Budget Bind 2 - bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger"

Transkript

1 Budget 2012 Bind 2 - bemærkninger

2

3 Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Familieudvalget 30 Erhvervs- og Kulturudvalget 45 Økonomiudvalget 54 Omsorgsudvalget 62 Social- og Sundhedsudvalget 73 Beskæftigelsesudvalget 86 Anlæg 107 Teknik- og Miljøudvalget 107 Uddannelsesudvalget 112 Børne- og Familieudvalget 115 Erhvervs- og Kulturudvalget 118 Økonomiudvalget 120 Omsorgsudvalget 126 Social- og Sundhedsudvalget 128 Renter 130 Balanceforskydning 132 Langfristet gæld 133 Finansiering 134

4 2

5 Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr. Årets priser 2012 pris- og lønniveau Nettoudgifter Opr. Regnskab 2010 budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme 6,2 5,7 6,3 6,3 6,5 6,5 Fritidsområder 2,8 2,9 2,4 2,4 2,4 2,4 Naturbeskyttelse 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Vandløbsvæsen 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Miljøbeskyttelse m.v. 1,6 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 Diverse udgifter og indtægter (Rottebekæmpelse) -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Transport og infrastruktur Fælles funktioner (Vejvæsen) 5,0 9,6 9,4 9,4 9,4 9,4 Kommunale veje 36,8 33,5 34,0 36,1 37,3 37,3 Kollektiv trafik 10,7 14,0 14,4 14,4 14,4 14,4 Teknik- og Miljøudvalget i alt 66,2 69,9 70,4 72,5 73,8 73,9 Det blev i sommeren 2011 besluttet af Byrådet at overdrage genbrugspladserne i Faxe og Haslev til affaldsselskabet AffaldPlus+. Det fælleskommunale selskab ejes af kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Administrationen af renovationsordningerne i øvrigt varetages fra 2012 af Faxe Forsyning A/S, som også står for forsyningsområderne vand og spildevand. Der er derfor ikke budget vedr. affaldsområdet i budget 2012 og fremover. 1. Udvalgets hovedopgaver Teknik- og Miljøudvalgets hovedopgaver er, at koordinere og planlægge vedligeholdelse af kommunale ejendomme, Bygningsmyndighed, Natur- & Miljømyndighed, almindelig- & vintervedligeholdelse samt renholdelse af kommunens veje og sidearealer. 2. Politiske målsætninger Faste ejendomme I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 har Byrådet besluttet at samle ejendomsdriften i kommunen i et Ejendomscenter. Det er forventningen, at der på ejendomsområdet kan opnås betydelige besparelser ved en samling af ejendomsdriften. Denne besparelse er i første omgang lagt under Økonomiudvalget og en nærmere beskrivelse af Ejendomscentret kan derfor læses under Økonomiudvalget Faste ejendomme. Når der er lavet beregninger over, hvilke budgetter der skal flyttes fra de decentrale enheder til Ejendomscentret, bliver Ejendomscentret oprettet under Teknik og Miljøudvalget. Byrådet har vedtaget en målsætning om, at vedligeholdelsen af den kommunale bygningsmasse - som minimum skal sikre bevarelse af bygningernes værdi. Kommunale bygninger skal opføres og vedligeholdes med henblik på sunde og sikre miljøer. Byrådet har endvidere besluttet, at nybyggerier skal opføres således, at der sikres et lavt energiforbrug (min. Kl. 1 byggeri jf. bygningsreglement) og der skal arbejdes mod CO2 neutralt byggeri. Der skal ske en forebyggende vedligeholdelse, hvor der gribes ind på et så tidligt tidspunkt, at der ikke sker skader på bygningerne, der senere medfører store genopretningsomkostninger. 3

6 Teknik- og Miljøudvalget Der skal fortsat være fokus på handicaptilgængelig adgang til kommunens bygninger både ved nybyggeri og ved ombygningsarbejder. Fritidsområder Der ønskes et varieret udbud af offentligt tilgængelige grønne områder, der sikrer borgernes adgang til forskellige typer af friluftsaktiviteter såsom idrætsudøvelse, motion, naturoplevelser, stille rekreation m.v. Disse områder skal holdes i passende stand i forhold til deres formål. I naturprægede områder kan dyrehold indgå som både vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion. Kommunen benytter ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer. Stranden skal bevare sit naturpræg og status som lokalt natur- og rekreationsområde. Natur og miljø På naturområdet skal det være målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter skal beskyttes og landskabelige og kulturhistoriske værdier sikres. Der foretages pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand, grundvand og naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr. Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et bæredygtigt grundlag. Der arbejdes mod at fremme renere teknologi i dialog med virksomheder og kommunens borgere. Veje Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje: 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. Kollektiv trafik I kommunens Plan- og Agenda 21-strategi lægges vægt på sammenhængskraft. Alting skal koordineres og hænge sammen i en helhed på tværs af geografi og sociale og kulturelle skel. Sammenhængskraften er det, der binder det hele sammen. Det gælder den sociale såvel som den fysiske sammenhængskraft. På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder, at afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang til offentlig transport, så alle får mulighed for at komme rundt. Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. 4

7 Teknik- og Miljøudvalget Køreplaner for den kollektive trafik skal i størst muligt omfang tilpasses erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og fritidsaktiviteterne. Flex-trafik skal udvikles og udbygges, så alle borgere selv kan transportere sig på tværs af hele kommunen. Det er i den forbindelse ønsket, at tilbuddet til den enkelte borger skal være så bredt som muligt dog naturligt underlagt de økonomiske rammer, der er opstillet og et bæredygtigt sigte. Den kollektive trafik skal kunne bringe borgeren til arbejde eller i skole og retur, men også kunne byde den handicappede borger en passende service. 3. Budgetforudsætninger 3.1. Faste ejendomme Aktivitet I forbindelse med Byrådets beslutning om at placere ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af de kommunale bygninger, er der foretaget en fordeling af de afsatte midler til bygningsvedligeholdelse, hvorefter Teknik og Miljø, Kommunale Ejendomme varetager vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm, tekniske installationer og faste belægninger (skolegårde mv.) Opgaverne omfatter udbedring af akut opståede skader, samt planlagt vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm. Den ekstraordinære vedligeholdelse omfatter i det væsentligste udbedring af akut opståede skader på bygningerne, som for eksempel udbedring af glasskader og øvrige skader på bygningernes klimaskærm. Den planlagte vedligeholdelse gennemføres på baggrund af en systematisk gennemgang og vurdering af bygningernes vedligeholdelsestand herunder en prioritering af vedligeholdelsesarbejderne. I tilknytning til vedligeholdelsen foretages vurdering af mulighederne for at kombinere denne med energioptimering af bygningerne. Der tages her udgangspunkt i den energimærkning, der er gennemført. Der vil ske en forsat opgradering af bygningernes el. installationer, sikringsanlæg mv Serviceniveau Der er ikke fastlagt et bestemt serviceniveau for de beskrevne opgaver. Dog foretages udbedring af akut opstående skader inden for en meget kort tid af hensyn til minimering af eventuelle følgeskader på bygninger, inventar m.v. For at kunne gennemføre en ensartet og rationel sagsbehandling i forbindelse med gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter er der vedtaget et sæt byggestyringsregler, der skal sikre en præcis ansvarsfordeling. Herudover vil der være fokus på samarbejde og dialog med institutioner m.v. i forbindelse med udførelse af byggearbejder m.v Kvalitet Kvaliteten af det udførte arbejder skal svare til den kvalitet, der kræves i tilknytning til den almindelige bygningsvedligeholdelse, der sker i overensstemmelse med for eksempel Almindelige betingelser for arbejder og leverancer. Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. 5

8 Teknik- og Miljøudvalget Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. 3.2 Fritidsområder Fritidsområder omfatter kommunens grønne områder, naturområder, stranden, cirkuspladser og kolonihaver. De grønne områder og naturområder vedligeholdes forskelligt afhængigt af områdets placering og karakter. Stranden renholdes efter behov for menneskeskabt affald og i begrænset omfang for tang. Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år. Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning Aktivitet Der skal gennemføres en servicegennemgang af alle grønne områder med henblik på en fastlæggelse af et serviceniveau, der som minimum kan og skal udføres - der vil blive tale om en minimering af servicen overfor borgerne. Det betyder at der i 2011, skal laves udbudsmateriale med beskrivelser og kortmateriale. Beskrivelserne skal gøres med spareøjne, så man som minimum kan spare svarende til ca. 13% de efterfølgende år både med og uden konkurrenceudsættelse. Hvis der konkurrenceudsættes og Park og Vej ikke vinder, vil de berørte medarbejdere blive virksomhedsoverdraget til den vindende virksomhed. Faxe Kommune har 5 cirkuspladser, som kan lejes. Lejen fremgår af takstbladet. Cirkuspladserne ligger i Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise og Rønnede. Der udlejes et antal kommunale nyttehaver Serviceniveau De grønne områder er i 3. og 4. kvartal optegnet og elementregistreret. Samtidigt er der defineret et nye serviceniveauer for områderne hvorved driftsudgifterne er reduceret med ca. 13%. Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika. 3.3 Naturbeskyttelse Aktivitet De kommunale aktiviteter inden for naturbeskyttelseslovens rammer omfatter følgende: administration og tilsyn efter Naturbeskyttelsesloven, herunder dispensationssager, registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper, administration af adgangsregler og beskyttelseslinjer i naturen, 6

9 Teknik- og Miljøudvalget administration af naturforvaltning, naturformidling, fredning og administration af Natura områder, pleje af privatejede og kommunale fredede arealer samt naturgenopretning, administration af sager efter campingreglementet og sager vedrørende både- og badebroer Serviceniveau Der er inden for området fastsat mål for indsatsen indenfor områderne råstoffer, naturformidling og naturforvaltning. Der er ligeledes opsat målsætninger for myndighedsopgaven i forhold til badevand og svømmebade. Pleje af naturområder foretages af markpersonale og konsulenter på baggrund af aftaler og kontrakter Kvalitet Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som løbende tilpasses målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Projekter: Naturrum Præstø Fjord, Naturpark Præstø Fjord, Faxe Å-dal, Naturvejleder Faxe og Blå Flag: Naturrum Præstø Fjord. Projektet er et formidlingsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Vordingborg og Næstved Kommune og i tæt samarbejde med lodsejerne i området. Formålet er at øge tilgængeligheden i området og give øgede muligheder for oplevelse af de mange naturværdier, der findes på stedet. Samtidig er der i projektet forudsat en højnelse af standarden på ubemandede formidlingsposter. Projektet har været sat delvis i stå i 2010 men er levet fremmet i løbet af Der arbejdes på at færdiggøre projektet i Naturpark Præstø Fjord Projektet søges gennemført i samarbejde med nabokommunerne og de større jordbesiddere i området og skal i det væsentlige bidrage til en øget tilgængelighed og oplevelse af de naturrigdomme, der findes under stor opmærksomhed på en samtidig beskyttelse af naturen. Projektet skulle være startet op i 2011, men forsøges finansieret og startet i Faxe Ådal Der etableres som et væsentligt element i Faxe Ådals projektet et stisystem ved Faxe Å, der derved gøres tilgængelig for offentligheden. I forbindelse med projektet foretages bekæmpelse af bjørneklo omkring åsystemet. Projektet er startet i 2011 og ventes at fortsætte i De afsatte midler til sti ventes først anvendt i Naturvejleder og Blå flag Faxe Kommune har ansat en naturvejleder, der indgår i forskellige naturprojekter herunder varetager en række formidlingsopgaver bl. a. i forhold til naturrumsprojektet og Blå-flagarrangementer. De løbende arrangementer og god formidling ved naturvejlederen er blandt andet med til at sikre en god badevandskvalitet, der betyder, at det blå flag kan opretholdes. 3.4 Vandløbsvæsen og spildevand i det åbne land Aktivitet Området omfatter følgende: vandløbsvedligeholdelse - tilsyn og vedligeholdelse og restaurering af vandløb, sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer, 2 meter bræmmer o.l., administrationen af digeog pumpelag, 7

10 Teknik- og Miljøudvalget udarbejdelse af regulativer, administration af ca. 175 km åbne vandløb samt 1 pumpelag, bekæmpelse af bjørneklo langs vandløbene Stevns Å og Faxe Å, som foretages af markpersonale. Myndighedsbehandling på spildevandsområdet, spildvandsplaner mv Serviceniveau Vedligeholdelse foretages på samtlige ca. 180 kommunale vandløb i forhold til retningslinjer i regulativer for de enkelte vandløb. Endvidere føres tilsyn med de private vandløb og sikre korrekt udledning af spildevand fra husholdninger og industri i Faxe Kommune Kvalitet Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som løbende tilpasses målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Dette omfatter sagsbehandling og tilsyn i henhold til lovgivning og regulativer, hvor vedligeholdelsen udføres således at vandløbene kan aflede overfladevand, renset spildevand og drænvand. Vedligeholdelsen skal ligeledes medvirke til en forbedring af vandkvalitet og forbedring af fysiske forhold i vandløb og søer. Spildevand Der udarbejdes og følges op på en ny spildevandsplan for Faxe Kommune, i tæt samarbejde med Faxe Forsyning A/S. I denne plan fokuseres blandt andet på spildevandsafledningen i det åbne land, hvor en kommende effektiv spildevandsrensning skal medvirke til forbedre tilstanden i vandløb, søer og havet. De øgede krav til spildevandsrensningen vil berøre mere end ejendomme i kommunens landområder. I spildevandsplanen indgår samtidig en optimering af drift af renseanlæg, reduktion af spildevandsbelastningen fra byområder m.v. - herunder også planer for renovering af gamle kloakanlæg. Forslag til ny spildevandsplan vil blive sendt i høring i begyndelsen af 2012 med henblik på efterfølgende vedtagelse i Byrådet. 3.5 Miljøbeskyttelse Aktivitet Dette område omfatter kerneområderne miljøbeskyttelse, jord, grundvand, vandforsyning og landbrug. Miljøbeskyttelsesopgaven består af myndighedsopgaver (godkendelse og tilsyn) samt planlægning og administrative opgaver. Miljøbeskyttelse Opgaverne omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser, revurdering af ældre godkendelser og tilsyn med virksomheder, herunder landbrug, vindmøller og deponeringsanlæg. Omfanget af tilsyn med virksomheder og landbrug er fastlagt i aftale mellem KL og Miljøministeriet, som indeholder aftale om minimumsfrekvens, der afhænger af virksomhedstyper. Vandmiljø I henhold til Miljømålsloven skal der udarbejdes handleplaner, der beskriver de midler, der skal til for at opfylde målene i de vandplaner, som staten skal udarbejde. Kommunen giver tilladelse til alle spildevandsudledninger (kommunale og private) og fører tilsyn med de private spildevandsudledninger efter miljøbeskyttelsesloven (staten fører tilsyn med de kommunale spildevandsudledninger). Jord og grundvand Grundvandsbeskyttelsen omfatter sagsbehandling vedrørende bortskaffelsen og genanvendelse af forurenet jord og slagger. Opgaver der vedrører kortlægning, undersøgelse og afværgeforanstaltninger varetages af regionen. Ved virksomheders jordforurening er der dog tale om et fælles ansvar for kommune og region, afhængig af hvem der er godkendelsesmyndighed. 8

11 Teknik- og Miljøudvalget Kommunen skal give tilladelse til anden arealanvendelse på arealer, der er kortlagt efter jordforureningsloven. Der skal foregå en tværfaglig koordinering mellem kommunerne, staten og regionen for at løse opgaver efter jordforureningsloven og beskyttelse af grundvandsinteresser. Derudover varetages administration af råstoffer, råstofindvinding, gravetilladelser og tilsyn. Der er to igangværende råstofgrave i kommunen. Vandforsyning På vandforsyningsområdet varetager kommunen myndighedsopgaver i forbindelse med udarbejdelse af indvindingstilladelser og dispensationer m.m. til vandværker (private og kommunale). Kommunen skal på baggrund af statens vandplaner udarbejde konkrete indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Arbejdet med indsatsplanerne er brugerfinansieret og kommunen skal opkræve et gebyr hos vandværkerne. I kommunen er der 25 vandværker til almen vandforsyning, 13 markvandere og 33 virksomheder med egen indvinding Serviceniveau Serviceniveauet følger kravene i de enkelte lovgivninger og de politiske vedtagne mål. Tilsyn udføres således, at Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser overholdes Kvalitet Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som løbende tilpasses målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Der vil i 2012, som i 2011, være fokus på behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser fra virksomheder og landbrug, med henblik på en helhedsorienteret og effektiv sagsbehandling, samtidig med nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 3.6 Diverse udgifter og indtægter (Rottebekæmpelse) Aktivitet Kommunen er forpligtiget til at foretage skadedyrsbekæmpelse, specifikt er der tale om bekæmpelse af rotter Serviceniveau Skadedyrsbekæmpelse foretages efter kravene i lovgivningen. Dels med planlagte kampagner på ejendomme i det åbne land og med systematisk bekæmpelse i kloaksystemerne. Det er også muligt for borgerne at henvende sig med et specifikt rotteproblem. Dette kan ske via hjemmesiden døgnet rundt eller via telefon mellem 7 og 9 på hverdage. Henvendelser om rotter inde i huset prioriteres før henvendelser om rotter udendørs Kvalitet I henhold til lovgivning og med uddannede skadedyrsbekæmpere. 9

12 Teknik- og Miljøudvalget 3.7 Vejområdet - drift Aktivitet Der er i Faxe kommune ca. 680 km. kommuneveje, hvoraf ca. 100 km. er overordnede veje med store trafikmængder. Derudover er der kommunens stier, som sikrer de lette trafikanters færdsel i og mellem byer. Vejområdet er økonomistyringsmæssigt opdelt i: Fællesfunktioner som dækker løn, materiel og bygninger Vejdrift som omfatter vejbelysning, skiltning, ukrudtsbrænding, fejning, renhold, vejafvanding, rabatter, fortove, vejregulering (striber og lysreguleringer), lossepladsudgifter, springvand og lapning af huller i veje og stier m.v. Vejbelægninger som omfatter asfalteringer af veje og stier m.v. Vintertjeneste, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse (saltning) på offentlige veje og stier i henhold til kommunens regulativ på området Serviceniveau Asfaltbelægninger Asfaltering af vejnettet er udliciteret i langtidskontrakter til asfaltfirmaerne NCC og Colas. Denne vedligeholdelse omfatter også lapning af huller og regulering af rabatter, Asfaltering af fortove og stier udføres indenfor de økonomiske rammer, ved indhentning af bud på de enkelte strækninger. Øvrig vejdrift Vejbelysning: Aftalen med Seas Nve, som passer kommunen vej- og stibelysningsanlæg, er gennemgået og der er reduceret i udgifter til vedligehold af vejbelysning og strøm mm. bl.a. ved anvendelse af LED-belysning. Reduktionerne er gennemført på en måde så det nuværende serviceniveau og de planlagte udskiftninger af lamper er fastholdt. Tilsvarende er udgifterne til lysreguleringer gennemgået. Her fremskrives udgifterne ikke selvom anlæggene bliver ældre og mere vedligeholdelseskrævende. Samlet er der reduceret med 1 mio. kr. i 2012 og med 0,5 mio. kr. i overslagsårende Vejbelysningen vedligeholdes i kontrakt med SEAS-NVE. Denne indeholder dels almindelig vedligehold af eksisterende belysning og dels udskiftning af gamle belysningsanlæg. Vejbelysningen er slukket om natten. Under dette område afholdes også udgifter til kommunens 11 lysreguleringer. Skiltning omfatter udskiftning af udtjente vejskilte samt trafikskadede skilte. Ukrudtsbrænding omfatter brænding af ukrudt langs kantsten, på fortove(der hvor der ikke er grundejere der skal ordne det) på pladser og stier. Fejning og renhold og lossepladsudgifter omfatter dels fejning langs kantsten i byer med maskine og dels manuelt renhold herunder tømning af affaldsbeholdere m.v. Og det omfatter alle lossepladsudgifter der er forbundet med renhold, fejning og brøndsugning m.v. Vejafvanding omfatter tømning/rensning af regnvandsbrønde og ledninger, oprensning af grøfter, udskiftning af ledninger og brønde m.v. Rabatter omfatter regulering af rabatter, ilægning af kantfyld, klipning af græs mv. Fortove og lapninger omfatter reparationer af fortovsbelægninger og lapning af huller i kommunens asfalterede veje og stier. 10

13 Teknik- og Miljøudvalget Vejreguleringer omfatter afstribning af veje og stier. Springvand omfatter vedligehold af springvand samt strøm og vandafgifter m.v. Vintertjeneste Vintertjeneste omfatter snerydning og saltning på kommunens offentlige veje og stier. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Det er besluttet at sænke beredskabet, så der ikke er så mange ressourcer at trække på ifm. med snevejr det kan betyde, at nogle veje ryddes senere afhængigt af vejrsituationen Kvalitet Asfalten på vejnettet har en gennemsnitslevealder på ca. 10 år, hvis man ser bort fra små boligveje. Vedligeholdelsen af asfalt er billigst at udføre i tide. Venter man for længe, nedbrydes vejen yderligere med store genopretningsudgifter til følge. Kvalitetsniveauet differentieres således, at vigtige veje såsom hovedlandevejene holdes i en god stand mens der på små og svagt trafikerede veje accepteres et lavere vedligeholdelsesniveau. Vej- og stinettet skal vedligeholdes og sikres således at risikoen for uheld reduceres og således at bløde trafikanter kan færdes trygt. Vedligeholdelsen skal udføres på en sådan måde, at den investerede anlægskapital ikke forringes. 3.8 Vejområdet - Myndighed Aktivitet Teknik & Miljø er myndighed på offentlige veje og private fællesveje. Alle former for benyttelse af vejarealer kræver myndighedens tilladelse. Regulativer omkring eksempelvis renholdelse og vintervedligeholdelse, parkering ol. forberedes i Teknik & Miljø, som også står for afholdelse af vejsyn på private fællesveje. En væsentlig del af indsatserne på området er helliget trafiksikkerhedsfremmende tiltag, herunder vejledning og behandling af telefoniske og skriftlige henvendelse fra borgere og institutioner Serviceniveau Trafikhandlingsplanen gennemføres med forbehold for ændringer i trafikafviklingen og under hensyntagen til den økonomiske bevilling til området. Der afholdes cyklistkurser samt gennemføres kampagner. Ansøgninger myndighedsbehandles løbende. Foreninger der ønsker at disponere over offentlige vejarealer vejledes og får tilladelse på få dage. Myndighedsopgaver på private fællesveje løses i forhold til øvrige opgaver. 3.9 Kollektiv trafik Aktivitet Kontoområdet dækker den kollektive trafik med busser i Movia-regi, som kører internt i Faxe Kommune med et transporttilbud særligt tilpasset skolesøgende, men også arbejdspladserne i kommunen og sidst men ikke mindst en fast rute mellem kommunens administrationsbyer. Derudover afholdes udgifter til åben flex-kørsel og handicapkørsel for visiterede borgere visiteret af socialområdet. 11

14 Teknik- og Miljøudvalget Serviceniveau Omfanget af kollektiv trafik aftales årligt mellem trafikselskabet Movia og kommunen med respekt for de kontrakter med vognmænd, som trafikselskabet indgår - her senest fra medio 2010 og 6 år frem. I december 2011 bliver der foretaget ændringer i køreplanen, så der herefter opnås en række forbedringer for kommunens borgere. Bl.a. optimeres ruterne for bybusserne i Haslev og Faxe, så de stemmer mere overens med byernes udviklingsretninger. Endvidere bliver der etableret en aftenrute på tværs af kommunen. Det har hidtil ikke været muligt at komme på tværs i kommunen efter kl , så dette tiltag tilgodeser både borgere og elever på undervisningsinstitutionerne. Der vil på hverdage i tidsrummet kl kl være fire afgange, som kører en ringrute på strækningen Faxe-Karise-Dalby-Haslev-Rønnede-Faxe. Endelig bliver der fra 1. januar 2012 indført Flextur til reduceret takst. Flextur kan benyttes af alle på alle ugens dage mellem kl og kl Flextur med reduceret takst betyder, at der betales en grundtakst på 36 kr. for at køre 10 km., mens hver efterfølgende km. koster 3 kr. Med den reducerede takst vil det fra så godt som hele kommunen være muligt at komme til indkøb eller regional transport inden for grundtakstens inkluderede 10 km Kvalitet Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. Udbuddet af kollektiv trafik er delt mellem busser i fast køreplan og tilbud om flex-kørsel, hvor borgeren for en delvis egenbetaling kan blive fragtet fra dør til dør efter bestilling til centralt bestillingskontor hos Movia. Systemet anvendes også til kommunens andre kørselsopgaver, således at brugeren kan opleve samkørsel. Budgettet skal dække både den almindelig kollektive trafik og de tilbud, der stilles til rådighed som åben trafik og handicapkørsel. Specielt det sidste er reguleret i lovgivningen og skal stilles til rådighed, hvor forvaltningerne skal betale det offentliges andel og den administration, som MOVIA opkræver for at administrere ordningerne. 4. Udviklingstendenser Faste ejendomme Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholde indenfor de givne økonomiske rammer. De kommende års arbejdere i forhold til faste ejendomme skal dels sikre en fastholdelse af den indskudte kapital, dels fokusere på en minimering af energiforbrug i bygningerne. Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. 12

15 Teknik- og Miljøudvalget Fritidsområder Faxe Kommune er en grøn kommune. Dette er til stor glæde for alle, som på forskellig vis anvender områderne. Brugerne er meget forskellige og har som følge deraf meget forskellige opfattelser af, hvorledes områderne skal holdes. Der er stor fokus på områdernes vedligeholdelse, hvilket er glædeligt og viser, at områderne har sin berettigelse. For at skabe de rette forventninger til områdernes udseende, indretning og vedligeholdelse er der dialog med brugere og naboer om vedligeholdelsen. Natur og miljø Der vil i de kommende år være fokus på udarbejdelse og gennemførelse af Vand og Natura2000- planerne. Da flere af de nugældende regulativer for de offentlige vandløb i kommunen er af ældre dato, vil en kommende opgave i forbindelse med administration og drift af vandløbsområdet være udarbejdelse af nye regulativer i overensstemmelse med vandløbslovens formål og kommuneplaner samt landsplandirektivernes målsætninger. Det vil være nødvendigt at reetablere gode varierede forhold i vandløbene, for at målsætningerne kan opfyldes. Der vil i 2012, som i 2011, være fokus på behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser fra virksomheder og landbrug, med henblik på en helhedsorienteret og effektiv sagsbehandling, samtidig med nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Der vil i den forbindelse være øget fokus på kvalitetsstyring, arbejdsgange og digitalisering. Der skal i de kommende år arbejdes med udvikling af en vandplan for hele kommunen, herunder skal der skabes et vidensgrundlag, for at kunne træffe beslutning om indsatsområder. Veje Trafik og Anlæg har i samarbejde med politi og borgere udarbejdet en trafikhandlingsplan, som beskriver en række trafiksikkerhedsfremmende projekter, som bør udføres på kommunens vejnet i de kommende år. Disse projekter igangsættes i den rækkefølge, som ventes at have størst trafiksikkerhedsmæssig effekt og i det omfang, som budgettildelingerne muliggør. Kollektiv trafik Der vil løbende blive gennemført tilpasninger af den kollektive trafik så den så vidt mulig matcher de ønsker og krav der stilles set i forhold til rammer og den økonomi der stilles til rådighed. I den forbindelse vil der bl.a. blive set på optimering af busruter, bl.a. i Haslev og Faxe by, så der opnås en så optimal udnyttelse og betjening af kunderne som muligt. Ikke mindst indgår etableringen af Vibeengskolen i Haslev naturligt i disse overvejelser. 5. Ændrede budgetforudsætninger Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2012 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2012 i budget 2011 (2012 priser). De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger. 13

16 Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Oprindeligt budget (2012 priser) 70,3 72,0 73,2 73,2 Reduktioner -1,0-0,5-0,5-0,5 DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,2 0,2 0,2 0,2 Tekniske korrektioner 0,3 0,3 0,2 0,2 Budgettilpasninger 0,6 0,6 0,7 0,8 Budget ,4 72,5 73,8 73,9 14

17 Uddannelsesudvalget Mio. kr. Årets priser 2012 pris- og lønniveau Nettoudgifter Opr. Regnskab 2010 budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. 318,8 296,6 302,4 299,3 298,3 295,6 Ungdomsuddannelser 4,6 1 1,3 1,3 1,3 1,3 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 12,1 9,9 9,0 8,4 8,4 8,4 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 Uddannelsesudvalget i alt 335,6 307,6 316,7 313,1 312,1 309,4 1 Udvalgets hovedopgaver På Uddannelsesudvalgets område afholdes udgifter til drift af folkeskoler, skolefritidsordninger, elevtransport, specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand (den tidligere amts opgave), elever på Frie grund- kost- og efterskoler, Faxe Ungdomsskole m.v. 2 Politiske målsætninger Uddannelse - Din fremtid I fremtidens globalt orienterede verden, bliver der stadig større krav til kompetencer og uddannelse. Der er derfor behov for at have fokus på livslang læring. Med de samfundstendenser vi ser, vil der i fremtiden blive færre arbejdspladser til ufaglærte. Vi må altså anerkende betydningen af uddannelse, og skabe interesse herfor, så 95 % af en ungdomsårgang som minimum gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle skal have mulighed for at få en uddannelse. Vi skal undgå frafald undervejs i skoleforløbet og støtte samarbejde og fælles ansvar. Vi skal blive endnu bedre til den tidlige indsats og fokusere mere på forebyggelse af manglende uddannelse, sociale problemer og kriminalitet. Nøglen til at lykkes med at give børn og unge de bedste vilkår senere i livet, ligger i et frugtbart og konstruktivt forældresamarbejde. Det er derfor vigtigt at have alle forældre med så tidligt som muligt. Forældre og skoler skal i fællesskab samarbejde om børns udvikling og læring. Vi vil skabe bedre overgange og samarbejde mellem institutionstyper, og det skal være attraktivt både at benytte, og arbejde i, Faxe Kommunes skoler, SFO er og institutioner. Alle elever skal tilbydes alsidige læringsmiljøer lige fra daginstitution til skole, og læringsmiljøerne må gerne bygge på forskellige tilgange. Skoler og institutioner skal på hver deres egen måde skabe motivation og kreative tilgange til læring. Det kan blandt andet ske ved at tilbyde alternative undervisningsformer i udskolingsmiljøer ud fra den enkelte skoles profil, kompetencer og traditionelle kernefag. 15

18 Uddannelsesudvalget Det betyder blandt andet, at vi vil opkvalificere ledere og medarbejdere, så de i endnu højere grad kan understøtte forskellige læreprocesser, sådan at undervisningen udvikles, så flest mulige børn udvikler deres kompetencer. Vi vil udvikle projekter med og i lokalsamfundet, med henblik på at styrke børn og unges udvikling og læring. Vi satser på en bæredygtig folkeskole der skal være sammenhæng mellem faglighed, metodisk udvikling og økonomi - og på at stimulere børnene i ind- og udskolingen. Vi medtænker de muligheder, der er for at bevare og udvikle, for eksempel i Campus Haslev for ungdomsuddannelser. Vi ønsker udbredt involvering af de unge. Derfor vil vi understøtte en ungekultur til de unge efter skole - og styrke ungepolitikken. Det handler i høj grad om at forbedre uddannelsesmiljøerne for de unge, for eksempel ved etablering af ungdomsboliger og trafikal infrastruktur. Der skal være bedre sammenhæng mellem studiemiljø og fritidsmiljø. Job, miljø og kultur skal indtænkes i studiemiljøet, så de unge bliver i, eller vender tilbage til kommunen. 3 Budgetforudsætninger Budget 2012 er indenfor de fleste områder baseret på faktuelle og vurderede aktivitetstal. Det vil sige de aktivitetsbaserede budgetposter er genberegnet i forhold til tidligere budgetår. Derudover er forudsætningerne udarbejdet i henhold til de ændringer, der sker for udvalgsområder i henhold til op- og nedprioriteringer, demografi m.v. jf. tabel 5.1. Budgetterne på bygningsdrift under folkeskoleområdet er fra 2012 reguleret i henhold til forventet faktisk forbrug. Af særlige forhold skal nævnes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har gældende fra indført nye autoriserede grupperinger på det specialiserede område. Dette har medført: Special SFO er flyttet fra Skolefritidsordninger til Kommunale specialskoler To institutioner er flyttet fra Kommunale specialskoler til Specialundervisning i regionale tilbud På skole/behandlingsområdet er behandlingsdelen flyttet fra Kommunale specialskoler til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Derudover er fritidshjem Rollingen i Faxe konverteret til SFO. Budgettet til bygningsdrift er dog fortsat placeret på Fritidshjem. Endelig er børn fra institutionen Søstjernen tilgået SFO Hyllen i Faxe Ladeplads. 16

19 Uddannelsesudvalget Tabel 3.1: Overordnede planlægningstal Skoleåret 2010/2011 Skoleåret 2011/2012 Skoleåret 2012/2013 Faktiske tal Faktiske tal Forventet (Antal) (Antal) (Antal) A. Antal folkeskoler B. Antal normalklasser (Børnehaveklasse, klasse) C. Antal elever i normalklasser (Børnehaveklasse, klasse) D. Samlet antal elever (Børnehaveklasse, klasse inkl. Specialskoler m.v.) E. Antal elever i frie grundskoler (Privatskoler) F. Antal frie grundskoler geografisk beliggende i kommunen (Privatskoler) Tabel 3.2: Demografisk udvikling 6 16 årige Kilde: Faxe Kommune Udviklingsafdelingen prognose

20 Uddannelsesudvalget 3.1 Folkeskolen m.v. Budget: 302,4 mio. kr. Folkeskoleområdet dækker over den almindelige folkeskole, skolefritidsordninger, kommunale specialskoler, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler samt specialpædagogisk bistand Folkeskoler Budget: 196,6 mio. kr Aktivitet Der er 11 folkeskoler i Faxe Kommune. De 4 skoler er mindre skoler med børnehaveklasse til 6. klasse, 7 skoler har børnehaveklasse til og med 9. klasse. 10. klasse er samlet på Campus Haslev. Fortsat under Sofiendalskolens ledelse. Tabel 3.3: Skoler i Faxe Kommune (Elev- og klassetal pr. 20. august ) Skole Klassetrin Antal spor Antal klasser 2010/ 2011 Antal klasser 2011/ 2012 Antal elever 2010/ 2011 Antal elever 2011/ 2012 Bavneskolen Grøndalsskolen Hylleholt skole 1) Karise Skole 5) Lysholm Skole 2) 0-7 1/ Møllevangsskolen 3) Nordskovskolen 0-9 2/ Rolloskolen Sofiendalskolen 3), 4) / Svalebækskolen Terslev Skole Alle skolerne ) Modtagerklasse 2) Læseklasse 3) Specialklasserække 4) 10. klasse 5) International linje Den enkelte folkeskole tildeles budget til undervisningsdelen efter en tildelingsmodel. Modellen bygger på elevtildeling, men sådan at en garantiordning sikrer ressourcer til finansiering af det nødvendige antal klasser. Tildelingen til skolerne er altså afhængig af elevtallet. Tildelingen sker på baggrund af Undervisningsministeriets vejledende timetal og lokale politisk vedtagne reguleringer For indskolingen er tildelingen dog opjusteret til 25 ugentlige timer for børnehaveklassen + 1. kl kl kl. Den 29. elev udløser 2 klasser, den 57. elev udløser 3 klasser og den 84. elev 4 klasser. En garantiordning sikrer en mindstetildeling til skolen. Budget til skolesekretærerne tildeles med afsæt i det fremskrevne lønbudget. Budgettet fordeles på skolerne efter følgende kriterier: Skoler uden overbygning tildeles et grundbeløb på kr. 18

21 Uddannelsesudvalget Skoler med overbygning tildeles kr. Den resterende lønsum fordeles efter antallet af elever. Budget til drift af bygninger m.v. ( faste udgifter ) er ikke aktivitetsbestemt, men bygger på prisfremskrevne, historiske tal og indgår derfor ikke i modellen. Udover selve folkeskoledriften budgetteres bl.a. også frit skolevalg under dette kontoområde: Grænsekrydsere ind: 68 (+ 4 anbragte børn) Grænsekrydsere ud: 69 (+ 13 anbragte børn *) * Konteres under Kommunale specialskoler Serviceniveau I Faxe Kommune er der udarbejdet kvalitetsrapporter for de 11 folkeskoler i kommunen, samt en kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. Den første kvalitetsrapport med tilhørende handlingsplan er for skoleåret 2006/2007. Rapporterne indeholder udover faktuelle oplysninger, en evaluering af de handleplaner, der er indgået for den enkelte skole og for skolevæsnet som helhed. Faxe Kommune har valgt at bygge kvalitetsrapporterne op i forhold til kommunernes politiske mål for folkeskoleområdet, og beskriver derfor både faktuelle forhold på skolerne, hvordan skolerne arbejder hen imod de politiske mål, skolernes egne mål og specifikke opstillede handleplaner samt evaluering af disse. Fra og med kvalitetsrapport nummer 3 er der disponeringsmæssigt ændret i forhold til tidligere rapporter. Dette betyder to ting: At alle kvantitative data er samlet i den sidste del af rapporten. De politiske mål på området er samlet under nedenstående tre overskrifter. Dette for at undgå gentagelser. De tre overskrifter er: Vi gør afstanden kort til undervisning af høj kvalitet. Vi gør afstanden kort til lige muligheder for alle. Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer. Der er obligatoriske nationale test i folkeskolen. De obligatoriske tests er it-baserede og adaptive det vil sige, at sværhedsgraden tilpasses den enkelte elev. Der er nationale tests i udvalgte fag på bestemte klassetrin: I dansk med fokus på læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse, i matematik i 3. og 6. klasse, i engelsk i 7. klasse samt i fysik/kemi, geografi og biologi i 8. klasse. Det vil sige, at eleverne testes 10 gange i alt i løbet af ni års skolegang. Resultaterne af de enkelte tests er fortrolige og må ikke offentliggøres. Alle elever skal have en elevplan, som skal indeholde oplysninger om elevens aktuelle faglige niveau og en opfølgning herpå. Folkeskolens afgangsprøver er obligatoriske. Det betyder, at alle elever skal aflægge skriftlige prøver i dansk og matematik samt mundtlige prøver i dansk, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal eleverne aflægge to prøver, som udvælges ved lodtrækning blandt prøvefagene (idræt, billedkunst og musik er ikke prøvefag). 19

22 Uddannelsesudvalget Kvalitet Alle elever skal udfordres fagligt Eleverne skal under hele skoleforløbet arbejde med varierende undervisningsformer, både på skolerne og udenfor Karaktergennemsnittet skal efter 9. kl. udvise en stigende tendens Antallet af elever der tager en ungdomsuddannelse, skal have en stigende tendens Målsætninger er at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Budget: 2,2 mio. kr Aktivitet Området dækker: svømmeundervisning skoleskov akut sygekørsel (bl.a. til skadestue) Serviceniveau Eleverne på 4. og 5. klassetrin tilbydes 2 timers svømmeundervisning ugentligt (inkl. omklædning og transport). Faxe kommune har lejet færdsels- og brugsret til skov ved Haslev og Vemmetofte, der frit kan benyttes af kommunens skoler. Kommunen er forpligtet til at sørge for transport ved akut tilskadekomst Syge- og hjemmeundervisning Budget: 0,1 mio. kr Aktivitet Der er på området budgetteret med 150 timers undervisning. Beløbet dækker undervisning på sygehuse beliggende i andre kommuner Serviceniveau Kommunen er forpligtet til at tilsikre undervisning af børn, der er ramt af fravær i forbindelse med længerevarende sygdomsforløb. Undervisning kan finde sted såvel hjemme som på sygehus Skolefritidsordninger (SFO) Budget: 19,9 mio. kr Aktivitet Budgettet er fordelt på 2 hovedområder: Centrale konti -13,7 mio. kr. (forældrebetaling, fripladser, udgifter til SFO i andre kommuner, m.m.) Institutioner 34,3 mio. kr. Der findes i alt 9 SFO er, hvor der er budgetlagt med i alt pladser. 20

23 Uddannelsesudvalget Tabel 3.4: SFO er i Faxe Kommune, antal pladser Ungd.- I alt årige årige Frit.klub Jun.klub klub SFO Hyllen Svalereden SFO Tandhjulet (I + II + III) * 283 SFO Nordlyset Grønærten SFO Pastinakken SFOdin SFO Hvepsereden SFO Rollingen (ny) I alt *)Budgetteret til 70. Antallet af unge kan variere i årets løb. Personalenormeringen bygger på følgende forudsætninger: - børnetallet, - institutionens åbningstid, - en belastningsfaktor, - vikartimer, - tid til ledelse, - tid til administration, - tid når nye børnehavebørn modtages før sommerferien, - tid til SFO/skolesamarbejde. Personalenormering, rammebeløb m.v. svarer nogenlunde til tilsvarende tilbud på daginstitutionsområdet. Budget til drift af bygninger m.v. ( faste udgifter ) er ikke aktivitetsbestemt. Udover driften af SFO er budgetteres også følgende indenfor dette kontoområde: Forældrebetaling i forhold til gældende takstblad herunder også søskenderabat og fripladser Budgetforudsætningen er, at 90 % af årgangene klassetrin forventes at benytte SFOtilbuddet. Udgifter og indtægter ved brug af SFO særlige dagtilbud Serviceniveau SFO erne arbejder ud fra kommunens overordnede politiske målsætninger samt den vedtagne børnepolitik. Der er pasningsgaranti for børn i SFO, fra børnene begynder i børnehaveklasse til og med 3. klasse. Åbningstiderne er fra og med 2011 reduceret med 1 time ugentligt, og der er indført 10 årlige lukkedage Befordring af elever i grundskolen Budget: 4,8 mio. kr Aktivitet Faxe Kommune tilbyder befordring af elever i henhold til folkeskoleloven. Der er indgået fastprisaftale med kommunens Ungdomsskoles transportafdeling til en samlet udgift på 3,7 mio. kr. Derudover budgetteres udgifter til elevers buskort og sygekørsel. 21

24 Uddannelsesudvalget Serviceniveau Faxe Kommune sikrer - jf. folkeskoleloven - befordring af elever, der har længere end: 2,5 km. hvis de går i bh.klasse 3. klasse 6 km. hvis de går i klasse 7 km. hvis de går i klasse og 9 km. hvis de går i 10. klasse. Afstandskravene er udelukkende gældende, hvis barnet benytter distriktsskolen. Er det ikke tilfældet, skal forældrene selv sørge for transporten. Afstandskravene er ikke gældende, hvis den vej barnet skal tilbagelægge, betragtes som trafikfarlig - elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder tages i betragtning. Endvidere skal kommunen sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skole. Eleven henvises oftest til at benytte den for skolens øvrige elever etableret befordringsordning eller offentlige transportmidler, såfremt eleven ikke derved får længere ventetid end sammenlagt 60 minutter. Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende selv kan befordre sig til og fra skole, kan skolen forlange en udtalelse herom fra skolelægen, kommunelægen eller PPR. Der ydes ikke særskilt befordring mellem skolefritidsordningen og hjemmet Kvalitet Ventetiden på skolen må ikke overstige 60 min. før og efter skoletid, og der skal til stadighed arbejdes med at forkorte transporttiden Specialundervisning i regionale tilbud Budget: 1,3 mio. kr Aktivitet Institutionerne Marjatta (4 børn) og Kastaniely (1 barn) budgetteres her. Derudover budget til objektiv finansiering af regionale pladser. Øvrige forhold som under Serviceniveau Se Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Budget: 44,5 mio. kr Aktivitet Budgettet er fordelt på 2 hovedområder: Centrale konti 26,1 mio. kr. (eksterne tilbud, inklusionspulje m.m.) Institutioner 18,4 mio. kr. Specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning. Formålet med vidtgående specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. 22

25 Uddannelsesudvalget På området budgetteres endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med transport af elever i specialtilbud herunder anbragte børn inden- og udenfor Faxe Kommune. Der er indgået fastprisaftale med kommunens Ungdomsskoles transportafdeling til en samlet udgift på 2 mio. kr. dækkende hovedparten af transportbehovet på området. Tabel 3.5: Skole/behandling Elever i fremmede kommuner Behandlingsdelen budgetteres under pkt Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tabel 3.6: Antal 20.2 elever i egne og fremmede kommuner Elever i fremmede kommuner Elever fra fremmede kommuner Tabel 3.7: Støttet undervisning i forbindelse med anbringelser Elever i fremmede kommuner Elever fra fremmede kommuner Undervisningsdelen budgetteres under pkt Folkeskoler Inklusion I takt med at udgifterne til specialundervisning, specialskoler samt specialiserede tilbud er steget, har Børn, Familie og Uddannelse de sidste år haft fokus på de inkluderende perspektiver. Hvordan kan folkeskolerne arbejde med inklusion? I den forbindelse er antallet af enkelt integrerede elever forsøgt nedbragt og erstattet med gruppeordninger på udvalgte skoler. Dette har betydet, at skolerne har fået en af forvaltningens inklusionspædagoger tilknyttet eller en lønsum ud på skolen. Endvidere har forvaltningen støttet skolerne fagligt samt uddannelsesmæssigt gennem projekt PALS. Her har fem skoler fået muligheden for at arbejde med inklusion på en ny og anderledes måde. Tabel 3.8: Egne specialtilbud Tilbud Skole Antal elever 2009/2010 Antal elever 2010/2011 Antal elever 2011/2012 Skolen ved skoven Sofiendalskolen ADHD-tilbud 1) Sofiendalskolen AU-tilbud, Øen Sofiendalskolen Centerklasser 2) Karise skole "Hold 8" Svalebækskolen E-klasser Ungdomsskolen Q-klassen (pigeklassen) Ungdomsskolen D-klassen (drengeklassen) Ungdomsskolen Egne tilbud i alt 3) ): Overgået fra Rolloskolen fra og med 2011/12 2): Klasser fra Hylleholt Skole overgået fra og med 2011/12 3): Heraf elever fra andre kommuner: 3 Derudover er der modtagerhold og hold for børn med dansk som fremmedsprog på Hylleholt Skole. 23

26 Uddannelsesudvalget Klasserne tildeles årligt aktivitetsbestemt budget ud fra en beregnet takst pr. elev Serviceniveau Specialpædagogisk bistand til elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse omfatter: 1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling 2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven 3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov 4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder 5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen 6) Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning Bidrag til statslige og private skoler Budget: 25 mio Aktivitet Bidrag til private og statslige skoler dækker over det kommunale tilskud til elever fra Faxe Kommune, der modtager undervisning på private skoler. Tabel 3.9: Antal elever på statslige og privat skoler 2006/ / / / / /2012 Elever SFO elever Serviceniveau Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at yde tilskud til elever, der vælger et statsligt eller privat tilbud Efterskoler og ungdomsskoler Budget: 5,9 mio. kr Aktivitet Efterskoler og ungdomsskoler omfatter udgifter til det kommunale bidrag til staten for elever fra Faxe Kommune, der vælger at gå på efterskole. Tabel 3.10: Antal elever på efterskoler og ungdomsskoler 2006/ / / / / /2012 Elever Serviceniveau Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at yde tilskud til elever, der vælger at gå på efter - /ungdomsskole. 24

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger. Version til 1. behandling Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 34 Erhverv- og Kulturudvalget 49 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Budget 2014. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2014. Bind 2 - bemærkninger Budget 2014 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 19 Børn- og Familieudvalget 36 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 57 Omsorgsudvalget 71 Social-

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Budgetmappe. h til 1. b

Budgetmappe. h til 1. b Budget 2015 Budget 2013-2016 Bind 2 - bemærkninger Budgetmappe l i ng d n a h e til 1. b n o i s r e V Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 22 Børn- og Familieudvalget 40 Erhverv-

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Budget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Bind 2 - bemærkninger

Budget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Bind 2 - bemærkninger Budget 2015 Budget 2013-2016 Bind 2 - bemærkninger Budgetmappe 1 Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 22 Børn- og Familieudvalget 42 Erhverv- og Kulturudvalget 54 Økonomiudvalget

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 46 Erhverv- og Kulturudvalget 65 Økonomiudvalget 75 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål.

Mål for Budget Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. Veje til målet. Serviceområde. Fokusområde. Udfordring. Mål. for Budget 2014 03 Kommunale Ejendomme Energioptimering Forbrugsafgifter medfører store udgifter, og energiovervågning vil kunne optimere driften. En minimering af forbrug, med speciel fokus på vandspild.

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Teknik- og Miljøudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Teknik- og Miljøudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Bemærkning... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 Aktivitetstal 1 -

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: 4.2 Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: Indtægter: 9.997.700 kr. -1.903.300 kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven Indhold Vandløbsregulativet og vandløbsloven... 1 Arbejdsmiljøloven... 1 Serviceloven... 2 Beredskabsloven... 2 Byggeloven og Bygningsrelementet BR10... 2 Lov om offentlige veje... 3 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen

Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen Version 3 høringsmateriale med rettelser Maj 2011 Faglig og økonomisk bæredygtighed i Faxe Kommunes skolevæsen...4 Den demografiske udfordring...4

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Hele kr priser

Hele kr priser Alle fagudvalg Øvrige ændringsforslag ØÆ1 I alt 22.081 27.161 27.161 24.761 Sundhed Koordineret indsats for at nedbringe indlæggelser, primært af ældre medicinske patienter, misbrugere og psykisk syge.

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indhold. Drift. Anlæg. Renter. Balanceforskydning. Afdrag på lån. 153 Finansiering 154

Indhold. Drift. Anlæg. Renter. Balanceforskydning. Afdrag på lån. 153 Finansiering 154 Budget 2017 Bind 2 Indhold Drift Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børn- og Familieudvalget Erhverv- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget 3 3

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere