd og 51 kvinder. 200 Det samlede antal indskrevne i 2014 fordelt på køn kvinder mænd 0 i alt Køge Stevns Greve Solrød Kvindernes andel i procent udgjorde således 29 %, hvilket er et fald på 2 % i forhold til sidste år. Det er især Køge Kommunes samlede indtag af kvinder som er faldet fra 33 % i 2013 og til 29 % her i Sammenligning af indskrevne fordelt på køn Mænd Kvinder Dette fald i kvindernes andel af det samlede antal indskrevne, som kan ses ovenfor er primært afledt af faldet i kvindernes andel af Nyindskrivningerne. 20

21 Ellers er der ikke så meget forandret i aldersfordelingen som man kan se det nedenfor: Indskrivninger fordelt på alder og kommuner 2014 p e r s o n e r Køge Stevns Greve Solrød i alt under 35år over 35 år Samlet set er der 69 personer over 35 år og 107 personer under 35 år, hvilket jo også stemmer godt overens med den store gruppe af unge med hashproblemer, som vi kan identificere blandt henvendelserne. Samtidigt er der i år nøjagtig sammenhæng imellem ind- og udskrevne, det såkaldte FLOW. FLOW 2014 udskrivninger indskrivninger FLOW antal personer Som man kan se ovenfor balancerer regnskabet således at 104 personer er blevet indskr e- vet, mens et tilsvarende antal også er udskrevet. 21

22 Lidt om ydelser og økonomi Nedenfor har vi i år også gengivet, hvordan de indskrevne fordeler sig på de enkelte ydelser. Indskrevne fordelt på ydelser % Afklaring (117 personer ) 27% 62% psykolog (52 personer) Værested (21 personer) Ikke overraskende udgør afklaringen den største andel, idet denne ydelse jo også er en obligatorisk indgang til KRB. Forløbene i værestedet og hos psykologerne vil typisk også have en gennemsnitlig længere varighed. Dette forhold af spejler sig også i selve indtægtssiden, som vist nedenfor. De samlede indtægter fordelt på forskellige ydelser i 2014 Afklaring Psykolog Værested Ud af en samlet indtægt på ,00 kroner tegner værestedet sig for 20 %, mens afklaringen ligger på 37 % og psykologerne på 43 %. 22

23 kroner kroner Køge Rådgivnings- og Kigger vi endvidere på, hvordan dette fordeler sig på de forskellige kommuner, så er psykologydelsen også den mest udbredte ydelse blandt køberkommunerne Ydelserne fordelt som indtægter i forhold til forskellige kommuner Afklaring Psykolog Værested 0 Køge Stevns Greve Solrød Ydelserne har i alt givet ,00 kr. i indtægt fra andre kommuner. Nedenfor er dette vist i den grafiske afbildning. Indtægter fra andre kommuner Stevns Greve Solrød i alt Stevns har betalt kr ,00 kr., mens Greve og Solrød står for henholdsvis ,00 og ,00 kr. 23

24 Borgere i medicinsk behandling Ligesom de foregående år har vores andel af borgere i substitutionsbehandling, som også har modtaget social behandling været lav. Som man kan se det af nedenstående tabel er det under halvdelen af denne gruppe som modtager begge tilbud Andelen af borgere i substitutionsbehandling som også modtog social behandling i medicinsk behandling medicinsk og social behandling Borgere i medicinsk behandling udgør 68 mens andelen i social behandling udgør 27. Heraf har størsteparten været tilknyttet værestedet. 24

25 Udskrivninger Årets udskrivninger ligner meget det foregående år. Dog har der været en betydelig vækst i antallet af stoffrie som er gået fra 21 til 24 personer i Dette er det højeste tal til dato. Samtidig har der ikke været nogen dødsfald i løbet af året. Køge Stevns Greve Solrød døgn ekstern færdigbehandlet/stoffri færdigbehandlet ikke stoffri udeblevet forsorgshjem fængsel eget ønske død bortvist/karantæne fraflyttet andet i alt Udeblivelser og udskrivninger efter eget ønske er ikke øget; men er begge identiske med sidste år Sammenligning af udskrivninger udskrivninger 2013 udskrivninger i alt eget ønske udeblevet stoffri Der er som man kan se en meget lille forskel i udskrivningerne fra Væksten i det samlede antal udskrivninger i 2014 kan udelukkende ses som en lille tilvækst i antallet af stoffrie personer, mens antallet er udeblivelser har været konstant og dermed også faldende. 25

26 40 Fald i udeblivelser p e r s o n e r år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 Kigger man så på fordelingen i forhold til kommuner, så er det specielt med Stevns Kommune. Der er, som man kan se det nedenfor, ekstra mange stoffrie fra Stevns (7 personer), som så til gengæld ikke havde nogen stoffrie sidste år. UDSKRIVNINGER 2014 i alt andet fraflyttet bortvist/karantæne død eget ønske fængsel forsorgshjem udeblevet Solrød Greve Stevns Køge færdigbehandlet ikke stoffri færdigbehandlet/stoffri døgn ekstern personer Set ud fra en økonomisk betragtning, hvor en misbruger er beregnet til at udgøre en årlig omkostning på ca kr. (J. Green: Stofmisbrugets ABC 2006, p. 184), har vi med 24 stoffrie i år produceret en samlet værdi på kroner. 26

Virksomhedsplan

Virksomhedsplan Behandlingscenter Virksomhedsplan 213-215 Vægmaleri malet til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter af en tidligere bruger. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 5 Personale 5

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Esbjerg kommune, Center for Misbrug & Udsatte

Esbjerg kommune, Center for Misbrug & Udsatte Årsopgørelse 2016 Center for Misbrug & Udsatte Dette forår 2016 udsendte regeringen deres redegørelse for de sociale område, som indeholder 10 mål for social mobilitet. 1 To af målene berører direkte misbrugsområdet:

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs STOF nr. 14, 2009 Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Misbrugere, der lider af en psykisk sygdom, svigtes ofte både af misbrugscentrene og psykiatrien. Men Projekt

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

REFERAT UDSATTERÅDET. Side 1 / Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)

REFERAT UDSATTERÅDET. Side 1 / Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.) REFERAT MØDE DEN 4. FEBRUAR 2016 UDSATTERÅDET Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi 4. februar 2016 2012-26484-92 Deltagelse Morten, Inge, Pia M, Pia B, Winnie, Jorry, Mikhael Sax,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere