Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder."

Transkript

1 1/12 d Bilag 6 Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. Hovedaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 2 A205: 2.1. Anvendelsesområder Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold Ansøgningskrav Standardvilkår. Biaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 1 A203: 1.3. Ansøgningskrav Standardvilkår for vådmaleanlæg. Bilag 1. Oversigtskort. Bilag 2. Situationsplan. Bygningsplacering med angivelse af virksomhedens indretning. Bilag 3. Kloakplan. 2.1 Anvendelsesområder. I nedenstående tabel er angivet de anvendelsesområder, der benyttes i produktionen. Kun forhold vedrørende disse processer er relevante for ansøgningen: 3) Afkortning af stangmaterialer af jern, stål og metal ved savning. 4) Drejning, boring og fræsning af jern, stål og metal. 6) Svejsning ved metoderne MIG/MAG (CO2 og argon-svejsning). 2.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold. I nedenstående tabel er angivet de miljøforhold, der er relateret til processer, som benyttes i produktionen. Kun disse miljøforhold anses for relevante for ansøgningen. Væsentligste miljøforhold Luftforurening Støj Affald Risiko for jord, grundvand eller overfladevand Kilde til forurening eller gene Olietågeaerosol fra anvendelse af køle-smøremiddel ved drejning, boring og fræsning. Svejserøg. Slibning. Ingen af de nævnte kilder er relevante. Eneste mulige støjkilder er: Udsugning. Kun i driftstiden. Kørsel. Kun i driftstiden. Fraskær, herunder stål og metalskrot. Køle-smøremidler opbruges helt og kasseres ikke. Rester af savning (eller anden spåntagende bearbejdning) af stangmaterialer, fraktioneret efter metaltype. Spildolie (hydraulikolie). Alle affaldssegmenter opbevares under tag, på befæstede arealer (beton) uden afløb.

2 2/ Ansøgningskrav. A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold. 1) Ansøger Navn Adresse Telefonnr. 2) Virksomheden Navn Adresse Matrikelnr. CVR nr. Pilvad A/S v/ Erik Pilvad Bakkegårdsvej , DK-3050 Humlebæk Pilvad A/S Præstemosevej2-4, DK-3480 Fredensborg 7d, Asminderød By, Asminderød P nr. 3) Ejer af ejendommen hvorpå virksomheden er beliggende Identisk med ansøger 4) Kontaktperson for virksomheden Navn Adresse Telefonnr. Erik Pilvad Bakkegårdsvej , DK 3050 Humlebæk B. Oplysninger om virksomhedens art. 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2 for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. Hovedaktivitet Bilag 5, afsnit 2 A205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller Biaktivitet derover. Bilag 5, afsnit 1 A203 Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Virksomhedens maksimale afkast af opløsningsmidler er ca. 1 kg. pr. time, og aktiviteten er derfor kun omfattet af ansøgningen, fordi den er biaktivitet til en godkendelsespligtig hovedaktivitet jf. bilag 5, afsnit 2. 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Virksomheden er ikke tidligere godkendt, men bliver godkendelsespligtig på grund af flytning til lokaler > 1000 m 2. Der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. 7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt angives. Det ansøgte projekt er permanent. C. Oplysninger om etablering. 8) Oplysninger om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer Udvidelser Der skal ikke foretages bygningsmæssige udvidelser. Ændringer Der skal ikke foretage bygningsmæssige ændringer, bortset fra at der evt. skal flyttes et antal lette skillevægge. 9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder, herunder udvidelser og ændringer jf. lovens 36, og for start af virksomhedens drift. Ikke relevant.

3 3/12 D. Oplysning om virksomhedens placering og driftstid. 10) Oversigtplan med angivelse af virksomhedens placering. Nord er angivet. Oversigtkort 1:2000 Bilag 1. 11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelse. Lokaliteten er valgt ud fra, at der kan opnås ændring af miljøklassen til klasse 4. Bygningerne har en god indretning til virksomhedens produktion, der medfører at alle aktiviteter, kan samles på én adresse. 12) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. Daglig driftstid 07:15-15:15 Driftstid for fredag 07:15-14:45 Drift for lør/søn og helligdage Ingen. 13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Indkørsel 1 Kun personbiler stk./dag. Indkørsel 2 Varebiler under 3500 kg. totalvægt stk./dag. Lastvogne over 3500 kg. totalvægt. 3 5 stk./dag. Indkørsel 3 Anvendes ikke. I betragtning af at kørslen vil foregå indenfor driftstiden i dagtimerne, samt den beskedne forekommende varetransport, vurderes der ikke at være nogen væsentlig støjbelastning af tilkørslerne. E. Situationsplaner over virksomhedens indretning. 14) Ansøgningen ledsages af situationsplaner, der viser flg.: Placering af bygninger og andre dele af virksomheden. Bilag 2 Placering af luftafkast. Bilag 2 Virksomhedens afløbsforhold. Bilag 3 Interne transportveje. Bilag 2 Placering af råvarer, hjælpestoffer og affald samt overjordisk olietank. Bilag 2 F. Beskrivelse af virksomhedens produktion. 15) Oplysninger om art, forbrug og oplag af råvarer og væsentlige hjælpestoffer, herunder kølesmøremidler. Hvis virksomheden genanvender metalaffald fra bearbejdning af pladematerialer og afkortning af stangmaterialer på virksomheden, skal det oplyses i hvilket omfang. Råvarer / hjælpestoffer Forbrug (max. pr. år) Oplag (max.) Alm. stål 5 tons 1 ton. Rustfrit stål 40 tons. 5 tons. Køle / smøremidler 600 ltr. 200 ltr. tromle Hydraulikolie. Virksomheden forbruger ca. 100 ltr. olie pr. år til smøring af eget produktionsapparat. Resten indgår i virksomhedens produkter. Fx ltr. 200 ltr. i tromler gear. Virksomheden genanvender ikke metalskrot. Det bortskaffes gennem godkendt indsamler. 16) Oplysning om processer, hvor der anvendes køle-smøremidler, f.eks. drejning, boring, fræsning, høvling og slibning m.m. samt oplysninger om eksterne afkast fra processerne. Savning, drejning, boring og fræsning. Afkast aerosoler bilag 2 17) Oplysninger om støvfrembringende processer som slibning, samt oplysninger om eksterne afkast og eventuelle oplag af brugte støvfiltre. Slibning. Slibning forekommer ikke ifm. virksomhedens produktion. Der slibes kun sporadisk, sammenlagt ca. 1 time pr. mdr. Udsugning ifm. slibning er ført til filter og afkast for svejserøg. Der forefindes ikke oplag af brugte støvfiltre. Støvfilteret skiftes kun meget sjældent. Afkast svejsning bilag 2

4 4/12 18) Oplysning om eventuelle olietanke, herunder til motorbrændstof. Overjordisk dieselolietank på 1220 ltr. fra år H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening. 19) Oplysning om emissioner fra eksterne afkast fra processer, hvor der dannes olietågeaerosoler, f.eks. drejning, boring, fræsning høvling og slibning m.m. Oplysninger om filtertyper eller kombinationer af filtertyper, f.eks. cyklon, pose-, lamel-, stål- og/eller absolutfilter, jf. vilkår 18 og 4. Drejning, boring og fræsning. Udsugningskapaciteten for olietågeaerosoler er 5000 m 3 /time. Installation forsynes med et forfilter på hver maskine og efterfølgende et polypropylen filter af typen Geovent GFO XT-6 på centralanlægget, der i flg. producenten har en effektivitet på 99,9%. Udsugningen forsynes med et afkast 3 m. over tag = 8 m. over terræn (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 20) Slibning. Slibning er ikke en del af produktionsprocessen og forekommer kun sporadisk. Udsugningen er koblet til svejseudsugningen. Installationen er forsynet med et filter af typen Geovent og i kombination (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 21) Svejsning. Et svejsested. Udsugningskapaciteten er 2100 m 3 /time. Installationen er forsynet med et posefilter af typen Geovent GF-4, der i flg. producenten har en effektivitet på 99%. Udsugningen er forsynet med et afkast på 1 m. over tag = 6 m. over terræn (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). Spildevand. 28) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Virksomheden genererer ikke og søger ikke tilladelse til afledning af produktionsspildevand. Udelukkende husspildevand afledes til kloak. 29) Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer havet eller andet. Udledes til kloak. 30) Oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde. Ikke relevant. Støj. 31) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs aktiviteter, og oplysning om planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Produktion. Der forekommer ikke udendørs produktion eller andre aktiviteter med støjende eller vibrerende udstyr. Kørsel. Se pkt. 13. Bortset fra kørsel ifm. af- og pålæsning af vareleverancer, vil der ikke forekomme intern transport på området. Udsugning. Ventilatorer for udsugning vil enten blive placeret under tag eller blive monteret støjdæmpede, fx. lydbox.

5 5/12 Affald. 32) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. for farligt affald angives EAK-koderne. Affaldskategori. EAK koder Max. mængde pr. år. Brændbart 7 tons Metalskrot EAK tons Olierester EAK ltr. Lysstofrør EAK stk. 33) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden. Affaldskategori. Håndtering /opbevaring Max oplag Dagrenovation Opbevares i container og bortskaffes via kommunens 200 kg. indsamlingsordning for dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Brændbart Opbevares i stålcontainer der afhentes 2-3 gange pr. 400 kg. måned af godkendt indsamler Metalskrot Opbevares i vandtætte kasser, under tag, på befæstet 1 1,5 tons areal (beton) uden afløb. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. Hydraulikolierester Opbevares i 200 ltr. tromle på befæstet areal (beton) 200 ltr. uden afløb. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. Lysstofrør Afleveres på lokal genbrugsstation. 25 stk. Jord og grundvand. 34) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og oplagring af forurenende stoffer, herunder oplysninger om, hvorvidt nedennævnte arealer er befæstede eller ej, samt om arten af befæstning. Oplysningerne gives for arealer til: Oplag af køle-smøremidler: Køle-smøremidler opbevares og anvendes indendørs på befæstede arealer (betongulv) uden afløb til kloak. Oplag af olieprodukter: Olieprodukter opbevares i ståltromler, og anvendes indendørs på befæstede arealer (betongulv) uden afløb til kloak. Olierester opbevares i ståltromler, under tag på befæstet areal (beton) uden afløb til kloak. Oplag af filtermateriale: Der er ikke oplag af filtermaterialer. Oplag af stål og metalskrot: Stål og metalskrot opbevares i vandtætte kasser, under tag og på befæstede arealer (beton) uden afløb til kloak. Oplag af motorbrændstof: Opbevares i overjordisk tank. Påfyldningsområde er på befæstet areal (beton) og forsynet med olieudskiller.

6 6/12 Andet. 35) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Bilag 5 Afsnit 2, A205 behandler en lang række processer, som ikke er relevante for virksomheden. Dette gælder fx. klipning, plasma- eller laserbearbejdning. Det er således kun de aktiviteter, der specifikt er beskrevet i denne ansøgning, der er relevante. 36) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Ingen. 37) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. Ingen Standardvilkår. Luftforurening. 3) Svejseprocesser, filter. Det installerede filter har i flg. producenten en effektivitet på 99%. Filteret vedligeholdes i flg. producentens anvisninger (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4) 4) Olietågeaerosoler. Grænseværdien på 1 mg./m 3 for mineralske olietågeaerosoler forudsættes overholdt ved installation af forfiltre ved hver maskine samt et efterfølgende filter på centralanlægget. I flg. producenten har filteret en effektivitet på 99,9% (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 5) Slibestøv. Der er installeret et posefilter med en effektivitet på 99% i flg. producenten. Emissiongrænseværdien på 5 mg./m3 forudsættes således overholdt (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 6) Afkasthøjde. Afkasthøjden for afkast med olietågeaerosoler er 3 meter over tag og 8 meter over terræn. Afkasthøjden for slibning og svejsning er 1 meter over tag og 6 meter over terræn. 7) Udsugningskapaciteten for olietågeaerosoler er 5000 m 3 /time. Kapaciteten for slibning/svejsning er 2100 m3/time. Der er således ikke krav om, at der indrettes målesteder. 8) Svejserøg. Virksomheden foretager MIG- og MAG-svejsning i alm. og rustfrit stål på ét svejsested. Dette stiller i henhold til tabel 1 krav om et afkast på 1 m. over tag. Skæring med laser, plasma eller flamme foretages hos underleverandører. 9) Samtidighed, svejsning og/eller laser, plasma, flammeskæring. Forekommer ikke. Affald. 10) Metalaffald, genanvendelse. Virksomheden genanvender ikke metalaffald. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. 11) Spildolie. Brugt hydraulikolie opbevares i 200 ltr. tromle. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. 12) Filterstøv/brugte filtre. Brugte støvfiltre forekommer i begrænset omfang. Brugte støvfiltre bortskaffes som brændbart affald.

7 7/12 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand. 13) Maskinproduktion. Foregår på betongulv uden afløb. 14) Metalaffald. Opbevares i vandtætte containere, under tag, på befæstet areal (beton) uden afløb. 15) Rensetromle. Ikke relevant. 16) Olie og kølesmøremidler. Rene hydraulikolier og køle-smøremidler opbevares i 200 ltr. tromle under tag, på befæstet areal (beton) uden afløb. 17) Påfyldning af olieprodukter (motorbrændstof). Virksomheden råder over en overjordisk tank til påfyldning af brændstof til køretøjer (gaffeltrucks). Påfyldning sker på befæstet areal forsynet med olieudskiller. Tanken er sikret mod påkørsel. Egenkontrol. 18) Filtre serviceres efter leverandørens anvisninger og kontrolleres visuelt 1 gang månedligt. 19) Samlet udsugningsmængde fra maskiner der anvender køle/smøremidler er 5000 m 3 /time 20) Samlet udsugningsmængde af slibning og svejsning er 2100 m 3 /time. 21) Prøvetagning og analyse er ikke relevant. 22) Driftsjournaler. Tidspunkt for eftersyn/vedligehold/udskiftning af filtre. Fejl og korrigerende handlinger. Opgørelse over bortskaffelse af affald gennem godkendte indsamlere eller via kommunal genbrugsplads.

8 8/12 Biaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 1 A203. Som biaktivitet foretager virksomheden overfladebehandling af jern og stålemner, som er omfattet af bilag 5, Afsnit 1, A 203. Kun de nedenstående punkter under 1.3. Ansøgningskrav og Standardvilkår er medtaget. Dette skyldes enten at punktet allerede er besvaret under hovedaktivitetens ansøgningskrav, eller fordi den beskrevne proces ikke foretages på virksomheden og dermed ikke er relevant. Virksomheden anvender udelukkende et stationært vådmaleanlæg, hvor en eller tokomponente opløsningsholdige malinger påføres med pneumatisk sprøjtning, også kaldet lavtrykssprøjtning / sprøjtning med luftforstøvning Ansøgningskrav. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion. Virksomheden anvender pt. Glasuritprodukter i malekabinen, men i fremtiden vil virksomheden evt. overgå til at anvende nogle tilsvarende produkter fra Dupont. Virksomheden ønsker, at miljøgodkendelsen kan åbne mulighed for anvendelse af begge produktserier. 14) Oplysninger om art og forbrug af råvarer og væsentlige hjælpestoffer. Type Betegnelse (Glasurit) Forbrug pr. år (ltr.) Topcoat 68 2K CV 151 Topcoat hærder Activator Primer (grunder) Etch primer 66 Fortynder (til topcoat og grunder) Svesolv A28 50 Fortynder (til rengøring af sprøjter mm.) Cellulose fortynder 160 Type Betegnelse (Dupont) Forbrug pr. år (ltr.) Spartelmasse 799R 10 Spartelmasse hærder 791R 0,5 Grunder Mono93 66 Grunderfortynder TH93 30 Topcoat PCPUR 150 Topcoat hærder CS Topcoat fortynder CS ) Fortynder til rengøring genindvindes ikke, men afleveres til genbrugsstation i originale emballager. Der udledes max. 0,7 kg. VOC pr. time (grunder). H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening. 19) Beregning af afkasthøjde er foretaget med OML Point. For Glasuritprodukterne er VOC-udledningen dimensioneringsgivende for afkasthøjden. Beregningen er foretaget på baggrund af en VOC-udledning på 0,7 kg./time = 191 mg./sek. og B- værdien for blandingsfortyndere på 0,15 mg./m 3. Dette giver en spredningsfaktor på 19/0,15 = 1273 m 3 /sek. Da denne værdi overstiger 250 m 3 /sek., skal der udføres en OML-beregning jvf. Luftvejledningen, punkt For Dupontprodukterne er enkeltstoffet Methoxy-1-methyl-ethylacetat dimensionsgivende for afkasthøjden. Beregningen er foretaget på baggrund af en udledning af dette stof på 0,123 kg/time = 34,2 mg./sek. og B-værdien for stoffet på 0,01 mg/m 3. Dette giver en spredningsfaktor på 34,2/0,01 = 3424 m 3 /sek. Da denne værdi overstiger 250 m 3 /sek., skal der udføres en OML-beregning jvf. Luftvejledningen, punkt Afkastet er 7 m. over tag = 12 m. over terræn.

9 Blandingsfortyndere er, i flg. luftvejledningen, i klasse III med en emissionsgrænseværdi på 300 mg./normal m 3. Virksomheden udleder, med en udsugningskapacitet på m 3 /time, 43 mg./m 3. Emissionsgrænseværdien er således overholdt med en faktor 7. Methoxy-1-methyl-ethylacetat er et klasse II stof med en emissionsgrænseværdi på 100 mg/normal m 3. Virksomheden udleder, med en udsugningskapacitet på m 3 /time, 7,68 mg Methoxy-1- methyl-ethylacetat pr. m 3. Hvis det antages, at alle udledte VOC tilhører klasse II, vil virksomheden - med en udsugningskapacitet på m 3 /time - udlede 46 mg/m 3. Emissionsgrænseværdien er således overholdt med en faktor 2. Der er installeret to filtre på afkastet fra malekabinen. Først føres luften gennem et grovfilter, som er en glasfibermåtte fra firmaet Volz med en filtereffektivitet på 90-95%. Derefter føres luften gennem et Volz papirfilter (Andreafilter) med en filtereffektivitet på 98%(se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 9/12 Affald. 24) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af affald, samt EAK koder. Art EAK kode Max. mængde/år. Malingsstøv 10 kg. Malingsrester EAK kg. Spildfortynder EAK ltr. Filtre (grovfiltre - glasfiber) Papirfiltre (Andreafiltre) 24 stk. 24 stk. 25) Oplysninger om håndtering og oplagsmængder af affald. Art Håndtering Oplag. Malingsstøv Malingsstøv støvsuges op og bortskaffes som brændbart Ingen. affald. Malingsrester Opbevares i originale emballager, under tag, på befæstet 1 kg. areal (beton) uden afløb. Afleveres på kommunal genbrugsstation. Spildfortynder Opbevares i originale emballager, under tag, på befæstet 40 ltr. areal (beton) uden afløb. Afleveres på kommunal genbrugsstation. Filtre grovfiltre og papfiltre (Andreafiltre)) Bortskaffes som brændbart affald. Ingen. Jord og grundvand. 26) Malingsrester og spildfortyndere opbevares i originale emballager, under tag, på befæstede arealer (beton) uden afløb.

10 10/12 Andet. 27) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Bilag 5 Afsnit 1, A203 behandler en lang række processer, som ikke er relevante for virksomheden. Dette gælder fx. metallisering og pulverlakering. Det er således kun de aktiviteter, der specifikt er beskrevet i denne ansøgning, som er relevante Punkt 15. Kontrol af at emissionsgrænseværdierne for malingsstøv er overholdt. Støvemissionen er i flg. vilkårene i punkt 7 overholdt med en faktor 2-500, selv uden filtrering. Med en så lille emission i forhold til grænseværdierne, må de forudsættes overholdt, uden der skal foretages kontrolmålinger Punkt 16. Kontrol af at emissionsgrænseværdierne for VOC er overholdt. VOC-emissionen er, i flg. Luftvejledningen, overholdt med en faktor 2-7 afhængig af, hvilke produkter der anvendes. Med en så lille emission i forhold til grænseværdierne, må de forudsættes overholdt uden, at der skal foretages kontrolmålinger. 28) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Ingen. 29) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. Ingen Standardvilkår for vådmaleanlæg. Indretning og drift. 3) Ved malingspåføring skal døre, vinduer og porte til produktionslokalet være lukkede. Malearbejde udføres kun bag lukkede døre. Vinduer og porte findes ikke i malekabinen. 4) Døre og porte til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst luft skal tilpasses således, at der ved maling er undertryk under drift. Døre er tætsluttende. Ventilationsanlægget (indblæsning og udsugning) er indreguleret, så der er undertryk i malekabinen ved drift. Udsugning er forsynet med alarm for fald i udsugningskapaciteten. 5) Regenerering af spildfortynder. Virksomheden regenererer ikke spildfortynder. 6) Procesafkast hvor der er fastsat en emissionsgrænse. Virksomheden har ikke afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse. Se punkt 7. Luftforurening. Emissionsgrænseværdier. Vådmaleanlægget har en udsugningskapacitet på m 3 /time, og der anvendes max. 1 ltr. maling pr. time. Tørstofindholdet i de færdigblandede malinger i de to produktserier hhv. Glasurit og Dupont er opgivet i nedenstående tabel.

11 11/12 I modsætning til VOC, hvor opløsningsmidlerne vil fordampe helt, er det meget vanskeligt at fastslå, hvor stor en del af tørstoffet, der udsuges. Et kvalificeret gæt er 5 10% af tørstoffet i 1 ltr. maling. Dette medfører f.eks. for Glasurit Topcoat, at der udsuges mg. malingstøv pr. time i en luftmængde på m 3 = en emission på 5 mg/m 3. Der er altså tale om mængder under emissionsgrænseværdierne og disse beregninger gælder før malekabinens to filtre. (For nærmere beregningsdetaljer henvises til vedlagt bilag). 7) Parameter Glasurit Topcoat Forbrug kg. / time Tørstof Kg/time Malingsstøv mg. / time Zinkstøv mg. / time Epoxystøv mg. / time Parameter Forbrug kg. / time Tørstof Kg/time Malingsstøv mg. / time Zinkstøv mg. / time Epoxystøv mg. / time 1,33 1,06 0,798 0,371 Glasurit grunder Emission (mg./m 3 ) (topcoat) 10 3 (grunder) ,5 (grunder) Dupont Topcoatblandi ng Dupont grunderblanding 1,02 1,03 1,39 0,581 0,299 0,973 Dupont spartelmasse Emission (mg./m 3 ) (topcoat) 2 (grunder) 6 (spartelmasse) ,2 (grunder) ,009 (topcoat) Emissionsgrænseværdi (mg/ normal m 3 ) Emissionsgrænseværdi (mg./ normal m 3 ) 5 Alle emissionsgrænseværdierne er således overholdt, selv hvis der ikke er installeret filtre. Virksomheden anvender et 2 lags filter, dels et glasfiberfilter og dels et papirfilter af fabrikatet Volz med en effektivitet på 90-95% hhv. 98% (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4).

12 12/12 Overholdelse af B-værdier. Der udsuges m 3 luft pr. time og ifølge standardvilkår 10 skal afkasthøjden fra malekabinen fastsættes ud fra emissionsgrænseværdierne for støvet og ud fra den maksimale timeemission for blandingsfortynderene og individuelle dimensionsgivende flygtige organiske stoffer. Nedenfor beregnes spredningsfaktorer for de enkelte fraktioner, for at se hvilken emission, der er dimensionsgivende for malekabinens afkast. 9) Parameter Emissionsgrænseværdi (mg/ normal m 3 ) Spredningsfaktor mg./s (Kildestyrken/B-værdi) Malingsstøv ,08 Epoxystøv ,01 (4*) Polyurethanstøv - - 0,04 Zinkstøv ,06 Blandingsfortyndere, ,15 klasse III (VOC) Methoxy-1-methylethylacetat ,5 0,01 (klasse II) *Ved brug af egen beregnet emission af epoxystøv før filtret B-værdi mg./m 3 10) Afkasthøjde Det ses, at emissionen af flygtige organiske stoffer er dimensionsgivende for malekabinens afkast. B- værdierne for hhv. blandingsfortyndere ved brug af Glasuritprodukterne og for methoxy-1-methylethylacetat ved brug af Dupontprodukterne er overholdt ved en afkasthøjde på 12 meter over terræn, svarende til 7 meter over tag. Dette er eftervist ved OML-beregninger, der er vedlagt i bilag 5 Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt 19. Affald. Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt 25. Egenkontrol. 14) Filtrene i malekabinen inspiceres en gang om ugen for renseeffektivitet og utætheder. Filtrene rengøres med støvsugning ved behov og udskiftes, hvis der konstateres utætheder. 15) Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt ) Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt ) Driftsjournal Tidspunkt for eftersyn og / eller rengøring og vedligehold af filtre. Indkøb/forbrug af maling opgøres 1 gang pr. år.

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed I medfør af 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 537 af 29. april

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Haderslev Kommune Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 37 cima@haderslev.dk Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag Miljøgodkendelse Af Fyrværkerioplag Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven til: Fyrværker Kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej 6 7870 Roslev Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

Dako Denmark A/S. Maj 2014

Dako Denmark A/S. Maj 2014 Miljøgodkendelse Etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Maj 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01199 Ref. anskr/zaakh Den 22. maj 2014 MILJØGODKENDELSE til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011

Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Center for Miljø i Københavns Kommune, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf. 33 66 33 66, e-mail: miljoe@tmf.kk.dk Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE

Læs mere