Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune"

Transkript

1 Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014

2 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at foretage en tidlig screening af de unges ressourcer, barrierer og indsatsbehov i forbindelse med de indledende visitationssamtaler og afgivelse af uddannelsespålæg. Derudover kan guiden understøtte UU-vejledere, studievejledere på uddannelsesinstitutioner og jobkonsulenter i en række samarbejdende a-kasser i at opnå et fælles sprog omkring den enkelte unges behov og muligheder i forhold til den konkrete indsats frem mod uddannelse og uddannelsesstart. Guiden er en del af projektet Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune, som bl.a. har til formål via screening at få iværksat en indsats, som sikrer, at de unge opnår kompetencer, som kan mindske deres risiko for langtidsledighed i form af uddannelse. Som led i projektet etableres samarbejdsaftaler mellem Jobcenter Struer og UC Holstebro, samt en række udvalgte a-kasser. Screeningen er ét blandt flere redskaber til at sikre et fælles sprog og målrettet indsats for unge, der modtager uddannelsespålæg. Projektet er medfinansieret af Beskæftigelsesregionen. Hvorfor screene i samtalen? Eksisterende viden fra forsøg og analyser peger på, at jo tidligere der sættes ind over for ledige med risiko for langtidsledighed, jo større er muligheden for at afhjælpe de problemstillinger, der øger risikoen for langtidsledighed. For unge handler dette i høj grad om uddannelse. Screening gør det muligt at iværksætte en tidlig og målrettet indsats for at støtte den unge i at blive uddannelsesparat og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Screeningen kan udføres på flere måder f.eks. med eller uden brug af pejlemærker. I dette projekt er valgt at screene efter pejlemærker. Pejlemærker er noget bestemt, som man kigger efter dvs. noget som indikerer en forøget risiko i forhold til målet om uddannelse det kan fx være motivation, højest gennemførte uddannelse, karaktergennemsnit, tidligere afbrudte uddannelser, støtte i netværk mv. Pejlemærkerne tager i denne guide afsæt i profileringsværktøjet fra STAR samt input fra projektets arbejdsgruppe. For yderligere information om profileringsværktøjet, se Digitalt profilafklaringsværktøj Hvem skal screenes og hvornår? Målgruppen for screeningen er alle unge under 30 år uden uddannelse, som møder til en visitationssamtale. Screeningen kører som test i perioden fra 1. oktober 2014 til januar 2015, og i denne periode vil der løbende blive fulgt op på erfaringer og behov for evt. tilpasninger af guiden, så den endelige model for screening og afgivelse af uddannelsespålæg driftes fra 1. februar Hvordan skal screeningen gennemføres? Der er aftalt følgende principper og retningslinjer for screeningen: Screeningen af de ledige baseres på personlige samtaler Som forberedelse til samtalen skal den unge udfylde spørgeskemaet i profileringsværktøjet fra STAR via Jobnet. Hvis ikke det er udfyldt forud for visitationssamtalen kontaktes den unge af sagsbehandleren med opfordring til at 2

3 udfylde skemaet alternativt udfyldes det sammen med sagsbehandleren til første visitationssamtale Resultatet af profilafklaringsskemaet sendes til sagsbehandleren via Jobnet, og sagsbehandleren gennemlæser svarene som en del af forberedelsen til visitationssamtalen Screeningen udføres ved at drøfte den unges besvarelser i profileringsværktøjet samt de yderligere pejlemærker i denne guide i fm. visitationssamtalen. På baggrund af drøftelserne udfylder sagsbehandleren et screeningsskema, hvor det samlet vurderes, om den unge er: åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat På baggrund af samtalen startes den unges uddannelsesplan op med angivelse af indsatser, som matcher den unges behov, ressourcer og interesser Som støtte til at vurdere indsatser er der udviklet en række indsatsgrupper og indsatspakker, som angiver hvilke indsatser der som udgangspunkt skal tilbydes i forhold til en række typiske udviklingsbehov hos de unge Hvad indeholder guiden Guiden er tænkt som et støtteværktøj til vurdering af uddannelsesparathed og afgivning af uddannelsespålæg. Guiden er ikke en manual, som skal følges fra A til Z. Den kan fungere som et opslagsværk, hvor man kan hente vejledning og støtte til at foretage den konkrete screening. Derudover indeholder guiden konkrete skemaer, som skal benyttes systematisk omkring vurdering af uddannelsesparathed, samt foreløbige skabelon for overlevering af viden til uddannelsesinstitutioner ved uddannelsespålæg. 3

4 2. Fokuspunkter for brug af profileringsværktøj i visitationssamtalen 2.1 Pejlemærker ved brug af profileringsværktøjet i visitationssamtalen Som støtte til sagsbehandlerens vurdering af den unges uddannelsesparathed er lavet en række pejlemærker til brug i visitationssamtalen i form af profileringsværktøjet fra STAR. Pejlemærkerne tager afsæt i dokumenteret viden i forhold til, hvilke forhold, der er vigtige for, om den unge har kompetencer og forudsætninger for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Pejlemærkerne fra profileringsværktøjet, som indgår i resultatet på nettet er: Seneste afsluttede uddannelse (hvis den unge har gennemført en gymnasialuddannelse er det tegn på, at den unge er åbenlyst uddannelsesparat) Alder (hvis den unge er under 25 år er det tegn på, at den unge er åbenlyst uddannelsesparat) Tidspunkt for søgning om uddannelseshjælp (hvis den unge ikke har søgt uddannelseshjælp i de første måneder efter senest færdiggjorte uddannelse er det tegn på, at den unge er åbenlyst uddannelsesparat) Forsørgelseshistorik (hvis den unge ikke i større omfang har modtaget kontanthjælp er det tegn på, at den unge er åbenlyst uddannelsesparat) Derudover indeholder profileringsværktøjet en række pejlemærker, som ikke direkte indgår i resultatet af profilafklaringen på nettet, men som først kommer i spil i selve visitationssamtalen. Disse pejlemærker er: Motivation for at gennemføre en uddannelse Den unges eget syn på udfordringer for at gennemføre en uddannelse Tidligere afbrudte uddannelser Karaktergennemsnit fra folkeskolen 2.2. Fokuspunkter for i visitationssamtalen Projektets arbejdsgruppe har udarbejdet 4 fokuspunkter i forhold til at gennemføre visitationssamtaler i Struer kommune. Hvert fokuspunkt understøttes af et eller flere spørgsmål i profileringsværktøjet. Det betyder, at samtalen kan forberedes ved at orientere sig i den unges svar forud for samtalen og spørge uddybende ind til den unges svar undervejs i samtalen. Fokuspunkterne angiver et bud på en rækkefølge for, hvad der skal drøftes i visitationssamtalerne, som kan sikre, at samtalen fører frem til en uddannelsesplan, som den unge har medejerskab til. Rækkefølgen kan naturliglis kan variere i forhold til, hvad der fylder i den enkelte samtale, og hvordan den enkelte samtale udvikler sig. 4

5 Fokuspunkt 1: Ansvar for eget liv og egne beslutninger Baggrund Individuelle forhold En af de faktorer som er mest afgørende for at kunne motivere og trække sig selv i et længere uddannelsesforløb er, at man har ejerskab for den plan og de valg, der skal træffes. Det er derfor vigtigt, at den unge tager ansvar for eget liv i forhold til selv at træffe et valg om uddannelse både generelt og i forhold til det konkrete studie. Der er stor forskel på, hvor meget kammarater og forældres meninger har indflydelse på den enkelte unge, og der er stor forskel på, hvor meget den unge har behov for andres meninger at støtte sig op ad. Det er vigtigt, at den unge bruger de andres meninger til at blive klogere af i det omfang det giver mening for den enkelte, men at den unge samtidig er bevidst om ikke at lade sig styre af andres meninger. Det er derfor også vigtigt, at selve rollefordelingen er klar for den unge. Hvad skal sagsbehandleren være opmærksom på? Forberedende spørgsmål i profileringsværktøj Fokus på, at den unge tager mødet med sagsbehandleren selv (uden forældre) Fokus på, at den unge selv kommer med ønsker, idéer, holdninger osv. under samtalen Fokus på, at den unge selv svarer, hvis forældre fx deltager i samtalen Fokus på at vende forældrenes holdning til uddannelse, hvis de deltager i samtalen og ikke er stemt for uddannelse Fokus på, at vende forældrenes syn på egen rolle i forhold til at lade den unge tage ansvar for eget liv ved at forholde sig selvstændigt til uddannelsesvalg og svare på egne vegne, hvis de fylder meget på mødet Det at udfylde profilafklaringsskemaet er understøttende for at tage ansvar Spørge ind til resultatet fra profileringsværktøjet i ft. de åbenlyst uddannelsesparate o Hvad tænker den unge selv om resultatet? o Hvad tænker den unge selv om spørgsmålene? Spørge ind til resultatet fra profileringsværktøjet i ft. de ikke-åbenlyst uddannelsesparate o Hvad tænker den unge selv om resultatet? o Forventningsafstemning resultatet betyder ikke, at den unge ikke er uddannelsesparat eller skal arbejde mod uddannelse, men at vi skal drøfte, hvordan vi bedst understøtter den unge i at være/blive uddannelsesparat 5

6 Fokuspunkt 2: Afdækning af ressourcer og barrierer Baggrund For at kunne give et uddannelsespålæg og lave en uddannelsesplan, som er målrettet den enkelte unge, er det vigtigt at have afdækket, hvilke ressourcer den unge har. Afdækningen af ressourcer og barrierer har derfor til formål at hjælpe den unge til at se egne ressourcer og bruge dette som en motivation til at tale uddannelse generelt. Individuelle forhold Der er stor forskel på, hvordan den unges syn på egne ressourcer er, og det er derfor vigtigt, at den unge støttes i at se realistisk på egne ressourcer. For nogle betyder det, at afdækningen er en del af at opbygge den unge til at tro på sig selv. For andre betyder det, at afdækningen er en del af at vælge nogle drømme fra og andre til. Det er derfor vigtigt at afdækningen har et klart sigte mod den enkeltes uddannelsesparathed. Dvs. at den enkelte unge i afdækningen skal blive bevidst om, hvorfor ressourcerne er vigtige for gennemførelse af en kompetencegivende uddannelse. Hvad skal sagsbehandleren være opmærksom på? Der tages afsæt i de 5 grundelementer fra ressourceprofilen i samtalen: Eget uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv (drømme og ønsker) o Den unge kan være umoden og have behov for en stærk rollemodel/mentor til at plante idéen om uddannelse o Den unge kan være uafklaret uddannelsesretning og har hjælp til at navigere i uddannelsesmuligheder for at fastholde interessen Faglige og praktiske kvalifikationer o Den unge kan være usikker på egne kompetencer og evner og have behov for at få styrket udvalgte kvalifikationer inden studiestart Personlige og sociale kompetencer o Den unge kan være en social enespænder, som har brug for et netværk i et uddannelsesmiljø, som kan skabe værdi, respekt og forpligtigelse o Den unge kan have svært ved at trække sig selv sætte mål og fokusere på trinnene til målet Økonomi og netværk o Den unge kan fx have behov for hjælp til at lave et realistisk budget på SU og til at finde et godt fritidsjob, som kan supplere SU, og fjerne den økonomiske trængsel o Den unge kan have behov for et støttenetværk pga. manglende opbakning fra hjemmet fx en mentor Helbred o Den unge kan være psykisk skrøbelig, have lavt selvværd og have behov for rammer, retning og tryghed, som kan skabe både forpligtigelse og lyst Det er vigtigt, at afdækningen ikke laves som en kategorisering, som den unge ikke oplever nogen mulighed for at påvirke, men at afdækningen er afsættet for, hvordan det videre forløb skal være og dermed, at ressourcer er foranderlige og kan understøttes Forberedende spørgsmål i profileringsværktøj Spørgsmål 4 hvor vigtig tror du, at en uddannelse er for dine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet? Spørgsmål 2 har du lyst til at starte på en uddannelse af mindst 1 års varighed? Spørgsmål 1 hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? Spørgsmål 10 hvad var dit karaktergennemsnit i folkeskolen? Spørgsmål 7 Hvem spørger du til råds om uddannelse? 6

7 Pejlemærke 3: Afgrænsning af uddannelsesrettede barrierer (hvis relevant) Baggrund Mange unge står overfor at skulle finde deres plads i livet i netop de år, hvor de vælger uddannelse. Det betyder, at der er mange ting, som skal falde på plads for den unge, og at der er mange ting, som kan udfordre den unge på samme tid. En del af dette kan kun løses af den unge over tid, og er en proces, som den unge naturligt skal igennem for at blive et selvstændigt voksent menneske. Det er derfor vigtigt, at den unge får hjælp til at se og håndtere, hvad der er barrierer for uddannelse, og hvordan de barrierer kan afhjælpes. Individuelle forhold Hvad skal sagsbehandleren være opmærksom på? Der er stor forskel på, hvordan den unge håndterer evt. udfordringer, og dermed også forskel på, om udfordringen er en barriere for uddannelse. Det er derfor vigtigt, at afgrænsningen har et klart sigte mod, hvordan udfordringen påvirker den enkeltes uddannelsesparathed, så den unge er bevidst om, hvorfor det er vigtigt at arbejde med præcis de afgrænsede barrierer for at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Der skal være fokus på at afdække og afgrænse barrierer ud fra de 5 elementer i ressourceprofilen i fokusområde 2. Derudover skal der være fokus på, at hjælpe den unge med at parkere de udfordringer, som ikke er uddannelsesrelaterede ved at differentiere: Hvad handler om at finde sin plads i livet? Hvad handler om at finde sin plads blandt venner (hvad gør de andre)? Hvad handler om frustration over at skulle vælge tage samtalen om, at man skal vælge hele livet, og at det man bygger på uddannelse og job hele livet (tage presset af det eneste rigtige valg)? Hvad handler om angst for at træffe selvstændige beslutninger? Hvad er reelt uddannelsesrelateret (fokus på, at det handler om at finde glæde, motivation og mening på en kortere bane, end man ofte tror, når man skal træffe et uddannelsesvalg)? Hvad handler om dårlige erfaringer med folkeskole (fokus på, at det er et andet miljø, andre fag, og at der er hjælp at hente)? Hvad er alternativet til at følge uddannelsesplanen (fokus på det videre forløb og arbejdsmarkedsperspektivet)? Hvad kan vi gøre noget ved nu (hvilke indsatser kan tænkes ind i ft. de udviklede indsatsgrupper for unge)? Kobling til profileringsværktøj Spørgsmål 6 synes du, at det er svært at vælge uddannelse? Spørgsmål 8 er der noget, som gør det svært for dig at gennemføre en uddannelse? Spørgsmål 8a hvilke begrænsninger gør det svært for dig at gennemføre en uddannelse? Spørgsmål 9 er du tidligere startet på en uddannelse, som du afbrød? Spørgsmål 9a hvad var den vigtigste grund til, at du afbrød uddannelsen? 7

8 Pejlemærke 4: Uddannelsesplan Baggrund Uddannelsesplanen er værktøjet til at målrette en indsats efter borgeren aktuelle ønsker og behov og dermed styrke sandsynligheden for, at uddannelsespålægget resulterer i gennemførelse af en kompetencegivende uddannelse. Derfor er det vigtigt, at uddannelsesplanen præcist angiver, hvad der arbejdes mod, hvilke trin der er på vejen, hvad der forventes af den unge, og hvad der tilbydes af støtte. Det er også vigtigt, at den unge informeres om, hvad konsekvenserne er ved ikke at følge den plan, som sagsbehandler og den unge bliver enige om. Individuelle forhold Det er vigtigt, at den unge har ejerskab til indholdet i uddannelsesplanen, og at planen følges og tilpasses. Det betyder også, at uddannelsesplanen skal udarbejdes med afsæt i den enkeltes ønsker og behov, således den unge kan genkende sig selv i planen. Det er derfor også vigtigt, at sagsbehandleren er optaget af, hvad der driver den unge, hvad der er på spil i den unges liv, og hvordan den unge bedst understøttes i det videre forløb med afsæt i de udarbejdede indsatsgrupper. Hvad skal sagsbehandleren være opmærksom på? Der skal i udarbejdelse af uddannelsesplanen være fokus på: Hvilken uddannelse arbejdes der hen i mod? Synliggøre og drøfte vejen frem til målet Drøfte, hvor den unge ser sig på forskellige tidspunkter (om 1 mdr., 3 mdr. 1 år)? Bruge Jobspor som vejledning uddannelsesparate Bruge Uddannelsesguiden til de, som er åbenlyst uddannelsesparate Inddrage UU i forhold til vejledning om konkrete uddannelsesvalg Fastholde fokus på mål og plan for uddannelse, herunder hvad der skal til frem til uddannelsesstart Bruge indsatspakker fra de udviklede indsatsgrupper Afgive uddannelsespålæg med det sigte, som lægges i uddannelsesplanen og med afsæt i, om der er visiteret til åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat, eller aktivitetsparat Kobling til profileringsværktøj Spørgsmål 5 hvor ser du dig selv om seks måneder? Spørgsmål 5a hvor hurtigt tror du, at du vil gennemføre uddannelsen? 8

9 Ingen udfordring Lille udfordring Nogen udfordring Stor udfordring Meget stor udfordring Screeningsskema: A: Grundlæggende oplysninger 1) CPR: - 2) Tidligere uddannelsespålæg: 3) Dato: 4) Sagsbehandler: 5) Medlem af a-kasse: 6) Samtale: uger B: Den unges udfordringer i forhold til at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse (sæt kryds og uddyb eventuelt udfordringer) I hvilket omfang vurderer du, at følgende er en udfordring i forhold til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse? Evt. begrundelse i 1) Eget uddannelsesperspektiv motivation for 2) Eget uddannelsespektiv afklarethed I forhold til valg af uddannelse 3) Faglige og praktiske kompetencer 4) Personlige og sociale kompetencer 5) Økonomi og bolig 6) Netværk 7) Helbred 8) Misbrug 9) Historik erfaringer fra fx folkeskole og kontanthjælpssystemet 10) Andre væsentlige udfordringer C: Konklusion Er den unge åbenlyst uddannelsesparat / uddannelsesparat / aktivitetsparat (sæt ring)

10 3. Model for brug af uddannelsespålæg Jobcenter Struer ønsker at styrke samarbejdet med og om unge med uddannelsespålæg gennem følgende 3 tiltag: 1. Systematisk forberedelse af den unge omkring forløb i Jobcenteret med uddannelse som omdrejningspunkt 2. Systematisk videndeling til uddannelsesinstitutioner ved uddannelsesopstart omkring særlige udfordringer for de unge med uddannelsespålæg 3. Systematisk varsling og iværksættelse af fastholdelsesindsatser, hvis den unge vurderes udfaldstruet De 3 tiltag i det styrkede samarbejde er beskrevet nedenfor. 1. Systematisk forberedelse af den unge omkring forløb i jobcenteret med uddannelse som omdrejningspunkt Opgave Ansvar Krav og forudsætninger Udsendelse et velkomstbrev til den unge i fm. indkaldelse til samtale i jobcenteret De som modtager den unge i skranken Information til den unge om udfyldelse af profileringsværktøj ved henvendelse ved skranken Opfølgning på udfyldelse af profileringsskemaet på Jobnet forud for visitationssamtalen med den unge Aktiv anvendelse af profileringsværktøjet i visitationssamtalen Opfølgning på oplysninger om karaktergennemsnit De som modtager den unge i skranken Den enkelte sagsbehandler / den unge Den enkelte sagsbehandler / den unge I velkomstbrevet skal det fremgå, at samtalen omhandler uddannelse, og at den unge som forberedelse til samtalen skal gå ind på Jobnet og udfylde profileringsværktøjet. Ved henvendelse forklares den unge, at udfyldelsen af profileringsskemaet er en vigtig del af at forberede sig og kunne få målrettet hjælp Hvis ikke profileringsskemaet er udfyldt starter den unge med at udfylde profileringsværktøjet på jobcenteret. Det vil sige, at den unge udfylder skemaet inden den unge kommer ind til samtalen Hvis den unge stadig ikke har udfyldt skemaet på forhånd, udfyldes skemaet på mødet sammen med sagsbehandleren, og der spørges ind til, hvorfor skemaet ikke er udfyldt. Hvis ikke borgeren har oplyst karaktergennemsnit fra folkeskolen, skal der spørges ind til dette i samtalen. Da karakterer skal vedlægges til optag på en ungdomsuddannelse, pålægges den unge at finde karaktergennemsnit, hvis det ikke er udfyldt.

11 2. Systematisk overlevering af viden om uddannelsespålæg og borger til uddannelsesinstitution Opgave Ansvar Krav og forudsætninger Videregivelse af oplysninger om uddannelsespålæg og evt. Den enkelte sagsbehandler udfordringer i fm. en samarbejdsaftale uddannelsesopstart til den relevante uddannelsesinstitution Vurdering af: o Om den unge har særlige behov, som uddannelsesinstitutionen skal være opmærksom på o Om der er behov for mentorstøtte o Om der er behov for information om sideløbende indsatser, som understøtter den unges evt. udfordringer Løbende registrering af, hvor mange uddannelsespålæg, der er givet Løbende registrering af, hvor mange der er lavet overlevering på (antal sendte skemaer) Løbende opfølgning på, om de unge med uddannelsespålæg er påbegyndt uddannelse som planlagt Den enkelte sagsbehandler Opgaven er ikke placeret internt i Jobcenter Struer endnu Opgaven er ikke placeret internt i Jobcenter Struer endnu Oplysningerne skal videregives til alle uddannelsesinstitutioner, hvor der er Information om, hvor informationen konkret sendes til, samles i en oversigt med de forskellige uddannelsesinstitutioner i området efterhånden som samarbejdsaftaler omkring overlevering og fastholdelse falder på plads Det er endnu ikke aftalt med uddannelsesinstitutionerne, hvilken form overdragelsen skal have. Men til foreløbig inspiration er vedlagt et oplæg, som præsenteres for uddannelsesinstitutionerne i bilag 1: Overlevering ved uddannelsesopstart Der skal indhentes samtykke fra den unge, hvis der videregives oplysninger om helbred og behandling i overleveringsskemaet De enkelte afkrydsninger om særlige behov, indstilling til mentor og sideløbende aktiviteter skal altid være efterfulgt af en begrundelse for afkrydsningen, således uddannelsesinstitutionen har mulighed for at følge, hvorfor der er krydset af, som der er i skemaet (se bilag 1) Hvis der er udfordringer, som er taget hånd om, men som af en eller anden grund stadig er relevant viden for uddannelsesinstitutionen, så skal det anføres i 5 Registreringen skal være afsæt for at følge, hvor mange af de unge med uddannelsespålæg, som efterfølgende starter uddannelse som aftalt/planlagt, samt om overleveringerne gør en forskel i uddannelsesinstitutionernes modtagelse af de unge Registreringerne foretages hver måned Det er ikke aftalt med uddannelsesinstitutionerne endnu, hvor jobcenteret henvender sig mht. opfølgning på opstart (afventer tilbagemelding om kontaktpersoner) 11

12 3. Systematisk varsling og iværksættelse af fastholdelsesindsatser, hvis den unge vurderes udfaldstruet Opgave Ansvar Krav og forudsætninger Besked om påbegyndt uddannelse Varsling, hvis den unge er udfaldstruet Der er ikke aftalt en samarbejdsmodel omkring tilbagemelding og koordinering af fastholdelsesindsatser. Jobcenterets ønsker til et samarbejde er præsenteret på møde 7. oktober 2014 med UC Holstebro og UU, og det er aftalt, at UC Holstebro vender tilbage omkring deres ønsker til formen på en samarbejdsmodel i løbet af oktober/november Indkaldelse til fælles møde med den unge, UU, Uddannelsesinstitutionen og Jobcenteret Følge op på den iværksatte plan Der er dog enighed om fokus og rollefordeling på evt. fælles møder: o Udd. Institution forklare, hvilke konkrete udfordringer der gør den unge udfaldstruet o UU-vejleder hjælpe med at afklare, om det fortsat er det rigtige uddannelsesvalg og evt. forklare om muligheden for andre uddannelsesvalg o Jobcenter forklare konsekvenser, hvis den unge hopper fra, og at fokus stadig er uddannelse, hvis der søges kontanthjælp igen o Fælles opgave lytte til den unge, og lægge en ny plan sammen med den unge o Aftale støtteforanstaltninger efter behov Løbende registreringer af: Antal unge med uddannelsespålæg, der er startet som planlagt o Antal unge, der vurderes udfaldstruet o Antal unge, der henvender sig i jobcenteret igen, uden de har været vurderet udfaldstruet o Antal unge, der henvender sig i jobcenteret igen, selv om det er varslet, at de er udfaldstruede, og der er iværksat fastholdelse Opgaven er ikke placeret internt i Jobcenter Struer endnu Registreringerne bruges som afsæt for at vurdere, om varsling og fastholdelsesindsats virker efter hensigten Registreringerne foretages hver måned Samarbejdsaftalerne mellem uddannelsesinstitutioner og jobcenter revurderes årligt eller efter behov mhp. at sikre de rette overleveringer og indsatser 12

13 Bilag 1: Overlevering ved uddannelsesopstart 1. Kontakt- og personoplysninger Den unges navn Cpr nummer: Evt. journalnummer Den unges kontaktoplysninger Hvilken uddannelse er unge optaget på og skal påbegynde og gennemføre? Hvilken dato påbegyndes uddannelsen? Kontaktperson/sagsbehandler 2. Behov for særlige hjælpemidler Har den unge behov for hjælpemidler til gennemførelsen af uddannelsen? (Det kan fx være en IT-rygsæk) Begrundelse/hvilke: Ja: Nej: 3. Behov for mentorstøtte Ja, og mentorens opgave er: Har den unge fået bevilliget mentor som efterværn (fra jobcenteret) i forbindelse med uddannelsesstart? Mentorens kontaktoplysninger er Nej Indstiller jobcenteret til, at der tilknyttes en mentor på uddannelsesinstitutionen? Ja, og begrundelsen for indstillingen er: Nej 13

14 4. Sideløbende aktiviteter, som understøtter den unges fastholdelse i uddannelse Igangværende indsatser, test og aktiviteter der er iværksat som understøtning af uddannelsesstart: Aktivitetstype Begrundelse 5. Andre relevante oplysninger i forhold til vurdering af risiko for frafald 14

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød august 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelsespakken i Køge, Greve, INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune

Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Indstilling til EGU i Favrskov Kommune Modtaget af EGU: EGU visitation: EGU vejleder: Navn: Cpr: Adresse: Telefon/Mobil nr.: Postnr./By: Evt. kontaktperson/telefon nr.: E-mail: Branchevalg: Indstillers

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Uddannelsesporten på Bornholm

Uddannelsesporten på Bornholm August 2013 LÆRINGSPAPIR Uddannelsesporten på Bornholm INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket? 4 Overblik

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Projekt fastholdelse i Kalundborg

Projekt fastholdelse i Kalundborg August 2013 LÆRINGSPAPIR Projekt fastholdelse i Kalundborg INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

17½ års samarbejde i Aarhus

17½ års samarbejde i Aarhus 17½ års samarbejde i Aarhus Vi er en stor kommune vi kan ikke bo sammen, så vi må formalisere overgangene. I Jobcentret har vi samlet indsatserne for de unge under 30 år. Organisationsdiagram Jobcenter

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

TUREN GÅR TIL. Unge i vækst

TUREN GÅR TIL. Unge i vækst TUREN GÅR TIL Unge i vækst TUREN GÅR TIL Unge i vækst Turen går til er praktiske, informative og brugervenlige guides til gode oplevelser. Enkel opbygning nem at benytte. Præcis og informativ tekst. TUREN

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse December 2014 RAPPORT Flere unge i uddannelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Resume af undersøgelsens resultat og anbefalinger... 5 3. Anbefalinger til fremtidig indsats... 7 Højere fremmødeprocent...

Læs mere

SYDDANMARK. Ungeindsatsen i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark

SYDDANMARK. Ungeindsatsen i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Ungeindsatsen i Syddanmark Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark - Ressourcer, barrierer, indsats og resultater Forord Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom

Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg. Det østjyske byggeboom Østjysk indsats omkring Bygge & Anlæg Det østjyske byggeboom Baggrunden LBR, BR Midtjylland og Jobcentre. På baggrund af en konference den 27. oktober 2011 om rekruttering til byggeopgaverne blev der lavet

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.

Målgruppe Målgruppen i forsøget er 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde. NOTAT Projektbeskrivelse for det kontrollerede forsøg: Mentor til udsatte unge uden udannelse og job 09. februar 2012 J.nr. 2012-0000214 2.kt. /sil,lj Baggrund Flere undersøgelser 1 indikerer, at mentorstøtte

Læs mere