Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970"

Transkript

1 Statens Arkiver Landsarkivet for Sønderjylland Bekendtgørelse nr af 6. november 2007 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed fastsættes: Område 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af statsamterne fra 1970 til 2006 og af statsforvaltningerne fra 2007 og indtil det tidspunkt, hvor disse overgår fuldt og helt til elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Stk. 2. Bestemmelserne gælder tillige for arkivalier, som er overtaget fra andre myndigheder i forbindelse med myndighedsområdernes overførelse til statsamterne og statsforvaltningerne, således fra amtsankenævn og revaliderings- og pensionsnævn samt udskrivningskredse før Stk. 3. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium. Bevaring og kassation 2. I statsamternes journalsagsarkiver kasseres de journalgrupper i Journalplan for amtskontorer, som er nævnt i bilag 1. Stk. 2. Københavns Overpræsidiums journalsagsarkiver bevares uden kassation. 3. I statsamternes og Københavns Overpræsidiums journalsagsarkiver kasseres de journalgrupper, som er nævnt i bilag I statsamternes og Københavns Overpræsidiums journalsagsarkiver kasseres de journalgrupper, som er nævnt i bilag I statsforvaltningernes journalsagsarkiver fra 2007 ff. og fremefter kasseres de journalgrupper, som er nævnt i bilag De sociale ankenævns samt revaliderings- og pensionsnævnenes generelle sager bevares. Dog kasseres sager vedrørende medlemmer, vederlag og møder, bortset fra dagsordner og referater. Stk. 2. Personsager fra de sociale ankenævn samt revaliderings- og pensionsnævnene, der kan henføres til en person, som er født den første i en måned, bevares. Alle øvrige personsager kasseres. 7. I journalsagsarkiverne for Værnepligtsstyrelsens udskrivningskredse og kasseres følgende journalgrupper: 09 Forskelligt 14 Personale generelt 19 og 29 Forskelligt 37 Forespørgsler fra enkelte personer i udlandet (fra

2 1990 gruppe 36) 39 og 49 Forskelligt 51 Forsvarets Rekruttering (fra 1990 Forsvarets Værnepligt og Rekruttering) 59, 69 og Forskelligt 79 9 Forskelligt 8. Endvidere kasseres fra sessionsområdet følgende: 1) Stamhulkort-2 (ældre, uaktuelle, som er forblevet ved udskrivningskredsene) 2) Krydsreferencelister for fødselsårgangene 1940 og følgende, ordnet efter fødselsårgang og herefter efter CPR-nr. 3) Sager vedrørende udsættelse med session, konstatering af statsborgerskab, konstatering af grønlænderes og færingers faste bopæl 4) Sessionskort for fødselsårgangene 1940 og følgende ordnet efter CPR-nr. 5) Helbredskort for slettede med evt. indlagte lægeattester, strafindberetning og sessionsafgørelse 6) Sager om udelukkelse af tjeneste på grund af straf 7) Optagelsesfilm (mikrofiches) for fødselsårgangene 1956 og følgende ved 2., 5. og 6. udskrivningskreds (fra 1. januar 1981 ved 2. og 5. udskrivningskreds) 8) Sessionsbedømmelseskort 9) Kassation af arkivalier som ikke skal bevares 9. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til 2-8, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter statsforvaltningernes egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Ikrafttræden m.v. 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. november Stk. 2. Følgende skrivelser ophæves: 1) Rigsarkivarens skrivelser af 28. februar 1977 og 5. november 1980 vedrørende kassation hos udskrivningskredsene, 2) Rigsarkivarens skrivelse af 7. marts 1995 med supplerende kassationsbestemmelser til statsamternes journalplan, 3) Rigsarkivarens skrivelse af 14. august 1995 vedrørende kassationsbemyndigelse for sager vedrørende boligklagenævn, 4) Rigsarkivarens skrivelse af 10. december 1996 vedrørende ændrede kassationsbestemmelser for personsager i revaliderings- og pensionsnævnenes arkiver, 5) Rigsarkivarens skrivelse af 10. november 1997 vedrørende nye kassationsbestemmelser for saggrupperne 12 og 13 i statsamternes journalplan med opdatering af 3. april 2000, 6) Rigsarkivarens skrivelse af 20. april 1998 vedrørende nye kassationsbestemmelser for saggruppe 5 i statsamternes journalplan, 7) Rigsarkivarens skrivelse af 22. juni 1998 vedrørende kassation af sessionsbedømmelseskort. Rigsarkivet, den 6. novenber 2007 Johan Peter Noack / Kirsten Villadsen Kristmar 2

3 Bilag 1 Journalgrupper som kasseres i statsamternes journalsagsarkiver , jf. Journalplan for amtskontorer 001 Valg 002 Flagning 0101 Tjenesterejser 0102 Ferier og rejsetilladelser, konstitutioner 0110 Almindelige cirkulærer m. m Personalesager Dog bevares sager, som vedrører ansatte, der er født den første i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger 0120 Årsbudget og bevillinger 0121 Alm. regnskab (kontorhold) 0122 Blanketregnskaber 03 Amtsstuerne 07 Folketællinger 080 Kommunerne 081 Amtskommunen 0880 Valg til Tilsynsrådet 0883 Møder i Tilsynsrådet 0884 Vederlag til Tilsynsrådet 0886 Kontorer og kontorhold for tilsynsrådet 090 Love, bekendtgørelser og cirkulærer 0911 Regnskaber og årsbudget for udvalg af begrænset varighed 0912 Mødeindkaldelser, korrespondance om møder, honorarer, diæter o.l. for udvalg af begrænset varighed 101 Sagførere til beneficerede sager 102 Fri proces Dog bevares sager om fri proces i ægteskabssager 104 Forligskommissionernes arkiver og udskrift af disse 11 Handelsretter 12 Søretter 14 Husdyrvoldgift 15 Dommere 170 Politimestrene 171 Overleveringsforretninger 2010 Revision af socialregnskaber 2011 Statsrefusion til kommuner 2111 Fastsættelse af takster for alderdomshjem 2112 Refusion for ophold på alderdomshjem 2114 Opførelse af alderdomshjem 2121 Fastsættelse af reglementer for plejehjem 2122 Refusion af ophold på plejehjem for kronisk syge 2124 Opførelse af plejehjem 213 Folkepensionistboliger 221 Indberetninger om invalidepension 3

4 231 Indberetninger om udlændinges forsørgelse 24 Sygesikring, herunder fribefordring 262 Huslejetilskud og boligsikring 2810 Hjælp til indkaldte og deres familie samt hjælp til polio- og tuberkuloseramte 283 Bidrag til børn af enker og enkemænd 284 Husmoderafløsning 311 Tilsyn med navngivning af nyfødte børn 312 Kirkebogsrettelser 3181 Notering af randbemærkning om navn i et biregister 380 Inddrivelse og afsoning af bidrag. Indlandet 381 Inddrivelse og afsoning af bidrag. Udlandet 400 Almindelige bekendtgørelser m.m. vedrørende fiskeri 43 Arbejdsforhold 44 Ferieloven 45 Markeder m.m. 46 Vejere og målere, translatører, revisorer 50 Anerkendte trossamfund Mødeindkaldelser, korrespondance om møder, honorarer, diæter o.l. vedrørende fredningsplanudvalg 55 Indsamlinger og mærkesalg Mødeindkaldelser, korrespondance om møder, honorarer, diæter o.l. vedrørende byudviklingsudvalg Mødeindkaldelser, korrespondance om møder, honorarer, diæter o.l. vedrørende egnsplanudvalg 63 Arbejderbeskyttelse 641 Bortsalg af strandingsgods 643 Strandingsregnskaber 660 Embedslæger 661 Apoteker og håndkøbsudsalg 662 Jordemødre 67 Epidemiforanstaltninger, skadedyr 680 Dyrlæger 681 Dyrskuer 682 Smitsomme sygdomme hos husdyr 69 Narkotika og giftloven 73 Havne 76 Jagtsager 77 Luftfart 80 Skattesager 850 Almindelige stempelsager 851 Godtgørelse af stempelafgifter m.v. 87 Afgifter og gebyrer 900 Indkvarteringer 902 Udpegning af befordringsmidler til militær og civilforsvar Mødeindkaldelser, korrespondance om møder, honorarer, diæter, o.l., vedrørende sygehusberedskabsnævn 98 Indberetninger, som ikke hører hjemme under grupperne 1-8 4

5 Bilag 2 Journalgrupper som kasseres i statsamternes og Københavns Overpræsidiums journalsagsarkiver Bibliotek 009 Forskelligt vedrørende organisation Udvalg Dog bevares dagsordener og referater 021 Budget, finans- og tillægsbevillingslove samt regnskab 023 Kasse og bogholderi, herunder SCR og SCL 031 Lønforhold, honorarer, vederlag, pension m.v. 032 Tjenestetid, tjenestefrihed, ferie, sygefravær 033 Tjenesteforhold og arbejdsvilkår 035 Jubilæer 036 Opslag og besættelse af ledige stillinger Dog bevares stillingsbeskrivelser 0390 Tilladelser og bemyndigelser, herunder fuldmagt til at anvise og kvittere 0399 Forskelligt i øvrigt 042 Bygningssyn. Anlægsarbejder og vedligeholdelse Dog bevares sager vedrørende større nyanlæg 043 Forsyninger 044 Ejendomsvurdering. Ejendomsskat 045 Rengøring. Vinduespolering 046 Haveanlæg Dog bevares sager vedrørende større nyanlæg 049 Forskelligt vedrørende bygninger og lokaler Kontorudstyr Dog bevares sager vedrørende større nyanskaffelser 09 Forskelligt 12 og 13 Børn født udenfor ægteskab. Ægteskabssager. Fri proces til retssager og skifte Dog bevares sager, hvor en sagspart er født den første i en måned, eller hvor en faderskabssag er henvist til retten 18 Forespørgsler om tidligere adoptioner, faderskabsanerkendelser, separationer, skilsmisser o.l. 19 Forskelligt 21 Tilsyn med navngivning af nyfødte børn 26 Godkendelser i henhold til retsvirkningslovens 12, 13 og Inddrivelse af udenlandske bidrag her i landet 29 Forskelligt 3 Bevilling til fri proces Dog bevares sager vedr. fri proces i gruppe Stempelafgift 44 Byggesagsklager 452 Møder, vederlag og lignende vedr. Boligklagenævn (fra gruppe 451) 5

6 453 Boligklagenævn: Klagesager o.l. (fra gruppe 452) Dog bevares klagesager, o.l., med løbenumrene 1, 30, 60, Ordensvæsen (fra gruppe 0812) 612 Mærkedage (fra gruppe 0813) 620 Valg til folketinget 632 Strandingssager og -regnskaber (fra gruppe 0832) 633 Stranding i øvrigt (fra gruppe 0833) 67 Indkvartering (fra gruppe 086) 68 Personregistre (fra gruppe 087) 704 Vejledning til kommuner Det sociale ankenævn Dog bevares generelle sager samt sager, der kan henføres til et CPRnummer vedrørende personer, som er født den første i en måned 803 Vederlag til nævnsmedlemmer Revaliderings- og pensionsnævnet Dog bevares generelle sager samt sager, der kan henføres til et CPRnummer vedr. personer, som er født den første i en måned 902 Møder i tilsynsrådet 903 Vederlag til Tilsynsrådsmedlemmer 98 Orientering fra Indenrigsministeriet, andre tilsynsråd og kommunale organisationer Dog bevares et sæt fra statsamterne København, Fyn, Sønderjylland og Nordjylland Fra kasseres fra nyoprettet gruppe 5, Værnepligt: 50 Lovgivning Kun trykte love, bekendtgørelser, cirkulærer m. m. kasseres 513 Standardskrivelser og skemaer (blanketsamlingen) 518 Honorar for lægeattester 52 Møder m.v. Dog bevares referater af møder 530 Generelt 531 Optagelse i Sessionsregister 532 Lodtrækningsnumre 533 Prognoser af mødepligtige (sessionsårgange) 537 Statistik til bevillingslove 539 Forskelligt 543 Halvårsplan 544 Leje af sessionslokaler Fra kasseres fra nyoprettet gruppe 6, Det sociale Nævn: 603 Vederlag Det sociale Nævn Dog bevares generelle sager samt sager, der kan henføres til et CPRnummer, vedrørende personer, som er født den første i en måned 6

7 Bilag 3 Journalgrupper som kasseres i statsamternes og Københavns Overpræsidiums journalsagsarkiver Ferie, sygdom og barsel 021 Personale- og lønadministration 0220 Generelle sager 0221 Vejledning 0222 Budget, finans- og tillægsbevillingslove samt regnskab 0229 Forskelligt 0239 Forskelligt 0249 Forskelligt 0251 Sager om rekruttering Dog bevares stillingsopslag og ansøgning fra den ansatte samt evt. bedømmelser 0259 Forskelligt 029 Forskelligt Mødeaktiviteter 039 Forskelligt 04 Praktiske opgaver 055 EDB-funktioner 059 Forskelligt Generelle sager om økonomiske registreringer 0932 Egne bygninger Dog bevares sager vedrørende større nyanlæg 0933 Lejede bygninger 0934 Udenomsarealer Dog bevares sager vedrørende større nyanlæg 0935 Rengøring 0939 Forskelligt 094 Kontorudstyr 112 Personsager vedrørende børn og ægteskabets opløsning Dog bevares sager, hvor en sagspart er født den første i en måned, eller hvor en faderskabssag er henvist til retten 119 og 129 Forskelligt 142 Sager om inddrivelse i Danmark 149 Forskelligt 191 Oplysningssager 199, 219, 229, Forskelligt 239 og Oplysningssager 299 Forskelligt Fri proces 399 Forskelligt 4113 Vederlag 4119 Forskelligt 7

8 422, 432, 442, Klagesagsbehandling 452, 453, 462, 472, 482 og , 439, 449, 459, 469, 479 og , 522, 532, 542, 552, 562, 572 og , 529, 539, 549, 559, 569 og 579 Forskelligt Klagesagsbehandling Forskelligt 6122 Møder 6123 Vederlag 6129 Forskelligt 719, 729, 7329 Forskelligt og Vederlag 7349 og 739 Forskelligt 742 Klagesagsbehandling 749 Forskelligt 751 Hegnssyn og skelforretninger 752 Landvæsensretter 753 Master til radiokommunikationsformål 759 Forskelligt 810 Generelle sager om værnepligtsloven Kun trykte love, bekendtgørelser og cirkulærer, m.v Halvårsplan 8134 Leje af sessionslokaler 8139 og 819 Forskelligt 8913 Standardskrivelser og skemaer 8918 Honorar for lægeattester 8919 Forskelligt Møde 8931 Optagelse i sessionsregister 8932 Lodtrækningsnumre 8933 Prognoser af mødepligtige 8937 Statistik til bevillingslove 8939 Forskelligt 93 Andre sager Kun sager vedrørende ordensvæsen og mærkedage 8

9 Bilag 4 Journalgrupper som kasseres i statsforvaltningernes journalsagsarkiver 2007 ff. 01 Ferie, sygdom og barsel 021 Personale og lønadministration 022 Regnskab og økonomifunktion Dog bevares 0223, sager om revision og kasseeftersyn 029 Forskelligt Mødeaktiviteter 039 Forskelligt 04 Praktiske opgaver 054 Edb-funktioner 059 Forskelligt 09 Forskelligt Dog bevares sager vedrørende større nyanlæg i 091 og Personsager om børn og ægteskabets opløsning Dog bevares sager, hvor en sagspart er født den første i en måned, eller hvor en faderskabssag er henvist til retten 119 Forskelligt 122 Sager om inddrivelse i Danmark 129 Forskelligt 191 Oplysningssager 199, 219, 229, Forskelligt 239, 249, 259, 269, Oplysningssager 299 Forskelligt 311 Medlemmer, vederlag og møder 319, 329 Forskelligt 411 Medlemmer, vederlag og møder 419 Forskelligt Sygedagpenge mv Lov om aktiv social politik Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Integrationsloven Pensionslove Retssikkerhedslov, Forvaltningslov, Offentlighedslov Andre lovområder 9

10 511 Medlemmer, vederlag og møder 519 Forskelligt 531 Lov om aktiv socialpolitik: Enkeltydelser og tilbagebetaling heraf 551 og 552 Integrationsloven: Boligplacering og enkeltydelser og tilbagebetaling heraf Pensionslove Retssikkerhedslov, Forvaltningslov, Offentlighedslov Lov om social service Andre lovområder 619, 719 og Forskelligt Master til radiokommunikationsformål 739 Forskelligt 92 Kongehuset Kun sager vedrørende ordensvæsen og mærkedage 941 Medlemmer, vederlag og møder 10

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 1 af 17 LBK nr 1203 af 10/12/2009 Gældende (Retssikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 12-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 11 LOV

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne

Bevaring og kassation af arkivalier hos kommunerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Rigsarkivet 2004 (revideret 2008, version 2014) Bevaring og kassation

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer

Kommunalbestyrelsen. Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Bilag 1: Paralleltekst gældende styrelsesvedtægt med forslag til ændringer Kapitel I Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Forvaltningens bemærkninger Kommunalbestyrelsen 1 Hvidovre Kommunalbestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Statens Arkiver 2013 1 Indhold Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan 2012... 4 Ny aktivitetsplan

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere