NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ"

Transkript

1 NOTAT TIL Uddannelses- og Kompetenceudviklingsudvalget POST DANMARK FRA KOPI Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ PERSONALE TIETGENSGADE 37, 1. SAL 1566 KØBENHAVN V DATO: 11. DECEMBER 2008 BESLUTNINGSOPLÆG: HÅNDTERING AF INDUSTRIENS KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND 1 INDLEDNING Som en del af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst har medarbejderne inden for disse overenskomstområder ret til søge Industriens Kompetenceudviklingsfond (herefter IKUF) om støtte til 10 dages/74 timers frihed til selvvalgt uddannelse pr år. Retten gælder medarbejdere med mere end 9 måneders ansættelsesanciennitet. Friheden kan placeres under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold. Støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond er betinget af, at der er et løntab. Medarbejderne kan således ikke få udbetalt hel eller delvis løn fra Post Danmark under frihed til selvvalgt uddannelse, men skal i stedet via fonden søge om støtte til at dække en del af løntabet samt øvrige udgifter i forbindelse med den selvvalgte uddannelse (specificeret i retningslinjerne nedenfor). Det er besluttet, at Post Danmark via Uddannelses- og Kompetenceudvalget (herefter UKU) administrerer kompetenceudviklingsfonden fonden dækker både Post Danmark A/S og Post Danmark Leasing A/S. Der er under UKU nedsat en arbejdsgruppe angående IKUF bestående af Lone Gade Nielsen (3F), Hanne S. Clausen (HK/Post & Kommunikation), Kaj Andersen (3F), Helle Ankersen (Personale), Mads Boelt (Personale) og Claus Hensing (Personale). Arbejdsgruppen har udarbejdet dette beslutningsoplæg om håndteringen af IKUF. Der er enighed om, at det skal tilstræbes at gøre processen for ansøgning og udbetaling af støtte fra fonden så enkel som mulig. Processen skal være let forståelig for de potentielle ansøgere, og administrationen af fondsmidlerne må ikke blive en økonomisk belastning for virksomheden. POST DANMARK A/S CVR-NR KØBENHAVN

2 SIDE 2 2 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING H AF FONDSMIDLERNE DLERNE a. Midlerne i fonden fordeles i to puljer til hhv. medarbejdere under Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst ud fra, hvad der er blevet hensat for medarbejderne, der er ansat til at udføre overenskomstdækket arbejde inden for de gældende områder (beløb oplyst fra Industriens Pension). Forbruget i de to puljer følges af arbejdsgruppen, og der kan undervejs træffes beslutning om, at midlerne omfordeles, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (hvis der fx er meget lidt søgning til den ene af puljerne). Det skal forinden undersøges, hvorfor der et stort træk på den ene pulje og ikke den anden. b. Fonden yder støtte til alle offentligt anerkendte uddannelser samt enkelte private kurser, der er godkendt i arbejdsgruppen. Listen med godkendte private kurser er dynamisk dvs. der kan tilføjes nye kurser, eller fjernes kurser, hvis det viser sig nødvendigt. Processen herfor beskrives efterfølgende. c. Post Danmark og HK har aftalt, i hvilke perioder der umiddelbart er fri adgang til selvvalgt uddannelse, og hvor retten til frihed til selvvalgt uddannelse som udgangspunkt kan imødekommes, når det varsles i god tid (varslingsfrister fremgår af skema over spidsbelastede perioder se vedhæftede Bilag 1). Såfremt den ønskede selvvalgte frihed til uddannelse lægges i de definerede spidsbelastningsperioder, afleveres ansøgningen til nærmeste leder i meget god tid, så nærmeste leder har mulighed for at undersøge, om det kan imødekommes. Ansøgerens nærmeste leder skal godkende tidspunktet for uddannelsen og kan som udgangspunkt kun afvise ansøgningen i spidsbelastningsperioderne med henvisning til produktionssituationen. Lederen kan ikke afvise ansøgningen generelt men blot bede medarbejderen om at placere uddannelsestidspunktet anderledes. Afslag på en ansøgning skal altid begrundes skriftligt. Der udvikles en standard-skabelon til dette formål. Tillidsrepræsentanten kan efter at afslaget har været til høring i Uddannelses- og Kompetenceudvalget kræve sagen fagretslig behandlet. d. Post Danmark og 3F har aftalt, at medarbejdere med minimum 9 måneders anciennitet gives årligt ret til op til 2 ugers frihed til selvvalgt uddannelse. Friheden kan placeres under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold. Medarbejderen skal aflevere ansøgningen til nærmeste leder i god tid (og senest 4-6 uger før uddannelsestidspunktet), så nærmeste leder har mulighed for at undersøge, om ønsket om frihed kan imødekommes. Ansøgerens nærmeste leder skal godkende tidspunktet for uddannelsen. Lederen kan ikke afvise ansøgningen generelt men blot bede medarbejderen om at placere uddannelsestidspunktet anderledes. Afslag på en ansøgning skal altid begrundes skriftligt. Der udvikles en standard-skabelon til dette formål. Tillidsrepræsentanten kan efter at afslaget har været til høring i Uddannelses- og Kompetenceudvalget kræve sagen fagretslig behandlet.

3 e. De godkendte ansøgninger håndteres af Service Center Personale (SCP) ud fra de af UKU fastlagte principper. SCP giver svar på en ansøgning inden for 8 hverdage, efter ansøgningen er modtaget fra nærmeste leder (se procesoversigt Bilag 2). f. Medarbejderne inden for de dækkede overenskomstområder tilbydes den maksimale refusion på 85 % af løntabet under den selvvalgte uddannelse. Udgangspunktet for beregningen er medarbejderens løn under sygdom uden særlige ydelser (natpenge). g. Medarbejderen får udbetalt lønrefusionen ultimo den måned, hvor medarbejderen har været fraværende til selvvalgt uddannelse (samtidig med, at der sker et løntræk). h. Medarbejderen er ansat i virksomheden under frihed til selvvalgt uddannelse og optjener anciennitet (både pension, løn og jubilæer). i. Medarbejderen får indbetalt normal pension (beregnet ud fra normal månedsløn) fondskontoen nedskrives med en gennemsnitlig procentsats, der svarer til pensionsindbetalingerne (12,5 %). j. Medarbejderen er forpligtet til at indsende evt. SVU eller VEU-skema til SCP, som efterfølgende sørger for, at refusionerne bliver ført tilbage til fondskontoen. k. Fonden giver fuld støtte til kursusgebyr, -materialer og transport (SKATs laveste befordringstakst). l. Medarbejderen lægger ud for kursusgebyr og -materialer og får pengene retur via en særlig udlæg efter regning-blanket til SCP. Denne proces sker fra dag til dag. m. Medarbejderen får befordringsgodtgørelse (SKATs laveste takst). Befordringsgodtgørelsen gives for afstanden fra hjemmet til uddannelses-institutionen. Udbetalingen sker sammen med den førstkommende lønkørsel. n. Medarbejderen forpligter sig ved ansøgningen til at indsende bilag for de dokumenterede udlæg hurtigst muligt og senest 3 måneder efter uddannelsens sluttidspunkt, hvorefter retten til støtten frafalder. De budgetterede udgifter føres herefter tilbage til fondskontoen. o. For medarbejdere på 3F overenskomst kan frihed til selvvalgt uddannelse kun afvikles som hele arbejdsdage. For HK-ansatte kan friheden f.s.v.a. deltidsuddannelse afvikles i timer på de dage, hvor uddannelsen gennemføres eller samles til afvikling af hele dage. p. Det er muligt at få frihed til selvvalgt uddannelse, der afholdes som splitkurser. Dvs. uddannelsen behøver ikke at være 10 dage i en sammenhængende periode, blot den ikke overskrider 74 timer pr. kalenderår (der kan godt søges på tværs af årsskiftet, og medarbejderen kan principielt set samlet søge for mere end 74 timer pr. ansøgning, hvis medarbejderen samlet set ikke bruger mere end 74 timer pr. kalenderår). Dette gælder eksempelvis HF-enkeltfag. Da personer med nat-, aften- eller dagarbejde er ligestillet i forhold til at kunne benytte den selvvalgte uddannelse, kan deltagelse i kurser, der finder sted på enkeltdage/halve dage (eller mindre) tilrettelægges sådan, at løntrækket sker efter individuel aftale i det enkelte tilfælde. Det kan f.eks. ske som SIDE 3

4 SIDE 4 et antal fraværsdage pr. måned og/eller som samlet fravær i forbindelse med eksamensforberedelse. q. Ved aflysning af kurser til og med sidste hverdag før kurset, kontaktes nærmeste leder hurtigst muligt, og medarbejderen indtræder derefter i sin normale tjeneste. Medarbejderen får sin normale løn fra Post Danmark. Der kan evt. aftales, at der afvikles tilgodehavende frihed. r. Aflyses kurset først på 1. dagen for kurset, får medarbejderen støtte fra fondskontoen denne dag (beregnet som under pkt. 2f). Medarbejderen kontakter hurtigst muligt nærmeste leder for at orientere om aflysningen. Medarbejderen indtræder dagen efter i sin normale tjeneste. Det kan evt. aftales, at der afvikles tilgodehavende frihed s. Der er ikke aftalt noget økonomisk loft hverken pr. ansøger eller pr. ansøgning dette kan tilføjes efterfølgende, hvis det viser sig nødvendigt. t. Der er ikke faste ansøgningsfrister. Medarbejderne kan søge hele året ud fra først til mølle-princippet. Medarbejderen kan kun søge om støtte til uddannelse, som starter maksimalt 12 måneder fra ansøgningstidspunktet og medarbejderen kan kun søge om støtte til uddannelse, som maksimalt strækker sig 12 måneder frem i tid fra uddannelsens starttidspunkt. u. Medarbejdere kan kun søge om støtte til et kursusforløb pr. ansøgning, og kan kun få behandlet en ansøgning ad gangen. v. Alle ansøgninger om uddannelse i udlandet, sagsbehandles af arbejdsgruppen. Der gives ikke midler til transportomkostninger ved uddannelser i udlandet, og støtte til kursusgebyr og materialer kan maksimalt beløbe sig til kr w. SCP rapporterer løbende forbruget fra fonden til arbejdsgruppen, som orienterer UKU. x. Post Danmark og de faglige organisationer udarbejder særskilt informationsmateriale om de forskellig muligheder, og de aftaler der er indgået om Industriens Kompetenceudviklingsfond i Post Danmark 3 IKRAFTTRÆDELSE OG OPFØLGNING Ovenstående retningslinjer er drøftet på mødet i UKU torsdag den 20. november. Efterfølgende har arbejdsgruppen angående IKUF foretaget de nødvendige tilpasninger, og denne endelige version af dokumentet (samt de vedhæftede endelige bilag), er udsendt sammen med referatet fra UKU-mødet mandag den 8. december. Retningslinjerne er således gældende, når referatet er godkendt, og kan tages i brug, når medarbejderne fra årsskiftet kan begynde at søge støtte fra fonden. Eventuelle tvivlspørgsmål angående fortolkningen af ovenstående retningslinjer drøftes i arbejdsgruppen angående IKUF, der mødes fire gange om året første gang i marts Arbejdsgruppen indstiller forslag om principielle ændringer i retningslinjerne til UKU.

5 SIDE 5 Arbejdsgruppen angående IKUF vil løbende følge forbruget af fondsmidlerne, og UKU vil blive orienteret herom to gange årligt. Der er enighed om, at retningslinjerne er fleksible, og at der løbende kan rettes op på eventuelle uhensigtsmæssigheder.

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014 2017 For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Stk. 5 Denne overenskomst gælder for: a) tekniske assistenter/-designere/-tegnere, b) byggeteknikere, c) møbel- og indretningsarkitekter,

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

MONTØROVERENSKOMST 2010 2012

MONTØROVERENSKOMST 2010 2012 MONTØROVERENSKOMST 2010 2012 DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 45 33 29 70 00 def.dk DI nr. 794656 VERENSKOMST 2010 2012 MONTØROVERENSKOMST

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK

O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK O V E R E N S K O M S T mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Dækningsområde 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Menigt restaurationspersonale) Gældende fra 1. marts 2012 29. februar

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Golf 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Golf 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2 2013-2015 Golfoverenskomsten

Læs mere