Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle"

Transkript

1 Postadresse Frodesgade Esbjerg Torvegade Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Esbjerg Kommune, Vej og Park fremsender hermed ansøgning om tilladelse til gennemførelse af et naturforbedrende og naturbevarende projekt i Endrup på et areal, der tidligere har været anvendt til dambrug. Arealet planlægges samtidig at opfylde rekreative formål. Projektet er beskrevet i projektforslag af 23. april 2012 (Endrup Mølle Dambrug Projektforslag for dambrugsarealet) samt Særlige ArbejdsBeskrivelser (SAB) af 15. marts 2012, som begge er vedlagt som bilag. Projektet ønskes gennemført på matrikel 1dø, 1ec, 1gx, 1gz, 1aq, 1bc og 1eb Endrupholm Hovedgård, Vestre Nykirke i Esbjerg Kommune, som er ejet af Esbjerg Kommune. Projektet omfatter cirka 3,5 ha, og planlægges gennemført i foråret Afgrænsning af projektet fremgår af vedlagte kortbilag 1. I 2010 er der delvist gennemført en oprydning på arealet, og opfyldning af dambrugsdammene er påbegyndt. Projektet skal ses som et led i et overordnet projekt, der har til formål at skabe fri faunapassage i Sneum Å og naturforbedringer på det tidligere dambrugsareal. Den del af det overordnede projekt, der skal medføre fri faunapassage er pt. under udførsel i henhold til projektforslaget Faunapassage ved Endrup Mølle Dambrug af 21. marts Efter opkøbet af dambruget i 2006 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Endrup Lokalråd, Samlingsstedet, Sydvestjysk Sportsfiskerforening, daværende Skov- og Naturstyrelsen og daværende Bramming Kommune. Arbejdsgruppens formål var at komme med input/forslag til retableringen af dambrugsarealet. Projektforslaget er udformet efter de ønsker arbejdsgruppen er kommet med i projektets opstart. Figur 1 viser området, som det fremstår i dag (luftfoto fra 2011), og Figur 2 viser det planlagte fremtidige udseende af området. Telefon Telefax

2 Figur 1: Områdets udseende før projektgennemførsel (Ortofoto 2011). Figur 2: Områdets planlagte udformning efter projektgennemførsel

3 Områdets fremtidige udformning Projektområdet har hidtil ikke været offentligt tilgængeligt, idet det har været et privatejet areal med dambrugsvirksomhed. Det visuelle udtryk har været præget af dambrugsdamme overdækket med net samt betonbygværker. Områdets fremtidige udformning er beskrevet i de følgende underafsnit. Sneum Å bliver synlig i landskabet Området planlægges omdannet til et naturområde, som udformnings- og udtryksmæssigt bliver sammenhængende med den øvrige del af ådalen nord og syd for projektområdet. Af figur 3 ses foto af ådalen syd for projektområdet. Figur 3: Ådalen syd for projektområdet. Projektområdet planlægges at opnå et naturligt sammenhængende udtryk med området nord og syd herfor. I dag kan Sneum Å på mange strækninger inden for projektområdet ikke ses pga. høje brinkanlæg. Anlæggene planlægges gjort flade, så de maksimalt har en hældning på 1:5. Derved bliver åen mere synlig på afstand ligesom på strækningen syd for projektområdet (figur 3). Terrænet vil hælde svagt mod vandløbet således, at koten i områdets vestlige del er 0,5-1,0 meter højere end i den østlige del. For at opnå et naturligt indtryk vil der ved jordarbejderne blive tolereret mindre variationer i terrænet, uden at dette må give anledning til stejle småbakker. Af kortbilag 2 fremgår fremtidige terrænforhold. I dag sker der stuvning af vandet ved høje vandføringer på grund af, at Sneum Å er smal på delstrækninger i projektområdet, og ikke har mulighed for at løbe over bredderne. Som en del af Naturstyrelsens igangværende vandløbsprojekt, gøres Sneum Å bredere på strækningen ned til svinget ved Vibækvej. I projektområdet for det tidligere dambrugsareal retableres området således, at der ved høj vandstand i åen vil ske en kontrolleret oversvømmelse af området ved det tidligere bundfældningsbassin og de øvrige ånære arealer. Dette er et led i at skabe naturlige hydrologiske processer samtidig med, at det vil mindske risikoen for oversvømmelse af matriklerne 8a, 8k, 8l og 8h (Vibækvej)

4 En ny sø i Endrup Den tidligere fiskesø nord for Bygaden er nedlagt som en del af projektets vandløbsdel. I projektområdet etableres en ny sø med en vandoverflade på cirka m 2. Søens placering fremgår af kortbilag 3. Søen anlægges med jævnt skrånende bund og bredder med en hældning på maksimalt 1:5. Bredderne etableres med et varieret forløb. Dybden bliver tilstrækkelig til, at den ikke gror til med vegetation på de dybeste steder. Søen kommer til at ligge så højt i terrænet, at der ikke løber å-vand i søen ved ekstremt høje vandstande i Sneum Å. Endrup er ved at blive separatkloakeret, hvilket vil sige at regnvand i fremtiden ikke blandes med spildevand. For at fremme det naturlige vandkredsløb er det valgt at håndtere regnvandet lokalt. Fra den vestlige del af Endrup ledes regnvandet via et åbent vandløb og et vådområde til den nye sø. Søen fungerer således som buffer ved store regnhændelser, hvor vandet ledes fra søen med en forsinkelse, så Sneum Å ikke belastes momentant. Vandet ledes fra søen med lav vandføring via et lille rislende vandløb med sten i bunden. Vandløbet munder ud i et vådområde, hvorfra det langsomt siver dels overfladisk og dels gennem jorden ud i Sneum Å. Der kan forventes en vis kvælstoffjernelse i vådområdet. Jorden i området, hvor søen etableres, er meget jernholdig. Ved iltning dannes okker. For at undgå okkerudfældning i søen med en rødlig sø til følge er det valgt, at lægge lermembran i bunden. Det bevirker, at jernholdigt grundvand ikke siver ind i søen med okkerudfældning til følge. Under etablering af søen og ilægning af membran er der behov for midlertidig grundvandssænkning i området, hvor søen etableres. Det oppumpede vand ønskes ledt til kloak. Den midlertidige grundvandssænkning forventes at strække sig over en periode på cirka 30 dage. Der etableres et højtliggende dræn NV for den kommende sø til afdræning af højtstående grundvand, som strømmer til området fra NV. Derved undgås høj grundvandsstand i området nord for søen. Drænet ledes til søen via et vådområde. Målinger har vist, at det tilstrømmende grundvand fra NV har relativt lavt jern-indhold. En ny paddebiotop i form af en dam Der etableres en dam i den nordlige del af området med en gennemsnitlig vandoverflade på cirka 615 m 2. Dammens placering fremgår af kortbilag 3. Tilsvarende regnvandssøen etableres dammen med jævnt skrånende bund og bredder med en hældning på maksimalt 1:5, samt et varierende bredforløb. Dammen vil modtage regnvand fra den østlige del af Endrup. Den vil således fungere som buffer ved store regnhændelser, hvor vandet ledes videre fra dammen med en forsinkelse, så Sneum Å ikke belastes momentant. Vandet ledes fra dammen med lav vandføring via et vådområde, hvorfra det langsomt siver dels overfladisk og dels gennem jorden ud i Sneum Å. Dammen kommer til at ligge så højt i terrænet, at der ikke løber å-vand i søen ved høje vandstande i Sneum Å

5 Sænkning af vandstanden øst for Bygaden 10, 12 og 14 For at undgå risiko for gener for grundejerne Bygaden 10, 12 og 14 etableres en drænledning øst for grundene. Drænet ledes til en eksisterende samlebrønd. Til samlebrønden tilføres der i dag også vand fra et dræn fra ejendommen Bygaden 38 samt fra et område i den vestlige del af Endrup. Som det er i dag føres vandet fra samlebrønden via en rørledning under det tidligere dambrugsareal ned til en dam i det sydøstlige hjørne af projektområdet. Denne rørledning udskiftes med en ny sammensvejset rørledning. Dette udføres ved styret underboring. Udledningen vil ske samme sted som i dag, hvilket i fremtiden vil være i et vådområde, hvorfra vandet langsomt siver gennem jorden og overfladisk til Sneum Å. Dræn- og rørledninger fremgår af kortbilag 4. Stianlæg der binder byen sammen Tidligere har området ikke været offentligt tilgængeligt, hvilket i fremtiden i høj grad vil blive muligt. Der etableres et stianlæg (se kortbilag 3), som binder den østlige og vestlige bydel sammen. Stianlægget er planlagt således, at fodgængere og løbere får mulighed for at opleve naturen på nærmeste hold. Stierne fører borgerne gennem området langs sø, eng, vandløb og dam med udsigten til Sneum Å, der i fremtiden bliver synlig på afstand (figur 4). Samlet etableres cirka 500 meter grusstier. Stierne skal være 1, 5 meter brede og udlægges i en tykkelse på 20 cm stabilgrus i jomfruelige materialer. Figur 4: Der etableres stianlæg, som binder byen sammen. Træbro over Sneum Å Som et led i stianlægget planlægges etableret en cirka 1,8 meter bred handicapvenlig træbro med rækværk over Sneum Å. Broen etableres - 5 -

6 efter standardnormer for sikkerhed i naturfarvede materialer. Figur 5 viser et eksempel på en træbro. Figur 5: Eksempel på træbro med rækværk. Opholdsområde med sheltere og borde Ved søens nordlige ende etableres et opholdsområde med borde, sheltere og bålplads. Sheltere udføres i naturmaterialer, evt. olierede, med forventet grundplan på cirka 3x4 meter og en højde på cirka 2 meter. På opholdsområdet opstilles tre borde-/bænkesæt ligeledes udført i naturfarvet træ. Bålpladsen etableres som en stolpe med fastmonteret rist og lave siddepladser omkring. Kanotur på Sneum Å Sejlads på Sneum Å nedstrøms Endrup er tilladt hele året med kano, kajak og robåd. Der ønskes derfor etableret en rampe for isætning og optagning af kanoer mv. Rampen skal etableres lige opstrøms Hovedvejen eller alternativt lige nedstrøms Bygaden i Endrup. Rampen etableres enten som en flydebro eller som en fast bro i to niveauer. Anlægget forventes at gå cirka en meter ud i åen, men vil ingen konsekvenser få for afstrømningen. Om nødvendigt sikres brinken, hvor rampen etableres. Der etableres stiadgang ned til rampen. Se kortbilag 3 for placering. Forbedrede parkeringsforhold Der etableres en grusbelagt parkeringsplads ved Hovedvejen i den sydlige ende af projektområdet. Ved isætning af kanoer vil det være muligt at holde med anhænger på pladsen, og derfra bære kanoerne ned til åen. Parkeringspladsen får en størrelse, så der ikke bliver behov for at bakke ud på Hovedvejen. Ligeledes etableres eventuelt en grusbelagt parke

7 ringsplads ved Bygaden i den nordlige ende af projektområdet. Herfra bliver der via sti og træbro adgang ind i det nyetablerede naturområde. Parkeringspladserne afgrænses af et lavt fodhegn, og ved den sydlige plads etableres skærmende beplantning med indkig til området. Yderligere oplysninger Såfremt der ønskes yderligere oplysninger i forbindelse med behandling af denne ansøgning, kan undertegnede kontaktes. Ligeledes kan der findes uddybende beskrivelser af de forskellige anlæg i vedlagte projektforslag og udbudsmaterialets Særlige ArbejdsBetingelser. Med venlig hilsen Anne Christine Bang Biolog - 7 -

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering

Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsaxe projektering Gladsae Kommune VVM Redegørelse Lokal afledning af regnvand ved Høje Gladsae projektering Gladsae Kommune 24.10.2012 Ved Byrådets vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse blev det besluttet,

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET - SAMMENFATNING AF SKITSEPROJEKT MILJØMINISTERIET FØDEVAREMINISTERIET Titel Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt Udarbejdet af Miljøministeriet,

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver

Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt - Forundersøgelse Rosborg Sø. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Skov- og Naturstyrelsen Feldborg Statsskovdistrikt Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Peder Jepsen Telefon 97 45 41 88 E-mail pfj@sns.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ NOVEMBER 2014 GLADSAXE KOMMUNE OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ VVM-REDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2014

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har solgt Emilies Plads. Grunden har

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå

Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Ådalsplan for Ringsted Å og Høm Lilleå Fase 1. Teknisk analyse September 2007 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Rapport titel: Ringsted Kommune Rønnedevej 9 4100 Ringsted Watertech a/s Algade 52 DK-4000 Roskilde

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen

ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE. Rekvirent. Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen ROSKILDE KOMMUNE SALMOSEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE Rekvirent Roskilde Kommune Natur & Miljø Køgevej 80 DK-4000 Roskilde Att. Hans Christian Jensen Rådgiver Orbicon Leif Hansen A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013

Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013 Lokalplan 260 Krejbjerg Vindmøller Forslag: 21/08/2013 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål 7 Lokalplanens indhold 9 Tekniske Forhold 11

Læs mere

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ

Læs mere

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Afgørelse i sag om Varde

Læs mere

LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole FORSLAG. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup

LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole FORSLAG. For Lystruphave Efterskole nær Bryrup LOKALPLAN 42-008 Lystruphave Efterskole For Lystruphave Efterskole nær Bryrup FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 30. oktober til 31. december 2014. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2.

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere