Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler"

Transkript

1 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens Bekæmpelse henvendelse til en bred kreds af aktører inden for kræftområdet i Danmark med opfordring til at komme med forslag til temaer for anvendelse af Knæk Cancer 2013-midlerne. Fristen for indsendelse af forslag var 1. marts Opfordringen blev sendt til: Kræftens Bekæmpelses permanente udvalg (Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU), Forebyggelses- og Oplysningsudvalget, Patientstøtteudvalget, Udvalget for lokalforeningsarbejdet) Komité for Social Ulighed Komité for Psykosocial Kræftforskning (KPSK) De Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG) De enkelte afdelinger i Kræftens Bekæmpelse Sundhedsvidenskabelige fakulteter ved diverse universiteter Hospitalsledelser/onkologiske centre Danske Regioner Herudover er indhentet forslag fra Patientforeninger, som Kræftens Bekæmpelse samarbejder med Et forslags-site boks på hvor alle har mulighed for at komme med forslag Der blev modtaget mere end 400 forslag. Forslag til fordeling af Knæk Cancer 2013-midler Resultatet af Knæk Cancer 2013 er opgjort til 143, 8 mio. kr. (144 mio. kr.). Der har været omkostninger i forbindelse med Knæk Cancer 2013 til produktion af udsendelser, gevinstafgifter, Knæk Cancer blomsterpins, udstyr til callcenter mv. svarende til maksimalt 17 mio. kr. Hertil kommer, at Oktober Lotteriet er en del af kampagnen med et resultat på ca. 16 mio. kr., som allerede indgår i Kræftens Bekæmpelses budgettering for Fratrækkes disse beløb, er der mindst 111 mio. kr. til uddeling. Endelig opgørelse af det samlede indsamlede beløb afventer information om afregning fra teleselskaber af endelig opgørelse af donerede sms beløb. Erfaringer fra opgørelse af Knæk Cancer 2012 sms donationer, giver anledning til formodning om at det samlede disponible beløb bliver mere end 111 mio. kr. Fordelingen af midlerne skal ske med fokus på Kræftens Bekæmpelses mål 2020: Alle. Alle skal have mindsket risikoen for kræft, og alle skal have del i de bedste behandlingsresultater særligt de grupper og områder, som klarer sig dårligst, skal løftes. 1/5

2 Handling. Viden om forebyggelse og behandling af kræft skal omsættes til mærkbare forbedringer. Sammenhæng. Kræftpatienter skal have sammenhæng og bedste kvalitet i kræftforløbet og opleve ansvarlighed i alle led af forløbet. Et Godt Liv. Mennesker, der er ramt af kræft, skal opleve en god hverdag. Forskning med gennemslagskraft. Kræftens Bekæmpelse skal bidrage til at fremme national kræftforskning og derigennem global kræftforskning til gavn for kampen mod kræft. Der har på baggrund af de modtagne forslag været gennemført drøftelser med formændene for Kræftens Bekæmpelses permanente udvalg, KPSK og formanden for DMCG. Hovedbestyrelsen blev på møde den 19. september 2013 orienteret om, at forretningsudvalget på møde den 20. juni 2013 havde besluttet en prioriteret rækkefølge af temaer for anvendelse af Knæk Cancer 2013-midlerne. De foreslåede beløbsrammer tog udgangspunkt i niveauet for det samlede rammebeløb på 90 mio. kr., som blev uddelt efter Knæk Cancer Da resultatet af Knæk Cancer 2013 muliggør uddeling af yderligere mindst 21 mio. kr. forhåndsgodkendte forretningsudvalget på møde den 6. november 2013 anvendelse af det yderligere disponible beløb med henblik på endelig beslutning på møde den 27. november 2013 og anbefaling til hovedbestyrelsen om, at Knæk Cancer 2013-midler udmøntes på følgende måde: Forslag til uddeling af Knæk Cancer 2013 i mio. kr. Godkendte temarammer d. 19. september 2013 Forslag d. 27. november 2013 I alt 1. Bedre og mere skånsom kræftkirurgi til alle 7,5 7,5 2. Patienterne sætter forskerne i arbejde 7,5 7,5 3. Effektiv diagnose 10,0 10,0 4. Opfølgning til gavn for patienterne 10,0 10,0 5. Et Godt Liv efter kræft 7,5 7,5 6. Strategiske aktiviteter 30,0 30,0 7. Unge: tobak og alkohol 7,5 7,5 8. Unge talentfulde forskere 10,0 5,0 15,0 9. Kræftforskning (KBVU ) 5,0 5,0 10. Unge Indsats 5,0 5,0 11. Ældre og multisyge kræftpatienter 5,0 5,0 12. Afprøvning af lægemidler til børn 3,5 3,5 I alt 90,0 23,5 113,5 Proces for fordeling af Knæk Cancer 2013-midler 2/5

3 Forretningsudvalget traf følgende beslutning om proces for uddeling af midlerne i de enkelte hovedgrupper, herunder for faglig vurdering med henblik på, at de bedste projekter opnår støtte: ad 1 Bedre og mere skånsom kræftkirurgi til alle 7,5 mio. kr. Der afsættes 7,5 mio. kr. til etablering af en klinisk forsknings- og udviklingsfunktion inden for et kirurgisk grenspeciale. Der lægges vægt på, at funktionen er kliniknær og arbejder med det mål at bringe området i kirurgisk topklasse Det forudsættes, at hospitalet prioriterer området med de nødvendige faciliteter og ressourcer. Opslaget formuleres i et samarbejde mellem Lægevidenskabelige Selskaber og DMCG. Opslaget godkendes af forretningsudvalget. Bedømmelsen sker af et fagligt udvalg bestående af 2 repræsentanter fra DMCG, en repræsentant fra Lægevidenskabelige Selskaber og 2 internationale eksperter udpeget af henholdsvis Lægevidenskabelige Selskaber og DMCG, samt en repræsentant fra KBVU. Sundhedsstyrelsen indbydes til at bistå arbejdet, så der sikres sammenhæng til specialeplanlægningen. Som formand udpeges professor Michael Borre, som er repræsentanten for KBVU. ad 2 Patienterne sætter forskerne i arbejde 7,5 mio. kr. Der er modtaget en lang række forslag til forsknings- og udviklingsprojekter fra patienter, pårørende, patientforeninger og professionelle med fokus på patienternes problemer under og efter kræftbehandlingen. Der nedsættes en faglig bedømmelseskomité med professor Mogens Hørder som formand og med repræsentant fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU), Komitéen for Psykosocial Kræftforskning (KPSK) og formanden for De Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) samt en af Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg udpeget patientrepræsentant fra patientforeningerne. Komiteen gennemgår de indsendte forslag og udarbejder på et sorteringsgrundlag oversigt over - emner, hvorom der er reel viden mangel - emner, hvor der findes viden og er behov for at formidle eksisterende viden bedre - de forskningsemner, som forekommer mest perspektivrige at igangsætte På den baggrund udarbejder komiteen opslag vedrørende de pågældende projektemner med henblik på indkaldelse af ansøgninger. Forretningsudvalget skal godkende opslaget. Indkomne projektansøgninger vurderes af komitéen. Forslagsstillerne bag emnet for de ansøgninger, komitéen agter at imødekomme, indbydes til et møde med komitéens formand og projektlederen for de udvalgte ansøgninger. Efter mødet har forskningslederen mulighed for at justere forslaget. Såfremt komitéen fortsat finder projektet støtteværdigt gives bevilling. Komitéen anmodes om at evaluere processen herunder forskningslederens vurderinger. ad 3 Effektiv diagnose 10 mio. kr. 3/5

4 Fra flere sider peges der på behovet for at styrke forskningen omkring mere præcise diagnoser og mere personlig kræftbehandling. KBVU formulerer et særskilt opslag med henblik på indkaldelse af ansøgninger og forestår i forbindelse med den årlige hoveduddeling bedømmelse og bevillingstildeling op til i alt 10 mio. kr. efter udvalgets sædvanlige retningslinjer herfor. Opslaget godkendes af forretningsudvalget. ad 4 Opfølgning - til gavn for patienterne 10 mio. kr. Der afsættes 10 mio. kr. til forsknings- og udviklingsprojekter, der har fokus på at etablere og dokumentere opfølgningsforløb, der er effektive for kræftpatienter. Der skal lægges vægt på, at projekterne tydeligt medtænker kræftpatienternes behov for overlevelse, tryghed, sygdomskontrol, senfølgekontrol og rehabilitering. Projekterne skal kunne implementeres i daglig drift. Midlerne fordeles af KBVU i samarbejde med den psykosociale komité. Der laves et særskilt opslag, der godkendes af forretningsudvalget. ad 5 Et Godt Liv efter kræft 7,5 mio. kr. Der er fremsat en række forslag, der har fokus på de problemer, patienterne har i efterforløbet. Der er et stort ønske om at se på forslag, der umiddelbart kan styrke indsatsen omkring senfølger og styrke involveringen af patienter og pårørende. Patientstøtteudvalget, KPSK og en repræsentant for et af Kræftens Bekæmpelses brugerpaneler anmodes om at gennemgå de indsendte forslag og blandt andet på den baggrund udarbejde et opslag med henblik på indkaldelse af ansøgninger om støtte til udviklings- eller forskningsprojekter, der medvirker til at forbedre indsatsen over for kræftramte. Opslaget skal tage højde for faglig bredde, at ansøgerfeltet får en bredde, der sikrer konkurrence, samt at der i projektbeskrivelser skal indgå beskrivelse af, hvilke forandringer projektet kan resultere i, og hvordan projektresultater kan implementeres bredt/systematisk. Opslaget skal ligeledes indeholde krav om, at resultater publiceres i relevante tidsskrifter. Forretningsudvalget skal godkende opslaget. ad 6 Strategiske aktiviteter 30 mio. kr. Der afsættes 30 mio. kr. til strategiske aktiviteter i overensstemmelse med målene for Der vil ud over arbejdet med tidlig diagnose være fokus på at styrke arbejdet på at anvende data m.v. Beløbenes udmøntning besluttes af Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg og Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse. ad 7 Unge: Tobak og alkohol 7,5 mio. kr. Kræftens Bekæmpelse intensiverer indsatsen med at sikre, at tobaks- og alkoholforbrug hos børn og unge begrænses mest muligt for eksempel gennem kampagne med elementer af intervention, forsøg med adfærdsændring. Indsatsen kan ske i samarbejde med eksterne partnere. Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg træffer beslutning om udmøntning af bevilling på baggrund af projektbeskrivelse og indstilling herom fra Forebyggelsesudvalget. ad 8 Unge talentfulde kræftforskere 15 mio. kr. Der var i den oprindelige fordeling afsat 10 mio. kr. til tre femårige bevillinger til uddeling til 3 unge talentfulde forskere inden for et bredt spekter af kræftrelevante discipliner på juniorlederni- 4/5

5 veau. Beløb øges med 5 mio. kr. til i alt 15 mio. kr. Det forudsættes, at værts-forskningsinstitutionen prioriterer området med de nødvendige faciliteter og ressourcer/medfinansiering. Kræftens Bekæmpelse bidrager ikke med overhead. Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) anmodes om at udarbejde opslag, og forestå uddeling af midlerne. Opslaget skal godkendes af forretningsudvalget ad 9 Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg 5 mio. kr. Det høje indsamlingsresultat skaber også forventning blandt forskere generelt om, at der er flere penge til rådighed til uddeling i helt fri konkurrence. Det bemærkes, at Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) også anmodes om at uddele 15 mio. kr. til unge talentfulde forskere og 10 mio. kr. til effektiv diagnose. ad 10 Ungeindsats 5 mio. kr. Drivkræften har sammen med andre unge patienter peget på, at der er behov for øget fokus på unge patienter på landets hospitaler. På Onkologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital er der for nogle år siden indrettet et særligt ungeafsnit, der er værdsat af brugerne. Hospitalsafdelinger på de store kræfthospitaler opfordres til at indsende forslag om bygningsmæssige forbedringer til gavn for faciliteter for unge kræftpatienter. Det er en forudsætning, at ansøgende hospitaler bidrager med mindst samme beløb, at ansøger har medinddraget unge kræftpatienter i projektet og at forbedringen er gennemføret den 1. september Forretningsudvalget beslutter på baggrund af modtagne forslag, hvilke projekter der udvælges og ydes bevilling til gennemførelse af. ad 11 Indsats for ældre patienter og patienter ramt af multisygdom 5 mio.kr. Kræftpatienter, der er ramt af flere samtidige sygdomme og kræft, har ikke samme forbedringer i behandlingsresultaterne som alle andre. Der afsættes 5 mio. kr. til, at to hospitaler kan gennemføre et treårigt projekt, hvor de afprøver deres forslag til en klinisk intervention, der skal bedre resultaterne for multisyge, ældre patienter. Projektresultater skal publiceres i peer reviewed tidskrifter. Der nedsættes et udvalg bestående af to repræsentanter fra DMCG.dk (heraf én som formand), en repræsentant fra KBVU og en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. Udvalget udarbejder opslag og tildeler midlerne. Opslaget skal godkendes af forretningsudvalget. ad 12 Bedre afprøvning af lægemidler til kræftsyge børn 3,5 mio. kr. Det er en særlig opgave at sikre afprøvning af lægemidler til børn. Rigshospitalet har fået en særlig europæisk godkendelse på dette område og har nu mulighed for at lave såkaldt fase 1 afprøvning af lægemidler til børn. 17. december 2013/EH 5/5

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Marts 2014 Stillings- og personprofil Chef for Fundraising & Medlemmer i Kræftens Bekæmpelse HR Strandboulevarden 49 2100 København Ø Tel +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2013

Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2013 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2013 2 Fem operationer, 33 strålebehandlinger, flere kemokure og nu palliativ (lindrende) behandling. Sådan er situationen for 50-årige Villads Jørgensen, der for tre år

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere