Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt"

Transkript

1 NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf.: Status: Gældende / version 6/ ansvarlig PH

2 Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Virksomhedens navn: H2O Slop Oil ApS Virksomhedens adresse: Vandvejen 5, 8000 Aarhus C CVR nummer: P nummer: adresse: Anlæggets adresse: Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Matr. nr.: 8 cc Bredstrup, Grenaa Jorder Listebetegnelse: 5.1.j Genraffinering eller anden form for genbrug af olie. Ejer af ejendommen: Kontaktpersoner: H2O Slop Oil ApS Miljørådgiver Ninna Johnsen, Nordgroup a/s Lindholmvej 3, 5800 Nyborg Tlf Direktør Flemming Lauridsen, H2O Slop Oil ApS Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa. Tlf: Godkendelses myndighed: Tilsynsmyndighed: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendelsesdato: 30. april 2013 Lis Bach Kemiingeniør Annonceres den 1.maj 2013 i Djurslandsposten og på Klagefristen udløber den 29. maj 2013 Søgsmålsfristen udløber den 1. november 2013

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ GODKENDELSEN RISIKOFORHOLD GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN VVM-bekendtgørelsen VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER Ansøgningen Hovedhensyn ved meddelelse afgodkendelsen Risikobekendtgørelsen Norddjurs Kommunes vurdering UNDERRETNING OM AFGØRELSEN KLAGEVEJLEDNING KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN KLAGE OVER AFGØRELSEN OM IKKE VVM-PLIGT Bilag: 1. Liste over sagens akter 2. Ansøgning om miljøgodkendelse 3. Tegning over anlægget 4. Oversigtskort 5. Lovgrundlag m.v. 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt - 2 -

4 1 RESUMÉ H2O Slop Oil ApS søger om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie. H2O Slop Oil har et miljøgodkendt anlæg på Kattegatkajen 15B på Grenaa Havn til rensning af olieholdigt spildevand fra skibe og til modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie. Behandlingen af det olieforurenede vand sker i dag ved settling, dvs. adskillelse af vand- og oliefase ved hjælp af gravitationskraften og massefyldeforskellen mellem vand og olie. Settlingen resulterer bl.a. i en fraktion der består af slopolie. Olien har i dag en kvalitet, der kræver yderligere oparbejdning, på grund af indhold af vand og sediment, såfremt den skal kunne genanvendes som fuelolie. Virksomheden ønsker at udvide aktiviteten til at kunne oparbejde slopolien til en kvalitet på niveau med fuelolie. Oparbejdningen af olien vil ske ved hjælp af centrifuger. Aktiviteten kræver bygningsmæssige udvidelser. Procesbygningen er modulopbygget af 2 x 4 stk. 20 fods containere placeret i 2 etager. Procesbygningen er samlet 11 x 6,5 meter med en højde på ca. 5 meter. Procesanlægget er placeret på en tæt processpildbakke i beton. Tankanlægget placeres i en tankgård med en væghøjde på 2,2 meter. Tankgården vil være ca. 300 m 2 og den højeste tank ca. 12 meter. Det samlede bebyggede areal for udvidelsen er 550 m 2. I forbindelse med udvidelsen har virksomheden inddraget renere teknologi og BAT. Varmetab begrænses ved isolering af bygninger, tanke, rør mm, og overskudsvarme føres retur til procesanlægget og anvendes som opvarmning af det olieholdige vand/slopolie. Anlægget er i sig selv BAT idet: Affaldsfrembringelsen reduceres ved at fjerne størstedelen af de nuværende vandindhold i sedimentet. Oparbejdet olie sælges og anvendes som erstatning for jomfrueligt fuelolie, som er en ikke fornybar ressource. Norddjurs Kommune har vurderet at udvidelsen kan ske uden væsentlige påvirkninger af miljøet og at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse

5 2 GODKENDELSEN På grundlag af oplysningerne i ansøgningsmaterialet bilag 2, meddeler Teknik og Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune på Miljø- og Teknikudvalgets vegne denne godkendelse til udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olieforurenet spildevand/slopolie. Godkendelsen gives som et tillæg til eksisterende miljøgodkendelser, Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober Det er en forudsætning for godkendelsen, at vilkårene i denne godkendelse og i ovennævnte godkendelser overholdes. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. Godkendelsen tages op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, herunder også dette tillæg til miljøgodkendelse. Vilkårene, der fastsættes som resultat af revurderingen skal overholdes senest 4 år efter offentliggørelsen af BATkonklusionerne. Hvis virksomhedens hovedlistepunkt ikke er omfattet af nye BAT-konklusioner, skal godkendelsen tages op til revurdering mindst hvert 10. år. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente fornødne tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. 2.1 RISIKOFORHOLD Anlægget er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen 2.2 GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED Norddjurs Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. 2.3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN Generelt 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. 2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 3. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. 4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode

6 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 5. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist Oplag og processer 6. Personalet skal være instrueret om egenskaberne af de stoffer, der håndteres, om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes, og om forholdsreglerne i tilfælde af spild eller brud på emballage. Personalet skal ligeledes være instrueret om de foranstaltninger, der er truffet til at imødegå driftsforstyrrelser og uheld Etablering af anlæg m.m Besked før anlæg tages i brug 7. Godkendelsesmyndigheden skal have besked om tidspunkt for, hvornår anlægsarbejdet er afsluttet, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget tages i brug Besked om projektændringer 8. Hvis der foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og - tegninger skal fremsendes. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept foreligger Indretning og drift 9. Rørforbindelser mellem eksisterende m 3 settlertanke og anlægget skal være nedgravet og overalt omgivet af mindst 15 cm sand. Rørføring mellem nye settlertanke og procesbygningen placeres i terrænniveau i ca. 1 meters højde og disse skal være spærret for gennemkørsel og mulighed for påkørsel. 10. Settlertanke og tank til oparbejdet olie skal placeres i tankgård. 11. Tankgården skal have impermeabel belægning. Arealet i tankgården skal kunne rumme indholdet af den største tank. 12. Procesbygningen skal placeres i impermeabel processpildbakke i beton med en opkant på 200 mm. 13. Enhver form for spild ved transport, opfyldning eller tømning skal straks fjernes. 14. Bortledning af overfladevand fra tankgård, som foretages ved overpumpning til regnvandsledning, skal ske under konstant opsyn. 15. Overfladevandet skal inspiceres inden udledning. Hvis der konstateres olie i overfladevandet i tankgården, skal vandet pumpes ind på tankanlægget og renses i processen. 16. Afspærringsventiler, for bortledning af overfladevand, skal være i lukket og aflåst position, når ventilerne ikke bruges til afledning af vand fra tankgården. Ventilerne skal være mærket, så det tydeligt kan ses om de er aflåst Tankindretning og overvågning 17. Tanke til olieaffald skal være forsynet med fast tag. Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under væskeoverfladen

7 18. Ventiler/pumper for ind- og udpumpning af olieaffald skal være sikret, så der kun kan ske udløb ved manuel aktivering af ventilerne/pumperne. 19. Der skal installeres elektronisk pejleudstyr i tankene. 20. Der skal ske kontrol af tankenes tæthed ved månedlig udvendig visuel inspektion. 21. Tankene skal være forsynet med temperaturfølere og temperaturvisning til overvågning af temperaturen i tankene. Der skal være nem adgang til overvågningen, og der skal være tydelig visning af temperaturen. Der skal mindst en gang dagligt foretages kontrol af temperaturen i tankene. Temperaturstyring og overvågning skal indrettes, så der sikres mod væsentlige emissioner fra tankene i forbindelse med opvarmning. Tilsynsmyndigheden vurderer, om emissionerne er væsentlige. 22. Reparation af et anlæg skal udføres af sagkyndig, og der skal modtages dokumentation for udført arbejde. 23. Et eksemplar af tankattest, tillæg til tankattest, udarbejdelse af tilstandsrapporter og dokumentation for udført reparation skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 24. De krav om vedligeholdelse, som fremgår af tankattesten, skal overholdes. 25. Det skal sikres, at anlæggets tanke og rørføringer til hver tid er i god stand og konstaterede skader og tæringer skal straks udbedres Rørledninger 26. Rørledninger til transport af olieaffald, herunder rørsamlinger og tilslutninger, ventiler og flanger, skal være tætte. 27. Rørføring under jorden skal placeres i rør forbundet til en opsamlingsbrønd medlækagealarm. 28. Overvågning af rørføring under jorden skal ske løbende Ind- og udpumpning 29. Ind- og udpumpning af olieaffald skal ske under konstant overvågning. 30. Inden påfyldning af tankene skal det kontrolleres, at der er tilstrækkelig plads i tankene til den indpumpede mængde. Tankbeholdningen skal løbende overvåges under indpumpning. 31. Påfyldning af slutprodukt på tankbiler skal ske på tæt underlag med afløb til kloak med olieudskiller. 32. Hvis det konstateres eller er mistanke om, at anlægget eller rørforbindelsen er utæt, skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør Eksisterende tanke 33. For eksisterende m3 modtagetanke gælder virksomhedens miljøgodkendelser, Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober 2005, samt den gældende miljøgodkendelse for Grenaa Havns tankgård m 3 olietank til opvarmning 34. Pejlehul skal være tilgængeligt. 35. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt underlag. Tanken skal placeres i et kar medminimum 15 cm opkant. Karret skal være lavet af et oliebestandigt materiale, og være tæt. Så evt. spild kan opsamles heri

8 36. Virksomheden skal sikre, at tankbilen som leverer dieselolien er forsynet med automatisk stop for påfyldning, når dieselolietanken er fuld. 37. Tanken skal være hævet over underlaget ved hjælp af en konstruktion således, at inspektion afbunden kan foretages. 38. Afstanden fra tanken til væg elleranden konstruktion skal være mindst 5 cm. 39. Tanken skal være påmonteret en bundventil (brakeaway valve) mellem tanken og slangen. Denne anordning har dels den funktion, at slangen knækker over hvis der rykkes hårdt i den. Samtidig lukker ventilen straks for udpumpning af diesel. 40. Tankning skal foregå på tæt oliebestandig overflade. En sten og flisebelægning er ikke at betragte som tæt belægning Driftstid Virksomhedens anlæg må være i drift alle ugens dage. Virksomheden er normalt bemandet på hverdage i tidsrummet mellem kl Når virksomheden ikke er bemandet, skal alarmer kunne tilgå vagthavende medarbejder via mobiltelefon Trafikforhold Udvidelsen vil medføre mindre trafik, idet der renses mere spildevand fra olie/vand blandingen og der derfor skal transporteres mindre mængder renset olie fra anlægget Jord og grundvand 42. Tankgården og processpildbakken under anlægget og tankene skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning, og der må ikke være synlige revner. 43. Virksomheden skal ved beskadigelse af befæstning i tankgården eller mistanke om utætheder, dog mindst én gang årligt rengøre overfladerne og foretage eftersyn af de rengjorte overflader. Første kontrol skal foretages senest 1 år efter at anlægget er ibrugtaget. 44. Resultatet af kontrollen i form af beskrivelse af overfladernes tilstand skal kunne vises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Konstateres der utætheder eller revner, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden Driftsforstyrrelser og uheld Oplysningspligt 45. Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre eller har medført - forurening af omgivelserne eller kan indebære fare herfor, samt driftsmæssige forhold for virksomheden, der kan medføre overskridelser af vilkårene i denne godkendelse, skal omgående meddeles til tilsynsmyndigheden. 46. Senest 1 uge derefter skal der fremsendes en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden indeholdende en beskrivelse af de omstændigheder, der formodes at have ligget til grund for driftsforstyrrelsen/uheldet. Af redegørelsen skal tillige fremgå, hvilke tiltag der er eller påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld. 47. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld Bedst anvendelig teknik (BAT) 48. Der eksisterer BREF dokument for affaldsbehandling fra august Følgende vilkår stilles for at sikre, at der anvendes bedst tilgængelige teknik: - 7 -

9 2.3.9 Luftforurening -Der skal sikres korrekt dosering af det emulsionsbrydende kemikalie. -Der skal løbende være fokus på evt. substitution af skadelige stoffer. -Der skal være løbende fokus på optimering af produktionsprocesserne. 49. Vilkår for luftforurening følger virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober Lugt 50. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Tilsynsmyndigheden afgør om der er tale om væsentlige lugtgener. 51. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at ånderør på tankanlæg forsynes med aktivt kulfilter. Filtrene skal i givet fald holdes funktionsdygtige ved hyppig udskiftning af kul og om nødvendigt ved sikring mod kondensvand i filtret Støj 52. Vilkår for støj følger virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober Spildevand 53. Afledning af spildevand følger de retningslinjer, der er fastlagt i den til enhver tid gældende afledningstilladelse. 54. Inden driften startes, skal virksomheden indsende en redegørelse til Norddjurs Kommune med vurdering af spildevandets sammensætning som følge af udvidelsen. Redegørelsen skal tage udgangspunkt i en analyse af for de stoffer, der er givet i bilag 3 i spildevandstilladelsen. Herunder skal det emulsionsbrydende kemikalie vurderes for påvirkning af spildevandet. Hvis ændringer anses for væsentlige skal spildevandstilladelsen revideres. Ændringen kan føre til nødvendigheden af, at der etableres rensning inden afledning Affald 55. Følgende affaldstyper må maksimalt produceres og oplagres: Affaldstype Sediment/faststof EAK-kode Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret. Mængde (tons/år) Maks. Oplag (tons) Affald i form af sediment/faststof fra anlæggets dekanter og centrifuger skal bortskaffes til behandling på NORD s anlæg i Nyborg eller tilsvarende godkendt modtager. 57. Affaldet skal opbevares i egnede beholdere og placeres på impermeabelt underlag med opkant, der forhindrer udslip til omgivelserne Årsrapport 58. Årsrapporten skal suppleres med: Opgørelsen af produceret mængde slutprodukt. Fraført mængde sediment/faststof fra anlæggets dekanter og centrifuger. Forbrugt mængde emulsionsbrydende kemikalie. 59. Rapporten skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvilke initiativer virksomheden har taget for at indføre den bedste tilgængelige teknik BAT samt eventuelle planer for indførelse af dette i fremtiden

10 2.4 VVM-BEKENDTGØRELSEN H2O Slop Oils nuværende anlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 12c i VVM-bekendtgørelsen iht. Miljøgodkendelsen af 8. december Udvidelsen af anlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 14 Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1) i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljø (VVM). Norddjurs Kommune har foretaget VVM screening af udvidelsens virkning på miljøet (se bilag 6) og der er truffet særskilt afgørelse herom. Norddjurs Kommune har vurderet, at udvidelsen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og der skal derfor ikke udarbejdes VVM-redegørelse

11 3 VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER 3.1 ANSØGNINGEN Ansøgningen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. 3.2 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AFGODKENDELSEN Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden / anlægget under hensyn til den teknologiske udvikling kan indrettes og drives på en sådan måde. -at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt. -at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, -at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt. -at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet. -at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige renseteknik. -at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Tanke i tankgård: Tanken til olie-slutprodukt er omfattet af olietankbekendtgørelsen. De 2 modtage/settlertanke på hver 200 m3 er procestanke og derfor ikke direkte omfattet af olietankbekendtgørelsen. Norddjurs Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår til tanken i henhold til olietankbekendtgørelsen. Tankene er med kegleformet bund og placeret på ben, hvorfor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, iht. olietankbekendtgørelsen, bilag 10, punkt 4. Der installeres elektronisk pejleudstyr i tankene. Norddjurs Kommune vurderer endvidere, at virksomheden / anlægget kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende 3.3 RISIKOBEKENDTGØRELSEN På anlægget vil der blive oparbejdet spildolie i form af fuelolie. Fuelolie er opført på bilag 1 i risikobekendtgørelsen, under kategorien olieprodukter. Den oplagrede mængde fuelolie vil dog være væsentlig under tærskelværdien for olieprodukter iht. Risikobekendtgørelsen, hvilket betyder, at anlægget ikke er omfattet af bekendtgørelsen. 3.4 NORDDJURS KOMMUNES VURDERING Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet

12 4 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN Norddjurs Kommune har underrettet følgende om afgørelsen: Nordgroup a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg (ejer af H2O Slop Oil Aps, Kattegatkajen 15b, 8500 Grenaa). Grenaa Havn A/S, Neptunvej 1, 8500 Grenaa Embedslægerne Midtjylland: Naturstyrelsen, Århus Beredskabet, Grenaa Danmarks Naturfredningsforening: Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: Friluftsrådet: Friluftsrådet kreds Østjylland: Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Sejlunion NOAH Dansk Ornitologisk Forening, lokal Dansk Ornitologisk Forening

13 5 KLAGEVEJLEDNING 5.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8, 2400 København NV af: - virksomheden, - ejeren af ejendommen, hvor anlægget er beliggende, - enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, - embedslægeinstitutionen, - landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, og - lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen. Afgørelsen vil blive annonceret i Grenaa Bladet/Folkebladet Djursland den 1. maj En eventuel klage bedes sendt til Natur- og Miljøafdelingen, Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, så vidt muligt elektronisk på Klagen skal være modtaget af kommunen inden den 29. maj 2013 indenfor kommunens åbningstid. Norddjurs Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der ligger til grund for sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til sagsbehandlingen. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver gebyret, når klagen er modtaget fra Norddjurs Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Opkrævningen fra Natur- og Miljøklagenævnet skal benytte ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Virksomheden vil straks få besked, hvis der indgives en klage over afgørelsen. Tilsvarende vil virksomheden straks efter klagefristens udløb få besked, hvis der ikke er indgivet nogen klage. Klagefristen er angivet ovenfor og på side 1 i denne miljøgodkendelse

14 5.1.1 Betingelser, mens en klage behandles Søgsmål Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er angivet på side 1 i denne miljøgodkendelse. 5.2 KLAGE OVER AFGØRELSEN OM IKKE VVM-PLIGT Kommunens beslutning om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage skal være skriftlig og så vidt muligt sendes elektronisk til eller pr. brev til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra kommunen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives hel eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen inden 4 uger efter offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget senest 29. maj Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse, jf. planlovens 58 og 59. Eventuel klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolende, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. planlovens 62, stk

15 BILAG 1: Liste over sagens akter Udkast til miljøgodkendelse til udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie Afgørelse af ikke-vvm pligt Tillæg til ansøgning om miljøgodkendelse. Opdateret pga nyt listenummer. Svar på spørgsmål om rørbro Spørgsmål til rørbro Annonce om modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse Offentliggørelse af ansøgning på hjemmesiden uge 2, Oplysning om sagsbehandlingstid Kvittering for modtagelse af ansøgning Ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse Tilrettet: VVM anmeldelse af udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i forurenet spildevand/slopolie Kvittering for modtagelse: VVM anmeldelse af udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i forurenet spildevand/slopolie Norddjurs Kommunes vurdering af VVM anmeldelsen om udvidelse af procesanlæg Screeningsskema VVM anmeldelse af udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i forurenet spildevand/slopolie.

16 Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie H2O Slop Oil ApS 4. januar 2013 Side 1 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

17 Ansøgning Der ansøges om et tillæg til Grenaa Havn A/S miljøgodkendelse af 10. marts 2008 med tillæg af 8. december 2004 og tillæg af 10. oktober 2005, hvor H2O Slop Oil ApS har opnået godkendelse til henholdsvis Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie. Ansøgningen omfatter udvidelse af eksisterende procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie. I det følgende er redegjort for oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1- virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomheder 7, stk. 2. Oversigt over bilag: Bilag 1: Tegning, udvidelse af anlæg til oparbejdning af olie Bilag 2: Oversigtstegning Bilag 3: Sikkerhedsdatablad, emulsionsnedbrydende kemikalie Bilag 4: PI-diagram, udvidelse af anlæg til oparbejdning af olie A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. Ansøger og ejer er: Nordgroup a/s Lindholmvej Nyborg Tlf.: ) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. H2O Slop Oil ApS Kattegatkajen 15B 8500 Grenaa Tlf.: Martrikelnr. 8 cc Bredstrup, Grenaa Jorder CVR-nr.: P-nr.: ) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Tankanlæg ejes og drives af: Grenaa Havn A/S Neptunvej Grenaa Tlf.: januar 2013 Side 2 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

18 Aflæsseplads, procesbygning og procesanlæg samt den aktuelle udvidelse ejes/vil være ejet af H2O Slop Oil ApS. 4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. Miljørådgiver Ninna Johnsen, Nordgroup a/s Lindholmvej 3, 5800 Nyborg Tlf Direktør Flemming Lauridsen, H2O Slop Oil ApS Kattegatkajen 15B 8500 Grenaa Tlf.: B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. Aktiviteter i relation til denne ansøgning er udvidelse af eksisterende anlæg, der er omfattet af: K101 anlæg, der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelse, med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. Virksomhedens øvrige listebetegnelser: C201: Oplag af mineralske olieprodukter på mellem og m 3 D201: Oplag af uorganiske kemikalier K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt i bilag R1-R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. H2O Slop Oil ApS modtager og behandler spildevand i form af olieforurenet vand og slopolie m.m. Behandlingen af det olieforurenede vand sker i dag som settling, der foregår uden tilførsel af varme eller kemikalier, men alene ved hjælp af gravitationskraften og massefyldeforskellen imellem vand og olie. Settlingen resulterer bl.a. i en fraktion, der består af slopolie. Slopolien fra settlingen har en ringe kvalitet pga. vand og indhold af sediment m.m., hvilket betyder, at mulighederne for afsætning er begrænsede, med en heraf lav markedspris til følge. Nordgroup a/s ønsker at optimere den nuværende renseproces ved at udbygge det eksisterende anlæg, således at slopolien kan oparbejdes/forædles med det formål, at opnå et olie-slutprodukt af betydelig bedre kvalitet. 4. januar 2013 Side 3 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

19 7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Ændringen af det eksisterende anlæg vil ikke medføre, at anlægget bliver omfattet af Risikobekendtgørelsen, bek. nr af med senere ændringer. På anlægget vil blive oplagret oparbejdet spildolie i form af fuelolie. Fuelolie er opført på bilag 1 til risikobekendtgørelsen, under kategorien Olieprodukter. Den oplagrede mængde fuelolie, vil dog være væsentligt under tærskelværdien for olieprodukter iht. risikobekendtgørelsen, hvilket betyder, at anlægget ikke er omfattet af bekendtgørelsen. 8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Der er ikke tale om et midlertidigt projekt. C. Oplysninger om etablering 9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. Udbygningen af anlægget placeres umiddelbart ved siden af den eksisterende proceshal for barkfiltrering af spildevand. Den nye bygning for udvidelsen af anlægget opbygges af containermoduler. Herudover opstilles der en bygning/container, hvori kedelanlægget for procesvarme placeres. Umiddelbart nord for den nye hal etableres der et tankanlæg i egen tankgård. Bygningernes placering i forhold til hinanden samt i forhold til de øvrige tankanlæg på havnen, fremgår af tegning, bilag 1. Der fremsendes særskilt ansøgning om byggetilladelse til Norddjurs Kommune. 10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. Etableringen af udvidelsen af anlægget forventes at blive igangsat i løbet af Idrifttagelse forventes at ske senest medio D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. På planen angives placeringen i koordinater med angivelse af koordinatsystem for et veldefineret punkt, f.eks. hjørne af skel, samt højdekoter hvor det er relevant. Planen forsynes med en nordpil. Oversigtsplan er vedlagt som bilag januar 2013 Side 4 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

20 12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Der er tale om udvidelse af et eksisterende anlæg, hvor det eksisterende anlæg bestående af tankanlæg, modtagefaciliteter og rensningsanlæg (barkfilter), udvides til at kunne øge mulighederne for oparbejdning af olie i olieholdigt spildevand/slopolie. Virksomheden er placeret i et havneindustriområde, hvilket er i overensstemmelse med områdets formål. 13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. Anlægget vil være i døgndrift alle ugens dage. Anlægget er fuldautomatiseret og overvåget og alle alarmer tilgår den vagthavende medarbejder via mobiltelefon. Anlægget vil dog være bemandet på hverdage, primært i tidsrummet imellem kl Afhentning af oparbejdet olie samt levering af olieholdigt vand/spildolie vil ske, når anlægget er bemandet. Virksomhedens driftstid er i dag iht. miljøgodkendelse af 10. oktober 2005, vilkår C4, kl på hverdage, hvilket ønskes ændret, som beskrevet ovenfor. 14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Etableringen af udvidelsen af anlægget vil medføre, at transport af slopolie fra anlægget vil blive reduceret, da en større mængde vand i slopolien vil blive ledt til kloak, hvorimod den mængde der sælges som færdigt produkt, har et lavere vandindhold. E. Tegninger over virksomhedens indretning 15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der - i det omfang det er relevant - viser følgende, tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. a. Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. Placering af eksisterende bygninger, tanke m.v. samt udvidelsen af anlægget fremgår af tegning, bilag 1. b. Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette. Se punkt 15) a. c. Placeringen af skorstene og andre luftafkast. Placering af afkast fremgår af tegning, bilag 1. d. Placeringen af støj- og vibrationskilder. Der er ingen støj- og viberationskilder. 4. januar 2013 Side 5 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

21 e. Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer. Placering af afløbsforhold fremgår af tegning, bilag 1. f. Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring. Placering af tanke, rørføringer, hjælpestof og affald fremgår af tegning, bilag 1. g. Interne transportveje. Der ændres ikke på placeringen af de interne transportveje. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. a. Produktionskapacitet Ved en årlig behandlet mængde på m 3, vil der blive oparbejdet ca tons olie, afhængigt af sammensætningen af det tankrensevand/budolie/skæreolie, der modtages. Anlægget udlægges til kapacitetsmæssigt at kunne behandle 10 tons slopolie pr. time. b. Forbrug af råvarer I henhold til tillæg til miljøgodkendelse af og tillæg af , må der maksimalt årligt modtages henholdsvis m 3 olieholdigt tankrensevand samt m 3 bundolie og 300 m 3 skæreolie. Mængden af modtaget tankrensevand/budolie/skæreolie øges ikke som følge af udvidelsen af anlægget. Mængden af slopolie, der skal behandles på den nyetablerede del af anlægget, vil være maksimalt tons, afhængigt af sammensætningen af det tankrensevand/budolie/skæreolie, der modtages. Den øvrige del af det modtagne tankrensevand/budolie/skæreolie, er, efter settling bortledt fra de eksisterende m 2 tanke, som spildevand via det eksisterende barkfilter. c. Energi Den samlede installerede effekt er ca. 100 KW. Det gennemsnitlige forbrug under drift er ca. 70 KW. Der forventes årligt ca driftstimer. Dette svarer til et årligt forbrug på ca. 175 MWh. d. Hjælpestoffer Der tilsættes emulsionsbrydende kemikalie til den rå slopolie, for at bryde bindingerne imellem olie og vand i den emulgerede del af slopolien, med det formål at kunne separere blandingen i vand og olie i den efterfølgende proces. Sikkerhedsdatabladet (Safty Data Sheet fra SPECRO) for emulsionsbryder kemikaliet er vedlagt som bilag 3. Der anvendes ca. 1 liter emulsionsbrydende kemikalie pr liter slopolie. Årsforbruget af kemikalie er således ca. 25 m 3 pr. år. Kemikaliet leveres i palletank. Palletanken placeres og tilsluttes i procesbygningen. Kemikaliet er således placeret på spildbakken 4. januar 2013 Side 6 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

22 17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og -anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. Anlægsfunktion Anlægsopbygningen fremgår af P&I diagram, bilag 4. Fra eksisterende settletanke pumpes olien via overjordiske rørledninger placeret i rørbro igennem et modtagefilter og videre ind på en af anlæggets to nye 200 m 3 modtage- og settlingstanke. Filtreringen ved modtagelsen har udelukkende til formål at fjerne genstande, der ville kunne beskadige anlæggets pumper og centrifuger m.m. Slopolien modtages uopvarmet ved en temperatur svarende til omgivelsestemperaturen. Modtageog settletankene er dubbleret af driftsmæssige hensyn for at kunne modtage, kemikaliedosere og efterfølgende settle i den ene tank, mens der foregår fødning til procesanlægget fra den anden tank. Mediet/slopolien er en blanding af vand med olie, slam og emulgeret vand/olie i en mere eller mindre varierende sammensætning/blanding. For at bryde bindingerne imellem olie og vand i den emulgerede del af blandingen tilsættes der emulsionsbrydende kemikalier under omrøring, samtidig med at mediet opvarmes til o C. Når en tank er fyldt, kemikalie tilsat og medie opvarmet, stoppes omrøringen, hvorefter indholdet settler. Efter settling aftappes det frie vand som ledes igennem det eksisterende barkfilter, og derfra videre til det kommunale rensningsanlæg. Efter settling pumpes slopolien fra settletanken til dekantercentrifugen. Slopolien opvarmes til o C og ledes herefter igennem en dekantercentrifuge, hvor hovedparten af faststof/sediment fjernes. Efter dekanteren pumpes olie-vandblandingen, via en balancetank frem til anlæggets to oliecentrifuger. I oliecentrifugerne adskilles blandingen i hhv. vand, olie, og en mindre mængde faststof/sediment. Efter centrifugeringen er olien fuldt oparbejdet, hvorefter den pumpes frem til en 200 m 3 lagertank, hvor der opretholdes en temperatur på melllem o C. Herfra afhentes det færdige produkt til levering via tankbil. Vandet fra centrifugeringen ledes via en vandbalancetank og overjordiske rørføringer i rørbro tilbage til af af de eksisterende m 3 modtagetanke og herfra til det eksisterende barkfilter, hvor vandet renses. Efter rensning ledes vandet til kommunalt rensningsanlæg. Der anvendes damp til opvarmning af slopolien, samt til opretholdelse af temperaturen, som følge af varmetab til omgivelserne. Varmetabet begrænses mest muligt ved isolering af bygninger, tanke, rør og andre mediebærende systemer. Opbygning og indretning I den nye bygning/containermoduler vil være placeret: 1 dekanter 2 oliecentrifuger (muligvis 3) 1 olie/vand ballancetanke på 5 m 3 Eventuelt en vandbalancetank på m 3 En beholder for opsamling af sedimenteret materiale, ca 1 m 3 En beholder til oplagring af emulssionsbrydende kemikalie, ca 1 m 3 4. januar 2013 Side 7 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

23 Procesbygningen er modulopbygget af 2 x 4 stk. 20 fods containere placeret i 2 etager, hvori centrifuger m.v. er indbygget. Procesbygningen er samlet 11 x 6,5 meter og med en samlet højde på ca. 5 meter. Procesanlægget er placeret på en tæt processpildbakke i beton. Tankanlægget placeres i en lukket tankgård med en væghøjde på mm, således at den kan rumme mere end det samlede indhold fra 1 tank (200 m 3 ) + 10%. I tankgården vil være placeret følgende tanke: 2 modtage/settletanke på hver 200 m 3 1 tank til oparbejdet olie på 200 m 3 Tankgården vil vil være ca 300 m 2 og den højeste tank vil være ca. 12 meter. Anlægget har sit eget SRO-anlæg til styring og overvågning, placeret i el- og kontrolbygningen. Udledning af luft Luftforurening vil forekomme i form af fortrængnings- og procesluft fra henholdsvis tanke og drift af anlægget, udledning af røggas fra produktion af damp via dampkedel samt komfortventilation. Samtlige luftafkast og dampudledninger fremgår af tegning, bilag 1 Fortrængningsluft fra tanke Fortrængningsluft fra tanke vil opstå i forbindelse med indpumpning på tankene. Ved behandling af 10 ton/time, der er anlæggets maksimale kapacitet, vil der blive udledt ca. 13 m 3 fortrængningsluft/time. Udledningen vil ske direkte til det fri, hvilket det også er tilfældet i dag, fra eksisterende tanke. Procesluft Fra selve procesanlægget, vil der ske udledning af luft fra henholdsvis dekantercentrifuge og undertank samt vandbalancetanken. Fra dekantercentrifugen og undertank vil der blive udledt ca. 200 m 3 luft/time indeholdende vanddamp og kulbrinter. Fra vandbalancetanken vil der blive udledt ca. 50 m 3 luft/time, indeholdende vanddamp. Røggas, dampkedel Kedelanlægget drives med let fyringsolie. Under drift, med et luftoverskud på 20 %, udleder kedlen ca. 0,95 normal m 3 røggas pr sekund. Komfortventilation Desuden etableres der komfortventilation i bygningen, der alene ventilerer for afledning af varme i bygningen. Der udledes maksimalt en samlet luftmængde på m 3 /time, der udledes via støvfilter, direkte til det fri. Spildevand Spildevandet behandles som hidtil via det eksisterende barkfilter. Efter rensning ledes vandet, som det også er tilfældet i dag, til kommunalt rensningsanlæg. 4. januar 2013 Side 8 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

24 Regnvand Der er som det fremgår af tegning, bilag 1, etableret regnvandsopsamling i både processpildbakken og i tankgården. Vandet inspiceres inden udledningen for eventuel olieforurening, inden det via jordventiler ledes til det eksisterende regnvandsafløb på pladsen. Ved olieforurening, pumpes vandet ind på tankanlægget og renses i processen. Affald Sediment/faststof fra anlæggets dekanter og centrifuger behandles på NORD s anlæg i Nyborg. 18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). Der anvendes damp til opvarmning af slopolien. Det samlede årlige energibehov er ca GJ, hvilket svarer til et dampforbrug på ca ton/år. Forbrug af gasolie til produktion af procesdamp forventes at være ca. 200 ton/år. 19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift. Anlægget er under drift overvåget fra det lokale kontrolrum, og via mobiltelefon til vagthavende medarbejder. Samtlige væsentlige alarmer afgives således både lokalt og via mobiltelefon til vagthavende medarbejder. Følgende driftsforstyrrelse vil kunne medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift primært i form af lugt pga. lækage m.v.: a. Defekte pumper og andet udstyr b. Svigt af måleudstyr c. Brud/utætheder på rørledninger, centrifuger tanke m.v. Lækage/spild vil ske indenfor spildbakke/tankgård. 20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. Der er ingen særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. Op- og nedkørsel af anlægget er fastlagt, og foregår automatisk, under overvågning via anlæggets SRO-anlæg. På tilsvarende måde er nedkørsel som følge af havari, strømsvigt eller andre utilsigtede hændelser, samt ved påvirkning af nødstop, indlagt i styringen således anlægget nedkøres sikkert og kontrolleret. F. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 21) Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker med henblik på at forebygge, og hvis dette ikke er muligt, at begrænse forureningen fra virksomheden, herunder en begrundelse for hvorfor dette anses for den bedste tilgængelige teknik. 4. januar 2013 Side 9 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

25 Nedenstående redegørelser er udarbejdet med udgangspunkt i EU s BREF dokument for affaldsbehandling, august 2006, med særlig henvisning til kapitel 5 om BAT (bedst anvendelig teknik). a. at effektivisere råvareforbruget Den eneste form for råvare, der anvendes er emulsionsbrydende kemikalie. Korrekt dosering af kemikaliet sikres ved en kombination af erfaringer fra andre anlæg, vagthavende medarbejders faglige viden, automatisk doseringsanlæg samt SROstyring af anlægget. b. at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer H2O Slopoil ApS har løbende fokus på substitution af skadelige stoffer med mindre skadelige stoffer, og vil løbende overvåge udviklingen inden for produkter på markedet med emulsionsnedbrydende effekt. c. at optimere produktionsprocesserne Optimering af produktionsprocessen sikres bl.a. ved, at driftspersonalet oplæres i korrekt og optimal drift af anlægget. Leverandøren af anlægget forestår således uddannelse af driftspersonalet. Leverandørens erfaringer fra tidligere leverede anlæg videregives således til H2O. Korrekt og optimal drift af anlægget har særdeles høj prioritering, da dette har stor indflydelse på, at den oparbejdede olie har tilstrækkelig høj kvalitet. d. at undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, om mulighederne for genanvendelse og recirkulation Behandlingen af tankvaskevand/bundolie/skæreolie sker via centrifuger, hvorved der sker en opkoncentration af sediment, så lang største delen af vandindholdet i sedimentet fjernes. Herved reduceres affaldsfrembringelsen i forhold til den metode, der anvendes i dag, hvor det bortskaffede sediment har et højere vandindhold. Affald i form af sediment forbrændes på NORD s anlæg i Nyborg, hvor energiindholdet i affaldet anvendes til produktion af energi i form af el og varme. e. at anvende bedste tilgængelige rensningsteknik Udvidelsen af anlægget medfører øget oparbejdning af den olie, der er i det tankrensevand/bundolie/skæreolie, der modtages, og kan i sig selv betegnes som renere teknologi. Den oparbejdede olie sælges og anvendes som erstatning for jomfrueligt fuelolie, og fortrænger derved anvendelse af jomfrueligt fuelolie, der er en ikke-fornybar ressource. f. Redegørelsen skal tillige belyse de energimæssige konsekvenser ved den valgte teknologi, herunder om der er valgt den mest energieffektive teknologi. Ved udvidelse af eksisterende anlæg og etablering af nye anlæg er forbrug af energi i form af el og varme, altid i fokus. Varmetabet begrænses mest muligt ved isolering af bygninger, tanke, rør og andre mediebærende systemer. Overskudsvarme føres retur til procesanlægget og anvende til opvarmning af det olieholdige vand/slopolie. Alægget optimeres generelt med henblik på at reducere elforbruget mest muligt, bl.a. ved anvendelse af frekvensomformere, hvor dette er relevant. 4. januar 2013 Side 10 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere