FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt."

Transkript

1 Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr af 7/ ændret ved lov nr af 27/ og ved: lov nr. 530 af 29/ (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.) 1 Bidragsopkrævningslov: Lov nr. 150 af 24/4 1963, om opkrævning af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr af 7/ Bortvisnings- og tilholdslov: Lov nr. 112 af 3/ om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, senest ændret ved lov nr. 633 af 12/ Børne- og ungeydelseslov: Lov nr. 147 af 19/ om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 19/ senest ændret ved lov nr af 23/ og ved: lov nr. 999 af 30/ (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge m.v.) 2 Børneattestlov: Lov nr. 520 af 21/ om indhentelse af børneattest, jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2/ ændret ved: lov nr. 742 af 1/ (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.) 4 Børnebidragslov: Lov nr. 200 af 18/ om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 7/ Børneerstatningslov: Lov nr. 363 af 13/ om hæftelse for børns erstatningsansvar. 25 Børnelov: Lov nr. 460 af 7/6 2001, jf. lovbekendtgørelse nr af 7/ Børnetilskudslov: Lov nr. 350 af 4/ om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr af 7/ , senest ændret ved lov nr af 27/ og ved: lov nr. 999 af 30/ (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge m.v.) 1 Erstatningsansvarslov: Lov nr. 228 af 23/ om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 21/ ændret ved lov nr af 23/ Forældreansvarslov: Lov nr. 499 af 6/ om forældreansvar, jf. lovbekendtgørelse nr af 7/ ændret ved lov nr af 27/ og ved: lov nr. 270 af 25/ (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) 1 lov nr. 530 af 29/ (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.) 3 Konkurslov - uddrag (gældssanering): Lov nr. 298 af 8/ om konkurs, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6/1 2014, senest ændret ved lov nr. 737 af 25/ Lejelov ( 55, 77 og 78): Lov nr. 237 af 8/ om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 1/ Offererstatningslov: Lov nr. 277 af 26/ om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 28/ senest ændret ved lov nr. 629 af 12/ FORLAGET JURAINFORMATION 3

2 Retsplejelov uddrag (Kapitel 31 (Retshjælp og fri proces), Kapitel 42 (Ægteskabs- og forældremyndighedssager), Kapitel 45 (Grundlaget for tvangsfuldbyrdelse) & Kapitel 47 (Udlæggets genstand og retsvirkninger): Lov nr. 90 af 11/ om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 9/ senest ændret ved lov nr. 176 af 24/ og ved: lov nr. 270 af 25/ (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) 2 Retsvirkningslov: Lov nr. 56 af 18/ om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr af 20/ Servicelov uddrag (Kapitel 27: b): Lov nr. 573 af 24/6 2005, jf. lovbekendtgørelse nr af 23/9 2014, senest ændret ved lov nr. 530 af 29/ Udlændingelov (Kapitel e): Lov nr. 226 af 8/6 1983, jf. lovbekendtgørelse nr af 19/ senest ændret ved lov nr. 176 af 24/ og ved: lov nr. 271 af 25/ (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne og skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige indrejse, ophold og arbejde) lov nr af 26/ (Revision af visumregler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomheder, justering af karensregler, afslagskompetence til danske repræsentationer, beregning af kortvarige ophold m.v.), jf. bek. nr. 359 af 20/ lov nr. 394 af 14/ (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet m.v.) lov nr. 685 af 27/ (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.) 1 Værgemålslov: Lov nr. 388 af 14/6 1995, jf. lovbekendtgørelse nr af 20/ senest ændret ved lov nr. 647 af 12/ Ægtefællepensionslov: Lov nr. 484 af 7/ om bevarelse af ægtefællepension ved separation og skilsmisse Ægteskabslov: Lov nr. 256 af 4/ om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 7/ Ægtefælleskiftelov: Lov nr. 594 af 14/ om ægtefælleskifte m.v Bekendtgørelser Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. (Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 28/8 2015) [Indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet (Fastholdelses- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 730 af 26/5 2015) kan hentes på Obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 560 af 29/4 2015) [Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder, institutioner, foreninger m.v. inden for Kulturministeriets ressortområde (Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 289 af 18/3 2015) kan hentes på [Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i erhvervsvirksomheder inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressortområde (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bekendtgørelse nr. 195 af 24/2 2015) kan hentes på [Adoption (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 27/ ) kan hentes på Offentlig retshjælp ved advokater (Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 2/ ) Fri proces (Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 2/ ) FORLAGET JURAINFORMATION

3 [Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar (Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 6/ ) kan hentes på [Konvention af 11. maj 2011 til forebuggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 11 1/ kan hentes på Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Børne-, Ligestillings- og Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 790 af 25/6 2014) Børnebidrag og ægtefællebidrag (Børne-, Ligestillings-, Integrationsog Socialministeriets bekendtgørelse nr. 626 af 12/6 2014) [Tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 637 af 11/6 2014) kan hentes på [Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 572 af 4/6 2014) kan hentes på Indgåelse af ægteskab (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 585 af 3/ Børne- og ungeydelsen (Skatteministeriets bekendtgørelse nr af 13/ , ændret ved bek. nr af 30/8 2015) Værgemål (Civilstyrelsens bekendtgørelse nr af 13/ ) [Anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv (Civilstyrelsens bekendtgørelse nr af 13/ kan hentes på [Anvendelse af underholdspligtforordningen (Social-, Børne- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr af 30/8 2013) kan hentes på Opkrævning af underholdsbidrag (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 806 af 21/6 2013) Separation og skilsmisse (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 742 af 21/6 2013) Centralmyndigheden for Haagerbørnebeskyttelseskonventionen (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 705 af 18/6 2013) Optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr af 23/ , ændret ved bekendtgørelse nr af 30/8 2015) Et Børneråd (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr af 20/ ) Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 21/6 2012, ændret ved bekendtgørelse nr af 15/ ) [Indhentelse af børneattest i de adoptionsformidlende organisationer og i anerkendte og godkendte trossamfund (Ankestyrelsens familieretsafdelings bekendtgørelse nr. 453 af 23/5 2012) kan hentes på Konfliktråd i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 140 af 6/2 2012) Underretningspligt over for kommunen efter lov om social service (Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16/ ) Gældssanering (Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 19/ , senest ændret ved bekendtgørelse nr af 12/ ) FORLAGET JURAINFORMATION 5

4 [Behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) (Jusitsministeriets bekendtgørelse nr af 11/ , senest ændret ved bekendtgørelse nr. 766 af 24/6 2013) kan hentes på Vejledninger mv. Samvær (Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr af 28/8 2015) Forældremyndighed og barnets bopæl (Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr af 28/8 2015) Omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2015 (Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr af 1/7 2015) [Adoption (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets vejledning nr af 11/5 2015) kan hentes på [Regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets vejledning nr af 23/1 2015) kan hentes på [Frigivelse af børn til national adoption (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets vejledning nr af 27/ ) kan hentes på [Vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets vejledning nr af 27/ ) kan hentes på [Regulering pr. 1. januar 2015 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer (Civilstyrelsens cirkulæreskrivelse nr af 16/ ) kan hentes på Indkomstoversigt for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag i 2015 (Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets cirkulæreskrivelse nr af 15/ ) Separation og skilsmisse (Børne-, Ligestillings-, Integrationsog Socialministeriets vejledning nr af 13/ ) Børne- og ægtefællebidrag (Børne-, Ligestillings-, Integrationsog Socialministeriets vejledning nr af 13/ ) Behandling af ægteskabssager (Børne-, Ligestillings-, Integrationsog Socialministeriets vejledning nr af 4/6 2014) Særlig støtte til børn og unge og deres familier uddrag (Kapitel 3) (Social-, Børne- og Integrationsministeriets vejledning nr af 7/1 2014, ændret ved vejledning nr af 28/1 2015) Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 (Social- og Integrationsministeriets skrivelse nr af 8/7 2013) [International kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag (Social- og Integrationsministeriets vejledning nr af 25/6 2013) kan hentes på Børnesagkyndige undersøgelser (Ankestyrelsens Familieretsafdelings vejledning nr. 72 af 27/9 2012) Modregning i børne- og ungeydelse særbørn (Skat skrivelse nr. 408 af 29/6 2012) Orientering om optjening af ret til børne- og ungeydelsen og ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Social- og integrationsministeriets skrivelse nr af 21/ ) Værgevejledning - en orientering for værger (Civilstyrelsens vejledning nr af 25/2 2009) FORLAGET JURAINFORMATION

5 Aftaler om børnebidrag (Børnebidragsaftalevejledningen) (Familiestyrelsens vejledning nr af 2/ ) Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Familiestyrelsens vejledning nr af 11/ ) Sundhedspersoners underretningspligt over for kommunen (Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 18/4 2006) Orientering om bekendtgørelse om meddelelser efter 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Socialministeriets skrivelse nr af 14/6 2004) Orientering om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børnefamilieydelse (Socialministeriets skrivelse nr af 12/ ) [Værgemålsloven, faste værger og indberetning af afgørelser og midler, der tilfalder personer under værgemål (Civilretsdirektoratets cirkulæreskrivelse nr. 13 af 7/1 1997) kan hentes på Lov om en børnefamilieydelse (Skatteministeriets cirkulære nr. 148 af 17/ , ændret ved cirkulære nr. 140 af 27/ ) Stikord FORLAGET JURAINFORMATION 7

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget.

Det viser en ny optælling på Retsinformation af gældende love mv., som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget. 5. oktober, 2009 NOTAT: Nye love/lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger på beskæftigelsesområdet i perioden 30. oktober 2006 til 2. oktober 2009 30. oktober 2006 lovede daværende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 1 af 17 LBK nr 1203 af 10/12/2009 Gældende (Retssikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 12-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 11 LOV

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere