Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt"

Transkript

1 NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf.: Status: Gældende / version 6/ ansvarlig PH

2 Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Virksomhedens navn: H2O Slop Oil ApS Virksomhedens adresse: Vandvejen 5, 8000 Aarhus C CVR nummer: P nummer: adresse: Anlæggets adresse: Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Matr. nr.: 8 cc Bredstrup, Grenaa Jorder Listebetegnelse: 5.1.j Genraffinering eller anden form for genbrug af olie. Ejer af ejendommen: Kontaktpersoner: H2O Slop Oil ApS Miljørådgiver Ninna Johnsen, Nordgroup a/s Lindholmvej 3, 5800 Nyborg Tlf Direktør Flemming Lauridsen, H2O Slop Oil ApS Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa. Tlf: Godkendelses myndighed: Tilsynsmyndighed: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendelsesdato: 30. april 2013 Lis Bach Kemiingeniør Annonceres den 1.maj 2013 i Djurslandsposten og på Klagefristen udløber den 29. maj 2013 Søgsmålsfristen udløber den 1. november 2013

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ GODKENDELSEN RISIKOFORHOLD GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN VVM-bekendtgørelsen VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER Ansøgningen Hovedhensyn ved meddelelse afgodkendelsen Risikobekendtgørelsen Norddjurs Kommunes vurdering UNDERRETNING OM AFGØRELSEN KLAGEVEJLEDNING KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN KLAGE OVER AFGØRELSEN OM IKKE VVM-PLIGT Bilag: 1. Liste over sagens akter 2. Ansøgning om miljøgodkendelse 3. Tegning over anlægget 4. Oversigtskort 5. Lovgrundlag m.v. 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt - 2 -

4 1 RESUMÉ H2O Slop Oil ApS søger om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie. H2O Slop Oil har et miljøgodkendt anlæg på Kattegatkajen 15B på Grenaa Havn til rensning af olieholdigt spildevand fra skibe og til modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie. Behandlingen af det olieforurenede vand sker i dag ved settling, dvs. adskillelse af vand- og oliefase ved hjælp af gravitationskraften og massefyldeforskellen mellem vand og olie. Settlingen resulterer bl.a. i en fraktion der består af slopolie. Olien har i dag en kvalitet, der kræver yderligere oparbejdning, på grund af indhold af vand og sediment, såfremt den skal kunne genanvendes som fuelolie. Virksomheden ønsker at udvide aktiviteten til at kunne oparbejde slopolien til en kvalitet på niveau med fuelolie. Oparbejdningen af olien vil ske ved hjælp af centrifuger. Aktiviteten kræver bygningsmæssige udvidelser. Procesbygningen er modulopbygget af 2 x 4 stk. 20 fods containere placeret i 2 etager. Procesbygningen er samlet 11 x 6,5 meter med en højde på ca. 5 meter. Procesanlægget er placeret på en tæt processpildbakke i beton. Tankanlægget placeres i en tankgård med en væghøjde på 2,2 meter. Tankgården vil være ca. 300 m 2 og den højeste tank ca. 12 meter. Det samlede bebyggede areal for udvidelsen er 550 m 2. I forbindelse med udvidelsen har virksomheden inddraget renere teknologi og BAT. Varmetab begrænses ved isolering af bygninger, tanke, rør mm, og overskudsvarme føres retur til procesanlægget og anvendes som opvarmning af det olieholdige vand/slopolie. Anlægget er i sig selv BAT idet: Affaldsfrembringelsen reduceres ved at fjerne størstedelen af de nuværende vandindhold i sedimentet. Oparbejdet olie sælges og anvendes som erstatning for jomfrueligt fuelolie, som er en ikke fornybar ressource. Norddjurs Kommune har vurderet at udvidelsen kan ske uden væsentlige påvirkninger af miljøet og at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse

5 2 GODKENDELSEN På grundlag af oplysningerne i ansøgningsmaterialet bilag 2, meddeler Teknik og Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune på Miljø- og Teknikudvalgets vegne denne godkendelse til udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olieforurenet spildevand/slopolie. Godkendelsen gives som et tillæg til eksisterende miljøgodkendelser, Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober Det er en forudsætning for godkendelsen, at vilkårene i denne godkendelse og i ovennævnte godkendelser overholdes. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. Godkendelsen tages op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, herunder også dette tillæg til miljøgodkendelse. Vilkårene, der fastsættes som resultat af revurderingen skal overholdes senest 4 år efter offentliggørelsen af BATkonklusionerne. Hvis virksomhedens hovedlistepunkt ikke er omfattet af nye BAT-konklusioner, skal godkendelsen tages op til revurdering mindst hvert 10. år. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente fornødne tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. 2.1 RISIKOFORHOLD Anlægget er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen 2.2 GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED Norddjurs Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. 2.3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN Generelt 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. 2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 3. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. 4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode

6 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 5. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist Oplag og processer 6. Personalet skal være instrueret om egenskaberne af de stoffer, der håndteres, om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes, og om forholdsreglerne i tilfælde af spild eller brud på emballage. Personalet skal ligeledes være instrueret om de foranstaltninger, der er truffet til at imødegå driftsforstyrrelser og uheld Etablering af anlæg m.m Besked før anlæg tages i brug 7. Godkendelsesmyndigheden skal have besked om tidspunkt for, hvornår anlægsarbejdet er afsluttet, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget tages i brug Besked om projektændringer 8. Hvis der foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og - tegninger skal fremsendes. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept foreligger Indretning og drift 9. Rørforbindelser mellem eksisterende m 3 settlertanke og anlægget skal være nedgravet og overalt omgivet af mindst 15 cm sand. Rørføring mellem nye settlertanke og procesbygningen placeres i terrænniveau i ca. 1 meters højde og disse skal være spærret for gennemkørsel og mulighed for påkørsel. 10. Settlertanke og tank til oparbejdet olie skal placeres i tankgård. 11. Tankgården skal have impermeabel belægning. Arealet i tankgården skal kunne rumme indholdet af den største tank. 12. Procesbygningen skal placeres i impermeabel processpildbakke i beton med en opkant på 200 mm. 13. Enhver form for spild ved transport, opfyldning eller tømning skal straks fjernes. 14. Bortledning af overfladevand fra tankgård, som foretages ved overpumpning til regnvandsledning, skal ske under konstant opsyn. 15. Overfladevandet skal inspiceres inden udledning. Hvis der konstateres olie i overfladevandet i tankgården, skal vandet pumpes ind på tankanlægget og renses i processen. 16. Afspærringsventiler, for bortledning af overfladevand, skal være i lukket og aflåst position, når ventilerne ikke bruges til afledning af vand fra tankgården. Ventilerne skal være mærket, så det tydeligt kan ses om de er aflåst Tankindretning og overvågning 17. Tanke til olieaffald skal være forsynet med fast tag. Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under væskeoverfladen

7 18. Ventiler/pumper for ind- og udpumpning af olieaffald skal være sikret, så der kun kan ske udløb ved manuel aktivering af ventilerne/pumperne. 19. Der skal installeres elektronisk pejleudstyr i tankene. 20. Der skal ske kontrol af tankenes tæthed ved månedlig udvendig visuel inspektion. 21. Tankene skal være forsynet med temperaturfølere og temperaturvisning til overvågning af temperaturen i tankene. Der skal være nem adgang til overvågningen, og der skal være tydelig visning af temperaturen. Der skal mindst en gang dagligt foretages kontrol af temperaturen i tankene. Temperaturstyring og overvågning skal indrettes, så der sikres mod væsentlige emissioner fra tankene i forbindelse med opvarmning. Tilsynsmyndigheden vurderer, om emissionerne er væsentlige. 22. Reparation af et anlæg skal udføres af sagkyndig, og der skal modtages dokumentation for udført arbejde. 23. Et eksemplar af tankattest, tillæg til tankattest, udarbejdelse af tilstandsrapporter og dokumentation for udført reparation skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 24. De krav om vedligeholdelse, som fremgår af tankattesten, skal overholdes. 25. Det skal sikres, at anlæggets tanke og rørføringer til hver tid er i god stand og konstaterede skader og tæringer skal straks udbedres Rørledninger 26. Rørledninger til transport af olieaffald, herunder rørsamlinger og tilslutninger, ventiler og flanger, skal være tætte. 27. Rørføring under jorden skal placeres i rør forbundet til en opsamlingsbrønd medlækagealarm. 28. Overvågning af rørføring under jorden skal ske løbende Ind- og udpumpning 29. Ind- og udpumpning af olieaffald skal ske under konstant overvågning. 30. Inden påfyldning af tankene skal det kontrolleres, at der er tilstrækkelig plads i tankene til den indpumpede mængde. Tankbeholdningen skal løbende overvåges under indpumpning. 31. Påfyldning af slutprodukt på tankbiler skal ske på tæt underlag med afløb til kloak med olieudskiller. 32. Hvis det konstateres eller er mistanke om, at anlægget eller rørforbindelsen er utæt, skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør Eksisterende tanke 33. For eksisterende m3 modtagetanke gælder virksomhedens miljøgodkendelser, Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober 2005, samt den gældende miljøgodkendelse for Grenaa Havns tankgård m 3 olietank til opvarmning 34. Pejlehul skal være tilgængeligt. 35. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt underlag. Tanken skal placeres i et kar medminimum 15 cm opkant. Karret skal være lavet af et oliebestandigt materiale, og være tæt. Så evt. spild kan opsamles heri

8 36. Virksomheden skal sikre, at tankbilen som leverer dieselolien er forsynet med automatisk stop for påfyldning, når dieselolietanken er fuld. 37. Tanken skal være hævet over underlaget ved hjælp af en konstruktion således, at inspektion afbunden kan foretages. 38. Afstanden fra tanken til væg elleranden konstruktion skal være mindst 5 cm. 39. Tanken skal være påmonteret en bundventil (brakeaway valve) mellem tanken og slangen. Denne anordning har dels den funktion, at slangen knækker over hvis der rykkes hårdt i den. Samtidig lukker ventilen straks for udpumpning af diesel. 40. Tankning skal foregå på tæt oliebestandig overflade. En sten og flisebelægning er ikke at betragte som tæt belægning Driftstid Virksomhedens anlæg må være i drift alle ugens dage. Virksomheden er normalt bemandet på hverdage i tidsrummet mellem kl Når virksomheden ikke er bemandet, skal alarmer kunne tilgå vagthavende medarbejder via mobiltelefon Trafikforhold Udvidelsen vil medføre mindre trafik, idet der renses mere spildevand fra olie/vand blandingen og der derfor skal transporteres mindre mængder renset olie fra anlægget Jord og grundvand 42. Tankgården og processpildbakken under anlægget og tankene skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning, og der må ikke være synlige revner. 43. Virksomheden skal ved beskadigelse af befæstning i tankgården eller mistanke om utætheder, dog mindst én gang årligt rengøre overfladerne og foretage eftersyn af de rengjorte overflader. Første kontrol skal foretages senest 1 år efter at anlægget er ibrugtaget. 44. Resultatet af kontrollen i form af beskrivelse af overfladernes tilstand skal kunne vises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Konstateres der utætheder eller revner, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden Driftsforstyrrelser og uheld Oplysningspligt 45. Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre eller har medført - forurening af omgivelserne eller kan indebære fare herfor, samt driftsmæssige forhold for virksomheden, der kan medføre overskridelser af vilkårene i denne godkendelse, skal omgående meddeles til tilsynsmyndigheden. 46. Senest 1 uge derefter skal der fremsendes en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden indeholdende en beskrivelse af de omstændigheder, der formodes at have ligget til grund for driftsforstyrrelsen/uheldet. Af redegørelsen skal tillige fremgå, hvilke tiltag der er eller påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld. 47. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld Bedst anvendelig teknik (BAT) 48. Der eksisterer BREF dokument for affaldsbehandling fra august Følgende vilkår stilles for at sikre, at der anvendes bedst tilgængelige teknik: - 7 -

9 2.3.9 Luftforurening -Der skal sikres korrekt dosering af det emulsionsbrydende kemikalie. -Der skal løbende være fokus på evt. substitution af skadelige stoffer. -Der skal være løbende fokus på optimering af produktionsprocesserne. 49. Vilkår for luftforurening følger virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober Lugt 50. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Tilsynsmyndigheden afgør om der er tale om væsentlige lugtgener. 51. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at ånderør på tankanlæg forsynes med aktivt kulfilter. Filtrene skal i givet fald holdes funktionsdygtige ved hyppig udskiftning af kul og om nødvendigt ved sikring mod kondensvand i filtret Støj 52. Vilkår for støj følger virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober Spildevand 53. Afledning af spildevand følger de retningslinjer, der er fastlagt i den til enhver tid gældende afledningstilladelse. 54. Inden driften startes, skal virksomheden indsende en redegørelse til Norddjurs Kommune med vurdering af spildevandets sammensætning som følge af udvidelsen. Redegørelsen skal tage udgangspunkt i en analyse af for de stoffer, der er givet i bilag 3 i spildevandstilladelsen. Herunder skal det emulsionsbrydende kemikalie vurderes for påvirkning af spildevandet. Hvis ændringer anses for væsentlige skal spildevandstilladelsen revideres. Ændringen kan føre til nødvendigheden af, at der etableres rensning inden afledning Affald 55. Følgende affaldstyper må maksimalt produceres og oplagres: Affaldstype Sediment/faststof EAK-kode Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret. Mængde (tons/år) Maks. Oplag (tons) Affald i form af sediment/faststof fra anlæggets dekanter og centrifuger skal bortskaffes til behandling på NORD s anlæg i Nyborg eller tilsvarende godkendt modtager. 57. Affaldet skal opbevares i egnede beholdere og placeres på impermeabelt underlag med opkant, der forhindrer udslip til omgivelserne Årsrapport 58. Årsrapporten skal suppleres med: Opgørelsen af produceret mængde slutprodukt. Fraført mængde sediment/faststof fra anlæggets dekanter og centrifuger. Forbrugt mængde emulsionsbrydende kemikalie. 59. Rapporten skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvilke initiativer virksomheden har taget for at indføre den bedste tilgængelige teknik BAT samt eventuelle planer for indførelse af dette i fremtiden

10 2.4 VVM-BEKENDTGØRELSEN H2O Slop Oils nuværende anlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 12c i VVM-bekendtgørelsen iht. Miljøgodkendelsen af 8. december Udvidelsen af anlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 14 Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1) i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljø (VVM). Norddjurs Kommune har foretaget VVM screening af udvidelsens virkning på miljøet (se bilag 6) og der er truffet særskilt afgørelse herom. Norddjurs Kommune har vurderet, at udvidelsen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og der skal derfor ikke udarbejdes VVM-redegørelse

11 3 VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER 3.1 ANSØGNINGEN Ansøgningen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. 3.2 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AFGODKENDELSEN Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden / anlægget under hensyn til den teknologiske udvikling kan indrettes og drives på en sådan måde. -at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt. -at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, -at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt. -at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet. -at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige renseteknik. -at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Tanke i tankgård: Tanken til olie-slutprodukt er omfattet af olietankbekendtgørelsen. De 2 modtage/settlertanke på hver 200 m3 er procestanke og derfor ikke direkte omfattet af olietankbekendtgørelsen. Norddjurs Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår til tanken i henhold til olietankbekendtgørelsen. Tankene er med kegleformet bund og placeret på ben, hvorfor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, iht. olietankbekendtgørelsen, bilag 10, punkt 4. Der installeres elektronisk pejleudstyr i tankene. Norddjurs Kommune vurderer endvidere, at virksomheden / anlægget kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende 3.3 RISIKOBEKENDTGØRELSEN På anlægget vil der blive oparbejdet spildolie i form af fuelolie. Fuelolie er opført på bilag 1 i risikobekendtgørelsen, under kategorien olieprodukter. Den oplagrede mængde fuelolie vil dog være væsentlig under tærskelværdien for olieprodukter iht. Risikobekendtgørelsen, hvilket betyder, at anlægget ikke er omfattet af bekendtgørelsen. 3.4 NORDDJURS KOMMUNES VURDERING Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet

12 4 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN Norddjurs Kommune har underrettet følgende om afgørelsen: Nordgroup a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg (ejer af H2O Slop Oil Aps, Kattegatkajen 15b, 8500 Grenaa). Grenaa Havn A/S, Neptunvej 1, 8500 Grenaa Embedslægerne Midtjylland: Naturstyrelsen, Århus Beredskabet, Grenaa Danmarks Naturfredningsforening: Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: Friluftsrådet: Friluftsrådet kreds Østjylland: Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Sejlunion NOAH Dansk Ornitologisk Forening, lokal Dansk Ornitologisk Forening

13 5 KLAGEVEJLEDNING 5.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8, 2400 København NV af: - virksomheden, - ejeren af ejendommen, hvor anlægget er beliggende, - enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, - embedslægeinstitutionen, - landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, og - lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen. Afgørelsen vil blive annonceret i Grenaa Bladet/Folkebladet Djursland den 1. maj En eventuel klage bedes sendt til Natur- og Miljøafdelingen, Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, så vidt muligt elektronisk på Klagen skal være modtaget af kommunen inden den 29. maj 2013 indenfor kommunens åbningstid. Norddjurs Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der ligger til grund for sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til sagsbehandlingen. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver gebyret, når klagen er modtaget fra Norddjurs Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Opkrævningen fra Natur- og Miljøklagenævnet skal benytte ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Virksomheden vil straks få besked, hvis der indgives en klage over afgørelsen. Tilsvarende vil virksomheden straks efter klagefristens udløb få besked, hvis der ikke er indgivet nogen klage. Klagefristen er angivet ovenfor og på side 1 i denne miljøgodkendelse

14 5.1.1 Betingelser, mens en klage behandles Søgsmål Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er angivet på side 1 i denne miljøgodkendelse. 5.2 KLAGE OVER AFGØRELSEN OM IKKE VVM-PLIGT Kommunens beslutning om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage skal være skriftlig og så vidt muligt sendes elektronisk til eller pr. brev til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra kommunen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives hel eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen inden 4 uger efter offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget senest 29. maj Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse, jf. planlovens 58 og 59. Eventuel klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolende, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. planlovens 62, stk

15 BILAG 1: Liste over sagens akter Udkast til miljøgodkendelse til udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie Afgørelse af ikke-vvm pligt Tillæg til ansøgning om miljøgodkendelse. Opdateret pga nyt listenummer. Svar på spørgsmål om rørbro Spørgsmål til rørbro Annonce om modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse Offentliggørelse af ansøgning på hjemmesiden uge 2, Oplysning om sagsbehandlingstid Kvittering for modtagelse af ansøgning Ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse Tilrettet: VVM anmeldelse af udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i forurenet spildevand/slopolie Kvittering for modtagelse: VVM anmeldelse af udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i forurenet spildevand/slopolie Norddjurs Kommunes vurdering af VVM anmeldelsen om udvidelse af procesanlæg Screeningsskema VVM anmeldelse af udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i forurenet spildevand/slopolie.

16 Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie H2O Slop Oil ApS 4. januar 2013 Side 1 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

17 Ansøgning Der ansøges om et tillæg til Grenaa Havn A/S miljøgodkendelse af 10. marts 2008 med tillæg af 8. december 2004 og tillæg af 10. oktober 2005, hvor H2O Slop Oil ApS har opnået godkendelse til henholdsvis Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie. Ansøgningen omfatter udvidelse af eksisterende procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie. I det følgende er redegjort for oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1- virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomheder 7, stk. 2. Oversigt over bilag: Bilag 1: Tegning, udvidelse af anlæg til oparbejdning af olie Bilag 2: Oversigtstegning Bilag 3: Sikkerhedsdatablad, emulsionsnedbrydende kemikalie Bilag 4: PI-diagram, udvidelse af anlæg til oparbejdning af olie A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. Ansøger og ejer er: Nordgroup a/s Lindholmvej Nyborg Tlf.: ) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. H2O Slop Oil ApS Kattegatkajen 15B 8500 Grenaa Tlf.: Martrikelnr. 8 cc Bredstrup, Grenaa Jorder CVR-nr.: P-nr.: ) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Tankanlæg ejes og drives af: Grenaa Havn A/S Neptunvej Grenaa Tlf.: januar 2013 Side 2 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

18 Aflæsseplads, procesbygning og procesanlæg samt den aktuelle udvidelse ejes/vil være ejet af H2O Slop Oil ApS. 4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. Miljørådgiver Ninna Johnsen, Nordgroup a/s Lindholmvej 3, 5800 Nyborg Tlf Direktør Flemming Lauridsen, H2O Slop Oil ApS Kattegatkajen 15B 8500 Grenaa Tlf.: B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. Aktiviteter i relation til denne ansøgning er udvidelse af eksisterende anlæg, der er omfattet af: K101 anlæg, der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelse, med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. Virksomhedens øvrige listebetegnelser: C201: Oplag af mineralske olieprodukter på mellem og m 3 D201: Oplag af uorganiske kemikalier K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt i bilag R1-R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. H2O Slop Oil ApS modtager og behandler spildevand i form af olieforurenet vand og slopolie m.m. Behandlingen af det olieforurenede vand sker i dag som settling, der foregår uden tilførsel af varme eller kemikalier, men alene ved hjælp af gravitationskraften og massefyldeforskellen imellem vand og olie. Settlingen resulterer bl.a. i en fraktion, der består af slopolie. Slopolien fra settlingen har en ringe kvalitet pga. vand og indhold af sediment m.m., hvilket betyder, at mulighederne for afsætning er begrænsede, med en heraf lav markedspris til følge. Nordgroup a/s ønsker at optimere den nuværende renseproces ved at udbygge det eksisterende anlæg, således at slopolien kan oparbejdes/forædles med det formål, at opnå et olie-slutprodukt af betydelig bedre kvalitet. 4. januar 2013 Side 3 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

19 7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Ændringen af det eksisterende anlæg vil ikke medføre, at anlægget bliver omfattet af Risikobekendtgørelsen, bek. nr af med senere ændringer. På anlægget vil blive oplagret oparbejdet spildolie i form af fuelolie. Fuelolie er opført på bilag 1 til risikobekendtgørelsen, under kategorien Olieprodukter. Den oplagrede mængde fuelolie, vil dog være væsentligt under tærskelværdien for olieprodukter iht. risikobekendtgørelsen, hvilket betyder, at anlægget ikke er omfattet af bekendtgørelsen. 8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Der er ikke tale om et midlertidigt projekt. C. Oplysninger om etablering 9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. Udbygningen af anlægget placeres umiddelbart ved siden af den eksisterende proceshal for barkfiltrering af spildevand. Den nye bygning for udvidelsen af anlægget opbygges af containermoduler. Herudover opstilles der en bygning/container, hvori kedelanlægget for procesvarme placeres. Umiddelbart nord for den nye hal etableres der et tankanlæg i egen tankgård. Bygningernes placering i forhold til hinanden samt i forhold til de øvrige tankanlæg på havnen, fremgår af tegning, bilag 1. Der fremsendes særskilt ansøgning om byggetilladelse til Norddjurs Kommune. 10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. Etableringen af udvidelsen af anlægget forventes at blive igangsat i løbet af Idrifttagelse forventes at ske senest medio D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. På planen angives placeringen i koordinater med angivelse af koordinatsystem for et veldefineret punkt, f.eks. hjørne af skel, samt højdekoter hvor det er relevant. Planen forsynes med en nordpil. Oversigtsplan er vedlagt som bilag januar 2013 Side 4 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

20 12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Der er tale om udvidelse af et eksisterende anlæg, hvor det eksisterende anlæg bestående af tankanlæg, modtagefaciliteter og rensningsanlæg (barkfilter), udvides til at kunne øge mulighederne for oparbejdning af olie i olieholdigt spildevand/slopolie. Virksomheden er placeret i et havneindustriområde, hvilket er i overensstemmelse med områdets formål. 13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. Anlægget vil være i døgndrift alle ugens dage. Anlægget er fuldautomatiseret og overvåget og alle alarmer tilgår den vagthavende medarbejder via mobiltelefon. Anlægget vil dog være bemandet på hverdage, primært i tidsrummet imellem kl Afhentning af oparbejdet olie samt levering af olieholdigt vand/spildolie vil ske, når anlægget er bemandet. Virksomhedens driftstid er i dag iht. miljøgodkendelse af 10. oktober 2005, vilkår C4, kl på hverdage, hvilket ønskes ændret, som beskrevet ovenfor. 14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Etableringen af udvidelsen af anlægget vil medføre, at transport af slopolie fra anlægget vil blive reduceret, da en større mængde vand i slopolien vil blive ledt til kloak, hvorimod den mængde der sælges som færdigt produkt, har et lavere vandindhold. E. Tegninger over virksomhedens indretning 15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der - i det omfang det er relevant - viser følgende, tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. a. Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. Placering af eksisterende bygninger, tanke m.v. samt udvidelsen af anlægget fremgår af tegning, bilag 1. b. Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette. Se punkt 15) a. c. Placeringen af skorstene og andre luftafkast. Placering af afkast fremgår af tegning, bilag 1. d. Placeringen af støj- og vibrationskilder. Der er ingen støj- og viberationskilder. 4. januar 2013 Side 5 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

21 e. Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer. Placering af afløbsforhold fremgår af tegning, bilag 1. f. Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring. Placering af tanke, rørføringer, hjælpestof og affald fremgår af tegning, bilag 1. g. Interne transportveje. Der ændres ikke på placeringen af de interne transportveje. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. a. Produktionskapacitet Ved en årlig behandlet mængde på m 3, vil der blive oparbejdet ca tons olie, afhængigt af sammensætningen af det tankrensevand/budolie/skæreolie, der modtages. Anlægget udlægges til kapacitetsmæssigt at kunne behandle 10 tons slopolie pr. time. b. Forbrug af råvarer I henhold til tillæg til miljøgodkendelse af og tillæg af , må der maksimalt årligt modtages henholdsvis m 3 olieholdigt tankrensevand samt m 3 bundolie og 300 m 3 skæreolie. Mængden af modtaget tankrensevand/budolie/skæreolie øges ikke som følge af udvidelsen af anlægget. Mængden af slopolie, der skal behandles på den nyetablerede del af anlægget, vil være maksimalt tons, afhængigt af sammensætningen af det tankrensevand/budolie/skæreolie, der modtages. Den øvrige del af det modtagne tankrensevand/budolie/skæreolie, er, efter settling bortledt fra de eksisterende m 2 tanke, som spildevand via det eksisterende barkfilter. c. Energi Den samlede installerede effekt er ca. 100 KW. Det gennemsnitlige forbrug under drift er ca. 70 KW. Der forventes årligt ca driftstimer. Dette svarer til et årligt forbrug på ca. 175 MWh. d. Hjælpestoffer Der tilsættes emulsionsbrydende kemikalie til den rå slopolie, for at bryde bindingerne imellem olie og vand i den emulgerede del af slopolien, med det formål at kunne separere blandingen i vand og olie i den efterfølgende proces. Sikkerhedsdatabladet (Safty Data Sheet fra SPECRO) for emulsionsbryder kemikaliet er vedlagt som bilag 3. Der anvendes ca. 1 liter emulsionsbrydende kemikalie pr liter slopolie. Årsforbruget af kemikalie er således ca. 25 m 3 pr. år. Kemikaliet leveres i palletank. Palletanken placeres og tilsluttes i procesbygningen. Kemikaliet er således placeret på spildbakken 4. januar 2013 Side 6 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

22 17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og -anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. Anlægsfunktion Anlægsopbygningen fremgår af P&I diagram, bilag 4. Fra eksisterende settletanke pumpes olien via overjordiske rørledninger placeret i rørbro igennem et modtagefilter og videre ind på en af anlæggets to nye 200 m 3 modtage- og settlingstanke. Filtreringen ved modtagelsen har udelukkende til formål at fjerne genstande, der ville kunne beskadige anlæggets pumper og centrifuger m.m. Slopolien modtages uopvarmet ved en temperatur svarende til omgivelsestemperaturen. Modtageog settletankene er dubbleret af driftsmæssige hensyn for at kunne modtage, kemikaliedosere og efterfølgende settle i den ene tank, mens der foregår fødning til procesanlægget fra den anden tank. Mediet/slopolien er en blanding af vand med olie, slam og emulgeret vand/olie i en mere eller mindre varierende sammensætning/blanding. For at bryde bindingerne imellem olie og vand i den emulgerede del af blandingen tilsættes der emulsionsbrydende kemikalier under omrøring, samtidig med at mediet opvarmes til o C. Når en tank er fyldt, kemikalie tilsat og medie opvarmet, stoppes omrøringen, hvorefter indholdet settler. Efter settling aftappes det frie vand som ledes igennem det eksisterende barkfilter, og derfra videre til det kommunale rensningsanlæg. Efter settling pumpes slopolien fra settletanken til dekantercentrifugen. Slopolien opvarmes til o C og ledes herefter igennem en dekantercentrifuge, hvor hovedparten af faststof/sediment fjernes. Efter dekanteren pumpes olie-vandblandingen, via en balancetank frem til anlæggets to oliecentrifuger. I oliecentrifugerne adskilles blandingen i hhv. vand, olie, og en mindre mængde faststof/sediment. Efter centrifugeringen er olien fuldt oparbejdet, hvorefter den pumpes frem til en 200 m 3 lagertank, hvor der opretholdes en temperatur på melllem o C. Herfra afhentes det færdige produkt til levering via tankbil. Vandet fra centrifugeringen ledes via en vandbalancetank og overjordiske rørføringer i rørbro tilbage til af af de eksisterende m 3 modtagetanke og herfra til det eksisterende barkfilter, hvor vandet renses. Efter rensning ledes vandet til kommunalt rensningsanlæg. Der anvendes damp til opvarmning af slopolien, samt til opretholdelse af temperaturen, som følge af varmetab til omgivelserne. Varmetabet begrænses mest muligt ved isolering af bygninger, tanke, rør og andre mediebærende systemer. Opbygning og indretning I den nye bygning/containermoduler vil være placeret: 1 dekanter 2 oliecentrifuger (muligvis 3) 1 olie/vand ballancetanke på 5 m 3 Eventuelt en vandbalancetank på m 3 En beholder for opsamling af sedimenteret materiale, ca 1 m 3 En beholder til oplagring af emulssionsbrydende kemikalie, ca 1 m 3 4. januar 2013 Side 7 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

23 Procesbygningen er modulopbygget af 2 x 4 stk. 20 fods containere placeret i 2 etager, hvori centrifuger m.v. er indbygget. Procesbygningen er samlet 11 x 6,5 meter og med en samlet højde på ca. 5 meter. Procesanlægget er placeret på en tæt processpildbakke i beton. Tankanlægget placeres i en lukket tankgård med en væghøjde på mm, således at den kan rumme mere end det samlede indhold fra 1 tank (200 m 3 ) + 10%. I tankgården vil være placeret følgende tanke: 2 modtage/settletanke på hver 200 m 3 1 tank til oparbejdet olie på 200 m 3 Tankgården vil vil være ca 300 m 2 og den højeste tank vil være ca. 12 meter. Anlægget har sit eget SRO-anlæg til styring og overvågning, placeret i el- og kontrolbygningen. Udledning af luft Luftforurening vil forekomme i form af fortrængnings- og procesluft fra henholdsvis tanke og drift af anlægget, udledning af røggas fra produktion af damp via dampkedel samt komfortventilation. Samtlige luftafkast og dampudledninger fremgår af tegning, bilag 1 Fortrængningsluft fra tanke Fortrængningsluft fra tanke vil opstå i forbindelse med indpumpning på tankene. Ved behandling af 10 ton/time, der er anlæggets maksimale kapacitet, vil der blive udledt ca. 13 m 3 fortrængningsluft/time. Udledningen vil ske direkte til det fri, hvilket det også er tilfældet i dag, fra eksisterende tanke. Procesluft Fra selve procesanlægget, vil der ske udledning af luft fra henholdsvis dekantercentrifuge og undertank samt vandbalancetanken. Fra dekantercentrifugen og undertank vil der blive udledt ca. 200 m 3 luft/time indeholdende vanddamp og kulbrinter. Fra vandbalancetanken vil der blive udledt ca. 50 m 3 luft/time, indeholdende vanddamp. Røggas, dampkedel Kedelanlægget drives med let fyringsolie. Under drift, med et luftoverskud på 20 %, udleder kedlen ca. 0,95 normal m 3 røggas pr sekund. Komfortventilation Desuden etableres der komfortventilation i bygningen, der alene ventilerer for afledning af varme i bygningen. Der udledes maksimalt en samlet luftmængde på m 3 /time, der udledes via støvfilter, direkte til det fri. Spildevand Spildevandet behandles som hidtil via det eksisterende barkfilter. Efter rensning ledes vandet, som det også er tilfældet i dag, til kommunalt rensningsanlæg. 4. januar 2013 Side 8 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

24 Regnvand Der er som det fremgår af tegning, bilag 1, etableret regnvandsopsamling i både processpildbakken og i tankgården. Vandet inspiceres inden udledningen for eventuel olieforurening, inden det via jordventiler ledes til det eksisterende regnvandsafløb på pladsen. Ved olieforurening, pumpes vandet ind på tankanlægget og renses i processen. Affald Sediment/faststof fra anlæggets dekanter og centrifuger behandles på NORD s anlæg i Nyborg. 18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). Der anvendes damp til opvarmning af slopolien. Det samlede årlige energibehov er ca GJ, hvilket svarer til et dampforbrug på ca ton/år. Forbrug af gasolie til produktion af procesdamp forventes at være ca. 200 ton/år. 19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift. Anlægget er under drift overvåget fra det lokale kontrolrum, og via mobiltelefon til vagthavende medarbejder. Samtlige væsentlige alarmer afgives således både lokalt og via mobiltelefon til vagthavende medarbejder. Følgende driftsforstyrrelse vil kunne medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift primært i form af lugt pga. lækage m.v.: a. Defekte pumper og andet udstyr b. Svigt af måleudstyr c. Brud/utætheder på rørledninger, centrifuger tanke m.v. Lækage/spild vil ske indenfor spildbakke/tankgård. 20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. Der er ingen særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. Op- og nedkørsel af anlægget er fastlagt, og foregår automatisk, under overvågning via anlæggets SRO-anlæg. På tilsvarende måde er nedkørsel som følge af havari, strømsvigt eller andre utilsigtede hændelser, samt ved påvirkning af nødstop, indlagt i styringen således anlægget nedkøres sikkert og kontrolleret. F. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 21) Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker med henblik på at forebygge, og hvis dette ikke er muligt, at begrænse forureningen fra virksomheden, herunder en begrundelse for hvorfor dette anses for den bedste tilgængelige teknik. 4. januar 2013 Side 9 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

25 Nedenstående redegørelser er udarbejdet med udgangspunkt i EU s BREF dokument for affaldsbehandling, august 2006, med særlig henvisning til kapitel 5 om BAT (bedst anvendelig teknik). a. at effektivisere råvareforbruget Den eneste form for råvare, der anvendes er emulsionsbrydende kemikalie. Korrekt dosering af kemikaliet sikres ved en kombination af erfaringer fra andre anlæg, vagthavende medarbejders faglige viden, automatisk doseringsanlæg samt SROstyring af anlægget. b. at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer H2O Slopoil ApS har løbende fokus på substitution af skadelige stoffer med mindre skadelige stoffer, og vil løbende overvåge udviklingen inden for produkter på markedet med emulsionsnedbrydende effekt. c. at optimere produktionsprocesserne Optimering af produktionsprocessen sikres bl.a. ved, at driftspersonalet oplæres i korrekt og optimal drift af anlægget. Leverandøren af anlægget forestår således uddannelse af driftspersonalet. Leverandørens erfaringer fra tidligere leverede anlæg videregives således til H2O. Korrekt og optimal drift af anlægget har særdeles høj prioritering, da dette har stor indflydelse på, at den oparbejdede olie har tilstrækkelig høj kvalitet. d. at undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, om mulighederne for genanvendelse og recirkulation Behandlingen af tankvaskevand/bundolie/skæreolie sker via centrifuger, hvorved der sker en opkoncentration af sediment, så lang største delen af vandindholdet i sedimentet fjernes. Herved reduceres affaldsfrembringelsen i forhold til den metode, der anvendes i dag, hvor det bortskaffede sediment har et højere vandindhold. Affald i form af sediment forbrændes på NORD s anlæg i Nyborg, hvor energiindholdet i affaldet anvendes til produktion af energi i form af el og varme. e. at anvende bedste tilgængelige rensningsteknik Udvidelsen af anlægget medfører øget oparbejdning af den olie, der er i det tankrensevand/bundolie/skæreolie, der modtages, og kan i sig selv betegnes som renere teknologi. Den oparbejdede olie sælges og anvendes som erstatning for jomfrueligt fuelolie, og fortrænger derved anvendelse af jomfrueligt fuelolie, der er en ikke-fornybar ressource. f. Redegørelsen skal tillige belyse de energimæssige konsekvenser ved den valgte teknologi, herunder om der er valgt den mest energieffektive teknologi. Ved udvidelse af eksisterende anlæg og etablering af nye anlæg er forbrug af energi i form af el og varme, altid i fokus. Varmetabet begrænses mest muligt ved isolering af bygninger, tanke, rør og andre mediebærende systemer. Overskudsvarme føres retur til procesanlægget og anvende til opvarmning af det olieholdige vand/slopolie. Alægget optimeres generelt med henblik på at reducere elforbruget mest muligt, bl.a. ved anvendelse af frekvensomformere, hvor dette er relevant. 4. januar 2013 Side 10 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2014 Sags id 14/7806 Sagsbehandler Bente Kristensen Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Skanderborg Kommune besluttede 19.12.2012 at give anlægsbevilling. Lokalplan 1076 for vejanlægget incl kryds blev vedtaget af Byrådet 26. marts 2014.

Skanderborg Kommune besluttede 19.12.2012 at give anlægsbevilling. Lokalplan 1076 for vejanlægget incl kryds blev vedtaget af Byrådet 26. marts 2014. Skanderborg Kommune Teknik og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Att. Luise Pape Rydahl Dato: 10. juni 2014 Sagsnr.: 13/3536 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for anlæg af Dr. Sophies Allé med tilhørende kryds og vejforlægninger

Læs mere

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning. Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S Ndr. Strandvej 54 Kun sendt pr. e-mail til thorkil@hafimeal.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00592 Ref. HEMHE/CLLCH/AMKLO 23. august 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mindre

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opsætning af to isvandstanke med pumpehus på Arla Foods amba Bislev Mejeri Arla Foods amba Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3 9240 Nibe Virksomheder J.nr. MST-1270-01740 Ref. ASLIC/HEMHE Den 9. september 2015 Sendes med elektronisk post via virksomhedens CVR-nr. Og kopi til hlnis@arlafoods.com

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat ikke er VVM-pligtigt Nordisk Aluminat A/S Stejlhøj 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00832 Ref. Amgha/ Bebha Den 22. januar 2013 Att.: Tina Klarskov Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Jens Jensen Lund Rejsby 9 Ballum 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-125-13 02-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Norddjurs Kommune vurdere derfor, at gyllebeholderens kapacitet på Skovgårdevej 24 B kan forøges fra m 3 til m 3.

Norddjurs Kommune vurdere derfor, at gyllebeholderens kapacitet på Skovgårdevej 24 B kan forøges fra m 3 til m 3. Møller Mink v. Michael Møller Møllevangen 32 8585 Glesborg l Byg og Miljø Dato: 13. oktober 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 14/15860

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup 6000 Kolding. Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn

Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup 6000 Kolding. Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn Kolding Kommune har den 3. juli 2012 modtaget din ansøgning om tilladelse til opsætning af

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Stena Recycling A/S Vissenbjerg

Stena Recycling A/S Vissenbjerg Den 7. juni 2016 Stena Recycling A/S Vissenbjerg Ansøgning om tillægsgodkendelse til etablering af nyt afkast fra spraydåseanlæg: Oplysninger om virksomheden jf. bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen A.

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Hans Chr Riggelsen Kummerlev 7 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-71-13 22. august 2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov Team Byg og Landzone Gerrit van der Meer Højsetvej 7 6534 Agerskov Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-79-13 06-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. 1 Til Struer Kommune Hermed oplysninger til vurdering af eventuel miljøgodkendelsespligt (vurdering af eventuelt listepunkt) af Bang & Olufsens eksisterende energiproducerende anlæg. For overskuelighedens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere