Ansøgning om at få frikommunestatus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om at få frikommunestatus."

Transkript

1 Byrådet Sags id.: 10/15817 Sagsbehandler: Dorthe Marie Lyhne Kristensen Ansøgning om at få frikommunestatus. Fredericia Byråd ansøger hermed om at få frikommunestatus. Siden 2007 har Byrådet været bevidst om den meget store arbejdskraftudfordring, som kommunerne står overfor i de kommende år, og som betyder, at kommunerne ikke kan rekruttere det nødvendige antal medarbejdere til den borgernære service, medmindre der bliver udviklet helt nye velfærdsmodeller. Disse modeller skal efter Fredericia kommunes opfattelse have fokus på at give kvalificeret, individuel og fleksibel service til borgerne, og fri for unødvendige og bureaukratiske procedureregler og med et markant mindreforbrug af personaleressourcer og udstrakt anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, hvor det er muligt og giver mening. Fredericia Kommune har gennem de seneste 3 år arbejdet med radikal innovation på 2 niveauer - et strategisk og et praktisk niveau. Byrådet afgav i 2008 en bestilling til Direktionen om at udarbejde 4-6 forslag til en radikalt anderledes måde at levere kommunal velfærd på. Projektet benævnes Fredericia Former Fremtiden, og har først og fremmest til formål at finde nye løsninger til velfærdsproduktion med et langt færre antal medarbejdere. Ikke kun for at spare penge, men for at sikre velfærdsydelsernes eksistens fremover, og for at forhindre at rekrutteringsudfordringen fører til et utåleligt arbejdsmiljø præget af overbelastning og stress på de kommunale arbejdspladser. Herudover har projektet også haft til hensigt at kunne identificere løsninger til at holde efterspørgslen efter velfærdsydelser i ave, således at behovet for flere offentlige ansatte ikke stiger for at sikre, at en stigende efterspørgsel ikke gør problemet med den manglende arbejdskraft endnu større. Direktionen er styregruppe for projekt Fredericia Former Fremtiden og arbejdet med at udpege områderne til radikal innovation har været forankret i Direktionen med involvering af kommunens øverste ledergruppe og med entydig opbakning i det samlede Byråd. DK-7000 Fredericia Tlf

2 På praktisk niveau har Fredericia kommune i samme periode siden gennemført en radikal omlægning af den kommunale pleje og omsorg med projekt Længst muligt i eget Liv. Dette projekt har til formål at give ældre medborgere mulighed for at mestre deres eget liv længst muligt med en massiv forebyggende og trænende indsats. Dette projekt har nu dokumenteret, at det med en faglig kvalificeret rehabiliterende indsats er muligt at give borgerne en bedre service med høj brugertilfredshed og med en mindre samlet kommunalt ressourcetræk (pt. opgjort til 15 mio kr. på årsbasis). Hertil kommer at også medarbejderne i ældreområdet gennem projektet har øget medarbejdertilfredsheden. Resultaterne fra dette projekt kendt som Fredericiamodellen har gjort stort indtryk og flere kommuner er nu i gang med at implementere modellen. Herudover er projektet blevet kendt udover landets grænser, og vi får især mange henvendelse fra Norge om udbredelse af viden og erfaring fra projektet. Det skal også nævnes, at projekt Længst muligt i eget Liv netop er præmieret med KL s store innovationspris i november Direktionen afleverede i oktober 2010 en samlet rapport i projekt Fredericia Former Fremtiden, der indeholder 5 overordnede visioner og beskrivelser til radikal omlægning af den kommunale drift. I forbindelsen med rapportens fremlæggelse har Direktionen gjort rede for, at det forventes, at gennemførelsen af de 5 forslag vil kræve omlægninger af en sådan radikalitet, at Fredericia Kommune enten skal gøre brug af udfordringsretten, eller søge om at få status som Frikommune, ligesom implementeringen af idéerne vil forudsætte et tæt samarbejde med såvel KL som de involverede ministerieområder. Direktionen har endvidere redegjort for, at projektets succes må forventes også at være betinget af, at kommunen får etableret et udtalt samarbejde med private aktører, og at de teknologiske muligheder, der allerede findes i dag, opspores og indgår i de fremlagte innovationsforslag. I forlængelse heraf bliver et samarbejde med ABT-fonden og Fornyelsesfonden og andre fonde, der støtter udviklingen af nye teknologiske løsninger ligeledes vigtigt i det udviklingsarbejde, der nu skal igangsættes for udmøntning og realisering af de radikale visioner. Byrådet vedtog d. 8. Oktober 2010 i enighed Direktionens oplæg og de 5 visioner i Fredericia Former Fremtiden, og har i budget afsat i alt 11 mio. kroner til det videre arbejde med udvikling af nye velfærdskoncepter og udmøntning af de 5 visioner. Den fase som vi nu bevæger os ind i, vil i meget høj grad involvere civilsamfundet og medarbejderne, ligesom vi planlægger at trække på de bedste eksperter og videnscentre på de områder, der er udpeget til radikal innovation. Det er derfor helt naturligt for Fredericia Byråd at ansøge om at blive frikommune, så de nye velfærdskoncepter, der kommer ud af den kommende proces, kan realiseres efterhånden som de udvikles og beskrives. Et enigt Byråd har på et møde d. 7. Marts 2011 besluttet at anmode Indenrigsministeriet om at få status som frikommune. Side 2

3 Byrådets helt overordnede målsætninger for projekt Fredericia Former Fremtiden og ansøgningen om at få status af frikommune kan sammenfattes i følgende : Fredericia Kommune ønsker at udvikle en ny velfærdsforståelse med et aktivt og engageret samfund, hvor den enkelte borger tager vare om sig selv og bidrager til fællesskabet. Hvor den enkelte bruger af de kommunale velfærdsydelser oplever høj tilfredshed. Hvor kommunens medarbejdere trives og udvikler sig til gavn for brugerne. Hvor kommunens økonomiske råderum styrkes markant som følge af bedre og billigere kommunal velfærdsproduktion. Fredericia kommune ønsker at være foregangskommune og at være kendt for at gå nye veje på velfærdsområderne. I det følgende redegøres der kort for de 5 overordnede radikale visioner og med angivelse af de yderligere oplysninger, som fremgår af Indenrigsministeriets vejledning af 28. Januar : Projekt Længst muligt i eget liv VISIONEN for projektet : En kommune med aktive og ressourcestærke ældre der gennem forebyggelse, rehabilitering, teknologi og sociale netværk er længst muligt i eget liv. Projektet Længst muligt i eget liv, som har været igang siden 2008, viser gode og bemærkelsesværdige resultater i forhold til ca. 400 borgere, som har været i målgruppen for projektet. Nu løftes projektet ud i hele plejen til de øvrige 1800 borgere og andre borgere, som enten har behov for eller allerede modtager klassiske pleje i Fredericia Kommune. Fremadrettet vil kommunen stort set erstatte klassisk pleje med forebyggelse, rehabilitering og trænende hjemmehjælp, således at der i fremtiden er betydeligt færre borgere, der vil have behov for plejecentre. Det radikale er, at Fredericia Kommunes gør op med et ældresyn, der handler om, at ældre er affældige og plejekrævende og i stedet fokuserer på de ældres ønske om at være Længst muligt i eget liv. Det kræver en konsekvent strategi, således at projektet bliver en overordnet rettesnor, som prioriteres og støttes økonomisk ikke kun i forhold til borgere, som allerede falder ind under betegnelsen ældre. Forventede resultater: Mange af de medarbejdere i alt ca. 800 der er ansat inden for pleje- og ældreområdet i kommunen forlader i de kommende år arbejdsmarkedet (29%). Med projektet vil kommunen reducere antallet af stillinger inden for området markant, samtidig med at vi vil fastholde og udbygge attraktive arbejdspladser for de ansatte. Som et led i reduktionen af antallet af ansatte inden for området vil kommunen samtidig give området et velfærdsteknologisk løft. Vi vil endvidere fokusere på borgertilfredsheden så de gode resultater fra de 400 borgere, der har været igennem rehabiliteringsforløb, kan udbredes til de borgere, som nu skal igennem tilsvarende forløb. Side 3

4 Projektets start- og sluttidspunkt Projektet er en videreførelse af det eksisterende projekt og de nye metoder er under udbredelse i hele plejen, samtidig med at der nu igangsættes nye initiativer for opfyldelse af visionen. Projektet har fortsat ambitioner om at kunne udvikle nye radikale velfærdsydelser i den kommende projektperiode, som forventes afsluttet i Projekt Ud af ledighed ind i arbejdsfællesskabet VISIONEN for projektet : En kommune, hvor alle ledige, der er i stand til at arbejde, får et meningsfuldt job, og hvor de øvrige ledige bidrager med deres engagement i værdiskabende samfundsopgaver. Alle skal bidrage. Det radikale i denne idé er, at det er en total omtænkning af det nuværende syn på ledighed. Ud fra en overbevisning om, at mennesker grundlæggende gerne vil klare sig selv og have en meningsfuld tilværelse, har projektet som mål: at de der kun har ledighed som problem hurtigt og effektivt igen kommer i job eller uddannelse. at personer som bliver sygemeldte bliver længst muligt i eget job. at de borgere med ringe eller ingen mulighed for at vende tilbage til arbejdslivet skabes mulighed for at bidrage til samfundet, samtidig med at de opretholder deres sociale ydelser. Projektet handler i alle tre grupper om at få afbureaukratiseret sagsbehandling - og frigjort og udnyttet de ressourcer, der er i et hvert menneske. Det er også radikalt, at vi tør sige: I Fredericia har vi ingen ledige der er beskæftigelsesgaranti for alle, der er i stand til at have et arbejde i form af 300 nu-jobs i privat eller kommunalt regi, som ligger tilgængeligt på en elektronisk jobbørs. Da vi får mangel på arbejdskraft fremover er det vigtigt, at alle ledige borgere finder deres plads på arbejdsmarkedet og ikke placeres i kunstige kommunale aktiveringsordninger, og at de mange kommunale ressourcer, der anvendes til at sikre borgernes adgang til arbejdsmarkedet, reduceres mest muligt. Forventede resultater: Nedbringelse af det store bureaukrati omkring ledige til et absolut minimum, med henblik på frigørelse af administrative ressourcer det gælder ressourcer, der anvendes til både registrering og kontrolopgaver samt nyttesløse aktiveringer og vejledningsforløb. Vi vil fortsat leve op til lovgivningens intentioner om ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og yde en indsats. Side 4

5 Projektets start og sluttidspunkt : Vi forventer at starte projektet op i I 2011 gennemfører vi et pilotprojekt på en kommunal arbejdsplads med sygemeldte ansatte med henblik på at afprøve metoder for at fastholde de ansatte på arbejdspladsen. Resultaterne fra dette forsøgsprojekt forventes nyttiggjort i indsatsen for sygemeldte borgere på det private arbejdsmarked. Projekt Mere end mig selv VISIONEN for projektet: En kommune hvor frivilligt arbejde giver en ressourceindsprøjtning til velfærdsområderne og bedre sundhed og livskvalitet hos den frivillige. Det radikale ved dette forslag er at tænke frivilligt arbejde strategisk og ikke bare som frivilligt arbejde. Det frivillige arbejde skal være så attraktivt, at det kan løse opgaver, der tidligere lå i kommunalt regi. Målet er at skabe rammerne for en frivillig og uafhængig indsats, der motiverer borgerne til at tage aktivt medansvar for løsningen af samfundets velfærdsopgaver. Kommunens hovedopgave bliver at understøtte den frivillige indsats ved at facilitere og stille ressourcer til rådighed, så den enkelte borger får lyst til at bidrage med sine ressourcer og sit personlige engagement. Kommunen skal medvirke til at organisere, synliggøre og skabe vækst og kultur inden for det frivillige arbejde med stærk fastholdelse af, at den frivillige indsats skal være selvstændig og uafhængig og ikke underlagt kommunale regler og styring. Vi vil ikke opbygge en ny kommunalt styret frivillighedsorganisation De frivilliges kompetencer og fagligheder skal anerkendes og nyttiggøres i et meningsfuldt samspil med den kommunale indsats. Forventede resultater: Hele projekt Fredericia Former Fremtiden er sat i værk ud fra et stærkt stigende behov for at gentænke velfærdsydelserne primært på grund af den store mangel på arbejdskraft i de kommende år, og helst uden at det går ud over borgernes velfærdsmuligheder eller kvaliteten af dem. Med dette projekt vil vi derfor rekruttere mange flere frivillige ressourcer ind som supplement til den fagligt uddannede arbejdskraft. 35% af den danske befolkning er i dag involveret i frivilligt arbejde, men kun 6% er involveret i frivilligt arbejde indenfor velfærdsområderne. Denne procentsats skal forøges kraftigt. Opfyldelse af disse resultater forudsætter en stærk og vedholdende indsats i forhold til at ændre på holdningerne hos og relationerne mellem de kommunalt ansatte, de frivillige organisationer og borgerne og brugerne. Projektets start- og sluttidspunkt : Vi forventer at lave køreplan for processen i efteråret 2011, således at vi kan gå i gang med at konkretisere visionen med start i løbet af 2012 med udarbejdelse af en beskrivelse af frikommuneforsø- Side 5

6 get. Vi forventer at ambitionen i projektet foldes ud efterhånden som vi får udpeget de konkrete kommunale opgaveområder, som kan gøres til genstand for forsøg med frivillighed. Vi forventer at eksperimentere med frivillighed i en længere periode, som vil strække sig over 3 5 år. Projekt Ikke mer end du behøver. VISIONEN for projektet: En fleksibel kommune som præcist honorerer borgernes reelle behov for serviceydelser. Hverken mere eller mindre. Det danske velfærdssystem er på mange måder unikt. Det bygger på en bred social solidaritet, der er kollektivt finansieret. Alle har stort set uanset indkomst og egne evner lige adgang til skattefinansieret børnepasning, skolegang, sundhedssystem og ældrepleje. Der er kun i mindre grad tale om differentiering i forhold til indkomst og egne evner det er hele pakken man får, uanset om mindre var tilstrækkeligt til at dække den enkelte borgers reelle behov. Når noget er gratis er efterspørgslen i princippet uendelig. Det resulterer i en overproduktion af ydelser. Samtidig er der en begrænset fleksibilitet i produktionsapparatet det er vanskeligt at skrue op eller ned for produktionen med kort varsel i forhold til ændringer i efterspørgslen eller besluttede ændringer i udbuddet. Ændringer i arbejdstid og sted skal ofte varsles flere måneder i forvejen, hvilket kan medføre overkapacitet og dermed en ineffektiv udnyttelse af ressourcerne. Udfordringen er at få identificeret borgernes reelle behov, for hvis vi kan differentiere de kommunale ydelser og regulere efterspørgslen i forhold til de reelle behov, vil vi kunne undgå overproduktion. Det vil betyde, at der skal produceres færre ydelser, hvilket igen betyder mindre behov for arbejdskraft. Det radikale er, at vi i Fredericia Kommune vil gøre op med tanken om at one size fits all at alle har ret til samme ydelser. Idéen er inspireret af en række private virksomheder, som har en forretningsmodel, der går ud på at skære det overflødige bort og fokusere på kerneydelsen. Øvrige ydelser skal tilvælges og betales særskilt, eller man kan vælge at gøre det selv. I Fredericia Kommune vil vi: 1. Nedbryde de ydelsespakker som vi i dag tilbyder vore borgere i mindre dele, og identificere hvad der er kerneydelsen, og hvad der er tillægsydelser. 2. Indføre mekanismer der regulerer efterspørgslen efter de enkelte ydelsesdele og/eller kan differentiere ydelserne efter kundernes reelle behov og/eller egne evner, herunder betalingsevne. 3. Producere præcist det der er behov for, og det skal vi gøre så effektivt som muligt. Side 6

7 Forventede resultater : Reduktion i antallet af medarbejdere, når vi får udviklet modeller for nedbringelse af enhedsomkostningerne pr. kommunal velfærdsydelsesydelse bredt forstået. Vi forventer generelt at kunne levere god kvalitet i den kommunale borgerservice for færre udgifter. Projektets start- og sluttidspunkt : Vi forventer at lave køreplan for udvikling af nye modeller i efteråret 2011, så vi i løbet af 2012 kan beskrive konkrete forsøg på udvalgte kommunale serviceområder, som kan fremsendes til formel godkendelse i Indenrigsministeriet. Projekt Fra Nordsøgas til Fredericia Gas VISIONEN for projektet : En kommune hvor affald og spildevand er værdiskabende og energiproducerende. Ideen er, at Fredericia Centralrenseanlæg bliver et raffinaderi, der udnytter spildevand og husholdningsaffald som biomasse, der kan bruges til biogasproduktion med efterfølgende opgradering til naturgaskvalitet, så gassen kan distribueres via det eksisterende naturgasnet og anvendes til opvarmning og transport mv. Det radikale er, at synet på spildevandsrensning og husholdningsaffald er vendt fra at være et bekosteligt problem til at være en værdifuld ressource til lokal energiproduktion. Ved at booste den igangværende biogasproduktion på Fredericia Centralrenseanlæg ved hjælp af den nyeste teknologi og affald som brændsel, kan kommunen få en økonomisk gevinst i et marked med stadigt stigende energipriser og stigende udgifter til affaldshåndtering. Som bonus får kommunen et minimeret behov for arbejdskraft til sin egen affalds- og genbrugshåndtering. Endeligt er der også en miljømæssig gevinst ved mindre udledning af partikler, CO2 samt mindre restaffald til deponering og forbrænding. En ekstra gevinst ved idéen er, at private borgere heller ikke skal bruge en del af deres fritid på at sortere og håndtere affald deres dyrebare fritid kan i stedet bruges til mere værdiskabende aktiviteter, som for eksempel deltagelse i frivilligt arbejde (jf. idé nr. 4 Mere end mig selv ). Forventede resulateter: Fredericia Kommune bruger hvert år et tocifret millionbeløb på energi, og kommunen har store udgifter til bortskaffelse af affald, samtidig med at det sorteringsarbejde der i dag finder sted på kommunens genbrugscenter er mandskabskrævende. Projektet skal medføre en nedbringelse af kommunens udgifter til energi. Idéen med at vende spildevandsrensning fra et nødvendigt onde til en værdiskabende proces har også potentiale til at sætte Fredericia på landkortet som foregangskommune, ligesom der i idéen er mange inspirerende historier, som vil kunne interessere medierne dermed er der også et godt PRpotentiale i idéen. Vi forventer derudover, at projektet indeholder et stort potentiale for OPI (Offentlig-Private- Innovationspartnerskaber) med et deraf følgende potentiale for lokal erhvervsudvikling. Side 7

8 Projektets start- og sluttidspunkt : Der er indgået partnerskabsaftale med DONG Energy om projektet (REnescience A/S), og der er pr. 1. April 2011 ansat en projektchef til at forestå projektets opstart og realisering, ligesom 2 medarbejdere tilknyttet projektet. Projektet er faseopdelt, og fase 1 omhandler en undersøgelses- og afklaringsfase, som strækker sig over hele Fase 2 med opstart i 2012 er en etableringsfase med projektering og konstruktion. Anlægget forventes færdig til ibrugtagning i november Yderligere projekter, som forventes inddraget under frikommuneforsøget : Byrådet har netop i februar 2011 vedtaget en handlingsplan for voksen/handicapområdet, som har til formål at udvikle den kommunale indsats på dette område ud fra en radikal anderledes tilgang. Dette projekt forventes inddraget under frikommuneforsøget. Endvidere forventer Byrådet også at skoleområdet og sundhedsområdet vil blive en del af frikommuneforsøget. Afslutning: Fredericia Byråd ser med tilfredshed på, at der fra centralt hold lægges op til et frikommuneforsøg, hvor der er plads til forsøg med radikal omlægning og udvikling af den kommunale serviceproduktion. De udfordringer velfærdssamfundet står overfor i de kommende år med stigende efterspørgselspres og udbredt mangel på arbejdskraft, kan ikke løses ved regelændringer og mindre justeringer, men kræver radikal nytænkning på alle områder. Fredericia Byråd vil gerne gå foran i disse bestræbelser og ser frem til en velvillig behandling af vores ansøgning. Afslutningsvis kan oplyses, at kommunaldirektør Søren Adsersen er kontaktperson i henhold til denne ansøgning. Venlig hilsen Thomas Banke borgmester Søren Adsersen kommunaldirektør Side 8

Fredericia Former Fremtiden

Fredericia Former Fremtiden Fredericia Former Fremtiden 5 idéer til radikale innovationsprojekter i Fredericia Kommune Direktionen, oktober 2010 Vedtaget af Byrådet 8. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Forord.3 Den overordnede vision

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Længst Muligt i Eget Liv

Længst Muligt i Eget Liv Længst Muligt i Eget Liv Erfaringer med Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune, 2007-2010 Ålesund, d. 28-9-2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen Kontrol er godt tillid er billigere Ninna Thomsen 1 02-09-2014 Fra skåltale til tillidsreform Kan I se, at kommunen er rød? Kan I se, at I arbejder med velfærd? Det er ikke nok at afskaffe regler! Tillidsreformen

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere