Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution"

Transkript

1 Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds for det område, der ansøger): Kommunal dagpleje Privat dagpleje med aftale med kommunen Puljeordninger, dagpleje Daginstitution 0-2 år (kommunal, selvejende, udliciteret, privatinstitution) Daginstitution 3 år - skolestart (kommunal, selvejende, udliciteret, privatinstitution) Daginstitution: 0 år - skolestart Fri grundskole Folkeskole SFO Fritidshjem Fritidsklub Ungdomsskole Efterskole Gymnasiale uddannelser (STX/HF/HTX/HHX) Erhvervsuddannelse 10. klassescenter Andet Andet (produktionsskole, husholdnings eller -håndarbejdsskoler, VUC eller andet) Angiv hvad B. Specifikt for daginstitutioner Angiv, om I ifølge dagtilbudsloven er en: Kommunal Selvejende Udliciteret Privat institution Puljeordning C. Er det hele institutionen eller kun en afdeling, der søger: x Hele institutionen ansøger En afdeling af institutionen ansøger Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: D. Institutionsnummer : E. Institutionens navn :Midtskolen F. Institutionens adresse :Bavnestræde 36. Dalby Haslev G. Kontaktperson: Navn og titel : Mette Løvbjerg. skoleleder Tlf. :

2 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi er en skole med 6 afdelinger fordelt på tre folkeskoleafdelinger, en 10 klasses afdeling og to specialskoler. Vi er en del af et partnerskab i Haslev uddannelses camp, der er placeret i Skolegade, hvor vores 10 klasses afdeling er placeret og hvor de institutioner, vi påtænker at indgå partnerskab med også har uddannelser placeret. Vores mål for de kommende år er en højnelse af det faglige niveau i skolen. Altså det samme mål som ligger til grund for NY Nordisk Skole. Vi vil gerne være med i projektet, fordi det vil øge kvaliteten af arbejdet med vores mål at blive udfordret af og dele viden med andre. For at nå vores mål og skabe forandring har vi prioriteret at nedsætte netværk på en række områder i Midtskolen på tværs af afdelinger. Det drejer sig om følgende: - Netværk indenfor fagene Matematik, naturfag, engelsk og tysk i indeværende skoleår. For kommende skoleår iværksættes der også netværk indenfor øvrige fagområder. Netværkene arbejder ud fra et fastlagt kommissorium. Se bilag - Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra ledelsen, læsevejledere, matematik vejleder, engelsk vejleder og naturfagsvejleder. Gruppens opgave er at harmonisere og udvikle systemer til kvalitetssikring i skolen. Der arbejdes med: Testpraksis, praksis ved andre evalueringsformer, opfølgning på evalueringsresultater ved klassekonferencer og TUS samtaler med hensyn til for og indhold, anvendelse af specialressourcer og praksis ved ressourcecentermøder, forebyggende indsatser, læsepolitik, praksisobservationer samt hjælp til lærerne gennem vejledning - Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentant samt servicecenter medarbejdere. Gruppens opgave er at udvikle arbejdet i servicecentrene til en højere grad af vejledende og læringsorienteret tilgang - Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for ledelsen samt IT vejledere. Gruppens opgave er flersidig. Udvikling af skolens kommunikationsplatform samt udvikling af IT praksis som redskab i den daglige undervisning - Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledelsen samt overbygningslærere fra alle afdelinger og årgangen. Gruppens opgave er at udvikle pædagogikken i overbygningen med det formål i højere grad at fastholde motivationen hos eleverne samt indrette såvel pædagogik som organisering på en måde, der virker fremmende på elevernes overgang til ungdomsuddannelserne samt evne og mulighed for at gennemføre denne. Det er i særlig grad arbejdet i sidst nævnte arbejdsgruppe, der tænkes at danne afsættet for det projekt vi påtænker at gennemføre indenfor rammerne af Ny Nordisk Skole i samarbejde med de partner, der er nævnt nedenfor. Vi vil skabe forandringer ved at samarbejde med vores partnerinstitutioner om konkret praksis med det formål, at udfordre egen pædagogik og faglighed samt at blive klogere på, hvilke forventninger, der er til eleverne, når de kommer på en ungdomsuddannelse både med hensyn til faglig kunnen men også med hensyn til formåen i forhold til at indgå i de processer og pædagogiske tilgange, der arbejdes med her. Øvrige netværk nedsat i Midtskolen tænkes at kunne bidrage til og lære af processen I det konkrete projekt indgår alle elever på 9 og 10 årgang ca. 245 elever, i et forløb hvor ungdomsuddannelserne tilbyder og præsenterer fag eller linjer fx medier. Virksomhedsøkonomi eller iværksætteri, som hold eleverne kan vælge sig ind på med udgangspunkt i de interessefelter, der fremgår af deres uddannelses bog. Finn Sonne Holm Filnavn: Ansøgning til NNS Midtskolen 3 Side 2 af 6

3 Lærere fra ungdomsuddannelserne planlægger og udfører i samarbejde med lærerne fra Midtskolen konkrete undervisningsforløb indenfor de givne områder. Første del af undervisningen foregår i folkeskolens fysiske rammer, anden del indenfor de fysiske rammer af den ungdomsuddannelser, der er tale om. Forløbene evalueres efterfølgende ud fra to perspektiver: - elevernes udbytte i forhold til at blive mere sikre på og trygge ved uddannelsesvalg - lærernes udbytte af indblik i hinandens praksis samt hvilke tanker det fremadrettet giver anledning til i forhold til ændringer af praksis fremadrettet 3. Udfordringen og forandringsprocessen Hvilke(n) udfordring/udfordringer vil I løse med Ny Nordisk Skole? Hvordan vil jeres forandringsproces have et udviklende og lærende perspektiv for de professionelle på jeres institution? Vi ligger i et område, hvor uddannelsesniveauet på ingen måde kan siges at være på højde med landsgennemsnittet; tvæt imod er uddannelsesniveauet i dele af Faxe Kommune blandt det laveste i Danmark. Årsagerne dertil skal nok findes i erhvervsstrukturen, hvor der traditionelt har været mange ufaglærte jobs. Jobs som dog nu er forsvundet eller gradvis vil forsvinde i de kommende år. Vores udfordring er derfor at skabe interesse for at tage en ungdomsuddannelse, og videre at få flere unge til at gennemføre uddannelsen. Da vi selvsagt har mange elever, der kommer fra familier uden traditioner for at tage uddannelse har vi en særlig opgave i forhold til: - at gøre ungdomsuddannelserne nærværende for dem samt indgyde dem tryghed i forhold til at gå videre i den retning - at hjælpe dem til at vælge rigtigt første gang. - at lette overgangen ved at sikre at der er genkendelighed i de pædagogiske og organisatoriske processer fra den ene institution til den anden For at det kan lykkedes, ønsker vi et tæt samarbejde mellem lærere og ledere på grundskoler og ungdomsuddannelser, for at Projektet kan få et udviklende og lærende perspektiv for de professionelle på de involverede institutioner. Vi vil have et indblik i andres og anden praksis og derved få et indblik i, hvad vi forbereder eleverne til eller hvad de er rundet af, for derved skabe en fagligt/pædagogisk genkendelighed i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser. Dette skal gøres ved at: - lærerne på grundskolen ser det faglige niveau og arbejdsformer på en ungdomsuddannelse - og omvendt, at lærerne på ungdomsuddannelserne ser, hvordan studiemiljøet, det faglige niveau og pædagogikken er i en grundskole. - at lærerne på grundskolerne og ungdomsuddannelserne i fællesskab laver et miniforløb for alle 9. og 10. klasse elever, hvor lærere fra begge uddannelser tiltager i undervisningen, men hvor niveauet er på ungdomsuddannelsernes niveau, hvorfor det også er lærere fra ungdomsuddannelsernes, som har ansvaret for undervisningen. - at miniforløbet begynder på grundskolerne, men slutter på ungdomsuddannelsernes skole, for at eleverne skal være kendt med de fysiske og skolemiljømæssige rammer. Finn Sonne Holm Filnavn: Ansøgning til NNS Midtskolen 3 Side 3 af 6

4 4. Konkrete mål for jeres årlige Ny Nordisk Skole-projekt Præsenter jeres konkrete mål i forhold til hver af de nævnte udfordringer, samt hvordan disse konkrete mål kan relateres til de tre mål for Ny Nordisk Skole. - at få flere elever til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse - at udvikle pædagogikken i såvel folkeskole som ungdomsuddannelser for i højere grad at kunne bidrage til at eleverne bliver så dygtige, de kan Vi mener vores dobbeltsidige målsætning kan relateres alle tre mål for NNS. Set fra et elevperspektiv mener vi, at projektet kan medvirke til at bryde den sociale arv ved, at vi i højere grad end vi normalt gør, tager eleverne i hånden og fører dem ind over dørtærsklen til ungdomsuddannelserne i trygge rammer. Derved medvirker vi til at give viden om og afmystificere de muligheder, der ligger udenfor folkeskolen. Vort andet fokus ligger på at udvikle fagligheden og pædagogikken med henblik på at tage det bedste med os i det videre. Kun gennem stadige udviklingsprojekter i det felt kan vi øge vores evne til at udfordre eleverne, så deres læring bliver så optimal som mulig. Samtidigt søger vi med projektet at skabe en fagligt/pædagogisk genkendelighed i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser for derved at sikre at eleverne ikke bliver overudfordret og måske i konsekvens heraf opgiver. Vejen til at skabe tillid til uddannelsesinstitutioner og dermed også til de institutioner, der indgår i dette projekt mener vi b. la er kendetegnet ved at være i stadig udvikling i takt med at den viden og de udfordringer, der er i tiden. Vi mener samtidigt, at det virker tillidsvækkende, hvis elev eller borger kan se en rød tråd i det vi foretager os. Også på tværs af institutioner 5. Lokal og kommunal opbakning xa. Der er opbakning fra 85 procent af medarbejderne xb. Der er opbakning fra ledelsen herunder forældre-/skolebestyrelse eller tilsvarende hvor det er relevant xc. Hvis institutionen er kommunal: Der er opbakning fra kommunalbestyrelsen 6. Jeres lokale Ny Nordisk Skole-netværk x A. Vi er allerede i netværk (Angiv navne og adresser og evt. institutionsnr. på de institutioner, som I indgår i netværk med. Bemærk, at der skal være tale om tre institutioner, der ikke har den samme ledelse.) 1: Køge Handelsskole. Lyngvej Køge. Institutionsnummer : Midtsjællands Gymnasieskoler. Skolegade Haslev. Institutionsnummer : ZBC. Handelsskolevej Næstved. Institutionsnummer B. Vi er ikke i et netværk men vil gerne kobles med andre institutioner Finn Sonne Holm Filnavn: Ansøgning til NNS Midtskolen 3 Side 4 af 6

5 Vi er særligt interesserede i at arbejde sammen med: Kommunal dagpleje Privat dagpleje med aftale med kommunen Puljeordninger, dagpleje Daginstitution 0-2 år (kommunal, selvejende, udliciteret, privatinstitution) Daginstitution 3 år - skolestart (kommunal, selvejende, udliciteret, privatinstitution) Daginstitution: 0 år - skolestart Fri grundskole Folkeskole SFO Fritidshjem Fritidsklub Ungdomsskole Efterskole Gymnasiale uddannelser (STX/HF/HTX/HHX) Erhvervsuddannelse 10. klassescenter Andet C. Vi er ikke i et netværk men er i gang med at etablere et netværk med andre institutioner: (Angiv navne og adresser og evt. institutionsnr. på de institutioner, som I indgår i netværk med. Bemærk, at der skal være tale om tre institutioner, der ikke ligger under den samme ledelse.) 1: 2: 3: 7. Nyttiggørelse af netværket Beskriv, hvad I forventer at få ud af at arbejde på tværs i netværket. Vi nedsætter en styregruppe, der får til opgave at initiere projektet, følge projektet og evaluerer projektet. Vi forventer at styregruppen ved afslutning af projektet sidder inde med en viden, der kan bruges dels til at rette projektet til, så det kan blive en fast implementeret praksis også, når projektperioden er slut. Vi forventer endvidere at styregruppen ved projektets afslutning sidder inde med en ny viden, der kan danne afsæt for formulering af nye projekter. At lette de unges overgang til ungdomsuddannelse og derved øge andelen af unge i Faxe Kommune, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Finn Sonne Holm Filnavn: Ansøgning til NNS Midtskolen 3 Side 5 af 6

6 Hvordan vil I udnytte hinandens kompetencer på tværs i netværket? (Giv gerne konkrete eksempler som fx gensidig supervision, deltagelse i hinandens hverdag, drøftelser af faglige udfordringer, samarbejde om konkrete børn/elever.) På overordnet plan vil styregruppen udnytte hinandens kompetence i arbejdet med at formulere og organiserer projekter og processer, der kan udfordrer og udvikle praksis både i de enkelte institutioner og i overgangen mellem uddannelser. På praksis niveau planlægger lærere fra de involverede institutioner undervisningsforløb sammen, gennemfører dem sammen og evaluerer dem sammen. Formålet med dette er netop at tilbyde mulighed for at lære af hinanden i det helt nære daglige og at skabe relationer på tværs lærerne imellem og mellem elever og lærere, som medvirker til at mindske de unges barrierer i forhold til at starte på en ungdomsuddannelse. 8. Vurdering af ansøgningen og bilag Ansøgningerne vurderes på baggrund af teksten i selve ansøgningsskemaet. Det er således vigtigt, at mål, udfordringer m.v. er klart beskrevet her. Vedhæft evt. bilag her: Indsend formularen Finn Sonne Holm Filnavn: Ansøgning til NNS Midtskolen 3 Side 6 af 6

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Ansøgning Ny Nordisk Skole

Ansøgning Ny Nordisk Skole Ansøgning Ny Nordisk Skole Tværfaglig Ny Nordisk Skole- Netværksdannelse et helhedsorienteret udviklingsperspektiv målrettet børn og unge i Odenses Distrikt Øst. Ansøgere: Rising Ungdomsskole Tietgen Erhverv

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. december 2011 Sagsnr.: 2011-008106-2 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål LØGSTØR SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Klaus Toft Adresse Bøgevej 10 9670 Løgstør Lovgrundlag og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen Kvalitetsrapport for 2014 Børne- og Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 2 3. Mål og resultatmål... 3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere