Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune"

Transkript

1 Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014

2 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at foretage en tidlig screening af de unges ressourcer, barrierer og indsatsbehov i forbindelse med de indledende visitationssamtaler og afgivelse af uddannelsespålæg. Derudover kan guiden understøtte UU-vejledere, studievejledere på uddannelsesinstitutioner og jobkonsulenter i en række samarbejdende a-kasser i at opnå et fælles sprog omkring den enkelte unges behov og muligheder i forhold til den konkrete indsats frem mod uddannelse og uddannelsesstart. Guiden er en del af projektet Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune, som bl.a. har til formål via screening at få iværksat en indsats, som sikrer, at de unge opnår kompetencer, som kan mindske deres risiko for langtidsledighed i form af uddannelse. Som led i projektet etableres samarbejdsaftaler mellem Jobcenter Struer og UC Holstebro, samt en række udvalgte a-kasser. Screeningen er ét blandt flere redskaber til at sikre et fælles sprog og målrettet indsats for unge, der modtager uddannelsespålæg. Projektet er medfinansieret af Beskæftigelsesregionen. Hvorfor screene i samtalen? Eksisterende viden fra forsøg og analyser peger på, at jo tidligere der sættes ind over for ledige med risiko for langtidsledighed, jo større er muligheden for at afhjælpe de problemstillinger, der øger risikoen for langtidsledighed. For unge handler dette i høj grad om uddannelse. Screening gør det muligt at iværksætte en tidlig og målrettet indsats for at støtte den unge i at blive uddannelsesparat og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Screeningen kan udføres på flere måder f.eks. med eller uden brug af pejlemærker. I dette projekt er valgt at screene efter pejlemærker. Pejlemærker er noget bestemt, som man kigger efter dvs. noget som indikerer en forøget risiko i forhold til målet om uddannelse det kan fx være motivation, højest gennemførte uddannelse, karaktergennemsnit, tidligere afbrudte uddannelser, støtte i netværk mv. Pejlemærkerne tager i denne guide afsæt i profileringsværktøjet fra STAR samt input fra projektets arbejdsgruppe. For yderligere information om profileringsværktøjet, se Digitalt profilafklaringsværktøj Hvem skal screenes og hvornår? Målgruppen for screeningen er alle unge under 30 år uden uddannelse, som møder til en visitationssamtale. Screeningen kører som test i perioden fra 1. oktober 2014 til januar 2015, og i denne periode vil der løbende blive fulgt op på erfaringer og behov for evt. tilpasninger af guiden, så den endelige model for screening og afgivelse af uddannelsespålæg driftes fra 1. februar Hvordan skal screeningen gennemføres? Der er aftalt følgende principper og retningslinjer for screeningen: Screeningen af de ledige baseres på personlige samtaler Som forberedelse til samtalen skal den unge udfylde spørgeskemaet i profileringsværktøjet fra STAR via Jobnet. Hvis ikke det er udfyldt forud for visitationssamtalen kontaktes den unge af sagsbehandleren med opfordring til at 2

3 udfylde skemaet alternativt udfyldes det sammen med sagsbehandleren til første visitationssamtale Resultatet af profilafklaringsskemaet sendes til sagsbehandleren via Jobnet, og sagsbehandleren gennemlæser svarene som en del af forberedelsen til visitationssamtalen Screeningen udføres ved at drøfte den unges besvarelser i profileringsværktøjet samt de yderligere pejlemærker i denne guide i fm. visitationssamtalen. På baggrund af drøftelserne udfylder sagsbehandleren et screeningsskema, hvor det samlet vurderes, om den unge er: åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat På baggrund af samtalen startes den unges uddannelsesplan op med angivelse af indsatser, som matcher den unges behov, ressourcer og interesser Som støtte til at vurdere indsatser er der udviklet en række indsatsgrupper og indsatspakker, som angiver hvilke indsatser der som udgangspunkt skal tilbydes i forhold til en række typiske udviklingsbehov hos de unge Hvad indeholder guiden Guiden er tænkt som et støtteværktøj til vurdering af uddannelsesparathed og afgivning af uddannelsespålæg. Guiden er ikke en manual, som skal følges fra A til Z. Den kan fungere som et opslagsværk, hvor man kan hente vejledning og støtte til at foretage den konkrete screening. Derudover indeholder guiden konkrete skemaer, som skal benyttes systematisk omkring vurdering af uddannelsesparathed, samt foreløbige skabelon for overlevering af viden til uddannelsesinstitutioner ved uddannelsespålæg. 3

4 2. Fokuspunkter for brug af profileringsværktøj i visitationssamtalen 2.1 Pejlemærker ved brug af profileringsværktøjet i visitationssamtalen Som støtte til sagsbehandlerens vurdering af den unges uddannelsesparathed er lavet en række pejlemærker til brug i visitationssamtalen i form af profileringsværktøjet fra STAR. Pejlemærkerne tager afsæt i dokumenteret viden i forhold til, hvilke forhold, der er vigtige for, om den unge har kompetencer og forudsætninger for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Pejlemærkerne fra profileringsværktøjet, som indgår i resultatet på nettet er: Seneste afsluttede uddannelse (hvis den unge har gennemført en gymnasialuddannelse er det tegn på, at den unge er åbenlyst uddannelsesparat) Alder (hvis den unge er under 25 år er det tegn på, at den unge er åbenlyst uddannelsesparat) Tidspunkt for søgning om uddannelseshjælp (hvis den unge ikke har søgt uddannelseshjælp i de første måneder efter senest færdiggjorte uddannelse er det tegn på, at den unge er åbenlyst uddannelsesparat) Forsørgelseshistorik (hvis den unge ikke i større omfang har modtaget kontanthjælp er det tegn på, at den unge er åbenlyst uddannelsesparat) Derudover indeholder profileringsværktøjet en række pejlemærker, som ikke direkte indgår i resultatet af profilafklaringen på nettet, men som først kommer i spil i selve visitationssamtalen. Disse pejlemærker er: Motivation for at gennemføre en uddannelse Den unges eget syn på udfordringer for at gennemføre en uddannelse Tidligere afbrudte uddannelser Karaktergennemsnit fra folkeskolen 2.2. Fokuspunkter for i visitationssamtalen Projektets arbejdsgruppe har udarbejdet 4 fokuspunkter i forhold til at gennemføre visitationssamtaler i Struer kommune. Hvert fokuspunkt understøttes af et eller flere spørgsmål i profileringsværktøjet. Det betyder, at samtalen kan forberedes ved at orientere sig i den unges svar forud for samtalen og spørge uddybende ind til den unges svar undervejs i samtalen. Fokuspunkterne angiver et bud på en rækkefølge for, hvad der skal drøftes i visitationssamtalerne, som kan sikre, at samtalen fører frem til en uddannelsesplan, som den unge har medejerskab til. Rækkefølgen kan naturliglis kan variere i forhold til, hvad der fylder i den enkelte samtale, og hvordan den enkelte samtale udvikler sig. 4

5 Fokuspunkt 1: Ansvar for eget liv og egne beslutninger Baggrund Individuelle forhold En af de faktorer som er mest afgørende for at kunne motivere og trække sig selv i et længere uddannelsesforløb er, at man har ejerskab for den plan og de valg, der skal træffes. Det er derfor vigtigt, at den unge tager ansvar for eget liv i forhold til selv at træffe et valg om uddannelse både generelt og i forhold til det konkrete studie. Der er stor forskel på, hvor meget kammarater og forældres meninger har indflydelse på den enkelte unge, og der er stor forskel på, hvor meget den unge har behov for andres meninger at støtte sig op ad. Det er vigtigt, at den unge bruger de andres meninger til at blive klogere af i det omfang det giver mening for den enkelte, men at den unge samtidig er bevidst om ikke at lade sig styre af andres meninger. Det er derfor også vigtigt, at selve rollefordelingen er klar for den unge. Hvad skal sagsbehandleren være opmærksom på? Forberedende spørgsmål i profileringsværktøj Fokus på, at den unge tager mødet med sagsbehandleren selv (uden forældre) Fokus på, at den unge selv kommer med ønsker, idéer, holdninger osv. under samtalen Fokus på, at den unge selv svarer, hvis forældre fx deltager i samtalen Fokus på at vende forældrenes holdning til uddannelse, hvis de deltager i samtalen og ikke er stemt for uddannelse Fokus på, at vende forældrenes syn på egen rolle i forhold til at lade den unge tage ansvar for eget liv ved at forholde sig selvstændigt til uddannelsesvalg og svare på egne vegne, hvis de fylder meget på mødet Det at udfylde profilafklaringsskemaet er understøttende for at tage ansvar Spørge ind til resultatet fra profileringsværktøjet i ft. de åbenlyst uddannelsesparate o Hvad tænker den unge selv om resultatet? o Hvad tænker den unge selv om spørgsmålene? Spørge ind til resultatet fra profileringsværktøjet i ft. de ikke-åbenlyst uddannelsesparate o Hvad tænker den unge selv om resultatet? o Forventningsafstemning resultatet betyder ikke, at den unge ikke er uddannelsesparat eller skal arbejde mod uddannelse, men at vi skal drøfte, hvordan vi bedst understøtter den unge i at være/blive uddannelsesparat 5

6 Fokuspunkt 2: Afdækning af ressourcer og barrierer Baggrund For at kunne give et uddannelsespålæg og lave en uddannelsesplan, som er målrettet den enkelte unge, er det vigtigt at have afdækket, hvilke ressourcer den unge har. Afdækningen af ressourcer og barrierer har derfor til formål at hjælpe den unge til at se egne ressourcer og bruge dette som en motivation til at tale uddannelse generelt. Individuelle forhold Der er stor forskel på, hvordan den unges syn på egne ressourcer er, og det er derfor vigtigt, at den unge støttes i at se realistisk på egne ressourcer. For nogle betyder det, at afdækningen er en del af at opbygge den unge til at tro på sig selv. For andre betyder det, at afdækningen er en del af at vælge nogle drømme fra og andre til. Det er derfor vigtigt at afdækningen har et klart sigte mod den enkeltes uddannelsesparathed. Dvs. at den enkelte unge i afdækningen skal blive bevidst om, hvorfor ressourcerne er vigtige for gennemførelse af en kompetencegivende uddannelse. Hvad skal sagsbehandleren være opmærksom på? Der tages afsæt i de 5 grundelementer fra ressourceprofilen i samtalen: Eget uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv (drømme og ønsker) o Den unge kan være umoden og have behov for en stærk rollemodel/mentor til at plante idéen om uddannelse o Den unge kan være uafklaret uddannelsesretning og har hjælp til at navigere i uddannelsesmuligheder for at fastholde interessen Faglige og praktiske kvalifikationer o Den unge kan være usikker på egne kompetencer og evner og have behov for at få styrket udvalgte kvalifikationer inden studiestart Personlige og sociale kompetencer o Den unge kan være en social enespænder, som har brug for et netværk i et uddannelsesmiljø, som kan skabe værdi, respekt og forpligtigelse o Den unge kan have svært ved at trække sig selv sætte mål og fokusere på trinnene til målet Økonomi og netværk o Den unge kan fx have behov for hjælp til at lave et realistisk budget på SU og til at finde et godt fritidsjob, som kan supplere SU, og fjerne den økonomiske trængsel o Den unge kan have behov for et støttenetværk pga. manglende opbakning fra hjemmet fx en mentor Helbred o Den unge kan være psykisk skrøbelig, have lavt selvværd og have behov for rammer, retning og tryghed, som kan skabe både forpligtigelse og lyst Det er vigtigt, at afdækningen ikke laves som en kategorisering, som den unge ikke oplever nogen mulighed for at påvirke, men at afdækningen er afsættet for, hvordan det videre forløb skal være og dermed, at ressourcer er foranderlige og kan understøttes Forberedende spørgsmål i profileringsværktøj Spørgsmål 4 hvor vigtig tror du, at en uddannelse er for dine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet? Spørgsmål 2 har du lyst til at starte på en uddannelse af mindst 1 års varighed? Spørgsmål 1 hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? Spørgsmål 10 hvad var dit karaktergennemsnit i folkeskolen? Spørgsmål 7 Hvem spørger du til råds om uddannelse? 6

7 Pejlemærke 3: Afgrænsning af uddannelsesrettede barrierer (hvis relevant) Baggrund Mange unge står overfor at skulle finde deres plads i livet i netop de år, hvor de vælger uddannelse. Det betyder, at der er mange ting, som skal falde på plads for den unge, og at der er mange ting, som kan udfordre den unge på samme tid. En del af dette kan kun løses af den unge over tid, og er en proces, som den unge naturligt skal igennem for at blive et selvstændigt voksent menneske. Det er derfor vigtigt, at den unge får hjælp til at se og håndtere, hvad der er barrierer for uddannelse, og hvordan de barrierer kan afhjælpes. Individuelle forhold Hvad skal sagsbehandleren være opmærksom på? Der er stor forskel på, hvordan den unge håndterer evt. udfordringer, og dermed også forskel på, om udfordringen er en barriere for uddannelse. Det er derfor vigtigt, at afgrænsningen har et klart sigte mod, hvordan udfordringen påvirker den enkeltes uddannelsesparathed, så den unge er bevidst om, hvorfor det er vigtigt at arbejde med præcis de afgrænsede barrierer for at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Der skal være fokus på at afdække og afgrænse barrierer ud fra de 5 elementer i ressourceprofilen i fokusområde 2. Derudover skal der være fokus på, at hjælpe den unge med at parkere de udfordringer, som ikke er uddannelsesrelaterede ved at differentiere: Hvad handler om at finde sin plads i livet? Hvad handler om at finde sin plads blandt venner (hvad gør de andre)? Hvad handler om frustration over at skulle vælge tage samtalen om, at man skal vælge hele livet, og at det man bygger på uddannelse og job hele livet (tage presset af det eneste rigtige valg)? Hvad handler om angst for at træffe selvstændige beslutninger? Hvad er reelt uddannelsesrelateret (fokus på, at det handler om at finde glæde, motivation og mening på en kortere bane, end man ofte tror, når man skal træffe et uddannelsesvalg)? Hvad handler om dårlige erfaringer med folkeskole (fokus på, at det er et andet miljø, andre fag, og at der er hjælp at hente)? Hvad er alternativet til at følge uddannelsesplanen (fokus på det videre forløb og arbejdsmarkedsperspektivet)? Hvad kan vi gøre noget ved nu (hvilke indsatser kan tænkes ind i ft. de udviklede indsatsgrupper for unge)? Kobling til profileringsværktøj Spørgsmål 6 synes du, at det er svært at vælge uddannelse? Spørgsmål 8 er der noget, som gør det svært for dig at gennemføre en uddannelse? Spørgsmål 8a hvilke begrænsninger gør det svært for dig at gennemføre en uddannelse? Spørgsmål 9 er du tidligere startet på en uddannelse, som du afbrød? Spørgsmål 9a hvad var den vigtigste grund til, at du afbrød uddannelsen? 7

8 Pejlemærke 4: Uddannelsesplan Baggrund Uddannelsesplanen er værktøjet til at målrette en indsats efter borgeren aktuelle ønsker og behov og dermed styrke sandsynligheden for, at uddannelsespålægget resulterer i gennemførelse af en kompetencegivende uddannelse. Derfor er det vigtigt, at uddannelsesplanen præcist angiver, hvad der arbejdes mod, hvilke trin der er på vejen, hvad der forventes af den unge, og hvad der tilbydes af støtte. Det er også vigtigt, at den unge informeres om, hvad konsekvenserne er ved ikke at følge den plan, som sagsbehandler og den unge bliver enige om. Individuelle forhold Det er vigtigt, at den unge har ejerskab til indholdet i uddannelsesplanen, og at planen følges og tilpasses. Det betyder også, at uddannelsesplanen skal udarbejdes med afsæt i den enkeltes ønsker og behov, således den unge kan genkende sig selv i planen. Det er derfor også vigtigt, at sagsbehandleren er optaget af, hvad der driver den unge, hvad der er på spil i den unges liv, og hvordan den unge bedst understøttes i det videre forløb med afsæt i de udarbejdede indsatsgrupper. Hvad skal sagsbehandleren være opmærksom på? Der skal i udarbejdelse af uddannelsesplanen være fokus på: Hvilken uddannelse arbejdes der hen i mod? Synliggøre og drøfte vejen frem til målet Drøfte, hvor den unge ser sig på forskellige tidspunkter (om 1 mdr., 3 mdr. 1 år)? Bruge Jobspor som vejledning uddannelsesparate Bruge Uddannelsesguiden til de, som er åbenlyst uddannelsesparate Inddrage UU i forhold til vejledning om konkrete uddannelsesvalg Fastholde fokus på mål og plan for uddannelse, herunder hvad der skal til frem til uddannelsesstart Bruge indsatspakker fra de udviklede indsatsgrupper Afgive uddannelsespålæg med det sigte, som lægges i uddannelsesplanen og med afsæt i, om der er visiteret til åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat, eller aktivitetsparat Kobling til profileringsværktøj Spørgsmål 5 hvor ser du dig selv om seks måneder? Spørgsmål 5a hvor hurtigt tror du, at du vil gennemføre uddannelsen? 8

9 Ingen udfordring Lille udfordring Nogen udfordring Stor udfordring Meget stor udfordring Screeningsskema: A: Grundlæggende oplysninger 1) CPR: - 2) Tidligere uddannelsespålæg: 3) Dato: 4) Sagsbehandler: 5) Medlem af a-kasse: 6) Samtale: uger B: Den unges udfordringer i forhold til at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse (sæt kryds og uddyb eventuelt udfordringer) I hvilket omfang vurderer du, at følgende er en udfordring i forhold til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse? Evt. begrundelse i 1) Eget uddannelsesperspektiv motivation for 2) Eget uddannelsespektiv afklarethed I forhold til valg af uddannelse 3) Faglige og praktiske kompetencer 4) Personlige og sociale kompetencer 5) Økonomi og bolig 6) Netværk 7) Helbred 8) Misbrug 9) Historik erfaringer fra fx folkeskole og kontanthjælpssystemet 10) Andre væsentlige udfordringer C: Konklusion Er den unge åbenlyst uddannelsesparat / uddannelsesparat / aktivitetsparat (sæt ring)

10 3. Model for brug af uddannelsespålæg Jobcenter Struer ønsker at styrke samarbejdet med og om unge med uddannelsespålæg gennem følgende 3 tiltag: 1. Systematisk forberedelse af den unge omkring forløb i Jobcenteret med uddannelse som omdrejningspunkt 2. Systematisk videndeling til uddannelsesinstitutioner ved uddannelsesopstart omkring særlige udfordringer for de unge med uddannelsespålæg 3. Systematisk varsling og iværksættelse af fastholdelsesindsatser, hvis den unge vurderes udfaldstruet De 3 tiltag i det styrkede samarbejde er beskrevet nedenfor. 1. Systematisk forberedelse af den unge omkring forløb i jobcenteret med uddannelse som omdrejningspunkt Opgave Ansvar Krav og forudsætninger Udsendelse et velkomstbrev til den unge i fm. indkaldelse til samtale i jobcenteret De som modtager den unge i skranken Information til den unge om udfyldelse af profileringsværktøj ved henvendelse ved skranken Opfølgning på udfyldelse af profileringsskemaet på Jobnet forud for visitationssamtalen med den unge Aktiv anvendelse af profileringsværktøjet i visitationssamtalen Opfølgning på oplysninger om karaktergennemsnit De som modtager den unge i skranken Den enkelte sagsbehandler / den unge Den enkelte sagsbehandler / den unge I velkomstbrevet skal det fremgå, at samtalen omhandler uddannelse, og at den unge som forberedelse til samtalen skal gå ind på Jobnet og udfylde profileringsværktøjet. Ved henvendelse forklares den unge, at udfyldelsen af profileringsskemaet er en vigtig del af at forberede sig og kunne få målrettet hjælp Hvis ikke profileringsskemaet er udfyldt starter den unge med at udfylde profileringsværktøjet på jobcenteret. Det vil sige, at den unge udfylder skemaet inden den unge kommer ind til samtalen Hvis den unge stadig ikke har udfyldt skemaet på forhånd, udfyldes skemaet på mødet sammen med sagsbehandleren, og der spørges ind til, hvorfor skemaet ikke er udfyldt. Hvis ikke borgeren har oplyst karaktergennemsnit fra folkeskolen, skal der spørges ind til dette i samtalen. Da karakterer skal vedlægges til optag på en ungdomsuddannelse, pålægges den unge at finde karaktergennemsnit, hvis det ikke er udfyldt.

11 2. Systematisk overlevering af viden om uddannelsespålæg og borger til uddannelsesinstitution Opgave Ansvar Krav og forudsætninger Videregivelse af oplysninger om uddannelsespålæg og evt. Den enkelte sagsbehandler udfordringer i fm. en samarbejdsaftale uddannelsesopstart til den relevante uddannelsesinstitution Vurdering af: o Om den unge har særlige behov, som uddannelsesinstitutionen skal være opmærksom på o Om der er behov for mentorstøtte o Om der er behov for information om sideløbende indsatser, som understøtter den unges evt. udfordringer Løbende registrering af, hvor mange uddannelsespålæg, der er givet Løbende registrering af, hvor mange der er lavet overlevering på (antal sendte skemaer) Løbende opfølgning på, om de unge med uddannelsespålæg er påbegyndt uddannelse som planlagt Den enkelte sagsbehandler Opgaven er ikke placeret internt i Jobcenter Struer endnu Opgaven er ikke placeret internt i Jobcenter Struer endnu Oplysningerne skal videregives til alle uddannelsesinstitutioner, hvor der er Information om, hvor informationen konkret sendes til, samles i en oversigt med de forskellige uddannelsesinstitutioner i området efterhånden som samarbejdsaftaler omkring overlevering og fastholdelse falder på plads Det er endnu ikke aftalt med uddannelsesinstitutionerne, hvilken form overdragelsen skal have. Men til foreløbig inspiration er vedlagt et oplæg, som præsenteres for uddannelsesinstitutionerne i bilag 1: Overlevering ved uddannelsesopstart Der skal indhentes samtykke fra den unge, hvis der videregives oplysninger om helbred og behandling i overleveringsskemaet De enkelte afkrydsninger om særlige behov, indstilling til mentor og sideløbende aktiviteter skal altid være efterfulgt af en begrundelse for afkrydsningen, således uddannelsesinstitutionen har mulighed for at følge, hvorfor der er krydset af, som der er i skemaet (se bilag 1) Hvis der er udfordringer, som er taget hånd om, men som af en eller anden grund stadig er relevant viden for uddannelsesinstitutionen, så skal det anføres i 5 Registreringen skal være afsæt for at følge, hvor mange af de unge med uddannelsespålæg, som efterfølgende starter uddannelse som aftalt/planlagt, samt om overleveringerne gør en forskel i uddannelsesinstitutionernes modtagelse af de unge Registreringerne foretages hver måned Det er ikke aftalt med uddannelsesinstitutionerne endnu, hvor jobcenteret henvender sig mht. opfølgning på opstart (afventer tilbagemelding om kontaktpersoner) 11

12 3. Systematisk varsling og iværksættelse af fastholdelsesindsatser, hvis den unge vurderes udfaldstruet Opgave Ansvar Krav og forudsætninger Besked om påbegyndt uddannelse Varsling, hvis den unge er udfaldstruet Der er ikke aftalt en samarbejdsmodel omkring tilbagemelding og koordinering af fastholdelsesindsatser. Jobcenterets ønsker til et samarbejde er præsenteret på møde 7. oktober 2014 med UC Holstebro og UU, og det er aftalt, at UC Holstebro vender tilbage omkring deres ønsker til formen på en samarbejdsmodel i løbet af oktober/november Indkaldelse til fælles møde med den unge, UU, Uddannelsesinstitutionen og Jobcenteret Følge op på den iværksatte plan Der er dog enighed om fokus og rollefordeling på evt. fælles møder: o Udd. Institution forklare, hvilke konkrete udfordringer der gør den unge udfaldstruet o UU-vejleder hjælpe med at afklare, om det fortsat er det rigtige uddannelsesvalg og evt. forklare om muligheden for andre uddannelsesvalg o Jobcenter forklare konsekvenser, hvis den unge hopper fra, og at fokus stadig er uddannelse, hvis der søges kontanthjælp igen o Fælles opgave lytte til den unge, og lægge en ny plan sammen med den unge o Aftale støtteforanstaltninger efter behov Løbende registreringer af: Antal unge med uddannelsespålæg, der er startet som planlagt o Antal unge, der vurderes udfaldstruet o Antal unge, der henvender sig i jobcenteret igen, uden de har været vurderet udfaldstruet o Antal unge, der henvender sig i jobcenteret igen, selv om det er varslet, at de er udfaldstruede, og der er iværksat fastholdelse Opgaven er ikke placeret internt i Jobcenter Struer endnu Registreringerne bruges som afsæt for at vurdere, om varsling og fastholdelsesindsats virker efter hensigten Registreringerne foretages hver måned Samarbejdsaftalerne mellem uddannelsesinstitutioner og jobcenter revurderes årligt eller efter behov mhp. at sikre de rette overleveringer og indsatser 12

13 Bilag 1: Overlevering ved uddannelsesopstart 1. Kontakt- og personoplysninger Den unges navn Cpr nummer: Evt. journalnummer Den unges kontaktoplysninger Hvilken uddannelse er unge optaget på og skal påbegynde og gennemføre? Hvilken dato påbegyndes uddannelsen? Kontaktperson/sagsbehandler 2. Behov for særlige hjælpemidler Har den unge behov for hjælpemidler til gennemførelsen af uddannelsen? (Det kan fx være en IT-rygsæk) Begrundelse/hvilke: Ja: Nej: 3. Behov for mentorstøtte Ja, og mentorens opgave er: Har den unge fået bevilliget mentor som efterværn (fra jobcenteret) i forbindelse med uddannelsesstart? Mentorens kontaktoplysninger er Nej Indstiller jobcenteret til, at der tilknyttes en mentor på uddannelsesinstitutionen? Ja, og begrundelsen for indstillingen er: Nej 13

14 4. Sideløbende aktiviteter, som understøtter den unges fastholdelse i uddannelse Igangværende indsatser, test og aktiviteter der er iværksat som understøtning af uddannelsesstart: Aktivitetstype Begrundelse 5. Andre relevante oplysninger i forhold til vurdering af risiko for frafald 14

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Køge Bugt-samarbejdet. Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg. Fastholdelsespakken

Køge Bugt-samarbejdet. Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg. Fastholdelsespakken Køge Bugt-samarbejdet 2012 Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg Fastholdelsespakken 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MÅLGRUPPEN... 3 3. MODEL FOR SAMARBEJDET OM DE FRAFALDSTRUEDE... 3 3.1.

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring Forberedelsesskema Version: 1.0 Oprettet den 8. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR OG HVORDAN VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?... 3 1.2

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Hvidovre Jobcenter 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG

DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG Læs først nedenstående vigtige information om reglerne samt om hvad du videre skal gøre. Udfyld dernæst skemaet og returner det til receptionen. For at modtage uddannelseshjælp

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14)

Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og UU Randers for de 15-17-årige (01.09.14) Forløbsplan til JOB15+. Job15+ er et samarbejdsprojekt mellem Jobcenter Randers og for de 15-17-årige (01.09.14) Dagsorden/ emne/ indhold/ kommentarer Mødedeltagere/ De øvrige 1 Indstilling af den unge

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Status 3. kvartal 2014: Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune

Status 3. kvartal 2014: Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune 14. oktober 2014 Status 3. kvartal 2014: Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune Mploy er blevet bedt om, at gøre status over udvikling og afprøvning af produkter samt

Læs mere

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød august 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelsespakken i Køge, Greve, INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bilag 2: Analysens resultater

Bilag 2: Analysens resultater Bilag 2: Analysens resultater Stamdata Køn: Kvinder: 38 Mænd: 38 Alder: 18-20 år: 0 21-25 år: 40 26-30 år: 36 Har de unge modtaget forsørgelse i hele undersøgelsesperioden (jan. 2016 - maj 2017) Ja: 46

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

I denne manual om profilafklaringsværktøjet kan du læse om:

I denne manual om profilafklaringsværktøjet kan du læse om: DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP MANUAL INDLEDNING Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Det indebærer bl.a. indførelse af en ny ydelse, uddannelseshjælp og et nyt

Læs mere

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED Kristina Venø Chef for analyse og evaluering DAGSORDEN Kort om projektet Læringspunkter midtvejs i projektet Pointer om de lediges oplevelser og perspektiver

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

Progression i praksis. Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse

Progression i praksis. Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse Inspiration til jobcenterchefer og teamledere Progression i praksis Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse Juni 2017 Spørg ind til

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Hovedresultater kort spørgeskemaundersøgelse og interviews på jobcentre

Hovedresultater kort spørgeskemaundersøgelse og interviews på jobcentre Hovedresultater kort spørgeskemaundersøgelse og interviews på jobcentre Helt overordnet peger såvel svarene i spørgeskemaundersøgelsen som udsagn i interviewene på, at der er stor tilfredshed med samarbejdet

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Ungekonference i Lejre Kommune. - Opsamlingspapir - Februar 2014

Ungekonference i Lejre Kommune. - Opsamlingspapir - Februar 2014 1 Ungekonference i Lejre Kommune - Opsamlingspapir - Februar 2014 1. Indledning Lejre Kommune har i september 2013 fået udarbejdet en analyse af ungeområdet, der beskriver udfordringer for og muligheder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg

Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg 2012 Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg Samarbejdsprojekt mellem jobcentrene i Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, UU Center syd, og uddannelsesinstitutionerne: TEC, Cph West, Sosu C 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Spørgeskema Mentorprojektet

Spørgeskema Mentorprojektet Spørgeskema Mentorprojektet Svar venligst på alle spørgsmålene. Hvis du er i tvivl om, hvad de betyder, så spørg din sagsbehandler. Mentor 1. Har du i øjeblikket en mentor, som du har fået af dit jobcenter?

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde 13. maj 2014 Vi arbejdede i de samme 3 grupper som sidst, ud fra så vidt muligt at diskutere alle de 5 temaer som nævnt nedenfor: 1. En indgang

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere