Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi"

Transkript

1 H U M A N Ø KO LO G I Diplomuddannelse under Åben Uddannelse Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi Aalborg Universitet

2 Uddannelsen i Humanøkologi er for alle, der interesserer sig for det moderne samfunds miljøproblemer. Den henvender sig til den engagerede borger med en generel interesse for miljøproblematikken og til den, som til daglig arbejder med miljørelaterede emner. Mange studerende har anvendt uddannelsen som et led i at kvalificere sig inden for miljøområdet. Uddannelsen er den eneste af sin art i Danmark og har hvert år deltagere fra hele landet. Redaktion Oplag Layout Tryk Papir Finn Arler Henrik Riisgaard Rita Svendsen, Aalborg Universitet Sekretariat for Efter- og Videreuddannelse stk. Ania Andersen, Aalborg Universitet Himmerlands Tryk A/S CyklusPrint 170 g Aalborg Universitet 2004

3 I n t r o d u k t i o n Åben uddannelse med fjernundervisning, projektarbejde og weekendseminarer i Århus Humanøkologi er studiet af menneskets samspil med det omgivende miljø med særligt fokus på de problemer, der opstår i dette samspil. Blandt væsentlige emneområder kan nævnes forskellige stof- og energistrømme, miljøfremmede stoffer, miljørelaterede effekter på sundhed, velstand og velfærd for nutidige og kommende generationer, den biologiske mangfoldigheds værdi og betydning. Kort sagt temaer og problemer, som er relateret til menneskers brug af og forhold til den omgivende natur. Aalborg Universitet udbyder Teknisk Diplomuddannelse (TD) i Humanøkologi under Åben Uddannelse. Uddannelsen er et deltidsstudium af to års varighed, svarende til ét års fuldtidsstudier (1 årsværk/60 ECTS point). Undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning med fem weekendseminarer pr. år, som hovedsagligt vil finde sted i Århus. Humanøkologi er rettet mod alle, der interesserer sig for det moderne samfunds miljøproblemer, eller som mere målrettet ønsker at kvalificere sig inden for miljøområdet. Den henvender sig således både til den engagerede borger og til undervisere, formidlere, ansatte i offentlige forvaltninger og private virksomheder, der til daglig arbejder med miljørelaterede emner. Humanøkologi er en attraktiv mulighed for efteruddannelse, som giver erhvervskompetence inden for miljøområdet. Uddannelsens indhold Humanøkologi behandler en række centrale miljøområder i hele deres kompleksitet, således at både de konkrete oplysninger og de mere holdningsprægede synsvinkler i beslutningsprocessen præsenteres og analyseres. Der lægges vægt på at diskutere de forskellige problemers mulige indbyrdes sammenhænge set i et historisk og kulturelt perspektiv samt på at anvise forskellige veje og strategier til at forbedre den samfundsmæssige naturhusholdning. Uddannelsens mål Det overordnede mål med uddannelsen er at give de studerende en viden om samspillet mellem menneske og natur, historisk såvel som aktuelt. Uddannelsen sigter på at udvikle de studerende til aktive og saglige vidensproducenter inden for miljøområdet. Det indebærer først og fremmest en opøvelse af de studerendes evne til at identificere og analysere alle aspekter, som det enkelte miljøproblem rummer. Det gælder historiske, kulturelle, politiske og økonomiske aspekter såvel som de teknologiske og naturvidenskabelige. Der lægges særlig vægt på det forebyggende perspektiv, således at den studerende opnår indsigt i de foranstaltninger og løsninger, der kan iværksættes over for individet, husholdningen, virksomheden, de sociale organisationer og de politiske myndigheder.

4 We e ke n d s e m i n a r e r - 1. å r Miljø, teknologi og samfund Uddannelsens 1. år omfatter fem weekendseminarer med hvert sit hovedtema. Hvert seminar tager udgangspunkt i konkrete eksempler på miljøproblemer inden for følgende emneområder: genanvendelse, renere teknologi og livscyklusvurdering, energi, natur og landskab, miljøplanlægning samt økonomi, politik og livsform. Alle de behandlede emneområder står i disse år centralt i de danske diskussioner om naturanvendelsen. Det er samtidig områder, hvor forbrug og adfærd i virksomheder og husholdninger på forskellig vis spiller en central rolle. De studerende vil i tilknytning til de specifikke problemstillinger blive præsenteret for en række forskellige faglige tilgange og tolkninger. I den ene ende af spekteret vil naturvidenskabeligt formulerede emner som eksempelvis CO 2 -emissionens indvirkning på klimaet og kilderne til forureningen af vandmiljøet blive behandlet. I den anden ende handler det om humanvidenskabelige og filosofiske emner som spørgsmål om naturopfattelse og miljøetik. Herimellem vil samfundsvidenskabelige temaer som befolkningens adfærd i et miljøperspektiv, midlerne til effektiv teknologianvendelse og de fossile brændslers konkurrenceevne blive berørt. Endelig vil mulighederne for at påvirke udviklingen blive diskuteret og analyseret. Første del af uddannelsen sigter generelt mod at etablere et samlet overblik over miljøområdet. Samtidig vil den studerende blive introduceret til miljøproblemernes kompleksitet, således at en basal tværfaglig forståelse af samspillet mellem menneske og natur etableres. 1. år afsluttes med aflevering af projektrapport senest 1. juni. Bedømmelse foreligger senest 1. juli.

5 We e ke n d s e m i n a r e r - 2. å r Miljø, social- og teknologisk forandring Hvor uddannelsens første år sigter mod at give et samlet overblik, vil den studerende på andet år mere direkte blive introduceret til de forskellige teknisk-naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder og faglige tilgange til analyse og vurdering af aktuelle miljørelaterede problemstillinger. Den studerende vil på den måde blive i stand til bedre at analysere den brede vifte af informationer og synspunkter, som indgår i planlægnings- og beslutningsprocesser hos forskellige aktører, fx. virksomheder, forbrugere, myndigheder og den finansielle sektor. På uddannelsens andet år vil typiske metoder og tilgange derfor blive præsenteret inden for følgende videnskabelige områder: miljøvidenskabelige undersøgelser, studier af adfærd, værdier og livsform, samt undersøgelser af teknologi, regulering og social forandring. Uddannelsen vil introducere den studerende både til specifikke teknisk-naturvidenskabelige måle- og analysemetoder, samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder samt kulturanalytiske og filosofiske tilgange. Uddannelsens andet år vil samtidig være mere internationalt orienteret end det første år, og engelsksproget litteratur vil derfor i højere grad blive inddraget. 2. år afsluttes med aflevering af projektrapport senest 1. juni. Projektrapporten forsvares mundtligt i uge 25.

6 U n d e r v i s n i n g o g s t u d i e f o r m Uddannelsens opbygning Undervisning og planlægning af Humanøkologi varetages af Institut for Samfundsudvikling og Planlægning (sektion for Teknologi, Miljø og Samfund) ved Aalborg Universitets Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. I undervisningen vil der endvidere være indlæg fra en række gæsteforelæsere fra private virksomheder, forvaltninger, organisationer m.v. Undervisningen er bygget op omkring fem årlige weekendseminarer. På seminarerne veksles mellem gæsteforelæsere og oplæg fra uddannelsens faste undervisere, efterfulgt af diskussion, gruppearbejde og deltagerpræsentation af kursusopgaver. På weekendseminarerne begynder undervisningen almindeligvis lørdag kl og afsluttes søndag kl I perioderne mellem weekendseminarerne foregår studiearbejdet mere selvstændigt med litteraturstudier (anslået 3000 sider i alt), projektarbejde, opgaveskrivning og evt. ekskursioner arrangeret af deltagerne. Der skal i gennemsnit regnes med ca. 15 timers studiearbejde pr. uge. Kommunikationen mellem seminarerne foregår bl.a. ved brug af . Undervisningen understøttes desuden af et såkaldt intranet (en lukket, kodeordsbeskyttet del af internettet), hvor bl.a. seminarprogrammer, opgaver, litteraturlister, oplæg og foredragsnoter løbende opdateres. Det vil derfor være en fordel, hvis man ved studiestart er fortrolig med tekstbehandling og internet på brugerniveau. På 1. år vil deltagerne blive inddelt i studiegrupper efter geografisk placering. De studerende vil blive introduceret til universitetets særlige studieform med problemorienteret projektarbejde. Denne form er udgangspunkt for arbejdet i studiegrupperne. Studiegrupperne fungerer i perioderne mellem seminarerne og vil blive forpligtet til at forberede kortere oplæg i løbet af studiet. På 2. år omorganiseres grupperne efter deltagernes ønsker og interesser især med henblik på det afsluttende projektarbejde. Eksamen 1. år afsluttes med bedømmelse af en skriftlig projektrapport. 2. år afsluttes med mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig projektrapport. For at få bedømt projekterne forventes desuden deltagelse i minimum fire ud af fem seminarer pr. år samt mindst én mundtlig fremlæggelse på et seminar på hvert studieår. Adgangskrav Optagelse på uddannelsen forudsætter, at man som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse. Ansøgere, der ikke opfylder det uddannelsesmæssige adgangskrav, men som skønnes at have tilsvarende kvalifikationer, kan også søge om optagelse. Man skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Ansøgningsskema og -frist Ansøgning om optagelse sker ved indsendelse af det vedlagte ansøgningsskema, som også kan hentes på uddannelsens hjemmeside (se bagsiden). Ansøgningen skal være Aalborg Universitet i hænde senest den 1. juni. Såfremt der er ledige pladser efter ansøgningsfristen, vil man kunne optages frem til den 1. august. Svar på ansøgning om optagelse gives ikke telefonisk, men meddeles

7 skriftligt fra Sekretariat for Efter- og Videreuddannelse. Vi tilstræber, at alle har fået besked på deres ansøgning senest den 1. juli. Kopi af eksamensbeviser vedlægges ansøgningen sammen med en omhyggelig beskrivelse af relevant erhvervserfaring, anden uddannelse, udlandsophold mv. Derudover skal der vedlægges en kort motivation for at søge ind på uddannelsen. Beviser for deltagelse i/bestået uddannelse eller kursus skal indeholde oplysninger om uddannelsens/kursets omfang (ECTS-point/årsværk/timer) og niveau. Fremgår oplysningerne ikke af eksamensbeviserne, skal det fremgå af CV. Deltagerbetaling og øvrige udgifter Deltagerprisen er pt kr. pr. semester for hvert af de fire semestre. Der tages forbehold for ændringer i deltagerbetalingen. På uddannelsens hjemmeside vil den gældende pris være angivet. Deltagerbetalingen bliver opkrævet før semesterstart to gange om året. Der vil være betalingsfrist primo august, og betalingen dækker efterårssemestret. Du binder dig for ét semester ad gangen. Hvis du fortryder din tilmelding og ønsker at melde fra, er det ikke muligt af få pengene refunderet efter semesterstart hhv. den 1. september og 1. februar. Der må ud over deltagerbetalingen beregnes udgifter til litteratur, internetabonnement, telefonudgifter samt forplejning, rejse og ophold i forbindelse med weekendseminarerne. Hvert år afholdes majseminaret som internat - her vil udgifterne til ophold være ca. 800 kr. inkl. forplejning. Yderligere oplysninger vil være angivet på uddannelsens hjemmeside. Statens voksenuddannelsesstøtte, SVU Man kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte), hvis man opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Kravet om heltidsundervisning kan eventuelt opfyldes ved at kombinere flere deltidsfag/- uddannelser. Læs mere om betingelser for SVU på Ansøgere må selv kontakte arbejdsgiver, Arbejdsformidling, A-kasse eller Ivu*C for at undersøge, om et givet studium kan berettige til orlov til uddannelse og SVU. Når man beregner grundlaget for SVU til uddannelse, anvendes uddannelsens normering opgjort i ECTS-point/årsværk. Det anslåede timeforbrug på den enkelte uddannelse kan ikke anvendes som beregningsgrundlag. Ledige Reglerne for lediges deltagelse i undervisning er fastsat via arbejdsmarkedslovgivningen. Ledige bør derfor altid kontakte deres A-kasse, inden de søger optagelse under Åben Uddannelse. Forbehold for holdoprettelse Pr a k t i s ke o p l y s n i n g e r Aalborg Universitet kan efter ansøgningsfristens udløb undlade at igangsætte udbudt undervisning på grund af utilstrækkelig søgning eller grundet andre særlige omstændigheder. Tina Maria Lund Kristensen Humanøkolog 2003 Miljøkoordinator Humanøkologistudiet har hjulpet mig i mit daglige arbejde med miljø ved blandt andet at gøre det lettere for mig at fokusere på de områder, der præger udviklingen. Mit arbejdsområde er derfor også blevet udvidet med større kompetence og ansvarsområder inden for miljø- og planlægning, hvor jeg i dag arbejder med bl.a. grønt regnskab, implementering af miljø- og kvalitetsledelse i virksomheden, miljøgodkendelser m.v. Claus Jørgensen Studerende på Humanøkologi 2004 Tekniker/Økologisk landmand/ Projektmager m.m H u m a n ø k o l o g i indfriede mine forventninger ved at være en helhedsorienteret uddannelse med et meget relevant indhold. Det høje faglige niveau, det store engagement blandt både lærere og studerende er meget inspirerende og giver megen stof til eftertanke og mange gode»værktøjer«til arbejdet for et bedre miljø. For mig som»praktiker«, har denne uddannelse været en uvurderlig udfordring. Vibeke Rahbek Studerende på Humanøkologi 2004 Biolog Uddannelsen har været enormt givtig for mig det har sat min biologividen ind i et mere samfundsrelateret perspektiv. Med kurser i bl.a. livscyklusvurderinger, miljøledelse og miljøvurdering har en helt ny verden åbnet sig for mig. Disse emner ligger den traditionelle biologuddannelse temmeligt fjernt, men er samtidig helt centrale for de jobs mange biologer bestrider. Uddannelsen er desuden overkommelig nok, til at man kan fortsætte, mens man er på barsel endnu et plus. Bent Sørensen Studerende på Humanøkologi 2004 Energivejleder At studere Humanøkologi har været mit store ønske siden midten af 80 erne. Og mine forventninger er fuldt ud blevet indfriet. Undervisningen har været gennemført af kompetente og engagerede lærere. Det selvstændige projektarbejde i grupper har været inspirerende. Det har udvidet min horisont at se miljøproblemer i en etisk, filosofisk, samfundsvidenskabelig og økonomisk sammenhæng, og givet mig lyst til at gå endnu mere i dybden med udvalgte problemstillinger.

8 Yderligere oplysninger Faglige oplysninger om Humanøkologi fås ved henvendelse til: Humanøkologi Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Øst tlf.: (kl. 9-14) hjemmeside: Øvrige spørgsmål rettes til: Sekretariat for Efter- og Videreuddannelse tlf.: (kl ) hjemmeside: Aalborg Universitet (AAU) driver undervisning og forskning til højeste niveau inden for humaniora, ingeniør-, natur- og samfundsvidenskab. Aalborg Universitet har flere end studerende og budgettet har passeret 1,2 mia. kr.

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Teknologisk Diplomuddannelse (TD) med speciale i Humanøkologi

Teknologisk Diplomuddannelse (TD) med speciale i Humanøkologi Landinspektøruddannelsen De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Studieordningen er konsekvensrettet september 2007 som følge af indførelsen af 7-trins karakterskalaen L- Studieordning

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

BYPLAN NYT 3 TEMA BYPLANUDDANNELSER. 5. årgang maj 2007. Leder: Ingen tværfaglighed uden faglighed. side 3. Byplanuddannelserne i Danmark 2007.

BYPLAN NYT 3 TEMA BYPLANUDDANNELSER. 5. årgang maj 2007. Leder: Ingen tværfaglighed uden faglighed. side 3. Byplanuddannelserne i Danmark 2007. BYPLAN NYT 3 5. årgang maj 2007 TEMA BYPLANUDDANNELSER Leder: Ingen tværfaglighed uden faglighed Byplanuddannelserne i Danmark 2007 Arkitektantropologgeografplanlæggeren Kommunerne: Kravene vokser En planlægger

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere