Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl i F 7 Mødet slut kl MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V) Susan Stauersbøl (F) 1 / 15

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 26 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Sag nr. 27 Sag nr. 28 Sag nr. 29 Akutpakke - ekstra indsats for personer der står for at miste dagpengeretten Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere LBR projekt 2012: Ungeforløb hos Contra Sag nr. 30 Mødekalender 2013 Sag nr. 31 Statistik til Beskæftigelsesudvalget 2012 Sag nr. 32 Meddelelser 2 / 15

3 Journal nr.: Sag nr. 26 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2012 for Beskæftigelsesudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt i to bevillingsniveauer, hvor den overvejende del af udgifterne er overførselsudgifter, som er dækket af budgetgarantien. Den egentlige tillægsbevilling på i alt -3,231 mio. kr. er fordelt således: 1,415 mio. kr. som er merudgifter i forbindelse med et øget antal borgere til danskundervisning. -4,646 mio. kr. som er forventede mindreudgifter i forhold til budgetlagt som følge af færre driftsudgifter til aktivering. Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september har resulteret i tillægsbevillinger på - 3,231 mio. kr., som øger kassebeholdningen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tillægsbevilling for i alt -3,231 mio. kr., som forøger kassebeholdningen. Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byråd, at 1. de egentlige tillægsbevillinger på i alt -3,231 mio. kr. godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Anbefales. Bilag: Noter til forbrugsrapport - Beskæftigelsesudvalget Forbrugsrapport - Beskæftigelsesudvalget 3 / 15

4 Journal nr.: Sag nr. 27 Akutpakke - ekstra indsats for personer der står for at miste dagpengeretten Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Akutpakken lægger op til, at såvel a-kasser som jobcentre tilbyder ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, en særlig og intensiv hjælp til at komme i arbejde. Både a-kasser og jobcentre skal oprette et stående jobberedskab. Ledige, som indenfor 6 måneder risikere at have opbrugt retten til dagpenge, modtager brev fra a-kassen med tilbud om hjælp enten via jobberedskabet i a-kassen eller i jobcentret. Ledige, som ikke af egen drift kontakter jobcentret, skal kontaktes af jobcentret senest 1 måned efter de har modtaget brev fra a- kassen. De ledige, der ønsker hjælp, skal tilbydes intensive jobformidlingsforløb med en personlig jobformidler. Alle de kendte beskæftigelsestilbud (praktik, løntilskud, opkvalificering, voksenlærling mv.) kan anvendes i indsatsen. Akutpakken peger særskilt på jobrotation, hvor de ledige i målgruppen får en fortrinsstilling ved besættelse af vikariater, og på opkvalificeringsjob, som indebærer ret til opkvalificering ved ansættelse i et ordinært arbejde uden støtte. Jobcenter Frederikssund har etableret et jobberedskab og blandt andet planlagt 10 ekstra jobklubber, som tænkes anvendt som ramme om de intensive jobformidlingsforløb. Sideløbende intensiveres det virksomhedsopsøgende arbejde. Vi har (den 18. oktober 2012) registreret at 234 ledige har modtaget brev fra a-kassen og 57 af disse har kontaktet jobcentret. Der vil frem mod årsskiftet løbende være ledige, der tilgår målgruppen. Vi er i gang med at planlægge henvendelsen til de ledige, der ikke af sig selv retter henvendelse og med at tilføre ekstra personaleressourcer, så vi kan frigøre allerede ansatte til at varetage den særlige indsats. 4 / 15

5 Jobcenteret modtager ekstra midler til afvikling af de intensive jobformidlingsforløb, kr. i 2012 og kr. i Afdelingsleder Jens Leerbeck vil give en "up to date" orientering om jobcenterets indsats på mødet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Jobcenterchefen indstiller, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Orienteringen taget til efterretning. Kirsten Weiland deltog ikke i behandling af punktet 5 / 15

6 Journal nr.: Sag nr. 28 Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere Lovgrundlag: Forsøgsbekendtgørelse nr. 488 af 29. maj Sagsfremstilling: Sagen genoptages fra udvalgets møde 4. september med henblik på en nøjere orientering om målgruppens problemstillinger og om indsatsen i den forløbne periode Frederikssund Kommune har valgt at deltage i det statslige initiativ "Brug for alle". Formålet med initiativet er, at flere borgere i matchgruppe 3 kommer i job, ordinær uddannelse (unge) eller deltager i beskæftigelsesrettede tilbud. Desuden er formålet, at reducere antallet af borgere i målgruppen, der hverken deltager i tilbud på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet. Matchgruppe 3 er personer, som er vurderet ude af stand til at deltage i aktiv beskæftigelsesrettet indsats. Bruttomålgruppen består i Frederikssund af 191 match 3 kontanthjælpsmodtagere. En stor del af målgruppen har ikke et mål i form af job eller uddannelse, hvilket hænger sammen med, at mange har modtaget offentlig forsørgelse i lang tid. Flere er i risiko for eller er allerede gledet over i en identitet som syg og permanent uarbejdsdygtig. For at målgruppen kan nærme sig arbejdsmarkedet og hermed undgå at komme på varig offentlig forsørgelse, er det afgørende, at der gøres en indsats for, at den enkelte kan fastsætte et beskæftigelsesmål, at den enkelte får en individuel, helhedsorienteret afklaring af hvilke sociale, helbredsmæssige og beskæftigelsesmæssige indsatser, der er nødvendige for, at borgerens mål kan realiseres. I forhold til målgruppen er der i særlig grad behov for at gå på tværs af offentlige systemer både internt i kommunen og i forhold til sundhedsregionerne. Det skal ikke overlades til den enkelte borger at sikre sammenhængen på tværs. Samtidig understøtter én samlet plan og mål borgerens motivation for at gennemføre de enkelte dele. 6 / 15

7 Projektet består i 3 hovedelementer: 1. et indledende samtaleforløb i jobcenteret med fokus på borgerens mål, ressourcer og barrierer som forberedelse til, 2. et møde i et tværfagligt team med deltagelse af en beskæftigelsesfaglig-, socialfaglig og sundhedsfaglig medarbejder og for de unges vedkommende en medarbejder med viden om uddannelsestilbud, der skal danne udgangspunkt for, 3. en individuel helhedsorienteret indsatsplan for borgeren. Det er jobcenteret, der er tovholder for projektet, og jobcentret der er ansvarlig for gennemførslen af samtaler, planlægning og gennemførsel af møder i det tværfaglige team, samt udarbejdelsen af indsatsplanerne. Projektet gennemføres i Frederikssund i et tæt samarbejde med Voksenafdelingen i Social og Borgerservice og Sundhedsområdet i Ældre og Sundhed, samt ved behov UU og andre relevante afdelinger i kommunen. Projektet bliver gennemført i perioden september 2012 til og med udgangen af juli måned 2013, hvor alle borgere har været igennem forløbet. På lang sigt er målet, at borgerne kommer i job eller ordinære uddannelse (unge). På kortere sigt er delmålene: Borgeren får en indsatsplan med klart job- eller uddannelsessigte Borgerne deltager i beskæftigelsesrettede tilbud Borgerne får en relevant indsats på social- og/eller sundhedsområdet At indsatsen på tværs er sammenhængende og koordineret Initiativet "Brug for alle" er initieret af Folketinget og kommunerne har frivilligt kunnet vælge, om de ville deltage. Der er samlet set sat 115 mio. kr af til intiativet. Frederikssund kommune har på baggrund af sit antal kontanthjælpsmodtagere i matcgruppe 3 modtaget et tilskud til initiativet på samlet set kr. Midlerne er målrettet alene til gennemførslen af aktiviteterne i projektet. Supplerende sagsfremstilling/status medio oktober 2012 Den 12. september deltog samtlige involverede medarbejdere og ledere fra Social og Borgerservice, Ældre og Sundhed og Jobcenter i en opstartskonference blandt andet med henblik på at opnå et større samlet kendskab til de tilbud fra de 3 forvaltningsområder, der kan være relevante elementer i borgernes "indsatsplan", og for i læringsøjemed (med en ansat som borger) at gennemføre et møde i det tværfaglige team og udarbejde en indsatsplan. Udviklingen af samarbejdet på tværs tjener samtidig som fundament for det samarbejde i tværgående rehabiliteringsteams, som forventes lovfæstet i forbindelse med den reform af førtidspensions- og fleksjobområdet, som forven- 7 / 15

8 tes at træde i kraft ved årsskiftet. Jobcentret har gennemført de første indledende samtaler med start i uge 39 og de første møder i det tværfaglige team afholdes i uge 43. Der afvikles derefter 2 ugentlige møder med udarbejdelse af indsatsplan med i alt 8-10 borgere. Hvis alt går som planlagt, vil alle møder kunne afvikles inden udgangen af april. Da projektperioden går til udgangen af august måned 2013, er der dermed god mulighed for at forlænge møderækken, når aftalte møder må aflyses på grund af sygdom, udeblivelser mm., der uundgåeligt vil komme for denne målgruppe. Pt. er udfordringen i høj grad at få borgerne motiveret for at deltage i forløbet, herunder at opbygge et arbejdsmarkedsperspektiv. Af projektbeskrivelsen fremgår blandt andet 1) at de indledende samtaler skal være afviklet inden 1. januar 2013, og 2) at det skal tilstræbes, at varigheden mellem den indledende samtale og mødet i det tværfaglige team skal være relativ kort. Jobcentret har ved planlægningen vægtet forhold 2, og afvikler derfor ikke alle de indledende samtaler inden 1. januar 2013, men breder dem ud over en større del af projektperioden. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har fået udarbejdet en rapport som på baggrund af en undersøgelse i 5 jobcentre belyser de problemstillinger, som borgere i matchgruppe 3 har - og kortlægger nedenstående arketyper blandt målgruppen: Indvandreren med bevægeapparatlidelser og psykiske helbredsproblemer Den midaldrende kvinde med psykiske og fysiske problemer Den yngre kvinde med psykiske problemer Den yngre mand med psykiske og sociale problemer, herunder misbrugsproblemer Den midaldrende mand med alkoholmisbrug og fysiske problemer Disse problemstillinger er også fremherskende i målgruppen i Frederikssund, og gruppernes karakteristika vil blive uddybet på mødet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen, da udgifterne finansieres af puljemidler. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Jobcenterchefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning 8 / 15

9 Tidligere beslutninger: Beslutning i Beskæftigelsesudvalget, Tirsdag den 04. september 2012 Taget til efterretning. Morten Skovgaard (V) var ikke til stede. Beslutninger: Taget til efterretning. 9 / 15

10 Journal nr.: Sag nr. 29 LBR projekt 2012: Ungeforløb hos Contra Lovgrundlag: Sagsfremstilling: LBK nr. 706 af 28. juni 2012 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LBR har besluttet at lave en særlig indsats for unge ledige under 30 år. LBR projektet for unge startede den 23. april og afsluttes endeligt den 19. oktober Projektet afvikles hos Contra. Der har i alt været visiteret 40 deltagere til forløbet: 10 A-dagpengemodtagere og 30 kontanthjælpsmodtagere. 10 er kommet i job. LBR konsulent Kia Roy vil orientere om status for LBR projekt 2012 pr. 1.oktober LBR afviklede i 2011 et lignende projekt for 35 unge ledige. Dette projekt blev afsluttet med udgangen af Dengang var 10 af de unge kommet i arbejde ved afslutningen, 7 var kommet i uddannelse, 4 var i praktik og 6 var syge eller på barsel, og 8 var fortsat ledige. Der er i september 2012 foretaget en søgning på alle fra 2011 forløbet for at se hvor de er nu 9 mdr. efter de afsluttede LBR forløbet for unge under 30 år. Denne opgørelse viser at 7 stadig er i job, 4 er under uddannelse, 1 er kommet i lære, 6 er syge eller på barsel. Men 17 er ledige igen. En stor del af de unge som er ledige kæmper med psykiske problemer. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Jobcenterchefen indstiller, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Bilag: PDF Til LBR. 9. mdr efter projekt 2011 for unge - Contra1 PDF Til LBR 23 okt LBR projekt for unge hos Contra- status 10 / 15

11 Journal nr.: Sag nr. 30 Mødekalender 2013 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om kommunernes styrelse. Forslag til mødeplan for 2013 forelægges til godkendelse. Forslaget er udarbejdet ud fra et princip om, at Byrådets møder ligger den sidste onsdag i måneden, Økonomiudvalgets møder en uge før og at fagudvalgene holder møder 2 uger før Byrådet. Princippet er enkelte måneder modificeret som følge af helligdage, ferier, budgetproces og frister for Beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesudvalgets møder foreslåes afholdt følgende tirsdage: 29. januar 23. april (i forlængelse af fællesmøde med LBR) 11. juni 3. september 5. november Møderne starter klokken Mødet 23. april afholdes i forlængelse af et fællesmøde med Lokalt Beskæftigelses Råd. Fællesmødet starter klokken Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ingen bemærkninger. Jobcenterchefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at: 1. Mødeplanen for 2013 godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Godkendt. 11 / 15

12 12 / 15 Bilag: Udkast til mødekalender 2013

13 Journal nr.: Sag nr. 31 Statistik til Beskæftigelsesudvalget 2012 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: 731 af 15/ , Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesudvalget modtager løbende orientering om udviklingen på beskæftigelsesområdet, og har gennem en periode modtaget denne i form af en bred redegørelse om udviklingen på baggrund af: 1) Jobcenterstatus udarbejdet af jobcentret samt 2) Aktuelle ledighedstal, 3) Resultatoversigt, 4) Besparelsespotentiale og 5) Oversigt over ledighedsprocenter i Østdanmark opgjort på kommuner udarbejdet af henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Disse oversigter vedhæftes dagsordenen og vil være tilgængelige i elektronisk form under mødet, såfremt der er områder, der ønskes drøftet eller uddybet. Udviklingen har gennem den seneste periode overordnet set været tilfredsstillende, og samlet er der ved den seneste måling ultimo august 2012, 3 % færre borgere, der modtager offentlig forsørgelse end på tilsvarende tidspunkt sidste år. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Jobcenterchefen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. 13 / 15

14 Bilag: Resultatoversigt_Frederikssund_august 2012 Besparelsespotentiale_Frederikssund_2.kvt.2012 Ledighedstal_Frederikssund_august 2012 Ledighedstalkort for Østdanmark_august 2012 Jobcenterstatus - oktober / 15

15 Journal nr.: Sag nr. 32 Meddelelser Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Intet. 15 / 15

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ E/ *r PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ 6 juni 2012 Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmod- J 20120000313 tage re 2 kt Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere