Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold"

Transkript

1 Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen var indgivet i september 2006 til det daværende statsamt. Statsforvaltningen overtog sagen den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Ansøgeren rykkede flere gange for svar, men først efter at ombudsmanden i december 2007 gik ind i sagen, traf statsforvaltningen afgørelse. Sagen havde fejlagtigt været henlagt på arkiv. 29. maj Forvaltningsret: Miljøret: 3.2 Retspleje: 22.4 Ombudsmanden udtalte at behandlingen af sagen havde været meget kritisabel. Sagens overgang fra statsamtet til statsforvaltningen burde have været sket på en sådan måde at sagen var blevet opfanget i erindringssystemet. Desuden burde statsforvaltningen ikke have udtalt sig til ansøgeren om sagens stade uden at undersøge dette nærmere. Herudover blandede statsforvaltningen sagen sammen med en anden sag. Ombudsmanden karakteriserede sagsbehandlingen som både lemfældig og sjusket. Endvidere burde statsforvaltningen have svaret på ansøgerens rykker, og rykkeren burde have givet anledning til at sagen blev eftersøgt. Endelig kritiserede ombudsmanden at statsforvaltningens udtalelser til ham var mangelfulde. (J.nr ). A s hustru ansøgte i brev af 6. september 2006 til Statsamtet Vestsjælland om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Hun skrev bl.a. at ægteparrets stuehus slog revner på grund af den tunge trafik forbi huset, og at det var nødvendigt for en eventuel senere erstatningssag mod Svinninge Kommune at fastslå grænsen mellem kommunevejen og parrets ejendom.

2 Ansøgningen blev stemplet modtaget i statsamtet den 8. september Den er desuden stemplet modtaget i Statsamtet Storstrøm den 12. september I forbindelse med kommunalreformen blev statsamterne nedlagt, og deres opgaver gik over til statsforvaltningerne den 1. januar Samtidig indgik Svinninge Kommune i Holbæk Kommune. Den 10. januar 2007 skrev A til Statsforvaltningen Sjælland om sagen. Det fremgik af brevet at A havde haft en telefonsamtale med en sagsbehandler som bad ham skrive til statsforvaltningen om situationen på ejendommen. A skrev bl.a. at han søgte om fri proces til udskilning af vejen, og han henviste til den tidligere ansøgning herom. A oplyste at han tidligere havde haft kontakt med statsforvaltningen som havde bekræftet at sagen var modtaget. A skrev også at han håbede at statsforvaltningen kunne finde sagen. Der er ikke i de akter jeg har modtaget, notater om de nævnte telefonsamtaler. Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale tilsyn, skrev den 9. februar 2007 til A at tilsynet ikke kunne behandle hans klage da klager over kommunale vejmyndigheders afgørelser hørte under Vejdirektoratet. Det blev oplyst at ansøgningen om fri proces fortsat var under behandling, og at det ikke kunne oplyses hvornår en afgørelse ville kunne foreligge. Statsforvaltningen sendte en kopi af brevet til Holbæk Kommune. I den forbindelse bad tilsynet kommunen om [t]il brug for nævnets behandling af ovennævnte klage at sende nærmere oplysninger om [en bestemt person] s funktionsniveau. I brev af 8. august 2007 rykkede A statsforvaltningen for svar. Han skrev bl.a. at han flere gange havde henvendt sig telefonisk om sagen, men at han havde haft svært ved at træffe rette vedkommende. Brevet blev af statsforvaltningen stemplet og journaliseret den 9. august Da A stadig ikke havde fået svar på ansøgningen, klagede han til mig i de- 2/2

3 cember Jeg bad statsforvaltningen om en udtalelse og om lån af akterne i sagen. I et notat af 29. januar 2008 skrev statsforvaltningen bl.a. at den telefonisk kraftigt havde undskyldt sagsbehandlingstiden over for A og forklaret at der på grund af strukturomlægningen var sket nogle fejl som statsforvaltningen stærkt beklagede. A havde under samtalen bl.a. oplyst at huset var revnet 8 steder på grund af den tunge trafik. Endvidere havde A oplyst at han var førtidspensionist, og at hans hustru var på efterløn. Statsforvaltningen lovede et hurtigt svar og beklagede endnu en gang. Samme dag skrev statsforvaltningen til A s hustru at ansøgningen var imødekommet. Statsforvaltningen beklagede sagsbehandlingstiden. I sin udtalelse af 29. januar 2008 til mig skrev statsforvaltningen at den over for A stærkt havde beklaget sagsbehandlingstiden der skyldtes at sagen beklageligvis havde været forlagt. På grund af tekniske problemer havde det ikke været muligt automatisk at overføre sager om skel og hegnssyn i forbindelse med overgang fra statsamtet til statsforvaltningen. Derfor var sagen heller ikke blevet opfanget i erindringssystemet. Den 26. februar 2008 bad jeg statsforvaltningen om en supplerende udtalelse. Jeg bad om at få oplyst om sagen om fri proces var identisk med sagen om fritagelse for udgifter ved skelforretning. Desuden bad jeg om at få oplyst hvornår det blev opdaget at den sidstnævnte sag var forlagt, hvad der blev gjort for at finde sagen, hvor den befandt sig da den blev fundet, og hvornår det skete. Statsforvaltningen oplyste i brev af 14. marts 2008 at de to sager var identiske, og at sagerne var blevet behandlet i forskellige afdelinger. Sagen var fejlagtigt blevet henlagt på arkiv, og den blev behandlet umiddelbart efter den blev fundet. Ombudsmandens udtalelse Ordnede forhold, herunder effektive arbejdsgange, er en forudsætning for at en forvaltningsmyndighed kan behandle sagerne på betryggende måde. Dette 3/2

4 gælder både i forhold til hensynet til at behandle sager inden for en rimelig tid og i andre henseender, f.eks. når der skal tages stilling til anmodninger om aktindsigt. Jeg henviser i den forbindelse til Jens Olsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 644 ff. Det vil derfor være i strid med god forvaltningsskik hvis sagstilrettelæggelsen ikke lever op til dette. Fra statsamtet modtog ansøgningen af 6. september 2006, og til statsforvaltningens svar af 29. januar 2008, gik der et år og godt 4 måneder. De eneste ekspeditioner der blev gjort i sagen i den mellemliggende periode i forhold til Dem, var brevet fra den 9. februar 2007 og telefonopringningen den 29. januar Sagens overgang fra statsamtet til statsforvaltningen burde have været sket på en sådan måde at sagen blev opfanget i erindringssystemet. Herved kunne det have været undgået at sagen fejlagtigt blev henlagt på arkiv. Det er uklart hvornår sagen fejlagtigt blev henlagt på arkiv. Statsforvaltningen har heller ikke svaret på mine spørgsmål om hvornår det blev opdaget at sagen var forlagt, og hvad der blev gjort for at finde sagen. Det fremgår af Deres brev af 10. januar 2007 at der allerede på det tidspunkt var usikkerhed om hvor sagen befandt sig. Statsforvaltningen oplyste imidlertid i brevet af 9. februar 2007 at ansøgningen fortsat var under behandling. Der er ingen oplysninger i sagen om at statsforvaltningen, inden den skrev dette brev, søgte at finde den oprindelige ansøgning, eller at der var kontakt mellem den afdeling i statsforvaltningen som skrev brevet, og den afdeling som havde modtaget ansøgningen. Jeg går derfor ud fra at der ikke blev foretaget sådanne opklarende skridt, og på den baggrund burde statsforvaltningen ikke have udtalt sig om sagens stade. Desuden mener jeg at det var uheldigt at statsforvaltningen i brevet af 9. februar 2007 tog stilling til om statsforvaltningen som kommunal tilsynsmyndighed kunne behandle en klage fra Dem over kommunen. Der var ikke noget i Deres brev af 10. januar 2007 eller i sagen i øvrigt som kunne give anledning til dette. Herudover skete der i statsforvaltningens behandling af sagen en sammenblanding af Deres sag med en anden sag. Jeg henviser til at statsforvaltningen til brug for nævnets behandling af klagen bad kommunen om oplysninger om en bestemt persons 4/2

5 funktionsniveau. Statsforvaltningens sagsbehandling var således på disse punkter både lemfældig og sjusket. Jeg mangler også en forklaring på hvorfor Deres rykker ikke blev besvaret. Det kan jo ikke have været fordi sagen ikke blev opfanget i erindringssystemet. Rykkeren var i sig selv en erindring. Den manglende besvarelse kan heller ikke undskyldes med at selve sagen eventuelt var forlagt på det tidspunkt. Statsforvaltningen burde under alle omstændigheder have besvaret rykkeren og oplyst om hvorfor sagen endnu ikke var afgjort. Jeg henviser til Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (1986), pkt Det fremgår af denne vejledning at rykkere fra den der er part i sagen, og som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, i almindelighed bør besvares med det samme. Svaret bør oplyse hvad sagen beror på, og så vidt muligt også hvornår myndigheden regner med at afgørelsen kan foreligge. Da jeg må gå ud fra at sagen allerede var forlagt da De rykkede for svar, burde rykkeren også have givet anledning til at sagen blev eftersøgt. Der er ikke oplysninger i sagen om at dette skete, og jeg må derfor gå ud fra at det ikke var tilfældet. Endelig mener jeg at statsforvaltningens udtalelser til mig var mangelfulde da de ikke gav fyldestgørende svar på hvad der var sket i sagen, og omstændighederne i den forbindelse. Sammenfattende er det min opfattelse at statsforvaltningens behandling af sagen har været meget kritisabel. Jeg har gjort statsforvaltningen bekendt med min opfattelse. Da De nu har fået den ønskede fritagelse for betaling af udgifter ved en skelforretning, foretager jeg mig ikke mere i sagen. 5/2

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. 2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en borger var berettiget til behandling på et andet sygehus i medfør af 17 i bekendtgørelse om

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere