Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Projektafslutningsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Projektafslutningsrapport"

Transkript

1 Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Projektafslutningsrapport Efterår 2010

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Projektets resultater Intern forenkling og udfordring af lovregler Arbejdsmiljøområdet Dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal It Køkken og café Medicinhåndtering Løn- og personaleadministration Registreringer, målinger og indberetninger Styrings- og ledelsesredskaber og tilfredshedsundersøgelser Tilsyn og kvalitetssikring Visitation Økonomi og regnskab Kulturændring i Sundhed og Omsorg Forenklingsforslag, der ikke er gennemført Sundhed og Omsorgs fortsatte forenklingsindsats Fem veje til forenkling i Sundhed og Omsorg

3 1. Indledning Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg igangsatte i 2008 projektet Kontrolfri Zone. Som projektets navn antyder, har formålet været at omdanne Sundhed og Omsorg til en Kontrolfri Zone, hvor medarbejdere skånes for al unødig dokumentation og kontrol. Projekt Kontrolfri Zone blev igangsat på baggrund af den tiltagende mængde kontrol og dokumentation, der gennem de senere år har lagt mere og mere beslag på medarbejdernes tid. På sundheds- og omsorgsområdet har undersøgelser og erfaringer vist, hvordan det voksende bureaukrati ikke kun har taget medarbejdernes tid fra kerneopgaverne men også har svækket arbejdsglæden. Projektets mål har derfor været: At øge den tid, medarbejderne bruger med borgerne At styrke medarbejdernes arbejdsglæde Afbureaukratisering har været projektets overskrift. Projektet har realiseret målsætningerne om mere tid til kerneopgaverne og øget arbejdsglæde via: Forenkling af regler, dokumentation og arbejdsgange Udfordring af styringstilgangen gennem reduktion af kontrol og målinger - og vægt på tillid og råderum Den altafgørende drivkraft i projektet har været medarbejderne og deres forenklingsidéer. Medarbejderne ved, hvor skoen trykker - og derfor blev de bedt om at pege på forenklingsmuligheder. Medarbejdernes faglige organisationer blev også inviteret til dialog om afbureaukratisering. Medarbejdere og faglige organisationer bidrog med mere end 160 forenklingsforslag. Der er i projektet blevet gennemført 50 forskellige forenklingstiltag. Intern forenkling i Sundhed og Omsorg har udgjort den altovervejende del af projektet, men regeringens udfordringsret er også blevet benyttet. I alt blev 15 ansøgninger om regeldispensation sendt til regeringen. En kulturændring i Sundhed og Omsorg er måske projektets vigtigste resultat. Projektet har skabt øget bevidsthed om, at unødig kontrol og dokumentation skal undgås, og at regler og procedurer ikke skal være unødigt komplicerede. Projektet har desuden betydet, at arbejdsgange ikke længere følges pr. automatik. I dag reflekterer medarbejderne i højere grad end tidligere over, hvorvidt kontrol- og dokumentationskrav giver mening i forhold til kerneopgaverne. Projektet blev afsluttet sommeren Efter projektets afslutning arbejder Sundhed og Omsorg fortsat med forenkling og tillid. Forenkling og tillid er væsentlige elementer i Sundhed og Omsorgs nye strategi, hvor vigtige mål forsat er mere tid sammen med borgerne og arbejdsglæde. På internetsiden kan interesserede læse mere om projektet. 2

4 2. Projektets resultater 2.1 Intern forenkling og udfordring af lovregler Kontrolfri Zone har resulteret i, at medarbejdere i Sundhed og Omsorg udsættes for mindre kontrol og dokumentation. Indberetnings- og registreringskrav er blevet afskaffet, og evaluering og opfølgning er gjort enklere. På flere områder er der indført forenklede regler og smidigere arbejdsgange. For borgerne betyder dette, at medarbejderne får mere tid til kerneopgaverne: At give pleje og omsorg. Omkring 50 forskellige konkrete forenklingstiltag er gennemført og flere er undervejs. Der er på flere områder igangsat udviklingsprocesser, hvor fokus er på forenkling. Det er primært Sundhed og Omsorgs interne arbejdsgange, der er blevet forenklet - men projektet har også udfordret lovregler. 15 af medarbejdernes forenklingsforslag blev omsat til ansøgninger til regeringens udfordringsret. Kun ganske få af disse ansøgninger blev dog imødekommet. Forenklingerne er gennemført indenfor alle opgaveområder i Sundhed og Omsorg, og består af en blanding af store og små forenklinger. Alle forenklinger er gennemført med afsæt i medarbejdernes forenklingsønsker. Medarbejderne blev spurgt: Er der dokumentations- eller kontrolkrav, du ikke kan se meningen med? Alle forslag store som små blev behandlet i projektet. I behandlingen af forslagene var bevisbyrden vendt om: En regel er unødvendig indtil det modsatte er bevist! Kontrolfri Zone har været en åben proces, hvor ingen områder har været hellige. Enkelte af de oplistede forenklinger er gennemført uafhængigt af Kontrolfri Zone (som led i andre udviklingstiltag), men er alligevel omtalt i rapporten, da forenklingerne berører forslag, som medarbejdere har meldt ind til Kontrolfri Zone. Nedenfor er forenklingerne oplistet inddelt efter opgaveområde Arbejdsmiljøområdet Flere forenklingsforslag fra medarbejderne omhandlede dokumentations- og kontrolkrav indenfor arbejdsmiljøområdet. En arbejdsgruppe undersøgte derfor mulighederne for forenkling af de administrative arbejdsmiljøopgaver. Gruppens arbejde resulterede i, at Sundhed og Omsorg via udfordringsretten søgte regeringen om dispensation fra lovreglerne om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). 3

5 Ansøgningen blev afvist, men resulterede i et møde mellem Arbejdstilsynet og Sundhed og Omsorg om, hvordan opgaven omkring APB kan løses så enkelt som muligt. Med afsæt i Arbejdstilsynets anbefalinger arbejder Sundhed og Omsorg nu videre med forenkling af APB. Sundhed og Omsorg gennemfører desuden en kvalitetsudvikling af hele arbejdsmiljøområdet. Kvalitetsudviklingsprojektet kortlægger mulighederne for, hvordan organisering og tilrettelæggelse af arbejdsmiljøopgaverne kan se ud i fremtiden. Projektet har i høj grad fokus på, hvordan opgaverne organiseres, tilrettelægges og løses så enkelt som muligt. Gennemførte forenklinger på arbejdsmiljøområdet Reduktion i omfanget af audits: Som led i arbejdsmiljøcertificeringen gennemføres audits på lokalcentrene. Omfanget af disse audits blev i 2008 reduceret Dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal Mange medarbejdere fremsatte ønske om forenkling af dokumentationen i den elektroniske omsorgsjournal - og sendte dermed et tydeligt signal om, at der på dette område er et forenklingspotentiale. Kontrolfri Zone har derfor sat særligt fokus på, hvordan dokumentationen i journalerne kan gøres enklere. Der er igangsat en forenklingsproces, hvor der blandt andet har været afholdt en workshop om forenklingsmuligheder. Der følges nu op på de mange konstruktive forslag, som workshoppen resulterede i. Flere forenklingsidéer på dokumentationsområdet berørte lovregler, og disse forslag blev derfor omsat til ansøgninger til udfordringsretten. Sundhed og Omsorg søgte blandt andet dispensation fra reglerne om, at 12 helbredsmæssige problemområder altid skal beskrives ved hver borger. I ansøgningen foreslog Sundhed og Omsorg, at medarbejderne kun dokumenterer de forhold, der er relevante for den pågældende borger. Ansøgningen blev godkendt dog under betingelse af, at det dokumenteres, at man har forholdt sig til alle punkterne. Gennemførte forenklinger af dokumentation i omsorgsjournalen Forenkling af dokumentationen i forbindelse med influenzavaccine: Tidligere var det et krav, at det skulle dokumenteres, hvis en borger ikke ønskede influenzavaccinen. Nu er der alene krav om, at det påføres medicinskemaet i journalen, når en borger har fået vaccinen. Det skal ikke længere dokumenteres, hvis en borger har takket nej til vaccinen, og det skal ikke dokumenteres, at borgeren er blevet tilbudt vaccinen. Forenkling af dokumentationen af de ydelser, som borgerne modtager: Tidligere fik borgere i plejeboliger tildelt hjælpen i specifikke ydelser, som blev dokumenteret i borgernes journaler. Ved indførslen af visitation i plejeboliger er de specifikke ydelser samlet i færre indsatser, hvilket har lettet dokumentationen af ydelser. 4

6 Forenkling af dokumentationen af akutte og ekstra besøg: Der skal ikke som tidligere oprettes indsatsområder til dokumentation af akutte ekstrabesøg hos borgere med henblik på afregning. Lokalcentrene får nemlig ikke længere særskilt betaling for akutte ekstra besøg afregningen af disse indgår i en generel afvigelsesprocent. Forenkling af dokumentationen ved visitation til bolig: Når en borger visiteres til en plejebolig blev der tidligere i borgernes journal oprettet et indsatsområde, hvor der skulle skrives supplerende oplysninger hver tredje måned. Nu skal der kun skrives, når der er nye oplysninger. Forenkling af dokumentationen af indsatsområder: En ny dokumentationsvejledning beskriver, hvordan indsatsområder i journalen skal anvendes. Vejledningen har skabt klarhed over, hvornår der skal oprettes indsatsområder, hvilket har medført forenkling i forhold til brugen af indsatsområder It En del forenklingsforslag har omhandlet dobbeltregistreringer og snitflader mellem forskellige IT-systemer. I udviklingen af IT-området i Sundhed og Omsorg arbejdes der på at skabe bedre sammenhænge mellem de forskellige IT-systemer. Andre styrende principper for udviklingen af IT-området er: Kun nødvendig dokumentation, Digitale arbejdsgange overalt, hvor det giver mening og Ingen dobbeltindtastninger. Gennemførte forenklinger på IT-området Følgende forenklinger er iværksat på IT-området: Forenkling af arbejdsgange i relation til oprettelse af identer og autorisationer til medarbejdere til IT-systemer: Et nyt system kaldet SAFIR har lettet arbejdsgangene forbundet med autorisering af medarbejdere til afdelingens IT-systemer Køkken og café En stor del af køkkenernes dokumentations- og kontrolopgaver udspringer fra Fødevarekontrollen. Undervejs i Kontrolfri Zone mødtes repræsentanter fra Sundhed og Omsorg og Fødevareregion Nord og drøftede, hvordan lokalcentrenes køkkener kan forenkle deres egenkontrol. Dette resulterede i, at køkkenerne på flere lokalcentre fik anvist forenklingsmuligheder i egenkontrollen. Gennemførte forenklinger på køkkenområdet Afskaffelse af kravet om opdatering af caféprofiler : Tidligere har lokalcentrenes caféer årligt opdateret caféprofiler med blandt andet oplysninger om antal kunder i caféerne. Nu er det ikke længere et krav, at caféprofilerne skal opdateres. 5

7 Lempelse af kravet om fødevarehygiejneuddannelse: Tidligere skulle medarbejdere og frivillige, der alene opvarmer tilberedt mad, gennemføre en certifikatuddannelse i fødevarehygiejne af tre dages varighed. Sundhed og Omsorg har via udfordringsretten udfordret disse lovregler, og Fødevarestyrelsen har på den baggrund ændret deres fortolkning af lovreglerne: Medarbejdere og frivillige, der kun opvarmer mad, kan nu nøjes med et basiskursus af en dags varighed. Afskaffelse af smagspaneler : Tidligere var der på lokalcentrene nedsat smagspaneler, som hvert kvartal vurderede lokalcenter-caféernes mad og svarede på spørgsmål om deres tilfredshed med maden. Resultaterne indgik i Sundhed og Omsorgs ledelsesinformationssystem. Smagspanelerne er nu afskaffet ud fra en vurdering af, at det ikke var den mest hensigtsmæssige metode til vurdering af brugernes tilfredshed. Afskaffelse af madkort : Tidligere skulle lokalcentrenes caféer registrere de borgere, som har ret til at købe maden til pensionistpris, og udlevere madkort til disse borgere. Madkortene er nu afskaffet Medicinhåndtering Kontrol- og dokumentationskrav udspringer fra flere niveauer: Fra lovgivning, fra den centrale forvaltning og fra det enkelte lokalcenter. Kontrolfri Zone har derfor arbejdet med afbureaukratisering på alle niveauer fra intern forenkling til udfordring af lovregler. Sundhed og Omsorg har blandt andet benyttet udfordringsretten til at ansøge om dispensation fra regler omkring medicinhåndtering. Gennemførte forenklinger på medicinområdet Forenkling af dokumentation af medicinliste (i hjemmeplejen): Sundhed og Omsorg benyttede udfordringsretten til at ansøge om dispensation fra reglerne om, at hjemmesygeplejersken skal udarbejde en total medicinliste hos borgere, der modtager dosisdispenseret medicin og samtidigt får sidedispenseret medicin. Ansøgningen blev imødekommet med det svar, at forenklingen kan iværksættes indenfor lovgivningens rammer. Hjemmesygeplejerskerne skal således ikke udarbejde en samlet medicinliste i de situationer, hvor de alene hjælper borgeren med den sidedispenserede medicin. Dette er en lempeligere fortolkning end den, Sundhed og Omsorg tidligere er blevet præsenteret for. Fokus på kerneydelsen: Vi skræller alle unødvendige lag af, så vi kan komme ind til kerneydelsen. Forenkling af egenevalueringen af medicinhåndtering: Tidligere blev medicinselvevalueringen gennemført 2 gange årligt. Nu gennemføres evalueringen i stedet en gang årligt. 6

8 2.1.6 Løn- og personaleadministration Løn- og personaleadministration var et af de områder, hvor der blev peget på mange forenklingsmuligheder. På baggrund af medarbejdernes forenklingsidéer er der gennemført en række forenklinger. Herudover er der igangsat et udviklingsarbejde, der har fokus på at forenkle de administrative sagsgange i relation til uddannelsessøgendes praktikforløb i Sundhed og Omsorg. Gennemførte forenklinger på løn- og personaleområdet Afskaffelse af tjenestetidsopgørelser på lokalcentrene: Hidtil har alle medarbejdere hver måned udfyldt og afleveret et tjenestetidsskema. Det er nu frivilligt for lokalcentrene om de vil anvende tjenestetidsopgørelserne. For afdelingerne i forvaltningen er det dog fortsat nødvendigt at anvende tjenestetidsopgørelserne. Afskaffelse af indberetning af teamscore : Tidligere skulle de enkelte teams indberette en score. Dette krav er nu afskaffet. Forenkling af sagsgangen ved midlertidige ansættelser: Tidligere skulle der indsendes en medarbejderafgang til Lønhuset, som står for lønadministrationen. Medarbejderafgang skal ikke længere indsendes til Lønhuset ved midlertidige ansættelser. Forenkling af indberetning af ansættelsesudvalgs sammensætning til Ligestillingsudvalget: Tidligere skulle indberetningerne foretages løbende hen over hele året. Nu gennemføres indberetningerne kun i januar måned. Referater fra lokalcentrenes MED-udvalgsmøder skal ikke længere sendes ind til forvaltningen: Tidligere var det et krav, at referater fra lokalcentrenes lokale medarbejderudvalgsmøder skulle indsendes til forvaltningen. Dette krav er afskaffet Registreringer, målinger og indberetninger Der er som oftest en god grund til, at forskellige registrerings- og dokumentationskrav er indført. Kontrolfri Zone har i behandlingen af de mange forenklingsforslag vejet de forskellige hensyn op mod hinanden. De hensyn, der har vejet tungest, er tid til borgerne og arbejdsglæde. Gennemførte forenklinger af registreringer, målinger og indberetninger: Afskaffelse af tidsregistreringer i hjemmeplejen: Kravet om, at medarbejdere i hjemmeplejen skal registrere komme- og gåtider er fjernet. Før skulle social- og sundhedsmedarbejderne i hjemmeplejen ved besøg hos borgerne registrere både ankomst og tidspunktet for, hvornår de forlod borgernes hjem. Registreringen foregik på PDA en (= Personal Digital Assistant = lille håndholdt pc). Forenkling af klageindberetninger: Fremover skal lokalcentrene ikke indberette klager kvartalsvist. Visse klager skal dog fortsat indberettes løbende. 7

9 Forenkling af registrering af frivillige: I forbindelse med opgørelsen af antal frivillige på lokalcentrene var der tidligere krav om at de frivillig skulle inddeles i undergrupper. Dette krav er afskaffet. Afskaffelse af indberetning af ambulering på skema (ambulering handler om, at en borger, der ikke selv er i stand til at finde hjem, forlader plejeboligområdet): Hidtil har lokalcentrene udover dokumentationen i den elektroniske omsorgsjournal skulle indberette antal ambuleringer til det kommunale tilsyn. Det kommunale tilsyn vurderer nu, at indberetningerne ikke længere er nødvendige, da lokalcentrenes målrettede indsats har betydet et markant fald i antallet af ambuleringer. Forenkling af administrationen ved brugerrådsvalg: I forbindelse med valg til brugerråd på lokalcentrene skal der udarbejdes både en kandidatliste og en valgbog. De to dokumenter indeholder de samme oplysninger. Ved fremtidige brugerrådsvalg skal lokalcentret i tilfælde af fredsvalg kun udfylde det ene af dokumenterne Styrings- og ledelsesredskaber og tilfredshedsundersøgelser Udgangspunktet for Kontrolfri Zone har været, at afbureaukratisering ikke alene handler om at forenkle regler og arbejdsgange. Afbureaukratisering kræver også en ændring af hele styringstilgangen, idet styringstilgangen baseret på fx evalueringer, kontrakter og målinger medvirker til at skabe dokumentations- og kontrolkrav. Gennemførte forenklinger Forenkling af budgetmål: Antallet af effektmål i budgettet er reduceret, og antallet af indikatorer, der følges op på, er ligeledes reduceret. Afskaffelse af resultatkontrakter: Tidligere blev der indgået resultatkontrakter med områdechefer i Sundhed og Omsorg. Det er besluttet, at resultatkontrakterne ikke længere anvendes. Brugertilfredshedsundersøgelser blandt hjemmehjælpsmodtagere er reduceret i omfang: Tidligere blev brugertilfredshedsundersøgelserne blandt borgere, der modtager hjemmehjælp gennemført en gang årligt. Nu gennemføres undersøgelserne hvert andet år. Afskaffelse af krav om brugerrådsundersøgelser: Der er ikke længere krav om at brugerrådsundersøgelserne gennemføres med henblik på opfølgning på budgetmål. Der er kontrolentusiaster på alle niveauer. På Christiansborg, i byrådssalene og i afdelingsledelserne. Det er en kultur, vi skal have ændret på. Det bliver nødvendigt at tage et opgør med målstyringslogikker og managementmetoder, der lover overblik og kontrol, som sad man i et moderne cockpit. I sidste ende er det medarbejderne og borgerne, der lider under disse kontrolentusiasters illusion om en perfekt, styrbar og målbar verden. Rådmand Dorthe Laustsen 8

10 2.1.9 Tilsyn og kvalitetssikring En del medarbejdere udtrykte til Kontrolfri Zone ønske om forenkling af de forskellige tilsynsbesøg, der gennemføres i lokalcentrenes plejeboligenheder. Sundhed og Omsorg søgte derfor via udfordringsretten om dispensation fra reglerne om det kommunale tilsyn. Ansøgningen har endnu ikke modtaget et svar. Til gengæld har Folketinget som led i regeringens afbureaukratiseringsplan vedtaget en lovændring, der forenkler reglerne om det kommunale tilsyn. På baggrund af lovændringen udarbejdes der nu et nyt koncept for det kommunale tilsyn. Det nye koncept vil tage hensyn til lovændringen, der indebærer en forenkling af tilsynets intensitet og indhold. Gennemførte forenklinger indenfor tilsyn Forenkling af opfølgning på tilsyn: Der er fastsat procedurer for iværksættelse af tids- og handleplaner for opfølgning på embedslægetilsynets og det kommunale tilsyns anbefalinger. Procedurerne er nu forenklet, idet der ikke er krav om tids- og handleplaner, når tilsynets vurdering af en plejeboligenhed falder indenfor de to bedste kategorier. Forenkling af kvalitets- og udviklingsmødet: Tilsynet deltager ikke længere i kvalitets- og udviklingsmøderne. Forenkling af kvalitetssikringsbesøg: Kvalitetssikringen af hjemmeplejen gennemføres ikke længere som deciderede kvalitetssikringsbesøg, men foregår i forbindelse med revurderingen af den visiterede hjælp Visitation Projektet Kontrolfri Zone har arbejdet med forenkling af sagsgange ved visitation. Arbejdet har resulteret i flere forenklinger og har samtidigt været anledning til et forsøg med en ny sagsgang. Lokalcentrene Syd gennemførte i samarbejde med Visitation Syd i 2009 et forsøg, hvor en ny sagsgang i relation til ændringer af bevillinger af bleer blev afprøvet. På baggrund af forsøgets resultater arbejdes der videre med forenkling af sagsgangen ved visitation til denne type hjælpemidler. Gennemførte forenklinger indenfor visitation Visitation til sygeplejeydelser er forenklet: Tidligere var det alene visitationskontorerne, som kunne visitere til sygeplejeydelser. I 2009 blev denne arbejdsgang ændret sådan, at hjemmesygeplejerskerne i lighed med visitationen også kan visitere til sygeplejeydelser. Forenkling af sagsgangen ved bevilling af kompressionsstrømper og brystproteser: Sagsgangen er forenklet sådan, at der ikke som tidligere skal genansøges, når en bevilling skal fornys. Der er nu tale om løbende bevillinger på disse områder. 9

11 Forenkling af sagsgangen ved visitation til personlige hjælpemidler: Arbejdsgangen ved bestilling af inkontinenshjælpemidler (bleer), brystproteser og kompressionsstrømper er yderligere forenklet sådan, at det ikke længere er nødvendigt, at der sendes et ansøgningsskema til visitationskontoret. Det er tilstrækkeligt, at der dokumenteres i borgerens journal, indhentes mundtligt samtykke fra borgeren, og sendes en besked elektronisk til visitationskontoret. Før skulle der sendes et ansøgningsskema, dokumenteres i journalen og sendes elektronisk besked. Forenkling af den administrative sagsgang ved boligvisitation: Sagsgangen ved boligvisitation er forenklet i de situationer, hvor en borger, der er visiteret til en plejebolig, ønsker at flytte til en anden kommune. Det er nu visitationskontoret, der printer, samler og sender sagens dokumenter til den anden kommune. Før var denne konkrete opgave delt mellem både visitationskontoret og lokalcentret. Det er fortsat lokalcentrets opgave at dokumentere og opdatere oplysninger i borgerens journal Økonomi og regnskab I flere tilfælde er det lykkedes at forenkle sagsgange ved at finde smartere måder at løse opgaverne på gennem anvendelse af IT. Gennemførte forenklinger indenfor økonomi og regnskab Afskaffelse af indberetning af oplysninger om borgere fra andre kommuner: Tidligere blev oplysninger om tidsforbrug på borgere fra andre kommuner indberettet manuelt på skemaer. Oplysningerne anvendes til at opgøre refusionen, som Sundhed og Omsorg modtager fra borgernes egne kommuner. I dag hentes oplysningerne elektronisk via journalen, og refusionen opgøres ud fra en døgntakst. Forenkling af borgernes betaling af maden i plejeboliger: Tidligere betalte beboere i plejeboliger forskellige beløb afhængigt af, om de havde købt hovedret og biret eller kun biret. Nu betaler alle borgere samme beløb uanset, hvordan deres kost er sammensat. Forenkling af sagsgangen ved afregning af madydelser: Bedre snitflader mellem ITsystemer har medført en forenkling af afregningen. Afskaffelse af registrering af afvigelser: Tidligere registrerede lokalcentrene afvigelser i leveringen af den tildelte hjælp (fx når den visiterede hjemmehjælp ikke blev leveret, fordi borgeren har aflyst hjemmeplejens besøg). Registreringen af disse afvigelser er nu afskaffet (dog skal afvigelser for borgere med midlertidig hjemmehjælp fortsat registreres). Forenkling af sagsgangen ved afregning af ydelser ved korttidsophold: Tidligere blev der ofte foretaget efterregulering i afregningen til lokalcentre, der havde modtaget borgere på korttidsophold. En ny IT-løsning sikrer, at ydelserne automatisk stopper, og derfor er efterreguleringen nu minimeret. 10

12 2.2 Kulturændring i Sundhed og Omsorg Kontrolfri Zone har resulteret i en lang række forenklinger i Sundhed og Omsorg, men projektets vigtigste resultat er måske en kulturændring. Forenkling og tillid er blevet sat på dagordnen, og der er sat fokus på, at unødig kontrol, dokumentation og registrering skal undgås. Projektet har skabt øget bevidsthed om, at opgaver og arbejdsgange altid skal vurderes ud fra, om de tager unødig tid fra kerneopgaverne. Projektet har også medvirket til et opgør med meningsløs og overdreven kontrol. Projektet har afskaffet en række kontrolkrav, og har skærpet bevidstheden om, at kontrolkrav skal give mening i forhold til kerneopgaverne. Gennem projektet blev der givet klare meldinger om, at styring og ledelse i Sundhed og Omsorg skal være baseret på tillid og råderum. Kontrolfri Zone har samtidigt medvirket til at styrke en kultur med åbenhed og tillid som bærende principper. Der er med projektet sendt et klart signal om, at det er legalt at undre sig højlydt. Det har resulteret i, at medarbejdere og ledere i højere grad end tidligere stiller spørgsmålet: Er denne arbejdsgang hensigtsmæssig? Og er den nødvendig? Der reflekteres i højere grad over administrative konsekvenser af nye tiltag. Denne bevidsthed er et afgørende værn mod, at nyt bureaukrati indføres i fremtiden. 3. Forenklingsforslag, der ikke er gennemført Der er gennemført ca. 50 forenklingstiltag, men projektet modtog over 160 idéer til forenklinger. Der er altså mange af medarbejdernes forenklingsønsker, der ikke er gået i opfyldelse. Hvorfor er det kun en tredjedel af forenklingsforslagene, der er blevet gennemført? Formålet med Kontrolfri Zone har ikke været at afskaffe al dokumentation og kontrol. Formålet har været, at vi i Sundhed og Omsorg kun arbejder med meningsfuld og nyttig dokumentation og kontrol. Vi forenkler fortsat og flere forenklingsforslag er på vej til at blive gennemført. For flere forenklingsforslag gælder det, at det ikke var muligt at gennemføre forslagene i projektperioden, da de pågældende forenklinger fordrer langsigtede løsninger. Andre forenklingsforslag er ikke gennemført, da Sundhed og Omsorgs ansøgninger til udfordringsretten har fået afslag. En del forenklingsforslag er ikke gennemført, da det i projektets behandling af forslagene blev konkluderet, at de foreslåede forenklinger ikke var hensigtsmæssige. I behandlingen af forslagene blev der tilvejebragt argumenter for og imod de forskellige kontrol- og dokumentationskrav. Det, der er nødvendigt for nogle, er unødvendigt for andre og der er ikke enighed om, hvad der er overflødigt og hvad der giver mening. 11

13 Internetsiden indeholder en liste med samtlige forenklingsforslag, hvoraf det fremgår, hvilket udfald, hvert enkelt forslag har resulteret i. De medarbejdere, der har indsendt forenklingsidéer til projektet, kan her se, hvilket svar, deres forslag har fået. 4. Sundhed og Omsorgs fortsatte forenklingsindsats Afslutningen på projektet Kontrolfri Zone er ikke afslutningen på etableringen af en Kontrolfri Zone i Sundhed og Omsorg. Projektet Kontrolfri Zone har derimod været indledningen på en proces, hvor fokus er på kerneopgaverne, på afskaffelse af unødig kontrol og dokumentation og på råderum og tillid i forhold til medarbejderne. Mere tid med borgerne og øget arbejdsglæde er centrale mål i Sundhed og Omsorgs nye strategi for fremtiden. Med afsæt i strategiens ledetråde vi er sammen med borgerne og slip medarbejderne fri har indsatsen for at skabe forenkling, råderum og tillid forsat høj prioritet. 4.1 Fem veje til forenkling i Sundhed og Omsorg Det handler om at stoppe op, når man møder dokumentations- og kontrolkrav, der tager unødvendig tid fra kerneopgaverne og spørge: Er dette hensigtsmæssigt set i forhold til vores kerneopgaver? Denne rapport afrundes med 5 veje til forenkling, som har været grundlæggende principper for fremgangsmåden i projektet Kontrolfri Zone og som kan anvendes i den fortsatte forenklingsindsats. 12

14 5 veje til forenkling 1. Er opgaven meningsfuld i forhold til vores kerneopgaver? Vi skal bruge tiden sammen med borgerne. Derfor skal vi forenkle tidskrævende regler og arbejdsgange samt fjerne unødig kontrol og dokumentation. Husk, at de regler, der giver mening for dig, måske ikke giver mening for andre. 2. Kan det ikke forsvares, skal det ikke bevares Vurdér dokumentations- og kontrolkrav ud fra devisen: Det er unødigt - med mindre det modsatte er bevist. Arbejdsgange skal ikke følges pr. automatik men skal løbende vurderes ud fra, hvad der giver mening i forhold til kerneopgaverne. 3. Vurdér de administrative byrder, når nye tiltag igangsættes Gør det klart, hvilke administrative byrder, der følger med ved igangsættelse af nye arbejdsgange. Afvej den administrative byrde med gevinsten og overvej, hvordan tingene kan gøres på den mindst bureaukratiske måde. 4. Mere tillid og mindre kontrol I Sundhed og Omsorg skal ledelse være baseret på tillid og råderum. Vi skal gøre op med nulfejlskultur og feljfindertyranni. Enkeltstående fejl skal ikke føre til nye kontrol- og dokumentationskrav. Medarbejdere skal ikke programmeres, men have råderum til at udfolde faglighed og ansvar og sund fornuft. 5. Sig det Sundhed og Omsorg har givet alle medarbejdere en udfordringsret: Bruger du tiden på kontrolog dokumentationskrav, der ikke giver mening, eller oplever du arbejdsgange og regler, der er unødigt besværlige, skal du sige det. Forandringen starter ved én selv. 13

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

9. Forenkling på ældreområdet

9. Forenkling på ældreområdet Ældreområdet er karakteriseret ved en høj grad af dokumentation, bl.a. som følge af lovkravet om en BUM-model på området. Området er endvidere i høj grad understøttet af digitale løsninger, herunder PDA

Læs mere

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen Kontrol er godt tillid er billigere Ninna Thomsen 1 02-09-2014 Fra skåltale til tillidsreform Kan I se, at kommunen er rød? Kan I se, at I arbejder med velfærd? Det er ikke nok at afskaffe regler! Tillidsreformen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper FTF Politik Oktober 2012 En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper 6 principper for en ny og bedre styring Den offentlige sektor styres stadig efter slidte idealer. I 1980 erne vandt

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk

Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk Tilsyn på plejehjem En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013 www.competencehouse.dk Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.1 Om undersøgelsen... 2 1.2 Undersøgelsens hovedkonklusioner...

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Konference om produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor 12-12-2012 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Blandt offentligt ansatte sætter man ofte

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008

Plejecenter Nørrevænget Status-opfølgning d. 1. september 2008 Plejecenter Nørrevænget -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere