Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december januar 2012

2

3 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard København S Roskilde J.nr. MST Ref. susbe/anmni 31. januar 2012 MILJØGODKENDELSE For: Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5, 2300 København S Matrikel nr.: 11 Eksercerpladsen, København CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: D 104 Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (s) Godkendelsen omfatter: Produktion af kighostevaccine og andre nye farmaceutiske produkter, herunder ved hjælp af genmodificerede mikroorganismer Dato: 31. januar 2012 Godkendt: Susanne Stokkebro Bech Annonceres den 31. januar 2012 Klagefristen udløber den 28. februar 2012 Søgsmålsfristen udløber den 31. juli 2012 Revurdering påbegyndes senest i 2020 Miljøstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen...5 Generelle forhold... 5 Indretning og drift... 6 Luft... 6 Spildevand... 6 Indberetning/rapportering VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Generelle forhold Indretning og drift Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Overjordiske olietanke Jord og grundvand Til og frakørsel Indberetning/rapportering Sikkerhedsstillelse Driftsforstyrrelser og uheld Risiko/forebyggelse af større uheld Ophør Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Listepunkt Revurdering VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige afgørelser Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen BILAG...21 Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse, ekskl. bilag 4, som Statens Serum Institut har ønsket holdt fortroligt...22 Bilag B: Oversigt over vilkår med begrundelse for evt. ændringer...23 Bilag C: Liste over sagens akter

5 1. INDLEDNING Statens Serum Institut, beliggende Ørestads Boulevard 5 (tidligere Artillerivej 5), 2300 København S, har i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens 13 ansøgt Miljøstyrelsen om miljøgodkendelse af fremtidige farmaceutiske produktioner i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1. En udvidelse af den eksisterende kighostevaccineproduktion og produktion af nye lægemidler er en væsentlig ændring af det bestående anlæg, og kræver en tillægsgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet er omfattet af bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen), bilag 1, pkt. 6 e) og derfor er VVM-pligtigt. Anmeldelse er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 1. VVM-redegørelsen skal indeholde en vurdering af miljøpåvirkningerne fra den udvidede produktion efter VVM-bekendtgørelsens regler. Der vil især blive lagt vægt på at sandsynliggøre, at produktionsudvidelsen ikke giver anledning til øget risiko for udslip af biologiske agenser til omgivelserne. Statens Serum Instituts aktiviteter har siden grundlæggelsen omfattet produktion af forskellige former for lægemidler, hovedsageligt af typen vacciner og sera. For at sikre effektiv udnyttelse af produktionskapaciteten ønsker Statens Serum Institut mulighed for at udvide produktionen af kighostevaccine samt at producere humane og veterinære vacciner og diagnostika ved fermentering af naturligt forekommende mikroorganismer og genmodificerede mikroorganismer, i Multipurpose Plant (MPP) fabrikken, bygning 96. Udvidelsen af produktionen kan ske uden bygningsændringer. Produktionsudvidelsen vil ske ved indsætning af mere produktionsudstyr i eksisterende bygninger. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr af 13. december 2006, punkt D104, virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler, samt J 102, virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede organismer (GMO) i medfør af lov om miljø og genteknologi. Anvendelse af GMO er kræver godkendelse efter bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi nr. 869 af 26. juni Statens Serum Institut er omfattet af revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008, samt særskilt miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion, udstedt af Københavns Kommune 18. december

6 Ud fra en foreløbig vurdering af virksomhedens nuværende miljøpåvirkninger og de påvirkninger, som er forbundet med en udvidelse af produktionen af kighostevaccine og fermentering af nye produkter, vurderer Miljøstyrelsen, at produktionerne i MPP fabrikken kan gennemføres uden øgede miljøpåvirkninger fra virksomheden. 4

7 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed en udvidelse af den eksisterende produktion af kighostevaccine samt nye produktioner af hudtestreagens ved hjælp af genmodificerede mikroorganismer (GMO) og CMO (Contract Manufacturing Organization) arbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller lægemiddelstoffer (API, Active Pharmaceutical Ingredient), i MPP fabrikken, bygning 96. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 1. Københavns Kommune meddelte 18. december 2006 miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion på Statens Serum Institut. Miljøstyrelsen har valgt at sammenskrive vilkårene fra kighostevaccineproduktionen med nye vilkår til de fremadrettede produktioner af biologiske lægemidler og lægemiddelstoffer i MPP fabrikken, således at der fremover ligger en samlet godkendelse. Godkendelsen gives som et tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008, og gives under forudsætning af, at de vilkår, der er anført i denne godkendelse, overholdes. Vilkår der er markeret med er overført fra miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december GMO-produktionen må ikke igangsættes, før Miljøstyrelsen Strandgade har meddelt GMO-godkendelse i henhold til bekendtgørelsen om godkendelse af produktion med GMO 2. Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 Et eksemplar af godkendelsen samt revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 1 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse nr. 225 om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer af 19. marts

8 Indretning og drift B1 Driften af produktionen af biologiske lægemidler og lægemiddelstoffer i MPP fabrikken må ikke give anledning til overskridelser af vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december B2 Der må i MPP fabrikken kun håndteres biologiske agenser op til og med klasse 2. B3 I lokaler, hvor der håndteres og fremstilles lægemidler eller lægemiddelstoffer, skal gulvet indrettes således, at det kan opsamle mængden af den største beholder, der indeholder lægemidler eller lægemiddelstoffer, således at det sikres, at der ikke sker udslip til omgivelserne i tilfælde af lækage af en beholder med lægemidler eller lægemiddelstoffer. B4 I rummet hvor kill-anlægget er placeret, skal gulvet indrettes således, at det kan opsamle mængden af den største tank, således at der ikke sker udslip til omgivelserne af biologiske agenser op til og med klasse 2 i tilfælde af lækage fra kill-anlægget. B5 B6 B7 Anmeldelse af nye arbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller biologiske lægemiddelstoffer, skal indeholde valideret dokumentation for fastsættelse af temperatur og tid, der medfører effektivt drab af de pågældende biologiske agenser. Første gang et nyt biologisk agens anvendes, skal der foretages en validering af inaktiveringsprocessen for spildevand. Der skal foretages en validering eller risikovurdering, hvis affaldslasten i dekontamineringsautoklaven øges. Dokumentation for valideringer og risikovurderinger skal opbevares og udleveres på forespørgsel af tilsynsmyndigheden. Afkast fra fermentorer hvor der ved fermentering udvikles eller tilføres luft eller gas, skal være forsynet med sterilfiltre. Filtrene skal have filtercertifikat, alternativt integritetstestes før brug. Filtrene skal dekontamineres efter brug. Eventuelle uregelmæssigheder og resultater af integritetstest af sterilfiltre skal fremgå af driftsjournal. Luft C1 Hvis det konstateres, at et HEPA-filter er utæt, eller ikke fungerer efter hensigten, skal produktionen stoppes i det pågældende område. Spildevand D1 Statens Serum Institut skal indstille kill-anlægget for spildevand, så der sikres et effektivt drab af de anvendte biologiske agenser. D2 Kill-anlægget skal testes efter intern instruks. Testen skal sikre, at kill-anlægget virker efter hensigten og dermed at spildevandet der 6

9 udledes til kloak, er effektivt inaktiveret for levende biologiske agenser. Indberetning/rapportering Eftersyn af anlæg E1 Der skal føres journal over eftersyn af og kontrol med sterilfiltre, HEPA-filtre, dekontamineringsautoklave og kill-anlæg, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. Journalen skal opbevares i minimum 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. E2 Der skal føres journal over dokumentationen af driften af dekontamineringsautoklaver og kill-anlæg. Journalen skal opbevares i minimum 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 7

10 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Virksomheden har redegjort for miljøpåvirkninger ved den samlede produktion i MPP fabrikken og for de emissionsbegrænsende foranstaltninger, der er etableret for at begrænse forureningen fra produktionen mest muligt. Alle eksisterende og nye produktioner vil blive udført i eksisterende produktionslokaler i bygning 96 (MPP fabrikken/kighostevaccine produktion), der er miljøgodkendt i december 2006 til kighostevaccineproduktion. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer på baggrund af virksomhedens oplysninger samt den eksisterende produktion i MPP fabrikken, at der kan meddeles miljøgodkendelse til en udvidelse af den eksisterende produktion af kighostevaccine, produktion af hudtestreagens ved hjælp af GMO er og CMO arbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller lægemiddelstoffer. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Statens Serum Institut er beliggende på område afgrænset af Ørestads Boulevard mod vest, Amagerboulevard mod nord, Bardenflethsgade og Peder Vedelsgade mod øst. Mod syd og øst grænser Instituttet op til områder der anvendes til boliger og institutioner. Der er ca. 30 meter fra SSI til de nærmeste boliger på Peter Vedelsgade. Virksomheden er beliggende i et område omfattet af lokalplan nr. 95, Seruminstituttet Vestamager af oktober 1986, der fastlægger anvendelsen tiloffentlige formål og boliger. Københavns Kommune har vurderet, at Statens Serum Instituts fremtidige MPP produktion er i overensstemmelse med gældende lokalplan. I den gældende Kommuneplan 2009 for Københavns Kommune ligger Statens Serums Institut inden for ramme 10.1 for områdetype O3, område til institutioner og fritidsområder. Afgrænsningen af rammeområde O3, ramme 10.1 for Statens Serums Institut ændres ikke, da etablering af MPP anlægget, i bygning 96, kan rummes inden for eksisterende ramme og som følge af, at det ikke medfører bygningsændringer. Københavns Kommune har den 10. februar 2011 vedtaget lokalplan nr. 456 Faste Batteri II, der, med Kommuneplan 2009, skal muliggøre, at området syd for Instituttet kan anvendes til en blanding af boliger, erhverv, butikker og kulturelle institutioner Af Københavns Kommunes miljøvurdering af planerne fremgår det af påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, at emissioner fra Statens Serum Institut vil blive fulgt løbende i henhold til miljøbeskyttelsesloven. 8

11 Kommunen vurderer, at den tætte beliggenhed mellem lokalplan "Faste Batteri II" og Statens Serum Institut ikke vil kunne medføre gener for lokalplanområdets fremtidige beboere og brugere. Hvis virksomheden ønsker at udvide eller ændre deres aktiviteter, skal virksomheden redegøre for, om udvidelserne eller ændringerne vil medføre øgede emissioner. Natura 2000-områder og Bilag IV-arter De nærmeste Natura 2000 områder er beliggende i område 143: Vestamager og havet syd for, ca. 3,6 km fra Statens Serum Institut og i område 142: Saltholm og omkringliggende hav, ca. 6,9 km fra Statens Serum Institut. Det ansøgte vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områderne, bilag 4 arter og heller ikke andre naturområder. Nærmeste naturområde er et fredskovsareal ved Faste Batteri Generelle forhold Aktiviteterne i MPP fabrikken er omfattet af vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december Miljøstyrelsen vurderer, at et eksemplar af denne miljøgodkendelse samt revurdering af 17. december 2008 bør være tilgængelig i MPP-fabrikken, bygning 96, for at godkendelsernes vilkår kan efterleves. Miljøstyrelsen fastsætter vilkår om, at miljøgodkendelsen og revurderingen skal være tilgængelig på virksomheden og at driftspersonalet skal have kendskab til indhold, relevant for den enkelte medarbejder. I vilkår 3 i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december 2006, er der krav om, at der i bygning 96 kun må håndteres biologiske agenser til og med klasse 2. Vilkåret overføres med redaktionelle ændringer Indretning og drift De nye produktioner vil finde sted i bygning 96, MPP-fabrikken, som er en fabrik der er specielt designet til at der kan foregå flere uafhængige produktioner og som har indeslutningsfaciliteter, der kan sikre imod udslip af de pågældende biologiske agenser. Der er i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december 2006, stillet vilkår om, at i områder, hvor der fremstilles kighostevaccine, skal gulvet indrettes således, at det kan opsamle mængden af den største beholder, der indeholder kighostevaccine, således at det sikres, at der ikke sker udslip til omgivelserne i tilfælde af lækage af en beholder med kighostevaccine. På tilsyn med kighostevaccine produktionen i 2009, oplyste Statens Serum Institut, at eventuelt spild på gulve, bliver opsamlet og ledt til kill-anlæg. Vilkår 4 i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december 2006 overføres til denne afgørelse og ajourføres i forhold til de øvrige produktioner der skal foregå i MPP fabrikken. 9

12 Emissionsbegrænsende udstyr biologiske agenser I MPP-fabrikken, vil der blive arbejdet med biologiske agenser op til og med klasse 2 3 samt GMO klasse 1. Bygningen er designet med henblik på særlige indeslutningskrav, der skal forhindre udslip af biologiske agenser, svarende til Biosafety Level 2 (BSL 2) i henhold til bekendtgørelse om biologiske agenser 4, bilag 6. Alle produktioner i fabrikken er underlagt internationale regler for fremstilling af lægemidler (GMP, Good Manufacturing Practice). Statens Serum Institut oplyser, at al luft fra produktionsrummene filtreres i HEPA-filtre, der har en total tilbageholdelse på 99,995 % ved den mest kritiske partikelstørrelse. HEPA-filtrene testes på grundlag af en instruks. Produktionen lukkes ned inden testning og genoptages først, når alle filtre er testet og i orden. Det emissionsbegrænsende udstyr, skal sikre at forureningen fra virksomhedens produktion kan overholde de vilkår, der er fastsat i godkendelse af kighostevaccineproduktionen fra 2006 samt revurdering af miljøgodkendelse af 17.december Tilstedeværelse af dette udstyr ligger til grund for vurderingen af miljøpåvirkningerne fra virksomheden. MPP fabrikken må derfor ikke tage emissionsbegrænsende udstyr som f.eks. filtre, indeslutninger og inaktiveringsanlæg ud af drift, uden at Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af ændringen. Vilkår 9 fra miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktionen overføres til denne afgørelse og skærpes, idet det vurderes, at driften med patogene organismer ikke må fortsætte, efter der er konstateret utætheder, eller hvis filteret ikke fungerer efter hensigten. Der er i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 fastsat vilkår om at al udsuget luft fra lukkede systemer, i laboratorier, hvor der er industriel produktion af biologiske agenser klasse 2, eller hvor der arbejdes med biologiske agenser klasse 3, skal filtreres med absolutfiltrering. I ansøgningsmaterialet til nærværende godkendelse oplyses, at alle nye produktioner vil blive etableret i eksisterende produktionslokaler. Statens Serum Institut har præciseret, at der i MPP fabrikken ikke skelnes mellem laboratorier og produktionslokaler, idet virksomheden har opfattet krav til "industrielle processer" i klasse 2, på lige fod med krav til BSL 2 i produktionsområder. Miljøstyrelsen forudsætter, at kravet i revurderingen til laboratorier også gælder for produktionsområder, hvorfor der ikke stilles yderligere krav om HEPA-filtrering i denne afgørelse. Der er i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 fastsat vilkår om kontrol af HEPA-filtre, hvorfor der ikke stilles vilkår herom i denne afgørelse. Der stilles dog vilkår om journalføring af udførte test af HEPA-filtre. 3 Ved et biologisk agens i gruppe 2 forstås et biologisk agens, der kan forårsage infektionssygdom hos mennesker og være til fare for de ansatte; der er lille risiko for spredning til samfundet; der findes sædvanligvis effektiv forebyggelse eller behandling 4 Bekendtgørelse nr. 57 om biologiske agenser og arbejdsmiljø af 27. januar

13 Som yderligere indeslutningsforanstaltning vil luftafkast fra fermentorer, hvor der ved fermenteringen tilføres luft eller gas, være forsynet med sterilfiltre, som en ekstra beskyttelse inden afkastet føres via HEPA-filter til det fri. Miljøstyrelsen vil stille krav til, at der forefindes filtercertifikater eller alternativt gennemføres integritetstest af sterilfiltre inden anvendelse. Alt affald autoklaveres eller overfladedekontamineres ud af containmentområdet, for at forhindre udslip af biologiske agenser. Der er i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 fastsat vilkår om inaktivering af fast affald, hvorfor der ikke stilles vilkår herom i denne afgørelse. Der stilles dog vilkår om journalføring over autoklavens driftsparametre, eks. temperatur og tid. Kill-anlæg Der er i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december 2006, stillet vilkår om, at gulvet, i rummet hvor kill-anlægget er placeret, skal være indrettet således, at det kan opsamle mængden af den største beholder, der indeholder spildevand fra produktionen, således at anlægget sikres mod udslip til omgivelserne i tilfælde af lækage af en beholder med biologiske agenser. Rummet, hvor kill-anlægget er placeret, er indrettet med indeslutningskrav og er godkendt som BSL 2 område, således at biologisk aktivt materiale ikke kan slippe ud. Vilkår 5 i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af december 2006, overføres til denne afgørelse og ajourføres i forhold til de øvrige produktioner der skal foregå i MPP fabrikken. MPP fabrikken, herunder kill-anlægget, reguleres via virksomhedens kontrol og overvågningssystem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), der overvåger og indsamler data fra de anlæg der er underlagt GMP regler. Systemet genererer alarmer ved funktionsfejl eller driftsforstyrrelser, hvilket gør det muligt at iværksætte afhjælpende, korrigerende og forebyggende foranstaltninger. Der stilles vilkår om journalføring med kill-anlæggets driftsparametre, f.eks. temperatur (80 C) og opholdstid (30 minutter) for kighostevaccineproduktionen. Råvarer og hjælpestoffer I forbindelse med denne miljøgodkendelse har Statens Serum Institut fremsendt oplysninger om, hvilke råvarer og hjælpestoffer, der anvendes. Oplysninger om anvendte råvarer og hjælpestoffer i MPP fabrikken fremgår af bilag A i bilag til virksomhedens miljøtekniske beskrivelse. Statens Serum Institut ønsker oplysninger om råvarer og hjælpestoffer holdt fortrolige. Statens Serum Institut har i forbindelse med CMO arbejderne jævnligt behov for at tage nye råvarer og hjælpestoffer i anvendelse og for at øge anvendelse af allerede godkendte stoffer, idet disse produktioner ikke er fastlagt forud for denne afgørelse. 11

14 Miljøstyrelsens erfaring med introduktion af nye råvarer og hjælpestoffer samt forøget forbrug af allerede anvendte stoffer i den farmaceutiske industri, er, at det i de fleste tilfælde er uproblematisk. Dette skyldes, at nye stoffer/produkter ofte ligner dem, der allerede anvendes og/eller at anlægget allerede er forsynet med nødvendigt udstyr til emissionsbegrænsning. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden, ved ønske om at anvende andre råvarer eller hjælpestoffer eller allerede godkendte råvarer i større mængder end angivet i bilag A, skal anmelde dette til tilsynsmyndigheden, således at myndigheden kan vurdere om ændringen giver anledning til forøget forurening. I forbindelse med anmeldelse skal virksomheden endvidere dokumentere, at det anmeldte hverken vil medføre forøget forurening af betydning eller overskridelser af eksisterende vilkår. Miljøstyrelsen skønner at revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008, regulerer anmeldelse af forbrug af råvarer og hjælpestoffer. Der stilles derfor ikke vilkår herom i denne afgørelse. Det er BAT at forsøge at substituere, udfase eller reducere anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens lister over uønskede stoffer og effektlisten. I forbindelse med nye CMO produktioner, skal Statens Serum Institut, så vidt muligt undgå at benytte stoffer fra Miljøstyrelsens lister over uønskede stoffer og effektlisten. Revurderingen af 17. december 2008 regulerer dette, hvorfor der ikke stilles vilkår i denne afgørelse. Sikkerhedsforanstaltninger Det er BAT, at der løbende udføres risikovurderinger med henblik på, at identificere mulige risici. Statens Serum Institut oplyser, at før etablering af nye produktioner og ved ændringer der kan influere på indeslutningsforanstaltninger, gennemfører virksomheden en risikovurdering af både miljø og arbejdsmiljømæssige forhold. Miljøstyrelsen fastsætter vilkår om, at anmeldelse af nye CMO arbejder, skal indeholde valideret dokumentation for fastsættelse af temperatur og tid, så der sikres effektiv inaktivering af biologiske agenser. Der skal føres journal hermed Luftforurening Organiske kemikalier Statens Serum Institut oplyser, at der ikke vil forekomme kemiske emissioner fra MPP fabrikken. Der vil kun i begrænset mængder anvendes ethanol til desinficering af udstyr, hvorfor der primært er tale om diffus emision. For MPP fabrikken er det beregnet at den maksimale emission af ethanol er 0,3 ton pr. år svarende til ca. 1,3 kg pr. arbejdsdag. Antages, forbruget af ethanol i MPP fabrikken, som 'worst case', at være en total forøgelse i brugen af stoffet for hele virksomheden, og at ethanolen fordamper i løbet af en 7-timers arbejdsdag, svarer det til en ekstra maksimal timeemission på 185 g/time. Jf. revurderingen af 17. december 2008, blev timeemissionen af ethanol i 'worst case' beregnet til g/time. Selv med en forøgelse på 185 g/time, vil massestrømsgrænsen på g/time 12

15 ikke være overskredet. Det er derfor fortsat ikke nødvendigt at stille krav om emissionsbegrænsning. Tilsvarende kan 'worst case' spredningsfaktoren beregnes ved den øgede emission til 232 m 3 /s, som er mindre end 250 m 3 /s, og jf. luftvejledningen er det ikke nødvendigt, at foretage OMLberegninger for at sikre overholdelse af B-værdien. Det er BAT, at gennemføre emissionsreduktion ved kilden. Statens Serum Institut oplyser, at der arbejdes på at reducere anvendelsen af sprit for at nedbringe diffuse emissioner til omgivelserne. Der er desuden i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 fastsat vilkår om, at Statens Serum Institut skal undersøge mulighederne for udfasning af stoffer på Listen over uønskede stoffer, hvorfor der i denne afgørelse ikke fastsættes vilkår herom. Biologiske agenser Statens Serum Institut oplyser, at der ikke vil forekomme biologiske emissioner, idet de biologiske agenser håndteres i relativt små mængder i lukkede produktionsanlæg. Produktionsanlæggene er desuden placeret i bygning der har indeslutningsforanstaltninger svarende til Biosafety Level 2. Der er i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 stillet krav om, at afkast fra produktionslokaler udstyres med de nødvendige indeslutningsforanstaltninger Lugt Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af tilsyn med virksomheden, at aktiviteterne hos Statens Serum Institut ikke giver anledning til lugt. Revurdering af 17. december 2008 regulerer Statens Serum Instituts samlede immissionsbidrag til lugt, og der fastsættes ikke vilkår til lugt i denne afgørelse Spildevand MPP-fabrikken leder alt spildevand fra produktionslokaler og laboratorier til kill-anlæg, hvor der sker termisk inaktivering af biologisk materiale og ph reguleres. Revurdering af 17. december 2008 stiller krav om inaktivering af spildevand fra laboratorier på Statens Serum Institut, hvor der arbejdes med biologiske agenser klasse 2 i industrielle processer eller biologiske agenser klasse 3, såfremt spildevandet kan indeholde biologisk aktivt materiale. I miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion af 18. december 2006 er der krav om, at der skal ske et effektivt drab af kighostebakterier i killanlægget. I MPP-fabrikken vil der løbende blive fremstillet nye biologiske lægemidler eller biologiske lægemiddelstoffer. For at sikre indeslutning af biologiske agenser, vurderer Miljøstyrelsen, at krav i miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktionen skal overføres og ajourføres i forhold til de øvrige produktioner, der skal foregå i MPP fabrikken. Det vurderes desuden, at der for hvert nyt biologisk agens første gang det tages i brug i produktionen - skal foretages en validering af inaktiveringsprocessen. Der stilles vilkår herom. Der skal føres journal hermed. Københavns Kommune stiller krav til spildevandets tilslutning til den offentlige kloak. Københavns Kommune er ved at udarbejde en samlet spilde- 13

16 vandstilladelse til Statens Serum Institut. Indtil denne foreligger, gælder vilkårene 12 og 13 i Miljøgodkendelse af Kighostevaccineproduktion på Statens Serum Institut af december Statens Serum Institut skal sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i killanlægget før eventuelle nye produktioner igangsættes. Såfremt virksomheden vurderer, at et ekstra kill-anlæg vil være nødvendig for at sikre indeslutning af produktionerne, skal etablering af et ekstra anlæg anmeldes og accepteres af tilsynsmyndigheden Støj Det er BAT at kortlægge støjkilder, og at fastsætte og gennemføre mulige reduktioner ved kilden. Statens Serum Institut har kortlagt og listet støjkilder efter forureningsbelastning og prioriterer reducerende tiltag efter mest belastende støjkilde. I 2010 fik Statens Serum Institut foretaget en støjkortlægning, der blandt andet omfatter området, hvor bygning 96 er beliggende. Støjkortlægningen viser at støjgrænserne, i revurdering af 17. december 2008, er overholdt. Der etableres ikke nye, og ændres ikke på eksisterende, støjkilder ved ibrugtagning af de nye produktioner i MPP-fabrikken. Revurdering af 17. december 2008 regulerer støj fra Statens Serum Institut, og der fastsættes derfor ikke vilkår herom i denne afgørelse Affald Produktionerne i MPP-fabrikken vil fortrinsvis være baseret på batchprocesser og anvendelsen af disposables (éngangsudstyr). Det betyder, at udstyr der er i kontakt med aktivt biologisk materiale (slanger, poser etc.) kun anvendes én gang og dermed bortskaffes efter hver batch. Hvis der ikke anvendes disposables, vil der ved flere samtidige lægemiddelproduktioner i samme bygning, være meget skrappe krav til tidskrævende rengøringsvalideringer og redegørelser for, at der ikke kan forekomme krydskontamineringer. Anvendelsen af disposables er således nødvendig, hvis produktionen skal være rentabel og samtidig overholde kvalitetsmæssige krav til produktion af sterile lægemidler. Disposables og andet fast affald, der kan indeholde biologisk aktivt materiale, inaktiveres efter valideret metode inden bortskaffelse. Revurdering af 17. december 2008 regulerer, hvorledes virksomhedens affald, skal inaktiveres inden det fjernes fra bygningen, hvorfor der ikke stilles vilkår herom i denne afgørelse. Affald, der potentielt kan indeholde GMO er, inaktiveres efter valideret metode. Vilkår til inaktivering af spildstrømme meddeles af Miljøstyrelsen i Strandgade i godkendelse til produktion med genetisk modificerede mikroorganismer. Anvendelsen af disposables sikrer mod spredning af biologisk aktivt materiale i procesudstyret og nedsætter desuden vandforbruget, idet rengøring af procesudstyr mindskes, og dermed reduceres mængden af spildevand lige- 14

17 ledes. Løbende udskiftning af disposables vil give en forøgelse i affaldsproduktionen af affald til forbrænding svarende til en ca. 10 % forøgelse af den samlede affaldsproduktion til forbrænding. Ifølge EU BREF Organiske finkemikalier, er det defineret som BAT, at virksomheden foretager en detaljeret affaldsstrømsanalyse for at fastslå oprindelsen til affaldsstrømme med henblik på at kunne foretage en hensigtsmæssig håndtering og minimering af affaldsmængderne. Statens Serum Institut har en ekstern rådgiver, som løbende overvåger, at affaldshåndtering og sortering foregår så optimalt som muligt. Dette understøttes desuden af interne affaldsaudits. Revurdering af 17. december 2008 regulerer, hvorledes virksomhedens affald skal håndteres og sorteres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Statens Serum Institut skal desuden i henhold til vilkår i revurderingen følge en affaldsinstruks, der sikrer en økonomisk og miljømæssig optimal håndtering af affaldet. Der er i denne afgørelse ikke stillet yderligere vilkår herom Overjordiske olietanke Der etableres ikke nye tanke i forbindelse med de nye produktioner i MPP fabrikken Jord og grundvand Der etableres ikke oplag i forbindelse med de nye produktioner, ligesom der ikke vil være nedgravede rør, tanke eller beholdere Til og frakørsel Transporten til og fra MPP fabrikken består dagligt af 20 personbiler og et tungt køretøj 2-3 gange pr. år. Den daglige driftstid er i tidsrummet kl til på hverdage. Den fremtidige drift kan kræve drift i weekender og på helligdage. Ændringen i til- og frakørselsforholdende skønnes at være minimale set i forhold til virksomhedens samlede kørselsforhold. Der vil ske en øget intern transport i forbindelse med produktionen. Denne transport vil blive foretaget med eldrevne køretøjer. Støjkortlægningen foretaget i 2010, viser at støjgrænserne, i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008, i dagtimerne er overholdt med god margen. Mængden af intern trafik, samt til- og frakørsel, er i weekenden begrænset i forhold til hverdagene, og støjbidraget fra driften af hele virksomheden i weekenden, skønnes højst at svare til driften i aftenperioder på hverdage. Revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 regulerer støj fra virksomheden, og der fastsættes derfor ikke vilkår herom i denne afgørelse Indberetning/rapportering Statens Serum Institut har i revurderingen a 17. december 2008 vilkår for årlig rapportering senest 1. juni af følgende: 15

18 anvendte mængder fast og flydende kemiske stoffer, fordelt på farebetegnelse for hver type affald: afleverede mængder og afleveringssted forbrug af energi og vand forbruget af fuelolie producerede mængde af affald, fordelt på affaldskategorier. Det er BAT, at installere effektive advarselssystemer og gode vedligeholdelsesrutiner. Statens Serum Institut oplyser, at der er faste og dokumenterede vedligeholdelsesrutiner og fremgangsmåder til registrering af afvigelser og tilhørende korrigerende og forebyggende handlinger. Alle vedligeholdelsesopgaver registreres i SAP i PM modulet, hvilket sikrer dokumenteret udbedring og opfølgning på vedligeholdelsesarbejder og fejlramt udstyr. Miljøstyrelsen vil stille vilkår om, at der føres journal over resultaterne af MPP fabrikkens egenkontrolvilkår, der ikke er omfattet af revurdering af miljøgodkendelse af 17. december Sikkerhedsstillelse Virksomheden er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse jf. miljøbeskyttelseslovens 39a Driftsforstyrrelser og uheld Statens Serum Institut har instrukser for indsatsplaner i forhold håndtering af spild ved miljøuheld. MPP fabrikken er overvåget af system, som giver alarm ved funktionsfejl og driftsforstyrrelser, og dermed mulighed for at iværksætte afhjælpende foranstaltninger. Driftsforstyrrelse og uheld er reguleret i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008, hvorfor der ikke stilles vilkår herom i denne afgørelse Risiko/forebyggelse af større uheld Statens Serum Institut er ikke omfattet af bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Ophør Forholdet er reguleret i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december Bedst tilgængelige teknik Statens Serum Instituts teknologi i forhold til BAT er sidst vurderet i revurdering af miljøgodkendelse af 17. december Derudover har virksomheden forholdt sig til BAT for den nye samlede produktion i MPP fabrikken. Relevante dele er vurderet i afsnit Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Københavns Kommune har vurderet, at den nye produktion kan rummes inden for eksisterende lokalplan nr. 95 (vedtaget oktober 1986) og dermed ikke kræver udarbejdelse af ny lokalplan. 16

19 Københavns Kommune har ingen særlig ekspertise på genmodificerede miljøforhold. Kommunen forudsætter, at VVM-kravene til en evt. kommende produktion sikrer, at den ikke er til hinder eller gene for nuværende og fremtidige bolig- og kontorbebyggelser i de omkringliggende områder. Det gælder især på faste Batteri umiddelbart syd for Seruminstituttet og tæt på den bygning, hvor der ifølge idéoplægget skal kunne foregå den ønskede produktion Udtalelse fra borgere mv. Ansøgning om godkendelse har ikke været annonceret særskilt. Annoncering af ansøgning samt udkast til miljøgodkendelse er foretaget i forbindelse med VVM-sagen. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelsen Udtalelse fra virksomheden Der har været en løbende dialog med Statens Serum Institut i forbindelse med udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse. 17

20 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Lovgrundlaget i denne afgørelse er følgende: Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen) nr af 13. december 2006 med senere ændringer Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 15. december Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a Listepunkt Statens Serum Institut er omfattet af listepunkt D 104 i godkendelsesbekendtgørelsen, det vil sige virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. GMO produktionen er desuden omfattet af listepunkt J102, virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi Revurdering Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurderingen vil således senest ske i VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har den 21. december 2010 truffet afgørelse om, at produktionen af vacciner samt andre lægemidler på basis af fermentering i MPP fabrikken er VVM-pligtig. Der er efterfølgende gennemført en særskilt VVM af anlæggets virkning på miljøet. 18

21 I VVM-redegørelsen er gennemført beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og alternativer til projektet. Planens væsentligste miljøpåvirkninger vurderes at relatere sig til støj, støj som følge af transport og spildevand. Da der ikke opføres nye bygninger og MPP fabrikken etableres i eksisterende bygning, vil ændringerne af miljøforholdene primært omhandle de forhold, der reguleres i miljøgodkendelsen Habitatdirektivet Virksomheden ligger ikke i nærheden af natura 2000-område eller bilag IVarter og er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit Øvrige afgørelser Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: Miljøgodkendelse af poliovaccineproduktion, januar 2002 Miljøgodkendelse af etablering af et nyt ammoniak-baseret køleanlæg, august 2007 Revurdering af miljøgodkendelse af 17. december Godkendelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse: Miljøgodkendelse af kighostevaccineproduktion, december Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Amager Bladet og kan ses på Miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller Klagen skal være 19

22 modtaget senest den 28. februar 2012 inden kl Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Københavns Kommune, Center for Miljø, & Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Kredsformanden, 20

23 5. BILAG 21

24 Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse, ekskl. bilag 4, som Statens Serum Institut har ønsket holdt fortroligt. 22

25 Faglig stab J.Nr MilansMPPfrem01 4.maj 2011 Miljøstyrelsen Roskilde Att.: Susanne Stokkebro Ny Østergade Roskilde Ansøgning om miljøgodkendelse af farmaceutiske produktioner i eksisterende Multipurpose Plant på Statens Serum Institut Statens Serum Institut ansøger hermed om miljøgodkendelse til etablering af fremtidige farmaceutiske produktioner i det eksisterende Multipurpose Plant (bygning 96, MPP fabrikken). De nye produktioner vil bestå i en udvidelse af den eksisterende produktion af kighostevaccine og etablering af nye farmaceutiske produktioner. De pågældende produktioner er som følger: En forøgelse/fordobling af den eksisterende kighostevaccineproduktion fra Fremstilling af et nyt hudtestreagens ved hjælp af genmodificerede mikroorganismer i genteknologi klasse 1 fra primo Diverse CMO (Contract Manufacturing Organization) arbejder/lønarbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller aktive mellemprodukter (API, active pharmaceutical ingredient) til kommerciel brug eller til kliniske forsøg fra primo Alle forøgelser af den eksisterende produktion og etablering af CMO arbejder vil foregå indenfor de i nærværende ansøgning angivne rammer og betingelser. Alle nye produktioner vil blive etableret i eksisterende produktionslokaler i bygning 96 (MPP fabrikken/kighostevaccine produktion), der er miljøgodkendt december Beskrivelserne i nærværende ansøgningsmateriale vil derfor have fokus på ændringer i forhold til de eksisterende miljøgodkendte forhold. Af konkurrencehensyn ønsker Statens Serum Institut ikke at angive detaljerede tekniske beskrivelser for alle produktionsprocesserne. Dette har dog ingen betydning for detaljeringsgraden af de miljømæssige oplysninger. Vedlagt er anført de krævede oplysninger til brug for behandling af ansøgning om

26 miljøgodkendelse. De angivne punktnummereringer henviser til nummereringen af bilag 3 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Statens Serum Institut står gerne til rådighed med supplerende oplysninger. Henvendelse i denne sag bedes rettet til undertegnede. Med venlig hilsen Inge Rudebeck, Miljø- og arbejdsmiljøkonsulent Afdeling for Miljø og Sikkerhed Tlf.: , 2

27 Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 1) Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Kbh. S, Tlf ) Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Kbh. S, CVR-nr.: , P-nr.: ) - 4) Inge Rudebeck, Artillerivej 5, 2300 Kbh. S, Bygning 35 rum 101. Tlf B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Statens Serum Institut vil være omfattet af listepunkt D 104 Virksomheder, der ved kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler (i), (a). 6) Alle de pågældende produktioner vil blive etableret i Instituttets eksisterende Multipurpose Plant (MPP fabrikken) og er at betragte som driftsmæssige udvidelser. Produktionerne er som følger: En forøgelse/fordobling af den eksisterende kighostevaccineproduktion fra Fremstilling af et nyt hudtestreagens ved hjælp af genmodificerede mikroorganismer i genteknologi klasse 1 fra primo Diverse CMO (Contract Manufacturing Organization) arbejder/lønarbejder til fremstilling af biologiske lægemidler eller aktive mellemprodukter (API, active pharmaceutical ingredient) til kommerciel brug eller til kliniske forsøg fra primo Rammer for fremtidige produktioner Produktionsprocesserne kan karakteriseres som værende fremstilling af biologiske lægemidler eller API (active pharmaceutical ingredient) til brug for videre forarbejdning til lægemidler. Lægemidlerne vil være til human eller veterinært brug, og blive fremstillet enten til direkte kommerciel brug eller til kliniske forsøg. Lægemidlerne vil blive fremstillet ved anvendelse af biologiske agenser, f.eks. vira, bakterier eller parasitter. Lægemidlerne vil typisk være cellekulturer eller subunits heraf til brug som vacciner eller reagenser til brug for diagnostik. Etablering af de angivne CMO arbejder vil generelt være begrænset af fabrikkens produktionskapacitet og kravene til fabrikkens maksimale Biosafety Level (BSL 2, Biosafety Level 2) iht. bekendtgørelse om biologiske agenser. MPP fabrikkens samlede produktionskapacitet er maximalt 8000 liter pr. uge og omfanget af CMO arbejder vil være begrænset til 6000 liter pr. uge. 3

28 Alle forøgelser af den eksisterende produktion og etablering af CMO arbejder, vil således foregå indenfor de nedenfor angivne rammer og betingelser: Produktionerne vil kun indbefatte biologiske agenser til og med risikogruppe 2 (BSL 2) og genmodificerede mikroorganismer i genteknologi klasse 1 (GMO 1) iht. bekendtgørelse om genteknologi. Lægemidlerne og API vil blive fremstillet ved anvendelse af biologiske agenser, f.eks. vira, bakterier eller parasitter. Lægemidlerne vil typisk være cellekulturer eller subunits heraf til brug som vacciner eller reagenser til brug for diagnostik. Produktionerne vil fortrinsvis være baseret på batchprocesser og anvendelse af disposables (engangsudstyr), hvilket betyder at hardware og software genbruges, mens alle dele i produktkontakt (slanger, poser etc.) er disposables, der udskiftes mellem hver batch. Fabrikkens samlede produktionskapacitet vil være maksimalt 8000 liter pr. uge. CMO arbejder vil maximalt være 6000 liter pr. uge. Enten med ét samlet batchhvolumin på 6000 liter - eller i flere mindre batches. 7) MPP fabrikken er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Der vil ikke blive anvendt eller opbevaret stoffer i mængder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Der vil maksimalt blive opbevaret 29 liter ethanol (70%) i sprøjteflasker i produktionsområdet til brug for desinficering af LAF-bænke og procesudstyr og 1-2 liter 99,9% ethanol (analysekemikalie) i fabrikkens laboratorier (svarende til max. 8 oplagsenheder). 8) De ansøgte produktioner er blivende indenfor de i ansøgningen angivne rammer. C. Oplysninger om etablering 9) Der skal ikke udføres større anlægsarbejder i forbindelse med etablering af nye produktioner, da der ikke skal gennemføres bygningsmæssige ændringer. Etablering af nye produktioner vil typisk kun medføre mindre ændringer i fabrikkens eksisterende installationer mht. tilslutninger til forsyningsanlæg som f.eks. vand, kølevand, trykluft, damp og el. Anlægselementet i forbindelse med nye produktioner vil om nødvendigt bestå i indflytning af procesudstyr, der ikke kan komme ind via fabrikkens eksisterende indgange. Hvis der er behov for indflytning af stort procesudstyr i produktionslokalerne, er det muligt at åbne fabrikken ved at fjerne bestemte vinduesfag i den ene side af fabrikken. Hvis der viser sig behov for at åbne fabrikken for at indføre procesudstyr og derved kompromittere indeslutningsforanstaltningerne, vil der blive truffet særlige forholdsregler for at sikre, der ikke sker udslip af biologiske agenser. Forholdsreglerne vil blive fastlagt ved gennemførelse af en dokumenteret risikovurdering. 4

29 Som udgangspunkt vil hele produktionen eller afgrænsede produktionslokaler blive lukket ned og der vil blive gennemført en dekontaminering. Inden der åbnes til fabrikken vil der blive gennemført kontrollerende hygiejnemålinger for at sikre, der ikke vil ske udslip af smittefarligt materiale. Efter endt indflytning af udstyr lukkes åbningen, og der vil blive gennemført tæthedstests med røgstudier, inden produktionen startes op igen. Hvis etablering af CMO arbejder evt. vil kræve, at der installeres et nyt eller ekstra kill-anlæg, vil det være muligt at indføre et anlæg ved at åbne muren ved det eksisterende kill-anlæg. Murkonstruktionen ved kill-anlægget er designet således, at det er muligt at åbne og derefter retablere muren i forbindelse med indflytning af et nyt anlæg. Etablering af en ekstra vandbeholder til WFI (4 m 3 ) kan evt. også blive aktuelt. Her er det også muligt at åbne muren og indføre en ny tank. Anlægsarbejder i forbindelse med de fremtidige produktioner vil således være meget begrænsede og kun kræve et minimum af ekstern transport. 10) Start tidspunkter for de enkelte produktioner fremgår af pkt. 6. Eventuelle ændringer af fabrikkens eksisterende installationer mht. tilslutninger til forsyningsanlæg som f.eks. vand, kølevand, trykluft, damp og el, vil blive gennemført umiddelbart forinden. D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 11) Forsøgsproduktionen vil finde sted i den eksisterende bygning 96, MPP fabrikken. Se vedlagte bilag 1 for placering af bygning. 12) De nye produktioner er valgt placeret i Instituttets Multipurpose Plant, da denne fabrik er designet specielt til, at der kan foregå flere uafhængige produktioner og samtidigt har indeslutningsfaciliteter, der kan sikre imod udslip af de pågældende biologiske agenser. Ved at etablere produktionerne i eksisterende produktionslokaler i bygningen vil der således ikke være behov for bygningsmæssige udvidelser. Alle fabrikkens eksisterende indeslutningsforanstaltninger i form af ventilationsanlæg, kill-anlæg, autoklaver mv. vil kunne anvendes. 13) Den daglige driftstid vil som udgangspunkt være i tidsrummet på hverdage. Fremtidige CMO arbejder kan evt. komme til at kræve drift i weekender og på helligdage. Drift i weekender og på helligdage, vil ikke afstedkomme en øget støjbelastning, da fabrikkens væsentligste støjkilder, ventilationsanlæg og luftindtag, kører i døgndrift hele året, uafhængigt af om der er produktion eller ej. 14) Etablering af de nye produktioner vurderes ikke at give anledning til en forøget støjbelastning. Transporten til og fra MPP fabrikken består dagligt af 20 personbiler og et tungt køretøj 2-3 gange årligt. Intern transport i forbindelse med produktionen vil være begrænset til transport af vækstmedier, kemikalier og prøver til analyse og blive foretaget med Instituttets eldrevne køretøjer, som ikke har nogen motorlarm. 5

Godkendelsen omfatter: Produktion af kighostevaccine og andre nye farmaceutiske produkter, herunder ved hjælp af genmodificerede mikroorganismer

Godkendelsen omfatter: Produktion af kighostevaccine og andre nye farmaceutiske produkter, herunder ved hjælp af genmodificerede mikroorganismer Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde J.nr. MST-1270-00549 Ref. susbe/anmni 25. oktober 2011 MILJØGODKENDELSE For: Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5, 2300 København

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 1: Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Del 1. Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning. Danisco A/S Tårnvej 25 7200 Grindsted Odense J.nr. MST 1270-00008 Ref. SULVI/hechr Den 1. juli 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i Biofabrikkens produktionsanlæg for aminosyre. Miljøstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. CMC BIOLOGICS A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Att.: Jens Gram, e-post JG@cmcbio.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02084 Ref. SOJEN/maljs/sujuh Den 30. september 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Tøndervej 3 6520 Toftlund Sendt pr. e-mail til: post@a-k-s.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-127o-00960 Ref. benjo/idhan Den 11. juni

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Nedenstående kort angiver det areal, som retningslinjen og rammen er gældende for.

Nedenstående kort angiver det areal, som retningslinjen og rammen er gældende for. Københavns Kommune, Center for Byudvikling, mad@okf.kk.dk Københavns Kommune, Center for Bydesign, bydesign@tmf.kk.dk Københavns Kommune, Center for Miljø, miljoe@tmf.kk.dk Roskilde J.nr. MST-1459-00001

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler

Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler Miljøstyrelsen Virksomheder J.nr. MST- 1270-01154 Ref. Anbri/Molut Den 2. maj 2014 MILJØGODKENDELSE Af Undtagelse af støj fra sikkerheds- og opstartsventiler ventiler For: Amager Ressourcecenter Matrikel

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Engholmvej 19 7470 karup J Sendt pr. mail til: kk@kkmel.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00968 Ref. benjo/idhan Den 16. august 2013 Afgørelse om

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.: Steen Hansen steen.hansen@stenarecyling.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01245 Ref. JLH/ams Den 31. juli 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

Virksomheden har etableret centralstøvsugeranlæggene i afdelingerne F og P3 og taget dem i brug i uge 12, Dette lovliggøres hermed.

Virksomheden har etableret centralstøvsugeranlæggene i afdelingerne F og P3 og taget dem i brug i uge 12, Dette lovliggøres hermed. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01105 Ref. bebha/gukha Den 24. juni 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for centralstøvsugere i F og P3 Miljøstyrelsen

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00407 Ref. Johje/evalu Den 8. juni 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for modtagelse

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse K.S.M. KRAGELUND ApS Bøgballevej 19 8723 Løsning Sendt på digital post til cvr-nr; 10656575 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen Direkte nr.: 7975

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING FOR PÅFYLDNING AF AMMONIAK

VILKÅRSÆNDRING FOR PÅFYLDNING AF AMMONIAK Danish Crown Esbjerg A/S Gammelby Ringvej 1 6700 Esbjerg Odense J.nr. MST 1270-00421 Ref. Maljs/hebec Den 16. marts 2011 VILKÅRSÆNDRING FOR PÅFYLDNING AF AMMONIAK For: Danish Crown Esbjerg A/S Gammelby

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udvidelse af spraykøletunnel

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udvidelse af spraykøletunnel Rose Poultry A/S Elmegårdsvej 4 Skovsgård 9460 Brovst Aarhus J.nr. MST-1270-00386 Ref. bevch/ulsee Dato 13. april 2011 Sendes kun på e-mail på sba@rosepoultry.dk og hkj@rosepoultry.dk Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af ejendommen Korsgård Kalundborgvej 15, 7980 Vils Forlængelse af tidsfrist for udnyttelse af miljøgodkendelsen Tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at etablering og drift af et denox-anlæg med tilhørende tank til ammoniakvand ikke er VVM-pligtigt Nordic Sugar Nykøbing Østerbrogade 2 4800 Nykøbing F Att.: Hanne Lundsgaard hanne.lundsgaard@nordicsugar.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01224 Ref. jlh/idhan Den 23. september 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014 Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1 2820 Gentofte Sendt til: Global EHS, Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd Att. johe@novonordisk.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01600 Ref. suand/majli Den 15. juli 2015 MILJØGODKENDELSE

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-001839 Ref. haeje/alsko Den 15. december 2015 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 For:

Læs mere

Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat ikke er VVM-pligtigt Nordisk Aluminat A/S Stejlhøj 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00832 Ref. Amgha/ Bebha Den 22. januar 2013 Att.: Tina Klarskov Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat

Læs mere

Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept

Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept Maabjerg Energy Concept Att. Jørgen Udby Nupark 51 7500 Holstebro Aarhus J.nr. MST-1274-00041 Ref. anbhe Dato 2. februar 2012 Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept Miljøstyrelsen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

19-06-2014 14/10526 KS: AANN. A/S Bachmanns Teglværk Amtsvejen 23 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse vedrørende pilotprojekt

19-06-2014 14/10526 KS: AANN. A/S Bachmanns Teglværk Amtsvejen 23 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse vedrørende pilotprojekt 19-06-2014 KS: AANN A/S Bachmanns Teglværk Amtsvejen 23 6400 Sønderborg Afgørelse vedrørende pilotprojekt Afgørelse Sønderborg Kommune træffer afgørelse om, at projektet kan defineres som et pilotprojekt,

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere