Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt"

Transkript

1 NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf.: Status: Gældende / version 6/ ansvarlig PH

2 Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Virksomhedens navn: H2O Slop Oil ApS Virksomhedens adresse: Vandvejen 5, 8000 Aarhus C CVR nummer: P nummer: adresse: Anlæggets adresse: Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Matr. nr.: 8 cc Bredstrup, Grenaa Jorder Listebetegnelse: 5.1.j Genraffinering eller anden form for genbrug af olie. Ejer af ejendommen: Kontaktpersoner: H2O Slop Oil ApS Miljørådgiver Ninna Johnsen, Nordgroup a/s Lindholmvej 3, 5800 Nyborg Tlf Direktør Flemming Lauridsen, H2O Slop Oil ApS Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa. Tlf: Godkendelses myndighed: Tilsynsmyndighed: Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendelsesdato: 30. april 2013 Lis Bach Kemiingeniør Annonceres den 1.maj 2013 i Djurslandsposten og på Klagefristen udløber den 29. maj 2013 Søgsmålsfristen udløber den 1. november 2013

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ GODKENDELSEN RISIKOFORHOLD GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN VVM-bekendtgørelsen VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER Ansøgningen Hovedhensyn ved meddelelse afgodkendelsen Risikobekendtgørelsen Norddjurs Kommunes vurdering UNDERRETNING OM AFGØRELSEN KLAGEVEJLEDNING KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN KLAGE OVER AFGØRELSEN OM IKKE VVM-PLIGT Bilag: 1. Liste over sagens akter 2. Ansøgning om miljøgodkendelse 3. Tegning over anlægget 4. Oversigtskort 5. Lovgrundlag m.v. 6. Afgørelse om ikke VVM-pligt - 2 -

4 1 RESUMÉ H2O Slop Oil ApS søger om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie. H2O Slop Oil har et miljøgodkendt anlæg på Kattegatkajen 15B på Grenaa Havn til rensning af olieholdigt spildevand fra skibe og til modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie. Behandlingen af det olieforurenede vand sker i dag ved settling, dvs. adskillelse af vand- og oliefase ved hjælp af gravitationskraften og massefyldeforskellen mellem vand og olie. Settlingen resulterer bl.a. i en fraktion der består af slopolie. Olien har i dag en kvalitet, der kræver yderligere oparbejdning, på grund af indhold af vand og sediment, såfremt den skal kunne genanvendes som fuelolie. Virksomheden ønsker at udvide aktiviteten til at kunne oparbejde slopolien til en kvalitet på niveau med fuelolie. Oparbejdningen af olien vil ske ved hjælp af centrifuger. Aktiviteten kræver bygningsmæssige udvidelser. Procesbygningen er modulopbygget af 2 x 4 stk. 20 fods containere placeret i 2 etager. Procesbygningen er samlet 11 x 6,5 meter med en højde på ca. 5 meter. Procesanlægget er placeret på en tæt processpildbakke i beton. Tankanlægget placeres i en tankgård med en væghøjde på 2,2 meter. Tankgården vil være ca. 300 m 2 og den højeste tank ca. 12 meter. Det samlede bebyggede areal for udvidelsen er 550 m 2. I forbindelse med udvidelsen har virksomheden inddraget renere teknologi og BAT. Varmetab begrænses ved isolering af bygninger, tanke, rør mm, og overskudsvarme føres retur til procesanlægget og anvendes som opvarmning af det olieholdige vand/slopolie. Anlægget er i sig selv BAT idet: Affaldsfrembringelsen reduceres ved at fjerne størstedelen af de nuværende vandindhold i sedimentet. Oparbejdet olie sælges og anvendes som erstatning for jomfrueligt fuelolie, som er en ikke fornybar ressource. Norddjurs Kommune har vurderet at udvidelsen kan ske uden væsentlige påvirkninger af miljøet og at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse

5 2 GODKENDELSEN På grundlag af oplysningerne i ansøgningsmaterialet bilag 2, meddeler Teknik og Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune på Miljø- og Teknikudvalgets vegne denne godkendelse til udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olieforurenet spildevand/slopolie. Godkendelsen gives som et tillæg til eksisterende miljøgodkendelser, Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober Det er en forudsætning for godkendelsen, at vilkårene i denne godkendelse og i ovennævnte godkendelser overholdes. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. Godkendelsen tages op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, herunder også dette tillæg til miljøgodkendelse. Vilkårene, der fastsættes som resultat af revurderingen skal overholdes senest 4 år efter offentliggørelsen af BATkonklusionerne. Hvis virksomhedens hovedlistepunkt ikke er omfattet af nye BAT-konklusioner, skal godkendelsen tages op til revurdering mindst hvert 10. år. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente fornødne tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. 2.1 RISIKOFORHOLD Anlægget er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen 2.2 GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED Norddjurs Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. 2.3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN Generelt 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. 2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 3. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår. 4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en længere periode

6 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 5. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist Oplag og processer 6. Personalet skal være instrueret om egenskaberne af de stoffer, der håndteres, om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes, og om forholdsreglerne i tilfælde af spild eller brud på emballage. Personalet skal ligeledes være instrueret om de foranstaltninger, der er truffet til at imødegå driftsforstyrrelser og uheld Etablering af anlæg m.m Besked før anlæg tages i brug 7. Godkendelsesmyndigheden skal have besked om tidspunkt for, hvornår anlægsarbejdet er afsluttet, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget tages i brug Besked om projektændringer 8. Hvis der foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og - tegninger skal fremsendes. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept foreligger Indretning og drift 9. Rørforbindelser mellem eksisterende m 3 settlertanke og anlægget skal være nedgravet og overalt omgivet af mindst 15 cm sand. Rørføring mellem nye settlertanke og procesbygningen placeres i terrænniveau i ca. 1 meters højde og disse skal være spærret for gennemkørsel og mulighed for påkørsel. 10. Settlertanke og tank til oparbejdet olie skal placeres i tankgård. 11. Tankgården skal have impermeabel belægning. Arealet i tankgården skal kunne rumme indholdet af den største tank. 12. Procesbygningen skal placeres i impermeabel processpildbakke i beton med en opkant på 200 mm. 13. Enhver form for spild ved transport, opfyldning eller tømning skal straks fjernes. 14. Bortledning af overfladevand fra tankgård, som foretages ved overpumpning til regnvandsledning, skal ske under konstant opsyn. 15. Overfladevandet skal inspiceres inden udledning. Hvis der konstateres olie i overfladevandet i tankgården, skal vandet pumpes ind på tankanlægget og renses i processen. 16. Afspærringsventiler, for bortledning af overfladevand, skal være i lukket og aflåst position, når ventilerne ikke bruges til afledning af vand fra tankgården. Ventilerne skal være mærket, så det tydeligt kan ses om de er aflåst Tankindretning og overvågning 17. Tanke til olieaffald skal være forsynet med fast tag. Tankene skal fyldes, så væsken strømmer ind under væskeoverfladen

7 18. Ventiler/pumper for ind- og udpumpning af olieaffald skal være sikret, så der kun kan ske udløb ved manuel aktivering af ventilerne/pumperne. 19. Der skal installeres elektronisk pejleudstyr i tankene. 20. Der skal ske kontrol af tankenes tæthed ved månedlig udvendig visuel inspektion. 21. Tankene skal være forsynet med temperaturfølere og temperaturvisning til overvågning af temperaturen i tankene. Der skal være nem adgang til overvågningen, og der skal være tydelig visning af temperaturen. Der skal mindst en gang dagligt foretages kontrol af temperaturen i tankene. Temperaturstyring og overvågning skal indrettes, så der sikres mod væsentlige emissioner fra tankene i forbindelse med opvarmning. Tilsynsmyndigheden vurderer, om emissionerne er væsentlige. 22. Reparation af et anlæg skal udføres af sagkyndig, og der skal modtages dokumentation for udført arbejde. 23. Et eksemplar af tankattest, tillæg til tankattest, udarbejdelse af tilstandsrapporter og dokumentation for udført reparation skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 24. De krav om vedligeholdelse, som fremgår af tankattesten, skal overholdes. 25. Det skal sikres, at anlæggets tanke og rørføringer til hver tid er i god stand og konstaterede skader og tæringer skal straks udbedres Rørledninger 26. Rørledninger til transport af olieaffald, herunder rørsamlinger og tilslutninger, ventiler og flanger, skal være tætte. 27. Rørføring under jorden skal placeres i rør forbundet til en opsamlingsbrønd medlækagealarm. 28. Overvågning af rørføring under jorden skal ske løbende Ind- og udpumpning 29. Ind- og udpumpning af olieaffald skal ske under konstant overvågning. 30. Inden påfyldning af tankene skal det kontrolleres, at der er tilstrækkelig plads i tankene til den indpumpede mængde. Tankbeholdningen skal løbende overvåges under indpumpning. 31. Påfyldning af slutprodukt på tankbiler skal ske på tæt underlag med afløb til kloak med olieudskiller. 32. Hvis det konstateres eller er mistanke om, at anlægget eller rørforbindelsen er utæt, skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør Eksisterende tanke 33. For eksisterende m3 modtagetanke gælder virksomhedens miljøgodkendelser, Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober 2005, samt den gældende miljøgodkendelse for Grenaa Havns tankgård m 3 olietank til opvarmning 34. Pejlehul skal være tilgængeligt. 35. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt underlag. Tanken skal placeres i et kar medminimum 15 cm opkant. Karret skal være lavet af et oliebestandigt materiale, og være tæt. Så evt. spild kan opsamles heri

8 36. Virksomheden skal sikre, at tankbilen som leverer dieselolien er forsynet med automatisk stop for påfyldning, når dieselolietanken er fuld. 37. Tanken skal være hævet over underlaget ved hjælp af en konstruktion således, at inspektion afbunden kan foretages. 38. Afstanden fra tanken til væg elleranden konstruktion skal være mindst 5 cm. 39. Tanken skal være påmonteret en bundventil (brakeaway valve) mellem tanken og slangen. Denne anordning har dels den funktion, at slangen knækker over hvis der rykkes hårdt i den. Samtidig lukker ventilen straks for udpumpning af diesel. 40. Tankning skal foregå på tæt oliebestandig overflade. En sten og flisebelægning er ikke at betragte som tæt belægning Driftstid Virksomhedens anlæg må være i drift alle ugens dage. Virksomheden er normalt bemandet på hverdage i tidsrummet mellem kl Når virksomheden ikke er bemandet, skal alarmer kunne tilgå vagthavende medarbejder via mobiltelefon Trafikforhold Udvidelsen vil medføre mindre trafik, idet der renses mere spildevand fra olie/vand blandingen og der derfor skal transporteres mindre mængder renset olie fra anlægget Jord og grundvand 42. Tankgården og processpildbakken under anlægget og tankene skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning, og der må ikke være synlige revner. 43. Virksomheden skal ved beskadigelse af befæstning i tankgården eller mistanke om utætheder, dog mindst én gang årligt rengøre overfladerne og foretage eftersyn af de rengjorte overflader. Første kontrol skal foretages senest 1 år efter at anlægget er ibrugtaget. 44. Resultatet af kontrollen i form af beskrivelse af overfladernes tilstand skal kunne vises til tilsynsmyndigheden på forlangende. Konstateres der utætheder eller revner, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden Driftsforstyrrelser og uheld Oplysningspligt 45. Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre eller har medført - forurening af omgivelserne eller kan indebære fare herfor, samt driftsmæssige forhold for virksomheden, der kan medføre overskridelser af vilkårene i denne godkendelse, skal omgående meddeles til tilsynsmyndigheden. 46. Senest 1 uge derefter skal der fremsendes en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden indeholdende en beskrivelse af de omstændigheder, der formodes at have ligget til grund for driftsforstyrrelsen/uheldet. Af redegørelsen skal tillige fremgå, hvilke tiltag der er eller påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld. 47. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld Bedst anvendelig teknik (BAT) 48. Der eksisterer BREF dokument for affaldsbehandling fra august Følgende vilkår stilles for at sikre, at der anvendes bedst tilgængelige teknik: - 7 -

9 2.3.9 Luftforurening -Der skal sikres korrekt dosering af det emulsionsbrydende kemikalie. -Der skal løbende være fokus på evt. substitution af skadelige stoffer. -Der skal være løbende fokus på optimering af produktionsprocesserne. 49. Vilkår for luftforurening følger virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober Lugt 50. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Tilsynsmyndigheden afgør om der er tale om væsentlige lugtgener. 51. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at ånderør på tankanlæg forsynes med aktivt kulfilter. Filtrene skal i givet fald holdes funktionsdygtige ved hyppig udskiftning af kul og om nødvendigt ved sikring mod kondensvand i filtret Støj 52. Vilkår for støj følger virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe af 8. december 2004 og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie af 10. oktober Spildevand 53. Afledning af spildevand følger de retningslinjer, der er fastlagt i den til enhver tid gældende afledningstilladelse. 54. Inden driften startes, skal virksomheden indsende en redegørelse til Norddjurs Kommune med vurdering af spildevandets sammensætning som følge af udvidelsen. Redegørelsen skal tage udgangspunkt i en analyse af for de stoffer, der er givet i bilag 3 i spildevandstilladelsen. Herunder skal det emulsionsbrydende kemikalie vurderes for påvirkning af spildevandet. Hvis ændringer anses for væsentlige skal spildevandstilladelsen revideres. Ændringen kan føre til nødvendigheden af, at der etableres rensning inden afledning Affald 55. Følgende affaldstyper må maksimalt produceres og oplagres: Affaldstype Sediment/faststof EAK-kode Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret. Mængde (tons/år) Maks. Oplag (tons) Affald i form af sediment/faststof fra anlæggets dekanter og centrifuger skal bortskaffes til behandling på NORD s anlæg i Nyborg eller tilsvarende godkendt modtager. 57. Affaldet skal opbevares i egnede beholdere og placeres på impermeabelt underlag med opkant, der forhindrer udslip til omgivelserne Årsrapport 58. Årsrapporten skal suppleres med: Opgørelsen af produceret mængde slutprodukt. Fraført mængde sediment/faststof fra anlæggets dekanter og centrifuger. Forbrugt mængde emulsionsbrydende kemikalie. 59. Rapporten skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvilke initiativer virksomheden har taget for at indføre den bedste tilgængelige teknik BAT samt eventuelle planer for indførelse af dette i fremtiden

10 2.4 VVM-BEKENDTGØRELSEN H2O Slop Oils nuværende anlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 12c i VVM-bekendtgørelsen iht. Miljøgodkendelsen af 8. december Udvidelsen af anlægget er omfattet af bilag 2, pkt. 14 Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1) i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljø (VVM). Norddjurs Kommune har foretaget VVM screening af udvidelsens virkning på miljøet (se bilag 6) og der er truffet særskilt afgørelse herom. Norddjurs Kommune har vurderet, at udvidelsen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og der skal derfor ikke udarbejdes VVM-redegørelse

11 3 VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER 3.1 ANSØGNINGEN Ansøgningen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. 3.2 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AFGODKENDELSEN Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden / anlægget under hensyn til den teknologiske udvikling kan indrettes og drives på en sådan måde. -at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt. -at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, -at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt. -at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet. -at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige renseteknik. -at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Tanke i tankgård: Tanken til olie-slutprodukt er omfattet af olietankbekendtgørelsen. De 2 modtage/settlertanke på hver 200 m3 er procestanke og derfor ikke direkte omfattet af olietankbekendtgørelsen. Norddjurs Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår til tanken i henhold til olietankbekendtgørelsen. Tankene er med kegleformet bund og placeret på ben, hvorfor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, iht. olietankbekendtgørelsen, bilag 10, punkt 4. Der installeres elektronisk pejleudstyr i tankene. Norddjurs Kommune vurderer endvidere, at virksomheden / anlægget kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende 3.3 RISIKOBEKENDTGØRELSEN På anlægget vil der blive oparbejdet spildolie i form af fuelolie. Fuelolie er opført på bilag 1 i risikobekendtgørelsen, under kategorien olieprodukter. Den oplagrede mængde fuelolie vil dog være væsentlig under tærskelværdien for olieprodukter iht. Risikobekendtgørelsen, hvilket betyder, at anlægget ikke er omfattet af bekendtgørelsen. 3.4 NORDDJURS KOMMUNES VURDERING Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet

12 4 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN Norddjurs Kommune har underrettet følgende om afgørelsen: Nordgroup a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg (ejer af H2O Slop Oil Aps, Kattegatkajen 15b, 8500 Grenaa). Grenaa Havn A/S, Neptunvej 1, 8500 Grenaa Embedslægerne Midtjylland: Naturstyrelsen, Århus Beredskabet, Grenaa Danmarks Naturfredningsforening: Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: Friluftsrådet: Friluftsrådet kreds Østjylland: Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Sejlunion NOAH Dansk Ornitologisk Forening, lokal Dansk Ornitologisk Forening

13 5 KLAGEVEJLEDNING 5.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8, 2400 København NV af: - virksomheden, - ejeren af ejendommen, hvor anlægget er beliggende, - enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, - embedslægeinstitutionen, - landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, og - lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen. Afgørelsen vil blive annonceret i Grenaa Bladet/Folkebladet Djursland den 1. maj En eventuel klage bedes sendt til Natur- og Miljøafdelingen, Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, så vidt muligt elektronisk på Klagen skal være modtaget af kommunen inden den 29. maj 2013 indenfor kommunens åbningstid. Norddjurs Kommune sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der ligger til grund for sagens bedømmelse. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. til sagsbehandlingen. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver gebyret, når klagen er modtaget fra Norddjurs Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Opkrævningen fra Natur- og Miljøklagenævnet skal benytte ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside på Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Virksomheden vil straks få besked, hvis der indgives en klage over afgørelsen. Tilsvarende vil virksomheden straks efter klagefristens udløb få besked, hvis der ikke er indgivet nogen klage. Klagefristen er angivet ovenfor og på side 1 i denne miljøgodkendelse

14 5.1.1 Betingelser, mens en klage behandles Søgsmål Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er angivet på side 1 i denne miljøgodkendelse. 5.2 KLAGE OVER AFGØRELSEN OM IKKE VVM-PLIGT Kommunens beslutning om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage skal være skriftlig og så vidt muligt sendes elektronisk til eller pr. brev til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget fra kommunen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives hel eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Miljøministeren og enhver med retslig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen inden 4 uger efter offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget senest 29. maj Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse, jf. planlovens 58 og 59. Eventuel klage bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolende, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. planlovens 62, stk

15 BILAG 1: Liste over sagens akter Udkast til miljøgodkendelse til udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie Afgørelse af ikke-vvm pligt Tillæg til ansøgning om miljøgodkendelse. Opdateret pga nyt listenummer. Svar på spørgsmål om rørbro Spørgsmål til rørbro Annonce om modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse Offentliggørelse af ansøgning på hjemmesiden uge 2, Oplysning om sagsbehandlingstid Kvittering for modtagelse af ansøgning Ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse Tilrettet: VVM anmeldelse af udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i forurenet spildevand/slopolie Kvittering for modtagelse: VVM anmeldelse af udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i forurenet spildevand/slopolie Norddjurs Kommunes vurdering af VVM anmeldelsen om udvidelse af procesanlæg Screeningsskema VVM anmeldelse af udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i forurenet spildevand/slopolie.

16 Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie H2O Slop Oil ApS 4. januar 2013 Side 1 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

17 Ansøgning Der ansøges om et tillæg til Grenaa Havn A/S miljøgodkendelse af 10. marts 2008 med tillæg af 8. december 2004 og tillæg af 10. oktober 2005, hvor H2O Slop Oil ApS har opnået godkendelse til henholdsvis Renseanlæg for olieholdigt tankrensevand fra skibe og Modtagelse, oplagring og behandling af bundolie fra skibe og skæreolie. Ansøgningen omfatter udvidelse af eksisterende procesanlæg til oparbejdning af olie i olieforurenet spildevand/slopolie. I det følgende er redegjort for oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 1- virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomheder 7, stk. 2. Oversigt over bilag: Bilag 1: Tegning, udvidelse af anlæg til oparbejdning af olie Bilag 2: Oversigtstegning Bilag 3: Sikkerhedsdatablad, emulsionsnedbrydende kemikalie Bilag 4: PI-diagram, udvidelse af anlæg til oparbejdning af olie A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. Ansøger og ejer er: Nordgroup a/s Lindholmvej Nyborg Tlf.: ) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. H2O Slop Oil ApS Kattegatkajen 15B 8500 Grenaa Tlf.: Martrikelnr. 8 cc Bredstrup, Grenaa Jorder CVR-nr.: P-nr.: ) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Tankanlæg ejes og drives af: Grenaa Havn A/S Neptunvej Grenaa Tlf.: januar 2013 Side 2 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

18 Aflæsseplads, procesbygning og procesanlæg samt den aktuelle udvidelse ejes/vil være ejet af H2O Slop Oil ApS. 4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. Miljørådgiver Ninna Johnsen, Nordgroup a/s Lindholmvej 3, 5800 Nyborg Tlf Direktør Flemming Lauridsen, H2O Slop Oil ApS Kattegatkajen 15B 8500 Grenaa Tlf.: B. Oplysninger om virksomhedens art 5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. Aktiviteter i relation til denne ansøgning er udvidelse af eksisterende anlæg, der er omfattet af: K101 anlæg, der nyttiggør farligt affald efter en af metoderne R1, R5, R6, R8 eller R9, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelse, med en kapacitet på mere end 10 tons/dag. Virksomhedens øvrige listebetegnelser: C201: Oplag af mineralske olieprodukter på mellem og m 3 D201: Oplag af uorganiske kemikalier K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt i bilag R1-R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen 6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. H2O Slop Oil ApS modtager og behandler spildevand i form af olieforurenet vand og slopolie m.m. Behandlingen af det olieforurenede vand sker i dag som settling, der foregår uden tilførsel af varme eller kemikalier, men alene ved hjælp af gravitationskraften og massefyldeforskellen imellem vand og olie. Settlingen resulterer bl.a. i en fraktion, der består af slopolie. Slopolien fra settlingen har en ringe kvalitet pga. vand og indhold af sediment m.m., hvilket betyder, at mulighederne for afsætning er begrænsede, med en heraf lav markedspris til følge. Nordgroup a/s ønsker at optimere den nuværende renseproces ved at udbygge det eksisterende anlæg, således at slopolien kan oparbejdes/forædles med det formål, at opnå et olie-slutprodukt af betydelig bedre kvalitet. 4. januar 2013 Side 3 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

19 7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Ændringen af det eksisterende anlæg vil ikke medføre, at anlægget bliver omfattet af Risikobekendtgørelsen, bek. nr af med senere ændringer. På anlægget vil blive oplagret oparbejdet spildolie i form af fuelolie. Fuelolie er opført på bilag 1 til risikobekendtgørelsen, under kategorien Olieprodukter. Den oplagrede mængde fuelolie, vil dog være væsentligt under tærskelværdien for olieprodukter iht. risikobekendtgørelsen, hvilket betyder, at anlægget ikke er omfattet af bekendtgørelsen. 8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Der er ikke tale om et midlertidigt projekt. C. Oplysninger om etablering 9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. Udbygningen af anlægget placeres umiddelbart ved siden af den eksisterende proceshal for barkfiltrering af spildevand. Den nye bygning for udvidelsen af anlægget opbygges af containermoduler. Herudover opstilles der en bygning/container, hvori kedelanlægget for procesvarme placeres. Umiddelbart nord for den nye hal etableres der et tankanlæg i egen tankgård. Bygningernes placering i forhold til hinanden samt i forhold til de øvrige tankanlæg på havnen, fremgår af tegning, bilag 1. Der fremsendes særskilt ansøgning om byggetilladelse til Norddjurs Kommune. 10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. Etableringen af udvidelsen af anlægget forventes at blive igangsat i løbet af Idrifttagelse forventes at ske senest medio D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til omgivelserne, herunder placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. På planen angives placeringen i koordinater med angivelse af koordinatsystem for et veldefineret punkt, f.eks. hjørne af skel, samt højdekoter hvor det er relevant. Planen forsynes med en nordpil. Oversigtsplan er vedlagt som bilag januar 2013 Side 4 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

20 12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Der er tale om udvidelse af et eksisterende anlæg, hvor det eksisterende anlæg bestående af tankanlæg, modtagefaciliteter og rensningsanlæg (barkfilter), udvides til at kunne øge mulighederne for oparbejdning af olie i olieholdigt spildevand/slopolie. Virksomheden er placeret i et havneindustriområde, hvilket er i overensstemmelse med områdets formål. 13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. Anlægget vil være i døgndrift alle ugens dage. Anlægget er fuldautomatiseret og overvåget og alle alarmer tilgår den vagthavende medarbejder via mobiltelefon. Anlægget vil dog være bemandet på hverdage, primært i tidsrummet imellem kl Afhentning af oparbejdet olie samt levering af olieholdigt vand/spildolie vil ske, når anlægget er bemandet. Virksomhedens driftstid er i dag iht. miljøgodkendelse af 10. oktober 2005, vilkår C4, kl på hverdage, hvilket ønskes ændret, som beskrevet ovenfor. 14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Etableringen af udvidelsen af anlægget vil medføre, at transport af slopolie fra anlægget vil blive reduceret, da en større mængde vand i slopolien vil blive ledt til kloak, hvorimod den mængde der sælges som færdigt produkt, har et lavere vandindhold. E. Tegninger over virksomhedens indretning 15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der - i det omfang det er relevant - viser følgende, tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil. a. Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen. Placering af eksisterende bygninger, tanke m.v. samt udvidelsen af anlægget fremgår af tegning, bilag 1. b. Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette. Se punkt 15) a. c. Placeringen af skorstene og andre luftafkast. Placering af afkast fremgår af tegning, bilag 1. d. Placeringen af støj- og vibrationskilder. Der er ingen støj- og viberationskilder. 4. januar 2013 Side 5 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

21 e. Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer. Placering af afløbsforhold fremgår af tegning, bilag 1. f. Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring. Placering af tanke, rørføringer, hjælpestof og affald fremgår af tegning, bilag 1. g. Interne transportveje. Der ændres ikke på placeringen af de interne transportveje. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorganismer. a. Produktionskapacitet Ved en årlig behandlet mængde på m 3, vil der blive oparbejdet ca tons olie, afhængigt af sammensætningen af det tankrensevand/budolie/skæreolie, der modtages. Anlægget udlægges til kapacitetsmæssigt at kunne behandle 10 tons slopolie pr. time. b. Forbrug af råvarer I henhold til tillæg til miljøgodkendelse af og tillæg af , må der maksimalt årligt modtages henholdsvis m 3 olieholdigt tankrensevand samt m 3 bundolie og 300 m 3 skæreolie. Mængden af modtaget tankrensevand/budolie/skæreolie øges ikke som følge af udvidelsen af anlægget. Mængden af slopolie, der skal behandles på den nyetablerede del af anlægget, vil være maksimalt tons, afhængigt af sammensætningen af det tankrensevand/budolie/skæreolie, der modtages. Den øvrige del af det modtagne tankrensevand/budolie/skæreolie, er, efter settling bortledt fra de eksisterende m 2 tanke, som spildevand via det eksisterende barkfilter. c. Energi Den samlede installerede effekt er ca. 100 KW. Det gennemsnitlige forbrug under drift er ca. 70 KW. Der forventes årligt ca driftstimer. Dette svarer til et årligt forbrug på ca. 175 MWh. d. Hjælpestoffer Der tilsættes emulsionsbrydende kemikalie til den rå slopolie, for at bryde bindingerne imellem olie og vand i den emulgerede del af slopolien, med det formål at kunne separere blandingen i vand og olie i den efterfølgende proces. Sikkerhedsdatabladet (Safty Data Sheet fra SPECRO) for emulsionsbryder kemikaliet er vedlagt som bilag 3. Der anvendes ca. 1 liter emulsionsbrydende kemikalie pr liter slopolie. Årsforbruget af kemikalie er således ca. 25 m 3 pr. år. Kemikaliet leveres i palletank. Palletanken placeres og tilsluttes i procesbygningen. Kemikaliet er således placeret på spildbakken 4. januar 2013 Side 6 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

22 17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og -anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet. Anlægsfunktion Anlægsopbygningen fremgår af P&I diagram, bilag 4. Fra eksisterende settletanke pumpes olien via overjordiske rørledninger placeret i rørbro igennem et modtagefilter og videre ind på en af anlæggets to nye 200 m 3 modtage- og settlingstanke. Filtreringen ved modtagelsen har udelukkende til formål at fjerne genstande, der ville kunne beskadige anlæggets pumper og centrifuger m.m. Slopolien modtages uopvarmet ved en temperatur svarende til omgivelsestemperaturen. Modtageog settletankene er dubbleret af driftsmæssige hensyn for at kunne modtage, kemikaliedosere og efterfølgende settle i den ene tank, mens der foregår fødning til procesanlægget fra den anden tank. Mediet/slopolien er en blanding af vand med olie, slam og emulgeret vand/olie i en mere eller mindre varierende sammensætning/blanding. For at bryde bindingerne imellem olie og vand i den emulgerede del af blandingen tilsættes der emulsionsbrydende kemikalier under omrøring, samtidig med at mediet opvarmes til o C. Når en tank er fyldt, kemikalie tilsat og medie opvarmet, stoppes omrøringen, hvorefter indholdet settler. Efter settling aftappes det frie vand som ledes igennem det eksisterende barkfilter, og derfra videre til det kommunale rensningsanlæg. Efter settling pumpes slopolien fra settletanken til dekantercentrifugen. Slopolien opvarmes til o C og ledes herefter igennem en dekantercentrifuge, hvor hovedparten af faststof/sediment fjernes. Efter dekanteren pumpes olie-vandblandingen, via en balancetank frem til anlæggets to oliecentrifuger. I oliecentrifugerne adskilles blandingen i hhv. vand, olie, og en mindre mængde faststof/sediment. Efter centrifugeringen er olien fuldt oparbejdet, hvorefter den pumpes frem til en 200 m 3 lagertank, hvor der opretholdes en temperatur på melllem o C. Herfra afhentes det færdige produkt til levering via tankbil. Vandet fra centrifugeringen ledes via en vandbalancetank og overjordiske rørføringer i rørbro tilbage til af af de eksisterende m 3 modtagetanke og herfra til det eksisterende barkfilter, hvor vandet renses. Efter rensning ledes vandet til kommunalt rensningsanlæg. Der anvendes damp til opvarmning af slopolien, samt til opretholdelse af temperaturen, som følge af varmetab til omgivelserne. Varmetabet begrænses mest muligt ved isolering af bygninger, tanke, rør og andre mediebærende systemer. Opbygning og indretning I den nye bygning/containermoduler vil være placeret: 1 dekanter 2 oliecentrifuger (muligvis 3) 1 olie/vand ballancetanke på 5 m 3 Eventuelt en vandbalancetank på m 3 En beholder for opsamling af sedimenteret materiale, ca 1 m 3 En beholder til oplagring af emulssionsbrydende kemikalie, ca 1 m 3 4. januar 2013 Side 7 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

23 Procesbygningen er modulopbygget af 2 x 4 stk. 20 fods containere placeret i 2 etager, hvori centrifuger m.v. er indbygget. Procesbygningen er samlet 11 x 6,5 meter og med en samlet højde på ca. 5 meter. Procesanlægget er placeret på en tæt processpildbakke i beton. Tankanlægget placeres i en lukket tankgård med en væghøjde på mm, således at den kan rumme mere end det samlede indhold fra 1 tank (200 m 3 ) + 10%. I tankgården vil være placeret følgende tanke: 2 modtage/settletanke på hver 200 m 3 1 tank til oparbejdet olie på 200 m 3 Tankgården vil vil være ca 300 m 2 og den højeste tank vil være ca. 12 meter. Anlægget har sit eget SRO-anlæg til styring og overvågning, placeret i el- og kontrolbygningen. Udledning af luft Luftforurening vil forekomme i form af fortrængnings- og procesluft fra henholdsvis tanke og drift af anlægget, udledning af røggas fra produktion af damp via dampkedel samt komfortventilation. Samtlige luftafkast og dampudledninger fremgår af tegning, bilag 1 Fortrængningsluft fra tanke Fortrængningsluft fra tanke vil opstå i forbindelse med indpumpning på tankene. Ved behandling af 10 ton/time, der er anlæggets maksimale kapacitet, vil der blive udledt ca. 13 m 3 fortrængningsluft/time. Udledningen vil ske direkte til det fri, hvilket det også er tilfældet i dag, fra eksisterende tanke. Procesluft Fra selve procesanlægget, vil der ske udledning af luft fra henholdsvis dekantercentrifuge og undertank samt vandbalancetanken. Fra dekantercentrifugen og undertank vil der blive udledt ca. 200 m 3 luft/time indeholdende vanddamp og kulbrinter. Fra vandbalancetanken vil der blive udledt ca. 50 m 3 luft/time, indeholdende vanddamp. Røggas, dampkedel Kedelanlægget drives med let fyringsolie. Under drift, med et luftoverskud på 20 %, udleder kedlen ca. 0,95 normal m 3 røggas pr sekund. Komfortventilation Desuden etableres der komfortventilation i bygningen, der alene ventilerer for afledning af varme i bygningen. Der udledes maksimalt en samlet luftmængde på m 3 /time, der udledes via støvfilter, direkte til det fri. Spildevand Spildevandet behandles som hidtil via det eksisterende barkfilter. Efter rensning ledes vandet, som det også er tilfældet i dag, til kommunalt rensningsanlæg. 4. januar 2013 Side 8 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

24 Regnvand Der er som det fremgår af tegning, bilag 1, etableret regnvandsopsamling i både processpildbakken og i tankgården. Vandet inspiceres inden udledningen for eventuel olieforurening, inden det via jordventiler ledes til det eksisterende regnvandsafløb på pladsen. Ved olieforurening, pumpes vandet ind på tankanlægget og renses i processen. Affald Sediment/faststof fra anlæggets dekanter og centrifuger behandles på NORD s anlæg i Nyborg. 18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt). Der anvendes damp til opvarmning af slopolien. Det samlede årlige energibehov er ca GJ, hvilket svarer til et dampforbrug på ca ton/år. Forbrug af gasolie til produktion af procesdamp forventes at være ca. 200 ton/år. 19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift. Anlægget er under drift overvåget fra det lokale kontrolrum, og via mobiltelefon til vagthavende medarbejder. Samtlige væsentlige alarmer afgives således både lokalt og via mobiltelefon til vagthavende medarbejder. Følgende driftsforstyrrelse vil kunne medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift primært i form af lugt pga. lækage m.v.: a. Defekte pumper og andet udstyr b. Svigt af måleudstyr c. Brud/utætheder på rørledninger, centrifuger tanke m.v. Lækage/spild vil ske indenfor spildbakke/tankgård. 20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. Der er ingen særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg. Op- og nedkørsel af anlægget er fastlagt, og foregår automatisk, under overvågning via anlæggets SRO-anlæg. På tilsvarende måde er nedkørsel som følge af havari, strømsvigt eller andre utilsigtede hændelser, samt ved påvirkning af nødstop, indlagt i styringen således anlægget nedkøres sikkert og kontrolleret. F. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 21) Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker med henblik på at forebygge, og hvis dette ikke er muligt, at begrænse forureningen fra virksomheden, herunder en begrundelse for hvorfor dette anses for den bedste tilgængelige teknik. 4. januar 2013 Side 9 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

25 Nedenstående redegørelser er udarbejdet med udgangspunkt i EU s BREF dokument for affaldsbehandling, august 2006, med særlig henvisning til kapitel 5 om BAT (bedst anvendelig teknik). a. at effektivisere råvareforbruget Den eneste form for råvare, der anvendes er emulsionsbrydende kemikalie. Korrekt dosering af kemikaliet sikres ved en kombination af erfaringer fra andre anlæg, vagthavende medarbejders faglige viden, automatisk doseringsanlæg samt SROstyring af anlægget. b. at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer H2O Slopoil ApS har løbende fokus på substitution af skadelige stoffer med mindre skadelige stoffer, og vil løbende overvåge udviklingen inden for produkter på markedet med emulsionsnedbrydende effekt. c. at optimere produktionsprocesserne Optimering af produktionsprocessen sikres bl.a. ved, at driftspersonalet oplæres i korrekt og optimal drift af anlægget. Leverandøren af anlægget forestår således uddannelse af driftspersonalet. Leverandørens erfaringer fra tidligere leverede anlæg videregives således til H2O. Korrekt og optimal drift af anlægget har særdeles høj prioritering, da dette har stor indflydelse på, at den oparbejdede olie har tilstrækkelig høj kvalitet. d. at undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, om mulighederne for genanvendelse og recirkulation Behandlingen af tankvaskevand/bundolie/skæreolie sker via centrifuger, hvorved der sker en opkoncentration af sediment, så lang største delen af vandindholdet i sedimentet fjernes. Herved reduceres affaldsfrembringelsen i forhold til den metode, der anvendes i dag, hvor det bortskaffede sediment har et højere vandindhold. Affald i form af sediment forbrændes på NORD s anlæg i Nyborg, hvor energiindholdet i affaldet anvendes til produktion af energi i form af el og varme. e. at anvende bedste tilgængelige rensningsteknik Udvidelsen af anlægget medfører øget oparbejdning af den olie, der er i det tankrensevand/bundolie/skæreolie, der modtages, og kan i sig selv betegnes som renere teknologi. Den oparbejdede olie sælges og anvendes som erstatning for jomfrueligt fuelolie, og fortrænger derved anvendelse af jomfrueligt fuelolie, der er en ikke-fornybar ressource. f. Redegørelsen skal tillige belyse de energimæssige konsekvenser ved den valgte teknologi, herunder om der er valgt den mest energieffektive teknologi. Ved udvidelse af eksisterende anlæg og etablering af nye anlæg er forbrug af energi i form af el og varme, altid i fokus. Varmetabet begrænses mest muligt ved isolering af bygninger, tanke, rør og andre mediebærende systemer. Overskudsvarme føres retur til procesanlægget og anvende til opvarmning af det olieholdige vand/slopolie. Alægget optimeres generelt med henblik på at reducere elforbruget mest muligt, bl.a. ved anvendelse af frekvensomformere, hvor dette er relevant. 4. januar 2013 Side 10 af 17 \\kommunekemi.dk\data\userfiles\userhome\njo\sager\anlæg til oparbejdning af olie\miljøansøgning\ansøgning\ Ansøgning om tillæg til eksisterende godkendelse af anlæg til oparbejdning af olie.docx

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag Miljøgodkendelse Af Fyrværkerioplag Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven til: Fyrværker Kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej 6 7870 Roslev Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Tillægsgodkendelse. For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune

Tillægsgodkendelse. For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune Tillægsgodkendelse For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune Matrikel nr.: 70 Lumsås By, Højby CVR-nummer: 56759913 P-nummer: 1004013458 Listepunkt nummer: 4.5: Fremstilling af farmaceutiske

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere