FAG-spættebogen, vol. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAG-spættebogen, vol. 2"

Transkript

1 FAG-spættebogen, vol. 2

2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet - et pædagogisk udviklingsprojekt, som skolen arbejdede med fra 2010 til 2011 i tæt samarbejde med Steen Beck og Michael Paulsen fra Syddansk Universitet. Projektet havde til formål at forbedre undervisningen og i højere grad aktivere og motivere kursisterne, så flere gennemfører en uddannelse. Fokus var på kursisternes fremmøde, aktivitet og gennemførelse, og derfor har vi kaldt det FAG. I kursusåret 2011/12 fortsatte projektet i en light-udgave, og derfor udgiver vi nu FAGspættebogen, vol. 2, hvor vi har tilføjet de nye erfaringer og flettet dem ind i første udgave af FAG-spættebogen. De nye aktiviteter er markeret med * i prikdiagrammet. et med de følgende sider er at have et samlet idékatalog, så vi fortsat kan drage nytte af de erfaringer, vi har fået fra arbejdet med projektet, og drage nytte af dem i undervisningen. Her finder du eksempler på afprøvede idéer inden for nogle af projektets aktionsområder: Noter Klasseledelse Lektier og forberedelse Læringssamarbejde Skriftlighed It Studiekompetencer Et prikdiagram oplister alle idéerne med en oversigt over deres primære formål, selv om det selvfølgelig ikke udelukker opfyldelse af andre formål. De enkelte idéer er beskrevet med formål, aktivitet, refleksioner samt tips og tricks til anvendelse i andre fag, så vi kan dele vores erfaringer med hinanden, arbejde videre med dem og løbende udvikle vores undervisning. Tak til alle lærere, der har bidraget med erfaringer. Vi glæder os over resultatet og håber, det vil komme os alle til gavn. Rigtig god fornøjelse! Med FAG-lig hilsen Malou Ingildsen Krogh, Mette Holm Mogensen og Zita Bilgrav Jakobsen Randers HF & VUC, august

3 Afprøvede FAG-aktiviteter inden for: Noter Klasseledelse Lektier og forberedelse Læringssamarbejde Skriftlighed It Studiekompetencer SE SIDE Fysisk aktivitet Strukturering af stof Analyse af stof Differentiering Træning af studie-kompetencer Træning af faglighed Træning af mundtlighed Træning af skriftlighed Repetition Anvendelsesorientering Ansvarliggørelse/ forpligtigelse Træning af taksonomiske niveauer K = klasse T = team/par I = individuel Bilag - se side Lytte-notater 4 T Noter ud fra spørgsmål 5 T Noteudvikling ud fra model 6 K/I Fællesnoter 7 T Facebook-noter 8 T/I Fastholdelse 9 I 62 Differentieret gruppearbejde 10 T 63 Rød, gul og grøn gruppearbejde* 11 T Rød, gul og grøn efter lektier* 12 K/T/I CL ifm. Klasseledelse* 13 K/T/I 101 Historiequiz på tre niveauer* 14 K/T Lektielet 15 I Lektiefrit 16 I Personlig lektie 17 I Klasseopdelt lektie 18 T Den skriftlige lektie 19 I Alternative lektier 20 I Foregribelse af lektier 21 K Afvekslende lektieformer* 22 I Lektier med videobanker* 23 I Omvendte lektier* 24 I 102 Repetitionskort 25 I/T/K Beviskonkurrence 26 I Bevispuslespil 27 T Møde på midten med modeller 28 I/T Retssag i klasseværelset 29 T Spørgeteknikker og dobbeltcirklen 30 T/K Møde på midten og samarbejdsvaner 31 T Fremlæggelse som ekspertpuslespil 32 T Quiz og byt med ordklasser 33 T 67 2

4 Afprøvede FAG-aktiviteter inden for: Noter Klasseledelse Lektier og forberedelse Læringssamarbejde Skriftlighed It Studiekompetencer SE SIDE Fysisk aktivitet Strukturering af stof Analyse af stof Differentiering Træning af studiekompetencer Træning af faglighed Træning af mundtlighed Træning af skriftlighed Repetition Anvendelsesorientering Ansvarliggørelse/ forpligtigelse Træning af taksonomiske niveauer K = klasse T = team/par I = individuel Bilag - se side Kursisterne som vismænd 34 T Matrix om ordklasser 35 T Ordforrådsøvelse 36 T Alle grupper til tavlen 37 T Rollespil 38 T Kuvertleg 39 T 68 Kreative fremlæggelsesformer 40 T Repetition med bold 41 T Billedsprog i sangtekster 42 T Vokaldiktat* 43 K Sorteringsspil* 44 T 71 Vælg en lyd fra viften* 45 T 72 Quiz og byt i samfundsfag* 46 K Skriftlig fremstilling* 47 I Skrivemodeller, dansk på HF og AVU* 48 I Skriverespons* 49 K/T/I Teksthæfte* 50 I 99 Blog og billedundervisning* 51 I Blog og fremlæggelse* 52 K/T/I Google Docs og fællesskrivning* 53 K/T/I Blog og tænkeskrivning* 54 I Kommunikation og videndeling it* 55 Quizzer socrative.com* 56 T/I Screencast og pencast* 57 I Videoproduktion* 58 T/I Wordle* 59 I Studievaner* 60 K/T/I Taksonomisk træning* 61 T I 3

5 Lytte-notater et er at træne kursisterne i at sortere det vigtige fra det mindre vigtige i forbindelse med notater. 1) Kursisterne arbejder parvis med en tekst. 2) Den ene kursist læser op, mens den anden tager notater. 3) Kursisten med notater genfortæller teksten til oplæseren på basis af noterne. - Øvelsen gav anledning til en snak omkring, hvad der er svært ved at tage noter, mens man lytter; hvordan man kan gøre det lettere, samt det udbytte man får ved at tage noter. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 4

6 Noter ud fra spørgsmål et er at få kursister til selv i højere grad at strukturere deres noter ud fra arbejdsspørgsmål, de selv har formuleret. 1) Kursisterne inddeles i grupper, der har fokus på forskellige taksonomiske niveauer. 2) Kursisterne opskriver spørgsmål inden for deres taksonomiske niveau. 3) Læreren sætter spørgsmålene sammen. 4) Kursisterne besvarer spørgsmålene. - Kursisterne synes, det var forfriskende at være mere deltagende i forhold til at forme undervisningen. Ligesom de synes, det var lidt sjovere at besvare spørgsmål, de selv havde været med til at lave. - Øvelsen gav en større forståelse for de taksonomiske niveauer, da kursisterne var nødt til at være bevidste om dem for at løse opgaven. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 5

7 Noteudvikling ud fra model Gennemgang af en litteraturhistorisk periode ud fra opstilling af model. 1) Kursisterne bliver bedt om at læse en tekst samt at lave noter til denne tekst. 2) Læreren indleder lektionen med at tegne en model på tavlen. Modellen skal fungere som skelet for noter. 3) Kursisterne opfordres til med udgangspunkt i deres læsning og noter at udfylde modellen på tavlen. 4) Alle kursister skriver på tavlen. 5) Kursisterne forklarer det, de har noteret på tavlen. 6) Modellen kopieres til kursisterne og hænges op i klassen. - Det var en fordel for flere af kursisterne, at deres nyetablerede viden blev visualiseret. Det gjorde den konkret og anvendelig for dem. - En vanskelighed ved den stadige stilladsering og modellering i forhold til kursisternes noter kan gøre, at processen bliver træg og fagligheden rigid. Trægheden ligger i, at det er tidskrævende til stadighed at skabe de fælles noter. - Der er en fare for, at modeltilgangen til eksempelvis litteraturhistorie forsimpler sammenhænge, følgevirkninger mm. Dette kan imødegås ved at italesætte problematikken. - en kan overføres til tidslinjer, perioder, temaer og væsentlige begreber. - en kan anvendes, så kursisterne ud fra noter udvikler modeller, fx ved brainstorm, hvor man ud fra denne udvikler en model ved at finde kategorier, der kan samle input i overskuelige enheder. - I de naturvidenskabelige fag kan fx opskrives kasser med begreber som fx ernæring, fordøjelse og livsstilssygdomme. Kursisterne skal udfylde kasserne ud fra det, de har lært. 6

8 Fællesnoter et er at skabe struktur på noterne samt at give mulighed for, at de enkelte kursister nærlæser teksten, bearbejder dens indhold og kommer til orde. Forberedelse: Kursisterne skal læse teksten hjemme, understrege pointer og sætte spørgsmålstegn ved det, der er svært at forstå. 1) Kursisterne får udleveret et ark med en overskrift fra teksten. Under overskriften er der fem tomme punkter. 2) Kursisterne skal to og to uddrage de fem vigtigste punkter. 3) Parrene går sammen to og to, så der er fire kursister i en gruppe. 4) De fire skal nu udvælge de fem væsentligste punkter ud fra de ti, de har i fællesskab. 5) Gruppernes fem punkter kopieres, udleveres og hænges op i klassen. - Alle opfordres i øvelsen til at formulere sig - såvel mundtligt som skriftligt. - Svagheden ved øvelsen er den langsomme proces. - Aktionen har været udført i dansk, hvor opgaven har været at udarbejde en programerklæring for impressionisme. - Idéen kan overføres til stort set alle fag, hvor der med fordel kan udarbejdes fælles noter for et centralt område. - I naturfag kan der fx udarbejdes noter ud fra overskriften otte nye kostråd eller programerklæring for anvendelse af genteknologi. 7

9 Facebook-noter et er udarbejdelse af noter til en tekst ved anvendelse af et elektronisk medie, som kursisterne har et godt kendskab til. Forberedelse: Kursisterne læser teksten hjemme og får til opgave at have særligt fokus på enkelte elementer i teksten. 1) Kursisterne skal udarbejde en facebook-profil for personer fra den læste tekst. 2) Der gives retningslinjer for profilen. 3) Der skal derefter udarbejdes et papir med teksthenvisninger, der forklarer facebookprofilen. - Kursisterne var meget motiverede. - Kan overføres til andre fag, hvor det er hensigtsmæssigt at kunne forstå og udtrykke personers holdning, statsformer, integrationsformer, statistik, livsstil mm. 8

10 Fastholdelse et er at mindske fravær og at øge gennemførelsesprocenten. Forberedelse: Kursister med uacceptabelt fravær indkaldes til møde med følgende dagsorden. 1) Velkomst Indledning ved klasselærer: Hvorfor er det ekstra vigtigt med fremmøde midt i forløbet? Dette ses ift. kursisten selv, kursistens fremtidige planer, medkursisterne og undervisningen. 2) Studievejleder: Hvad er studieaktivitet? Fremmøde - forberedelse - aktiv deltagelse i timerne - opgaveafleveringer Alle punkter uddybes: Hvorfor er de vigtige hver især, og hvordan påvirker de hinanden? 3) Kursisterne arbejder: Hvordan forbedrer jeg min studieaktivitet? a. Individuelt arbejde - se bilag 1, side 62. b. Gruppearbejde: Grupperne skal blive enige om de to vigtigste punkter inden for hvert område: Fremmøde - forberedelse - aktiv deltagelse i timerne - opgaveafleveringer c. Fælles opsamling på tavlen. Her lægges positivt fokus på, hvordan de kan blive bedre til at klare hvert område. 4) Afslutning: Afdelingsleder præsenterer Opgaveværkstedet Regler for manglende opgaveaflevering, herunder ledelsens beslutninger ved manglende fremmøde, manglende studieaktivitet og generelt om skolens forpligtigelser over for det offentlige. - Både fremmøde og opgaveaflevering steg. - Kursisterne var glade for mødet og følte ikke, at de igen blev slået i hovedet med deres mangler, men følte at mødet hjalp dem. - Den stramme struktur gjorde dem trygge. 9

11 Differentieret gruppearbejde et er at sikre, at både de fagligt svage og de fagligt stærke bliver udfordret på det niveau, de er på. Kursisternes motivation og ansvar for undervisningen forventes øget, idet de selv vælger både gruppe og delemne. 1) Der udarbejdes gruppearbejde med delemner af forskellig sværhedsgrad, hvor der også tages hensyn til de sociale grupperinger. 2) Kursisterne vælger selv gruppe og emne. 3) Grupperne arbejder med det valgte emne: a. Informationssøgning b. De svageste grupper arbejder i klassen, mens de øvrige arbejder i studieværkstedet. De svageste grupper får mest lærerhjælp. c. Forberedelse af en præsentation/gennemgang for klassen. - De normalt uengagerede kursister fik et større ejerskab. - Der arbejdes fokuseret med de forskellige opgaver. - Det var især i informationssøgningsfasen, det lykkedes at engagere de svageste kursister - det var vanskeligt at fastholde deres interesse. - Der var utilfredshed med, at de ikke skulle lave det samme og derfor måske ikke lærte det samme. - Det er et stort arbejde at fremstille materialet. I geografi er følgende afprøvet: - Arbejde med vandboringer: Den ene gruppe får udleveret en detaljeret vejledning og arbejder selvstændigt i studieværkstedet med udvalgte boringer, de skulle finde i den nationale database. Den anden gruppe arbejder i klassen med boringer, hvorfra de selv får deres vand. - Kvælstofkredsløbet: Den ene gruppe arbejder med teoretisk gennemgang, mens den anden anvender billeder i deres gennemgang. - Kursisterne får udleveret opgaveark med seks forskellige opgaver med forskelligt fokus. Opgaverne er søgt udarbejdet, så de appellerer til kursister med forskellig læringsstil. I dansk er der arbejdet med følgende - se bilag 2, side 63: - Musik og lyrik: Der blev udarbejdet et gruppearbejde med tre spørgsmål, hvor kursisterne valgte sig ind efter niveau og interesse. Kursisterne arbejdede i to lektioner og fremlagde efterfølgende deres arbejde for klassen. 10

12 Rød, gul og grøn gruppearbejde At støtte den enkelte og en positiv klasserumskultur ved at undervisningsdifferentiere i forhold til lærerrolle og stilladsering. 1) Kursisterne deles op i tre grupper ud fra følgende spørgsmål (skrives på tavlen): Faglig kompetence: Rød Gul Grøn Hvor sikker er du på de faglige begreber vi arbejder med? Ikke sikker Lidt sikker Helt sikker Studiekompetence: Hvor god er du til at arbejde selvstændigt? Ikke så god Lidt god Rigtig god 2) Der uddeles en enslydende opgave til alle kursister. (eksempelvis arbejdsspørgsmål til analyse af novelle) 3) Grønne grupper får besked på at gå i værksstedet og arbejde. 4) Gul og røde grupper bliver i klassen, hvor spørgsmålene og arbejdsgangen gennemgås. 5) Gule grupper får spørgetid og får derefter besked på at arbejde på gangen. 6) De røde grupper bliver i klassen, de får spørgetid, og de faglige begreber, der er tilknyttet arbejdsspørgsmålene, forklares. 7) De røde grupper bliver bedt om at arbejde i klassen. Læreren har base i klassen, men går naturligvis rundt til de andre grupper. 8) Der er fælles opsamling af besvarelser. - Det er muligt at give ekstra forklaring og støtte til dem, der behøver det, uden at andre grupper af kursister synes at tiden spildes. - På sigt må intentionen være, at de grønne grupper sendes af sted uden arbejdsspørgsmål, men derimod selv finde på de relevante spørgsmål. - Gruppeinddelingen kan kun foreslås som et alternativ til andre gruppekonstellationer, da det kan virke (selv)stigmatiseringen altid at ende i den røde gruppe. - Læreren kan som alternativ sætte grupperne efter ovenstående spørgsmål, men der skal være åbenhed omkring kriterierne for gruppedannelse. Kursisterne fornemmer det alligevel. Oftest lader jeg kursisterne indplacere sig selv. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. - Arbejdsformen er baseret på Karin Løvenskjold Svejgaards Rød, gul, grøn - en metode til undervisningsdifferentiering, der virker. Se uddrag på 11

13 Rød, gul og grøn efter lektier At støtte den enkelte og en positiv klasserumskultur ved undervisningsdifferentiere i forhold til materialet, både i forhold til mængde og sværhedsgrad. 1) Kursisterne deles op i tre grupper ud fra følgende spørgsmål (skrives på tavlen): Faglig kompetence: Hvor sikker er du på de faglige begreber vi arbejder med? Studiekompetence: Hvor let har du ved at læse lektier? Rød Gul Grøn Ikke sikker Lidt sikker Helt sikker Ikke så let Lidt let Rigtig let 2) Kursisterne tildeles en fælles mængde lektier, men bliver ansvarlige for hver deres del af lektien. Lektierne uddeles enten ud fra betragtninger om sværhedsgrad eller mængde. 3) På klassen arbejdes der sekvenseret mellem gruppearbejde og fremlæggelse i plenum: a) Alle er i klassen, men de sidder inddelt i de farvede grupper. b) I grupperne genfortæller kursisterne deres lektie for hinanden og korrigerer hinanden, hvis der er behov for det. c) I plenum fremlægger grupperne en redegørelse for deres lektie. d) I grupperne besvares uddelte spørgsmål til den tildelte lektie. e) I plenum fremlægger grupperne deres svar. f) Læreren samler op og konkluderer. - Ved at møde en overskuelig lektie og opgave tager kursisterne ansvar. - Alle kursister bliver på denne måde ekspert i deres lektie og får på denne måde en vigtig stemme i fællesskabet. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 12

14 CL i forbindelse med klasseledelse et med CL-undervisningen var at få kursisterne til at føle ansvar for undervisningen og at få de svage kursister med. Vi har arbejdet med forskellige former for CL-aktiviteter i fagene: dansk, historie, engelsk, religion og samfundsfag. Klassen har været opdelt i 7 grupper, hvor de i løbet af året har været placeret i 3 forskellige grupper. - Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse (se bilag 24, side 101) for at klarlægge kursisternes tilfredshed med CL-undervisningen. godt middel dårligt ved ikke Gruppearbejde Ansvar 9 16 Hjælp Udbytte Der kan ikke drages klare konklusioner, da svarene er meget forskellige. Måske kan man sammenfattende konkludere, at. CL-initiativ har været mest positiv (godt/middel), men uden et entydigt svar. - Gruppedannelsen er vigtig for CL arbejdet. Der blev taget godt imod de første grupper, som blev dannet efter CL princippet. Men da vi efterfølgende lavede grupper i forhold til ønsker hos faglærere, var det ikke samme succes. Den sidste gruppedannelse, hvor vi tog hensyn til både kursisternes ønsker og den forrige gruppedannelse fungerede bedre. Vi kunne med fordel have skiftet grupperne ud noget oftere. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 13

15 Historiequiz på tre taksonomiske niveauer et med CL-undervisningen var at få kursisterne til at føle ansvar for undervisningen og at få de svage kursister med. En variant af quiz-øvelser. 1) Nogle grupper laver redegørende spørgsmål, nogle laver analysespørgsmål, og nogle laver diskussionsspørgsmål ud fra en lektie de har fået for hjemmefra. 2) Alle i gruppen skal lave mindst et spørgsmål, og de skal sammen i gruppen besvare spørgsmålene. 3) Herefter deles de i to hold, hvor der på begge hold er grupper med redegørende, analyseog diskussionsspørgsmål. De præsenterer deres spørgsmål og svar for hinanden. 4) Herefter laves en konkurrence, hvor der gives forskellige point efter om det er et redegørende, analyse- eller diskussionsspørgsmål. Kursisterne bliver bedt om selv at besvare de spørgsmål, som modgruppen ikke kunne besvare. - en var en succes i historie. - Der er mange drenge i klassen som er konkurrencemindede og det er en klasse som godt kan lide at lave noget sammen, hvorfor sådan en øvelse kan være en succes. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 14

16 Lektielet et er at træne kursisterne i at læse svære tekster på klassen, så de efterfølgende har større forudsætninger for at gøre det hjemme. Forberedelse: Kursisterne forbereder baggrunds- og lærebogsstof hjemmefra. 1) Kildetekster mm. læses i fællesskab på klassen. Kortere tekster læses højt, mens længere tekster læses individuelt. Ved længere tekster gives arbejdsspørgsmål til støtte til læsningen. - Baggrundsstoffet er ikke altid læst, hvilket betyder, at kursisterne ikke har de samme forudsætninger for at læse kildetekster på klassen. Dette kan imødegås ved at klasseopdele efter forberedelsesgrad. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 15

17 Lektiefrit et er at træne kursisterne i at læse lektier. Det er ligeledes at give kursisterne oplevelsen af at være forberedt. 1) Kursisterne får tid i timen til læsning af lektien. 2) Der gives arbejdsspørgsmål/støttespørgsmål til teksten. 3) Arbejdsspørgsmålene kan differentieres i forhold til niveau. 4) Der gives efterfølgende en quiz/test i det læste stof. Dette kan gøres efter endt læsning eller efter et forløb. - Opfølgning i form af quiz/tests viste, at en del havde styr på begreber. - Lektieformen kan være meget tidskrævende, og det er væsentligt at tage hensyn til kursisternes læsehastighed, da denne kan variere meget. - Ikke alle kursister fordyber sig i læsningen. - Man kan med fordel lave differentierede arbejdsspørgsmål. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 16

18 Personlig lektie et med øvelsen er at udfordre kursisterne på det niveau, de er på samt at skabe ejerskab over lektierne. 1) Der udvælges 5-7 kursister. 2) Kursisterne får stillet en opgave, de enten skal løse i samarbejde med andre kursister eller alene. Opgaven kan være at lære et antal gloser udenad eller bøje et specifikt verbum som er svært. Det kan også være et begrænset tekstområde, kursisten er ansvarlig for. Lektien kan også bestå af et rollespil, som skal opføres for klassen eller et specifikt grammatisk emne. 3) Opgaven tilpasses den enkelte kursists niveau og kan således variere i sværhedsgrad og omfang. 4) Opgaven fremlægges/gennemgås på klassen, således at lektien er forpligtende og bliver brugt aktivt. - Kursister med en personlig lektie tager opgaven alvorligt, og den personlige lektie kan derfor fremme motivation og læring hos kursisterne. - Udarbejdelse af personlige lektier er arbejdskrævende, da det er vigtigt, at kursisternes individuelle niveau er tænkt ind, når lektien udarbejdes. - Den personlige lektie er afprøvet i sprogfag, men kan overføres til andre fag. - I fx naturvidenskabelige fag kan mindre emner gennemgås af kursister enten enkeltvis eller i mindre grupper. Kursister kan også her være ansvarlige for svære begreber eller andet. 17

19 Klasseopdelt lektie et med den klasseopdelte lektie er at give mulighed for differentieret undervisning. 1) Klassen deles i to efter fagligt niveau eller efter forberedelsesgrad/forståelsesgrad. 2) Der afholdes en time med hver halvdel, mens resten sidder i studieværkstedet og løser opgaver i relation til teksten. Opgaverne kan udarbejdes, så de er sværere og på et højere taksonomisk niveau i den ene gruppe. 3) I den fagligt svage gruppe læses op og stilles forståelsesspørgsmål. I den fagligt stærke gruppe arbejdes med analyse. - Der er en tryghed i at være færre og i at være sammen med andre på nogenlunde samme faglige niveau. - De fagligt stærkeste kursister bliver udfordret. - Der kan tages højde for forskellig forberedelsesgrad, og kursisterne mærker fordelen ved at forberede sig, da der så kommer mere nuance i diskussioner og analyser. - Den klasseopdelte lektie er tidskrævende. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 18

20 Den skriftlige lektie For at udarbejde en rapport eller opgave på et tilfredsstillende niveau kræves forståelse for den teoretiske baggrund for emnet. et med den skriftlige lektie er derfor at øge kursisternes faglige niveau samt niveauet af deres skriftlige afleveringer. 1) Kursisterne arbejder med den skriftlige lektie på klassen. - Niveauet på det skriftlige arbejde hæves, ligesom flere kursister får afleveret til tiden. - Der er mulighed for differentiering, da kursisterne arbejder ud fra det niveau, de er på. - Det er tidskrævende, at kursisterne anvender tid på klassen til at arbejde med deres skriftlige arbejde. - Niveauet af det skriftlige arbejde hæves. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 19

21 Alternative lektier et med de alternative lektier er at sikre, at vigtige begreber forstås samt at give lektielæsningen fokus. 1) Der gives nøgleord og begreber som lektie, som skal forstås, når lektien er læst. 2) Kursisterne opfordres til at søge begrebsafklaring og viden ad alternative veje såsom opslagsværker, Google, tv-programmer og andet. 3) Efter kursisterne har søgt oplysninger, kædes disse sammen med kilden/teksten. - Den alternative lektie giver gode resultater. - Kursisterne forbereder sig ikke altid på den ønskede måde, da de ofte forsøger kun at forstå begreberne og ikke læse lektien. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre formålet med lektien: Er det vigtigst at forstå begreberne eller at læse teksten? - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 20

22 Foregribelse af lektier et med denne øvelse er at klæde kursisterne bedre på, inden de læser lektier hjemme. 1) Kernebegreber gennemgås, inden lektien gives, så kursisterne gives et startskud i forhold til nyt stof. 2) Der gives evt. arbejdsspørgsmål til teksten, der gør det klart, hvad der forventes af dem, og hvad de skal gøre med teksten. - Metoden gav resultater i form af kvalificerede diskussioner og afklaring af evt. tvivlsspørgsmål på forhånd, så kursisterne ikke sidder alene med det derhjemme. - Metoden øgede dog ikke kursisternes forberedelse. Dette kan imødegås ved at koble aktiviteten til de øvrige lektieaktiviteter, fx den personlige lektie. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 21

23 Afvekslende lektieformer et med aktionen er at planlægge lektier og forberedelse ud fra kursisternes lektievaner. 1) Der uddeles spørgeskema i klassen for at undersøge kursisternes lektievaner. 2) Ud fra lektievaner udarbejdes plan for lektiearbejdet - nedenfor er vist en udsnit af eksempler: a. Forberedelseslektier - individuelt og i grupper støttet af lærergennemgang - herunder kreative øvelser med henblik på at komme ind i stoffet, samt gennemgang af lektien sammen b. Traditionelle lektier, hvor alle har læst hjemme og taget noter c. Små mundtlige oplæg til kursister d. Klasselektier - kursisterne har i grupper udarbejdet noter til fælles brug e. Efterbearbejdelseslektier f. Læsestrategier - Kursisterne finder afvekslingen god. - Niveauet kan blive lavt, når kursisterne selv tager ansvar for undervisningen. - Efterbearbejdningslektier har givet gode resultater. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 22

24 Lektier med videobanker et er at få kursisterne til at læse lektier. 1) Læren udarbejder en video med lektien (f.eks. en podcast). 2) Videoen erstatter den traditionelle lektielæsning i emnet. - Kan hjælpe kursister med at forstå svært stof. - Virker motiverende. - en er ikke fagspecifik og kan derfor overføres til alle fag. 23

25 Omvendte lektier et er at få kursisterne til at lave deres hjemmearbejde. 1) Der præsenteres færdselsregler for lektielæsningen (se bilag 25, side 102). 2) Teoretisk stof og baggrundsstof læses på klassen. 3) Der løses opgaver, findes data mm. hjemme. 4) Hvis ikke hjemmelektierne er løst eller hvis kursisterne er gået i stå laves en kort skriftlig tilbagemelding (se bilag). - Kursisterne kan få støtte til lektielæsningen. - Det opleves at hjemmearbejdet laves i højere grad. - Kursisternes læsehastighed varierer og det tager derfor lang tid at nå igennem en bestemt mængde stof. - Da undervisningsformen er tidskrævende kan det overvejes at skære ned på stofmængden. 24

26 Repetitionskort et med repetitionskort er at skabe aktivitet, og at kursisterne både formulerer sig teoretisk og vurderer noget der allerede er skrevet. Forberedelse: Alle kursister får udleveret et stykke karton eller papir at skrive på. 1) Kursisterne får fem minutter til individuelt at redegøre skriftligt for et begreb eller en teori på det kort, de har fået udleveret. 2) Kursisterne går rundt mellem hinanden og bytter kort, indtil læreren stopper dem, og de finder sammen to og to. 3) Parrene fordeler syv point mellem deres to kort. Forinden redegør læreren for, hvilke kriterier pointene skal gives efter. Alle syv point skal bruges. 4) Trin 2 og 3 gentages til alle kort har fået fem vurderinger. Der kan altså maksimalt gives 35 point til hvert kort. 5) Der samles op. Vinderkortet udpeges sammen med et par andre gode, og forskellige faglige og pædagogiske pointer diskuteres. - Øvelsen egner sig til repetition og/eller opsamling på en lektie. - Øvelsen kan bruges i flere fag, fx kan man i dansk sammenligne og vurdere personkarakteristikker eller lignende. 25

27 Beviskonkurrence et er at repetere specifikke beviser i matematik. 1) To grupper af tre personer kommer til tavlen. De to grupper skal dyste mod hinanden om, hvem der hurtigst kan blive færdig med et bevis. 2) Hver kursist skriver en linje ad gangen og stiller sig bag i køen, så den næste kan komme til tavlen. Hvis en kursist kommer til tavlen uden at kunne skrive den næste linje, må vedkommende stille sig tilbage i køen igen. 3) Kursisterne fortsætter med at bytte på den måde, indtil de to beviser står på tavlen. - Der er stor aktivitet, da man har seks kursister ved tavlen på én gang. Samtidig bliver resten af kursisterne nysgerrige og mere opmærksomme på, hvad der sker. - I sprogfagene kan man finde synonymer. - en kan anvendes til årsags- og virkningsforhold i fx historie, hvor kursisterne skal liste årsager til Hitlers fald eller i naturfag, hvor kursisterne fx kan liste årsager til forskellige livsstilssygdomme. - en kan anvendes til træning af argumentation, fx for og imod abort. 26

28 Bevispuslespil et er et øget fokus på den overordnede forståelse af, hvad et bevis er for en størrelse samt strukturen i det. Forberedelse: Beviserne skal klippes i stykker, så hver linje er klippet ud. 1) Kursisterne sidder sammen parvis og får tildelt et bevis, som er klippet ud, så der er en linje på hver lap. Opgaven er nu at samle beviset igen, så det ligger i korrekt rækkefølge. 2) Hvert par gennemgår sit bevis for de andre. - Øvelsen kan hjælpe de svage kursister, som måske har svært ved det tekniske i beviset. - I dansk kunne man klippe et digt ud i strofer/vers og bede kursisterne om at samle det igen. Fokus kunne fx være på komposition eller rim. 27

29 Møde på midten med modeller et er at give kursisterne en dybere forståelse for matematiske modeller og deres rækkevidde samt at lære kursisterne, hvor matematikken findes i verden omkring dem. Forberedelse: Kursisterne skal på forhånd finde et eksempel på noget, som kan beskrives ved en lineær og eksponentiel funktion. 1) Kursisterne sidder i grupper på fire, hvor de på skift fremlægger deres bud. 2) De bedste bud skrives på det fælles papir. 3) Kursisterne skal nu stille spørgsmål, som kan besvares vha. modellerne og udregne svarene. 4) Der laves et fælles dokument med de forskellige modeller. - Øvelsen giver en god aktivitet i klassen, hvor alle kursisterne får lavet noget og kommer til orde. - Øvelsen er også tænkt som en differentieringsøvelse, så alle kan have et eller andet at byde ind med. - Det er svært for dem, når de selv skal finde på en model. Det bliver nemmere, når de skal vurdere de forskellige modeller i forhold til hinanden og stille spørgsmål til dem, og stort set alle kan være med til at udregne svarene på disse spørgsmål. - Det mest problematiske i øvelsen er, at det er sjældent, at alle kursisterne har forberedt sig. Det giver en stor forskel på, hvornår de forskellige grupper bliver klar til at lave det fælles dokument. - NF: Kursisterne laver en liste over kemikalier i deres kosteskab og skal efterfølgende undersøge sikkerhed. - Kursisterne kan lede i reklamer efter fx impressionistiske træk. 28

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Made in Germany. Eleverne kan bruge forløbets tekster og links som pensum ellers synopsis tekster samt ordforrådsskattekiste udover Mein Wörterbuch.

Made in Germany. Eleverne kan bruge forløbets tekster og links som pensum ellers synopsis tekster samt ordforrådsskattekiste udover Mein Wörterbuch. Made in Germany Niveau 8. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Forløbet tager udgangspunkt i kendte tyske varemærker, hvor elevene stifter bekendtskab med store, kendte mærker som f.eks. Aldi, Adidas

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser.

Mein Kiez. Mein Kiez præsenterer eleverne får nogle af områderne i Berlin. De skal læse kort og beskrivelser, hvortil der også er lytteøvelser. Mein Kiez Niveau 9. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Mein Kiez er et forløb, hvor eleverne møder Berlin set gennem unge berliners øjne. De skal høre musik, læse digte og rejse på tur med Clara

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj

Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj Hvorfor er medialisering godt i sprogundervisning? Det er helt tydeligt, at det øger motivationen for faget hos den enkelte elev, når det er muligt at anvende

Læs mere

Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall

Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall Genrepædagogik i fremmedsprog - hvad er det? Genrepædagogik - The Teaching Learning Cycle Stilladsering og læring CL- strukturer

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

At aktivere elevernes forhåndsviden Åben diskussion 20-25 minutter

At aktivere elevernes forhåndsviden Åben diskussion 20-25 minutter Forløb korstogene Faglige mål: reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem redegøre for centrale udviklingslinjer og

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Elevens alsidige personlige udvikling

Elevens alsidige personlige udvikling Elevens alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Mål Tegn 0.-3. klasse Tegn 4.-7. klasse Tegn 8.-9. (10.)klasse kan samarbejde kan arbejde i grupper á 3-4. arbejder sammen med en makker om opgaver.

Læs mere

Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Hvorfor er du, som du er

Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund Hvorfor er du, som du er Forløb til Identitetsdannelse i det traditionelle, moderne og senmoderne Hvorfor er du, som du er Forløbet er målrettet 1hf historie i KS-samarbejdet. Der er taget udgangspunkt i familiestruktur i forhold

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS

BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS BØJ UDSAGNSORD MED CITIBOIS Lektionsplan 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem omformuleres, hvis eleverne

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Klarhed, progression og fælles sprog i fagene samfundsfag, KS, dansk og engelsk.

Klarhed, progression og fælles sprog i fagene samfundsfag, KS, dansk og engelsk. Klarhed, progression og fælles sprog i fagene samfundsfag, KS, dansk og engelsk. Involverede klasser: 3x samfundsfag, 2q dansk og 2p engelsk. Involverede lærere: Nicolaj Rasmussen Christiansen (samf),

Læs mere

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis 1 Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis Målet med denne øvelse er, at du som vejleder skal blive god til At støtte din kandidat i forberedelsen til næste workshop At træne evnen til at tydeliggøre

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner

Hundefutter. Om forløbet. Niveau. Varighed. 9. klasse. 10 lektioner Hundefutter Niveau 9. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet til filmen Hundefutter er målrettet 9. klassetrin i grundskolen. Forløbet er struktureret således, at elevernes sproglige

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed LÆRERVEJLEDNING Fattigdom og ulighed KERNESTOF FAG 1: Samfundsfag På a-niveau lærer eleverne at: Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 2. gang Gry Sandholm Jensen Fra sidste gang Uklare punkter fra sidste gang: 1. De studerendes forberedelse og motivation Forventningsafstemning med både VIP og de

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

8. klasse Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. skoleåret 2016/17

8. klasse Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. skoleåret 2016/17 8. klasse Engelsk Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen skoleåret 2016/17 Det overordnede formål med engelskundervisningen er, at eleverne tilegner sig sproglig kommunikativ kompetence. Eleverne skal

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Mobillæring. Vejle, oktober 2011

Mobillæring. Vejle, oktober 2011 Mobillæring Vejle, oktober 2011 Hvordan bruger vi mobiltelefoner i undervisningen? http://www.youtube.com/watch?v=cl9wu2kwwsy o Vi har arbejdet med CL i 3 år. Alle sidder i grupper. o Vi har lektiefri

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Inspirationskatalog: Hvordan inddrager jeg mere skriftlighed i min undervisning?

Inspirationskatalog: Hvordan inddrager jeg mere skriftlighed i min undervisning? Inspirationskatalog: Hvordan inddrager jeg mere skriftlighed i min undervisning? Udarbejdet af deltagere i Projekt Faglig Skrivning: Ursula Olander (Dansk), Anne Mette Bodin (Engelsk), Lene Vagn Rasmussen

Læs mere

Selvevaluering Bifrost Dansk 8. klasse

Selvevaluering Bifrost Dansk 8. klasse Evaluering dansk i 8. klasse Af Jord er du kommet 2013 Evalueringsopgave - Menneskestatuer Hosekræmmeren Opgave: find centrale steder i novellen, som er bærende for handlingen. Brug din viden fra analysen

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17

Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Evaluering af nøgleområder 15/16 og forslag til nøgleområder 16/17 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 15/16 1. Elev-/ kursistrollen, herunder a. motivation (fra elev/kursist til studerende)

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i fag: Afsætning A Klasse: HH1c Lærer: KIL Sammenhæng

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

EU et marked uden grænser - Elevvejledning

EU et marked uden grænser - Elevvejledning EU et marked uden grænser - Elevvejledning Dette delemne handler om argumenter, tidslinjer og ideologier. I dette delemne bliver du præsenteret for opgaver, hvor du skal lære at bruge argumenter og arbejde

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Flipped Classroom i tysktimerne Af Mette Brusgaard

Flipped Classroom i tysktimerne Af Mette Brusgaard Flipped Classroom i tysktimerne Af Mette Brusgaard Med brugen af Flipped Classroomkonceptet i tyskundervisningen flyttes gennemgangen af grammatiske emner på dansk og dele af klassearbejdet med tyske videoklip

Læs mere

18 High Street. Forløbet er tilrettelagt således, at det henvender sig til 4.-5. klasse, da tekstmængden er begrænset og opgaverne forenklede.

18 High Street. Forløbet er tilrettelagt således, at det henvender sig til 4.-5. klasse, da tekstmængden er begrænset og opgaverne forenklede. 18 High Street Niveau 4. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Forløbet 18 High Street tager udgangspunkt i et hus, hvor eleverne møder to forskellige familier. De får et indblik i de forskellige

Læs mere

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Af Flemming B. Olsen I vores forsøg med næsten lektiefri undervisning er et af succeskriterierne, at der hos lærerne sker en didaktisk videreudvikling,

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96.

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96. Den mundtlige prøve Ved prøveterminen 2009 blev engelsk udtrukket som mundtligt prøvefag på 8 skoler. Herudover har elever fra yderligere 10 skoler valgt at gå til den mundtlige prøve i engelsk. I alt

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Forløb om ny skriftlighed billedkunst

Forløb om ny skriftlighed billedkunst Forløb om ny skriftlighed billedkunst Billedkunst ny skriftlighed Til kortere forløb, men måske især til det selvstændige projekt. Et værk udleveres, hver især beskriver og fortolker værket. ( omfortolkning

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Aktive strukturer, motivation og samarbejde

Aktive strukturer, motivation og samarbejde Aktive strukturer, motivation og samarbejde 2016 2017 På skoleglæde.nu finder I materiale, ideer og inspiration: Artikler & forskning Motion & bevægelse Leths klassefitness Tips til motivation Aktiv undervisning

Læs mere

Årsplan for 8. klasse i dansk

Årsplan for 8. klasse i dansk Årsplan for 8. klasse i dansk Formål: Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Herunder styrkes elevernes skriftlighed,

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere