Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder."

Transkript

1 1/12 d Bilag 6 Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. Hovedaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 2 A205: 2.1. Anvendelsesområder Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold Ansøgningskrav Standardvilkår. Biaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 1 A203: 1.3. Ansøgningskrav Standardvilkår for vådmaleanlæg. Bilag 1. Oversigtskort. Bilag 2. Situationsplan. Bygningsplacering med angivelse af virksomhedens indretning. Bilag 3. Kloakplan. 2.1 Anvendelsesområder. I nedenstående tabel er angivet de anvendelsesområder, der benyttes i produktionen. Kun forhold vedrørende disse processer er relevante for ansøgningen: 3) Afkortning af stangmaterialer af jern, stål og metal ved savning. 4) Drejning, boring og fræsning af jern, stål og metal. 6) Svejsning ved metoderne MIG/MAG (CO2 og argon-svejsning). 2.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold. I nedenstående tabel er angivet de miljøforhold, der er relateret til processer, som benyttes i produktionen. Kun disse miljøforhold anses for relevante for ansøgningen. Væsentligste miljøforhold Luftforurening Støj Affald Risiko for jord, grundvand eller overfladevand Kilde til forurening eller gene Olietågeaerosol fra anvendelse af køle-smøremiddel ved drejning, boring og fræsning. Svejserøg. Slibning. Ingen af de nævnte kilder er relevante. Eneste mulige støjkilder er: Udsugning. Kun i driftstiden. Kørsel. Kun i driftstiden. Fraskær, herunder stål og metalskrot. Køle-smøremidler opbruges helt og kasseres ikke. Rester af savning (eller anden spåntagende bearbejdning) af stangmaterialer, fraktioneret efter metaltype. Spildolie (hydraulikolie). Alle affaldssegmenter opbevares under tag, på befæstede arealer (beton) uden afløb.

2 2/ Ansøgningskrav. A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold. 1) Ansøger Navn Adresse Telefonnr. 2) Virksomheden Navn Adresse Matrikelnr. CVR nr. Pilvad A/S v/ Erik Pilvad Bakkegårdsvej , DK-3050 Humlebæk Pilvad A/S Præstemosevej2-4, DK-3480 Fredensborg 7d, Asminderød By, Asminderød P nr. 3) Ejer af ejendommen hvorpå virksomheden er beliggende Identisk med ansøger 4) Kontaktperson for virksomheden Navn Adresse Telefonnr. Erik Pilvad Bakkegårdsvej , DK 3050 Humlebæk B. Oplysninger om virksomhedens art. 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2 for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. Hovedaktivitet Bilag 5, afsnit 2 A205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller Biaktivitet derover. Bilag 5, afsnit 1 A203 Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Virksomhedens maksimale afkast af opløsningsmidler er ca. 1 kg. pr. time, og aktiviteten er derfor kun omfattet af ansøgningen, fordi den er biaktivitet til en godkendelsespligtig hovedaktivitet jf. bilag 5, afsnit 2. 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Virksomheden er ikke tidligere godkendt, men bliver godkendelsespligtig på grund af flytning til lokaler > 1000 m 2. Der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. 7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt angives. Det ansøgte projekt er permanent. C. Oplysninger om etablering. 8) Oplysninger om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer Udvidelser Der skal ikke foretages bygningsmæssige udvidelser. Ændringer Der skal ikke foretage bygningsmæssige ændringer, bortset fra at der evt. skal flyttes et antal lette skillevægge. 9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder, herunder udvidelser og ændringer jf. lovens 36, og for start af virksomhedens drift. Ikke relevant.

3 3/12 D. Oplysning om virksomhedens placering og driftstid. 10) Oversigtplan med angivelse af virksomhedens placering. Nord er angivet. Oversigtkort 1:2000 Bilag 1. 11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelse. Lokaliteten er valgt ud fra, at der kan opnås ændring af miljøklassen til klasse 4. Bygningerne har en god indretning til virksomhedens produktion, der medfører at alle aktiviteter, kan samles på én adresse. 12) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. Daglig driftstid 07:15-15:15 Driftstid for fredag 07:15-14:45 Drift for lør/søn og helligdage Ingen. 13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Indkørsel 1 Kun personbiler stk./dag. Indkørsel 2 Varebiler under 3500 kg. totalvægt stk./dag. Lastvogne over 3500 kg. totalvægt. 3 5 stk./dag. Indkørsel 3 Anvendes ikke. I betragtning af at kørslen vil foregå indenfor driftstiden i dagtimerne, samt den beskedne forekommende varetransport, vurderes der ikke at være nogen væsentlig støjbelastning af tilkørslerne. E. Situationsplaner over virksomhedens indretning. 14) Ansøgningen ledsages af situationsplaner, der viser flg.: Placering af bygninger og andre dele af virksomheden. Bilag 2 Placering af luftafkast. Bilag 2 Virksomhedens afløbsforhold. Bilag 3 Interne transportveje. Bilag 2 Placering af råvarer, hjælpestoffer og affald samt overjordisk olietank. Bilag 2 F. Beskrivelse af virksomhedens produktion. 15) Oplysninger om art, forbrug og oplag af råvarer og væsentlige hjælpestoffer, herunder kølesmøremidler. Hvis virksomheden genanvender metalaffald fra bearbejdning af pladematerialer og afkortning af stangmaterialer på virksomheden, skal det oplyses i hvilket omfang. Råvarer / hjælpestoffer Forbrug (max. pr. år) Oplag (max.) Alm. stål 5 tons 1 ton. Rustfrit stål 40 tons. 5 tons. Køle / smøremidler 600 ltr. 200 ltr. tromle Hydraulikolie. Virksomheden forbruger ca. 100 ltr. olie pr. år til smøring af eget produktionsapparat. Resten indgår i virksomhedens produkter. Fx ltr. 200 ltr. i tromler gear. Virksomheden genanvender ikke metalskrot. Det bortskaffes gennem godkendt indsamler. 16) Oplysning om processer, hvor der anvendes køle-smøremidler, f.eks. drejning, boring, fræsning, høvling og slibning m.m. samt oplysninger om eksterne afkast fra processerne. Savning, drejning, boring og fræsning. Afkast aerosoler bilag 2 17) Oplysninger om støvfrembringende processer som slibning, samt oplysninger om eksterne afkast og eventuelle oplag af brugte støvfiltre. Slibning. Slibning forekommer ikke ifm. virksomhedens produktion. Der slibes kun sporadisk, sammenlagt ca. 1 time pr. mdr. Udsugning ifm. slibning er ført til filter og afkast for svejserøg. Der forefindes ikke oplag af brugte støvfiltre. Støvfilteret skiftes kun meget sjældent. Afkast svejsning bilag 2

4 4/12 18) Oplysning om eventuelle olietanke, herunder til motorbrændstof. Overjordisk dieselolietank på 1220 ltr. fra år H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening. 19) Oplysning om emissioner fra eksterne afkast fra processer, hvor der dannes olietågeaerosoler, f.eks. drejning, boring, fræsning høvling og slibning m.m. Oplysninger om filtertyper eller kombinationer af filtertyper, f.eks. cyklon, pose-, lamel-, stål- og/eller absolutfilter, jf. vilkår 18 og 4. Drejning, boring og fræsning. Udsugningskapaciteten for olietågeaerosoler er 5000 m 3 /time. Installation forsynes med et forfilter på hver maskine og efterfølgende et polypropylen filter af typen Geovent GFO XT-6 på centralanlægget, der i flg. producenten har en effektivitet på 99,9%. Udsugningen forsynes med et afkast 3 m. over tag = 8 m. over terræn (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 20) Slibning. Slibning er ikke en del af produktionsprocessen og forekommer kun sporadisk. Udsugningen er koblet til svejseudsugningen. Installationen er forsynet med et filter af typen Geovent og i kombination (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 21) Svejsning. Et svejsested. Udsugningskapaciteten er 2100 m 3 /time. Installationen er forsynet med et posefilter af typen Geovent GF-4, der i flg. producenten har en effektivitet på 99%. Udsugningen er forsynet med et afkast på 1 m. over tag = 6 m. over terræn (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). Spildevand. 28) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Virksomheden genererer ikke og søger ikke tilladelse til afledning af produktionsspildevand. Udelukkende husspildevand afledes til kloak. 29) Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer havet eller andet. Udledes til kloak. 30) Oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde. Ikke relevant. Støj. 31) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs aktiviteter, og oplysning om planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Produktion. Der forekommer ikke udendørs produktion eller andre aktiviteter med støjende eller vibrerende udstyr. Kørsel. Se pkt. 13. Bortset fra kørsel ifm. af- og pålæsning af vareleverancer, vil der ikke forekomme intern transport på området. Udsugning. Ventilatorer for udsugning vil enten blive placeret under tag eller blive monteret støjdæmpede, fx. lydbox.

5 5/12 Affald. 32) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. for farligt affald angives EAK-koderne. Affaldskategori. EAK koder Max. mængde pr. år. Brændbart 7 tons Metalskrot EAK tons Olierester EAK ltr. Lysstofrør EAK stk. 33) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden. Affaldskategori. Håndtering /opbevaring Max oplag Dagrenovation Opbevares i container og bortskaffes via kommunens 200 kg. indsamlingsordning for dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Brændbart Opbevares i stålcontainer der afhentes 2-3 gange pr. 400 kg. måned af godkendt indsamler Metalskrot Opbevares i vandtætte kasser, under tag, på befæstet 1 1,5 tons areal (beton) uden afløb. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. Hydraulikolierester Opbevares i 200 ltr. tromle på befæstet areal (beton) 200 ltr. uden afløb. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. Lysstofrør Afleveres på lokal genbrugsstation. 25 stk. Jord og grundvand. 34) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og oplagring af forurenende stoffer, herunder oplysninger om, hvorvidt nedennævnte arealer er befæstede eller ej, samt om arten af befæstning. Oplysningerne gives for arealer til: Oplag af køle-smøremidler: Køle-smøremidler opbevares og anvendes indendørs på befæstede arealer (betongulv) uden afløb til kloak. Oplag af olieprodukter: Olieprodukter opbevares i ståltromler, og anvendes indendørs på befæstede arealer (betongulv) uden afløb til kloak. Olierester opbevares i ståltromler, under tag på befæstet areal (beton) uden afløb til kloak. Oplag af filtermateriale: Der er ikke oplag af filtermaterialer. Oplag af stål og metalskrot: Stål og metalskrot opbevares i vandtætte kasser, under tag og på befæstede arealer (beton) uden afløb til kloak. Oplag af motorbrændstof: Opbevares i overjordisk tank. Påfyldningsområde er på befæstet areal (beton) og forsynet med olieudskiller.

6 6/12 Andet. 35) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Bilag 5 Afsnit 2, A205 behandler en lang række processer, som ikke er relevante for virksomheden. Dette gælder fx. klipning, plasma- eller laserbearbejdning. Det er således kun de aktiviteter, der specifikt er beskrevet i denne ansøgning, der er relevante. 36) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Ingen. 37) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. Ingen Standardvilkår. Luftforurening. 3) Svejseprocesser, filter. Det installerede filter har i flg. producenten en effektivitet på 99%. Filteret vedligeholdes i flg. producentens anvisninger (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4) 4) Olietågeaerosoler. Grænseværdien på 1 mg./m 3 for mineralske olietågeaerosoler forudsættes overholdt ved installation af forfiltre ved hver maskine samt et efterfølgende filter på centralanlægget. I flg. producenten har filteret en effektivitet på 99,9% (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 5) Slibestøv. Der er installeret et posefilter med en effektivitet på 99% i flg. producenten. Emissiongrænseværdien på 5 mg./m3 forudsættes således overholdt (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 6) Afkasthøjde. Afkasthøjden for afkast med olietågeaerosoler er 3 meter over tag og 8 meter over terræn. Afkasthøjden for slibning og svejsning er 1 meter over tag og 6 meter over terræn. 7) Udsugningskapaciteten for olietågeaerosoler er 5000 m 3 /time. Kapaciteten for slibning/svejsning er 2100 m3/time. Der er således ikke krav om, at der indrettes målesteder. 8) Svejserøg. Virksomheden foretager MIG- og MAG-svejsning i alm. og rustfrit stål på ét svejsested. Dette stiller i henhold til tabel 1 krav om et afkast på 1 m. over tag. Skæring med laser, plasma eller flamme foretages hos underleverandører. 9) Samtidighed, svejsning og/eller laser, plasma, flammeskæring. Forekommer ikke. Affald. 10) Metalaffald, genanvendelse. Virksomheden genanvender ikke metalaffald. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. 11) Spildolie. Brugt hydraulikolie opbevares i 200 ltr. tromle. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. 12) Filterstøv/brugte filtre. Brugte støvfiltre forekommer i begrænset omfang. Brugte støvfiltre bortskaffes som brændbart affald.

7 7/12 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand. 13) Maskinproduktion. Foregår på betongulv uden afløb. 14) Metalaffald. Opbevares i vandtætte containere, under tag, på befæstet areal (beton) uden afløb. 15) Rensetromle. Ikke relevant. 16) Olie og kølesmøremidler. Rene hydraulikolier og køle-smøremidler opbevares i 200 ltr. tromle under tag, på befæstet areal (beton) uden afløb. 17) Påfyldning af olieprodukter (motorbrændstof). Virksomheden råder over en overjordisk tank til påfyldning af brændstof til køretøjer (gaffeltrucks). Påfyldning sker på befæstet areal forsynet med olieudskiller. Tanken er sikret mod påkørsel. Egenkontrol. 18) Filtre serviceres efter leverandørens anvisninger og kontrolleres visuelt 1 gang månedligt. 19) Samlet udsugningsmængde fra maskiner der anvender køle/smøremidler er 5000 m 3 /time 20) Samlet udsugningsmængde af slibning og svejsning er 2100 m 3 /time. 21) Prøvetagning og analyse er ikke relevant. 22) Driftsjournaler. Tidspunkt for eftersyn/vedligehold/udskiftning af filtre. Fejl og korrigerende handlinger. Opgørelse over bortskaffelse af affald gennem godkendte indsamlere eller via kommunal genbrugsplads.

8 8/12 Biaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 1 A203. Som biaktivitet foretager virksomheden overfladebehandling af jern og stålemner, som er omfattet af bilag 5, Afsnit 1, A 203. Kun de nedenstående punkter under 1.3. Ansøgningskrav og Standardvilkår er medtaget. Dette skyldes enten at punktet allerede er besvaret under hovedaktivitetens ansøgningskrav, eller fordi den beskrevne proces ikke foretages på virksomheden og dermed ikke er relevant. Virksomheden anvender udelukkende et stationært vådmaleanlæg, hvor en eller tokomponente opløsningsholdige malinger påføres med pneumatisk sprøjtning, også kaldet lavtrykssprøjtning / sprøjtning med luftforstøvning Ansøgningskrav. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion. Virksomheden anvender pt. Glasuritprodukter i malekabinen, men i fremtiden vil virksomheden evt. overgå til at anvende nogle tilsvarende produkter fra Dupont. Virksomheden ønsker, at miljøgodkendelsen kan åbne mulighed for anvendelse af begge produktserier. 14) Oplysninger om art og forbrug af råvarer og væsentlige hjælpestoffer. Type Betegnelse (Glasurit) Forbrug pr. år (ltr.) Topcoat 68 2K CV 151 Topcoat hærder Activator Primer (grunder) Etch primer 66 Fortynder (til topcoat og grunder) Svesolv A28 50 Fortynder (til rengøring af sprøjter mm.) Cellulose fortynder 160 Type Betegnelse (Dupont) Forbrug pr. år (ltr.) Spartelmasse 799R 10 Spartelmasse hærder 791R 0,5 Grunder Mono93 66 Grunderfortynder TH93 30 Topcoat PCPUR 150 Topcoat hærder CS Topcoat fortynder CS ) Fortynder til rengøring genindvindes ikke, men afleveres til genbrugsstation i originale emballager. Der udledes max. 0,7 kg. VOC pr. time (grunder). H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening. 19) Beregning af afkasthøjde er foretaget med OML Point. For Glasuritprodukterne er VOC-udledningen dimensioneringsgivende for afkasthøjden. Beregningen er foretaget på baggrund af en VOC-udledning på 0,7 kg./time = 191 mg./sek. og B- værdien for blandingsfortyndere på 0,15 mg./m 3. Dette giver en spredningsfaktor på 19/0,15 = 1273 m 3 /sek. Da denne værdi overstiger 250 m 3 /sek., skal der udføres en OML-beregning jvf. Luftvejledningen, punkt For Dupontprodukterne er enkeltstoffet Methoxy-1-methyl-ethylacetat dimensionsgivende for afkasthøjden. Beregningen er foretaget på baggrund af en udledning af dette stof på 0,123 kg/time = 34,2 mg./sek. og B-værdien for stoffet på 0,01 mg/m 3. Dette giver en spredningsfaktor på 34,2/0,01 = 3424 m 3 /sek. Da denne værdi overstiger 250 m 3 /sek., skal der udføres en OML-beregning jvf. Luftvejledningen, punkt Afkastet er 7 m. over tag = 12 m. over terræn.

9 Blandingsfortyndere er, i flg. luftvejledningen, i klasse III med en emissionsgrænseværdi på 300 mg./normal m 3. Virksomheden udleder, med en udsugningskapacitet på m 3 /time, 43 mg./m 3. Emissionsgrænseværdien er således overholdt med en faktor 7. Methoxy-1-methyl-ethylacetat er et klasse II stof med en emissionsgrænseværdi på 100 mg/normal m 3. Virksomheden udleder, med en udsugningskapacitet på m 3 /time, 7,68 mg Methoxy-1- methyl-ethylacetat pr. m 3. Hvis det antages, at alle udledte VOC tilhører klasse II, vil virksomheden - med en udsugningskapacitet på m 3 /time - udlede 46 mg/m 3. Emissionsgrænseværdien er således overholdt med en faktor 2. Der er installeret to filtre på afkastet fra malekabinen. Først føres luften gennem et grovfilter, som er en glasfibermåtte fra firmaet Volz med en filtereffektivitet på 90-95%. Derefter føres luften gennem et Volz papirfilter (Andreafilter) med en filtereffektivitet på 98%(se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 9/12 Affald. 24) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af affald, samt EAK koder. Art EAK kode Max. mængde/år. Malingsstøv 10 kg. Malingsrester EAK kg. Spildfortynder EAK ltr. Filtre (grovfiltre - glasfiber) Papirfiltre (Andreafiltre) 24 stk. 24 stk. 25) Oplysninger om håndtering og oplagsmængder af affald. Art Håndtering Oplag. Malingsstøv Malingsstøv støvsuges op og bortskaffes som brændbart Ingen. affald. Malingsrester Opbevares i originale emballager, under tag, på befæstet 1 kg. areal (beton) uden afløb. Afleveres på kommunal genbrugsstation. Spildfortynder Opbevares i originale emballager, under tag, på befæstet 40 ltr. areal (beton) uden afløb. Afleveres på kommunal genbrugsstation. Filtre grovfiltre og papfiltre (Andreafiltre)) Bortskaffes som brændbart affald. Ingen. Jord og grundvand. 26) Malingsrester og spildfortyndere opbevares i originale emballager, under tag, på befæstede arealer (beton) uden afløb.

10 10/12 Andet. 27) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Bilag 5 Afsnit 1, A203 behandler en lang række processer, som ikke er relevante for virksomheden. Dette gælder fx. metallisering og pulverlakering. Det er således kun de aktiviteter, der specifikt er beskrevet i denne ansøgning, som er relevante Punkt 15. Kontrol af at emissionsgrænseværdierne for malingsstøv er overholdt. Støvemissionen er i flg. vilkårene i punkt 7 overholdt med en faktor 2-500, selv uden filtrering. Med en så lille emission i forhold til grænseværdierne, må de forudsættes overholdt, uden der skal foretages kontrolmålinger Punkt 16. Kontrol af at emissionsgrænseværdierne for VOC er overholdt. VOC-emissionen er, i flg. Luftvejledningen, overholdt med en faktor 2-7 afhængig af, hvilke produkter der anvendes. Med en så lille emission i forhold til grænseværdierne, må de forudsættes overholdt uden, at der skal foretages kontrolmålinger. 28) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Ingen. 29) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. Ingen Standardvilkår for vådmaleanlæg. Indretning og drift. 3) Ved malingspåføring skal døre, vinduer og porte til produktionslokalet være lukkede. Malearbejde udføres kun bag lukkede døre. Vinduer og porte findes ikke i malekabinen. 4) Døre og porte til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst luft skal tilpasses således, at der ved maling er undertryk under drift. Døre er tætsluttende. Ventilationsanlægget (indblæsning og udsugning) er indreguleret, så der er undertryk i malekabinen ved drift. Udsugning er forsynet med alarm for fald i udsugningskapaciteten. 5) Regenerering af spildfortynder. Virksomheden regenererer ikke spildfortynder. 6) Procesafkast hvor der er fastsat en emissionsgrænse. Virksomheden har ikke afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse. Se punkt 7. Luftforurening. Emissionsgrænseværdier. Vådmaleanlægget har en udsugningskapacitet på m 3 /time, og der anvendes max. 1 ltr. maling pr. time. Tørstofindholdet i de færdigblandede malinger i de to produktserier hhv. Glasurit og Dupont er opgivet i nedenstående tabel.

11 11/12 I modsætning til VOC, hvor opløsningsmidlerne vil fordampe helt, er det meget vanskeligt at fastslå, hvor stor en del af tørstoffet, der udsuges. Et kvalificeret gæt er 5 10% af tørstoffet i 1 ltr. maling. Dette medfører f.eks. for Glasurit Topcoat, at der udsuges mg. malingstøv pr. time i en luftmængde på m 3 = en emission på 5 mg/m 3. Der er altså tale om mængder under emissionsgrænseværdierne og disse beregninger gælder før malekabinens to filtre. (For nærmere beregningsdetaljer henvises til vedlagt bilag). 7) Parameter Glasurit Topcoat Forbrug kg. / time Tørstof Kg/time Malingsstøv mg. / time Zinkstøv mg. / time Epoxystøv mg. / time Parameter Forbrug kg. / time Tørstof Kg/time Malingsstøv mg. / time Zinkstøv mg. / time Epoxystøv mg. / time 1,33 1,06 0,798 0,371 Glasurit grunder Emission (mg./m 3 ) (topcoat) 10 3 (grunder) ,5 (grunder) Dupont Topcoatblandi ng Dupont grunderblanding 1,02 1,03 1,39 0,581 0,299 0,973 Dupont spartelmasse Emission (mg./m 3 ) (topcoat) 2 (grunder) 6 (spartelmasse) ,2 (grunder) ,009 (topcoat) Emissionsgrænseværdi (mg/ normal m 3 ) Emissionsgrænseværdi (mg./ normal m 3 ) 5 Alle emissionsgrænseværdierne er således overholdt, selv hvis der ikke er installeret filtre. Virksomheden anvender et 2 lags filter, dels et glasfiberfilter og dels et papirfilter af fabrikatet Volz med en effektivitet på 90-95% hhv. 98% (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4).

12 12/12 Overholdelse af B-værdier. Der udsuges m 3 luft pr. time og ifølge standardvilkår 10 skal afkasthøjden fra malekabinen fastsættes ud fra emissionsgrænseværdierne for støvet og ud fra den maksimale timeemission for blandingsfortynderene og individuelle dimensionsgivende flygtige organiske stoffer. Nedenfor beregnes spredningsfaktorer for de enkelte fraktioner, for at se hvilken emission, der er dimensionsgivende for malekabinens afkast. 9) Parameter Emissionsgrænseværdi (mg/ normal m 3 ) Spredningsfaktor mg./s (Kildestyrken/B-værdi) Malingsstøv ,08 Epoxystøv ,01 (4*) Polyurethanstøv - - 0,04 Zinkstøv ,06 Blandingsfortyndere, ,15 klasse III (VOC) Methoxy-1-methylethylacetat ,5 0,01 (klasse II) *Ved brug af egen beregnet emission af epoxystøv før filtret B-værdi mg./m 3 10) Afkasthøjde Det ses, at emissionen af flygtige organiske stoffer er dimensionsgivende for malekabinens afkast. B- værdierne for hhv. blandingsfortyndere ved brug af Glasuritprodukterne og for methoxy-1-methylethylacetat ved brug af Dupontprodukterne er overholdt ved en afkasthøjde på 12 meter over terræn, svarende til 7 meter over tag. Dette er eftervist ved OML-beregninger, der er vedlagt i bilag 5 Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt 19. Affald. Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt 25. Egenkontrol. 14) Filtrene i malekabinen inspiceres en gang om ugen for renseeffektivitet og utætheder. Filtrene rengøres med støvsugning ved behov og udskiftes, hvis der konstateres utætheder. 15) Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt ) Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt ) Driftsjournal Tidspunkt for eftersyn og / eller rengøring og vedligehold af filtre. Indkøb/forbrug af maling opgøres 1 gang pr. år.

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Djuma Industri A/S, Attrupvej 4, 8550 Ryomgaard

Djuma Industri A/S, Attrupvej 4, 8550 Ryomgaard 1 of 5 Djuma Industri A/S Ansøgning om miljøgodkendelse af metalliseringskabine, Jvf. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 om godkendelse af listevirksomhed Formål: Sikre kapacitet til at metallisere

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 1 Til Struer Kommune Hermed oplysninger til vurdering af eventuel miljøgodkendelsespligt (vurdering af eventuelt listepunkt) af Bang & Olufsens eksisterende energiproducerende anlæg. For overskuelighedens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Bilag 5 VOC 2. OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg. d. 15-4-2014

Bilag 5 VOC 2. OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg. d. 15-4-2014 d. 15-4-2014 Bilag 5 VOC 2 OML-beregninger for malekabine på Pilvads nye maskinværksted, Præstemosevej 2, 3480 Fredensborg Eksisterende produkter (Glasurit): VOC er dimensionsgivende (sammenholdes med

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Stena Recycling A/S Vissenbjerg

Stena Recycling A/S Vissenbjerg Den 7. juni 2016 Stena Recycling A/S Vissenbjerg Ansøgning om tillægsgodkendelse til etablering af nyt afkast fra spraydåseanlæg: Oplysninger om virksomheden jf. bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen A.

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE MILJØGODKENDELSE

TÅRNBY KOMMUNE MILJØGODKENDELSE TÅRNBY KOMMUNE MILJØGODKENDELSE SKIBBY JENSEN SMEDIE, FUGLEBÆKVEJ 6, 2770 KASTRUP, GIVET DEN 31.08.2015 0 Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skibby Jensen Smedie A/S Virksomhedens beliggenhed: Fuglebækvej

Læs mere

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev

Miljøgodkendelse. Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær Herlev Miljøgodkendelse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev 1 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn og adresse Gladsaxe Klip & Buk A/S Hørkær 5 2730 Herlev Matr. nr. 2 cd og 2 ce CVR nr. og p

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering, og drift af virksomheder, der foretager. forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering, og drift af virksomheder, der foretager. forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller UDKAST Bekendtgørelse om etablering, og drift af virksomheder, der foretager forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, 7 a, stk. 1, 78 a, stk. 2, 79

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk

Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby. Sendt via mail: syvsten@pc.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Syvsten Karosseri og Autolak Kennedyvej 14 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.01.2016 CVR-nummer 62774010 P-nummer 1002159168 e-doc journal nr. 13/020711 (TS) Virksomhed Richard Thomsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Næstved Pulverlakering a/s 2015

Miljøgodkendelse af Næstved Pulverlakering a/s 2015 Miljøgodkendelse af Næstved Pulverlakering a/s 2015 Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 www.naestved.dk Sagsnr. 09.02.01-P19-3-13 Sagsbehandler Kim A. W. Hansen Direkte 5588

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse af plasmaskæreanlæg og svejserobot. Langkjær Staalbyg as. Park Allé 66, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse af plasmaskæreanlæg og svejserobot. Langkjær Staalbyg as. Park Allé 66, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse af plasmaskæreanlæg og svejserobot Langkjær Staalbyg as Park Allé 66, 7480 Vildbjerg Dato 26. maj 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning...

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-2656

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-2656 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 8. december 2015 CVR-nummer 77 47 46 17 P-nummer 1002521551 e-doc journal nr. 13/030212 Miljøsagsnr. MIL-2656

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår

AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse af udvidet driftstid samt revurdering af godkendelse i henhold til standardvilkår Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. August 2011 J.nr.: NMK-10-00342 Ref.: Karin Christiansen/SMA AFGØRELSE i sag om Nytech A/S - Industrivej 1 - Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato:

Tilsynsrapport. Rustfri DK. Hjulsporet 4. CVR-nr: P-nr: Tilsynsdato: Tilsynsrapport Rustfri DK Hjulsporet 4 CVR-nr: 20995033 P-nr: 1007951465 Tilsynsdato: 16.06.2016 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 14.12.2015 CVR-nummer 27071708 P-nummer 1009767920 Virksomhed CP Auto Teknik V/Carsten Pedersen Adresse Møgelgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.10.2015 CVR-nummer 29215030 P-nummer 1011917247 e-doc journal nr. 13/027018 Virksomhed Vand og Teknik A/S Adresse

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover.

Månedlig kontrol af filter skal foretages og noteres. Det aftaltes på tilsynet, at det vil ske fremover. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordmark Maskinfabrik A/S Kjeldgaardsvej 10 9300 Sæby mjm@nordmark-maskinfabrik.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.10.2015 CVR-nummer 31309514 P-nummer 1003031620 Virksomhed Hustømrernes A/S Adresse Katrinebjergvej 117 Postnummer

Læs mere

Ved meddelelsen af denne godkendelse bortfalder virksomhedens miljøgodkendelse af 19. februar 1986.

Ved meddelelsen af denne godkendelse bortfalder virksomhedens miljøgodkendelse af 19. februar 1986. Linddana A/S Ølholm Bygade 70 7160 Tørring Cvr-nr: 14157204 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via:

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A-10 Auto Energivej 17 9300 Sæby Att.: Jan Hugo Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via:

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17-09-2015 CVR-nummer 30726014 P-nummer 1013479387 Virksomhed P. S. Industrilakering A/S Adresse Industrivej 22

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Varo Specialmaskiner A/S

Miljøgodkendelse. Varo Specialmaskiner A/S Miljøgodkendelse Varo Specialmaskiner A/S Juni 2011 Indhold 1. Resumé... 4 2. Miljøgodkendelse... 5 3. Vilkår... 5 3.1. Generelt... 5 3.2. Indretning... 5 3.3. Luft... 6 3.3.1. Emissionsgrænseværdier...

Læs mere

a. Emmisionsmålingerne jf. miljøgodkendelsens vilkår 51, 58 og 59 gennemføres og afrapporteres inden 1. marts 2016.

a. Emmisionsmålingerne jf. miljøgodkendelsens vilkår 51, 58 og 59 gennemføres og afrapporteres inden 1. marts 2016. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn ME Production A/S Sandholm 7 9900 Frederikshavn Att. Casper Nielsen (Fremsendt på e-mail:cpn@meproduction.dk) Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.03.2016 CVR-nummer 88747518 P-nummer 1002801761 Virksomhed Mazda & Suzuki v/kaj Hansen Adresse Tinghøjvej 92

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Miljøgodkendelse. ME Production A/S Att. Simon Kirkelund (fremsendt på e-mail: sik@meproduction.dk) Virksomhedens navn:

Miljøgodkendelse. ME Production A/S Att. Simon Kirkelund (fremsendt på e-mail: sik@meproduction.dk) Virksomhedens navn: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn ME Production A/S Att. Simon Kirkelund (fremsendt på e-mail: sik@meproduction.dk) Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 19. August 2015. Godkendt: Per Eriksen Ingeniør. Projektor A/S

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Dato: 19. August 2015. Godkendt: Per Eriksen Ingeniør. Projektor A/S MILJØGODKENDELSE Godkendelsen omfatter hele virksomheden. Projektor A/S Dato: 19. August 2015 Godkendt: Per Eriksen Ingeniør Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.12.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1003352380 Virksomhed Forsorgshjemmet Østervang Adresse Trankær Mosevej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.04.2016 CVR-nummer 66426114 P-nummer 1002231074 Virksomhed Dalmatic Lystrup A/S / TNV-ELECTRONIC A/S Adresse

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via:

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej 108 9300 Sæby Att.: Martin Thomsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

THYBORØN STEVEDORE A/S

THYBORØN STEVEDORE A/S September 2014 THYBORØN STEVEDORE A/S Ansøgning om miljøgodkendelse PROJEKT Ansøgning om miljøgodkendelse Projekt nr. 218662 Dokument nr. 1212536458 Version 3 Udarbejdet af LEC Kontrolleret af JVP Godkendt

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail:

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Auto Service Hans Baghs Vej 30 9990 Skagen Att.: Kurt Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Autoopretning Vendsyssel ApS Suderbovej 14 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1)

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1) (Den sammensatte version) BEK 699 af 24/06/2011 + BEK 454 af 30/04/2013 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.1) I medfør af 7, stk. 1, 7 b, 16, stk. 1

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN For yderligere oplysinger kontakt kommunes miljøafdeling. Udviklet i samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og HANSENBERG HANSENBERG Illustrator: Daniel Nielsen. Layout og design:

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 16.08.2016 CVR-nummer 32274943 P-nummer 1015357513 Virksomhed Tilst Bilcenter ApS Adresse Græsvangen 10 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 4. november 2015 Journalnr. 13/029000 CVR 89335310 Virksomhed Adresse Tranebjerg Tømrer- og Snedkerforretning

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Miljø og Natur Sagsbehandler: Hanne Larsen Direkte tlf.: 74929209 Mail: HAL@toender.dk Sags id.: 09.02.01-K08-4-15 Ks: MM 29. september 2015 Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af udvidelse og ændring

Læs mere

Virksomhederne skal være mere påpasselig, når spildolie hældes over i spildolietanken

Virksomhederne skal være mere påpasselig, når spildolie hældes over i spildolietanken Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Volkswagen Frederikshavn, A/S Knud Uggerhøj Søndergade 246 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse. Planova Shop System ApS. Bøjdenvejen 109 5750 Ringe

Miljøgodkendelse. Planova Shop System ApS. Bøjdenvejen 109 5750 Ringe Miljøgodkendelse Planova Shop System ApS Bøjdenvejen 109 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til Planova Shop System ApS, Bøjdenvejen 109, 5750 Ringe. Der gives godkendelse til

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Anmeldelse af autoværksted

Anmeldelse af autoværksted Sendes til: Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Anmeldelse af autoværksted Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til miljøafdelingen. Det samme gælder, hvis

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.08.2015 CVR-nummer 32876498 P-nummer 1016068310 Virksomhed Adresse Bovbjerg Autoteknik v/nick Bovbjerg Engtoften

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed I medfør af 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 537 af 29. april

Læs mere

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup 31. august 2011 %/0)1!*1)*(* 2 3,!"#$% & '( )*(( +'( )*(( -. + )% )*(( ", )%)*() 4. " 52!" 65.2 '1*/()(7

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 16.02.2016 CVR-nummer 33045972 P-nummer 1001768610 e-doc journal nr. 13/020968 TS Virksomhed Adresse Alu-Danica

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.09.2015 CVR-nummer 27565174 P-nummer 1002367437 e-doc journal nr. 13/027588 Virksomhed Thomas Svendsen Autoreparation

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere