Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Projektafslutningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Projektafslutningsrapport"

Transkript

1 Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Projektafslutningsrapport Efterår 2010

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Projektets resultater Intern forenkling og udfordring af lovregler Arbejdsmiljøområdet Dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal It Køkken og café Medicinhåndtering Løn- og personaleadministration Registreringer, målinger og indberetninger Styrings- og ledelsesredskaber og tilfredshedsundersøgelser Tilsyn og kvalitetssikring Visitation Økonomi og regnskab Kulturændring i Sundhed og Omsorg Forenklingsforslag, der ikke er gennemført Sundhed og Omsorgs fortsatte forenklingsindsats Fem veje til forenkling i Sundhed og Omsorg

3 1. Indledning Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg igangsatte i 2008 projektet Kontrolfri Zone. Som projektets navn antyder, har formålet været at omdanne Sundhed og Omsorg til en Kontrolfri Zone, hvor medarbejdere skånes for al unødig dokumentation og kontrol. Projekt Kontrolfri Zone blev igangsat på baggrund af den tiltagende mængde kontrol og dokumentation, der gennem de senere år har lagt mere og mere beslag på medarbejdernes tid. På sundheds- og omsorgsområdet har undersøgelser og erfaringer vist, hvordan det voksende bureaukrati ikke kun har taget medarbejdernes tid fra kerneopgaverne men også har svækket arbejdsglæden. Projektets mål har derfor været: At øge den tid, medarbejderne bruger med borgerne At styrke medarbejdernes arbejdsglæde Afbureaukratisering har været projektets overskrift. Projektet har realiseret målsætningerne om mere tid til kerneopgaverne og øget arbejdsglæde via: Forenkling af regler, dokumentation og arbejdsgange Udfordring af styringstilgangen gennem reduktion af kontrol og målinger - og vægt på tillid og råderum Den altafgørende drivkraft i projektet har været medarbejderne og deres forenklingsidéer. Medarbejderne ved, hvor skoen trykker - og derfor blev de bedt om at pege på forenklingsmuligheder. Medarbejdernes faglige organisationer blev også inviteret til dialog om afbureaukratisering. Medarbejdere og faglige organisationer bidrog med mere end 160 forenklingsforslag. Der er i projektet blevet gennemført 50 forskellige forenklingstiltag. Intern forenkling i Sundhed og Omsorg har udgjort den altovervejende del af projektet, men regeringens udfordringsret er også blevet benyttet. I alt blev 15 ansøgninger om regeldispensation sendt til regeringen. En kulturændring i Sundhed og Omsorg er måske projektets vigtigste resultat. Projektet har skabt øget bevidsthed om, at unødig kontrol og dokumentation skal undgås, og at regler og procedurer ikke skal være unødigt komplicerede. Projektet har desuden betydet, at arbejdsgange ikke længere følges pr. automatik. I dag reflekterer medarbejderne i højere grad end tidligere over, hvorvidt kontrol- og dokumentationskrav giver mening i forhold til kerneopgaverne. Projektet blev afsluttet sommeren Efter projektets afslutning arbejder Sundhed og Omsorg fortsat med forenkling og tillid. Forenkling og tillid er væsentlige elementer i Sundhed og Omsorgs nye strategi, hvor vigtige mål forsat er mere tid sammen med borgerne og arbejdsglæde. På internetsiden kan interesserede læse mere om projektet. 2

4 2. Projektets resultater 2.1 Intern forenkling og udfordring af lovregler Kontrolfri Zone har resulteret i, at medarbejdere i Sundhed og Omsorg udsættes for mindre kontrol og dokumentation. Indberetnings- og registreringskrav er blevet afskaffet, og evaluering og opfølgning er gjort enklere. På flere områder er der indført forenklede regler og smidigere arbejdsgange. For borgerne betyder dette, at medarbejderne får mere tid til kerneopgaverne: At give pleje og omsorg. Omkring 50 forskellige konkrete forenklingstiltag er gennemført og flere er undervejs. Der er på flere områder igangsat udviklingsprocesser, hvor fokus er på forenkling. Det er primært Sundhed og Omsorgs interne arbejdsgange, der er blevet forenklet - men projektet har også udfordret lovregler. 15 af medarbejdernes forenklingsforslag blev omsat til ansøgninger til regeringens udfordringsret. Kun ganske få af disse ansøgninger blev dog imødekommet. Forenklingerne er gennemført indenfor alle opgaveområder i Sundhed og Omsorg, og består af en blanding af store og små forenklinger. Alle forenklinger er gennemført med afsæt i medarbejdernes forenklingsønsker. Medarbejderne blev spurgt: Er der dokumentations- eller kontrolkrav, du ikke kan se meningen med? Alle forslag store som små blev behandlet i projektet. I behandlingen af forslagene var bevisbyrden vendt om: En regel er unødvendig indtil det modsatte er bevist! Kontrolfri Zone har været en åben proces, hvor ingen områder har været hellige. Enkelte af de oplistede forenklinger er gennemført uafhængigt af Kontrolfri Zone (som led i andre udviklingstiltag), men er alligevel omtalt i rapporten, da forenklingerne berører forslag, som medarbejdere har meldt ind til Kontrolfri Zone. Nedenfor er forenklingerne oplistet inddelt efter opgaveområde Arbejdsmiljøområdet Flere forenklingsforslag fra medarbejderne omhandlede dokumentations- og kontrolkrav indenfor arbejdsmiljøområdet. En arbejdsgruppe undersøgte derfor mulighederne for forenkling af de administrative arbejdsmiljøopgaver. Gruppens arbejde resulterede i, at Sundhed og Omsorg via udfordringsretten søgte regeringen om dispensation fra lovreglerne om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). 3

5 Ansøgningen blev afvist, men resulterede i et møde mellem Arbejdstilsynet og Sundhed og Omsorg om, hvordan opgaven omkring APB kan løses så enkelt som muligt. Med afsæt i Arbejdstilsynets anbefalinger arbejder Sundhed og Omsorg nu videre med forenkling af APB. Sundhed og Omsorg gennemfører desuden en kvalitetsudvikling af hele arbejdsmiljøområdet. Kvalitetsudviklingsprojektet kortlægger mulighederne for, hvordan organisering og tilrettelæggelse af arbejdsmiljøopgaverne kan se ud i fremtiden. Projektet har i høj grad fokus på, hvordan opgaverne organiseres, tilrettelægges og løses så enkelt som muligt. Gennemførte forenklinger på arbejdsmiljøområdet Reduktion i omfanget af audits: Som led i arbejdsmiljøcertificeringen gennemføres audits på lokalcentrene. Omfanget af disse audits blev i 2008 reduceret Dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal Mange medarbejdere fremsatte ønske om forenkling af dokumentationen i den elektroniske omsorgsjournal - og sendte dermed et tydeligt signal om, at der på dette område er et forenklingspotentiale. Kontrolfri Zone har derfor sat særligt fokus på, hvordan dokumentationen i journalerne kan gøres enklere. Der er igangsat en forenklingsproces, hvor der blandt andet har været afholdt en workshop om forenklingsmuligheder. Der følges nu op på de mange konstruktive forslag, som workshoppen resulterede i. Flere forenklingsidéer på dokumentationsområdet berørte lovregler, og disse forslag blev derfor omsat til ansøgninger til udfordringsretten. Sundhed og Omsorg søgte blandt andet dispensation fra reglerne om, at 12 helbredsmæssige problemområder altid skal beskrives ved hver borger. I ansøgningen foreslog Sundhed og Omsorg, at medarbejderne kun dokumenterer de forhold, der er relevante for den pågældende borger. Ansøgningen blev godkendt dog under betingelse af, at det dokumenteres, at man har forholdt sig til alle punkterne. Gennemførte forenklinger af dokumentation i omsorgsjournalen Forenkling af dokumentationen i forbindelse med influenzavaccine: Tidligere var det et krav, at det skulle dokumenteres, hvis en borger ikke ønskede influenzavaccinen. Nu er der alene krav om, at det påføres medicinskemaet i journalen, når en borger har fået vaccinen. Det skal ikke længere dokumenteres, hvis en borger har takket nej til vaccinen, og det skal ikke dokumenteres, at borgeren er blevet tilbudt vaccinen. Forenkling af dokumentationen af de ydelser, som borgerne modtager: Tidligere fik borgere i plejeboliger tildelt hjælpen i specifikke ydelser, som blev dokumenteret i borgernes journaler. Ved indførslen af visitation i plejeboliger er de specifikke ydelser samlet i færre indsatser, hvilket har lettet dokumentationen af ydelser. 4

6 Forenkling af dokumentationen af akutte og ekstra besøg: Der skal ikke som tidligere oprettes indsatsområder til dokumentation af akutte ekstrabesøg hos borgere med henblik på afregning. Lokalcentrene får nemlig ikke længere særskilt betaling for akutte ekstra besøg afregningen af disse indgår i en generel afvigelsesprocent. Forenkling af dokumentationen ved visitation til bolig: Når en borger visiteres til en plejebolig blev der tidligere i borgernes journal oprettet et indsatsområde, hvor der skulle skrives supplerende oplysninger hver tredje måned. Nu skal der kun skrives, når der er nye oplysninger. Forenkling af dokumentationen af indsatsområder: En ny dokumentationsvejledning beskriver, hvordan indsatsområder i journalen skal anvendes. Vejledningen har skabt klarhed over, hvornår der skal oprettes indsatsområder, hvilket har medført forenkling i forhold til brugen af indsatsområder It En del forenklingsforslag har omhandlet dobbeltregistreringer og snitflader mellem forskellige IT-systemer. I udviklingen af IT-området i Sundhed og Omsorg arbejdes der på at skabe bedre sammenhænge mellem de forskellige IT-systemer. Andre styrende principper for udviklingen af IT-området er: Kun nødvendig dokumentation, Digitale arbejdsgange overalt, hvor det giver mening og Ingen dobbeltindtastninger. Gennemførte forenklinger på IT-området Følgende forenklinger er iværksat på IT-området: Forenkling af arbejdsgange i relation til oprettelse af identer og autorisationer til medarbejdere til IT-systemer: Et nyt system kaldet SAFIR har lettet arbejdsgangene forbundet med autorisering af medarbejdere til afdelingens IT-systemer Køkken og café En stor del af køkkenernes dokumentations- og kontrolopgaver udspringer fra Fødevarekontrollen. Undervejs i Kontrolfri Zone mødtes repræsentanter fra Sundhed og Omsorg og Fødevareregion Nord og drøftede, hvordan lokalcentrenes køkkener kan forenkle deres egenkontrol. Dette resulterede i, at køkkenerne på flere lokalcentre fik anvist forenklingsmuligheder i egenkontrollen. Gennemførte forenklinger på køkkenområdet Afskaffelse af kravet om opdatering af caféprofiler : Tidligere har lokalcentrenes caféer årligt opdateret caféprofiler med blandt andet oplysninger om antal kunder i caféerne. Nu er det ikke længere et krav, at caféprofilerne skal opdateres. 5

7 Lempelse af kravet om fødevarehygiejneuddannelse: Tidligere skulle medarbejdere og frivillige, der alene opvarmer tilberedt mad, gennemføre en certifikatuddannelse i fødevarehygiejne af tre dages varighed. Sundhed og Omsorg har via udfordringsretten udfordret disse lovregler, og Fødevarestyrelsen har på den baggrund ændret deres fortolkning af lovreglerne: Medarbejdere og frivillige, der kun opvarmer mad, kan nu nøjes med et basiskursus af en dags varighed. Afskaffelse af smagspaneler : Tidligere var der på lokalcentrene nedsat smagspaneler, som hvert kvartal vurderede lokalcenter-caféernes mad og svarede på spørgsmål om deres tilfredshed med maden. Resultaterne indgik i Sundhed og Omsorgs ledelsesinformationssystem. Smagspanelerne er nu afskaffet ud fra en vurdering af, at det ikke var den mest hensigtsmæssige metode til vurdering af brugernes tilfredshed. Afskaffelse af madkort : Tidligere skulle lokalcentrenes caféer registrere de borgere, som har ret til at købe maden til pensionistpris, og udlevere madkort til disse borgere. Madkortene er nu afskaffet Medicinhåndtering Kontrol- og dokumentationskrav udspringer fra flere niveauer: Fra lovgivning, fra den centrale forvaltning og fra det enkelte lokalcenter. Kontrolfri Zone har derfor arbejdet med afbureaukratisering på alle niveauer fra intern forenkling til udfordring af lovregler. Sundhed og Omsorg har blandt andet benyttet udfordringsretten til at ansøge om dispensation fra regler omkring medicinhåndtering. Gennemførte forenklinger på medicinområdet Forenkling af dokumentation af medicinliste (i hjemmeplejen): Sundhed og Omsorg benyttede udfordringsretten til at ansøge om dispensation fra reglerne om, at hjemmesygeplejersken skal udarbejde en total medicinliste hos borgere, der modtager dosisdispenseret medicin og samtidigt får sidedispenseret medicin. Ansøgningen blev imødekommet med det svar, at forenklingen kan iværksættes indenfor lovgivningens rammer. Hjemmesygeplejerskerne skal således ikke udarbejde en samlet medicinliste i de situationer, hvor de alene hjælper borgeren med den sidedispenserede medicin. Dette er en lempeligere fortolkning end den, Sundhed og Omsorg tidligere er blevet præsenteret for. Fokus på kerneydelsen: Vi skræller alle unødvendige lag af, så vi kan komme ind til kerneydelsen. Forenkling af egenevalueringen af medicinhåndtering: Tidligere blev medicinselvevalueringen gennemført 2 gange årligt. Nu gennemføres evalueringen i stedet en gang årligt. 6

8 2.1.6 Løn- og personaleadministration Løn- og personaleadministration var et af de områder, hvor der blev peget på mange forenklingsmuligheder. På baggrund af medarbejdernes forenklingsidéer er der gennemført en række forenklinger. Herudover er der igangsat et udviklingsarbejde, der har fokus på at forenkle de administrative sagsgange i relation til uddannelsessøgendes praktikforløb i Sundhed og Omsorg. Gennemførte forenklinger på løn- og personaleområdet Afskaffelse af tjenestetidsopgørelser på lokalcentrene: Hidtil har alle medarbejdere hver måned udfyldt og afleveret et tjenestetidsskema. Det er nu frivilligt for lokalcentrene om de vil anvende tjenestetidsopgørelserne. For afdelingerne i forvaltningen er det dog fortsat nødvendigt at anvende tjenestetidsopgørelserne. Afskaffelse af indberetning af teamscore : Tidligere skulle de enkelte teams indberette en score. Dette krav er nu afskaffet. Forenkling af sagsgangen ved midlertidige ansættelser: Tidligere skulle der indsendes en medarbejderafgang til Lønhuset, som står for lønadministrationen. Medarbejderafgang skal ikke længere indsendes til Lønhuset ved midlertidige ansættelser. Forenkling af indberetning af ansættelsesudvalgs sammensætning til Ligestillingsudvalget: Tidligere skulle indberetningerne foretages løbende hen over hele året. Nu gennemføres indberetningerne kun i januar måned. Referater fra lokalcentrenes MED-udvalgsmøder skal ikke længere sendes ind til forvaltningen: Tidligere var det et krav, at referater fra lokalcentrenes lokale medarbejderudvalgsmøder skulle indsendes til forvaltningen. Dette krav er afskaffet Registreringer, målinger og indberetninger Der er som oftest en god grund til, at forskellige registrerings- og dokumentationskrav er indført. Kontrolfri Zone har i behandlingen af de mange forenklingsforslag vejet de forskellige hensyn op mod hinanden. De hensyn, der har vejet tungest, er tid til borgerne og arbejdsglæde. Gennemførte forenklinger af registreringer, målinger og indberetninger: Afskaffelse af tidsregistreringer i hjemmeplejen: Kravet om, at medarbejdere i hjemmeplejen skal registrere komme- og gåtider er fjernet. Før skulle social- og sundhedsmedarbejderne i hjemmeplejen ved besøg hos borgerne registrere både ankomst og tidspunktet for, hvornår de forlod borgernes hjem. Registreringen foregik på PDA en (= Personal Digital Assistant = lille håndholdt pc). Forenkling af klageindberetninger: Fremover skal lokalcentrene ikke indberette klager kvartalsvist. Visse klager skal dog fortsat indberettes løbende. 7

9 Forenkling af registrering af frivillige: I forbindelse med opgørelsen af antal frivillige på lokalcentrene var der tidligere krav om at de frivillig skulle inddeles i undergrupper. Dette krav er afskaffet. Afskaffelse af indberetning af ambulering på skema (ambulering handler om, at en borger, der ikke selv er i stand til at finde hjem, forlader plejeboligområdet): Hidtil har lokalcentrene udover dokumentationen i den elektroniske omsorgsjournal skulle indberette antal ambuleringer til det kommunale tilsyn. Det kommunale tilsyn vurderer nu, at indberetningerne ikke længere er nødvendige, da lokalcentrenes målrettede indsats har betydet et markant fald i antallet af ambuleringer. Forenkling af administrationen ved brugerrådsvalg: I forbindelse med valg til brugerråd på lokalcentrene skal der udarbejdes både en kandidatliste og en valgbog. De to dokumenter indeholder de samme oplysninger. Ved fremtidige brugerrådsvalg skal lokalcentret i tilfælde af fredsvalg kun udfylde det ene af dokumenterne Styrings- og ledelsesredskaber og tilfredshedsundersøgelser Udgangspunktet for Kontrolfri Zone har været, at afbureaukratisering ikke alene handler om at forenkle regler og arbejdsgange. Afbureaukratisering kræver også en ændring af hele styringstilgangen, idet styringstilgangen baseret på fx evalueringer, kontrakter og målinger medvirker til at skabe dokumentations- og kontrolkrav. Gennemførte forenklinger Forenkling af budgetmål: Antallet af effektmål i budgettet er reduceret, og antallet af indikatorer, der følges op på, er ligeledes reduceret. Afskaffelse af resultatkontrakter: Tidligere blev der indgået resultatkontrakter med områdechefer i Sundhed og Omsorg. Det er besluttet, at resultatkontrakterne ikke længere anvendes. Brugertilfredshedsundersøgelser blandt hjemmehjælpsmodtagere er reduceret i omfang: Tidligere blev brugertilfredshedsundersøgelserne blandt borgere, der modtager hjemmehjælp gennemført en gang årligt. Nu gennemføres undersøgelserne hvert andet år. Afskaffelse af krav om brugerrådsundersøgelser: Der er ikke længere krav om at brugerrådsundersøgelserne gennemføres med henblik på opfølgning på budgetmål. Der er kontrolentusiaster på alle niveauer. På Christiansborg, i byrådssalene og i afdelingsledelserne. Det er en kultur, vi skal have ændret på. Det bliver nødvendigt at tage et opgør med målstyringslogikker og managementmetoder, der lover overblik og kontrol, som sad man i et moderne cockpit. I sidste ende er det medarbejderne og borgerne, der lider under disse kontrolentusiasters illusion om en perfekt, styrbar og målbar verden. Rådmand Dorthe Laustsen 8

10 2.1.9 Tilsyn og kvalitetssikring En del medarbejdere udtrykte til Kontrolfri Zone ønske om forenkling af de forskellige tilsynsbesøg, der gennemføres i lokalcentrenes plejeboligenheder. Sundhed og Omsorg søgte derfor via udfordringsretten om dispensation fra reglerne om det kommunale tilsyn. Ansøgningen har endnu ikke modtaget et svar. Til gengæld har Folketinget som led i regeringens afbureaukratiseringsplan vedtaget en lovændring, der forenkler reglerne om det kommunale tilsyn. På baggrund af lovændringen udarbejdes der nu et nyt koncept for det kommunale tilsyn. Det nye koncept vil tage hensyn til lovændringen, der indebærer en forenkling af tilsynets intensitet og indhold. Gennemførte forenklinger indenfor tilsyn Forenkling af opfølgning på tilsyn: Der er fastsat procedurer for iværksættelse af tids- og handleplaner for opfølgning på embedslægetilsynets og det kommunale tilsyns anbefalinger. Procedurerne er nu forenklet, idet der ikke er krav om tids- og handleplaner, når tilsynets vurdering af en plejeboligenhed falder indenfor de to bedste kategorier. Forenkling af kvalitets- og udviklingsmødet: Tilsynet deltager ikke længere i kvalitets- og udviklingsmøderne. Forenkling af kvalitetssikringsbesøg: Kvalitetssikringen af hjemmeplejen gennemføres ikke længere som deciderede kvalitetssikringsbesøg, men foregår i forbindelse med revurderingen af den visiterede hjælp Visitation Projektet Kontrolfri Zone har arbejdet med forenkling af sagsgange ved visitation. Arbejdet har resulteret i flere forenklinger og har samtidigt været anledning til et forsøg med en ny sagsgang. Lokalcentrene Syd gennemførte i samarbejde med Visitation Syd i 2009 et forsøg, hvor en ny sagsgang i relation til ændringer af bevillinger af bleer blev afprøvet. På baggrund af forsøgets resultater arbejdes der videre med forenkling af sagsgangen ved visitation til denne type hjælpemidler. Gennemførte forenklinger indenfor visitation Visitation til sygeplejeydelser er forenklet: Tidligere var det alene visitationskontorerne, som kunne visitere til sygeplejeydelser. I 2009 blev denne arbejdsgang ændret sådan, at hjemmesygeplejerskerne i lighed med visitationen også kan visitere til sygeplejeydelser. Forenkling af sagsgangen ved bevilling af kompressionsstrømper og brystproteser: Sagsgangen er forenklet sådan, at der ikke som tidligere skal genansøges, når en bevilling skal fornys. Der er nu tale om løbende bevillinger på disse områder. 9

11 Forenkling af sagsgangen ved visitation til personlige hjælpemidler: Arbejdsgangen ved bestilling af inkontinenshjælpemidler (bleer), brystproteser og kompressionsstrømper er yderligere forenklet sådan, at det ikke længere er nødvendigt, at der sendes et ansøgningsskema til visitationskontoret. Det er tilstrækkeligt, at der dokumenteres i borgerens journal, indhentes mundtligt samtykke fra borgeren, og sendes en besked elektronisk til visitationskontoret. Før skulle der sendes et ansøgningsskema, dokumenteres i journalen og sendes elektronisk besked. Forenkling af den administrative sagsgang ved boligvisitation: Sagsgangen ved boligvisitation er forenklet i de situationer, hvor en borger, der er visiteret til en plejebolig, ønsker at flytte til en anden kommune. Det er nu visitationskontoret, der printer, samler og sender sagens dokumenter til den anden kommune. Før var denne konkrete opgave delt mellem både visitationskontoret og lokalcentret. Det er fortsat lokalcentrets opgave at dokumentere og opdatere oplysninger i borgerens journal Økonomi og regnskab I flere tilfælde er det lykkedes at forenkle sagsgange ved at finde smartere måder at løse opgaverne på gennem anvendelse af IT. Gennemførte forenklinger indenfor økonomi og regnskab Afskaffelse af indberetning af oplysninger om borgere fra andre kommuner: Tidligere blev oplysninger om tidsforbrug på borgere fra andre kommuner indberettet manuelt på skemaer. Oplysningerne anvendes til at opgøre refusionen, som Sundhed og Omsorg modtager fra borgernes egne kommuner. I dag hentes oplysningerne elektronisk via journalen, og refusionen opgøres ud fra en døgntakst. Forenkling af borgernes betaling af maden i plejeboliger: Tidligere betalte beboere i plejeboliger forskellige beløb afhængigt af, om de havde købt hovedret og biret eller kun biret. Nu betaler alle borgere samme beløb uanset, hvordan deres kost er sammensat. Forenkling af sagsgangen ved afregning af madydelser: Bedre snitflader mellem ITsystemer har medført en forenkling af afregningen. Afskaffelse af registrering af afvigelser: Tidligere registrerede lokalcentrene afvigelser i leveringen af den tildelte hjælp (fx når den visiterede hjemmehjælp ikke blev leveret, fordi borgeren har aflyst hjemmeplejens besøg). Registreringen af disse afvigelser er nu afskaffet (dog skal afvigelser for borgere med midlertidig hjemmehjælp fortsat registreres). Forenkling af sagsgangen ved afregning af ydelser ved korttidsophold: Tidligere blev der ofte foretaget efterregulering i afregningen til lokalcentre, der havde modtaget borgere på korttidsophold. En ny IT-løsning sikrer, at ydelserne automatisk stopper, og derfor er efterreguleringen nu minimeret. 10

12 2.2 Kulturændring i Sundhed og Omsorg Kontrolfri Zone har resulteret i en lang række forenklinger i Sundhed og Omsorg, men projektets vigtigste resultat er måske en kulturændring. Forenkling og tillid er blevet sat på dagordnen, og der er sat fokus på, at unødig kontrol, dokumentation og registrering skal undgås. Projektet har skabt øget bevidsthed om, at opgaver og arbejdsgange altid skal vurderes ud fra, om de tager unødig tid fra kerneopgaverne. Projektet har også medvirket til et opgør med meningsløs og overdreven kontrol. Projektet har afskaffet en række kontrolkrav, og har skærpet bevidstheden om, at kontrolkrav skal give mening i forhold til kerneopgaverne. Gennem projektet blev der givet klare meldinger om, at styring og ledelse i Sundhed og Omsorg skal være baseret på tillid og råderum. Kontrolfri Zone har samtidigt medvirket til at styrke en kultur med åbenhed og tillid som bærende principper. Der er med projektet sendt et klart signal om, at det er legalt at undre sig højlydt. Det har resulteret i, at medarbejdere og ledere i højere grad end tidligere stiller spørgsmålet: Er denne arbejdsgang hensigtsmæssig? Og er den nødvendig? Der reflekteres i højere grad over administrative konsekvenser af nye tiltag. Denne bevidsthed er et afgørende værn mod, at nyt bureaukrati indføres i fremtiden. 3. Forenklingsforslag, der ikke er gennemført Der er gennemført ca. 50 forenklingstiltag, men projektet modtog over 160 idéer til forenklinger. Der er altså mange af medarbejdernes forenklingsønsker, der ikke er gået i opfyldelse. Hvorfor er det kun en tredjedel af forenklingsforslagene, der er blevet gennemført? Formålet med Kontrolfri Zone har ikke været at afskaffe al dokumentation og kontrol. Formålet har været, at vi i Sundhed og Omsorg kun arbejder med meningsfuld og nyttig dokumentation og kontrol. Vi forenkler fortsat og flere forenklingsforslag er på vej til at blive gennemført. For flere forenklingsforslag gælder det, at det ikke var muligt at gennemføre forslagene i projektperioden, da de pågældende forenklinger fordrer langsigtede løsninger. Andre forenklingsforslag er ikke gennemført, da Sundhed og Omsorgs ansøgninger til udfordringsretten har fået afslag. En del forenklingsforslag er ikke gennemført, da det i projektets behandling af forslagene blev konkluderet, at de foreslåede forenklinger ikke var hensigtsmæssige. I behandlingen af forslagene blev der tilvejebragt argumenter for og imod de forskellige kontrol- og dokumentationskrav. Det, der er nødvendigt for nogle, er unødvendigt for andre og der er ikke enighed om, hvad der er overflødigt og hvad der giver mening. 11

13 Internetsiden indeholder en liste med samtlige forenklingsforslag, hvoraf det fremgår, hvilket udfald, hvert enkelt forslag har resulteret i. De medarbejdere, der har indsendt forenklingsidéer til projektet, kan her se, hvilket svar, deres forslag har fået. 4. Sundhed og Omsorgs fortsatte forenklingsindsats Afslutningen på projektet Kontrolfri Zone er ikke afslutningen på etableringen af en Kontrolfri Zone i Sundhed og Omsorg. Projektet Kontrolfri Zone har derimod været indledningen på en proces, hvor fokus er på kerneopgaverne, på afskaffelse af unødig kontrol og dokumentation og på råderum og tillid i forhold til medarbejderne. Mere tid med borgerne og øget arbejdsglæde er centrale mål i Sundhed og Omsorgs nye strategi for fremtiden. Med afsæt i strategiens ledetråde vi er sammen med borgerne og slip medarbejderne fri har indsatsen for at skabe forenkling, råderum og tillid forsat høj prioritet. 4.1 Fem veje til forenkling i Sundhed og Omsorg Det handler om at stoppe op, når man møder dokumentations- og kontrolkrav, der tager unødvendig tid fra kerneopgaverne og spørge: Er dette hensigtsmæssigt set i forhold til vores kerneopgaver? Denne rapport afrundes med 5 veje til forenkling, som har været grundlæggende principper for fremgangsmåden i projektet Kontrolfri Zone og som kan anvendes i den fortsatte forenklingsindsats. 12

14 5 veje til forenkling 1. Er opgaven meningsfuld i forhold til vores kerneopgaver? Vi skal bruge tiden sammen med borgerne. Derfor skal vi forenkle tidskrævende regler og arbejdsgange samt fjerne unødig kontrol og dokumentation. Husk, at de regler, der giver mening for dig, måske ikke giver mening for andre. 2. Kan det ikke forsvares, skal det ikke bevares Vurdér dokumentations- og kontrolkrav ud fra devisen: Det er unødigt - med mindre det modsatte er bevist. Arbejdsgange skal ikke følges pr. automatik men skal løbende vurderes ud fra, hvad der giver mening i forhold til kerneopgaverne. 3. Vurdér de administrative byrder, når nye tiltag igangsættes Gør det klart, hvilke administrative byrder, der følger med ved igangsættelse af nye arbejdsgange. Afvej den administrative byrde med gevinsten og overvej, hvordan tingene kan gøres på den mindst bureaukratiske måde. 4. Mere tillid og mindre kontrol I Sundhed og Omsorg skal ledelse være baseret på tillid og råderum. Vi skal gøre op med nulfejlskultur og feljfindertyranni. Enkeltstående fejl skal ikke føre til nye kontrol- og dokumentationskrav. Medarbejdere skal ikke programmeres, men have råderum til at udfolde faglighed og ansvar og sund fornuft. 5. Sig det Sundhed og Omsorg har givet alle medarbejdere en udfordringsret: Bruger du tiden på kontrolog dokumentationskrav, der ikke giver mening, eller oplever du arbejdsgange og regler, der er unødigt besværlige, skal du sige det. Forandringen starter ved én selv. 13

1. Hvad er intern forenkling?

1. Hvad er intern forenkling? Hvad er intern forenkling? Det er vigtigt, at kommunen har et fælles svar på dette spørgsmål, når de går i gang med at forenkle egne regler og procedurer. Ellers risikerer man, at arbejdet trækker i forskellige

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn

Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn Kvalitetsudvikling efter embedslæge- og kommunaltilsyn v. Kirstine Markvorsen Borgersikkerhed Med fokus på Status, struktur, samarbejde og systematik Embedslægetilsyn Lov Ifølge sloven 219, stk. 1 og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Temamøde om afbureaukratisering - Mindre, bedre og meningsfuldt bureaukrati som varig kultur i Næstved Kommune

Temamøde om afbureaukratisering - Mindre, bedre og meningsfuldt bureaukrati som varig kultur i Næstved Kommune MHU 13 12 2017 Oplæg om afbureaukratisering fra tema 1/11 Bilag 4a Temamøde om afbureaukratisering - Mindre, bedre og meningsfuldt bureaukrati som varig kultur i Næstved Kommune Temadrøftelse i MED-Hovedudvalget

Læs mere

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen Kontrol er godt tillid er billigere Ninna Thomsen 1 02-09-2014 Fra skåltale til tillidsreform Kan I se, at kommunen er rød? Kan I se, at I arbejder med velfærd? Det er ikke nok at afskaffe regler! Tillidsreformen

Læs mere

Embedslægetilsyn Lov: Område: Hyppighed: Fokus : Udføres af: Kommunikation til udvalget: Yderligere information Afdeling

Embedslægetilsyn Lov: Område: Hyppighed: Fokus : Udføres af: Kommunikation til udvalget: Yderligere information Afdeling Embedslægetilsyn Lov: Sundhedsloven 219. stk. 1 og 2, Bek. nr. 95 af 7. feb. 2008, ændret ved lov nr. 820 af 01. juli 2011. Område: Plejeboligenheder. Hyppighed: 1 uanmeldt tilsyn pr. år. Kan gradueres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.10.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Plejecenter Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann

Læs mere

Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler

Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler Notat 21. februar 2011 Sagsbeh: AFP Sagsnr.: 2010-7638 Dokumentnr.: 2010-124243 Dokumentation og Styring Kommunaldirektørområdet Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Birketoft. Østervang, Aulum. Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Birketoft. Østervang, Aulum. Else Krabbe. Pia Strandbygaard. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 18.11.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Birketoft Østervang, Aulum Else Krabbe Pia Strandbygaard Joan Dahl Nørgaard

Læs mere

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet

12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 12. Forenkling på beskæftigelsesområdet Kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet er i høj grad reguleret af statslige regler, og kommunerne har længe efterspurgt

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK

UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK IT-afdelingen Generelt om området IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere

Læs mere

Fremsat den 26. januar 2017 af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF)

Fremsat den 26. januar 2017 af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF) 2016/1 BSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 26. januar 2017 af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Engholm centret. Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.08.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Engholm centret Nørregade 11, 7280 Sdr. Felding Helle Sjøstrand Sørensen

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 17. august Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Konservatives byrådsgruppe.

Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 17. august Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Konservatives byrådsgruppe. Byrådsservice Den 17. august 2012 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Konservatives byrådsgruppe. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014 Plejecenter Konklusion Krav Søkilde Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for Næste tilsyn vil, hvis der modtages en fyldestgørende handleplan og skriftlig oplysning

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

04 Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler.

04 Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler. Slutevaluering af frikommuneforsøget 04 Informeret samtykke til sundhedsplejerskens sundhedssamtaler og undersøgelser på skoler. Forsøget er udført af: Familie- & Børnesundhed, Sundhedsplejen, v/ ledende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

BILAG 1.E Diverse retningslinjer

BILAG 1.E Diverse retningslinjer BILAG 1.E Diverse retningslinjer til FRITVALGSAFTALE OM HJEMMEPLEJE I AARHUS KOMMUNE mellem AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG og LEVERANDØR Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MAGTANVENDELSE...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

9. Forenkling på ældreområdet

9. Forenkling på ældreområdet Ældreområdet er karakteriseret ved en høj grad af dokumentation, bl.a. som følge af lovkravet om en BUM-model på området. Området er endvidere i høj grad understøttet af digitale løsninger, herunder PDA

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune D.13.10.2014 Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Hvidovre Kommune Krav Indsats Ansvarlig Tidsplan Evaluering Samtlige problemområder

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Continence Management

Continence Management Continence Management Livskvalitet Fokus på det giver sund økonomi Definition Urininkontinens er klagen over enhver form for ufrivillig vandladning (International Continence Society 2005) 2 Continence

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 21. december Århus Kommune. 1. Resume

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 21. december Århus Kommune. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 21. december 2005 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2004 samt den årlige afrapportering vedr.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune

Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune 2012 Juni 2012. Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Strategi, Sekretariat og Kommunikation Tilsynet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Grundlag

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper

En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper FTF Politik Oktober 2012 En ny og bedre styring af den offentlige sektor - 6 principper 6 principper for en ny og bedre styring Den offentlige sektor styres stadig efter slidte idealer. I 1980 erne vandt

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg

Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 4. maj 2016 Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg fra Sundhed og Omsorg 1. Resume Kommunerne har frem til den 1. juni 2016 mulighed

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 of 5 Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 2 of 5 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Ingelise Juhl og Jytte Dalgaard Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere