Budget Bind 2 - bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012. Bind 2 - bemærkninger"

Transkript

1 Budget 2012 Bind 2 - bemærkninger

2

3 Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 15 Børne- og Familieudvalget 30 Erhvervs- og Kulturudvalget 45 Økonomiudvalget 54 Omsorgsudvalget 62 Social- og Sundhedsudvalget 73 Beskæftigelsesudvalget 86 Anlæg 107 Teknik- og Miljøudvalget 107 Uddannelsesudvalget 112 Børne- og Familieudvalget 115 Erhvervs- og Kulturudvalget 118 Økonomiudvalget 120 Omsorgsudvalget 126 Social- og Sundhedsudvalget 128 Renter 130 Balanceforskydning 132 Langfristet gæld 133 Finansiering 134

4 2

5 Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr. Årets priser 2012 pris- og lønniveau Nettoudgifter Opr. Regnskab 2010 budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme 6,2 5,7 6,3 6,3 6,5 6,5 Fritidsområder 2,8 2,9 2,4 2,4 2,4 2,4 Naturbeskyttelse 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Vandløbsvæsen 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Miljøbeskyttelse m.v. 1,6 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 Diverse udgifter og indtægter (Rottebekæmpelse) -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Transport og infrastruktur Fælles funktioner (Vejvæsen) 5,0 9,6 9,4 9,4 9,4 9,4 Kommunale veje 36,8 33,5 34,0 36,1 37,3 37,3 Kollektiv trafik 10,7 14,0 14,4 14,4 14,4 14,4 Teknik- og Miljøudvalget i alt 66,2 69,9 70,4 72,5 73,8 73,9 Det blev i sommeren 2011 besluttet af Byrådet at overdrage genbrugspladserne i Faxe og Haslev til affaldsselskabet AffaldPlus+. Det fælleskommunale selskab ejes af kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Administrationen af renovationsordningerne i øvrigt varetages fra 2012 af Faxe Forsyning A/S, som også står for forsyningsområderne vand og spildevand. Der er derfor ikke budget vedr. affaldsområdet i budget 2012 og fremover. 1. Udvalgets hovedopgaver Teknik- og Miljøudvalgets hovedopgaver er, at koordinere og planlægge vedligeholdelse af kommunale ejendomme, Bygningsmyndighed, Natur- & Miljømyndighed, almindelig- & vintervedligeholdelse samt renholdelse af kommunens veje og sidearealer. 2. Politiske målsætninger Faste ejendomme I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 har Byrådet besluttet at samle ejendomsdriften i kommunen i et Ejendomscenter. Det er forventningen, at der på ejendomsområdet kan opnås betydelige besparelser ved en samling af ejendomsdriften. Denne besparelse er i første omgang lagt under Økonomiudvalget og en nærmere beskrivelse af Ejendomscentret kan derfor læses under Økonomiudvalget Faste ejendomme. Når der er lavet beregninger over, hvilke budgetter der skal flyttes fra de decentrale enheder til Ejendomscentret, bliver Ejendomscentret oprettet under Teknik og Miljøudvalget. Byrådet har vedtaget en målsætning om, at vedligeholdelsen af den kommunale bygningsmasse - som minimum skal sikre bevarelse af bygningernes værdi. Kommunale bygninger skal opføres og vedligeholdes med henblik på sunde og sikre miljøer. Byrådet har endvidere besluttet, at nybyggerier skal opføres således, at der sikres et lavt energiforbrug (min. Kl. 1 byggeri jf. bygningsreglement) og der skal arbejdes mod CO2 neutralt byggeri. Der skal ske en forebyggende vedligeholdelse, hvor der gribes ind på et så tidligt tidspunkt, at der ikke sker skader på bygningerne, der senere medfører store genopretningsomkostninger. 3

6 Teknik- og Miljøudvalget Der skal fortsat være fokus på handicaptilgængelig adgang til kommunens bygninger både ved nybyggeri og ved ombygningsarbejder. Fritidsområder Der ønskes et varieret udbud af offentligt tilgængelige grønne områder, der sikrer borgernes adgang til forskellige typer af friluftsaktiviteter såsom idrætsudøvelse, motion, naturoplevelser, stille rekreation m.v. Disse områder skal holdes i passende stand i forhold til deres formål. I naturprægede områder kan dyrehold indgå som både vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion. Kommunen benytter ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer. Stranden skal bevare sit naturpræg og status som lokalt natur- og rekreationsområde. Natur og miljø På naturområdet skal det være målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter skal beskyttes og landskabelige og kulturhistoriske værdier sikres. Der foretages pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljøtilstand for overfladevand, grundvand og naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr. Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et bæredygtigt grundlag. Der arbejdes mod at fremme renere teknologi i dialog med virksomheder og kommunens borgere. Veje Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen af infrastrukturen herunder kommunens veje: 1. Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så forbindelserne udadtil styrkes. 2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges. 3. Kommunen skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på tværs af kommunen mod Stevns og Næstved. Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet. Kollektiv trafik I kommunens Plan- og Agenda 21-strategi lægges vægt på sammenhængskraft. Alting skal koordineres og hænge sammen i en helhed på tværs af geografi og sociale og kulturelle skel. Sammenhængskraften er det, der binder det hele sammen. Det gælder den sociale såvel som den fysiske sammenhængskraft. På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder, at afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang til offentlig transport, så alle får mulighed for at komme rundt. Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. 4

7 Teknik- og Miljøudvalget Køreplaner for den kollektive trafik skal i størst muligt omfang tilpasses erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og fritidsaktiviteterne. Flex-trafik skal udvikles og udbygges, så alle borgere selv kan transportere sig på tværs af hele kommunen. Det er i den forbindelse ønsket, at tilbuddet til den enkelte borger skal være så bredt som muligt dog naturligt underlagt de økonomiske rammer, der er opstillet og et bæredygtigt sigte. Den kollektive trafik skal kunne bringe borgeren til arbejde eller i skole og retur, men også kunne byde den handicappede borger en passende service. 3. Budgetforudsætninger 3.1. Faste ejendomme Aktivitet I forbindelse med Byrådets beslutning om at placere ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af de kommunale bygninger, er der foretaget en fordeling af de afsatte midler til bygningsvedligeholdelse, hvorefter Teknik og Miljø, Kommunale Ejendomme varetager vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm, tekniske installationer og faste belægninger (skolegårde mv.) Opgaverne omfatter udbedring af akut opståede skader, samt planlagt vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm. Den ekstraordinære vedligeholdelse omfatter i det væsentligste udbedring af akut opståede skader på bygningerne, som for eksempel udbedring af glasskader og øvrige skader på bygningernes klimaskærm. Den planlagte vedligeholdelse gennemføres på baggrund af en systematisk gennemgang og vurdering af bygningernes vedligeholdelsestand herunder en prioritering af vedligeholdelsesarbejderne. I tilknytning til vedligeholdelsen foretages vurdering af mulighederne for at kombinere denne med energioptimering af bygningerne. Der tages her udgangspunkt i den energimærkning, der er gennemført. Der vil ske en forsat opgradering af bygningernes el. installationer, sikringsanlæg mv Serviceniveau Der er ikke fastlagt et bestemt serviceniveau for de beskrevne opgaver. Dog foretages udbedring af akut opstående skader inden for en meget kort tid af hensyn til minimering af eventuelle følgeskader på bygninger, inventar m.v. For at kunne gennemføre en ensartet og rationel sagsbehandling i forbindelse med gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter er der vedtaget et sæt byggestyringsregler, der skal sikre en præcis ansvarsfordeling. Herudover vil der være fokus på samarbejde og dialog med institutioner m.v. i forbindelse med udførelse af byggearbejder m.v Kvalitet Kvaliteten af det udførte arbejder skal svare til den kvalitet, der kræves i tilknytning til den almindelige bygningsvedligeholdelse, der sker i overensstemmelse med for eksempel Almindelige betingelser for arbejder og leverancer. Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de givne økonomiske rammer. 5

8 Teknik- og Miljøudvalget Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. 3.2 Fritidsområder Fritidsområder omfatter kommunens grønne områder, naturområder, stranden, cirkuspladser og kolonihaver. De grønne områder og naturområder vedligeholdes forskelligt afhængigt af områdets placering og karakter. Stranden renholdes efter behov for menneskeskabt affald og i begrænset omfang for tang. Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år. Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning Aktivitet Der skal gennemføres en servicegennemgang af alle grønne områder med henblik på en fastlæggelse af et serviceniveau, der som minimum kan og skal udføres - der vil blive tale om en minimering af servicen overfor borgerne. Det betyder at der i 2011, skal laves udbudsmateriale med beskrivelser og kortmateriale. Beskrivelserne skal gøres med spareøjne, så man som minimum kan spare svarende til ca. 13% de efterfølgende år både med og uden konkurrenceudsættelse. Hvis der konkurrenceudsættes og Park og Vej ikke vinder, vil de berørte medarbejdere blive virksomhedsoverdraget til den vindende virksomhed. Faxe Kommune har 5 cirkuspladser, som kan lejes. Lejen fremgår af takstbladet. Cirkuspladserne ligger i Faxe, Faxe Ladeplads, Haslev, Karise og Rønnede. Der udlejes et antal kommunale nyttehaver Serviceniveau De grønne områder er i 3. og 4. kvartal optegnet og elementregistreret. Samtidigt er der defineret et nye serviceniveauer for områderne hvorved driftsudgifterne er reduceret med ca. 13%. Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme tilpasset til områdernes funktion og karakteristika. 3.3 Naturbeskyttelse Aktivitet De kommunale aktiviteter inden for naturbeskyttelseslovens rammer omfatter følgende: administration og tilsyn efter Naturbeskyttelsesloven, herunder dispensationssager, registrering af og tilsyn med beskyttede naturtyper, administration af adgangsregler og beskyttelseslinjer i naturen, 6

9 Teknik- og Miljøudvalget administration af naturforvaltning, naturformidling, fredning og administration af Natura områder, pleje af privatejede og kommunale fredede arealer samt naturgenopretning, administration af sager efter campingreglementet og sager vedrørende både- og badebroer Serviceniveau Der er inden for området fastsat mål for indsatsen indenfor områderne råstoffer, naturformidling og naturforvaltning. Der er ligeledes opsat målsætninger for myndighedsopgaven i forhold til badevand og svømmebade. Pleje af naturområder foretages af markpersonale og konsulenter på baggrund af aftaler og kontrakter Kvalitet Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som løbende tilpasses målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Projekter: Naturrum Præstø Fjord, Naturpark Præstø Fjord, Faxe Å-dal, Naturvejleder Faxe og Blå Flag: Naturrum Præstø Fjord. Projektet er et formidlingsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Vordingborg og Næstved Kommune og i tæt samarbejde med lodsejerne i området. Formålet er at øge tilgængeligheden i området og give øgede muligheder for oplevelse af de mange naturværdier, der findes på stedet. Samtidig er der i projektet forudsat en højnelse af standarden på ubemandede formidlingsposter. Projektet har været sat delvis i stå i 2010 men er levet fremmet i løbet af Der arbejdes på at færdiggøre projektet i Naturpark Præstø Fjord Projektet søges gennemført i samarbejde med nabokommunerne og de større jordbesiddere i området og skal i det væsentlige bidrage til en øget tilgængelighed og oplevelse af de naturrigdomme, der findes under stor opmærksomhed på en samtidig beskyttelse af naturen. Projektet skulle være startet op i 2011, men forsøges finansieret og startet i Faxe Ådal Der etableres som et væsentligt element i Faxe Ådals projektet et stisystem ved Faxe Å, der derved gøres tilgængelig for offentligheden. I forbindelse med projektet foretages bekæmpelse af bjørneklo omkring åsystemet. Projektet er startet i 2011 og ventes at fortsætte i De afsatte midler til sti ventes først anvendt i Naturvejleder og Blå flag Faxe Kommune har ansat en naturvejleder, der indgår i forskellige naturprojekter herunder varetager en række formidlingsopgaver bl. a. i forhold til naturrumsprojektet og Blå-flagarrangementer. De løbende arrangementer og god formidling ved naturvejlederen er blandt andet med til at sikre en god badevandskvalitet, der betyder, at det blå flag kan opretholdes. 3.4 Vandløbsvæsen og spildevand i det åbne land Aktivitet Området omfatter følgende: vandløbsvedligeholdelse - tilsyn og vedligeholdelse og restaurering af vandløb, sagsbehandling efter vandløbsloven, det vil sige tilladelser og dispensationer i forbindelse med broer, bortpumpninger, spærringer, 2 meter bræmmer o.l., administrationen af digeog pumpelag, 7

10 Teknik- og Miljøudvalget udarbejdelse af regulativer, administration af ca. 175 km åbne vandløb samt 1 pumpelag, bekæmpelse af bjørneklo langs vandløbene Stevns Å og Faxe Å, som foretages af markpersonale. Myndighedsbehandling på spildevandsområdet, spildvandsplaner mv Serviceniveau Vedligeholdelse foretages på samtlige ca. 180 kommunale vandløb i forhold til retningslinjer i regulativer for de enkelte vandløb. Endvidere føres tilsyn med de private vandløb og sikre korrekt udledning af spildevand fra husholdninger og industri i Faxe Kommune Kvalitet Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som løbende tilpasses målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Dette omfatter sagsbehandling og tilsyn i henhold til lovgivning og regulativer, hvor vedligeholdelsen udføres således at vandløbene kan aflede overfladevand, renset spildevand og drænvand. Vedligeholdelsen skal ligeledes medvirke til en forbedring af vandkvalitet og forbedring af fysiske forhold i vandløb og søer. Spildevand Der udarbejdes og følges op på en ny spildevandsplan for Faxe Kommune, i tæt samarbejde med Faxe Forsyning A/S. I denne plan fokuseres blandt andet på spildevandsafledningen i det åbne land, hvor en kommende effektiv spildevandsrensning skal medvirke til forbedre tilstanden i vandløb, søer og havet. De øgede krav til spildevandsrensningen vil berøre mere end ejendomme i kommunens landområder. I spildevandsplanen indgår samtidig en optimering af drift af renseanlæg, reduktion af spildevandsbelastningen fra byområder m.v. - herunder også planer for renovering af gamle kloakanlæg. Forslag til ny spildevandsplan vil blive sendt i høring i begyndelsen af 2012 med henblik på efterfølgende vedtagelse i Byrådet. 3.5 Miljøbeskyttelse Aktivitet Dette område omfatter kerneområderne miljøbeskyttelse, jord, grundvand, vandforsyning og landbrug. Miljøbeskyttelsesopgaven består af myndighedsopgaver (godkendelse og tilsyn) samt planlægning og administrative opgaver. Miljøbeskyttelse Opgaverne omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser, revurdering af ældre godkendelser og tilsyn med virksomheder, herunder landbrug, vindmøller og deponeringsanlæg. Omfanget af tilsyn med virksomheder og landbrug er fastlagt i aftale mellem KL og Miljøministeriet, som indeholder aftale om minimumsfrekvens, der afhænger af virksomhedstyper. Vandmiljø I henhold til Miljømålsloven skal der udarbejdes handleplaner, der beskriver de midler, der skal til for at opfylde målene i de vandplaner, som staten skal udarbejde. Kommunen giver tilladelse til alle spildevandsudledninger (kommunale og private) og fører tilsyn med de private spildevandsudledninger efter miljøbeskyttelsesloven (staten fører tilsyn med de kommunale spildevandsudledninger). Jord og grundvand Grundvandsbeskyttelsen omfatter sagsbehandling vedrørende bortskaffelsen og genanvendelse af forurenet jord og slagger. Opgaver der vedrører kortlægning, undersøgelse og afværgeforanstaltninger varetages af regionen. Ved virksomheders jordforurening er der dog tale om et fælles ansvar for kommune og region, afhængig af hvem der er godkendelsesmyndighed. 8

11 Teknik- og Miljøudvalget Kommunen skal give tilladelse til anden arealanvendelse på arealer, der er kortlagt efter jordforureningsloven. Der skal foregå en tværfaglig koordinering mellem kommunerne, staten og regionen for at løse opgaver efter jordforureningsloven og beskyttelse af grundvandsinteresser. Derudover varetages administration af råstoffer, råstofindvinding, gravetilladelser og tilsyn. Der er to igangværende råstofgrave i kommunen. Vandforsyning På vandforsyningsområdet varetager kommunen myndighedsopgaver i forbindelse med udarbejdelse af indvindingstilladelser og dispensationer m.m. til vandværker (private og kommunale). Kommunen skal på baggrund af statens vandplaner udarbejde konkrete indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Arbejdet med indsatsplanerne er brugerfinansieret og kommunen skal opkræve et gebyr hos vandværkerne. I kommunen er der 25 vandværker til almen vandforsyning, 13 markvandere og 33 virksomheder med egen indvinding Serviceniveau Serviceniveauet følger kravene i de enkelte lovgivninger og de politiske vedtagne mål. Tilsyn udføres således, at Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser overholdes Kvalitet Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som løbende tilpasses målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Der vil i 2012, som i 2011, være fokus på behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser fra virksomheder og landbrug, med henblik på en helhedsorienteret og effektiv sagsbehandling, samtidig med nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 3.6 Diverse udgifter og indtægter (Rottebekæmpelse) Aktivitet Kommunen er forpligtiget til at foretage skadedyrsbekæmpelse, specifikt er der tale om bekæmpelse af rotter Serviceniveau Skadedyrsbekæmpelse foretages efter kravene i lovgivningen. Dels med planlagte kampagner på ejendomme i det åbne land og med systematisk bekæmpelse i kloaksystemerne. Det er også muligt for borgerne at henvende sig med et specifikt rotteproblem. Dette kan ske via hjemmesiden døgnet rundt eller via telefon mellem 7 og 9 på hverdage. Henvendelser om rotter inde i huset prioriteres før henvendelser om rotter udendørs Kvalitet I henhold til lovgivning og med uddannede skadedyrsbekæmpere. 9

12 Teknik- og Miljøudvalget 3.7 Vejområdet - drift Aktivitet Der er i Faxe kommune ca. 680 km. kommuneveje, hvoraf ca. 100 km. er overordnede veje med store trafikmængder. Derudover er der kommunens stier, som sikrer de lette trafikanters færdsel i og mellem byer. Vejområdet er økonomistyringsmæssigt opdelt i: Fællesfunktioner som dækker løn, materiel og bygninger Vejdrift som omfatter vejbelysning, skiltning, ukrudtsbrænding, fejning, renhold, vejafvanding, rabatter, fortove, vejregulering (striber og lysreguleringer), lossepladsudgifter, springvand og lapning af huller i veje og stier m.v. Vejbelægninger som omfatter asfalteringer af veje og stier m.v. Vintertjeneste, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse (saltning) på offentlige veje og stier i henhold til kommunens regulativ på området Serviceniveau Asfaltbelægninger Asfaltering af vejnettet er udliciteret i langtidskontrakter til asfaltfirmaerne NCC og Colas. Denne vedligeholdelse omfatter også lapning af huller og regulering af rabatter, Asfaltering af fortove og stier udføres indenfor de økonomiske rammer, ved indhentning af bud på de enkelte strækninger. Øvrig vejdrift Vejbelysning: Aftalen med Seas Nve, som passer kommunen vej- og stibelysningsanlæg, er gennemgået og der er reduceret i udgifter til vedligehold af vejbelysning og strøm mm. bl.a. ved anvendelse af LED-belysning. Reduktionerne er gennemført på en måde så det nuværende serviceniveau og de planlagte udskiftninger af lamper er fastholdt. Tilsvarende er udgifterne til lysreguleringer gennemgået. Her fremskrives udgifterne ikke selvom anlæggene bliver ældre og mere vedligeholdelseskrævende. Samlet er der reduceret med 1 mio. kr. i 2012 og med 0,5 mio. kr. i overslagsårende Vejbelysningen vedligeholdes i kontrakt med SEAS-NVE. Denne indeholder dels almindelig vedligehold af eksisterende belysning og dels udskiftning af gamle belysningsanlæg. Vejbelysningen er slukket om natten. Under dette område afholdes også udgifter til kommunens 11 lysreguleringer. Skiltning omfatter udskiftning af udtjente vejskilte samt trafikskadede skilte. Ukrudtsbrænding omfatter brænding af ukrudt langs kantsten, på fortove(der hvor der ikke er grundejere der skal ordne det) på pladser og stier. Fejning og renhold og lossepladsudgifter omfatter dels fejning langs kantsten i byer med maskine og dels manuelt renhold herunder tømning af affaldsbeholdere m.v. Og det omfatter alle lossepladsudgifter der er forbundet med renhold, fejning og brøndsugning m.v. Vejafvanding omfatter tømning/rensning af regnvandsbrønde og ledninger, oprensning af grøfter, udskiftning af ledninger og brønde m.v. Rabatter omfatter regulering af rabatter, ilægning af kantfyld, klipning af græs mv. Fortove og lapninger omfatter reparationer af fortovsbelægninger og lapning af huller i kommunens asfalterede veje og stier. 10

13 Teknik- og Miljøudvalget Vejreguleringer omfatter afstribning af veje og stier. Springvand omfatter vedligehold af springvand samt strøm og vandafgifter m.v. Vintertjeneste Vintertjeneste omfatter snerydning og saltning på kommunens offentlige veje og stier. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Det er besluttet at sænke beredskabet, så der ikke er så mange ressourcer at trække på ifm. med snevejr det kan betyde, at nogle veje ryddes senere afhængigt af vejrsituationen Kvalitet Asfalten på vejnettet har en gennemsnitslevealder på ca. 10 år, hvis man ser bort fra små boligveje. Vedligeholdelsen af asfalt er billigst at udføre i tide. Venter man for længe, nedbrydes vejen yderligere med store genopretningsudgifter til følge. Kvalitetsniveauet differentieres således, at vigtige veje såsom hovedlandevejene holdes i en god stand mens der på små og svagt trafikerede veje accepteres et lavere vedligeholdelsesniveau. Vej- og stinettet skal vedligeholdes og sikres således at risikoen for uheld reduceres og således at bløde trafikanter kan færdes trygt. Vedligeholdelsen skal udføres på en sådan måde, at den investerede anlægskapital ikke forringes. 3.8 Vejområdet - Myndighed Aktivitet Teknik & Miljø er myndighed på offentlige veje og private fællesveje. Alle former for benyttelse af vejarealer kræver myndighedens tilladelse. Regulativer omkring eksempelvis renholdelse og vintervedligeholdelse, parkering ol. forberedes i Teknik & Miljø, som også står for afholdelse af vejsyn på private fællesveje. En væsentlig del af indsatserne på området er helliget trafiksikkerhedsfremmende tiltag, herunder vejledning og behandling af telefoniske og skriftlige henvendelse fra borgere og institutioner Serviceniveau Trafikhandlingsplanen gennemføres med forbehold for ændringer i trafikafviklingen og under hensyntagen til den økonomiske bevilling til området. Der afholdes cyklistkurser samt gennemføres kampagner. Ansøgninger myndighedsbehandles løbende. Foreninger der ønsker at disponere over offentlige vejarealer vejledes og får tilladelse på få dage. Myndighedsopgaver på private fællesveje løses i forhold til øvrige opgaver. 3.9 Kollektiv trafik Aktivitet Kontoområdet dækker den kollektive trafik med busser i Movia-regi, som kører internt i Faxe Kommune med et transporttilbud særligt tilpasset skolesøgende, men også arbejdspladserne i kommunen og sidst men ikke mindst en fast rute mellem kommunens administrationsbyer. Derudover afholdes udgifter til åben flex-kørsel og handicapkørsel for visiterede borgere visiteret af socialområdet. 11

14 Teknik- og Miljøudvalget Serviceniveau Omfanget af kollektiv trafik aftales årligt mellem trafikselskabet Movia og kommunen med respekt for de kontrakter med vognmænd, som trafikselskabet indgår - her senest fra medio 2010 og 6 år frem. I december 2011 bliver der foretaget ændringer i køreplanen, så der herefter opnås en række forbedringer for kommunens borgere. Bl.a. optimeres ruterne for bybusserne i Haslev og Faxe, så de stemmer mere overens med byernes udviklingsretninger. Endvidere bliver der etableret en aftenrute på tværs af kommunen. Det har hidtil ikke været muligt at komme på tværs i kommunen efter kl , så dette tiltag tilgodeser både borgere og elever på undervisningsinstitutionerne. Der vil på hverdage i tidsrummet kl kl være fire afgange, som kører en ringrute på strækningen Faxe-Karise-Dalby-Haslev-Rønnede-Faxe. Endelig bliver der fra 1. januar 2012 indført Flextur til reduceret takst. Flextur kan benyttes af alle på alle ugens dage mellem kl og kl Flextur med reduceret takst betyder, at der betales en grundtakst på 36 kr. for at køre 10 km., mens hver efterfølgende km. koster 3 kr. Med den reducerede takst vil det fra så godt som hele kommunen være muligt at komme til indkøb eller regional transport inden for grundtakstens inkluderede 10 km Kvalitet Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget. Udbuddet af kollektiv trafik er delt mellem busser i fast køreplan og tilbud om flex-kørsel, hvor borgeren for en delvis egenbetaling kan blive fragtet fra dør til dør efter bestilling til centralt bestillingskontor hos Movia. Systemet anvendes også til kommunens andre kørselsopgaver, således at brugeren kan opleve samkørsel. Budgettet skal dække både den almindelig kollektive trafik og de tilbud, der stilles til rådighed som åben trafik og handicapkørsel. Specielt det sidste er reguleret i lovgivningen og skal stilles til rådighed, hvor forvaltningerne skal betale det offentliges andel og den administration, som MOVIA opkræver for at administrere ordningerne. 4. Udviklingstendenser Faste ejendomme Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være ud fra et overblik over den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov at sikre den bedst mulige vedligeholde indenfor de givne økonomiske rammer. De kommende års arbejdere i forhold til faste ejendomme skal dels sikre en fastholdelse af den indskudte kapital, dels fokusere på en minimering af energiforbrug i bygningerne. Kommende nybygnings og renoveringsopgaver skal leve op til Byrådets ønske om lavt energiforbrug, bæredygtighed og CO2 reduktion. Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv styring af den ordinære vedligeholdelse. Der skal fortsat være fokus på forbedring af tilgængelighed og handicapvenlighed i forhold kommunens bygninger herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter med dette mål. 12

15 Teknik- og Miljøudvalget Fritidsområder Faxe Kommune er en grøn kommune. Dette er til stor glæde for alle, som på forskellig vis anvender områderne. Brugerne er meget forskellige og har som følge deraf meget forskellige opfattelser af, hvorledes områderne skal holdes. Der er stor fokus på områdernes vedligeholdelse, hvilket er glædeligt og viser, at områderne har sin berettigelse. For at skabe de rette forventninger til områdernes udseende, indretning og vedligeholdelse er der dialog med brugere og naboer om vedligeholdelsen. Natur og miljø Der vil i de kommende år være fokus på udarbejdelse og gennemførelse af Vand og Natura2000- planerne. Da flere af de nugældende regulativer for de offentlige vandløb i kommunen er af ældre dato, vil en kommende opgave i forbindelse med administration og drift af vandløbsområdet være udarbejdelse af nye regulativer i overensstemmelse med vandløbslovens formål og kommuneplaner samt landsplandirektivernes målsætninger. Det vil være nødvendigt at reetablere gode varierede forhold i vandløbene, for at målsætningerne kan opfyldes. Der vil i 2012, som i 2011, være fokus på behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser fra virksomheder og landbrug, med henblik på en helhedsorienteret og effektiv sagsbehandling, samtidig med nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Der vil i den forbindelse være øget fokus på kvalitetsstyring, arbejdsgange og digitalisering. Der skal i de kommende år arbejdes med udvikling af en vandplan for hele kommunen, herunder skal der skabes et vidensgrundlag, for at kunne træffe beslutning om indsatsområder. Veje Trafik og Anlæg har i samarbejde med politi og borgere udarbejdet en trafikhandlingsplan, som beskriver en række trafiksikkerhedsfremmende projekter, som bør udføres på kommunens vejnet i de kommende år. Disse projekter igangsættes i den rækkefølge, som ventes at have størst trafiksikkerhedsmæssig effekt og i det omfang, som budgettildelingerne muliggør. Kollektiv trafik Der vil løbende blive gennemført tilpasninger af den kollektive trafik så den så vidt mulig matcher de ønsker og krav der stilles set i forhold til rammer og den økonomi der stilles til rådighed. I den forbindelse vil der bl.a. blive set på optimering af busruter, bl.a. i Haslev og Faxe by, så der opnås en så optimal udnyttelse og betjening af kunderne som muligt. Ikke mindst indgår etableringen af Vibeengskolen i Haslev naturligt i disse overvejelser. 5. Ændrede budgetforudsætninger Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget 2012 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2012 i budget 2011 (2012 priser). De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger. 13

16 Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget Oprindeligt budget (2012 priser) 70,3 72,0 73,2 73,2 Reduktioner -1,0-0,5-0,5-0,5 DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,2 0,2 0,2 0,2 Tekniske korrektioner 0,3 0,3 0,2 0,2 Budgettilpasninger 0,6 0,6 0,7 0,8 Budget ,4 72,5 73,8 73,9 14

17 Uddannelsesudvalget Mio. kr. Årets priser 2012 pris- og lønniveau Nettoudgifter Opr. Regnskab 2010 budget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. 318,8 296,6 302,4 299,3 298,3 295,6 Ungdomsuddannelser 4,6 1 1,3 1,3 1,3 1,3 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 12,1 9,9 9,0 8,4 8,4 8,4 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 Uddannelsesudvalget i alt 335,6 307,6 316,7 313,1 312,1 309,4 1 Udvalgets hovedopgaver På Uddannelsesudvalgets område afholdes udgifter til drift af folkeskoler, skolefritidsordninger, elevtransport, specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand (den tidligere amts opgave), elever på Frie grund- kost- og efterskoler, Faxe Ungdomsskole m.v. 2 Politiske målsætninger Uddannelse - Din fremtid I fremtidens globalt orienterede verden, bliver der stadig større krav til kompetencer og uddannelse. Der er derfor behov for at have fokus på livslang læring. Med de samfundstendenser vi ser, vil der i fremtiden blive færre arbejdspladser til ufaglærte. Vi må altså anerkende betydningen af uddannelse, og skabe interesse herfor, så 95 % af en ungdomsårgang som minimum gennemfører en ungdomsuddannelse. Alle skal have mulighed for at få en uddannelse. Vi skal undgå frafald undervejs i skoleforløbet og støtte samarbejde og fælles ansvar. Vi skal blive endnu bedre til den tidlige indsats og fokusere mere på forebyggelse af manglende uddannelse, sociale problemer og kriminalitet. Nøglen til at lykkes med at give børn og unge de bedste vilkår senere i livet, ligger i et frugtbart og konstruktivt forældresamarbejde. Det er derfor vigtigt at have alle forældre med så tidligt som muligt. Forældre og skoler skal i fællesskab samarbejde om børns udvikling og læring. Vi vil skabe bedre overgange og samarbejde mellem institutionstyper, og det skal være attraktivt både at benytte, og arbejde i, Faxe Kommunes skoler, SFO er og institutioner. Alle elever skal tilbydes alsidige læringsmiljøer lige fra daginstitution til skole, og læringsmiljøerne må gerne bygge på forskellige tilgange. Skoler og institutioner skal på hver deres egen måde skabe motivation og kreative tilgange til læring. Det kan blandt andet ske ved at tilbyde alternative undervisningsformer i udskolingsmiljøer ud fra den enkelte skoles profil, kompetencer og traditionelle kernefag. 15

18 Uddannelsesudvalget Det betyder blandt andet, at vi vil opkvalificere ledere og medarbejdere, så de i endnu højere grad kan understøtte forskellige læreprocesser, sådan at undervisningen udvikles, så flest mulige børn udvikler deres kompetencer. Vi vil udvikle projekter med og i lokalsamfundet, med henblik på at styrke børn og unges udvikling og læring. Vi satser på en bæredygtig folkeskole der skal være sammenhæng mellem faglighed, metodisk udvikling og økonomi - og på at stimulere børnene i ind- og udskolingen. Vi medtænker de muligheder, der er for at bevare og udvikle, for eksempel i Campus Haslev for ungdomsuddannelser. Vi ønsker udbredt involvering af de unge. Derfor vil vi understøtte en ungekultur til de unge efter skole - og styrke ungepolitikken. Det handler i høj grad om at forbedre uddannelsesmiljøerne for de unge, for eksempel ved etablering af ungdomsboliger og trafikal infrastruktur. Der skal være bedre sammenhæng mellem studiemiljø og fritidsmiljø. Job, miljø og kultur skal indtænkes i studiemiljøet, så de unge bliver i, eller vender tilbage til kommunen. 3 Budgetforudsætninger Budget 2012 er indenfor de fleste områder baseret på faktuelle og vurderede aktivitetstal. Det vil sige de aktivitetsbaserede budgetposter er genberegnet i forhold til tidligere budgetår. Derudover er forudsætningerne udarbejdet i henhold til de ændringer, der sker for udvalgsområder i henhold til op- og nedprioriteringer, demografi m.v. jf. tabel 5.1. Budgetterne på bygningsdrift under folkeskoleområdet er fra 2012 reguleret i henhold til forventet faktisk forbrug. Af særlige forhold skal nævnes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har gældende fra indført nye autoriserede grupperinger på det specialiserede område. Dette har medført: Special SFO er flyttet fra Skolefritidsordninger til Kommunale specialskoler To institutioner er flyttet fra Kommunale specialskoler til Specialundervisning i regionale tilbud På skole/behandlingsområdet er behandlingsdelen flyttet fra Kommunale specialskoler til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Derudover er fritidshjem Rollingen i Faxe konverteret til SFO. Budgettet til bygningsdrift er dog fortsat placeret på Fritidshjem. Endelig er børn fra institutionen Søstjernen tilgået SFO Hyllen i Faxe Ladeplads. 16

19 Uddannelsesudvalget Tabel 3.1: Overordnede planlægningstal Skoleåret 2010/2011 Skoleåret 2011/2012 Skoleåret 2012/2013 Faktiske tal Faktiske tal Forventet (Antal) (Antal) (Antal) A. Antal folkeskoler B. Antal normalklasser (Børnehaveklasse, klasse) C. Antal elever i normalklasser (Børnehaveklasse, klasse) D. Samlet antal elever (Børnehaveklasse, klasse inkl. Specialskoler m.v.) E. Antal elever i frie grundskoler (Privatskoler) F. Antal frie grundskoler geografisk beliggende i kommunen (Privatskoler) Tabel 3.2: Demografisk udvikling 6 16 årige Kilde: Faxe Kommune Udviklingsafdelingen prognose

20 Uddannelsesudvalget 3.1 Folkeskolen m.v. Budget: 302,4 mio. kr. Folkeskoleområdet dækker over den almindelige folkeskole, skolefritidsordninger, kommunale specialskoler, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler samt specialpædagogisk bistand Folkeskoler Budget: 196,6 mio. kr Aktivitet Der er 11 folkeskoler i Faxe Kommune. De 4 skoler er mindre skoler med børnehaveklasse til 6. klasse, 7 skoler har børnehaveklasse til og med 9. klasse. 10. klasse er samlet på Campus Haslev. Fortsat under Sofiendalskolens ledelse. Tabel 3.3: Skoler i Faxe Kommune (Elev- og klassetal pr. 20. august ) Skole Klassetrin Antal spor Antal klasser 2010/ 2011 Antal klasser 2011/ 2012 Antal elever 2010/ 2011 Antal elever 2011/ 2012 Bavneskolen Grøndalsskolen Hylleholt skole 1) Karise Skole 5) Lysholm Skole 2) 0-7 1/ Møllevangsskolen 3) Nordskovskolen 0-9 2/ Rolloskolen Sofiendalskolen 3), 4) / Svalebækskolen Terslev Skole Alle skolerne ) Modtagerklasse 2) Læseklasse 3) Specialklasserække 4) 10. klasse 5) International linje Den enkelte folkeskole tildeles budget til undervisningsdelen efter en tildelingsmodel. Modellen bygger på elevtildeling, men sådan at en garantiordning sikrer ressourcer til finansiering af det nødvendige antal klasser. Tildelingen til skolerne er altså afhængig af elevtallet. Tildelingen sker på baggrund af Undervisningsministeriets vejledende timetal og lokale politisk vedtagne reguleringer For indskolingen er tildelingen dog opjusteret til 25 ugentlige timer for børnehaveklassen + 1. kl kl kl. Den 29. elev udløser 2 klasser, den 57. elev udløser 3 klasser og den 84. elev 4 klasser. En garantiordning sikrer en mindstetildeling til skolen. Budget til skolesekretærerne tildeles med afsæt i det fremskrevne lønbudget. Budgettet fordeles på skolerne efter følgende kriterier: Skoler uden overbygning tildeles et grundbeløb på kr. 18

21 Uddannelsesudvalget Skoler med overbygning tildeles kr. Den resterende lønsum fordeles efter antallet af elever. Budget til drift af bygninger m.v. ( faste udgifter ) er ikke aktivitetsbestemt, men bygger på prisfremskrevne, historiske tal og indgår derfor ikke i modellen. Udover selve folkeskoledriften budgetteres bl.a. også frit skolevalg under dette kontoområde: Grænsekrydsere ind: 68 (+ 4 anbragte børn) Grænsekrydsere ud: 69 (+ 13 anbragte børn *) * Konteres under Kommunale specialskoler Serviceniveau I Faxe Kommune er der udarbejdet kvalitetsrapporter for de 11 folkeskoler i kommunen, samt en kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. Den første kvalitetsrapport med tilhørende handlingsplan er for skoleåret 2006/2007. Rapporterne indeholder udover faktuelle oplysninger, en evaluering af de handleplaner, der er indgået for den enkelte skole og for skolevæsnet som helhed. Faxe Kommune har valgt at bygge kvalitetsrapporterne op i forhold til kommunernes politiske mål for folkeskoleområdet, og beskriver derfor både faktuelle forhold på skolerne, hvordan skolerne arbejder hen imod de politiske mål, skolernes egne mål og specifikke opstillede handleplaner samt evaluering af disse. Fra og med kvalitetsrapport nummer 3 er der disponeringsmæssigt ændret i forhold til tidligere rapporter. Dette betyder to ting: At alle kvantitative data er samlet i den sidste del af rapporten. De politiske mål på området er samlet under nedenstående tre overskrifter. Dette for at undgå gentagelser. De tre overskrifter er: Vi gør afstanden kort til undervisning af høj kvalitet. Vi gør afstanden kort til lige muligheder for alle. Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer. Der er obligatoriske nationale test i folkeskolen. De obligatoriske tests er it-baserede og adaptive det vil sige, at sværhedsgraden tilpasses den enkelte elev. Der er nationale tests i udvalgte fag på bestemte klassetrin: I dansk med fokus på læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse, i matematik i 3. og 6. klasse, i engelsk i 7. klasse samt i fysik/kemi, geografi og biologi i 8. klasse. Det vil sige, at eleverne testes 10 gange i alt i løbet af ni års skolegang. Resultaterne af de enkelte tests er fortrolige og må ikke offentliggøres. Alle elever skal have en elevplan, som skal indeholde oplysninger om elevens aktuelle faglige niveau og en opfølgning herpå. Folkeskolens afgangsprøver er obligatoriske. Det betyder, at alle elever skal aflægge skriftlige prøver i dansk og matematik samt mundtlige prøver i dansk, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal eleverne aflægge to prøver, som udvælges ved lodtrækning blandt prøvefagene (idræt, billedkunst og musik er ikke prøvefag). 19

22 Uddannelsesudvalget Kvalitet Alle elever skal udfordres fagligt Eleverne skal under hele skoleforløbet arbejde med varierende undervisningsformer, både på skolerne og udenfor Karaktergennemsnittet skal efter 9. kl. udvise en stigende tendens Antallet af elever der tager en ungdomsuddannelse, skal have en stigende tendens Målsætninger er at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Budget: 2,2 mio. kr Aktivitet Området dækker: svømmeundervisning skoleskov akut sygekørsel (bl.a. til skadestue) Serviceniveau Eleverne på 4. og 5. klassetrin tilbydes 2 timers svømmeundervisning ugentligt (inkl. omklædning og transport). Faxe kommune har lejet færdsels- og brugsret til skov ved Haslev og Vemmetofte, der frit kan benyttes af kommunens skoler. Kommunen er forpligtet til at sørge for transport ved akut tilskadekomst Syge- og hjemmeundervisning Budget: 0,1 mio. kr Aktivitet Der er på området budgetteret med 150 timers undervisning. Beløbet dækker undervisning på sygehuse beliggende i andre kommuner Serviceniveau Kommunen er forpligtet til at tilsikre undervisning af børn, der er ramt af fravær i forbindelse med længerevarende sygdomsforløb. Undervisning kan finde sted såvel hjemme som på sygehus Skolefritidsordninger (SFO) Budget: 19,9 mio. kr Aktivitet Budgettet er fordelt på 2 hovedområder: Centrale konti -13,7 mio. kr. (forældrebetaling, fripladser, udgifter til SFO i andre kommuner, m.m.) Institutioner 34,3 mio. kr. Der findes i alt 9 SFO er, hvor der er budgetlagt med i alt pladser. 20

23 Uddannelsesudvalget Tabel 3.4: SFO er i Faxe Kommune, antal pladser Ungd.- I alt årige årige Frit.klub Jun.klub klub SFO Hyllen Svalereden SFO Tandhjulet (I + II + III) * 283 SFO Nordlyset Grønærten SFO Pastinakken SFOdin SFO Hvepsereden SFO Rollingen (ny) I alt *)Budgetteret til 70. Antallet af unge kan variere i årets løb. Personalenormeringen bygger på følgende forudsætninger: - børnetallet, - institutionens åbningstid, - en belastningsfaktor, - vikartimer, - tid til ledelse, - tid til administration, - tid når nye børnehavebørn modtages før sommerferien, - tid til SFO/skolesamarbejde. Personalenormering, rammebeløb m.v. svarer nogenlunde til tilsvarende tilbud på daginstitutionsområdet. Budget til drift af bygninger m.v. ( faste udgifter ) er ikke aktivitetsbestemt. Udover driften af SFO er budgetteres også følgende indenfor dette kontoområde: Forældrebetaling i forhold til gældende takstblad herunder også søskenderabat og fripladser Budgetforudsætningen er, at 90 % af årgangene klassetrin forventes at benytte SFOtilbuddet. Udgifter og indtægter ved brug af SFO særlige dagtilbud Serviceniveau SFO erne arbejder ud fra kommunens overordnede politiske målsætninger samt den vedtagne børnepolitik. Der er pasningsgaranti for børn i SFO, fra børnene begynder i børnehaveklasse til og med 3. klasse. Åbningstiderne er fra og med 2011 reduceret med 1 time ugentligt, og der er indført 10 årlige lukkedage Befordring af elever i grundskolen Budget: 4,8 mio. kr Aktivitet Faxe Kommune tilbyder befordring af elever i henhold til folkeskoleloven. Der er indgået fastprisaftale med kommunens Ungdomsskoles transportafdeling til en samlet udgift på 3,7 mio. kr. Derudover budgetteres udgifter til elevers buskort og sygekørsel. 21

24 Uddannelsesudvalget Serviceniveau Faxe Kommune sikrer - jf. folkeskoleloven - befordring af elever, der har længere end: 2,5 km. hvis de går i bh.klasse 3. klasse 6 km. hvis de går i klasse 7 km. hvis de går i klasse og 9 km. hvis de går i 10. klasse. Afstandskravene er udelukkende gældende, hvis barnet benytter distriktsskolen. Er det ikke tilfældet, skal forældrene selv sørge for transporten. Afstandskravene er ikke gældende, hvis den vej barnet skal tilbagelægge, betragtes som trafikfarlig - elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder tages i betragtning. Endvidere skal kommunen sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skole. Eleven henvises oftest til at benytte den for skolens øvrige elever etableret befordringsordning eller offentlige transportmidler, såfremt eleven ikke derved får længere ventetid end sammenlagt 60 minutter. Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende selv kan befordre sig til og fra skole, kan skolen forlange en udtalelse herom fra skolelægen, kommunelægen eller PPR. Der ydes ikke særskilt befordring mellem skolefritidsordningen og hjemmet Kvalitet Ventetiden på skolen må ikke overstige 60 min. før og efter skoletid, og der skal til stadighed arbejdes med at forkorte transporttiden Specialundervisning i regionale tilbud Budget: 1,3 mio. kr Aktivitet Institutionerne Marjatta (4 børn) og Kastaniely (1 barn) budgetteres her. Derudover budget til objektiv finansiering af regionale pladser. Øvrige forhold som under Serviceniveau Se Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Budget: 44,5 mio. kr Aktivitet Budgettet er fordelt på 2 hovedområder: Centrale konti 26,1 mio. kr. (eksterne tilbud, inklusionspulje m.m.) Institutioner 18,4 mio. kr. Specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning. Formålet med vidtgående specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. 22

25 Uddannelsesudvalget På området budgetteres endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med transport af elever i specialtilbud herunder anbragte børn inden- og udenfor Faxe Kommune. Der er indgået fastprisaftale med kommunens Ungdomsskoles transportafdeling til en samlet udgift på 2 mio. kr. dækkende hovedparten af transportbehovet på området. Tabel 3.5: Skole/behandling Elever i fremmede kommuner Behandlingsdelen budgetteres under pkt Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tabel 3.6: Antal 20.2 elever i egne og fremmede kommuner Elever i fremmede kommuner Elever fra fremmede kommuner Tabel 3.7: Støttet undervisning i forbindelse med anbringelser Elever i fremmede kommuner Elever fra fremmede kommuner Undervisningsdelen budgetteres under pkt Folkeskoler Inklusion I takt med at udgifterne til specialundervisning, specialskoler samt specialiserede tilbud er steget, har Børn, Familie og Uddannelse de sidste år haft fokus på de inkluderende perspektiver. Hvordan kan folkeskolerne arbejde med inklusion? I den forbindelse er antallet af enkelt integrerede elever forsøgt nedbragt og erstattet med gruppeordninger på udvalgte skoler. Dette har betydet, at skolerne har fået en af forvaltningens inklusionspædagoger tilknyttet eller en lønsum ud på skolen. Endvidere har forvaltningen støttet skolerne fagligt samt uddannelsesmæssigt gennem projekt PALS. Her har fem skoler fået muligheden for at arbejde med inklusion på en ny og anderledes måde. Tabel 3.8: Egne specialtilbud Tilbud Skole Antal elever 2009/2010 Antal elever 2010/2011 Antal elever 2011/2012 Skolen ved skoven Sofiendalskolen ADHD-tilbud 1) Sofiendalskolen AU-tilbud, Øen Sofiendalskolen Centerklasser 2) Karise skole "Hold 8" Svalebækskolen E-klasser Ungdomsskolen Q-klassen (pigeklassen) Ungdomsskolen D-klassen (drengeklassen) Ungdomsskolen Egne tilbud i alt 3) ): Overgået fra Rolloskolen fra og med 2011/12 2): Klasser fra Hylleholt Skole overgået fra og med 2011/12 3): Heraf elever fra andre kommuner: 3 Derudover er der modtagerhold og hold for børn med dansk som fremmedsprog på Hylleholt Skole. 23

26 Uddannelsesudvalget Klasserne tildeles årligt aktivitetsbestemt budget ud fra en beregnet takst pr. elev Serviceniveau Specialpædagogisk bistand til elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse omfatter: 1) Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling 2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven 3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov 4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder 5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen 6) Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning Bidrag til statslige og private skoler Budget: 25 mio Aktivitet Bidrag til private og statslige skoler dækker over det kommunale tilskud til elever fra Faxe Kommune, der modtager undervisning på private skoler. Tabel 3.9: Antal elever på statslige og privat skoler 2006/ / / / / /2012 Elever SFO elever Serviceniveau Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at yde tilskud til elever, der vælger et statsligt eller privat tilbud Efterskoler og ungdomsskoler Budget: 5,9 mio. kr Aktivitet Efterskoler og ungdomsskoler omfatter udgifter til det kommunale bidrag til staten for elever fra Faxe Kommune, der vælger at gå på efterskole. Tabel 3.10: Antal elever på efterskoler og ungdomsskoler 2006/ / / / / /2012 Elever Serviceniveau Kommunen er jf. folkeskoleloven forpligtiget til at yde tilskud til elever, der vælger at gå på efter - /ungdomsskole. 24

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger

Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Budget 2016 Bind 2 - bemærkninger Version til 1. behandling Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 24 Børn- og Familieudvalget 44 Erhverv- og Kulturudvalget 57 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Budgetbemærkninger. Drift/refusion

Budgetbemærkninger. Drift/refusion Budgetbemærkninger 2015 Drift/refusion 17 18 Udvalget for teknik og miljø 19 20 Udvalget for teknik og miljø i hele 1.000 kr. Teknik & Miljø BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.22 Jordforsyning -1.176-1.179-1.179-1.179

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Ejendoms- og Miljøudvalget

Ejendoms- og Miljøudvalget Ejendoms- og Miljøudvalget Forslag til fremgangsmåde/skabelon til identificering af kerneopgaver i budgettet Budgetområde 101: Lokalplanlægning, Natur og Miljø - Lokalplanlægningsdel 1. Lovgrundlag og

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget et - Tabel med overordnede tal - Drift (i 1.000 kr.) Sekretariat miljø og 35.907 35.646 35.652 35.658 Teknik Plan- og bygge- 3.453 3.453 3.453 3.453 afdeling Trafik- og miljø- 44.521 44.521 44.521 44.521

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune 17. september 2010 Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere