Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1

2 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet i Fredensborg Kommune. Politikken vil fremover blive revideret hvert fjerde år. Det sker for at sikre, at politikken afspejler de aktuelle politiske interesser og tager højde for regionale og lokale udviklingstendenser på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsespolitikken skal fungere som fundament og vejviser for borgerne i Fredensborg Kommune inden for beskæftigelsesområdet. Med politikken signalerer Byrådet en aktiv og individuel beskæftigelsesindsats, hvor borgerne mødes med krav. Som supplement til beskæftigelsespolitikken har vi mulighed for at udarbejde strategier, som beskriver mere konkrete målsætninger og ikke mindst, hvordan vi vil nå målene. Vi har allerede sådanne strategier på ungeområdet og generelt for beskæftigelsesområdet gennem de årlige beskæftigelsesplaner. Byrådet har også bevilliget ekstra midler til ungeindsatsen gennem Ungeplan 2. Byrådet er ambitiøst på beskæftigelsesområdet, og med denne politik lægges der op til nogle store linjer, som bliver rammesættende for arbejdet de kommende fire år. Politikken beskriver, hvad borgerne og virksomhederne kan forvente sig af servicen på beskæftigelsesområdet. Den indeholder politiske standpunkter, der viser, hvad Byrådet prioriterer for at kunne sikre en sammenhængende og ambitiøs beskæftigelsesindsats for kommunens borgere og virksomheder. Rigtig god læselyst! På vegne af Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Thomas Elgaard Udvalgsformand 2

3 Indledning Der er tre overordnede formål med en aktiv og individuel beskæftigelsesindsats i Fredensborg Kommune. For det første skal der arbejdes for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de ønsker. For det andet skal kommunen støtte borgere i at fastholde deres job. Og som det tredje skal kommunen hjælpe ledige til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen er underlagt en række nationale mål for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsespolitik har en høj prioritet i Folketinget, og der er løbende fokus på at optimere indsatsen, så flest mulige kommer i beskæftigelse. Beskæftigelsesområdet er derfor et politikområde, hvor der er høj central styring og overvågning fra Beskæftigelsesministeriets side. Beskæftigelsespolitikken i Fredensborg Kommune skitserer Byrådets overordnede standpunkter på beskæftigelsesområdet. Målgruppen for politikken er både medarbejdere, borgere og lokale virksomheder i kommunen. Beskæftigelsespolitikken udmøntes løbende i de årlige budgetter og i de årlige beskæftigelsesplaner. Politikken består af fem politiske standpunkter, som Byrådet har udvalgt og formuleret i samarbejde med medarbejdere og interessenter. De fem standpunkter er: Fredensborg Kommune arbejder for at få landets laveste ungdomsarbejdsløshed Fredensborg Kommune gør en indsats over for ledige, der er i fare for at blive langtidsledige Fredensborg Kommune har tæt dialog og kontakt med lokale virksomheder Fredensborg Kommune har en aktiv beskæftigelsesindsats Fredensborg Kommune arbejder for at øge arbejdsudbuddet. Standpunkterne er et udtryk for, hvilke målsætninger kommunen har for beskæftigelsesindsatsen, og hvordan indsatsen tilrettelægges i hverdagen. Under hvert standpunkt er der formuleret en række indsatser, der viser, hvordan standpunktet kan realiseres. 3

4 Fredensborg Kommune arbejder for at få landets laveste ungdomsarbejdsløshed Den kraftigt stigende ungdomsarbejdsløshed er en af de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet i Danmark. Fredensborg Kommune ønsker at gå forrest i bestræbelserne på at få nedbragt ungdomsarbejdsløsheden. Det handler ikke kun om at få de unge i selvforsørgelse. Med kontanthjælpsreformen er der sat skærpet fokus på, at unge der ikke har uddannelse skal i uddannelse og unge med uddannelse skal i job. Der er politisk vedtaget en Ungeplan 1 i sommeren 2011 og en Ungeplan 2 i sensommeren Ungeplan 2 skal som følge af kontanthjælpsreformen revideres i kraft af, at fokus på uddannelse er styrket. De to planer beskriver en række indsatser til en styrket ungeindsats i kommunen bl.a. én indgang for unge, generel forebyggende indsats, styrke fokus på uddannelsesrettede initiativer, styrket virksomhedsrettet indsats, særlige indsatser for unge med andre problemer end ledighed. Kommunen har etableret Unge-Enheden i Jobhuset. Her tilbydes en målrettet og individuel indsats for unge på uddannelseshjælp, kontanthjælp, a-dagpenge, integrationsborgere og revalidenter mellem 15 og 29 år. Indsatsen tilrettelægges i tæt samspil mellem jobkonsulenter, UU-vejledere, vejledere og virksomhedskonsulenter og foregår helst på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Unge-Enheden tilbyder følgende tilbud: Afklaring og opkvalificering inkl. virksomhedspraktik år Nytteindsats for åbenlyst uddannelsesparate og jobparate Målrettet jobsøgning til åbenlyst uddannelsesparate og unge jobparate med en erhvervskompetencegivende uddannelse Målrettet uddannelsesafklaring og uddannelsesopkvalificering for uddannelsesparate Virksomhedsrettede forløb i form af virksomhedspraktik med uddannelses- eller jobperspektiv, løntilskud, jobrotation og uddannelsesaftaler. Mentorstøtte til unge, der ikke kan deltage i aktive tilbud, der er i risiko for ikke at kunne gennemføre de beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende aktiviteter, der sættes i værk fx Inzatsen for kriminalitetstruede og udadreagerende unge Efterværn for unge, der er i risiko for at falde fra uddannelse En koordineret parallelindsats for de aktivitetsparate. Der er unge, som har så specifikke og komplekse problemstillinger, at det kræver specialkompetencer at give dem den nødvendige hjælp fx forløb for blinde, døve, meget psykisk sårbare med dobbeltdiagnoser og/eller fysiske problemstillinger. I sådanne tilfælde henvises til specialforløb hos andre aktører med henblik på hurtig udredning. 4

5 Vi vil opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed ved målrettet at arbejde på at: ungeenheden udvikles til at være førende og nyskabende i metode og tilbud de unge selv tager et ansvar for at komme i uddannelse og job gøre valget om uddannelse og job let for de unge bl.a. ved at præsentere og introducere de unge for forskellige muligheder med udgangspunkt i behovene på det regionale arbejdsmarked med et individuelt afsæt arbejder kommunen for, at unge uden uddannelse påbegynder og fastholder uddannelse med et individuelt afsæt arbejder kommunen for, at unge med uddannelse får og fastholder job alle unge, herunder unge med særlige behov, får den individuelle støtte og det skub, de har brug for. Vi vil arbejde for at mindske bureaukratiet på beskæftigelsesområdet. 5

6 Fredensborg Kommune gør en indsats over for ledige, der er i fare for at blive langtidsledige Det kan have store personlige konsekvenser for personer at stå uden for arbejdsmarkedet. De seneste års stigende ledighed har således ikke hjulpet på den ulykkelige situation, som mange borgere, der enten har været på dagpenge eller kontanthjælp i en længere periode, befinder sig i. Uanset ydelse skal jobparate og motiverede ledige tilbydes en ekstra indsats for at komme i ordinær beskæftigelse, når de har været ledige i mere end 1 år. Længerevarende ledighedsperioder svækker den enkeltes mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Dette skal der gøres en indsats for at bekæmpe. For aktivitetsparate ledige, som har en længerevarende ledighed som baggrund, er det vigtigt, at der sker en afklaring med henblik på den videre indsats. Dette skal ske gennem korte målrettede afklaringsforløb. Den efterfølgende indsats kan bestå af virksomhedsrettede tilbud i form af virksomhedspraktik og løntilskud samt korte opkvalificeringsforløb for ledige, som har et efterslæb samt ordinær uddannelse for motiverede uden en uddannelse. Dette kan f.eks. ske i form at voksenlærlingsforløb mv. Vi vil gøre en særlig indsats over for ledige der er i risiko for at blive langtidsledige ved at: arbejde for job til alle uanset uddannelsesbaggrund styrke samarbejdet med a-kasserne og virksomhederne kræve, at de ledige selv tager et ansvar og ikke afviser et job på grund af fysiske afstande eller jobindhold arbejde for ordinær uddannelse til motiverede ledige uden en uddannelse. 6

7 Fredensborg Kommune har tæt dialog og kontakt med de lokale virksomheder En grundlæggende forudsætning for Fredensborg Kommune og kommunens borgere er et driftigt erhvervsliv i vækst. Kommunens overordnede opgave i beskæftigelsesindsatsen er at sikre, at ledige borgere kommer i job, og at virksomhedernes behov for arbejdskraft tilgodeses. Kommunens virksomhedsindsats er en afgørende forudsætning for, at der kan opnås resultater i den borgerrettede beskæftigelsesindsats. Det er derfor en central opgave, at understøtte en god dialog med virksomhederne så alle ledige uanset fysiske- og psykiske handicaps får så nem adgang til arbejdsmarkedet som muligt. Fredensborg Kommune søger et tæt samarbejde med de lokale virksomheder, da det har stor betydning for den samlede beskæftigelsesindsats. Kommunen samarbejder med virksomhederne på forskellige måder, blandt andet til at besætte ledige stillinger, etablere løntilskud, hjælpe ledige i gang, til at tage et socialt ansvar ved at ansætte borgere i fleksjob, etablere virksomhedspraktikker, jobrotation og råd og vejledning med hensyn til det administrative arbejde mv. Kommunen skal yde rådgivning til virksomhederne i forhold til at fastholde personer, der har nedsat arbejdsevne, er truet af sygdomsforløb eller har behov for anden hjælp. Byrådet sætter stor pris på virksomhedernes vilje til at samarbejde og forbedre borgernes muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse. Beskæftigelses- og erhvervspolitikken skal sammentænkes ved at koble de lediges kompetencer og ressourcer med virksomhedernes forretningsidéer og herigennem skabe nye arbejdspladser for fremtiden. Vi vil styrke dialogen og kontakten med de lokale virksomheder ved at: tænke i én kontaktperson for virksomhederne underbygge at virksomhederne, erhvervsforeningerne og Erhvervsrådet får bedre rammer for at skabe vækst og jobs samarbejde med virksomhederne om at tilbyde kvalificeret arbejdskraft. 7

8 Fredensborg Kommune har en aktiv beskæftigelsesindsats En aktiv og individuel beskæftigelsesindsats bidrager til et velfungerende arbejdsmarked, hvor flest mulige er i arbejde, og virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Den aktive beskæftigelsesindsats er helt central for at ledige kommer i arbejde. De ledige i Fredensborg Kommune skal have vejledning, så de så hurtigt som muligt kan komme i beskæftigelse eller uddannelse. De ledige får den støtte, som de hver især har brug for, når de samtidig viser, at de selv er motiverede og aktive med hensyn til at komme ud af ledigheden. Som kommune har vi pligt til at motivere de ledige til selv at gøre en aktiv indsats for at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i et uddannelsesforløb vi fører en håndfast beskæftigelsespolitik. De ledige og syge er meget forskellige målgrupper. Kommunen skal gøre en aktiv og målrettet indsats for ufaglærte, akademikere, psykisk sårbare unge, kriminalitetstruede og flere andre målgrupper. Kommunen anvender en række forskellige indsatser over for borgerne. Det være sig anvendelse af virksomhedspraktik og løntilskud, ordinære uddannelsesforløb og opkvalificering og vejledning. Byrådet har en forventning om, at borgerne selv medvirker aktivt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. De ledige skal selv gøre en indsats ved at søge jobs, deltage i forberedende aktiviteter og finde løsninger på eventuelle problemer ud over ledighed. Vi har en aktiv beskæftigelsesindsats ved at: vise vejen til uddannelse og job fastholde, at de ledige har pligt til at vælge alle jobåbninger motivere til selvforsørgelse ved første jobsamtale informere om og sikre forståelse for konsekvenser af den unges valg. 8

9 Fredensborg Kommune arbejder for at øge arbejdsudbuddet Fredensborg Kommune vil i tråd med det landspolitiske fokus for målgruppen begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Der skal derfor arbejdes målrettet med borgere, der er i risiko for helt at forlade arbejdsmarkedet på grund af helbredsmæssige og sociale problemstillinger. Fredensborg Kommune yder en helhedsorienteret indsats for at fastholde borgere i job. Det er vigtigt at borgerne oplever en sammenhængende offentlig sektor og får en koordineret og tværfaglig indsats på tværs af områder. Vi arbejder målrettet på, at førtidspension ikke er løsningen for ret mange borgere. På den måde bidrager vi til at øge arbejdsudbuddet. Kommunens iværksætter derfor en helhedsorienteret og tværfaglig indsats for at hjælpe og støtte disse borgere i at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Særligt udsatte borgere kan tilbydes en rehabiliserende- og beskæftigelsesfremmede indsats for at opbygge deres arbejdsevne og derigennem øge deres mulighed for ordinært job eller fleksjob. Indsatsviften for at hjælpe disse borgere vil dække over både sociale- og sundhedsog beskæftigelsesmæssige tiltag over typisk en længerevarende periode. Vi vil øge arbejdsudbuddet ved at: hjælpe borgere med psykisk og/eller fysisk handicap til et aktivt liv på arbejdsmarkedet fastholde sygemeldte i ordinær beskæftigelse medvirke til at skabe og udvikle et godt erhvervsklima i kommunen støtte borgerne i at udnytte deres arbejdsevne bredt på arbejdsmarkedet hjælpe borgere med psykisk og/eller fysisk handicap. 9

10 10

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere