Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december januar 2012

2

3 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard København S Roskilde J.nr. MST Ref. susbe/anmni 31. januar 2012 MILJØGODKENDELSE For: Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5, 2300 København S Matrikel nr.: 11 Eksercerpladsen, København CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: D 104 Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s) Godkendelsen omfatter: Produktion af kighostevaccine og andre nye farmaceutiske produkter, herunder ved hjælp af genmodificerede mikroorganismer Dato: 31. januar 2012 Godkendt: Susanne Stokkebro Bech Annonceres den 31. januar 2012 Klagefristen udløber den 28. februar 2012 Søgsmålsfristen udløber den 31. juli 2012 Revurdering påbegyndes senest i 2020 Miljøstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen...5 Generelle forhold... 5 Indretning og drift... 6 Luft... 6 Spildevand... 6 Indberetning/rapportering VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Overjordiske olietanke Jord og grundvand Til og frakørsel Indberetning/rapportering Sikkerhedsstillelse Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Listepunkt Revurdering VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG...21 Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse, ekskl. bilag 4, som Statens Serum Institut har ønsket holdt fortroligt...22 Bilag B: Oversigt over vilkår med begrundelse for evt. ændringer...23 Bilag C: Liste over sagens akter

5 1. INDLEDNING Statens Serum Institut, beliggende Ørestads Boulevard 5 (tidligere Artillerivej 5), 2300 København S, har i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens 13 ansøgt Miljøstyrelsen om miljøgodkendelse af fremtidige farmaceutiske produktioner i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1. En udvidelse af den eksisterende kighostevaccineproduktion og produktion af nye lægemidler er en væsentlig ændring af det bestående anlæg, og kræver en tillægsgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet er omfattet af bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen), bilag 1, pkt. 6 e) og derfor er VVM-pligtigt. Anmeldelse er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 1. VVM-redegørelsen skal indeholde en vurdering af miljøpåvirkningerne fra den udvidede produktion efter VVM-bekendtgørelsens regler. Der vil især blive lagt vægt på at sandsynliggøre, at produktionsudvidelsen ikke giver anledning til øget risiko for udslip af biologiske agenser til omgivelserne. Statens Serum Instituts aktiviteter har siden grundlæggelsen omfattet produktion af forskellige former for lægemidler, hovedsageligt af typen vacciner og sera. For at sikre effektiv udnyttelse af produktionskapaciteten ønsker Statens Serum Institut mulighed for at udvide produktionen af kighostevaccine samt at producere humane og veterinære vacciner og diagnostika ved fermentering af naturligt forekommende mikroorganismer og genmodificerede mikroorganismer, i Multipurpose Plant (MPP) fabrikken, bygning 96. Udvidelsen af produktionen kan ske uden bygningsændringer. Produktionsudvidelsen vil ske ved indsætning af mere produktionsudstyr i eksisterende bygninger. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr af 13. december 2006, punkt D104, virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler, samt J 102, virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede organismer (GMO) i medfør af lov om miljø og genteknologi. Anvendelse af GMO er kræver godkendelse efter bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi nr. 869 af 26. juni Statens Serum Institut er omfattet af revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008, samt særskilt miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion, udstedt af Københavns Kommune 18. december

6 Ud fra en foreløbig vurdering af virksomhedens nuværende miljøpåvirkninger og de påvirkninger, som er forbundet med en udvidelse af produktionen af kighostevaccine og fermentering af nye produkter, vurderer Miljøstyrelsen, at produktionerne i MPP fabrikken kan gennemføres uden øgede miljøpåvirkninger fra virksomheden. 4

7 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed en udvidelse af den eksisterende produktion af kighostevaccine samt nye produktioner af hudtestreagens ved hjælp af genmodificerede mikroorganismer (GMO) og CMO (Contract Manufacturing Organization) arbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller lægemiddelstoffer (API, Active Pharmaceutical Ingredient), i MPP fabrikken, bygning 96. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 1. Københavns Kommune meddelte 18. december 2006 miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion på Statens Serum Institut. Miljøstyrelsen har valgt at sammenskrive vilkårene fra kighostevaccineproduktionen med nye vilkår til de fremadrettede produktioner af biologiske lægemidler og lægemiddelstoffer i MPP fabrikken, således at der fremover ligger en samlet godkendelse. Godkendelsen gives som et tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008, og gives under forudsætning af, at de vilkår, der er anført i denne godkendelse, overholdes. Vilkår der er markeret med er overført fra miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december GMO-produktionen må ikke igangsættes, før Miljøstyrelsen Strandgade har meddelt GMO-godkendelse i henhold til bekendtgørelsen om godkendelse af produktion med GMO 2. Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 Et eksemplar af godkendelsen samt revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse nr. 225 om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer af 19. marts

8 Indretning og drift B1 Driften af produktionen af biologiske lægemidler og lægemiddelstoffer i MPP fabrikken må ikke give anledning til overskridelser af vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december B2 Der må i MPP fabrikken kun håndteres biologiske agenser op til og med klasse 2. B3 I lokaler, hvor der håndteres og fremstilles lægemidler eller lægemiddelstoffer, skal gulvet indrettes således, at det kan opsamle mængden af den største beholder, der indeholder lægemidler eller lægemiddelstoffer, således at det sikres, at der ikke sker udslip til omgivelserne i tilfælde af lækage af en beholder med lægemidler eller lægemiddelstoffer. B4 I rummet hvor kill-anlægget er placeret, skal gulvet indrettes således, at det kan opsamle mængden af den største tank, således at der ikke sker udslip til omgivelserne af biologiske agenser op til og med klasse 2 i tilfælde af lækage fra kill-anlægget. B5 B6 B7 Anmeldelse af nye arbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller biologiske lægemiddelstoffer, skal indeholde valideret dokumentation for fastsættelse af temperatur og tid, der medfører effektivt drab af de pågældende biologiske agenser. Første gang et nyt biologisk agens anvendes, skal der foretages en validering af inaktiveringsprocessen for spildevand. Der skal foretages en validering eller risikovurdering, hvis affaldslasten i dekontamineringsautoklaven øges. Dokumentation for valideringer og risikovurderinger skal opbevares og udleveres på forespørgsel af tilsynsmyndigheden. Afkast fra fermentorer hvor der ved fermentering udvikles eller tilføres luft eller gas, skal være forsynet med sterilfiltre. Filtrene skal have filtercertifikat, alternativt integritetstestes før brug. Filtrene skal dekontamineres efter brug. Eventuelle uregelmæssigheder og resultater af integritetstest af sterilfiltre skal fremgå af driftsjournal. Luft C1 Hvis det konstateres, at et HEPA-filter er utæt, eller ikke fungerer efter hensigten, skal produktionen stoppes i det pågældende område. Spildevand D1 Statens Serum Institut skal indstille kill-anlægget for spildevand, så der sikres et effektivt drab af de anvendte biologiske agenser. D2 Kill-anlægget skal testes efter intern instruks. Testen skal sikre, at kill-anlægget virker efter hensigten og dermed at spildevandet der 6

9 udledes til kloak, er effektivt inaktiveret for levende biologiske agenser. Indberetning/rapportering Eftersyn af anlæg E1 Der skal føres journal over eftersyn af og kontrol med sterilfiltre, HEPA-filtre, dekontamineringsautoklave og kill-anlæg, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. Journalen skal opbevares i minimum 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. E2 Der skal føres journal over dokumentationen af driften af dekontamineringsautoklaver og kill-anlæg. Journalen skal opbevares i minimum 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 7

10 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Virksomheden har redegjort for miljøpåvirkninger ved den samlede produktion i MPP fabrikken og for de emissionsbegrænsende foranstaltninger, der er etableret for at begrænse forureningen fra produktionen mest muligt. Alle eksisterende og nye produktioner vil blive udført i eksisterende produktionslokaler i bygning 96 (MPP fabrikken/kighostevaccine produktion), der er miljøgodkendt i december 2006 til kighostevaccineproduktion. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer på baggrund af virksomhedens oplysninger samt den eksisterende produktion i MPP fabrikken, at der kan meddeles miljøgodkendelse til en udvidelse af den eksisterende produktion af kighostevaccine, produktion af hudtestreagens ved hjælp af GMO er og CMO arbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller lægemiddelstoffer. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Statens Serum Institut er beliggende på område afgrænset af Ørestads Boulevard mod vest, Amagerboulevard mod nord, Bardenflethsgade og Peder Vedelsgade mod øst. Mod syd og øst grænser Instituttet op til områder der anvendes til boliger og institutioner. Der er ca. 30 meter fra SSI til de nærmeste boliger på Peter Vedelsgade. Virksomheden er beliggende i et område omfattet af lokalplan nr. 95, Seruminstituttet Vestamager af oktober 1986, der fastlægger anvendelsen tiloffentlige formål og boliger. Københavns Kommune har vurderet, at Statens Serum Instituts fremtidige MPP produktion er i overensstemmelse med gældende lokalplan. I den gældende Kommuneplan 2009 for Københavns Kommune ligger Statens Serums Institut inden for ramme 10.1 for områdetype O3, område til institutioner og fritidsområder. Afgrænsningen af rammeområde O3, ramme 10.1 for Statens Serums Institut ændres ikke, da etablering af MPP anlægget, i bygning 96, kan rummes inden for eksisterende ramme og som følge af, at det ikke medfører bygningsændringer. Københavns Kommune har den 10. februar 2011 vedtaget lokalplan nr. 456 Faste Batteri II, der, med Kommuneplan 2009, skal muliggøre, at området syd for Instituttet kan anvendes til en blanding af boliger, erhverv, butikker og kulturelle institutioner Af Københavns Kommunes miljøvurdering af planerne fremgår det af påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, at emissioner fra Statens Serum Institut vil blive fulgt løbende i henhold til miljøbeskyttelsesloven. 8

11 Kommunen vurderer, at den tætte beliggenhed mellem lokalplan "Faste Batteri II" og Statens Serum Institut ikke vil kunne medføre gener for lokalplanområdets fremtidige beboere og brugere. Hvis virksomheden ønsker at udvide eller ændre deres aktiviteter, skal virksomheden redegøre for, om udvidelserne eller ændringerne vil medføre øgede emissioner. Natura 2000-områder og Bilag IV-arter De nærmeste Natura 2000 områder er beliggende i område 143: Vestamager og havet syd for, ca. 3,6 km fra Statens Serum Institut og i område 142: Saltholm og omkringliggende hav, ca. 6,9 km fra Statens Serum Institut. Det ansøgte vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områderne, bilag 4 arter og heller ikke andre naturområder. Nærmeste naturområde er et fredskovsareal ved Faste Batteri Generelle forhold Aktiviteterne i MPP fabrikken er omfattet af vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december Miljøstyrelsen vurderer, at et eksemplar af denne miljøgodkendelse samt revurdering af 17. december 2008 bør være tilgængelig i MPP-fabrikken, bygning 96, for at godkendelsernes vilkår kan efterleves. Miljøstyrelsen fastsætter vilkår om, at miljøgodkendelsen og revurderingen skal være tilgængelig på virksomheden og at driftspersonalet skal have kendskab til indhold, relevant for den enkelte medarbejder. I vilkår 3 i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december 2006, er der krav om, at der i bygning 96 kun må håndteres biologiske agenser til og med klasse 2. Vilkåret overføres med redaktionelle ændringer Indretning og drift De nye produktioner vil finde sted i bygning 96, MPP-fabrikken, som er en fabrik der er specielt designet til at der kan foregå flere uafhængige produktioner og som har indeslutningsfaciliteter, der kan sikre imod udslip af de pågældende biologiske agenser. Der er i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december 2006, stillet vilkår om, at i områder, hvor der fremstilles kighostevaccine, skal gulvet indrettes således, at det kan opsamle mængden af den største beholder, der indeholder kighostevaccine, således at det sikres, at der ikke sker udslip til omgivelserne i tilfælde af lækage af en beholder med kighostevaccine. På tilsyn med kighostevaccine produktionen i 2009, oplyste Statens Serum Institut, at eventuelt spild på gulve, bliver opsamlet og ledt til kill-anlæg. Vilkår 4 i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december 2006 overføres til denne afgørelse og ajourføres i forhold til de øvrige produktioner der skal foregå i MPP fabrikken. 9

12 Emissionsbegrænsende udstyr biologiske agenser I MPP-fabrikken, vil der blive arbejdet med biologiske agenser op til og med klasse 2 3 samt GMO klasse 1. Bygningen er designet med henblik på særlige indeslutningskrav, der skal forhindre udslip af biologiske agenser, svarende til Biosafety Level 2 (BSL 2) i henhold til bekendtgørelse om biologiske agenser 4, bilag 6. Alle produktioner i fabrikken er underlagt internationale regler for fremstilling af lægemidler (GMP, Good Manufacturing Practice). Statens Serum Institut oplyser, at al luft fra produktionsrummene filtreres i HEPA-filtre, der har en total tilbageholdelse på 99,995 % ved den mest kritiske partikelstørrelse. HEPA-filtrene testes på grundlag af en instruks. Produktionen lukkes ned inden testning og genoptages først, når alle filtre er testet og i orden. Det emissionsbegrænsende udstyr, skal sikre at forureningen fra virksomhedens produktion kan overholde de vilkår, der er fastsat i godkendelse af kighostevaccineproduktionen fra 2006 samt revurdering af miljøgodkendelse af 17.december Tilstedeværelse af dette udstyr ligger til grund for vurderingen af miljøpåvirkningerne fra virksomheden. MPP fabrikken må derfor ikke tage emissionsbegrænsende udstyr som f.eks. filtre, indeslutninger og inaktiveringsanlæg ud af drift, uden at Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af ændringen. Vilkår 9 fra miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktionen overføres til denne afgørelse og skærpes, idet det vurderes, at driften med patogene organismer ikke må fortsætte, efter der er konstateret utætheder, eller hvis filteret ikke fungerer efter hensigten. Der er i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 fastsat vilkår om at al udsuget luft fra lukkede systemer, i laboratorier, hvor der er industriel produktion af biologiske agenser klasse 2, eller hvor der arbejdes med biologiske agenser klasse 3, skal filtreres med absolutfiltrering. I ansøgningsmaterialet til nærværende godkendelse oplyses, at alle nye produktioner vil blive etableret i eksisterende produktionslokaler. Statens Serum Institut har præciseret, at der i MPP fabrikken ikke skelnes mellem laboratorier og produktionslokaler, idet virksomheden har opfattet krav til "industrielle processer" i klasse 2, på lige fod med krav til BSL 2 i produktionsområder. Miljøstyrelsen forudsætter, at kravet i revurderingen til laboratorier også gælder for produktionsområder, hvorfor der ikke stilles yderligere krav om HEPA-filtrering i denne afgørelse. Der er i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 fastsat vilkår om kontrol af HEPA-filtre, hvorfor der ikke stilles vilkår herom i denne afgørelse. Der stilles dog vilkår om journalføring af udførte test af HEPA-filtre. 3 Ved et biologisk agens i gruppe 2 forstås et biologisk agens, der kan forårsage infektionssygdom hos mennesker og være til fare for de ansatte; der er lille risiko for spredning til samfundet; der findes sædvanligvis effektiv forebyggelse eller behandling 4 Bekendtgørelse nr. 57 om biologiske agenser og arbejdsmiljø af 27. januar

13 Som yderligere indeslutningsforanstaltning vil luftafkast fra fermentorer, hvor der ved fermenteringen tilføres luft eller gas, være forsynet med sterilfiltre, som en ekstra beskyttelse inden afkastet føres via HEPA-filter til det fri. Miljøstyrelsen vil stille krav til, at der forefindes filtercertifikater eller alternativt gennemføres integritetstest af sterilfiltre inden anvendelse. Alt affald autoklaveres eller overfladedekontamineres ud af containmentområdet, for at forhindre udslip af biologiske agenser. Der er i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 fastsat vilkår om inaktivering af fast affald, hvorfor der ikke stilles vilkår herom i denne afgørelse. Der stilles dog vilkår om journalføring over autoklavens driftsparametre, eks. temperatur og tid. Kill-anlæg Der er i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december 2006, stillet vilkår om, at gulvet, i rummet hvor kill-anlægget er placeret, skal være indrettet således, at det kan opsamle mængden af den største beholder, der indeholder spildevand fra produktionen, således at anlægget sikres mod udslip til omgivelserne i tilfælde af lækage af en beholder med biologiske agenser. Rummet, hvor kill-anlægget er placeret, er indrettet med indeslutningskrav og er godkendt som BSL 2 område, således at biologisk aktivt materiale ikke kan slippe ud. Vilkår 5 i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af december 2006, overføres til denne afgørelse og ajourføres i forhold til de øvrige produktioner der skal foregå i MPP fabrikken. MPP fabrikken, herunder kill-anlægget, reguleres via virksomhedens kontrol og overvågningssystem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), der overvåger og indsamler data fra de anlæg der er underlagt GMP regler. Systemet genererer alarmer ved funktionsfejl eller driftsforstyrrelser, hvilket gør det muligt at iværksætte afhjælpende, korrigerende og forebyggende foranstaltninger. Der stilles vilkår om journalføring med kill-anlæggets driftsparametre, f.eks. temperatur (80 C) og opholdstid (30 minutter) for kighostevaccineproduktionen. Råvarer og hjælpestoffer I forbindelse med denne miljøgodkendelse har Statens Serum Institut fremsendt oplysninger om, hvilke råvarer og hjælpestoffer, der anvendes. Oplysninger om anvendte råvarer og hjælpestoffer i MPP fabrikken fremgår af bilag A i bilag til virksomhedens miljøtekniske beskrivelse. Statens Serum Institut ønsker oplysninger om råvarer og hjælpestoffer holdt fortrolige. Statens Serum Institut har i forbindelse med CMO arbejderne jævnligt behov for at tage nye råvarer og hjælpestoffer i anvendelse og for at øge anvendelse af allerede godkendte stoffer, idet disse produktioner ikke er fastlagt forud for denne afgørelse. 11

14 Miljøstyrelsens erfaring med introduktion af nye råvarer og hjælpestoffer samt forøget forbrug af allerede anvendte stoffer i den farmaceutiske industri, er, at det i de fleste tilfælde er uproblematisk. Dette skyldes, at nye stoffer/produkter ofte ligner dem, der allerede anvendes og/eller at anlægget allerede er forsynet med nødvendigt udstyr til emissionsbegrænsning. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden, ved ønske om at anvende andre råvarer eller hjælpestoffer eller allerede godkendte råvarer i større mængder end angivet i bilag A, skal anmelde dette til tilsynsmyndigheden, således at myndigheden kan vurdere om ændringen giver anledning til forøget forurening. I forbindelse med anmeldelse skal virksomheden endvidere dokumentere, at det anmeldte hverken vil medføre forøget forurening af betydning eller overskridelser af eksisterende vilkår. Miljøstyrelsen skønner at revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008, regulerer anmeldelse af forbrug af råvarer og hjælpestoffer. Der stilles derfor ikke vilkår herom i denne afgørelse. Det er BAT at forsøge at substituere, udfase eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens lister over uønskede stoffer og effektlisten. I forbindelse med nye CMO produktioner, skal Statens Serum Institut, så vidt muligt undgå at benytte stoffer fra Miljøstyrelsens lister over uønskede stoffer og effektlisten. Revurderingen af 17. december 2008 regulerer dette, hvorfor der ikke stilles vilkår i denne afgørelse. Sikkerhedsforanstaltninger Det er BAT, at der løbende udføres risikovurderinger med henblik på, at identificere mulige risici. Statens Serum Institut oplyser, at før etablering af nye produktioner og ved ændringer der kan influere på indeslutningsforanstaltninger, gennemfører virksomheden en risikovurdering af både miljø og arbejdsmiljømæssige forhold. Miljøstyrelsen fastsætter vilkår om, at anmeldelse af nye CMO arbejder, skal indeholde valideret dokumentation for fastsættelse af temperatur og tid, så der sikres effektiv inaktivering af biologiske agenser. Der skal føres journal hermed Luftforurening Organiske kemikalier Statens Serum Institut oplyser, at der ikke vil forekomme kemiske emissioner fra MPP fabrikken. Der vil kun i begrænset mængder anvendes ethanol til desinficering af udstyr, hvorfor der primært er tale om diffus emision. For MPP fabrikken er det beregnet at den maksimale emission af ethanol er 0,3 ton pr. år svarende til ca. 1,3 kg pr. arbejdsdag. Antages, forbruget af ethanol i MPP fabrikken, som 'worst case', at være en total forøgelse i brugen af stoffet for hele virksomheden, og at ethanolen fordamper i løbet af en 7-timers arbejdsdag, svarer det til en ekstra maksimal timeemission på 185 g/time. Jf. revurderingen af 17. december 2008, blev timeemissionen af ethanol i 'worst case' beregnet til g/time. Selv med en forøgelse på 185 g/time, vil massestrømsgrænsen på g/time 12

15 ikke være overskredet. Det er derfor fortsat ikke nødvendigt at stille krav om emissionsbegrænsning. Tilsvarende kan 'worst case' spredningsfaktoren beregnes ved den øgede emission til 232 m 3 /s, som er mindre end 250 m 3 /s, og jf. luftvejledningen er det ikke nødvendigt, at foretage OMLberegninger for at sikre overholdelse af B-værdien. Det er BAT, at gennemføre emissionsreduktion ved kilden. Statens Serum Institut oplyser, at der arbejdes på at reducere anvendelsen af sprit for at nedbringe diffuse emissioner til omgivelserne. Der er desuden i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 fastsat vilkår om, at Statens Serum Institut skal undersøge mulighederne for udfasning af stoffer på Listen over uønskede stoffer, hvorfor der i denne afgørelse ikke fastsættes vilkår herom. Biologiske agenser Statens Serum Institut oplyser, at der ikke vil forekomme biologiske emissioner, idet de biologiske agenser håndteres i relativt små mængder i lukkede produktionsanlæg. Produktionsanlæggene er desuden placeret i bygning der har indeslutningsforanstaltninger svarende til Biosafety Level 2. Der er i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 stillet krav om, at afkast fra produktionslokaler udstyres med de nødvendige indeslutningsforanstaltninger Lugt Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af tilsyn med virksomheden, at aktiviteterne hos Statens Serum Institut ikke giver anledning til lugt. Revurdering af 17. december 2008 regulerer Statens Serum Instituts samlede immissionsbidrag til lugt, og der fastsættes ikke vilkår til lugt i denne afgørelse Spildevand MPP-fabrikken leder alt spildevand fra produktionslokaler og laboratorier til kill-anlæg, hvor der sker termisk inaktivering af biologisk materiale og ph reguleres. Revurdering af 17. december 2008 stiller krav om inaktivering af spildevand fra laboratorier på Statens Serum Institut, hvor der arbejdes med biologiske agenser klasse 2 i industrielle processer eller biologiske agenser klasse 3, såfremt spildevandet kan indeholde biologisk aktivt materiale. I miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december 2006 er der krav om, at der skal ske et effektivt drab af kighostebakterier i killanlægget. I MPP-fabrikken vil der løbende blive fremstillet nye biologiske lægemidler eller biologiske lægemiddelstoffer. For at sikre indeslutning af biologiske agenser, vurderer Miljøstyrelsen, at krav i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktionen skal overføres og ajourføres i forhold til de øvrige produktioner, der skal foregå i MPP fabrikken. Det vurderes desuden, at der for hvert nyt biologisk agens første gang det tages i brug i produktionen - skal foretages en validering af inaktiveringsprocessen. Der stilles vilkår herom. Der skal føres journal hermed. Københavns Kommune stiller krav til spildevandets tilslutning til den offentlige kloak. Københavns Kommune er ved at udarbejde en samlet spilde- 13

16 vandstilladelse til Statens Serum Institut. Indtil denne foreligger, gælder vilkårene 12 og 13 i Miljøgodkendelse af Kighostevaccineproduktion på Statens Serum Institut af december Statens Serum Institut skal sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i killanlægget før eventuelle nye produktioner igangsættes. Såfremt virksomheden vurderer, at et ekstra kill-anlæg vil være nødvendig for at sikre indeslutning af produktionerne, skal etablering af et ekstra anlæg anmeldes og accepteres af tilsynsmyndigheden Støj Det er BAT at kortlægge støjkilder, og at fastsætte og gennemføre mulige reduktioner ved kilden. Statens Serum Institut har kortlagt og listet støjkilder efter forureningsbelastning og prioriterer reducerende tiltag efter mest belastende støjkilde. I 2010 fik Statens Serum Institut foretaget en støjkortlægning, der blandt andet omfatter området, hvor bygning 96 er beliggende. Støjkortlægningen viser at støjgrænserne, i revurdering af 17. december 2008, er overholdt. Der etableres ikke nye, og ændres ikke på eksisterende, støjkilder ved ibrugtagning af de nye produktioner i MPP-fabrikken. Revurdering af 17. december 2008 regulerer støj fra Statens Serum Institut, og der fastsættes derfor ikke vilkår herom i denne afgørelse Affald Produktionerne i MPP-fabrikken vil fortrinsvis være baseret på batchprocesser og anvendelsen af disposables (éngangsudstyr). Det betyder, at udstyr der er i kontakt med aktivt biologisk materiale (slanger, poser etc.) kun anvendes én gang og dermed bortskaffes efter hver batch. Hvis der ikke anvendes disposables, vil der ved flere samtidige lægemiddelproduktioner i samme bygning, være meget skrappe krav til tidskrævende rengøringsvalideringer og redegørelser for, at der ikke kan forekomme krydskontamineringer. Anvendelsen af disposables er således nødvendig, hvis produktionen skal være rentabel og samtidig overholde kvalitetsmæssige krav til produktion af sterile lægemidler. Disposables og andet fast affald, der kan indeholde biologisk aktivt materiale, inaktiveres efter valideret metode inden bortskaffelse. Revurdering af 17. december 2008 regulerer, hvorledes virksomhedens affald, skal inaktiveres inden det fjernes fra bygningen, hvorfor der ikke stilles vilkår herom i denne afgørelse. Affald, der potentielt kan indeholde GMO er, inaktiveres efter valideret metode. Vilkår til inaktivering af spildstrømme meddeles af Miljøstyrelsen i Strandgade i godkendelse til produktion med genetisk modificerede mikroorganismer. Anvendelsen af disposables sikrer mod spredning af biologisk aktivt materiale i procesudstyret og nedsætter desuden vandforbruget, idet rengøring af procesudstyr mindskes, og dermed reduceres mængden af spildevand lige- 14

17 ledes. Løbende udskiftning af disposables vil give en forøgelse i affaldsproduktionen af affald til forbrænding svarende til en ca. 10 % forøgelse af den samlede affaldsproduktion til forbrænding. Ifølge EU BREF Organiske finkemikalier, er det defineret som BAT, at virksomheden foretager en detaljeret affaldsstrømsanalyse for at fastslå oprindelsen til affaldsstrømme med henblik på at kunne foretage en hensigtsmæssig håndtering og minimering af affaldsmængderne. Statens Serum Institut har en ekstern rådgiver, som løbende overvåger, at affaldshåndtering og sortering foregår så optimalt som muligt. Dette understøttes desuden af interne affaldsaudits. Revurdering af 17. december 2008 regulerer, hvorledes virksomhedens affald skal håndteres og sorteres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Statens Serum Institut skal desuden i henhold til vilkår i revurderingen følge en affaldsinstruks, der sikrer en økonomisk og miljømæssig optimal håndtering af affaldet. Der er i denne afgørelse ikke stillet yderligere vilkår herom Overjordiske olietanke Der etableres ikke nye tanke i forbindelse med de nye produktioner i MPP fabrikken Jord og grundvand Der etableres ikke oplag i forbindelse med de nye produktioner, ligesom der ikke vil være nedgravede rør, tanke eller beholdere Til og frakørsel Transporten til og fra MPP fabrikken består dagligt af 20 personbiler og et tungt køretøj 2-3 gange pr. år. Den daglige driftstid er i tidsrummet kl til på hverdage. Den fremtidige drift kan kræve drift i weekender og på helligdage. Ændringen i til- og frakørselsforholdende skønnes at være minimale set i forhold til virksomhedens samlede kørselsforhold. Der vil ske en øget intern transport i forbindelse med produktionen. Denne transport vil blive foretaget med eldrevne køretøjer. Støjkortlægningen foretaget i 2010, viser at støjgrænserne, i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008, i dagtimerne er overholdt med god margen. Mængden af intern trafik, samt til- og frakørsel, er i weekenden begrænset i forhold til hverdagene, og støjbidraget fra driften af hele virksomheden i weekenden, skønnes højst at svare til driften i aftenperioder på hverdage. Revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 regulerer støj fra virksomheden, og der fastsættes derfor ikke vilkår herom i denne afgørelse Indberetning/rapportering Statens Serum Institut har i revurderingen a 17. december 2008 vilkår for årlig rapportering senest 1. juni af følgende: 15

18 anvendte mængder fast og flydende kemiske stoffer, fordelt på farebetegnelse for hver type affald: afleverede mængder og afleveringssted forbrug af energi og vand forbruget af fuelolie producerede mængde af affald, fordelt på affaldskategorier. Det er BAT, at installere effektive advarselssystemer og gode vedligeholdelsesrutiner. Statens Serum Institut oplyser, at der er faste og dokumenterede vedligeholdelsesrutiner og fremgangsmåder til registrering af afvigelser og tilhørende korrigerende og forebyggende handlinger. Alle vedligeholdelsesopgaver registreres i SAP i PM modulet, hvilket sikrer dokumenteret udbedring og opfølgning på vedligeholdelsesarbejder og fejlramt udstyr. Miljøstyrelsen vil stille vilkår om, at der føres journal over resultaterne af MPP fabrikkens egenkontrolvilkår, der ikke er omfattet af revurdering af miljøgodkendelse af 17. december Sikkerhedsstillelse Virksomheden er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse jf. miljøbeskyttelseslovens 39a Driftsforstyrrelser og uheld Statens Serum Institut har instrukser for indsatsplaner i forhold håndtering af spild ved miljøuheld. MPP fabrikken er overvåget af system, som giver alarm ved funktionsfejl og driftsforstyrrelser, og dermed mulighed for at iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Driftsforstyrrelse og uheld er reguleret i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008, hvorfor der ikke stilles vilkår herom i denne afgørelse Risiko/forebyggelse af større uheld Statens Serum Institut er ikke omfattet af bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Ophør Forholdet er reguleret i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december Bedst tilgængelige teknik Statens Serum Instituts teknologi i forhold til BAT er sidst vurderet i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december Derudover har virksomheden forholdt sig til BAT for den nye samlede produktion i MPP fabrikken. Relevante dele er vurderet i afsnit Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Københavns Kommune har vurderet, at den nye produktion kan rummes inden for eksisterende lokalplan nr. 95 (vedtaget oktober 1986) og dermed ikke kræver udarbejdelse af ny lokalplan. 16

19 Københavns Kommune har ingen særlig ekspertise på genmodificerede miljøforhold. Kommunen forudsætter, at VVM-kravene til en evt. kommende produktion sikrer, at den ikke er til hinder eller gene for nuværende og fremtidige bolig- og kontorbebyggelser i de omkringliggende områder. Det gælder især på faste Batteri umiddelbart syd for Seruminstituttet og tæt på den bygning, hvor der ifølge idéoplægget skal kunne foregå den ønskede produktion Udtalelse fra borgere mv. Ansøgning om godkendelse har ikke været annonceret særskilt. Annoncering af ansøgning samt udkast til miljøgodkendelse er foretaget i forbindelse med VVM-sagen. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelsen Udtalelse fra virksomheden Der har været en løbende dialog med Statens Serum Institut i forbindelse med udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse. 17

20 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Lovgrundlaget i denne afgørelse er følgende: Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen) nr af 13. december 2006 med senere ændringer Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 15. december Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a Listepunkt Statens Serum Institut er omfattet af listepunkt D 104 i godkendelsesbekendtgørelsen, det vil sige virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. GMO produktionen er desuden omfattet af listepunkt J102, virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi Revurdering Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurderingen vil således senest ske i VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har den 21. december 2010 truffet afgørelse om, at produktionen af vacciner samt andre lægemidler på basis af fermentering i MPP fabrikken er VVM-pligtig. Der er efterfølgende gennemført en særskilt VVM af anlæggets virkning på miljøet. 18

21 I VVM-redegørelsen er gennemført beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og alternativer til projektet. Planens væsentligste miljøpåvirkninger vurderes at relatere sig til støj, støj som følge af transport og spildevand. Da der ikke opføres nye bygninger og MPP fabrikken etableres i eksisterende bygning, vil ændringerne af miljøforholdene primært omhandle de forhold, der reguleres i miljøgodkendelsen Habitatdirektivet Virksomheden ligger ikke i nærheden af natura 2000-område eller bilag IVarter og er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit Øvrige afgørelser Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: Miljøgodkendelse af poliovaccineproduktion, januar 2002 Miljøgodkendelse af etablering af et nyt ammoniak-baseret køleanlæg, august 2007 Revurdering af miljøgodkendelse af 17. december Godkendelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse: Miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion, december Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Amager Bladet og kan ses på Miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller Klagen skal være 19

22 modtaget senest den 28. februar 2012 inden kl Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Københavns Kommune, Center for Miljø, & Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Kredsformanden, 20

23 5. BILAG 21

24 Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse, ekskl. bilag 4, som Statens Serum Institut har ønsket holdt fortroligt. 22

25 Faglig stab J.Nr MilansMPPfrem01 4.maj 2011 Miljøstyrelsen Roskilde Att.: Susanne Stokkebro Ny Østergade Roskilde Ansøgning om miljøgodkendelse af farmaceutiske produktioner i eksisterende Multipurpose Plant på Statens Serum Institut Statens Serum Institut ansøger hermed om miljøgodkendelse til etablering af fremtidige farmaceutiske produktioner i det eksisterende Multipurpose Plant (bygning 96, MPP fabrikken). De nye produktioner vil bestå i en udvidelse af den eksisterende produktion af kighostevaccine og etablering af nye farmaceutiske produktioner. De pågældende produktioner er som følger: En forøgelse/fordobling af den eksisterende kighostevaccineproduktion fra Fremstilling af et nyt hudtestreagens ved hjælp af genmodificerede mikroorganismer i genteknologi klasse 1 fra primo Diverse CMO (Contract Manufacturing Organization) arbejder/lønarbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller aktive mellemprodukter (API, active pharmaceutical ingredient) til kommerciel brug eller til kliniske forsøg fra primo Alle forøgelser af den eksisterende produktion og etablering af CMO arbejder vil foregå indenfor de i nærværende ansøgning angivne rammer og betingelser. Alle nye produktioner vil blive etableret i eksisterende produktionslokaler i bygning 96 (MPP fabrikken/kighostevaccine produktion), der er miljøgodkendt december Beskrivelserne i nærværende ansøgningsmateriale vil derfor have fokus på ændringer i forhold til de eksisterende miljøgodkendte forhold. Af konkurrencehensyn ønsker Statens Serum Institut ikke at angive detaljerede tekniske beskrivelser for alle produktionsprocesserne. Dette har dog ingen betydning for detaljeringsgraden af de miljømæssige oplysninger. Vedlagt er anført de krævede oplysninger til brug for behandling af ansøgning om

26 miljøgodkendelse. De angivne punktnummereringer henviser til nummereringen af bilag 3 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Statens Serum Institut står gerne til rådighed med supplerende oplysninger. Henvendelse i denne sag bedes rettet til undertegnede. Med venlig hilsen Inge Rudebeck, Miljø- og arbejdsmiljøkonsulent Afdeling for Miljø og Sikkerhed Tlf.: , 2

27 Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 1) Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Kbh. S, Tlf ) Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Kbh. S, CVR-nr.: , P-nr.: ) - 4) Inge Rudebeck, Artillerivej 5, 2300 Kbh. S, Bygning 35 rum 101. Tlf B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Statens Serum Institut vil være omfattet af listepunkt D 104 Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler (i), (a). 6) Alle de pågældende produktioner vil blive etableret i Instituttets eksisterende Multipurpose Plant (MPP fabrikken) og er at betragte som driftsmæssige udvidelser. Produktionerne er som følger: En forøgelse/fordobling af den eksisterende kighostevaccineproduktion fra Fremstilling af et nyt hudtestreagens ved hjælp af genmodificerede mikroorganismer i genteknologi klasse 1 fra primo Diverse CMO (Contract Manufacturing Organization) arbejder/lønarbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller aktive mellemprodukter (API, active pharmaceutical ingredient) til kommerciel brug eller til kliniske forsøg fra primo Rammer for fremtidige produktioner Produktionsprocesserne kan karakteriseres som værende fremstilling af biologiske lægemidler eller API (active pharmaceutical ingredient) til brug for videre forarbejdning til lægemidler. Lægemidlerne vil være til human eller veterinært brug, og blive fremstillet enten til direkte kommerciel brug eller til kliniske forsøg. Lægemidlerne vil blive fremstillet ved anvendelse af biologiske agenser, f.eks. vira, bakterier eller parasitter. Lægemidlerne vil typisk være cellekulturer eller subunits heraf til brug som vacciner eller reagenser til brug for diagnostik. Etablering af de angivne CMO arbejder vil generelt være begrænset af fabrikkens produktionskapacitet og kravene til fabrikkens maksimale Biosafety Level (BSL 2, Biosafety Level 2) iht. bekendtgørelse om biologiske agenser. MPP fabrikkens samlede produktionskapacitet er maximalt 8000 liter pr. uge og omfanget af CMO arbejder vil være begrænset til 6000 liter pr. uge. 3

28 Alle forøgelser af den eksisterende produktion og etablering af CMO arbejder, vil således foregå indenfor de nedenfor angivne rammer og betingelser: Produktionerne vil kun indbefatte biologiske agenser til og med risikogruppe 2 (BSL 2) og genmodificerede mikroorganismer i genteknologi klasse 1 (GMO 1) iht. bekendtgørelse om genteknologi. Lægemidlerne og API vil blive fremstillet ved anvendelse af biologiske agenser, f.eks. vira, bakterier eller parasitter. Lægemidlerne vil typisk være cellekulturer eller subunits heraf til brug som vacciner eller reagenser til brug for diagnostik. Produktionerne vil fortrinsvis være baseret på batchprocesser og anvendelse af disposables (engangsudstyr), hvilket betyder at hardware og software genbruges, mens alle dele i produktkontakt (slanger, poser etc.) er disposables, der udskiftes mellem hver batch. Fabrikkens samlede produktionskapacitet vil være maksimalt 8000 liter pr. uge. CMO arbejder vil maximalt være 6000 liter pr. uge. Enten med ét samlet batchhvolumin på 6000 liter - eller i flere mindre batches. 7) MPP fabrikken er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Der vil ikke blive anvendt eller opbevaret stoffer i mængder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Der vil maksimalt blive opbevaret 29 liter ethanol (70%) i sprøjteflasker i produktionsområdet til brug for desinficering af LAF-bænke og procesudstyr og 1-2 liter 99,9% ethanol (analysekemikalie) i fabrikkens laboratorier (svarende til max. 8 oplagsenheder). 8) De ansøgte produktioner er blivende indenfor de i ansøgningen angivne rammer. C. Oplysninger om etablering 9) Der skal ikke udføres større anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nye produktioner, da der ikke skal gennemføres bygningsmæssige ændringer. Etablering af nye produktioner vil typisk kun medføre mindre ændringer i fabrikkens eksisterende installationer mht. tilslutninger til forsyningsanlæg som f.eks. vand, kølevand, trykluft, damp og el. Anlægselementet i forbindelse med nye produktioner vil om nødvendigt bestå i indflytning af procesudstyr, der ikke kan komme ind via fabrikkens eksisterende indgange. Hvis der er behov for indflytning af stort procesudstyr i produktionslokalerne, er det muligt at åbne fabrikken ved at fjerne bestemte vinduesfag i den ene side af fabrikken. Hvis der viser sig behov for at åbne fabrikken for at indføre procesudstyr og derved kompromittere indeslutningsforanstaltningerne, vil der blive truffet særlige forholdsregler for at sikre, der ikke sker udslip af biologiske agenser. Forholdsreglerne vil blive fastlagt ved gennemførelse af en dokumenteret risikovurdering. 4

29 Som udgangspunkt vil hele produktionen eller afgrænsede produktionslokaler blive lukket ned og der vil blive gennemført en dekontaminering. Inden der åbnes til fabrikken vil der blive gennemført kontrollerende hygiejnemålinger for at sikre, der ikke vil ske udslip af smittefarligt materiale. Efter endt indflytning af udstyr lukkes åbningen, og der vil blive gennemført tæthedstests med røgstudier, inden produktionen startes op igen. Hvis etablering af CMO arbejder evt. vil kræve, at der installeres et nyt eller ekstra kill-anlæg, vil det være muligt at indføre et anlæg ved at åbne muren ved det eksisterende kill-anlæg. Murkonstruktionen ved kill-anlægget er designet således, at det er muligt at åbne og derefter retablere muren i forbindelse med indflytning af et nyt anlæg. Etablering af en ekstra vandbeholder til WFI (4 m 3 ) kan evt. også blive aktuelt. Her er det også muligt at åbne muren og indføre en ny tank. Anlægsarbejder i forbindelse med de fremtidige produktioner vil således være meget begrænsede og kun kræve et minimum af ekstern transport. 10) Start tidspunkter for de enkelte produktioner fremgår af pkt. 6. Eventuelle ændringer af fabrikkens eksisterende installationer mht. tilslutninger til forsyningsanlæg som f.eks. vand, kølevand, trykluft, damp og el, vil blive gennemført umiddelbart forinden. D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 11) Forsøgsproduktionen vil finde sted i den eksisterende bygning 96, MPP fabrikken. Se vedlagte bilag 1 for placering af bygning. 12) De nye produktioner er valgt placeret i Instituttets Multipurpose Plant, da denne fabrik er designet specielt til, at der kan foregå flere uafhængige produktioner og samtidigt har indeslutningsfaciliteter, der kan sikre imod udslip af de pågældende biologiske agenser. Ved at etablere produktionerne i eksisterende produktionslokaler i bygningen vil der således ikke være behov for bygningsmæssige udvidelser. Alle fabrikkens eksisterende indeslutningsforanstaltninger i form af ventilationsanlæg, kill-anlæg, autoklaver mv. vil kunne anvendes. 13) Den daglige driftstid vil som udgangspunkt være i tidsrummet på hverdage. Fremtidige CMO arbejder kan evt. komme til at kræve drift i weekender og på helligdage. Drift i weekender og på helligdage, vil ikke afstedkomme en øget støjbelastning, da fabrikkens væsentligste støjkilder, ventilationsanlæg og luftindtag, kører i døgndrift hele året, uafhængigt af om der er produktion eller ej. 14) Etablering af de nye produktioner vurderes ikke at give anledning til en forøget støjbelastning. Transporten til og fra MPP fabrikken består dagligt af 20 personbiler og et tungt køretøj 2-3 gange årligt. Intern transport i forbindelse med produktionen vil være begrænset til transport af vækstmedier, kemikalier og prøver til analyse og blive foretaget med Instituttets eldrevne køretøjer, som ikke har nogen motorlarm. 5

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00148 Ref. suand/ joafa Den 14. juli 2008 Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Begrundelse for afgørelsen

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Kærhave, Hesteløkken 4, 6340 Kruså Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-09-2012 Sagsnr.: 12/42715 Dok.nr.: 9 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere