Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune"

Transkript

1 Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed...4 Selvbærende lokalsamfund...4 Flere i uddannelse og job...4 Administrationsprojektet...5 Udvikling og læring...5 Odense en ny virkelighed: Sundhed...5 Proces for frikommuneforsøg...5 Evaluering...7 1

3 Motivation Odense Kommune søger hermed om status som frikommune. Vi har stor erfaring med kreative og fornyende måder at levere kerneydelserne på, og vi har implementeret de nødvendige prioriterings- og styringsredskaber til at kunne skabe synlige resultater. Odense er derfor yderst motiveret til at fortsætte arbejdet på nye områder, som frikommuneordningen medfører. Odense kommunes budget for 2012 og overslagsårene med titlen: Odense en ny virkelighed markerer et paradigmeskifte i kommunens tilgang til den fælles samfundsmæssige udfordring, der indebærer, at vi skal få mere ud af de samme penge eller det samme ud af færre penge. Byrådet har forpligtet sig til at tænke fornyende og finde fælles tværgående løsninger på fælles problemer i samarbejde med borgere, organisationer og virksomheder. Derfor er der en kulturændring i gang blandt Odenses politikere, ledere og medarbejdere. En kulturændring, hvor vi tænker og agerer mere fælles og betragter Odense Kommunes udfordringer som fælles udfordringer, uanset hvor i organisationen vi som politikere, ledere eller medarbejder befinder os. Odense Kommune implementerer i indeværende Byrådsperiode politisk effektstyring på kommunens 28 kerneområder. Formålet er at flytte fokus til kommunens kerneydelser og til den ønskede effekt af ydelserne. Det gøres ved at Byrådet opstiller klare effektmål på alle kerneområder. Målene tager udgangspunkt i slutbrugernes behov og præferencer. På denne måde foretager Byrådet bevidste prioriteringer af, hvilke effekter det er strategisk vigtigst at forfølge, inden for de givne økonomiske rammer. Effektmål og opfølgninger anvendes endvidere i kommunens kvalitetskontrakt. Effektstyringen tydeliggør hvilke indsatser og aktiviteter der understøtter opnåelsen af effekterne og hvordan det sker. Denne gennemsigtighed bruger Odense Kommune aktivt til at identificere effektiviseringspotentialer og en mere hensigtsmæssig organisering af opgaverne. Det ses særligt i en række effektiviseringsprojekter som er direkte afledt af den politiske effektstyring af budget Som frikommune vil Odense kunne anvende disse værktøjer fuldt ud med muligheden for at anlægge effektstyringsperspektivet på helt nye områder. Fritagelsen fra statslige krav og regler vil åbne op for helt nye arbejdsgange og samarbejdsmuligheder. Resultaterne af Odense Kommunes status som frikommune vil være særdeles anvendelige for andre kommuner. De nye arbejdsgange og samarbejdsformer bliver beskrevet i form af forandringsteorier, som beskriver hvordan effekten opnås. Det gør det nemmere at evaluere overførbarheden til andre kommuner. 2

4 Om Odense en ny virkelighed Odense Kommunes status som frikommune vil bl.a. tage udgangspunkt i projektprogrammet Odense en ny virkelighed. Programmet består af en række effektiviseringsprojekter, som skal realisere en del af de samlede besparelseskrav, som er pålagt de enkelte udvalg. De økonomiske kendsgerninger betyder, at vi står overfor store udfordringer i de kommende år. Vi kan, ved at tænke smart, afbøde de økonomiske konsekvenser, så vi får mere ud af de samme penge eller det samme ud af færre penge. Det er en fælles udfordring, som kræver, at vi tænker fornyende - både inden for eget område og på tværs af kommunens udvalg og forvaltninger. En af løsningerne på udfordringen, som Odense Kommune har iværksat er projektprogrammet Odense en ny virkelighed. Odense en ny virkelighed er et årligt tilbagevendende projektprogram, som adresserer problemstillinger på tværs af kommunens forvaltninger. Programmet er således en platform, hvor kommunen, via projektarbejdsformen, sammensætter fagligheder på tværs af organisatoriske skel. Projekterne i Odense en ny virkelighed understøtter udmøntningen af effektiviseringskravene i de enkelte forvaltninger, og bidrager dermed til konsolideringen af kommunens økonomi. Et tværgående projektprogram af denne størrelse er ikke hverdag i Odense Kommune. I efteråret 2010 har vi gennemført den første udgave af projektprogrammet. Erfaringerne herfra viser, at arbejdsformen udfordrer de eksisterende arbejdsgange og skaber en positiv forstyrrelse af måden, vi opfatter problemstillinger på. Processen har således styrket det todelte lederskab, hvor kommunens ledere både har et ansvar for eget område og for kommunens som helhed. Det har været en udfordrende proces, men der er samtidig skabt et værdifuldt fundament, som vi bringer ind i de kommende års projektprogrammer. Præmisser for projekter Som udgangspunkt vil vi i det årlige projektprogram Odense en ny virkelighed hellere effektivisere, end vi vil lave egentlige besparelser, der resulterer i serviceforringelser for borgerne. Succes afhænger af, at de enkelte projekter i projektprogrammet kan skabe effektiviseringer, der tilsammen frigør de nødvendige midler. Det kræver blandt andet, at fornyelsesstrategiens værdier om innovation og kreativitet sættes i spil. Derfor er fornyelse og effektivisering tæt forbundet, og Odense en ny virkelighed er således anden bølge i fornyelsesstrategien. Første bølge af fornyelsesstrategien resulterede i et effektiviseringsprogram, der hovedsageligt var orienteret mod det administrative område. Med projektprogrammet Odense en ny virkelighed rettes blikket mod kommunens kerneområder, så vi med fornuftig og fornyende effektivisering for øje kan skabe grundlaget for nødvendige politiske prioriteringer. 3

5 Generelt skal projekterne i Odense en ny virkelighed i videst mulig omfang basere sig på nedenstående præmisser. Præmisserne skal bidrage til, at vi lykkes med at effektivisere på en fornuftig og fornyende måde. Borgerinddragelse: I dag inddrager vi allerede borgerne i en række af vores opgaver og projekter, men det er forventningen, at vi ved at inddrage borgerne på nye og anderledes måder kan få et nyt syn på måden, vi løser vores opgaver og inspiration til de konkrete projekter. Borgerinddragelsen kan desuden engagere borgere, fordele ansvar og arbejdsopgaver og lette forventningspresset på kommunen. Brugerinddragelse: Ved at inddrage brugerne kan vi designe vores ydelser, så brugernes egne ressourcer supplerer eller styrker indsatsen. Foruden at være kilde til innovative løsninger kan brugerinddragelse være anledning til en forventningsafstemning mellem brugerne og de tilbudte ydelser. Effektiviseringspotentiale: Projekterne i Odense en ny virkelighed skal indeholde et betydeligt effektiviseringspotentiale, da de skal bidrage til konsolideringen af kommunens økonomi. Kvalitetsvurdering: Projekterne i Odense en ny virkelighed skal tydeliggøre de kvalitetsmæssige konsekvenser ved de forandringstiltag, der foreslås iværksat. Igangværende projekter Effektiviseringsprojekterne i Odense Kommunes projektprogram Odense en ny virkelighed er igangsat for at supplere effektiviseringsbestræbelserne i de enkelte forvaltninger. En sammenfattet udgave af projektets afrapportering er vedlagt som bilag. Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed Projektet Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed sætter fokus på familier med komplekse problemstillinger. Analyser, der ligger til grund for projektet viser, at det er en gruppe, der er meget udgiftstung for Odense Kommune. Ydermere er gruppen ofte præget af social arv, og der kræves massiv hjælp for at bryde denne arv. Selvbærende lokalsamfund Projektet Selvbærende lokalsamfund sætter fokus på, hvordan Odense Kommune kan skabe rammer og platforme for at ressourcer i lokalsamfundet går fra at være passive til at være aktive. Samtidig handler det om, at arbejde sammen på nye måder med de mange aktive ressourcer vi har. Flere i uddannelse og job Projektet Flere i uddannelse og job har som overordnet målsætning at begrænse tilgangen til ikke-uddannelsesrelateret offentlig forsørgelse, herunder førtidspension. Med udgangspunkt i at flere skal i uddannelse og job, har projektet udarbejdet tiltag på to 4

6 indsatsområder. De to indsatsområder fokuserer på forskellige faser af fødekæden til førtidspension, og tiltagene skal, ved at færre borgere kommer på offentlig forsørgelse, medvirke til at bryde fødekæden til førtidspension. Administrationsprojektet Administrationsprojektets overordnede formål er derfor se på, hvordan vi skaber en organisering, hvor borgeren og dermed kerneydelsen er i centrum. Det betyder, at projektet - med udgangspunkt i den nuværende styreform med delt administrativ ledelse - vil belyse mulighederne for en anderledes og sammenhængende administration, som kan realisere de af byrådet vedtagne effektiviseringskrav. Det betyder endvidere, at projektet skal sammentænke opgaveløsningen og derigennem skabe synergieffekter, der udvikler en mere effektiv administration. Udvikling og læring Uddannelse er på mange måder afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Derfor er det nødvendigt, at vi løbende skaber de rette rammer for udvikling og læring for kommunens børn og unge. På grund af den demografiske udvikling med faldende elevtal er der på nuværende tidspunkt allerede en debat i gang om skolestrukturen. De skærpede økonomiske vilkår kræver imidlertid, at vi må betragte området i et bredere perspektiv. Derfor sættes der fokus på projektet Udvikling og læring, som med afsæt i fornyelsesstrategiens værdier, skal se på, hvordan især skoleområdet i højere grad kan indrettes, så vi sikrer, at vi kan tilbyde de nødvendige rammer, så alle børn og unge kan imødekomme fremtidens udfordringer. Odense en ny virkelighed: Sundhed I forberedelsen af budget 2012 er sundhed kerneområde på tværs af forvaltningerne og danner tema i Odense en ny virkelighed. Det betyder konkret at effektstyringen af sundhedsområdet tager udgangspunkt i evidens- og vidensbaserede sundhedsindsatser. Arbejdet skal munde ud i anbefalinger om igangsættelse af indsatser, som løser sundhedsproblemerne på baggrund af viden om, hvad der virker bedst. Målet er dermed at løse opgaverne på en smartere og billigere måde. Anbefalingerne bliver senere på året til projekter under projektprogrammet Odense en ny virkelighed. Disse projekter skal implementere de forslåede indsatser og realisere gevinsterne. Proces for frikommuneforsøg Odense Kommunes proces som frikommune vil tage udgangspunkt i projektprogrammet Odense en ny virkelighed og effektstyring. Herunder beskrives redskaberne og hvordan vi påtænker at anvende dem som frikommune. Som frikommune vil Odense Kommune systematisk gennemgå alle kerneområder for at finde nye løsninger med de muligheder, som frikommunestatus medfører. 5

7 I forbindelse med effektstyring i budget 2011 samt den igangværende proces for effektstyring i budget 2012 har forvaltningerne foreslået effektmål for de respektive udvalg. Udvalgene har herefter prioriteret de politisk/strategisk vigtigste effektmål. Disse mål er der udarbejdet indikatorer for, som årligt følges op på ved Byrådets seminar i maj. Efter prioriteringen af effektmål udarbejder forvaltningerne forandringsteorier for de vedtagne mål. Disse forandringsteorier beskriver hvilke indsatser, der understøtter opnåelsen af effektmålene og hvordan. Forandringsteorierne er trin-for-trin beskrivelser af hvordan indsatserne virker. De har flere formål og er bl.a. fundament for byrådets prioriteringsdrøftelser, plan for forvaltningernes implementering af indsatser, guide til monitorering af indsatser og effektmål samt dialogredskab til læring og udvikling af kerneydelserne. Herunder ses hvilke kerneområder der behandles hvornår: Effektstyring af kerneområder Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 BMF Økonomistyring Brandvæsen BKF Veje Trafik Service- & støttefunktioner Erhverv og turisme Miljø Park & Natur Tværgående strategier Plan & Byggeri Kultur BUF Læring og Udvikling Sundhed og trivsel Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber SAF Ledige Sygedagpengemodtagere ÆHF Aktivitet og træning Handicapområdet Psykiatriområdet Sociale indsatser/ydelser Borgerserviceydelser Sundhed Hjemmehjælp og sygepleje Tværgående kerneområde: Sundhed Virksomheder Integration Plejeboliger Effektstyring af kerneområder i budget 2011 blev altså gennemført i 2010, budget 2012 behandles i år og budget 2013 behandles i Efter næste års behandling er der således vedtaget politiske effektmål for alle kerneområder og der er lavet forandringsteorier på de vigtigste indsatser i forvaltningerne, som understøtter opnåelsen af målene. Der følges op på målopfyldelsen årligt i maj og mål og opfølgninger udgør kommunens kvalitetskontrakt. Kommunens effektstyringspublikation er vedlagt som bilag. Ved opnåelse af status som frikommune vil Odense Kommune systematisk revidere kerneområderne for budget 2011 og 2012 i lyset af de nye muligheder og på denne baggrund foreslå konkrete forsøgsprojekter. I forbindelse med behandlingen af budget 2013 vil processen for effektstyring af de resterende kerneområder fra starten være rammesat af de nye muligheder som frikommune. Tværgående kerneområde: Integration 6

8 Indikatorer for effektmål kan ses af alle medarbejdere i kommunens ledelsesinformationsportal. Her kan chefer og medarbejdere følge udviklingen i effektmål på alle kerneområder i alle forvaltninger. Synligheden skaber incitamenter til de afdelinger, som har ejerskab af kerneområdet til at præstere godt. Også forandringsteorierne er vist på ledelsesinformationsportalen. Her kan man se sammenhængene mellem indsatser og effekter. Evaluering Odense Kommune har med effektstyring et godt og velafprøvet udgangspunkt for evaluering af de forsøg, der igangsættes som frikommune. Alle forsøg beskrives med forandringsteorier som trin for trin beskriver, hvad vi gør i hver enkelt indsats, hvordan gevinster realiseres og effekter skabes. Samtidig udvikles der indikatorer, som viser fremdriften i hver forsøgsindsats og muliggør løbende effektmålinger. Dette vil gøre evalueringen af frikommuneforsøgene lettere og det er et godt udgangspunkt for vurdering af overførbarheden til andre kommuner. Forandringsteorierne kan dermed virke som procesplaner for implementering af forsøgsprojekterne i andre kommuner. 7

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Effektstyring. Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder. Byrådsseminar 10. Odense Kommune Økonomisk Sekretariat Flakhaven 2 5000 Odense

Effektstyring. Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder. Byrådsseminar 10. Odense Kommune Økonomisk Sekretariat Flakhaven 2 5000 Odense Effektstyring Rækkefølge for forvaltningernes kerneområder BKF BMF Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Økonomistyring Brandvæsen Veje Trafik Service- og støttefunktioner Tværgående strategier Miljø Park

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere