Ansøgning om at få frikommunestatus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om at få frikommunestatus."

Transkript

1 Byrådet Sags id.: 10/15817 Sagsbehandler: Dorthe Marie Lyhne Kristensen Ansøgning om at få frikommunestatus. Fredericia Byråd ansøger hermed om at få frikommunestatus. Siden 2007 har Byrådet været bevidst om den meget store arbejdskraftudfordring, som kommunerne står overfor i de kommende år, og som betyder, at kommunerne ikke kan rekruttere det nødvendige antal medarbejdere til den borgernære service, medmindre der bliver udviklet helt nye velfærdsmodeller. Disse modeller skal efter Fredericia kommunes opfattelse have fokus på at give kvalificeret, individuel og fleksibel service til borgerne, og fri for unødvendige og bureaukratiske procedureregler og med et markant mindreforbrug af personaleressourcer og udstrakt anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, hvor det er muligt og giver mening. Fredericia Kommune har gennem de seneste 3 år arbejdet med radikal innovation på 2 niveauer - et strategisk og et praktisk niveau. Byrådet afgav i 2008 en bestilling til Direktionen om at udarbejde 4-6 forslag til en radikalt anderledes måde at levere kommunal velfærd på. Projektet benævnes Fredericia Former Fremtiden, og har først og fremmest til formål at finde nye løsninger til velfærdsproduktion med et langt færre antal medarbejdere. Ikke kun for at spare penge, men for at sikre velfærdsydelsernes eksistens fremover, og for at forhindre at rekrutteringsudfordringen fører til et utåleligt arbejdsmiljø præget af overbelastning og stress på de kommunale arbejdspladser. Herudover har projektet også haft til hensigt at kunne identificere løsninger til at holde efterspørgslen efter velfærdsydelser i ave, således at behovet for flere offentlige ansatte ikke stiger for at sikre, at en stigende efterspørgsel ikke gør problemet med den manglende arbejdskraft endnu større. Direktionen er styregruppe for projekt Fredericia Former Fremtiden og arbejdet med at udpege områderne til radikal innovation har været forankret i Direktionen med involvering af kommunens øverste ledergruppe og med entydig opbakning i det samlede Byråd. DK-7000 Fredericia Tlf

2 På praktisk niveau har Fredericia kommune i samme periode siden gennemført en radikal omlægning af den kommunale pleje og omsorg med projekt Længst muligt i eget Liv. Dette projekt har til formål at give ældre medborgere mulighed for at mestre deres eget liv længst muligt med en massiv forebyggende og trænende indsats. Dette projekt har nu dokumenteret, at det med en faglig kvalificeret rehabiliterende indsats er muligt at give borgerne en bedre service med høj brugertilfredshed og med en mindre samlet kommunalt ressourcetræk (pt. opgjort til 15 mio kr. på årsbasis). Hertil kommer at også medarbejderne i ældreområdet gennem projektet har øget medarbejdertilfredsheden. Resultaterne fra dette projekt kendt som Fredericiamodellen har gjort stort indtryk og flere kommuner er nu i gang med at implementere modellen. Herudover er projektet blevet kendt udover landets grænser, og vi får især mange henvendelse fra Norge om udbredelse af viden og erfaring fra projektet. Det skal også nævnes, at projekt Længst muligt i eget Liv netop er præmieret med KL s store innovationspris i november Direktionen afleverede i oktober 2010 en samlet rapport i projekt Fredericia Former Fremtiden, der indeholder 5 overordnede visioner og beskrivelser til radikal omlægning af den kommunale drift. I forbindelsen med rapportens fremlæggelse har Direktionen gjort rede for, at det forventes, at gennemførelsen af de 5 forslag vil kræve omlægninger af en sådan radikalitet, at Fredericia Kommune enten skal gøre brug af udfordringsretten, eller søge om at få status som Frikommune, ligesom implementeringen af idéerne vil forudsætte et tæt samarbejde med såvel KL som de involverede ministerieområder. Direktionen har endvidere redegjort for, at projektets succes må forventes også at være betinget af, at kommunen får etableret et udtalt samarbejde med private aktører, og at de teknologiske muligheder, der allerede findes i dag, opspores og indgår i de fremlagte innovationsforslag. I forlængelse heraf bliver et samarbejde med ABT-fonden og Fornyelsesfonden og andre fonde, der støtter udviklingen af nye teknologiske løsninger ligeledes vigtigt i det udviklingsarbejde, der nu skal igangsættes for udmøntning og realisering af de radikale visioner. Byrådet vedtog d. 8. Oktober 2010 i enighed Direktionens oplæg og de 5 visioner i Fredericia Former Fremtiden, og har i budget afsat i alt 11 mio. kroner til det videre arbejde med udvikling af nye velfærdskoncepter og udmøntning af de 5 visioner. Den fase som vi nu bevæger os ind i, vil i meget høj grad involvere civilsamfundet og medarbejderne, ligesom vi planlægger at trække på de bedste eksperter og videnscentre på de områder, der er udpeget til radikal innovation. Det er derfor helt naturligt for Fredericia Byråd at ansøge om at blive frikommune, så de nye velfærdskoncepter, der kommer ud af den kommende proces, kan realiseres efterhånden som de udvikles og beskrives. Et enigt Byråd har på et møde d. 7. Marts 2011 besluttet at anmode Indenrigsministeriet om at få status som frikommune. Side 2

3 Byrådets helt overordnede målsætninger for projekt Fredericia Former Fremtiden og ansøgningen om at få status af frikommune kan sammenfattes i følgende : Fredericia Kommune ønsker at udvikle en ny velfærdsforståelse med et aktivt og engageret samfund, hvor den enkelte borger tager vare om sig selv og bidrager til fællesskabet. Hvor den enkelte bruger af de kommunale velfærdsydelser oplever høj tilfredshed. Hvor kommunens medarbejdere trives og udvikler sig til gavn for brugerne. Hvor kommunens økonomiske råderum styrkes markant som følge af bedre og billigere kommunal velfærdsproduktion. Fredericia kommune ønsker at være foregangskommune og at være kendt for at gå nye veje på velfærdsområderne. I det følgende redegøres der kort for de 5 overordnede radikale visioner og med angivelse af de yderligere oplysninger, som fremgår af Indenrigsministeriets vejledning af 28. Januar : Projekt Længst muligt i eget liv VISIONEN for projektet : En kommune med aktive og ressourcestærke ældre der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk er længst muligt i eget liv. Projektet Længst muligt i eget liv, som har været igang siden 2008, viser gode og bemærkelsesværdige resultater i forhold til ca. 400 borgere, som har været i målgruppen for projektet. Nu løftes projektet ud i hele plejen til de øvrige 1800 borgere og andre borgere, som enten har behov for eller allerede modtager klassiske pleje i Fredericia Kommune. Fremadrettet vil kommunen stort set erstatte klassisk pleje med forebyggelse, rehabilitering og trænende hjemmehjælp, således at der i fremtiden er betydeligt færre borgere, der vil have behov for plejecentre. Det radikale er, at Fredericia Kommunes gør op med et ældresyn, der handler om, at ældre er affældige og plejekrævende og i stedet fokuserer på de ældres ønske om at være Længst muligt i eget liv. Det kræver en konsekvent strategi, således at projektet bliver en overordnet rettesnor, som prioriteres og støttes økonomisk ikke kun i forhold til borgere, som allerede falder ind under betegnelsen ældre. Forventede resultater: Mange af de medarbejdere i alt ca. 800 der er ansat inden for pleje- og ældreområdet i kommunen forlader i de kommende år arbejdsmarkedet (29%). Med projektet vil kommunen reducere antallet af stillinger inden for området markant, samtidig med at vi vil fastholde og udbygge attraktive arbejdspladser for de ansatte. Som et led i reduktionen af antallet af ansatte inden for området vil kommunen samtidig give området et velfærdsteknologisk løft. Vi vil endvidere fokusere på borgertilfredsheden så de gode resultater fra de 400 borgere, der har været igennem rehabiliteringsforløb, kan udbredes til de borgere, som nu skal igennem tilsvarende forløb. Side 3

4 Projektets start- og sluttidspunkt Projektet er en videreførelse af det eksisterende projekt og de nye metoder er under udbredelse i hele plejen, samtidig med at der nu igangsættes nye initiativer for opfyldelse af visionen. Projektet har fortsat ambitioner om at kunne udvikle nye radikale velfærdsydelser i den kommende projektperiode, som forventes afsluttet i Projekt Ud af ledighed ind i arbejdsfællesskabet VISIONEN for projektet : En kommune, hvor alle ledige, der er i stand til at arbejde, får et meningsfuldt job, og hvor de øvrige ledige bidrager med deres engagement i værdiskabende samfundsopgaver. Alle skal bidrage. Det radikale i denne idé er, at det er en total omtænkning af det nuværende syn på ledighed. Ud fra en overbevisning om, at mennesker grundlæggende gerne vil klare sig selv og have en meningsfuld tilværelse, har projektet som mål: at de der kun har ledighed som problem hurtigt og effektivt igen kommer i job eller uddannelse. at personer som bliver sygemeldte bliver længst muligt i eget job. at de borgere med ringe eller ingen mulighed for at vende tilbage til arbejdslivet skabes mulighed for at bidrage til samfundet, samtidig med at de opretholder deres sociale ydelser. Projektet handler i alle tre grupper om at få afbureaukratiseret sagsbehandling - og frigjort og udnyttet de ressourcer, der er i et hvert menneske. Det er også radikalt, at vi tør sige: I Fredericia har vi ingen ledige der er beskæftigelsesgaranti for alle, der er i stand til at have et arbejde i form af 300 nu-jobs i privat eller kommunalt regi, som ligger tilgængeligt på en elektronisk jobbørs. Da vi får mangel på arbejdskraft fremover er det vigtigt, at alle ledige borgere finder deres plads på arbejdsmarkedet og ikke placeres i kunstige kommunale aktiveringsordninger, og at de mange kommunale ressourcer, der anvendes til at sikre borgernes adgang til arbejdsmarkedet, reduceres mest muligt. Forventede resultater: Nedbringelse af det store bureaukrati omkring ledige til et absolut minimum, med henblik på frigørelse af administrative ressourcer det gælder ressourcer, der anvendes til både registrering og kontrolopgaver samt nyttesløse aktiveringer og vejledningsforløb. Vi vil fortsat leve op til lovgivningens intentioner om ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og yde en indsats. Side 4

5 Projektets start og sluttidspunkt : Vi forventer at starte projektet op i I 2011 gennemfører vi et pilotprojekt på en kommunal arbejdsplads med sygemeldte ansatte med henblik på at afprøve metoder for at fastholde de ansatte på arbejdspladsen. Resultaterne fra dette forsøgsprojekt forventes nyttiggjort i indsatsen for sygemeldte borgere på det private arbejdsmarked. Projekt Mere end mig selv VISIONEN for projektet: En kommune hvor frivilligt arbejde giver en ressourceindsprøjtning til velfærdsområderne og bedre sundhed og livskvalitet hos den frivillige. Det radikale ved dette forslag er at tænke frivilligt arbejde strategisk og ikke bare som frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde skal være så attraktivt, at det kan løse opgaver, der tidligere lå i kommunalt regi. Målet er at skabe rammerne for en frivillig og uafhængig indsats, der motiverer borgerne til at tage aktivt medansvar for løsningen af samfundets velfærdsopgaver. Kommunens hovedopgave bliver at understøtte den frivillige indsats ved at facilitere og stille ressourcer til rådighed, så den enkelte borger får lyst til at bidrage med sine ressourcer og sit personlige engagement. Kommunen skal medvirke til at organisere, synliggøre og skabe vækst og kultur inden for det frivillige arbejde med stærk fastholdelse af, at den frivillige indsats skal være selvstændig og uafhængig og ikke underlagt kommunale regler og styring. Vi vil ikke opbygge en ny kommunalt styret frivillighedsorganisation De frivilliges kompetencer og fagligheder skal anerkendes og nyttiggøres i et meningsfuldt samspil med den kommunale indsats. Forventede resultater: Hele projekt Fredericia Former Fremtiden er sat i værk ud fra et stærkt stigende behov for at gentænke velfærdsydelserne primært på grund af den store mangel på arbejdskraft i de kommende år, og helst uden at det går ud over borgernes velfærdsmuligheder eller kvaliteten af dem. Med dette projekt vil vi derfor rekruttere mange flere frivillige ressourcer ind som supplement til den fagligt uddannede arbejdskraft. 35% af den danske befolkning er i dag involveret i frivilligt arbejde, men kun 6% er involveret i frivilligt arbejde indenfor velfærdsområderne. Denne procentsats skal forøges kraftigt. Opfyldelse af disse resultater forudsætter en stærk og vedholdende indsats i forhold til at ændre på holdningerne hos og relationerne mellem de kommunalt ansatte, de frivillige organisationer og borgerne og brugerne. Projektets start- og sluttidspunkt : Vi forventer at lave køreplan for processen i efteråret 2011, således at vi kan gå i gang med at konkretisere visionen med start i løbet af 2012 med udarbejdelse af en beskrivelse af frikommuneforsø- Side 5

6 get. Vi forventer at ambitionen i projektet foldes ud efterhånden som vi får udpeget de konkrete kommunale opgaveområder, som kan gøres til genstand for forsøg med frivillighed. Vi forventer at eksperimentere med frivillighed i en længere periode, som vil strække sig over 3 5 år. Projekt Ikke mer end du behøver. VISIONEN for projektet: En fleksibel kommune som præcist honorerer borgernes reelle behov for serviceydelser. Hverken mere eller mindre. Det danske velfærdssystem er på mange måder unikt. Det bygger på en bred social solidaritet, der er kollektivt finansieret. Alle har stort set uanset indkomst og egne evner lige adgang til skattefinansieret børnepasning, skolegang, sundhedssystem og ældrepleje. Der er kun i mindre grad tale om differentiering i forhold til indkomst og egne evner det er hele pakken man får, uanset om mindre var tilstrækkeligt til at dække den enkelte borgers reelle behov. Når noget er gratis er efterspørgslen i princippet uendelig. Det resulterer i en overproduktion af ydelser. Samtidig er der en begrænset fleksibilitet i produktionsapparatet det er vanskeligt at skrue op eller ned for produktionen med kort varsel i forhold til ændringer i efterspørgslen eller besluttede ændringer i udbuddet. Ændringer i arbejdstid og sted skal ofte varsles flere måneder i forvejen, hvilket kan medføre overkapacitet og dermed en ineffektiv udnyttelse af ressourcerne. Udfordringen er at få identificeret borgernes reelle behov, for hvis vi kan differentiere de kommunale ydelser og regulere efterspørgslen i forhold til de reelle behov, vil vi kunne undgå overproduktion. Det vil betyde, at der skal produceres færre ydelser, hvilket igen betyder mindre behov for arbejdskraft. Det radikale er, at vi i Fredericia Kommune vil gøre op med tanken om at one size fits all at alle har ret til samme ydelser. Idéen er inspireret af en række private virksomheder, som har en forretningsmodel, der går ud på at skære det overflødige bort og fokusere på kerneydelsen. Øvrige ydelser skal tilvælges og betales særskilt, eller man kan vælge at gøre det selv. I Fredericia Kommune vil vi: 1. Nedbryde de ydelsespakker som vi i dag tilbyder vore borgere i mindre dele, og identificere hvad der er kerneydelsen, og hvad der er tillægsydelser. 2. Indføre mekanismer der regulerer efterspørgslen efter de enkelte ydelsesdele og/eller kan differentiere ydelserne efter kundernes reelle behov og/eller egne evner, herunder betalingsevne. 3. Producere præcist det der er behov for, og det skal vi gøre så effektivt som muligt. Side 6

7 Forventede resultater : Reduktion i antallet af medarbejdere, når vi får udviklet modeller for nedbringelse af enhedsomkostningerne pr. kommunal velfærdsydelsesydelse bredt forstået. Vi forventer generelt at kunne levere god kvalitet i den kommunale borgerservice for færre udgifter. Projektets start- og sluttidspunkt : Vi forventer at lave køreplan for udvikling af nye modeller i efteråret 2011, så vi i løbet af 2012 kan beskrive konkrete forsøg på udvalgte kommunale serviceområder, som kan fremsendes til formel godkendelse i Indenrigsministeriet. Projekt Fra Nordsøgas til Fredericia Gas VISIONEN for projektet : En kommune hvor affald og spildevand er værdiskabende og energiproducerende. Ideen er, at Fredericia Centralrenseanlæg bliver et raffinaderi, der udnytter spildevand og husholdningsaffald som biomasse, der kan bruges til biogasproduktion med efterfølgende opgradering til naturgaskvalitet, så gassen kan distribueres via det eksisterende naturgasnet og anvendes til opvarmning og transport mv. Det radikale er, at synet på spildevandsrensning og husholdningsaffald er vendt fra at være et bekosteligt problem til at være en værdifuld ressource til lokal energiproduktion. Ved at booste den igangværende biogasproduktion på Fredericia Centralrenseanlæg ved hjælp af den nyeste teknologi og affald som brændsel, kan kommunen få en økonomisk gevinst i et marked med stadigt stigende energipriser og stigende udgifter til affaldshåndtering. Som bonus får kommunen et minimeret behov for arbejdskraft til sin egen affalds- og genbrugshåndtering. Endeligt er der også en miljømæssig gevinst ved mindre udledning af partikler, CO2 samt mindre restaffald til deponering og forbrænding. En ekstra gevinst ved idéen er, at private borgere heller ikke skal bruge en del af deres fritid på at sortere og håndtere affald deres dyrebare fritid kan i stedet bruges til mere værdiskabende aktiviteter, som for eksempel deltagelse i frivilligt arbejde (jf. idé nr. 4 Mere end mig selv ). Forventede resulateter: Fredericia Kommune bruger hvert år et tocifret millionbeløb på energi, og kommunen har store udgifter til bortskaffelse af affald, samtidig med at det sorteringsarbejde der i dag finder sted på kommunens genbrugscenter er mandskabskrævende. Projektet skal medføre en nedbringelse af kommunens udgifter til energi. Idéen med at vende spildevandsrensning fra et nødvendigt onde til en værdiskabende proces har også potentiale til at sætte Fredericia på landkortet som foregangskommune, ligesom der i idéen er mange inspirerende historier, som vil kunne interessere medierne dermed er der også et godt PRpotentiale i idéen. Vi forventer derudover, at projektet indeholder et stort potentiale for OPI (Offentlig-Private- Innovationspartnerskaber) med et deraf følgende potentiale for lokal erhvervsudvikling. Side 7

8 Projektets start- og sluttidspunkt : Der er indgået partnerskabsaftale med DONG Energy om projektet (REnescience A/S), og der er pr. 1. April 2011 ansat en projektchef til at forestå projektets opstart og realisering, ligesom 2 medarbejdere tilknyttet projektet. Projektet er faseopdelt, og fase 1 omhandler en undersøgelses- og afklaringsfase, som strækker sig over hele Fase 2 med opstart i 2012 er en etableringsfase med projektering og konstruktion. Anlægget forventes færdig til ibrugtagning i november Yderligere projekter, som forventes inddraget under frikommuneforsøget : Byrådet har netop i februar 2011 vedtaget en handlingsplan for voksen/handicapområdet, som har til formål at udvikle den kommunale indsats på dette område ud fra en radikal anderledes tilgang. Dette projekt forventes inddraget under frikommuneforsøget. Endvidere forventer Byrådet også at skoleområdet og sundhedsområdet vil blive en del af frikommuneforsøget. Afslutning: Fredericia Byråd ser med tilfredshed på, at der fra centralt hold lægges op til et frikommuneforsøg, hvor der er plads til forsøg med radikal omlægning og udvikling af den kommunale serviceproduktion. De udfordringer velfærdssamfundet står overfor i de kommende år med stigende efterspørgselspres og udbredt mangel på arbejdskraft, kan ikke løses ved regelændringer og mindre justeringer, men kræver radikal nytænkning på alle områder. Fredericia Byråd vil gerne gå foran i disse bestræbelser og ser frem til en velvillig behandling af vores ansøgning. Afslutningsvis kan oplyses, at kommunaldirektør Søren Adsersen er kontaktperson i henhold til denne ansøgning. Venlig hilsen Thomas Banke borgmester Søren Adsersen kommunaldirektør Side 8

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Innovation af velfærdsydelser i en kommune

Innovation af velfærdsydelser i en kommune Innovation af velfærdsydelser i en kommune et eksempel på laboratoriemodellens anvendelse i praksis Af Annemette Digmann * I april nummeret af Økonomistyring & Informatik fra 2010 berettede jeg om den

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi.

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi. Budgetaftale 2014 (15-17) 17) Sorø, den 24. september 2013. Vækst gennem udvikling De økonomiske rammer for den kommunale økonomi vil også i de kommende år være snævre. Derfor er det afgørende at der i

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere