RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004"

Transkript

1 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner mv. 1. Indledning 2. Ved anmeldelsen 2.1. Generel vejledning ved anmeldelsen Beskikkelse af bistandsadvokat Beskikkelse af en advokat til opgørelse af erstatningskrav Offererstatningsloven Personskade Tingsskade Offerrådgivning 2.2. Kontaktperson for forurettede og vidner Indledning Sager, hvor der skal udpeges kontaktperson Sager, hvor der skal udpeges en kontaktperson for forurettede Sager, hvor der skal udpeges en kontaktperson for et vidne, der ikke er forurettet Tidspunktet for udpegning af en kontaktperson Kontaktpersonen og dennes opgaver 3. Vejledning til forurettede under sagens efterforskning og videre behandling 3.1. Orientering til forurettede om sagens forløb 3.2. Underretning af forurettede om afvisning af anmeldelse, indstilling af efterforskningen, påtaleopgivelse og tiltalefrafald 3.3. Underretning af forurettede om tiltalerejsning eller retsmødeanmodning med henblik på behandling af sagen som en tilståelsessag 3.4. Underretning af forurettede om tid og sted for hovedforhandlingen mv Underretning af forurettede om dommen 3.6. Underretning af forurettede om anke og genoptagelse 3.7. Underretning af forurettede ved gerningsmandens udgang og løsladelse mv Indledning Sager omfattet af underretningsordningen Situationer, hvor der skal ske underretning af forurettede Behandlingen af en anmodning fra forurettede Underretning af andre myndigheder om afgørelsen vedrørende underretning Domme vedrørende ubetinget fængselsstraf eller forvaring efter straffelovens Domme vedrørende anbringelse efter straffelovens 68, 69 eller Politikredsen Statsadvokaten Domme vedrørende ungdomssanktion, jf. straffelovens 74 a Underretning af forurettede Hvis domfældte løslades i forbindelse med straffedommens afsigelse eller bliver idømt en betinget dom Hvis domfældte er idømt en ubetinget fængselsstraf eller er dømt til forvaring efter straffelovens Hvis domfældte er dømt til anbringelse efter straffelovens 68, 69 og Hvis domfældte er idømt en ungdomssanktion, jf. straffelovens 74 a 4. Forurettedes og andres møde som vidne i retten 4.1. Underretning af retten ved behov for særlig hensyntagen til et vidne 4.2. (Forhånds)afgørelse om dørlukning, referatforbud, navneforbud mv. 5. Underretning af de sociale myndigheder ved afhøring af vidner under 15 år 6. Vejledning mv. af forurettede i sager, hvor lovovertrædelsen er begået i udlandet

2 Indholdsfortegnelse 6.1. Anmeldelse 6.2. Beskikkelse af bistandsadvokat 6.3. Offererstatning 6.4. Offerrådgivning 6.5. Oplysning om sagens behandling 6.6. Kontakt til sundhedsvæsnet 7. Ikrafttræden samt ophævelse af tidligere udsendte retningslinjer Bilag: Bilag 1: Bekendtgørelse om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede Bilag 2: Pjecen Har du været udsat for en forbrydelse?

3 Afsnit 1. Side 1 1. Indledning Denne meddelelse erstatter Rigsadvokatmeddelelse nr. 2/2001 om vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner. Meddelelsen udsendes som følge af, at der ved lov nr. 558 af 24. juni 2005 samt lov nr. 517 af 6. juni 2007 om ændring af retsplejeloven på en række punkter er sket en styrkelse af retsstillingen for forurettede i straffesager, herunder i voldtægtssager. Lovændringerne bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1458/2005 om forbedring af voldtægtsofres retsstilling og Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1485/2006 om forurettedes processuelle retsstilling i straffesager. Rigsadvokaturen har som følge af lovændringen i 2007 udsendt en bekendtgørelse den 1. juli 2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager. Bekendtgørelsen er optrykt som bilag 1 til denne meddelelse. Herudover har rigsadvokaturen udarbejdet skriftligt materiale, der kan udleveres til forurettede i tilknytning til anmeldelsen af et strafbart forhold. Vejledningen findes i bilag 2. Ved lov nr. 412 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse blev der bl.a. indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens 741 g, hvorefter forurettede i visse sager kan få underretning om gerningsmandens løsladelse mv. Loven træder i kraft den 1. juli 2011, og bestemmelsen gælder for overtrædelser, der begås efter denne dato. I det følgende redegøres for de gældende regler om vejledning og orientering af forurettede med de ændringer, der følger af de nævnte lovændringer. Meddelelsen er bygget op således, at pligterne beskrives i kronologisk rækkefølge i overensstemmelse med forløbet af en straffesag. Meddelelsen indeholder endvidere et særskilt afsnit om vejledning mv. af forurettede i sager, hvor lovovertrædelsen er begået i udlandet.

4 Afsnit 2. Side 1 2. Ved anmeldelsen 2.1. Generel vejledning ved anmeldelsen Rigsadvokaten har efter bemyndigelse fra justitsministeren udsendt en bekendtgørelse om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager (bilag 1 til denne meddelelse). I bekendtgørelsens 1 er fastsat følgende regel om den vejledning, der skal gives forurettede umiddelbart i tilknytning til anmeldelsen: 1. Politiet eller anklagemyndigheden skal i tilknytning til anmeldelse af en lovovertrædelse eller umiddelbart herefter vejlede forurettede om 1) reglerne om beskikkelse af bistandsadvokat, jf. retsplejelovens 741 a og 741 b, 2) adgangen til at få påkendt borgerlige krav under straffesagen, jf. retsplejelovens kapitel 89, 3) muligheden for at få erstatning og godtgørelse fra staten, jf. lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, 4) muligheden for at få støtte ved en offerrådgivning, 5) forurettedes pligter og rettigheder som eventuelt vidne i sagen. Stk. 2. Vejledning som nævnt i stk. 1 kan gives ved udlevering til forurettede af skriftligt materiale herom. Stk. 3. Vejledning efter stk. 1 kan helt eller delvis undlades, hvis det på grund af sagens karakter er åbenbart, at forurettede ikke har behov for de nævnte oplysninger. Stk. 4. Såfremt forurettede anmoder herom, eller de konkrete forhold i sagen taler for det, skal politiet eller anklagemyndigheden i fornødent omfang også vejlede om andre forhold end nævnt i stk. 1, herunder om reglerne om aktindsigt i straffesager, jf. retsplejelovens kapitel 3 a. Som det fremgår af stk. 2, kan den nævnte vejledning gives ved udlevering af skriftligt materiale til forurettede. Rigsadvokaturen har i den forbindelse udarbejdet en vejledning, der er optrykt som bilag 2, og som kan udleveres til forurettede eller dennes nære pårørende, jf. bekendtgørelsens 4. Vejledning vil som hidtil tillige indledningsvis kunne ske mundtligt. Dette vil navnlig være relevant, hvor forurettede på grund af sin sindstilstand umiddelbart efter anmeldelsen skønnes at have behov for mundtlig snarere end skriftlig vejledning. I disse tilfælde kan den skriftlige vejledning udleveres til forurettede på et senere tidspunkt. I øvrigt bemærkes, at Justitsministeriet har udarbejdet en folder, der er specielt rettet til personer, der har været udsat for voldtægt eller et andet seksuelt overgreb, og som skal udleveres til forurettede ved anmeldelsen af sådanne lovovertrædelser. Som det fremgår af stk. 3 kan vejledning efter stk. 1 helt eller delvis undlades, hvis det på grund af sagens karakter er åbenbart, at forurettede ikke har behov for de nævnte oplysninger. Eksempler herpå kunne være sager vedrørende brugstyveri af cykler eller mindre sager om tyveri, hvor forurettede f.eks. som indehaver af en større butik må formodes at være bekendt med sine rettigheder mv.

5 Afsnit 2. Side 2 I stk. 4 fastslås den almindelige vejledningspligt, der også følger af forvaltningslovens 7, hvorefter en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Herudover skal politiet eller anklagemyndigheden kun vejlede om andre forhold end nævnt i stk. 1, når de konkrete forhold i sagen taler for det. Pligten til vejledning efter 1 gælder også i forhold til forurettedes nære pårørende, hvis forurettede er afgået ved døden, jf. bekendtgørelsens 4. Udtrykket nære pårørende svarer til det udtryk, der anvendes i retsplejelovens 41 d og 1020 e (om henholdsvis aktindsigt og advokatbeskikkelse i straffesager mod politipersonale), og omfatter den eller de familiemedlemmer mv., som har stået forurettede nærmest på tidspunktet for dødsfaldet. En ægtefælle eller samlever må i almindelighed antages at være den person, som har stået forurettede nærmest, således at det vil være tilstrækkeligt alene at underrette ægtefællen eller samleveren. Har forurettede ikke efterladt en ægtefælle eller samlever, beror det på de nærmere konkrete forhold, hvilken eller hvilke personer inden for kredsen af forældre, børn, søskende mv. som kan anses for at have stået forurettede nærmest og dermed er omfattet af udtrykket nære pårørende. I de følgende afsnit til redegøres for de gældende regler på de punkter, der er nævnt i bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 1 4, med henblik på at den skriftlige vejledning kan uddybes mundtligt over for forurettede, hvis der findes anledning hertil. Politiets behandling af en anmeldelse af en lovovertrædelse begået i udlandet er behandlet i afsnit Beskikkelse af bistandsadvokat Efter retsplejelovens 741 b, stk. 1, skal politiet vejlede den forurettede om reglerne om beskikkelse af en advokat. Det følger af retsplejelovens 741 a, stk. 2, 1. og 3. pkt., at i sager om overtrædelse af straffelovens 210, 216 og 217, 218, stk. 2, 222, stk. 2, 2. led, eller 223, stk. 1, samt 224 eller 225, jf. de nævnte bestemmelser, skal der ske beskikkelse af en bistandsadvokat for den, der er forurettet ved lovovertrædelsen, medmindre den pågældende efter at være vejledt om retten til beskikkelse af advokat frabeder sig det. I sager, der vedrører de lovovertrædelser, der er opregnet i 741 a, stk. 2, (voldtægtssager og visse sædelighedssager) skal forurettede endvidere gøres bekendt med reglerne om advokatens medvirken, herunder at forurettede skal have lejlighed til at tale med en advokat før politiets afhøring, medmindre den pågældende frabeder sig det.

6 Afsnit 2. Side 3 Den forurettede skal i disse tilfælde endvidere vejledes om, at politiet kun kan afhøre den forurettede uden advokatens tilstedeværelse, hvis den forurettede anmoder om det, men at politiet dog vil kunne stille uopsættelige spørgsmål til forurettede, ligesom nødvendige efterforskningsskridt kan finde sted, også før advokaten er kommet til stede. Efter forarbejderne til bestemmelsen vil politiet således kunne stille uopsættelige spørgsmål til forurettede med henblik på meddelelse af akutte oplysninger af betydning for en umiddelbar bevissikring, f.eks. om tid, sted og signalement mv. Der forudsættes at være tale om oplysninger, der er nødvendige for foretagelsen af efterforskningsskridt, som ikke kan opsættes uden risiko for, at øjemedet forspildes. Det kan indebære oplysning om gerningsforløbet, udførelsesmåden mv. med henblik på stillingtagen til om mulige DNA-spor skal sikres. Det kan også dreje sig om oplysninger, der er nødvendige for stillingtagen til, om der foreligger et anholdelsesgrundlag. Der vil således kunne være tale om en udspørgen, der ikke er helt kort. Det forudsættes endvidere, at der hvis forurettede ønsker det som supplement til eller i stedet for den indledende samtale kan gennemføres en telefonsamtale mellem forurettede og den advokat, der udpeges. I sager om overtrædelse af bl.a. straffelovens 119, 123, 218, stk. 1, , 222, stk. 1, 222, stk. 2, 1. led, 223, stk. 2, samt 224 eller 225, jf. de nævnte bestemmelser, 232, 237, jf. 21, , , 252, stk. 2, a eller 288 er advokatbeskikkelse afhængig af, at forurettede fremsætter begæring herom, jf. retsplejelovens 741 a, stk. 1. I andre sager har retten mulighed for efter begæring at beskikke en advokat for den forurettede, når særlige omstændigheder taler for det, jf. retsplejelovens 741 a, stk. 4. Sådanne særlige omstændigheder kan f.eks. foreligge i visse sager om grovere chikane, hvor forurettede er blevet truet og har været udsat for hærværk eller lignende, eller i visse sager om afpresning efter straffelovens 281. Desuden kan der helt undtagelsesvis tænkes tilfælde, hvor forurettedes personlige forhold uanset sagens karakter i øvrigt i sig selv kan begrunde, at der beskikkes en bistandsadvokat. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, der er indsat ved lov nr. 517 af 6. juni 2007, at det må antages, at bestemmelsen vil få et meget begrænset anvendelsesområde ved siden af retsplejelovens 995 a, stk. 1, hvorefter retten kan give den forurettede fri proces, hvis det skønnes nødvendigt med advokatbistand ved opgørelsen af erstatningskrav, og den forurettede opfylder de økonomiske betingelser efter 325. Vejledningen om reglerne for beskikkelse af advokat skal gives, inden den forurettede afhøres første gang, og skal gentages i forbindelse med og inden anden afhøring. Det skal af politirapporten fremgå, at den forurettede har modtaget behørig vejledning. Endvidere skal det fremgå, hvis den forurettede ikke har ønsket en advokat beskikket. Politiet drager omsorg for, at spørgsmål om beskikkelse efter 741 a indbringes for retten.

7 Afsnit 2. Side 4 Herudover skal politiet vejlede forurettedes efterladte nære pårørende om rettens mulighed for efter retsplejelovens 741 a, stk. 5, at beskikke en bistandsadvokat for forurettedes nære pårørende, når forurettede er afgået ved døden som følge af forbrydelsen, når særlige hensyn taler for det, og betingelserne i 741 a, stk. 1-2 eller 4, for at beskikke en bistandsadvokat for den forurettede i øvrigt er opfyldt. Vejledningspligten gælder efter forarbejderne til bestemmelsen i tilfælde, hvor der er rimeligt grundlag for at antage, at betingelserne for at beskikke en advokat for forurettedes efterladte nære pårørende kan være opfyldt, og følger i øvrigt også af ændringen af 741 b, stk. 1. Det fremgår af bestemmelsen, at retten kun kan beskikke en bistandsadvokat for forurettedes nære pårørende, når særlige hensyn taler for det. Det anføres i forarbejderne til bestemmelsen, at det altid vil være en stor belastning for de efterladte at miste en nærstående ved en forbrydelse, men at dette moment ikke i sig selv bør være tilstrækkeligt til at beskikke en bistandsadvokat. Det kræves således, at der herudover foreligger nogle særlige forhold, der taler for beskikkelse. Afgørelsen af, om der foreligger særlige forhold, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor det navnlig bør indgå, om en pårørende skal vidne under belastende omstændigheder eller i øvrigt i forhold til straffesagen også bortset fra fastsættelsen af et erstatningskrav har et særligt behov for bistand. Endelig fremgår det af forarbejderne til bestemmelsen, at det må antages, at bestemmelsen vil få et meget begrænset anvendelsesområde ved siden af retsplejelovens 995 a, stk. 2, hvorefter retten, når omstændighederne taler for det, i sager, hvor en person er afgået ved døden som følge af en forbrydelse, kan beskikke en advokat for de pårørende til at bistå med opgørelsen af erstatningskrav. Der henvises endvidere til afsnit For så vidt angår politiets vejledning om beskikkelse af bistandsadvokat i sager, hvor lovovertrædelsen er begået i udlandet henvises til afsnit Beskikkelse af en advokat til opgørelse af erstatningskrav Retten kan beskikke en advokat for den forurettede, når det skønnes nødvendigt med advokatbistand ved opgørelsen af erstatningskrav, og den forurettede opfylder betingelserne for fri proces, jf. retsplejelovens 995 a, stk. 1. Bestemmelsen indeholder ikke begrænsninger med hensyn til de former for kriminalitet, der kan begrunde beskikkelse af advokat, men forudsætter, at erstatningskravets art og omfang taler for, at forurettede får bistand til at opgøre kravet. Den forurettede i sager, der kan give anledning til komplicerede erstatningskrav, bør orienteres om den nævnte mulighed for advokatbistand.

8 Afsnit 2. Side 5 I sager, hvor en person er afgået ved døden som følge af en forbrydelse, kan retten, når omstændighederne taler for det, beskikke en advokat for de pårørende til at bistå ved opgørelsen af erstatningskrav, selv om betingelserne for fri proces ikke er opfyldt, jf. retsplejelovens 995 a, stk. 2. Vejledning om muligheden for advokatbeskikkelse efter denne bestemmelse bør gives til personer, der har mistet en pårørende ved en forbrydelse, og hvor den pågældende kan have krav på forsørgertabserstatning Offererstatningsloven Personskade Efter offererstatningslovens 1 yder staten erstatning og godtgørelse for personskade ved overtrædelse af straffeloven, hvis forbrydelsen er begået i den danske stat. Erstatning kan i særlige tilfælde endvidere ydes for skader, der forvoldes ved handlinger begået uden for den danske stat, hvis skadelidte har bopæl i Danmark, har dansk indfødsret eller på gerningstidspunktet gjorde tjeneste for en udsendt dansk udenrigsrepræsentation. Erstatning kan endvidere ydes, når sådanne handlinger er begået mod skadelidte med bopæl i Danmark under denne erhvervsudøvelse uden for den danske stat. Om erstatning i forbindelse med lovovertrædelser begået i udlandet se nærmere nedenfor i afsnit 6.3. Erstatning ydes, selv om skadevolderen er ukendt eller ikke kan findes. Erstatning ydes endvidere, selv om skadevolderen er under 15 år eller utilregnelig. Ved behandlingen af anmeldelser om straffelovsovertrædelser, der har medført personskade, vejledes skadelidte om muligheden for at opnå erstatning af statskassen efter afgørelse af Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser. Endvidere oplyses det, at det i almindelighed er en betingelse for at få erstatning af statskassen, at der under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægges påstand om erstatning. Samtidig udleveres et ansøgningsskema til skadelidte, og skadelidte gøres bekendt med, at ansøgningen skal indleveres til den politikreds, hvor anmeldelsen af lovovertrædelsen har fundet sted. Skadelidte skal endvidere oplyses om, at Erstatningsnævnet ikke kan behandle en ansøgning, der er indgivet over 2 år efter, at lovovertrædelsen er begået, medmindre der foreligger særlige grunde. Er den sag, som begrunder erstatningskravet, fortsat under behandling hos politiet, anklagemyndigheden eller ved domstolene, skal erstatningssøgende gøres bekendt med, at politiet normalt først sender ansøgningen til Erstatningsnævnet ved sagens afslutning. Erstatningssøgende skal endvidere vejledes om muligheden for at fremsætte anmodning om forskudsvis udbetaling af erstatning, men at en ansøgning herom kun kan forventes imødekommet i særlige

9 Afsnit 2. Side 6 tilfælde. Fremsættes der anmodning om forskudsvis udbetaling af erstatning, fremsender politiet ansøgningen til Erstatningsnævnet, selv om sagen ikke er færdigbehandlet. Når sagen er endelig afgjort (ved endelig dom, påtaleopgivelse mv.), indsender politiet uden unødigt ophold ansøgningen og samtlige relevante akter, herunder politirapporter, lægeerklæringer, rets- og dombog mv. til Erstatningsnævnet. Er gerningsmanden ikke identificeret inden for en måned, indsender politiet ligeledes ansøgningen til Erstatningsnævnet. Når skadelidte er afgået ved døden, vejledes skadelidtes nære pårørende om ovennævnte regler. Den ovenfor beskrevne vejledning undlades i sager om uagtsomt manddrab og betydelig legemsskade forvoldt af motorkøretøjer, hvor skaden vil være dækket af skadevolderens ansvarsforsikring Tingsskade Efter offererstatningsloven kan der normalt ikke gives erstatning for tingsskade. Loven bestemmer dog, at staten yder erstatning for skade på tøj og andre personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb (normalt maksimalt kr.), som skadelidte havde på sig, da personskaden skete. Staten yder dog ikke erstatning, hvis skaden dækkes af en forsikring. Den erstatningssøgende vejledes om muligheden for at søge Erstatningsnævnet om erstatning, idet vedkommende dog samtidig gøres opmærksom på, at kravet ikke kan imødekommes, hvis der er forsikringsdækning. Anden tingsskade (som følge af f.eks. indbrudstyveri, brugstyveri, brandstiftelse), der ved overtrædelse af straffeloven forvoldes i den danske stat, kan kun erstattes, hvis skaden er sket ved en straffelovsovertrædelse begået af personer, som er tvangstilbageholdt i fængsler eller i institutioner under Kriminalforsorgen. Det samme gælder personer, der er optaget i døgninstitutioner efter lov om social service, tvangsindlagt på psykiatriske hospitalsafdelinger eller tilsvarende institutioner, eller er under udgang, undveget eller udeblevet fra sådanne institutioner. Hvis gerningsmanden falder ind under de nævnte persongrupper, vejledes erstatningssøgende om muligheden for at søge Erstatningsnævnet om erstatning, idet vedkommende dog samtidig gøres opmærksom på, at kravet ikke kan imødekommes, hvis der er forsikringsdækning. I andre tilfælde er vejledning om tingsskadeerstatning efter offererstatningsloven ikke aktuel. Også ved tingsskade ydes erstatning, selv om skadevolderen er ukendt eller ikke kan findes, ligesom erstatning ydes selv om skadevolderen er under 15 år eller utilregnelig.

10 Afsnit 2. Side Offerrådgivning Der er i alle politikredse etableret en offerrådgivning, der kan tilbyde en personlig samtale og støtte til den, der henvender sig. Offerrådgivningen kan endvidere vejlede om de hjælpeforanstaltninger, der findes af lægelig, psykologisk, social og juridisk karakter, ligesom offerrådgivningen kan være behjælpelig med udfyldelse af skemaer, skadesanmeldelser og lignende. Muligheden for at få støtte fra offerrådgivningen i forbindelse med lovovertrædelser begået i udlandet er omtalt i afsnit 6.4. Rigspolitiet har udsendt en cirkulæreskrivelse af 5. december 2000 om offerrådgivningsordningen, ligesom Justitsministeriet har udsendt cirkulæreskrivelser af 4. juli og 22. december 2006 vedrørende offerrådgivningsordningen. Det fremgår af disse cirkulæreskrivelser bl.a., at politiet i de relevante tilfælde skal vejlede forurettede i straffesager om mulighederne for at få støtte og vejledning fra offerrådgivningen. Det fremgår endvidere, at offerrådgivningen ikke kun omfatter voldsofre, men alle ofre for forbrydelser, herunder f.eks. ofre for gaderøveri, ofre for trick- og tasketyveri, ofre for indbrud i beboelser eller fritidshuse samt ofre for blufærdighedskrænkelse og andre, mindre alvorlige sædelighedsforbrydelser. Herudover fremgår det, at offerrådgivningerne endvidere vil kunne yde støtte og vejledning til pårørende til ofre for forbrydelser og ulykker, og at politiet, når det findes relevant, tillige bør vejlede vidner til forbrydelser, og personer, som har været ofre for eller vidner til trafikulykker eller andre former for ulykker, om mulighederne for at få støtte og vejledning fra offerrådgivningerne. I øvrigt henvises til de nævnte retningslinjer fra Rigspolitiet og Justitsministeriet. Der er udarbejdet en folder om offerrådgivningen, der i relevante tilfælde bør udleveres af politiet i forbindelse med anmeldelsen af en lovovertrædelse Kontaktperson for forurettede og vidner Indledning I forarbejderne til lov nr. 428 af 31. maj 2000 om ændring af retsplejeloven og straffeloven (Varetægtsfængsling i isolation, varetægtsfængsling under domsforhandling, vidnebeskyttelse mv.) omtales en række forslag til en forbedret beskyttelse af vidner, som en arbejdsgruppe under Justitsministeriet fremsatte i en rapport i juni I denne rapport blev det bl.a. foreslået, at der i de straffesager, hvor det skønnes relevant, udpeges en kontaktperson hos politiet eller anklagemyndigheden, som vidnet kan henvende sig til. Ordningen skal lette kommunikationen mellem politiet/anklagemyndigheden og vidnet samt modvirke misforståelser som følge af, at flere forskellige medarbejdere taler med vidnet. I

11 Afsnit 2. Side 8 lovforslaget er det forudsat, at Rigsadvokaten skal fastsætte retningslinjer om den nærmere udformning af ordningen med kontaktpersoner. Rigsadvokaten har nu i bekendtgørelsen om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede (bilag 1 til denne meddelelse) fastsat følgende bestemmelse om udpegning af en kontaktperson for forurettede: 3. Hvis forurettede i en sag som nævnt i 2, stk. 1, forventes at skulle afgive forklaring som vidne i retten, skal der i forbindelse med den første afhøring af forurettede eller snarest herefter udpeges en kontaktperson for forurettede hos politi eller anklagemyndighed. Stk. 2. I andre sager, hvor forurettede forventes at skulle afgive forklaring som vidne i retten, kan der udpeges en kontaktperson for forurettede, hvis forurettede efter sagens karakter skønnes at kunne få behov for yderligere vejledning fra politiet eller anklagemyndigheden end nævnt i 1. Stk. 3. En kontaktperson som nævnt i stk. 1 og 2 skal hjælpe og støtte forurettede, når forurettede henvender sig til politiet eller anklagemyndigheden. Herudover gælder de i afsnit nedenfor angivne retningslinjer om udpegning af en kontaktperson for vidner, der ikke er forurettede Sager, hvor der skal udpeges kontaktperson Sager, hvor der skal udpeges en kontaktperson for forurettede I sager om grovere overtrædelser af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, og ved sædelighedsforbrydelser, skal der udpeges en kontaktperson for forurettede hos politi eller anklagemyndighed, hvis forurettede forventes at skulle afgive forklaring som vidne i retten, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1, jf. 2. I andre sager, kan der udpeges en kontaktperson for forurettede, hvis forurettede efter sagens karakter skønnes at kunne få behov for rådgivning, der går ud over den generelle rådgivning i forbindelse med anmeldelsen, jf. bekendtgørelsens 3, stk Sager, hvor der skal udpeges en kontaktperson for et vidne, der ikke er forurettet Der skal udpeges en kontaktperson for personer, der forventes at skulle vidne i retten, når vidnet efter sagens karakter og alvor skønnes at kunne få behov for støtte og vejledning fra politi eller anklagemyndighed. Hvis der ikke udpeges en kontaktperson, bør politiet i forbindelse med afhøringen af vidnet så vidt muligt give en mundtlig orientering om, hvad der videre forventes at ske i sagen.

12 Afsnit 2. Side Tidspunktet for udpegning af en kontaktperson Udpegning af en kontaktperson bør ske så tidligt som muligt, dvs. normalt allerede ved den første afhøring af forurettede eller et vidne eller snarest herefter. Såfremt der ikke ved den første kontakt med forurettede eller vidnet er udpeget en kontaktperson, og dette senere skønnes hensigtsmæssigt, bør den pågældende på dette tidspunkt oplyses om en kontaktperson Kontaktpersonen og dennes opgaver Kontaktpersonen kan være en polititjenestemand, der deltager i efterforskningen, eller en anklager, der beskæftiger sig med sagen. Kontaktpersonen kan også være en centralt placeret person hos politiet eller anklagemyndigheden, der ikke direkte deltager i behandlingen af sagen, f.eks. en sekretariatsleder/sektionsleder eller lignende, der let kan skaffe sig viden om den konkrete sag. Forurettede/vidnet skal oplyses om den pågældendes navn og telefonnummer på tjenestestedet og om, at den pågældende er kontaktperson i sagen, f.eks. ved udlevering af et kort med disse oplysninger eller ved, at oplysningerne påføres foldere eller lignende, der udleveres til den pågældende. Som udgangspunkt bør det tilstræbes, at forurettede har den samme kontaktperson under hele straffesagens forløb. Det kan dog være aktuelt at udpege en ny kontaktperson, f.eks. ved sagens overgang til juridisk behandling, ved sagens fremsendelse til retten eller i forbindelse med indkaldelsen af forurettede/vidnet til afhøring i retten. Dette bør ske ved en skriftlig orientering om den nye kontaktpersons navn og telefonnummer på tjenestestedet, f.eks. ved en påtegning på vidneindkaldelsen. Hvis en sag på grund af nævningebehandling eller som følge af anke overgår til behandling i en statsadvokatur, kan statsadvokaten bestemme, at der skal udpeges en ny kontaktperson. Statsadvokaten underretter i givet fald skriftligt forurettede/vidnet og politikredsen herom. Ordningen med en kontaktperson skal lette kommunikationen mellem forurettede eller et vidne og politiet/anklagemyndigheden og modvirke misforståelser som følge af, at flere forskellige medarbejdere taler med vidnet. Det er kontaktpersonens opgave at hjælpe og støtte, når forurettede/vidnet henvender sig til politiet/anklagemyndigheden. Kontaktpersonen bør derfor løbende være bekendt med behandlingen af sagen eller hurtigt kunne skaffe sig kendskab herom. Kontaktpersonen skal give vejledning og information om forurettedes/vidnets retsstilling og om sagens gang og forventede forløb samt om beskyttelsesregler i forbindelse med fremmøde i retten.

13 Afsnit 2. Side 10 Herudover skal kontaktpersonen, når der er konkret anledning til det, f.eks. fordi forurettede giver udtryk for frygt for at møde gerningsmanden igen, vejlede forurettede om muligheden for at blive underrettet om gerningsmandens udgang og løsladelse mv., jf. retsplejelovens 741 g. Ordningen er beskrevet i afsnit 3.7.

14 Afsnit 3. Side 1 3. Vejledning til forurettede under sagens efterforskning og videre behandling 3.1. Orientering til forurettede om sagens forløb Politi og anklagemyndighed skal efter bestemmelsen i retsplejelovens 741 e, stk. 1, i fornødent omfang vejlede og informere forurettede om sagens gang og forventede forløb. Denne pligt er uddybet i 2 i Rigsadvokatens bekendtgørelse om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede. Bestemmelsen lyder således: 2. Udover den i 1 nævnte vejledning skal forurettede i sager om grovere overtrædelser af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, og ved sædelighedsforbrydelser, orienteres om, hvordan sagens videre forløb kan forventes at blive. Forurettede skal endvidere orienteres om væsentlige skridt, der tages i sagen, når der efter sagens karakter, herunder navnlig det overgreb, som forurettede har været udsat for, skønnes at være behov for det. Stk. 2. Orientering som nævnt i stk. 1 skal gives løbende i forbindelse med afhøring og anden kontakt med forurettede. Stk. 3. Når forurettede har fået en bistandsadvokat beskikket efter retsplejelovens 741 a, vil orientering som nævnt i stk. 1, 1. pkt., i almindelighed kunne undlades. Stk. 4. Såfremt forurettede anmoder herom, eller de konkrete forhold i sagen taler for det, skal politiet eller anklagemyndigheden også i andre sager end de i stk. 1 nævnte i fornødent omfang orientere om sagens forløb mv. Som det fremgår, er denne udvidede pligt til orientering af forurettede begrænset til sager om grovere overtrædelser af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, og sædelighedsforbrydelser. Orientering om sagens forventede forløb bør f.eks. omfatte oplysning om, hvorvidt forurettede må forvente at skulle afgive forklaring som vidne under sagen, og herunder om vidners rettigheder og pligter samt om muligheden for beskyttelse i forbindelse med møde i retten. Det kan også være relevant at oplyse om rettens mulighed for at træffe (forhånds)afgørelse om dørlukning, referatforbud, navneforbud mv. Herudover vil det i det omfang det kan forudses være relevant at oplyse forurettede om, hvornår tiltalespørgsmålet forventes afgjort, samt hvornår hovedforhandlingen forventes at kunne finde sted. Orienteringen om væsentlige skridt, der tages i sagen, kan f.eks. omfatte oplysninger om anholdelse af gerningsmanden, varetægtsfængsling eller tilvejebringelse af tidskrævende undersøgelser og lignende. Den forurettede skal også i fornødent omfang orienteres, hvis behandlingen af straffesagen trækker særligt ud. Vejledningen gives løbende i forbindelse med afhøring og anden kontakt med forurettede, herunder også, hvis forurettede retter henvendelse til kontaktpersonen om sagen.

15 Afsnit 3. Side 2 Hvis forurettede har fået beskikket en bistandsadvokat, må den almindelige orientering til forurettede om sagen forventes varetaget af bistandsadvokaten. Vejledning som nævnt i bekendtgørelsens 2, stk. 1, 1. pkt., vil derfor i disse tilfælde i almindelighed kunne undlades. I stk. 4 fastslås den almindelige vejledningspligt, der følger af forvaltningslovens 7, hvorefter en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse til myndigheden om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Politi og anklagemyndighed skal således som hidtil i fornødent omfang besvare konkrete spørgsmål fra forurettede, der retter henvendelse vedrørende sagen. Herudover skal politiet eller anklagemyndigheden kun orientere om sagens forløb mv. i andre sager end de i stk. 1 nævnte, når de konkrete forhold i sagen taler for det. Det bemærkes, at bekendtgørelsens 2 ikke udvider politiets eller anklagemyndighedens adgang til over for forurettede i en straffesag at videregive oplysninger omfattet af bestemmelser om tavshedspligt eller oplysninger, hvis videregivelse kan vanskeliggøre politiets efterforskning. Pligten til vejledning efter 2 gælder også i forhold til forurettedes nære pårørende, hvis forurettede er afgået ved døden som følge af forbrydelsen, jf. bekendtgørelsens Underretning af forurettede om afvisning af anmeldelse, indstilling af efterforskningen, påtaleopgivelse og tiltalefrafald Anklagemyndigheden skal underrette forurettede, eller hvis forurettede er afgået ved døden, dennes nære pårørende, om afvisning af anmeldelse og indstilling af efterforskningen, jf. retsplejelovens 749, stk. 3. Anklagemyndigheden skal endvidere ifølge retsplejelovens 724, stk. 1, underrette forurettede eller, hvis forurettede er afgået ved døden, forurettedes nære pårørende om afgørelser om påtaleopgivelse eller tiltalefrafald. Underretning om de ovennævnte afgørelser skal ske skriftligt og skal indeholde en begrundelse for afgørelsen samt klagevejledning i overensstemmelse med retsplejeloven. Der kan undtagelsesvis forekomme tilfælde, hvor politiet afviser en anmeldelse mundtligt på stedet. Det kan f.eks. være tilfældet, når politiet under patruljering i restaurationsmiljøet modtager en anmeldelse fra berusede personer for strafbare forhold, som politiet umiddelbart kan konstatere er grundløse. I disse tilfælde skal der gives mundtlig klagevejledning, ligesom anmelder skal orienteres om, at der er mulighed for at bede om en skriftlig afgørelse. En sådan afvisning af en anmeldelse skal fremgå af døgnrapporten.

16 Afsnit 3. Side 3 Begrundelsen i en afgørelse om tiltalefrafald vil kunne afpasses konkret, hvis der f.eks. gør sig særlige hensyn gældende. Det vil navnlig kunne være tilfældet med hensyn til tiltalefrafald over for unge under 18 år, hvor der kan være særlig anledning til ikke at gengive eventuelle særvilkår for tiltalefrafaldet, der afspejler personlige problemer hos den unge. Pligten til underretning af forurettede om påtaleopgivelse gælder også, når den mødende anklager i et retsmøde, f.eks. med henblik på sagens fremme som tilståelsessag, har truffet en afgørelse om påtaleopgivelse. I disse tilfælde skal anklagemyndigheden derfor efter retsmødet underrette forurettede om afgørelsen om påtaleopgivelse på samme måde som ved udenretlige påtaleopgivelser. Omgørelsesfristen løber fra afgørelsen i retten, hvorfor den skriftlige underretning bør ske snarest efter retsmødet. Begrundelsen til forurettede for en sådan afgørelse, der eventuelt træffes i medfør af retsplejelovens 721, stk. 1, nr. 3, kan i almindelighed udformes som en oplysning om, at påtale er opgivet som følge af, at sagens gennemførelse medfører sådanne vanskeligheder, omkostninger eller sagsbehandlingstider, at den ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf, som i givet fald kan forventes idømt. Forelæggelse for statsadvokaten i sådanne tilfælde er i øvrigt i overensstemmelse med hidtidig praksis ikke fornøden. I tilfælde, hvor der ikke rejses tiltale i en sag, der må antages at have medført en ganske særlig belastning for forurettede eller forurettedes nære pårørende, hvis forurettede er afgået ved døden som følge af forbrydelsen skal anklagemyndigheden overveje, hvordan der mest hensigtsmæssigt gives forurettede eller dennes nære pårørende underretning herom. Der bør som udgangspunkt tilbydes den pågældende en samtale om sagen, hvor der kan gives en mere fyldestgørende redegørelse for politiets og anklagemyndighedens overvejelser i sagen. Dette kan f.eks. være relevant i sager om voldtægt eller andre grove seksualforbrydelser og i sager, hvor en person har mistet en nærtstående i en færdselsulykke. I forbindelse med anmeldelse af et strafbart forhold modtager forurettede en anmeldelseskvittering, hvoraf det bl.a. fremgår, at forurettede ikke vil høre mere fra politiet, hvis det ikke er muligt at finde gerningsmanden. Ved mindre betydelige overtrædelser, f.eks. hærværk, brugstyveri, butikstyveri og andre berigelsesforbrydelser, der er af mindre alvorlig karakter, vil denne anmeldelseskvittering ofte være tilstrækkelig til at opfylde pligten til underretning af forurettede, når der ikke er rejst sigtelse i sagen Underretning af forurettede om tiltalerejsning eller retsmødeanmodning med henblik på behandling af sagen som en tilståelsessag Efter retsplejelovens 741 f, stk. 1, skal anklagemyndigheden underrette forurettede om, at der er rejst tiltale eller indleveret en retsmødeanmodning til retten med henblik på behandling af sagen som en tilståelsessag. Er forurettede afgået ved døden, underrettes den forurettedes nære pårørende.

17 Afsnit 3. Side 4 Underretning skal ske ved fremsendelse af et brev til forurettede eller hvis forurettede er afgået ved døden til forurettedes nære pårørende. Der findes i Anklagemyndighedens Dokumentsamling en række koncepter, dokument nr , som kan benyttes ved den nævnte underretning. Koncepterne er søgt målrettet de forskellige grupper af forurettede Underretning af forurettede om tid og sted for hovedforhandlingen mv. Forurettede skal underrettes om tid og sted for hovedforhandlingen, hvis den pågældende over for anklagemyndigheden har anmodet om det, jf. retsplejelovens 741 f, stk. 2. Tilsvarende skal der efter anmodning underrettes om tid og sted for et retsmøde med henblik på behandling af sagen som en tilståelsessag. Er forurettede er afgået ved døden, underrettes den forurettedes nære pårørende, hvis vedkommende har anmodet om det. Underretning kan undlades, hvis den forurettede eller den forurettedes nære pårørende skal møde som vidne eller har fået en advokat beskikket. Forurettede skal vejledes om muligheden for at fremsætte anmodning om at modtage en sådan underretning. En sådan vejledning gives mest hensigtsmæssigt i forbindelse med anklagemyndighedens underretning om tiltalerejsning mv. Der henvises til det ovenfor i afsnit 3.3. anførte Underretning af forurettede om dommen Efter retsplejelovens 219 a, stk. 7, 1. pkt., skal retten underrette forurettede og andre, som har fremsat et borgerligt krav i en straffesag, om rettens afgørelse om kravet. Underretning om rettens afgørelse i medfør af denne bestemmelse varetages af retten. I øvrigt meddeler retten forurettede en udskrift af dommen, hvis forurettede har anmodet om det, jf. 219 a, stk. 7, 2. pkt. Denne udskrift er gratis, jf. retsafgiftslovens 49, stk. 2, nr. 5. Det følger af forarbejderne til 219 a, stk. 7, 2. pkt., at bestemmelsen indebærer, at anklagemyndigheden skal underrette forurettede om, at der er mulighed for at anmode om en (gratis) udskrift af dommen. Denne underretning gives mest hensigtsmæssigt i forbindelse med anklagemyndighedens underretning af forurettede om den rejste tiltale eller anmodning om berammelse af et retsmøde om behandling af sagen som en tilståelsessag og er derfor indarbejdet i dokumenterne nr , i Anklagemyndighedens Dokumentsamling, jf. afsnit 3.3. ovenfor.

18 Afsnit 3. Side 5 Når politi eller anklagemyndighed modtager en anmodning om en domsudskrift fra forurettede, skal anmodningen videresendes til retten eller afleveres til retten i forbindelse med et retsmøde i sagen, idet retten skal behandle anmodningen som en anmodning om aktindsigt efter reglerne i retsplejelovens kapitel 3 a. Forurettedes adgang til en gratis udskrift af dommen gælder også i ankesager, jf. afsnit 3.6. nedenfor Underretning af forurettede om anke og genoptagelse Forurettede, der under sagens behandling i første instans har anmodet om at modtage underretning om tid og sted for hovedforhandlingen mv., skal efter retsplejelovens 741 f, stk. 3 og 4, underrettes om en eventuel anke eller genoptagelse af sagen. Hvis forurettede ikke i forbindelse med sagens behandling i første instans har anmodet om underretning om tid og sted for hovedforhandlingen, må det antages, at forurettede heller ikke ønsker at følge ankesagen. Det er således ikke i disse tilfælde nødvendigt at underrette forurettede om anke og genoptagelse. Er den forurettede afgået ved døden, underrettes den forurettedes nære pårørende om en anke, hvis vedkommende har fremsat anmodning om at modtage underretning som anført ovenfor. Det vil i disse tilfælde være statsadvokaten eller rigsadvokaten, der skal underrette forurettede eller, hvis forurettede er afgået ved døden, forurettedes nære pårørende om, at sagen er anket eller genoptaget. Underretningen skal indeholde oplysning om, at forurettede senere vil modtage underretning om tid og sted for hovedforhandlingen. I tilfælde, hvor der er anmodet om underretning, skal forurettede eller, hvis forurettede er død, forurettedes nære pårørende tillige underrettes, hvis en anke frafaldes. Det skal i den forbindelse oplyses, at sagen er sluttet, og at underinstansens dom står ved magt Underretning af forurettede ved gerningsmandens udgang og løsladelse mv Indledning Ved lov nr. 412 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser er der indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens 741 g. Baggrunden for lovændringen var en rapport afgivet i december 2010 af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser.

19 Afsnit 3. Side 6 Efter bestemmelsen i 741 g kan forurettede efter anmodning herom få underretning om gerningsmandens løsladelse mv. i sager om grovere overtrædelser af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, og ved sædelighedsforbrydelser. Ifølge forarbejderne begrænser retsplejelovens 741 g ikke de allerede eksisterende muligheder for at underrette forurettede om gerningsmandens løsladelse mv. Politiet vil således fortsat uanset arten af den begåede kriminalitet i konkrete tilfælde, hvor politiet ud fra præventive eller sikkerhedsmæssige overvejelser finder, at der er et særligt hensyn at tage til forurettede i sagen, kunne foretage underretning ved gerningsmandens løsladelse i overensstemmelse med persondataloven eller forvaltningsloven. Loven træder i kraft den 1. juli 2011 og gælder for overtrædelser, som begås efter denne dag. I bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2011 om underretning ved udgang og løsladelse mv. i det følgende refereret til som bekendtgørelsen er der fastsat nærmere regler om underretningsordningen Sager omfattet af underretningsordningen Underretningsordningen finder anvendelse i sager, hvor der er afsagt dom om ubetinget fængselsstraf for en grovere overtrædelse af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, eller en sædelighedsforbrydelse, jf. retsplejelovens 741 g, stk. 1. Underretningsordningen omfatter således de sager, hvor det er obligatorisk at udpege en kontaktperson for offeret, jf. 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 21. september 2007, jf. afsnit Reglerne finder tilsvarende anvendelse, hvis den dømte i stedet for ubetinget fængselsstraf er dømt til anbringelse efter straffelovens 68, 69, 73 eller 74 a eller til forvaring efter straffelovens 70. Domme, som giver mulighed for, at der på et senere tidspunkt administrativt træffes afgørelse om frihedsberøvende foranstaltninger, er ikke omfattet af ordningen. Der skal kun gives underretning til forurettede om gerningsmandens løsladelse mv., hvis denne har været varetægtsfængslet før dom og ikke har været løsladt mellem dommens afsigelse og fuldbyrdelse, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at forurettede har anmodet om at modtage underretning. Hvis forurettede er afgået ved døden, underrettes forurettedes nære pårørende, hvis der er anmodet herom, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 5.

20 Afsnit 3. Side Situationer, hvor der skal ske underretning af forurettede Efter retsplejelovens 741 g, stk. 1, skal forurettede underrettes om følgende: - gerningsmandens første uledsagede udgang, - gerningsmandens løsladelse, herunder prøveløsladelse, samt - eventuel undvigelse. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at en benådning af den idømte straf, jf. grundlovens 24, må sidestilles med en løsladelse i relation til underretningsordningen. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at en afbrydelse af straffuldbyrdelsen efter straffuldbyrdelseslovens 76, stk. 1, kan sidestilles med en uledsaget udgang. Det indebærer, at forurettede, hvis der sker strafafbrydelse før første uledsagede udgang, bør underrettes om strafafbrydelsen og herefter underrettes igen ved (prøve)løsladelse samt ved eventuel undvigelse. For så vidt angår anbringelse uden for fængsel i medfør af straffuldbyrdelseslovens 78, stk. 1, skal en sådan ifølge forarbejderne sidestilles med en uledsaget udgang i relation til underretningsordningen. Det betyder, at hvis der sker anbringelse efter 78, stk. 1, uden at dømte forinden har haft (egentlig) uledsaget udgang, bør forurettede underrettes om anbringelsen og herefter underrettes igen ved (prøve)løsladelse samt ved eventuel undvigelse. Med hensyn til personer, der er dømt til anbringelse i hospital mv., jf. straffelovens 68, 69 eller 73, bør ophør eller ændring af foranstaltningen, der medfører, at udgang ikke længere kræver særskilt tilladelse (f.eks. ændring af en anbringelsesdom til en behandlingsdom), sidestilles med løsladelse. Det indebærer, at forurettede også skal underrettes i disse tilfælde. En ungdomssanktion efter straffelovens 74 a forudsættes indledt med et ophold i en døgninstitution, der som udgangspunkt indledningsvist bør være en sikret afdeling. Afslutning af opholdet i en sikret afdeling bør i relation til underretningsordningen betragtes som en løsladelse, således at der gives forurettede underretning herom. Herudover bør der ske underretning om første uledsagede udgang og eventuel undvigelse. Det bemærkes endelig, at det efter forarbejderne inden for bestemmelsens rammer vil være berettiget at videregive oplysninger om domfældtes løsladelse mv. til forurettede/forurettedes nære pårørende Behandlingen af en anmodning fra forurettede Politikredsen behandler anmodninger fra forurettede om at modtage underretning, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 1.

21 Afsnit 3. Side 8 Der er ingen frister for indgivelse af en anmodning om underretning, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2. Anmodningen skal behandles i forlængelse af modtagelsen. Der kan dog først tages stilling til anmodningen efter straffesagens endelige afslutning ved retten, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i retsplejelovens 741 g, at gerningsmanden i modsætning til forurettede som udgangspunkt ikke forvaltningsretligt kan anses for part i sagen om forurettedes anmodning om modtage underretning ved løsladelse mv. Det betyder, at gerningsmanden ikke har krav på at blive partshørt over oplysningerne i sagen. Gerningsmanden skal ifølge forarbejderne heller ikke orienteres om afgørelsen, medmindre særlige grunde taler herfor. Gerningsmanden vil i stedet blive informeret om underretningsordningens eksistens i kriminalforsorgens generelle vejledning til afsonere, således at gerningsmanden har mulighed for at reagere i forhold til myndighederne, hvis han eller hun f.eks. modtager trusler fra forurettedes omgangskreds under afsoning. Anmodningen om underretning kan afslås, hvis væsentlige hensyn til gerningsmanden taler for det. Det fremgår således af arbejdsgruppens overvejelser, som er gengivet i bemærkningerne til lovforslaget, at der kan være tilfælde, hvor der er risiko for hævn fra forurettedes side f.eks. ved banderelaterede forbrydelser. Desuden kan det ikke udelukkes, at der vil være tilfælde, hvor hensynet til gerningsmandens privatliv overstiger hensynet til forurettedes interesse i tryghed, f.eks. hvis der er risiko for chikane fra tredjemand. Myndighederne skal ved vurderingen af, om der foreligger sådanne væsentlige hensyn, lægge vægt på de oplysninger, som allerede er i deres besiddelse. Kun efter en konkret vurdering skal myndighederne søge at oplyse grundlaget for afgørelsen i videre omfang, hvilket i videst muligt omfang ikke bør ske ved at anmode gerningsmanden om en udtalelse. Kun i tilfælde, hvor politikredsen efter en konkret vurdering afslår at give underretning, vil det være nødvendigt at meddele forurettede dette skriftligt. I andre tilfælde vil det således være tilstrækkeligt, at politikredsen i forbindelse med modtagelsen af anmodningen har oplyst, at forurettede kan regne med underretning ved udgang og løsladelse mv. Hvis anmodningen fremsættes skriftligt, bør politikredsens afgørelse om, at der skal gives underretning til forurettede, dog ligeledes meddeles skriftligt. Politidirektørens afgørelse kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Betænkning om forbedring af voldtægtsofres. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Betænkning om forbedring af voldtægtsofres. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning om forbedring af voldtægtsofres retsstilling Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg BETÆNKNING NR. 1458 KØBENHAVN 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2009-350-0008 Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens 70 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 Videoafhøring af børn i sædelighedssager, recovered memory m.v. Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling BILAG 1 Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling Strafferetsplejeudvalget har til brug for overvejelserne i nærværende betænkning foretaget en undersøgelse af, hvorledes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 871 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-730-0517 Senere ændringer til forskriften LOV nr 152 af 18/02/2015

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1068 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2008-730-0735 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1404

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere