Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6. Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. 2.1 Anvendelsesområder."

Transkript

1 1/12 d Bilag 6 Miljøteknisk beskrivelse Ansøgning om miljøgodkendelse af maskinfabrikation. Indhold. Hovedaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 2 A205: 2.1. Anvendelsesområder Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold Ansøgningskrav Standardvilkår. Biaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 1 A203: 1.3. Ansøgningskrav Standardvilkår for vådmaleanlæg. Bilag 1. Oversigtskort. Bilag 2. Situationsplan. Bygningsplacering med angivelse af virksomhedens indretning. Bilag 3. Kloakplan. 2.1 Anvendelsesområder. I nedenstående tabel er angivet de anvendelsesområder, der benyttes i produktionen. Kun forhold vedrørende disse processer er relevante for ansøgningen: 3) Afkortning af stangmaterialer af jern, stål og metal ved savning. 4) Drejning, boring og fræsning af jern, stål og metal. 6) Svejsning ved metoderne MIG/MAG (CO2 og argon-svejsning). 2.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold. I nedenstående tabel er angivet de miljøforhold, der er relateret til processer, som benyttes i produktionen. Kun disse miljøforhold anses for relevante for ansøgningen. Væsentligste miljøforhold Luftforurening Støj Affald Risiko for jord, grundvand eller overfladevand Kilde til forurening eller gene Olietågeaerosol fra anvendelse af køle-smøremiddel ved drejning, boring og fræsning. Svejserøg. Slibning. Ingen af de nævnte kilder er relevante. Eneste mulige støjkilder er: Udsugning. Kun i driftstiden. Kørsel. Kun i driftstiden. Fraskær, herunder stål og metalskrot. Køle-smøremidler opbruges helt og kasseres ikke. Rester af savning (eller anden spåntagende bearbejdning) af stangmaterialer, fraktioneret efter metaltype. Spildolie (hydraulikolie). Alle affaldssegmenter opbevares under tag, på befæstede arealer (beton) uden afløb.

2 2/ Ansøgningskrav. A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold. 1) Ansøger Navn Adresse Telefonnr. 2) Virksomheden Navn Adresse Matrikelnr. CVR nr. Pilvad A/S v/ Erik Pilvad Bakkegårdsvej , DK-3050 Humlebæk Pilvad A/S Præstemosevej2-4, DK-3480 Fredensborg 7d, Asminderød By, Asminderød P nr. 3) Ejer af ejendommen hvorpå virksomheden er beliggende Identisk med ansøger 4) Kontaktperson for virksomheden Navn Adresse Telefonnr. Erik Pilvad Bakkegårdsvej , DK 3050 Humlebæk B. Oplysninger om virksomhedens art. 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2 for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. Hovedaktivitet Bilag 5, afsnit 2 A205 Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på m 2 eller Biaktivitet derover. Bilag 5, afsnit 1 A203 Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Virksomhedens maksimale afkast af opløsningsmidler er ca. 1 kg. pr. time, og aktiviteten er derfor kun omfattet af ansøgningen, fordi den er biaktivitet til en godkendelsespligtig hovedaktivitet jf. bilag 5, afsnit 2. 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Virksomheden er ikke tidligere godkendt, men bliver godkendelsespligtig på grund af flytning til lokaler > 1000 m 2. Der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. 7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt angives. Det ansøgte projekt er permanent. C. Oplysninger om etablering. 8) Oplysninger om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer Udvidelser Der skal ikke foretages bygningsmæssige udvidelser. Ændringer Der skal ikke foretage bygningsmæssige ændringer, bortset fra at der evt. skal flyttes et antal lette skillevægge. 9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder, herunder udvidelser og ændringer jf. lovens 36, og for start af virksomhedens drift. Ikke relevant.

3 3/12 D. Oplysning om virksomhedens placering og driftstid. 10) Oversigtplan med angivelse af virksomhedens placering. Nord er angivet. Oversigtkort 1:2000 Bilag 1. 11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelse. Lokaliteten er valgt ud fra, at der kan opnås ændring af miljøklassen til klasse 4. Bygningerne har en god indretning til virksomhedens produktion, der medfører at alle aktiviteter, kan samles på én adresse. 12) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. Daglig driftstid 07:15-15:15 Driftstid for fredag 07:15-14:45 Drift for lør/søn og helligdage Ingen. 13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Indkørsel 1 Kun personbiler stk./dag. Indkørsel 2 Varebiler under 3500 kg. totalvægt stk./dag. Lastvogne over 3500 kg. totalvægt. 3 5 stk./dag. Indkørsel 3 Anvendes ikke. I betragtning af at kørslen vil foregå indenfor driftstiden i dagtimerne, samt den beskedne forekommende varetransport, vurderes der ikke at være nogen væsentlig støjbelastning af tilkørslerne. E. Situationsplaner over virksomhedens indretning. 14) Ansøgningen ledsages af situationsplaner, der viser flg.: Placering af bygninger og andre dele af virksomheden. Bilag 2 Placering af luftafkast. Bilag 2 Virksomhedens afløbsforhold. Bilag 3 Interne transportveje. Bilag 2 Placering af råvarer, hjælpestoffer og affald samt overjordisk olietank. Bilag 2 F. Beskrivelse af virksomhedens produktion. 15) Oplysninger om art, forbrug og oplag af råvarer og væsentlige hjælpestoffer, herunder kølesmøremidler. Hvis virksomheden genanvender metalaffald fra bearbejdning af pladematerialer og afkortning af stangmaterialer på virksomheden, skal det oplyses i hvilket omfang. Råvarer / hjælpestoffer Forbrug (max. pr. år) Oplag (max.) Alm. stål 5 tons 1 ton. Rustfrit stål 40 tons. 5 tons. Køle / smøremidler 600 ltr. 200 ltr. tromle Hydraulikolie. Virksomheden forbruger ca. 100 ltr. olie pr. år til smøring af eget produktionsapparat. Resten indgår i virksomhedens produkter. Fx ltr. 200 ltr. i tromler gear. Virksomheden genanvender ikke metalskrot. Det bortskaffes gennem godkendt indsamler. 16) Oplysning om processer, hvor der anvendes køle-smøremidler, f.eks. drejning, boring, fræsning, høvling og slibning m.m. samt oplysninger om eksterne afkast fra processerne. Savning, drejning, boring og fræsning. Afkast aerosoler bilag 2 17) Oplysninger om støvfrembringende processer som slibning, samt oplysninger om eksterne afkast og eventuelle oplag af brugte støvfiltre. Slibning. Slibning forekommer ikke ifm. virksomhedens produktion. Der slibes kun sporadisk, sammenlagt ca. 1 time pr. mdr. Udsugning ifm. slibning er ført til filter og afkast for svejserøg. Der forefindes ikke oplag af brugte støvfiltre. Støvfilteret skiftes kun meget sjældent. Afkast svejsning bilag 2

4 4/12 18) Oplysning om eventuelle olietanke, herunder til motorbrændstof. Overjordisk dieselolietank på 1220 ltr. fra år H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening. 19) Oplysning om emissioner fra eksterne afkast fra processer, hvor der dannes olietågeaerosoler, f.eks. drejning, boring, fræsning høvling og slibning m.m. Oplysninger om filtertyper eller kombinationer af filtertyper, f.eks. cyklon, pose-, lamel-, stål- og/eller absolutfilter, jf. vilkår 18 og 4. Drejning, boring og fræsning. Udsugningskapaciteten for olietågeaerosoler er 5000 m 3 /time. Installation forsynes med et forfilter på hver maskine og efterfølgende et polypropylen filter af typen Geovent GFO XT-6 på centralanlægget, der i flg. producenten har en effektivitet på 99,9%. Udsugningen forsynes med et afkast 3 m. over tag = 8 m. over terræn (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 20) Slibning. Slibning er ikke en del af produktionsprocessen og forekommer kun sporadisk. Udsugningen er koblet til svejseudsugningen. Installationen er forsynet med et filter af typen Geovent og i kombination (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 21) Svejsning. Et svejsested. Udsugningskapaciteten er 2100 m 3 /time. Installationen er forsynet med et posefilter af typen Geovent GF-4, der i flg. producenten har en effektivitet på 99%. Udsugningen er forsynet med et afkast på 1 m. over tag = 6 m. over terræn (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). Spildevand. 28) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Virksomheden genererer ikke og søger ikke tilladelse til afledning af produktionsspildevand. Udelukkende husspildevand afledes til kloak. 29) Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer havet eller andet. Udledes til kloak. 30) Oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde. Ikke relevant. Støj. 31) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs aktiviteter, og oplysning om planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger. Produktion. Der forekommer ikke udendørs produktion eller andre aktiviteter med støjende eller vibrerende udstyr. Kørsel. Se pkt. 13. Bortset fra kørsel ifm. af- og pålæsning af vareleverancer, vil der ikke forekomme intern transport på området. Udsugning. Ventilatorer for udsugning vil enten blive placeret under tag eller blive monteret støjdæmpede, fx. lydbox.

5 5/12 Affald. 32) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. for farligt affald angives EAK-koderne. Affaldskategori. EAK koder Max. mængde pr. år. Brændbart 7 tons Metalskrot EAK tons Olierester EAK ltr. Lysstofrør EAK stk. 33) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden. Affaldskategori. Håndtering /opbevaring Max oplag Dagrenovation Opbevares i container og bortskaffes via kommunens 200 kg. indsamlingsordning for dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Brændbart Opbevares i stålcontainer der afhentes 2-3 gange pr. 400 kg. måned af godkendt indsamler Metalskrot Opbevares i vandtætte kasser, under tag, på befæstet 1 1,5 tons areal (beton) uden afløb. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. Hydraulikolierester Opbevares i 200 ltr. tromle på befæstet areal (beton) 200 ltr. uden afløb. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. Lysstofrør Afleveres på lokal genbrugsstation. 25 stk. Jord og grundvand. 34) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og oplagring af forurenende stoffer, herunder oplysninger om, hvorvidt nedennævnte arealer er befæstede eller ej, samt om arten af befæstning. Oplysningerne gives for arealer til: Oplag af køle-smøremidler: Køle-smøremidler opbevares og anvendes indendørs på befæstede arealer (betongulv) uden afløb til kloak. Oplag af olieprodukter: Olieprodukter opbevares i ståltromler, og anvendes indendørs på befæstede arealer (betongulv) uden afløb til kloak. Olierester opbevares i ståltromler, under tag på befæstet areal (beton) uden afløb til kloak. Oplag af filtermateriale: Der er ikke oplag af filtermaterialer. Oplag af stål og metalskrot: Stål og metalskrot opbevares i vandtætte kasser, under tag og på befæstede arealer (beton) uden afløb til kloak. Oplag af motorbrændstof: Opbevares i overjordisk tank. Påfyldningsområde er på befæstet areal (beton) og forsynet med olieudskiller.

6 6/12 Andet. 35) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Bilag 5 Afsnit 2, A205 behandler en lang række processer, som ikke er relevante for virksomheden. Dette gælder fx. klipning, plasma- eller laserbearbejdning. Det er således kun de aktiviteter, der specifikt er beskrevet i denne ansøgning, der er relevante. 36) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Ingen. 37) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. Ingen Standardvilkår. Luftforurening. 3) Svejseprocesser, filter. Det installerede filter har i flg. producenten en effektivitet på 99%. Filteret vedligeholdes i flg. producentens anvisninger (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4) 4) Olietågeaerosoler. Grænseværdien på 1 mg./m 3 for mineralske olietågeaerosoler forudsættes overholdt ved installation af forfiltre ved hver maskine samt et efterfølgende filter på centralanlægget. I flg. producenten har filteret en effektivitet på 99,9% (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 5) Slibestøv. Der er installeret et posefilter med en effektivitet på 99% i flg. producenten. Emissiongrænseværdien på 5 mg./m3 forudsættes således overholdt (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 6) Afkasthøjde. Afkasthøjden for afkast med olietågeaerosoler er 3 meter over tag og 8 meter over terræn. Afkasthøjden for slibning og svejsning er 1 meter over tag og 6 meter over terræn. 7) Udsugningskapaciteten for olietågeaerosoler er 5000 m 3 /time. Kapaciteten for slibning/svejsning er 2100 m3/time. Der er således ikke krav om, at der indrettes målesteder. 8) Svejserøg. Virksomheden foretager MIG- og MAG-svejsning i alm. og rustfrit stål på ét svejsested. Dette stiller i henhold til tabel 1 krav om et afkast på 1 m. over tag. Skæring med laser, plasma eller flamme foretages hos underleverandører. 9) Samtidighed, svejsning og/eller laser, plasma, flammeskæring. Forekommer ikke. Affald. 10) Metalaffald, genanvendelse. Virksomheden genanvender ikke metalaffald. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. 11) Spildolie. Brugt hydraulikolie opbevares i 200 ltr. tromle. Afhentes ved behov af godkendt indsamler. 12) Filterstøv/brugte filtre. Brugte støvfiltre forekommer i begrænset omfang. Brugte støvfiltre bortskaffes som brændbart affald.

7 7/12 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand. 13) Maskinproduktion. Foregår på betongulv uden afløb. 14) Metalaffald. Opbevares i vandtætte containere, under tag, på befæstet areal (beton) uden afløb. 15) Rensetromle. Ikke relevant. 16) Olie og kølesmøremidler. Rene hydraulikolier og køle-smøremidler opbevares i 200 ltr. tromle under tag, på befæstet areal (beton) uden afløb. 17) Påfyldning af olieprodukter (motorbrændstof). Virksomheden råder over en overjordisk tank til påfyldning af brændstof til køretøjer (gaffeltrucks). Påfyldning sker på befæstet areal forsynet med olieudskiller. Tanken er sikret mod påkørsel. Egenkontrol. 18) Filtre serviceres efter leverandørens anvisninger og kontrolleres visuelt 1 gang månedligt. 19) Samlet udsugningsmængde fra maskiner der anvender køle/smøremidler er 5000 m 3 /time 20) Samlet udsugningsmængde af slibning og svejsning er 2100 m 3 /time. 21) Prøvetagning og analyse er ikke relevant. 22) Driftsjournaler. Tidspunkt for eftersyn/vedligehold/udskiftning af filtre. Fejl og korrigerende handlinger. Opgørelse over bortskaffelse af affald gennem godkendte indsamlere eller via kommunal genbrugsplads.

8 8/12 Biaktivitet jf. Bek 486 af 25/5 2012, bilag 5 Afsnit 1 A203. Som biaktivitet foretager virksomheden overfladebehandling af jern og stålemner, som er omfattet af bilag 5, Afsnit 1, A 203. Kun de nedenstående punkter under 1.3. Ansøgningskrav og Standardvilkår er medtaget. Dette skyldes enten at punktet allerede er besvaret under hovedaktivitetens ansøgningskrav, eller fordi den beskrevne proces ikke foretages på virksomheden og dermed ikke er relevant. Virksomheden anvender udelukkende et stationært vådmaleanlæg, hvor en eller tokomponente opløsningsholdige malinger påføres med pneumatisk sprøjtning, også kaldet lavtrykssprøjtning / sprøjtning med luftforstøvning Ansøgningskrav. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion. Virksomheden anvender pt. Glasuritprodukter i malekabinen, men i fremtiden vil virksomheden evt. overgå til at anvende nogle tilsvarende produkter fra Dupont. Virksomheden ønsker, at miljøgodkendelsen kan åbne mulighed for anvendelse af begge produktserier. 14) Oplysninger om art og forbrug af råvarer og væsentlige hjælpestoffer. Type Betegnelse (Glasurit) Forbrug pr. år (ltr.) Topcoat 68 2K CV 151 Topcoat hærder Activator Primer (grunder) Etch primer 66 Fortynder (til topcoat og grunder) Svesolv A28 50 Fortynder (til rengøring af sprøjter mm.) Cellulose fortynder 160 Type Betegnelse (Dupont) Forbrug pr. år (ltr.) Spartelmasse 799R 10 Spartelmasse hærder 791R 0,5 Grunder Mono93 66 Grunderfortynder TH93 30 Topcoat PCPUR 150 Topcoat hærder CS Topcoat fortynder CS ) Fortynder til rengøring genindvindes ikke, men afleveres til genbrugsstation i originale emballager. Der udledes max. 0,7 kg. VOC pr. time (grunder). H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger. Luftforurening. 19) Beregning af afkasthøjde er foretaget med OML Point. For Glasuritprodukterne er VOC-udledningen dimensioneringsgivende for afkasthøjden. Beregningen er foretaget på baggrund af en VOC-udledning på 0,7 kg./time = 191 mg./sek. og B- værdien for blandingsfortyndere på 0,15 mg./m 3. Dette giver en spredningsfaktor på 19/0,15 = 1273 m 3 /sek. Da denne værdi overstiger 250 m 3 /sek., skal der udføres en OML-beregning jvf. Luftvejledningen, punkt For Dupontprodukterne er enkeltstoffet Methoxy-1-methyl-ethylacetat dimensionsgivende for afkasthøjden. Beregningen er foretaget på baggrund af en udledning af dette stof på 0,123 kg/time = 34,2 mg./sek. og B-værdien for stoffet på 0,01 mg/m 3. Dette giver en spredningsfaktor på 34,2/0,01 = 3424 m 3 /sek. Da denne værdi overstiger 250 m 3 /sek., skal der udføres en OML-beregning jvf. Luftvejledningen, punkt Afkastet er 7 m. over tag = 12 m. over terræn.

9 Blandingsfortyndere er, i flg. luftvejledningen, i klasse III med en emissionsgrænseværdi på 300 mg./normal m 3. Virksomheden udleder, med en udsugningskapacitet på m 3 /time, 43 mg./m 3. Emissionsgrænseværdien er således overholdt med en faktor 7. Methoxy-1-methyl-ethylacetat er et klasse II stof med en emissionsgrænseværdi på 100 mg/normal m 3. Virksomheden udleder, med en udsugningskapacitet på m 3 /time, 7,68 mg Methoxy-1- methyl-ethylacetat pr. m 3. Hvis det antages, at alle udledte VOC tilhører klasse II, vil virksomheden - med en udsugningskapacitet på m 3 /time - udlede 46 mg/m 3. Emissionsgrænseværdien er således overholdt med en faktor 2. Der er installeret to filtre på afkastet fra malekabinen. Først føres luften gennem et grovfilter, som er en glasfibermåtte fra firmaet Volz med en filtereffektivitet på 90-95%. Derefter føres luften gennem et Volz papirfilter (Andreafilter) med en filtereffektivitet på 98%(se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4). 9/12 Affald. 24) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af affald, samt EAK koder. Art EAK kode Max. mængde/år. Malingsstøv 10 kg. Malingsrester EAK kg. Spildfortynder EAK ltr. Filtre (grovfiltre - glasfiber) Papirfiltre (Andreafiltre) 24 stk. 24 stk. 25) Oplysninger om håndtering og oplagsmængder af affald. Art Håndtering Oplag. Malingsstøv Malingsstøv støvsuges op og bortskaffes som brændbart Ingen. affald. Malingsrester Opbevares i originale emballager, under tag, på befæstet 1 kg. areal (beton) uden afløb. Afleveres på kommunal genbrugsstation. Spildfortynder Opbevares i originale emballager, under tag, på befæstet 40 ltr. areal (beton) uden afløb. Afleveres på kommunal genbrugsstation. Filtre grovfiltre og papfiltre (Andreafiltre)) Bortskaffes som brændbart affald. Ingen. Jord og grundvand. 26) Malingsrester og spildfortyndere opbevares i originale emballager, under tag, på befæstede arealer (beton) uden afløb.

10 10/12 Andet. 27) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Bilag 5 Afsnit 1, A203 behandler en lang række processer, som ikke er relevante for virksomheden. Dette gælder fx. metallisering og pulverlakering. Det er således kun de aktiviteter, der specifikt er beskrevet i denne ansøgning, som er relevante Punkt 15. Kontrol af at emissionsgrænseværdierne for malingsstøv er overholdt. Støvemissionen er i flg. vilkårene i punkt 7 overholdt med en faktor 2-500, selv uden filtrering. Med en så lille emission i forhold til grænseværdierne, må de forudsættes overholdt, uden der skal foretages kontrolmålinger Punkt 16. Kontrol af at emissionsgrænseværdierne for VOC er overholdt. VOC-emissionen er, i flg. Luftvejledningen, overholdt med en faktor 2-7 afhængig af, hvilke produkter der anvendes. Med en så lille emission i forhold til grænseværdierne, må de forudsættes overholdt uden, at der skal foretages kontrolmålinger. 28) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Ingen. 29) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. Ingen Standardvilkår for vådmaleanlæg. Indretning og drift. 3) Ved malingspåføring skal døre, vinduer og porte til produktionslokalet være lukkede. Malearbejde udføres kun bag lukkede døre. Vinduer og porte findes ikke i malekabinen. 4) Døre og porte til det fri skal være tætsluttende. Forholdet mellem udsuget luft og indblæst luft skal tilpasses således, at der ved maling er undertryk under drift. Døre er tætsluttende. Ventilationsanlægget (indblæsning og udsugning) er indreguleret, så der er undertryk i malekabinen ved drift. Udsugning er forsynet med alarm for fald i udsugningskapaciteten. 5) Regenerering af spildfortynder. Virksomheden regenererer ikke spildfortynder. 6) Procesafkast hvor der er fastsat en emissionsgrænse. Virksomheden har ikke afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse. Se punkt 7. Luftforurening. Emissionsgrænseværdier. Vådmaleanlægget har en udsugningskapacitet på m 3 /time, og der anvendes max. 1 ltr. maling pr. time. Tørstofindholdet i de færdigblandede malinger i de to produktserier hhv. Glasurit og Dupont er opgivet i nedenstående tabel.

11 11/12 I modsætning til VOC, hvor opløsningsmidlerne vil fordampe helt, er det meget vanskeligt at fastslå, hvor stor en del af tørstoffet, der udsuges. Et kvalificeret gæt er 5 10% af tørstoffet i 1 ltr. maling. Dette medfører f.eks. for Glasurit Topcoat, at der udsuges mg. malingstøv pr. time i en luftmængde på m 3 = en emission på 5 mg/m 3. Der er altså tale om mængder under emissionsgrænseværdierne og disse beregninger gælder før malekabinens to filtre. (For nærmere beregningsdetaljer henvises til vedlagt bilag). 7) Parameter Glasurit Topcoat Forbrug kg. / time Tørstof Kg/time Malingsstøv mg. / time Zinkstøv mg. / time Epoxystøv mg. / time Parameter Forbrug kg. / time Tørstof Kg/time Malingsstøv mg. / time Zinkstøv mg. / time Epoxystøv mg. / time 1,33 1,06 0,798 0,371 Glasurit grunder Emission (mg./m 3 ) (topcoat) 10 3 (grunder) ,5 (grunder) Dupont Topcoatblandi ng Dupont grunderblanding 1,02 1,03 1,39 0,581 0,299 0,973 Dupont spartelmasse Emission (mg./m 3 ) (topcoat) 2 (grunder) 6 (spartelmasse) ,2 (grunder) ,009 (topcoat) Emissionsgrænseværdi (mg/ normal m 3 ) Emissionsgrænseværdi (mg./ normal m 3 ) 5 Alle emissionsgrænseværdierne er således overholdt, selv hvis der ikke er installeret filtre. Virksomheden anvender et 2 lags filter, dels et glasfiberfilter og dels et papirfilter af fabrikatet Volz med en effektivitet på 90-95% hhv. 98% (se filterspecifikationer i miljøgodkendelsens bilag 4).

12 12/12 Overholdelse af B-værdier. Der udsuges m 3 luft pr. time og ifølge standardvilkår 10 skal afkasthøjden fra malekabinen fastsættes ud fra emissionsgrænseværdierne for støvet og ud fra den maksimale timeemission for blandingsfortynderene og individuelle dimensionsgivende flygtige organiske stoffer. Nedenfor beregnes spredningsfaktorer for de enkelte fraktioner, for at se hvilken emission, der er dimensionsgivende for malekabinens afkast. 9) Parameter Emissionsgrænseværdi (mg/ normal m 3 ) Spredningsfaktor mg./s (Kildestyrken/B-værdi) Malingsstøv ,08 Epoxystøv ,01 (4*) Polyurethanstøv - - 0,04 Zinkstøv ,06 Blandingsfortyndere, ,15 klasse III (VOC) Methoxy-1-methylethylacetat ,5 0,01 (klasse II) *Ved brug af egen beregnet emission af epoxystøv før filtret B-værdi mg./m 3 10) Afkasthøjde Det ses, at emissionen af flygtige organiske stoffer er dimensionsgivende for malekabinens afkast. B- værdierne for hhv. blandingsfortyndere ved brug af Glasuritprodukterne og for methoxy-1-methylethylacetat ved brug af Dupontprodukterne er overholdt ved en afkasthøjde på 12 meter over terræn, svarende til 7 meter over tag. Dette er eftervist ved OML-beregninger, der er vedlagt i bilag 5 Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt 19. Affald. Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt 25. Egenkontrol. 14) Filtrene i malekabinen inspiceres en gang om ugen for renseeffektivitet og utætheder. Filtrene rengøres med støvsugning ved behov og udskiftes, hvis der konstateres utætheder. 15) Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt ) Se under 1.3. Ansøgningskrav, punkt ) Driftsjournal Tidspunkt for eftersyn og / eller rengøring og vedligehold af filtre. Indkøb/forbrug af maling opgøres 1 gang pr. år.

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed I medfør af 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 537 af 29. april

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Ringsted Autoophug Aps. Sorøvej 89 4100 Ringsted

Ringsted Autoophug Aps. Sorøvej 89 4100 Ringsted Ansøgning om miljøgodkendelse: side 1 Ansøgning om miljøgodkendelse for: Sorøvej 89 4100 Ringsted Denne ansøgning er udarbejdet af: Poul Jørgensen Nørskov Miljøteknik Aps tlf. 20 33 43 67 e-mail: Poul@isostandard.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Miljøgodkendelse. Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup

Miljøgodkendelse. Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup Miljøgodkendelse Carsø A/S Klokkestøbervej 15 9490 Pandrup November 2010 1 Miljøgodkendelse af metalforarbejdende virksomhed Miljøgodkendelsen af metalforarbejdende virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften 6 8722 Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: 20004630) Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Christina Hedegaard Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Gardit A/S Malerpladsen 4, 5330 Munkebo Matr. nr.: 87a, Munkebo By, Munkebo. Overfladebehandling af stålkonstruktioner

Miljøgodkendelse af Gardit A/S Malerpladsen 4, 5330 Munkebo Matr. nr.: 87a, Munkebo By, Munkebo. Overfladebehandling af stålkonstruktioner Miljøgodkendelse af Gardit A/S Malerpladsen 4, 5330 Munkebo Matr. nr.: 87a, Munkebo By, Munkebo CVR-nr.: 28 09 97 03 P-nummer: 1014437963 Overfladebehandling af stålkonstruktioner 17. september 2014 Mikkel

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Ver.: 3.6, 20-11-12, LMJE

Ver.: 3.6, 20-11-12, LMJE Denne miljøgodkendelse er udarbejdet af. Sagsbehandler: Lisbeth Møller Jensen Sagsnummer: 12/61806 Kvalitetssikret af: Troels Dahl Miljøgodkendelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Fremstilling af produkter i fiberbeton og støbeforme Norgesvej 4-8, 7480 Vildbjerg Sagsnr.:09.02.00-P19-11-15 Dato:9. juli 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Danclean ApS Ulvehøjvej 6 8670 Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse i henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Miljøgodkendelse. AutoRecycle ApS, Bytoften 7, 4000 Roskilde August 2015

Miljøgodkendelse. AutoRecycle ApS, Bytoften 7, 4000 Roskilde August 2015 Miljøgodkendelse AutoRecycle ApS, Bytoften 7, 4000 Roskilde August 2015 1 By Kultur og og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Miljøgodkendelse af miljøbehandling

Læs mere

A. Ansøger og ejerforhold

A. Ansøger og ejerforhold A. Ansøger og ejerforhold 1 Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Meldgaard Miljø A/S Askelund 10, 6200 Aabenraa Tlf.: 74337200 2 Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og SVR- og P-nummer. 3 Navn,

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Miljøgodkendelse. JAI Overfladebehandling A/S. Sverigesvej 1-3, 7480 Vildbjerg

Miljøgodkendelse. JAI Overfladebehandling A/S. Sverigesvej 1-3, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. december 2013 Sagsnr.: 09.00.00-P19-33-07 Miljøgodkendelse Sverigesvej 1-3, 7480 Vildbjerg Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse Hydro Aluminium Tønder A/S Bygmestervej 7 6270 Tønder Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929209 Mail: HAL@toender.dk Sags id.: 09.02.01-P19-4-11 Ks: CJO 8. august 2013 Påbud

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

BAC Corrosion Control A/S. Miljøgodkendelse til etablering af malerhal og værksted. Marts 2013

BAC Corrosion Control A/S. Miljøgodkendelse til etablering af malerhal og værksted. Marts 2013 BAC Corrosion Control A/S Miljøgodkendelse til etablering af malerhal og værksted Marts 2013 Roskilde J.nr. MST-1270-00810 Ref. Amj/kalar Den 21. marts 2013 MILJØGODKENDELSE TILLÆG For: BAC Corrosion

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Ver.: 3.8, 02-10-13, TDAH

Ver.: 3.8, 02-10-13, TDAH Denne reviderede miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse og ændringer, er udarbejdet af. Sagsbehandler: Anne-Mette Kildegård Andersen Sagsnummer: 14/39116 Kvalitetssikret af: Troels Dahl Miljøgodkendelsen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Hassellunden 10, 2765 Smørum

Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse Hassellunden 10, 2765 Smørum november 2012 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup.

Miljøgodkendelse til oplagring af farligt affald og klinisk risikoaffald hos Schmidt Logistics A/S, Brydehusvej 30A, 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Schmidt Logistics A/S Brydehusvej 30A 2750 Ballerup Cvr. nr. 12600607 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 19. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Ver.: 3.7, 04-01-13, LMJE

Ver.: 3.7, 04-01-13, LMJE Denne reviderede miljøgodkendelse af SCHMIEDMANN NORDBORG A/S er udarbejdet af. Sagsbehandler: Anne-Mette Kildegård Andersen Sagsnummer: 12/50901 Kvalitetssikret af: Troels Dahl Miljøgodkendelsen er meddelt

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøgodkendelse. Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik. 20. november 2012. Tårnby Kommune

Miljøgodkendelse. Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik. 20. november 2012. Tårnby Kommune Miljøgodkendelse Lemminkäinen A/S Kastrup Asfaltfabrik 20. november 2012 Tårnby Kommune Stamoplysninger Virksomhedens navn: Lemminkaïnen A/S Kastrup Asfaltfabrik Virksomhedens beliggenhed: Amager Landevej

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere