Ansøgning om at få frikommunestatus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om at få frikommunestatus."

Transkript

1 Byrådet Sags id.: 10/15817 Sagsbehandler: Dorthe Marie Lyhne Kristensen Ansøgning om at få frikommunestatus. Fredericia Byråd ansøger hermed om at få frikommunestatus. Siden 2007 har Byrådet været bevidst om den meget store arbejdskraftudfordring, som kommunerne står overfor i de kommende år, og som betyder, at kommunerne ikke kan rekruttere det nødvendige antal medarbejdere til den borgernære service, medmindre der bliver udviklet helt nye velfærdsmodeller. Disse modeller skal efter Fredericia kommunes opfattelse have fokus på at give kvalificeret, individuel og fleksibel service til borgerne, og fri for unødvendige og bureaukratiske procedureregler og med et markant mindreforbrug af personaleressourcer og udstrakt anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, hvor det er muligt og giver mening. Fredericia Kommune har gennem de seneste 3 år arbejdet med radikal innovation på 2 niveauer - et strategisk og et praktisk niveau. Byrådet afgav i 2008 en bestilling til Direktionen om at udarbejde 4-6 forslag til en radikalt anderledes måde at levere kommunal velfærd på. Projektet benævnes Fredericia Former Fremtiden, og har først og fremmest til formål at finde nye løsninger til velfærdsproduktion med et langt færre antal medarbejdere. Ikke kun for at spare penge, men for at sikre velfærdsydelsernes eksistens fremover, og for at forhindre at rekrutteringsudfordringen fører til et utåleligt arbejdsmiljø præget af overbelastning og stress på de kommunale arbejdspladser. Herudover har projektet også haft til hensigt at kunne identificere løsninger til at holde efterspørgslen efter velfærdsydelser i ave, således at behovet for flere offentlige ansatte ikke stiger for at sikre, at en stigende efterspørgsel ikke gør problemet med den manglende arbejdskraft endnu større. Direktionen er styregruppe for projekt Fredericia Former Fremtiden og arbejdet med at udpege områderne til radikal innovation har været forankret i Direktionen med involvering af kommunens øverste ledergruppe og med entydig opbakning i det samlede Byråd. DK-7000 Fredericia Tlf

2 På praktisk niveau har Fredericia kommune i samme periode siden gennemført en radikal omlægning af den kommunale pleje og omsorg med projekt Længst muligt i eget Liv. Dette projekt har til formål at give ældre medborgere mulighed for at mestre deres eget liv længst muligt med en massiv forebyggende og trænende indsats. Dette projekt har nu dokumenteret, at det med en faglig kvalificeret rehabiliterende indsats er muligt at give borgerne en bedre service med høj brugertilfredshed og med en mindre samlet kommunalt ressourcetræk (pt. opgjort til 15 mio kr. på årsbasis). Hertil kommer at også medarbejderne i ældreområdet gennem projektet har øget medarbejdertilfredsheden. Resultaterne fra dette projekt kendt som Fredericiamodellen har gjort stort indtryk og flere kommuner er nu i gang med at implementere modellen. Herudover er projektet blevet kendt udover landets grænser, og vi får især mange henvendelse fra Norge om udbredelse af viden og erfaring fra projektet. Det skal også nævnes, at projekt Længst muligt i eget Liv netop er præmieret med KL s store innovationspris i november Direktionen afleverede i oktober 2010 en samlet rapport i projekt Fredericia Former Fremtiden, der indeholder 5 overordnede visioner og beskrivelser til radikal omlægning af den kommunale drift. I forbindelsen med rapportens fremlæggelse har Direktionen gjort rede for, at det forventes, at gennemførelsen af de 5 forslag vil kræve omlægninger af en sådan radikalitet, at Fredericia Kommune enten skal gøre brug af udfordringsretten, eller søge om at få status som Frikommune, ligesom implementeringen af idéerne vil forudsætte et tæt samarbejde med såvel KL som de involverede ministerieområder. Direktionen har endvidere redegjort for, at projektets succes må forventes også at være betinget af, at kommunen får etableret et udtalt samarbejde med private aktører, og at de teknologiske muligheder, der allerede findes i dag, opspores og indgår i de fremlagte innovationsforslag. I forlængelse heraf bliver et samarbejde med ABT-fonden og Fornyelsesfonden og andre fonde, der støtter udviklingen af nye teknologiske løsninger ligeledes vigtigt i det udviklingsarbejde, der nu skal igangsættes for udmøntning og realisering af de radikale visioner. Byrådet vedtog d. 8. Oktober 2010 i enighed Direktionens oplæg og de 5 visioner i Fredericia Former Fremtiden, og har i budget afsat i alt 11 mio. kroner til det videre arbejde med udvikling af nye velfærdskoncepter og udmøntning af de 5 visioner. Den fase som vi nu bevæger os ind i, vil i meget høj grad involvere civilsamfundet og medarbejderne, ligesom vi planlægger at trække på de bedste eksperter og videnscentre på de områder, der er udpeget til radikal innovation. Det er derfor helt naturligt for Fredericia Byråd at ansøge om at blive frikommune, så de nye velfærdskoncepter, der kommer ud af den kommende proces, kan realiseres efterhånden som de udvikles og beskrives. Et enigt Byråd har på et møde d. 7. Marts 2011 besluttet at anmode Indenrigsministeriet om at få status som frikommune. Side 2

3 Byrådets helt overordnede målsætninger for projekt Fredericia Former Fremtiden og ansøgningen om at få status af frikommune kan sammenfattes i følgende : Fredericia Kommune ønsker at udvikle en ny velfærdsforståelse med et aktivt og engageret samfund, hvor den enkelte borger tager vare om sig selv og bidrager til fællesskabet. Hvor den enkelte bruger af de kommunale velfærdsydelser oplever høj tilfredshed. Hvor kommunens medarbejdere trives og udvikler sig til gavn for brugerne. Hvor kommunens økonomiske råderum styrkes markant som følge af bedre og billigere kommunal velfærdsproduktion. Fredericia kommune ønsker at være foregangskommune og at være kendt for at gå nye veje på velfærdsområderne. I det følgende redegøres der kort for de 5 overordnede radikale visioner og med angivelse af de yderligere oplysninger, som fremgår af Indenrigsministeriets vejledning af 28. Januar : Projekt Længst muligt i eget liv VISIONEN for projektet : En kommune med aktive og ressourcestærke ældre der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk er længst muligt i eget liv. Projektet Længst muligt i eget liv, som har været igang siden 2008, viser gode og bemærkelsesværdige resultater i forhold til ca. 400 borgere, som har været i målgruppen for projektet. Nu løftes projektet ud i hele plejen til de øvrige 1800 borgere og andre borgere, som enten har behov for eller allerede modtager klassiske pleje i Fredericia Kommune. Fremadrettet vil kommunen stort set erstatte klassisk pleje med forebyggelse, rehabilitering og trænende hjemmehjælp, således at der i fremtiden er betydeligt færre borgere, der vil have behov for plejecentre. Det radikale er, at Fredericia Kommunes gør op med et ældresyn, der handler om, at ældre er affældige og plejekrævende og i stedet fokuserer på de ældres ønske om at være Længst muligt i eget liv. Det kræver en konsekvent strategi, således at projektet bliver en overordnet rettesnor, som prioriteres og støttes økonomisk ikke kun i forhold til borgere, som allerede falder ind under betegnelsen ældre. Forventede resultater: Mange af de medarbejdere i alt ca. 800 der er ansat inden for pleje- og ældreområdet i kommunen forlader i de kommende år arbejdsmarkedet (29%). Med projektet vil kommunen reducere antallet af stillinger inden for området markant, samtidig med at vi vil fastholde og udbygge attraktive arbejdspladser for de ansatte. Som et led i reduktionen af antallet af ansatte inden for området vil kommunen samtidig give området et velfærdsteknologisk løft. Vi vil endvidere fokusere på borgertilfredsheden så de gode resultater fra de 400 borgere, der har været igennem rehabiliteringsforløb, kan udbredes til de borgere, som nu skal igennem tilsvarende forløb. Side 3

4 Projektets start- og sluttidspunkt Projektet er en videreførelse af det eksisterende projekt og de nye metoder er under udbredelse i hele plejen, samtidig med at der nu igangsættes nye initiativer for opfyldelse af visionen. Projektet har fortsat ambitioner om at kunne udvikle nye radikale velfærdsydelser i den kommende projektperiode, som forventes afsluttet i Projekt Ud af ledighed ind i arbejdsfællesskabet VISIONEN for projektet : En kommune, hvor alle ledige, der er i stand til at arbejde, får et meningsfuldt job, og hvor de øvrige ledige bidrager med deres engagement i værdiskabende samfundsopgaver. Alle skal bidrage. Det radikale i denne idé er, at det er en total omtænkning af det nuværende syn på ledighed. Ud fra en overbevisning om, at mennesker grundlæggende gerne vil klare sig selv og have en meningsfuld tilværelse, har projektet som mål: at de der kun har ledighed som problem hurtigt og effektivt igen kommer i job eller uddannelse. at personer som bliver sygemeldte bliver længst muligt i eget job. at de borgere med ringe eller ingen mulighed for at vende tilbage til arbejdslivet skabes mulighed for at bidrage til samfundet, samtidig med at de opretholder deres sociale ydelser. Projektet handler i alle tre grupper om at få afbureaukratiseret sagsbehandling - og frigjort og udnyttet de ressourcer, der er i et hvert menneske. Det er også radikalt, at vi tør sige: I Fredericia har vi ingen ledige der er beskæftigelsesgaranti for alle, der er i stand til at have et arbejde i form af 300 nu-jobs i privat eller kommunalt regi, som ligger tilgængeligt på en elektronisk jobbørs. Da vi får mangel på arbejdskraft fremover er det vigtigt, at alle ledige borgere finder deres plads på arbejdsmarkedet og ikke placeres i kunstige kommunale aktiveringsordninger, og at de mange kommunale ressourcer, der anvendes til at sikre borgernes adgang til arbejdsmarkedet, reduceres mest muligt. Forventede resultater: Nedbringelse af det store bureaukrati omkring ledige til et absolut minimum, med henblik på frigørelse af administrative ressourcer det gælder ressourcer, der anvendes til både registrering og kontrolopgaver samt nyttesløse aktiveringer og vejledningsforløb. Vi vil fortsat leve op til lovgivningens intentioner om ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og yde en indsats. Side 4

5 Projektets start og sluttidspunkt : Vi forventer at starte projektet op i I 2011 gennemfører vi et pilotprojekt på en kommunal arbejdsplads med sygemeldte ansatte med henblik på at afprøve metoder for at fastholde de ansatte på arbejdspladsen. Resultaterne fra dette forsøgsprojekt forventes nyttiggjort i indsatsen for sygemeldte borgere på det private arbejdsmarked. Projekt Mere end mig selv VISIONEN for projektet: En kommune hvor frivilligt arbejde giver en ressourceindsprøjtning til velfærdsområderne og bedre sundhed og livskvalitet hos den frivillige. Det radikale ved dette forslag er at tænke frivilligt arbejde strategisk og ikke bare som frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde skal være så attraktivt, at det kan løse opgaver, der tidligere lå i kommunalt regi. Målet er at skabe rammerne for en frivillig og uafhængig indsats, der motiverer borgerne til at tage aktivt medansvar for løsningen af samfundets velfærdsopgaver. Kommunens hovedopgave bliver at understøtte den frivillige indsats ved at facilitere og stille ressourcer til rådighed, så den enkelte borger får lyst til at bidrage med sine ressourcer og sit personlige engagement. Kommunen skal medvirke til at organisere, synliggøre og skabe vækst og kultur inden for det frivillige arbejde med stærk fastholdelse af, at den frivillige indsats skal være selvstændig og uafhængig og ikke underlagt kommunale regler og styring. Vi vil ikke opbygge en ny kommunalt styret frivillighedsorganisation De frivilliges kompetencer og fagligheder skal anerkendes og nyttiggøres i et meningsfuldt samspil med den kommunale indsats. Forventede resultater: Hele projekt Fredericia Former Fremtiden er sat i værk ud fra et stærkt stigende behov for at gentænke velfærdsydelserne primært på grund af den store mangel på arbejdskraft i de kommende år, og helst uden at det går ud over borgernes velfærdsmuligheder eller kvaliteten af dem. Med dette projekt vil vi derfor rekruttere mange flere frivillige ressourcer ind som supplement til den fagligt uddannede arbejdskraft. 35% af den danske befolkning er i dag involveret i frivilligt arbejde, men kun 6% er involveret i frivilligt arbejde indenfor velfærdsområderne. Denne procentsats skal forøges kraftigt. Opfyldelse af disse resultater forudsætter en stærk og vedholdende indsats i forhold til at ændre på holdningerne hos og relationerne mellem de kommunalt ansatte, de frivillige organisationer og borgerne og brugerne. Projektets start- og sluttidspunkt : Vi forventer at lave køreplan for processen i efteråret 2011, således at vi kan gå i gang med at konkretisere visionen med start i løbet af 2012 med udarbejdelse af en beskrivelse af frikommuneforsø- Side 5

6 get. Vi forventer at ambitionen i projektet foldes ud efterhånden som vi får udpeget de konkrete kommunale opgaveområder, som kan gøres til genstand for forsøg med frivillighed. Vi forventer at eksperimentere med frivillighed i en længere periode, som vil strække sig over 3 5 år. Projekt Ikke mer end du behøver. VISIONEN for projektet: En fleksibel kommune som præcist honorerer borgernes reelle behov for serviceydelser. Hverken mere eller mindre. Det danske velfærdssystem er på mange måder unikt. Det bygger på en bred social solidaritet, der er kollektivt finansieret. Alle har stort set uanset indkomst og egne evner lige adgang til skattefinansieret børnepasning, skolegang, sundhedssystem og ældrepleje. Der er kun i mindre grad tale om differentiering i forhold til indkomst og egne evner det er hele pakken man får, uanset om mindre var tilstrækkeligt til at dække den enkelte borgers reelle behov. Når noget er gratis er efterspørgslen i princippet uendelig. Det resulterer i en overproduktion af ydelser. Samtidig er der en begrænset fleksibilitet i produktionsapparatet det er vanskeligt at skrue op eller ned for produktionen med kort varsel i forhold til ændringer i efterspørgslen eller besluttede ændringer i udbuddet. Ændringer i arbejdstid og sted skal ofte varsles flere måneder i forvejen, hvilket kan medføre overkapacitet og dermed en ineffektiv udnyttelse af ressourcerne. Udfordringen er at få identificeret borgernes reelle behov, for hvis vi kan differentiere de kommunale ydelser og regulere efterspørgslen i forhold til de reelle behov, vil vi kunne undgå overproduktion. Det vil betyde, at der skal produceres færre ydelser, hvilket igen betyder mindre behov for arbejdskraft. Det radikale er, at vi i Fredericia Kommune vil gøre op med tanken om at one size fits all at alle har ret til samme ydelser. Idéen er inspireret af en række private virksomheder, som har en forretningsmodel, der går ud på at skære det overflødige bort og fokusere på kerneydelsen. Øvrige ydelser skal tilvælges og betales særskilt, eller man kan vælge at gøre det selv. I Fredericia Kommune vil vi: 1. Nedbryde de ydelsespakker som vi i dag tilbyder vore borgere i mindre dele, og identificere hvad der er kerneydelsen, og hvad der er tillægsydelser. 2. Indføre mekanismer der regulerer efterspørgslen efter de enkelte ydelsesdele og/eller kan differentiere ydelserne efter kundernes reelle behov og/eller egne evner, herunder betalingsevne. 3. Producere præcist det der er behov for, og det skal vi gøre så effektivt som muligt. Side 6

7 Forventede resultater : Reduktion i antallet af medarbejdere, når vi får udviklet modeller for nedbringelse af enhedsomkostningerne pr. kommunal velfærdsydelsesydelse bredt forstået. Vi forventer generelt at kunne levere god kvalitet i den kommunale borgerservice for færre udgifter. Projektets start- og sluttidspunkt : Vi forventer at lave køreplan for udvikling af nye modeller i efteråret 2011, så vi i løbet af 2012 kan beskrive konkrete forsøg på udvalgte kommunale serviceområder, som kan fremsendes til formel godkendelse i Indenrigsministeriet. Projekt Fra Nordsøgas til Fredericia Gas VISIONEN for projektet : En kommune hvor affald og spildevand er værdiskabende og energiproducerende. Ideen er, at Fredericia Centralrenseanlæg bliver et raffinaderi, der udnytter spildevand og husholdningsaffald som biomasse, der kan bruges til biogasproduktion med efterfølgende opgradering til naturgaskvalitet, så gassen kan distribueres via det eksisterende naturgasnet og anvendes til opvarmning og transport mv. Det radikale er, at synet på spildevandsrensning og husholdningsaffald er vendt fra at være et bekosteligt problem til at være en værdifuld ressource til lokal energiproduktion. Ved at booste den igangværende biogasproduktion på Fredericia Centralrenseanlæg ved hjælp af den nyeste teknologi og affald som brændsel, kan kommunen få en økonomisk gevinst i et marked med stadigt stigende energipriser og stigende udgifter til affaldshåndtering. Som bonus får kommunen et minimeret behov for arbejdskraft til sin egen affalds- og genbrugshåndtering. Endeligt er der også en miljømæssig gevinst ved mindre udledning af partikler, CO2 samt mindre restaffald til deponering og forbrænding. En ekstra gevinst ved idéen er, at private borgere heller ikke skal bruge en del af deres fritid på at sortere og håndtere affald deres dyrebare fritid kan i stedet bruges til mere værdiskabende aktiviteter, som for eksempel deltagelse i frivilligt arbejde (jf. idé nr. 4 Mere end mig selv ). Forventede resulateter: Fredericia Kommune bruger hvert år et tocifret millionbeløb på energi, og kommunen har store udgifter til bortskaffelse af affald, samtidig med at det sorteringsarbejde der i dag finder sted på kommunens genbrugscenter er mandskabskrævende. Projektet skal medføre en nedbringelse af kommunens udgifter til energi. Idéen med at vende spildevandsrensning fra et nødvendigt onde til en værdiskabende proces har også potentiale til at sætte Fredericia på landkortet som foregangskommune, ligesom der i idéen er mange inspirerende historier, som vil kunne interessere medierne dermed er der også et godt PRpotentiale i idéen. Vi forventer derudover, at projektet indeholder et stort potentiale for OPI (Offentlig-Private- Innovationspartnerskaber) med et deraf følgende potentiale for lokal erhvervsudvikling. Side 7

8 Projektets start- og sluttidspunkt : Der er indgået partnerskabsaftale med DONG Energy om projektet (REnescience A/S), og der er pr. 1. April 2011 ansat en projektchef til at forestå projektets opstart og realisering, ligesom 2 medarbejdere tilknyttet projektet. Projektet er faseopdelt, og fase 1 omhandler en undersøgelses- og afklaringsfase, som strækker sig over hele Fase 2 med opstart i 2012 er en etableringsfase med projektering og konstruktion. Anlægget forventes færdig til ibrugtagning i november Yderligere projekter, som forventes inddraget under frikommuneforsøget : Byrådet har netop i februar 2011 vedtaget en handlingsplan for voksen/handicapområdet, som har til formål at udvikle den kommunale indsats på dette område ud fra en radikal anderledes tilgang. Dette projekt forventes inddraget under frikommuneforsøget. Endvidere forventer Byrådet også at skoleområdet og sundhedsområdet vil blive en del af frikommuneforsøget. Afslutning: Fredericia Byråd ser med tilfredshed på, at der fra centralt hold lægges op til et frikommuneforsøg, hvor der er plads til forsøg med radikal omlægning og udvikling af den kommunale serviceproduktion. De udfordringer velfærdssamfundet står overfor i de kommende år med stigende efterspørgselspres og udbredt mangel på arbejdskraft, kan ikke løses ved regelændringer og mindre justeringer, men kræver radikal nytænkning på alle områder. Fredericia Byråd vil gerne gå foran i disse bestræbelser og ser frem til en velvillig behandling af vores ansøgning. Afslutningsvis kan oplyses, at kommunaldirektør Søren Adsersen er kontaktperson i henhold til denne ansøgning. Venlig hilsen Thomas Banke borgmester Søren Adsersen kommunaldirektør Side 8

Fredericia Former Fremtiden

Fredericia Former Fremtiden Fredericia Former Fremtiden 5 idéer til radikale innovationsprojekter i Fredericia Kommune Direktionen, oktober 2010 Vedtaget af Byrådet 8. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Forord.3 Den overordnede vision

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Ansøgning om frikommunestatus fra Viborg Kommune

Ansøgning om frikommunestatus fra Viborg Kommune Ansøgning om frikommunestatus fra Viborg Kommune Viborg, den 7. marts 2011 Indledning Viborg Kommune ansøger hermed om frikommunestatus, jf. brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeren pr. 22. december 2010.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst Muligt I Eget Liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst Muligt I Eget Liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst Muligt I Eget Liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Juni 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) Thomas Børner, formand for ABT-fonden 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere