Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r

2 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring o g ejerskif te 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden f o rsikring 3 5 K rigs-, jo rdskæ lv s- o g ato mskade 3 6 O p kræ v ning af p ræ mie o g af gif ter 3 7 R egu lering af p ræ mie 3 8 Fo rsikringens v arigh ed o g o p sigelse 3 9 V o ldgif t Ankenæ v n o g yderligere o p lysninger L o v giv ning o g medlemska af Alm B rand af f m a 4 3 Ansv a rsforsikring 1 7 H v o rnå r er man ansv arlig Fo rsikringssu m H v ilket ansv ar er dæ kket 8 R et sh j æ l p sforsikring 9 Dæ kningsskem a 1 0 Fort ry d el sesret By gningsforsikring 1 2 H v ilke skader o g genstande er dæ kket R edning, ev aring o g o p rydning Flytteo mko stninger, meru dgif ter v ed f raf lytning o g erstatning f o r mistet lejeindtæ gt H v o rledes eregnes erstatningen E rstatning f o r f ø lgeu dgif ter 6

3 A fsnit 1 F æ l l e s e st e m m e l se r S i d e 3 Fort ry d el sesret E f te r f o r s i k r i n g s a f ta l e l o v e n s 34 h a r f o r s i k r i n g s ta g e - r e n f o r tr y d e l s e s r e t S e s i d e S ikred e S ikret er f o rsikringstageren i egenska af ejer eller ru ger af de f o rsikrede genstande V ed o m-, ny- o g til ygning endv idere entrep renø rer f o r så v idt angå r rand- o g sto rmskadef o rsikring Ansv arsf o rsikringen o mf atter tillige den v ed ejendo mmens p asning eskæ f tigede medh jæ lp 2 R isikofora nd ring og ej erskift e D et skal h u rtigst mu ligt skrif tligt meddeles Alm B rand 21 nå r der f o retages ny ygning eller sker æ ndring i ygningernes stø rrelse, indretning eller anv endelse N y ygning af eller f o randring i de til ejendo mmen h ø - rende v askeh u se, ræ ndselssku re, c ykelsku re, h av e- h u se, c arp o rte, garager o g lignende skal do g ku n meddeles, h v is disse ygningers samlede e yggede areal o v erstiger 7 5 m2, eller h v is disse ygningers anv endelse æ ndres til e o else eller erh v erv 22 h v is ygningernes tag æ rø r-/ strå tag til anden elæ 23 nå r ejendo mmen o v ergå r til ny ejer ndres til rø r-/ strå tag eller f ra gning U ndladelse af at giv e o v ennæ v nte meddelelser kan medf ø - re, at retten til erstatning o rtf alder h elt eller delv ist D isse f o rh o ld kan endv idere f å etydning f o r en æ p ræ mien i o p - eller nedadgå ende retning 3 Anm el d el se a f ska d e ndring af E nh v er skade eller u h eld, der kan medf ø re erstatningskrav, skal h u rtigst mu ligt anmeldes til Alm B rand T yv eri o g h æ rv æ rk skal desu den h u rtigst mu ligt anmeldes til p o litiet U ndladelse af at ef terko mme o v ennæ v nte f o rskrif ter kan f å etydning f o r o p klaringen o g erstatningen 4 And en forsikring E r der tegnet f o rsikring mo d samme risiko i et andet selska, o g h ar dette selska taget f o r eh o ld o m, at dæ kningen f alder o rt eller indskræ nkes, h v is f o rsikring tillige er tegnet i andet selska, gæ lder samme f o r eh o ld næ rv æ r- ende f o rsikring, så ledes at erstatningen etales f o rh o ldsmæ ssigt af selska erne 5 K rigs-, j ord skæ l v s- og a t om ska d e U ndtaget f ra f o rsikringen er skade so m f ø lge af 51 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, orgerkrig, op rø r eller orgerlige uroligheder, 52 j ordskælv eller andre naturforsty rrelser, 53 udlø sning af atom energi eller radioaktiv e kræfter U anset estemmelsen i 53 dæ kkes skade, so m direkte eller indirekte er f o rå rsaget af eller sker i f o r indelse med kernereaktio ner, anv endt til sæ dv anligt indu strielt, medic insk eller v idenska eligt f o rmå l, o g anv endelsen h eraf h ar v æ ret f o rskrif tsmæ ssig o g ikke h ar stå et i f o r indelse med reakto r- eller ac c elerato rdrif t 6 O p kræ v ning a f p ræ m ie og a fgift er 61 P ræ mien o p kræ v es o v er giro eller etalingsserv ic e med tillæ g af p o rto eller tilsv arende o p kræ v ningsge yr B etales p ræ mien ikke senest den p å o p kræ v ningen anf ø rte sidste rettidige etalingsdag, sender Alm B rand en erindringsskriv else, der indeh o lder o p lysning o m, at f o rsikringsdæ kningen o p h ø rer, h v is p ræ mien ikke er e- talt senest p å en ny anf ø rt etalingsdag E rindringsskriv elsen v il v æ re p å lagt et ge yr, ligeso m der eregnes renter ef ter rentelo v en f ra o p kræ v ningens sidste rettidige etalingsdag til etaling sker 62 S temp elaf gif t til staten erigtiges i h enh o ld til stemp ello - v ens regler o g o p kræ v es sammen med p ræ mien 63 P ræ mien v il endv idere liv e tillagt de af gif ter, Alm B rand er lo v giv ningsmæ ssigt f o rp ligtet til at o p kræ v e B idragene v il f remgå af p ræ mieo p kræ v ningen 7 R egul ering a f p ræ m ie P ræ mien regu leres v ed h o v edf o rf ald i o v erensstemmelse med æ ndringen i det af D anmarks S tatistik p r 1 ju li o f f entliggjo rte regu leringsindeks f o r o lig yggeri 8 Forsikringens v a righ ed og op sigel se 81 Fo rsikringen er tegnet f o r 1 -å rige p erio der, o g den f o rtsæ tter, indtil den af en af p arterne skrif tligt o p siges med mindst 1 må neds v arsel til en h o v edf o rf aldsdag 82 Alm rand kan ndre etingelser g/ eller ræ mie med må neds arsel til en rf aldsdag K an f o rsikringstageren ikke go dkende æ ndringerne, h ar denne ret til at lade f o rsikringen u dgå f ra f o rf aldsdagen

4 A fsnit 1 F æ l l e s e st e m m e l se r S i d e 4 E n ygnings randf o rsikring kan ikke o p siges, medmindre ejendo mmen er u eh æ f tet, de tinglyste p anth av ere giv er samtykke eller det skrif tligt go dtgø res, at ejendo mmen - u den f o rringelse af p anth av ernes retsstilling - f ra o p h ø rsdagen er f o rsikret i andet f o rsikringsselska med ko nc essio n til tegning af ygnings randf o rsikring 83 E f ter anmeldt skade er egge p arter erettiget til - indtil 1 4 dage ef ter erstatningens etaling eller ef ter af v isning af skaden - skrif tligt at o p sige f o rsikringen ( do g ikke ygnings randf o rsikringen) med 1 4 dages v arsel 84 Fo r ygning, der h enligger f o rladt eller ikke er f o rsv arligt indrettet mo d randf are, kan f o rsikringen skrif tligt o p siges af Alm B rand med ø je likkelig v irkning I f o rh o ld til ev entu elle p anth av ere o p h ø rer ygnings randf o rsikringen f ø rst med 1 4 dages v arsel 9 V ol d gift Fo rsikringstageren er erettiget til - indtil 3 u ger ef ter at v æ re lev et gjo rt ekendt med en erstatningsansæ ttelse - at f o rlange u o v erensstemmelser h ero m af gjo rt v ed v o ldgif t Fo rsikringstageren o g Alm B rand v æ lger h eref ter inden 8 dage h v er é n v o ldgif tsmand V o ldgif tsmæ ndene v æ lger en o p mand, so m i tilf æ lde af u o v erensstemmelser mellem v o ldgif tsmæ ndene træ f f er af gø relse p å de p u nkter, h v o ro m der må tte v æ re u enigh ed V o ldgif tsmæ ndene f o retager erstatningsf astsæ ttelse i o v erensstemmelse med f o rsikringens estemmelser o g af giv er skrif tlig redegø relse f o r af gø relsen V o ldgif tsretten træ f f er i ø v rigt estemmelse o m f o rdelingen af o mko stningerne f o r u ndet med v o ldgif ten E ndv idere gæ lder lo v o m v o ldgif t 1 1 L ov giv ning og m ed l em ska a f Al m Bra nd a f fm a Fo r f o rsikringen gæ lder i ø v rigt dansk lo v giv ning o m f o rsikringsaf taler o g f o rsikringsv irkso mh ed D en af Finanstilsynet u dstedte ekendtgø relse o m ygnings randf o rsikring er ikke f rav eget til u gu nst f o r sikrede o g/ eller de erettigede if ø lge samtlige adko mster o g h æ f - telser, der er tinglyst p å ejendo mmen Alm B rand af f m a er en f o rening, h v is medlemmer er de til enh v er tid v æ rende f o rsikringstagere i de selska er i Alm B rand A/ S -K o nc ernen, der indtegner skadef o rsikringer I ndtræ den so m medlem af f o reningen sker au to matisk, nå r den næ v nte etingelse er o p f yldt Fo reningens f o rmå l er def ineret i v edtæ gten Fo reningens medlemmer h æ f ter ikke f o r f o reningens f o r- p ligtelser o g er ikke f o rp ligtede til at etale ko ntingent eller f o retage andre ind etalinger til f o reningen I ø v rigt h env ises til f o reningens v edtæ gt, so m til enh v er tid u dlev eres til f o reningens medlemmer ef ter f o rlangende 1 0 Ankenæ v n og y d erl igere op l y sninger Fo r f o rsikringen gæ lder i ø v rigt dansk lo v giv ning o m f o rsikringsaf taler o g f o rsikringsv irkso mh ed Alm B rand er tilslu ttet Ankenæ v net f o r Fo rsikring K lageskema o g ankenæ v nets v edtæ gter kan rekv ireres h o s: Alm B rand - w w w alm randdk Ankenæ v net f o r Fo rsikring - w w w ankef o rsikringdk Anker H eegaards G ade 2, K ø enh av n V T elef o n: ( mellem kl o g ) Fo r ru gerrå det - w w w f o r ru gerraadetdk Fio lstræ de 1 7, K ø enh av n K T elef o n: Fo rsikringso p lysningen - w w w f o rsikringso p lysningendk Amaliegade 1 0, K ø enh av n K T elef o n: ( mellem kl o g ) v nte, h er- D er kan f å s yderligere o p lysninger h o s o v ennæ u nder p å disses h jemmesider

5 A fsnit 2 B y gningsforsikring S i d e Hv il ke ska d er og genst a nd e er d æ k- ket S e dæ kningsskemaet side R ed ning, ev a ring og op ry d ning I f o r indelse med en skade, der er dæ kket af f o rsikringen, etales rimelige u dgif ter til redning, ev aring o g o p rydning, h eru nder o mko stninger til f jernelse af ygningsrester, der if ø lge skadeo p gø relsen ikke kan genanv endes U d edring af skade samt f jernelse af eskadigede rester o g genstande må do g ikke f inde sted, f ø r Alm B rand h ar giv et samtykke h ertil 1 4 Fl y t t eom kost ninger, m erud gift er v ed fra fl y t ning og erst a t ning for m ist et l ej eind t æ gt I f o r indelse med en skade, der er dæ kket af f o rsikringen, etales - h v is ejendo mmen h elt eller delv is er u anv endelig so m f ø lge af skaden - tillige 1 41 rimelige u dgif ter til u d- o g indf lytning samt til o p magasinering so m f ø lge af, at ejendo mmen må f raf lyttes, do g h ø jst i 1 2 må neder, 1 42 andre rimelige meru dgif ter i anledning af ejendo mmens f raf lytning, do g h ø jst i 1 2 må neder, 1 43 do ku menteret ta af lejeindtæ gt i indtil 1 må ned ef ter skadens u d edring, do g h ø jst i 1 2 må neder I standsæ ttes eller ygges iil samme anv endelse, etales ku n erstatning f o r det tidsru m, der v ille medgå til at sæ tte det eskadigede i samme stand so m f ø r skaden S ikrede h ar p ligt til at sø rge f o r, at skaden u d edres h u r- tigst mu ligt V ed stø rre skade p å h v iler det sikrede h u rtigst mu ligt at ansø ge ygningsmyndigh ederne o m at må tte rep arere/ geno p f ø re p å samme sted o g til samme anv endelse S ky ldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indfly delse p å, etales det derv ed forø gede ta ikke S ikrede kan - i stedet f o r de f o rannæ v nte u dgif ter mv - v æ lge at f å dæ kket 1 44 rimelige f lytte- o g h andelso mko stninger i f o r indelse med salg af den skadede ejendo m, samt kø af tilsv a- rende ejendo m D f o %, f et er en ru dsæ tning, at ejendo mmen er eskadiget mindst 50 samt at den sæ lges, inden reta lering inder sted E rstatning ef ter 1 44 kan ikke o v erstige erstatning u dregnet ef ter reglerne i Hv orl ed es eregnes erst a t ningen 1 51 S k a d e n s o p g ø r e l s e o g e r s ta tn i n g e n s f a s ts æ t- te l s e S kaden o p gø res til det elø, so m ef ter p riserne p å skadedagen v il medgå til istandsæ ttelse eller geno p f ø relse af det eskadigede med samme yggemå de p å samme sted ( nyv æ rdi) S å f v æ o p å o f o v o u f ø o v % æ f o f h o remt rdif rringelsen gru nd af alder, ru g g rsø mt edligeh ldelse middel art r skaden erstiger 30 af nyv rdien, retages radrag erf r Fo r skader dæ kket u nder stikledningsf o rsikringen o g u dv idet rø rskadef o rsikring ( dæ kningsskemaets ko lo nne E o g G ), kan f radrag f o r v æ rdif o rringelse maksimalt u dgø re kr ( ) p r f o rsikrings egiv enh ed 1 V v æ p f o o o h ø p f o o h å æ o p å u ( æ o p f ø o 51 2 ed rdiansæ ttelsen kan der ikke enyttes riser r dyrere materialer g genstande end de eskadigede g jst riser r standard yggematerialer, der ikke er sp ec ialf remstillet, g yggemeto der, der er ndv rksmæ ssigt kendt g alment anv endt skadetidsp nktet dv s at en ldre, tu ngt ko nstru e- ret ygning erstattes med en ygning af samme stø rrelse rt med nu tidige yggematerialer g yggemeto der) B m eskadigelse af kosm etisk art sam t farv eforskelle ellem erstattede genstande og de resterende er ikke om fattet af forsikringen S kade so m f ø lge af lynnedslag mv o g ko rtslu tning p å el-drev ne/ el-f o r ru gende genstande erstattes med f ø lgende p ro c enter af nyv æ rdien: G e n s ta n d e n s a l d e r p r o c e n t I ndtil 4 å r % I ndtil 5 å r 80 % I ndtil 6 å r 60 % I ndtil 7 å r 40 % D ero v er 2 0 % U dgif ter til rep aratio n erstattes ef ter samme regler B liv er erstatningen h eref ter u nder kr, o rtf alder den U dgå et 1 U f o, f u u f o o v u f o 51 5 nder ru dsæ tning af at istandsæ ttelse eller yggeri til samme anv endelse inder sted den nø dig rsinkelse, regu leres erstatningen i erensstemmelse med dv iklingen i yggep riserne inden r en no rmal yggep erio de R egu leringen f o r p risstigninger kan sammen med den egentlige skadeerstatning ikke o v erstige de f aktiske yggeo mko stninger

6 æ A fsnit 2 B y gningsforsikring S i d e Fo r ygninger der h enligger f o rladt, f astsæ ttes erstatningen med f radrag f o r v æ rdif o rringelse p å gru nd af alder, ru g, f o rsø mt v edligeh o ldelse o g nedsat anv endeligh ed Fo r ygninger eller dele h eraf, so m f ø r skaden v ar estemt til nedriv ning/ u dskif tning, f astsæ ttes erstatningen til materialev æ rdien med f radrag af nedriv ningso mko stningerne Fo r to talskadede ygninger ( skade mindst 50 % ), so m p å skadetidsp u nktet er u d u dt til salg, kan erstatningen ikke o v erstige det eskadigedes h andelsv æ rdi p å skadetidsp u nktet S æ lges en eskadiget ejendo m med retten til erstatningen, kan erstatningen ikke o v erstige det e- skadigedes h andelsv æ rdi p å skadetidsp u nktet H ar den sikrede h elt eller delv ist mistet retten til erstatning v ed f remkaldelse af f o rsikrings egiv enh e- den med f o rsæ t eller v ed gro v u agtso mh ed, f o r e- h o ldes erstatningen de p å skadetidsp u nktet tinglyste rettigh edsh av ere, så f remt disse ikke p å anden må de kan liv e h o ldt skadeslø se af p antet eller af sikredes ø v rige f o rmu e E rstatningen kan do g ikke o v erstige det eskadigedes h andelsv æ rdi p å skadetidsp u nktet 1 52 E r s ta tn i n g e n s a n v e n d e l s e E rstatningen skal no rmalt anv endes til istandsæ t- telse eller geno p f ø relse af det eskadigede p å samme sted o g til samme anv endelse B enyttes illigere yggematerialer o g yggemeto - der, end der lev lagt til gru nd v ed skadens o p gø - relse, nedsæ ttes erstatningen tilsv arende 1 Ø p f ø p å f o f f o v æ o p å f o v h o o 522 nskes erstatningen ikke anv endt til istandsæ ttelse, geno relse eller til yggeri samme sted til samme anv endelse, retages radrag r rdif r- ringelse gru nd af alder, ru g, rsø mt edlige- ldelse g nedsat anv endeligh ed E rstatningen kan ikke o v erstige det eskadigedes h andelsv æ rdi p å skadedagen E t erstatnings elø kan ku n gø res til genstand f o r arrest eller u dlæ g sammen med ejendo mmen 1 53 E r s ta tn i n g e n s u d e ta l i n g E rstatningen f o rf alder til u d etaling, nå r der er f ø rt ev is f o r erstatningens anv endelse, det o f f entliges ev entu elle u ndersø gelse i anledning af skaden er af slu ttet, o g p o litirap p o rten er mo dtaget af Alm B rand de nø dv endige do ku menter f o r ev entu el u d etaling til f ri rå digh ed er Alm B rand i h æ nde V ed ansø gning o m u d etaling til f ri rå digh ed eller til ndret anv endelse ( se ), v il det i almindeligh ed v æ re p å kræ v et, at der indsendes ting o gsattest f o r den eskadigede ejendo m o g samtykkeerklæ ringer til det ansø gte f ra ejendo mmens p anth av ere E rstatningskrav et ortfalder i det om fang, der ikke inden 5 å r fra skadedagen er fø rt ev is for, at erstatningen er anv endt som her anfø rt 1 6 Erst a t ning for fø l geud gift er I f o r indelse med en skade, der er dæ etales endv idere 1 61 r e s tv æ r d i e r s ta tn i n g kket af f o rsikringen, 61 1 Fo rsikringen dæ kker rdien af anv endelige rester, so m nedriv es, nder ru dsæ tning af at ygningen ejendo mmens ygninger remgå r af - registret) er eskadiget mindst 50 R estv æ rdierstatningen f astsæ ttes ef ter de samme regler so m den egentlige skadeerstatning D en v æ rdi, resterne må tte h av e til anden anv endelse eller kan ind ringe v ed salg, f radrages i den f astsatte erstatning S kadeerstatningen anses so m anv endt f ø r restv æ rdierstatningen R estv ærdierstatning, som ikke anv endes til y ggeri til sam m e anv endelse, ortfalder Fo rsikringen dæ kker tillige o mko stninger til nedriv - ning o g f jernelse af anv endelige rester, nå r ygningen er eskadiget mindst 50 % Fjernelse af u eskadigede rester må ikke f inde sted, f ø r Alm B rand h ar giv et samtykke h ertil 1 62 l o v l i g g ø r e l s e s e r s ta tn i n g Fo rsikringen dæ kker de f o rø gede yggeo mko stninger - regnet ef ter p riserne p å skadedagen - der er f o r u ndet med at o p f ylde krav ( f eks edre iso - lering, do elte ru der, kraf tigere tagko nstru ktio n), so m ygningsmyndigh ederne i medf ø r af yggelo v giv ningens estemmelser stiller v ed istandsæ t- telse eller geno p f ø relse af den eskadigede ygning til samme anv endelse, af samme stø rrelse o g p å nø jagtigt samme sted E rstatningsp ligten er etinget af, at de f o rø gede yggeo mko stninger v edrø rer de ygningsdele, f o r h v ilke der ydes erstatning, samt at disp ensatio n f ra estemmelserne ikke h ar ku nnet o p nå s

7 A fsnit 2 B y gningsforsikring S i d e 7 F orsikringen dækker ikke forø gede y ggeom kostninger, nå r v ærdiforringelsen p å grund af alder, rug og forsø m t v edligeholdelse af den p å gældende y gning ov erstiger 3 0 % af ny v ærdien O m kostninger til gennem fø relse af krav, som er stillet, m en ikke gennem fø rt, eller krav, som kunne v ære stillet fø r skaden, er ikke om fattet af forsikringen L o v liggø relseserstatningen kan ikke o v erstige 1 0 % af ygningens nyv æ rdi p å skadedagen S kadeerstatningen o g restv æ rdierstatningen anses so m anv endt f ø r lo v liggø relseserstatningen L ov liggø relseserstatning, som ikke anv endes til istandsættelse eller genop fø relse, ortfalder

8 A fsnit 3 A nsv a rsforsikring S i d e 8 ( D enne risiko er ikke m edforsikret, hv is p olic en alene om - fatter y gningsrandforsikring) 1 7 Hv ornå r er m a n a nsv a rl ig E f ter dansk ret er man ju ridisk ansv arlig, nå r man v ed f ejl eller f o rsø mmelse er skyld i den skete skade D enne h o v edregel - skyldreglen - stå r ikke skrev et i no gen lo v, men er o p stå et gennem å rh u ndreders retsp raksis E r skadev o lderen u den skyld i skaden, kaldes skaden h æ ndelig, o g f o r h æ ndelig skade er man ikke ansv arlig D erf o r må skadelidte i en så dan situ atio n selv æ re ta et Ansv arsf o rsikringens f o rmå l er at etale f o r D em, h v is D e h ar p å draget D em et erstatningsansv ar, o g at f rih o lde D em, h v is der rejses et u erettiget erstatningskrav mo d D em Alm B rand træ f f er i ø v rigt estemmelse o m sagens e- h andling o v er f o r skadelidte D eres anerkendelse af erstatningsansv ar f o rp ligter ku n D em selv - ikke Alm B rand D e kan derf o r - v ed at anerkende et erstatningsansv ar - risikere selv at må tte etale en erstatning, so m ikke er dæ kket af f o rsikringen 1 8 Forsikringssum Fo rsikringen dæ indtil kker f o r h v er f o rsikrings egiv enh ed med kr f o r p erso nskade o g kr f o r skade p å ting ( h eru nder dyr) U do v er erstatning til skadelidte etales o mko stninger i f o r indelse med erstatningssagen samt ev entu elle renter af erstatnings elø et, selv o m f o rsikringssu mmen derv ed o v erskrides ikke er en f ø lge af, at sikrede med f o rsæ t eller v ed gro v u agtso mh ed h ar o v ertrå dt de til enh v er tid gæ ldende o f f entlige f o rskrif ter, 1 94 ansv ar for skade forv oldt af hunde, 95 ansv ar for skade ting, som sikrede eller de sam en ed sikrede oende fam iliem edlem er ej er, har til rug, lå n, lej e eller op ev aring, har til efordring, earej delse, ehandling eller har sat sig i esiddelse af, 1 96 ansv ar for skade forv oldt v ed eny ttelse af m kø retø j er otordrev ne Fo rsikringen dæ kker do g ansv ar f o r mo to rdrev ne h av e- redska er u nder 5 h k Ansv ar ef ter f æ rdselslo v en v ed ru g af disse mo to rdrev ne redska er dæ kkes med f æ rdselslo v ens su mmer 1 9 Hv il ket a nsv a r er d æ kket Fo rsikringen dæ kker det erstatningsansv ar, so m sikrede i f o rsikringstiden p å drager sig f o r skade p å p erso n eller ting i egenska af ejer eller ru ger af ejendo mmen o r ts e t f r a 1 91 ansv ar for skade i forindelse m ed en i eller p å ej endom m en drev en erhv erv sv irksom hed, 1 92 ansv ar, der udelukkende stø ttes p å aftaler, 1 93 ansv ar for forurening af eller gennem luft, j ord eller v and sam t derv ed forv oldt skade p å ting D o g dæ kkes så dant ansv ar, h v is skaden er o p stå et u v entet, u tilsigtet o g v ed et p lu dseligt u h eld, o g

9 A fsnit 4 R e t sh j æ l p sforsikring S i d e 9 ( D enne risiko er ikke m edforsikret, hv is p olic en alene om - fatter y gningsrandforsikring) lp sf o rsikring kan rekv ire- Fo rsikrings etingelser f o r retsh jæ res h o s Alm B rand S o m almindelig v ejledning kan o p lyses: Fo rsikringens f o rmå l er at dæ kke u dgif ter til sagso mko stninger v ed p riv ate retstv ister i f o r indelse med ejendo m- men F orsikringen dækker l a iv ister i forindelse m ed sikredes selv stændige v irksom hed eller ansættelsesforhold F orsikringen dækker heller iv ister m ed m y ndighederne i skatte- og afgiftssp ø rgsm å l, inkassosager m od sikrede og tv ister i forindelse m ed dø dsoehandling og arv m ed m ere D æ kningen er etinget af, at sikrede h ar sø gt istand h o s en adv o kat, der h ar p å taget sig sagen Adv o katen skal indgiv e skrif tlig anmeldelse til Alm B rand, så snart denne h ar p å taget sig sagen, o g inden yderligere skridt tages S ikrede skal sø ge o m f ri p ro c es, h v is de ø ko no miske etingelser h erf o r er til stede Få r sikrede af slag p å f ri p ro c es, dæ kker f o rsikringen ku n, h v is sæ rlige f o rh o ld er til stede S elska ets erstatningsp ligt er f o r en f o rsikrings egiv enh ed egræ nset til kr ( inkl mo ms) S elv risiko u dgø r de f ø rste 1 0 % af de samlede o mko stninger, do g mindst kr

10 a Husforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekt e ska d e v ed S i d e 1 0 A By gnings ra nd forsikring Bra nd m v D æ I kke d æ S d v d s v å d ) S d v o s S d v u d s s o d f f o m æ s s a æ g m o a S d v g a f f o m æ s s o g o l l m o a S d v s a f l u f a j l d d T a v m s a f f o g u m v ka e ed il e (ra nd ka e ed eks pl io n ka e ed pl el ig til ning ra rs krif ts ig t ind rettet nl til ru pv rm ning ka e ed tø rko ning rs krif ts ig t ind retted e ps til ed e ked er til ru pv rm ning ka e ed ned ty rtning tf rtø el er el e erf ra ed o rtko t rs ikred e ens ta nd e nd er ra nd Forsikringen d æ kker ikke Skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en fø lge af ildsvå de ( rand) Forsikred e genst a nd e 1 E j end o m m ens y g ning er, h eru nd er c a rpo rte, d riv h u s e, u d h u s e o g l ig nend e s a m t m u red e h eg n o g pl a nkev æ rker 2 S æ d v a nl ig t y g ning s til eh ø r o g f a s te ins ta l l a tio ner, f eks v a rm ea nl æ g, el ektris ke ins ta l l a tio ner, h å rd e h v id ev a rer, f l a g - s tæ ng er o g a ntenner G ulv elæ gning, herunder tæ pper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan etragtes som fæ rdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 G l a s o g s pej l e, d er er y g ning s es ta nd d el e, s a m t w c -ku m m er, id ets, h å nd v a s ke o g a d eka r 4 N ed s tø te s v ø m m ea s s iner s a m t a s s iner, d er er s pec iel t ko ns tru eret til ned g ra v ning A ndre assiner er ikke omfattet af forsikringen 5 H a v ea nl æ g, h a v es ku l ptu rer m v o g l ev end e h eg n E rs ta tning f o r træ er, u s ke o g a nd re pl a nter eta l es a l ene m ed o m ko s t- ning erne til ny pl a ntning a f ikke o v er 4 å r g a m l e v æ ks ter 6 D e på y g g epl a d s en v æ rend e m a teria l er, d er er es tem t til ind f ø j el s e i y g ning u nd er o pf ø rel s e B y g ning en etra g tes s o m f æ rd ig o pf ø rt, nå r d er er f o reta g et f æ rd ig m el d ing 7 F a s t y g ning s til eh ø r til erh v erv s m æ s s ig a nv end el s e, f eks el - m o to rer, g l a s o g s a nitet i erh v erv s l o ka l er s a m t l y s rekl a m er E rs ta tning s pl ig ten er eting et a f, a t is ta nd s æ ttel s e f ind er s ted H ø j s t 5 % a f y g ning ens ny v æ rd i på s ka d ed a g en

11 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 1 D æ I kke d æ B By gnings ra nd forsikring L y nned sl a g m v og kort sl ut ning S ka d e v ed l y nned s l a g S ka d e v ed o v ers pæ nd ing S ka d e v ed ind u ktio n S ka d e v ed s pæ nd ing s u d s v ing S ka d e v ed s ta tis k el ektric itet S ka d e v ed ko rts l u tning S e d e s æ rl ig e reg l er f o r ers ta tning s ereg ning f o r el -d rev ne/ el - f o rru g end e g ens ta nd e, pkt C Hus- og grund ej erforsikring ( a nd en y gnings eska d igel se) P l ud sel ig h æ nd el se H æ nd el s e, h v o r s å v el s ka d en s o m d ens å rs a g v irker på et tid s - pu nkt o g ikke o v er et tid s ru m S ka d e s o m f ø l g e a f s to rm, h æ rv æ rk el l er på kø rs el er eks em pl er h erpå, m en o g s å v o l d s o m t s ky - el l er tø ru d etra g tes s o m pl u d s e- l ig h æ nd el s e Skade, som sky ldes forsø mt vedligeholdelse samt slid, rust og tæ ring, virker over et tidsrum og er derfor ikke omfattet af forsikringen ø - Skade, som omfattes af garanti - Skade, som omfattes af servic e- eller vedligeholdelsesa onnement - Skade som fø lge af fej lkonstruktion, fa rikationsfej l, fej lmontering, over elastning eller mekanisk delæ ggelse - Skade som fø lge af alder, rug, tæ ring eller mangelfuld vedligeholdelse A B ( y y ø å y T y y y P å - Skade, som omfattes af garanti - Skade omfattet af eller undtaget fra og gnings randforsikring) - Skade som fø lge af ggefej l, herunder fej lkonstruktion, fa rikationsfej l eller fej lmontering - Skade som fø lge af oversvø mmelse fra hav, fj ord, sø eller vandlø samt opstigning af grundvand - Skade som fø lge af ned r, der træ nger gennem utæ theder og ninger, som ikke er en umiddel ar fø lge af en af forsikringen omfattet skade på gning - veri eller hæ rvæ rk på gning under opfø relse eller om g- ning, medmindre ej endommen er e oet - regnelig skade, herunder dagligdagens almindelige hæ ndelser, så som ridser, skrammer, tilsmudsning eller lignende I y veri eller hæ rvæ rk på genstande der ikke er an ragt på deres livende plads I kke glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse I kke punktering af eller utæ thed i sammensæ tningen af termoruder K u n g ens ta nd e d er er a nra g t på d eres l iv end e pl a d s E s a f, a s æ s f s K u f o s m f ø l g a f a f f o o m f a s d g E s a f, a s æ s f s rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted n i rind el e ed erne en rs ikring en ttet ka e på y ning rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted I y veri eller hæ rvæ rk H ø j s t 5 % a f y g ning ens ny v æ rd i på s ka d ed a g en

12 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 2 D æ I kke d æ Forsikringen d æ kker d en d irekt e ska d e v ed D Hus- og grund ej erforsikring ( a nd en y gnings eska d igel se) U d st rø m ning a f v æ sker, frost sp ræ ngning sa m t snet ry k S d s o m f ø l g a f f æ l d u d s m m v æ s ( f o m m f a s l l a ( ka e e til ig t trø end e ke ikke udsivning eller dry p) ra ej end ens te ins ta tio ner ikke nedlø srø r og tagrender) S ka d e v ed f ro s ts præ ng ning a f rø ra nl æ g o g d erv ed f o rv o l d t v a nd - s ka d e, nå r s ka d en s ky l d es til f æ l d ig s v ig tend e v a rm ef o rs y ning til / i til s træ kkel ig t o pv a rm ed e ru m / y g ning er S ka d e s o m f ø l g e a f s netry k Forsikringen d æ kker ikke - Skade som omfattes af garanti - Skade som fø lge af y ggefej l, herunder fej lkonstruktion, fa rikationsfej l eller fej lmontering - U dgifter til optø ning Forsikred e genst a nd e 1 E j end o m m ens y g ning er, h eru nd er c a rpo rte, d riv h u s e, u d h u s e o g l ig nend e s a m t m u red e h eg n o g pl a nkev æ rker 2 S æ d v a nl ig t y g ning s til eh ø r o g f a s te ins ta l l a tio ner, f eks v a rm ea nl æ g, el ektris ke ins ta l l a tio ner, h å rd e h v id ev a rer, f l a g - s tæ ng er o g a ntenner G ulv elæ gning, herunder tæ pper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan etragtes som fæ rdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 G l a s o g s pej l e, d er er y g ning s es ta nd d el e, s a m t w c -ku m m er, id ets, h å nd v a s ke o g a d eka r 4 N ed s tø te s v ø m m ea s s iner s a m t a s s iner, d er er s pec iel t ko ns tru eret til ned g ra v ning A ndre assiner er ikke omfattet af forsikringen 5 H a v ea nl æ g, h a v es ku l ptu rer m v o g l ev end e h eg n E rs ta tning f o r træ er, u s ke o g a nd re pl a nter eta l es a l ene m ed o m ko s t- ning erne til ny pl a ntning a f ikke o v er 4 å r g a m l e v æ ks ter 6 D e på y g g epl a d s en v æ rend e m a teria l er, d er er es tem t til ind f ø j el s e i y g ning u nd er o pf ø rel s e B y g ning en etra g tes s o m f æ rd ig o pf ø rt, nå r d er er f o reta g et f æ rd ig m el d ing 7 F a s t y g ning s til eh ø r til erh v erv s m æ s s ig a nv end el s e, f eks el - m o to rer, g l a s o g s a nitet i erh v erv s l o ka l er s a m t l y s rekl a m er I kke skade på selve installationen, nå r å rsagen er slid, rust eller tæ ring I kke glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse K u f o s m f ø l g a f a f f o o m f a s d g E s a f, a s æ s f s n i rind el e ed erne en rs ikring en ttet ka e på y ning rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted

13 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 3 D æ I kke d æ E S t ikl ed ningsforsikring U t æ t h ed i st ikl ed ninger m v I nsekt - og sv a m I nsekt - og sv a m F p eska d eforsikring p ea ngre U tæ th ed i d e i j o rd en l ig g end e rø r til v a nd -, v a rm e-, g a s -, o l ie- o g a f l ø s ins ta l l a tio n o g s ka d e s o m f ø l g e h era f E nd v id ere s ka d e på d e i j o rd en l ig g end e el - o g tv -ka l er L ig g er s tikl ed ning er u d enf o r f o rs ikring s s ted ets g ru nd, er d e o m f a t- tet til h o v ed l ed ning I f o rind el s e m ed en d æ kning s erettig et s ka d e d æ kkes til l ig e nø d v end ig e u d g if ter til o ps po ring a f u tæ th ed en s a m t o m ko s tning er til u d ed ring o g is ta nd s æ ttel s e y m m f o o m f a d, o g s v a m d o ) F y j - Skade, som omfattes af garanti - Skade på eller fra rø r og el-ka ler, som ligger i eller under ej endommens gninger regnet fra udvendig side af fundamentet - Skade på eller fra dræ nrø r eller rø nde - Svampeskade, ed ind re rs ikring en tter enne ris iko (F ins ekt- pes ka ef rs ikring - oranstaltninger til fore ggelse af utæ thed i de i orden liggende rø r eller el- og tv-ka ler B y g ning s s ka d er, s o m er f o rå rs a g et a f træ ned ry d end e s v a m pe, nå r a ng reet er ko ns ta teret o g a nm el d t i f o rs ikring s tid en o g ind til 3 m å ned er ef ter f o rs ikring ens o ph ø r, m ed m ind re d er er teg net f o rs ikring i et a nd et s el s ka T ræ er et o rg a nis k m a teria l e; d et v il d erf o r na tu rl ig t l iv e ned - ru d t i l ø et a f en v is tid, h v is d et u d s æ ttes f o r f u g t N å r træ a nv end es til el l er ind g å r i y g ning s ko ns tru ktio ner, s ka l d et d erf o r es ky ttes m o d d enne na tu rl ig e ned ry d ning D et er m u l ig t a t g iv e træ et en l a ng l ev etid, h v is ko ns tru ktio nerne er h ens ig ts m æ s s ig e, o g d e f o rts a t v ed l ig eh o l d es D ette er en g ru nd - l æ g g end e eting el s e f o r, a t en s ka d e ka n ers ta ttes F o rs ikring en d æ kker s v a m pe- o g rå d s ka d er, s o m s ky l d es, a t d er u til s ig tet er ko m m et f u g t til træ et, s a m t a t d en a ng rene y g ning s - d el v is er teg n på v æ s entl ig h u rtig ere ned ry d ning end u nd er no r- m a l e o m s tæ nd ig h ed er F o rs ikring en d æ kker s ka d e s o m f ø l g e a f a ng re a f træ ø d el æ g g end e ins ekter R å j æ å - Skade, som omfattes af garanti - Skade som fø lge af fej l, som forsikringstageren har eller urde have kendska til, feks fej l i materialer, konstruktion eller udfø relse, eller indgre i enkelte funktioner, feks lukning af ventilationså ninger - Skade, som sky ldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse - dskade på udvendige vinduer, dø re, eklæ dninger og fac a- departier samt udestuer, vinterhaver o lign - Svampe- og rå dskade på stern eklæ dninger, vindskeder og de tilhø rende dæ klister - Svampe- og rå dskade på uafdæ kkede spæ r-, lke- og remender - Svampe- og rå dskade på ne træ konstruktioner, som er udsat for vej r og vind, feks udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, alkoner, solafskæ rmninger, pergolaer eller plankevæ rker - Svampe- og rå dskade på træ fundamenter og træ pilotering og skader, som stammer herfra - Svampe- og rå dskader på kæ lder eklæ dninger, dvs træ gulve, indfatninger, væ g eklæ dninger og fodpaneler i kæ ldre - Skader af kosmetisk art, dvs skader, som kun er gå et ud over træ væ rkets udseende, feks misfarvning på grund af lå splint, dæ kkes ikke af forsikringen V ed a ng re a f træ ø d el æ g g end e ins ekter f o reta g es u d s kif tning el l er a f s tiv ning a f d et a ng rene træ, s å f rem t d et er på kræ v et a f h ens y n til d ettes æ reev ne V ed a ng re a f h u s u kke f o reta g es l ig el ed es ekæ m pel s e a f d is s e E s a f, a s æ s f s K u f o s m f ø l g a f a f f o o m f a s d E s a f, a s æ s f s rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted n i rind el e ed erne en rs ikring en ttet ka - e rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted

14 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 4 D æ I kke d æ Forsikringen d æ v ed kker d en d irekt e ska d e G U d v id et rø rska d eforsikring U t æ t h ed i skj ul t e rø r U tæ th ed i s kj u l te rø r o g s ka d e s o m f ø l g e h era f, s a m t s ka d e på s kj u l te el -v a rm eka l er s o m f ind es i o g u nd er ej end o m m ens y g - ning er, dog ikke i drivhuse V ed s kj u l te rø r o g el -v a rm eka l er f o rs tå s s å d a nne, d er er ind s tø t el l er s kj u l t u nd er g u l v, i ka na l er el l er kry ekæ l d re, i v æ g g e, s ku nkru m el l er l ig nend e, men ikke kedler, eholdere, tanke eller rø rene i disse E nd v id ere d e i j o rd en l ig g end e rø r til v a nd -, v a rm e-, g a s -, o l ie- o g a f l ø s ins ta l l a tio n s a m t el - o g tv -ka l er D is s e i j o rd en l ig g end e rø r o g ka l er er u d enf o r f o rs ikring s s ted ets g ru nd o m f a ttet til h o v ed l ed - ning I f o rind el s e m ed en d æ kning s erettig et s ka d e d æ kkes til l ig e nø d v end ig e u d g if ter til o ps po ring a f u tæ th ed en s a m t o m ko s tning er til u d ed ring o g is ta nd s æ ttel s e Forsikringen d æ kker ikke - Skade som omfattes af garanti - Svampeskade, m ed m ind re f o rs ikring en o m f a tter d enne ris iko (F, I ns ekt o g s v a m pes ka d ef o rs ikring ) - F oranstaltninger til fore y ggelse af utæ theder i skj ulte rø r - Skade på eller fra dræ nrø r eller rø nde - Skade på eller fra ka ler i drivhuse Forsikred e genst a nd e 1 E j end o m m ens y g ning er, h eru nd er c a rpo rte, d riv h u s e, u d h u s e o g l ig nend e s a m t m u red e h eg n o g pl a nkev æ rker 2 S æ d v a nl ig t y g ning s til eh ø r o g f a s te ins ta l l a tio ner, f eks v a rm ea nl æ g, el ektris ke ins ta l l a tio ner, h å rd e h v id ev a rer, f l a g - s tæ ng er o g a ntenner G ulv elæ gning, herunder tæ pper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan etragtes som fæ rdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 G l a s o g s pej l e, d er er y g ning s es ta nd d el e, s a m t w c -ku m m er, id ets, h å nd v a s ke o g a d eka r 4 N ed s tø te s v ø m m ea s s iner s a m t a s s iner, d er er s pec iel t ko ns tru eret til ned g ra v ning A ndre assiner er ikke omfattet af forsikringen 5 H a v ea nl æ g, h a v es ku l ptu rer m v o g l ev end e h eg n E rs ta tning f o r træ er, u s ke o g a nd re pl a nter eta l es a l ene m ed o m ko s t- ning erne til ny pl a ntning a f ikke o v er 4 å r g a m l e v æ ks ter 6 D e på y g g epl a d s en v æ rend e m a teria l er, d er er es tem t til ind f ø j el s e i y g ning u nd er o pf ø rel s e B y g ning en etra g tes s o m f æ rd ig o pf ø rt, nå r d er er f o reta g et f æ rd ig m el d ing 7 F a s t y g ning s til eh ø r til erh v erv s m æ s s ig a nv end el s e, f eks el - m o to rer, g l a s o g s a nitet i erh v erv s l o ka l er s a m t l y s rekl a m er E rs ta tning s pl ig ten er eting et a f, a t is ta nd s æ ttel s e f ind er s ted

15 M Husforsikring F o r tr y d else S i d e 1 5 Fort ry d el sesret Fort ry d el sesfrist en E f ter Fo rsikringsaf talelo v ens 34i, kan en indgå et f o rsikringsaf tale f o rtrydes Fo rtrydelsesf risten er 1 4 dage v ed af taler o m liv sf o rsikring o g indiv idu el p ensio nso rdning do g 30 dage Fristen regnes so m u dgangsp u nkt f ra den dag, h v o r f o rsikringstageren h ar f å et meddelelse o m, at af talen er indgå et Fo rtrydelsesf risten lø er do g tidligst f ra det tidsp u nkt, h v o r f o rsikringstageren p å skrif t ( f eks p å p ap ir eller so m ) h ar f å et næ rv æ rende o p lysning o m f o rtrydelsesretten H v is man f eks h ar f å et u nderretning o m af talens indgå else mandag den 1 o g o gså h ar f å et o p lysning o m f o rtrydelsesretten, er f risten til o g med mandag den 1 5 H v is o p lysningerne f ø rst er giv et senere, f eks o nsdag den 3, er f o rtrydelsesf risten o nsdag den 1 7 V ed af tale o m liv sf o rsikring o g indiv idu el p ensio nso rdning, h v o r f o rtrydelsesf risten er 30 dage, o g der f eks er giv et u nderretning o m af talens indgå else mandag den 1, o g der o gså er giv et o p lysning o m f o rtrydelsesretten, er f risten til o g med o nsdag den 31 H v is f risten u dlø er p å en h elligdag, lø rdag, sø ndag, gru ndlo v sdag, ju leaf tensdag eller nytå rsaf tensdag, kan man v ente til ef terf ø lgende h v erdag Hv ord a n fort ry d er m a n? I nden f o rtrydelsesf ristens u dlø skal f o rsikringstageren skrif tligt p r rev eller elektro nisk p o st - u nderrette f o rsikringsselska et o m, at man h ar f o rtru dt af talen M eddelelsen skal sendes inden f ristens u dlø H v is man v il sikre sig ev is f o r, at f o rtrydelsen er sket rettidigt, kan rev et sendes an ef alet o g p o stkv itteringen o p ev ares M eddelelse o m f o rtrydelse af f o rsikringsaf talen skal giv es til Alm B rand F ort ry d e l se s l a nke t Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Husforsikringen A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D er h env ises til p olic enummer P o l i c e n u m m e r F orsikringstager N a v n A d r e s s e P o s t n r B y U nderskrift D a t o / å r U n d e r s kr i f t D enne l a nket ind s end es til A l m B ra nd, M id term o l en 7, K ø enh a v n Ø

16 A l m B r a n d

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n A l m. B r a n d I n v e s t F o r e n k l e t f æ l l e s p r o s p e k t p r. 1. j a n u a r 2 0 0 7 f o r a f d e l i n g e r n e S t o c k P i c k i n g

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 1 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Be t i n g e l s e r p l u s LIV Nr 5273 I n d h o l d s o rt e gn e l se D et rem gå r a dæ k nings ov ers igten, h v ad ors ik ringen om atter Side 2 N r 5 2 7 3 / 0 7 2 0 0 5 A s n i t 1 F æ l l e s

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M INDHOLD Alm. Brand A/ S - 3. k v art al 20 0 7 SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

M Investeringsforeningen A l m. B ra nd Invest M id term ol en 5 2 1 0 0 K ø b enh a vn Ø Telefon 3 5 4 7 6 8 3 0 Telefa x 3 5 4 7 7 0 4 0 w w w. a lm b r a nd -i nv es t. d k K ø b e n h a v n s F o n

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 0 I nd h old sfort egnelse S i d e 3 1 F æ llesb est em m elser 1 F orsikrede 4 2 G eograf isk område 4 3 R isikof orandring 4 4 A nmeldelse af

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Side 3 af 23 A l m. B r a n d A / S D e l å r s r a p p o r t f o r f ø r s t e k v a r t a l 2 0 0 5 Side 4 af 23 Hoved- og nøgletal Å M i o 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 4 1. kvartal 1. kvartal re t. kr. HOVEDTAL

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg Nr. 01 2016 TRÆFFEREN 1. maj Fyraftensmøde Arbejdsmiljø i kroner og ører Generalforsamling i 3F Esbjerg Overenskomst lyttemøde med gruppeformand Industrigruppen Mads Andersen 03 05 06 11 12 3F til Vestkystløbet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1. Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1 Standarderne for offentlig SOR 1 SOR 1 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 1 (VERS ON 1.0) 1 Grundlæggende

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r 5 0 4 1 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen:

Faxe kommune Frederiks gad e Haslev. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Faxe kommune Frederiks gad e 9 4690 Haslev 2014-200147 D a t o : 2 3-09 - 2 01 5 T i ls y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Dine henvendels er vedrørende Faxe

Læs mere

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

98% 97% 98% 98% 83% 54% 15% 41% 53% 6%

98% 97% 98% 98% 83% 54% 15% 41% 53% 6% Ta be l 1 P a tie ntre tte t fo re byg g e ls e R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r Diabe te s Hje rte -kar KOL Kræ ft M us ke l- s ke le t A ng s t o g de pre s s io n Kun Ge ne ris ke

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V 2014-193369 D a t o : 0 9-09 - 2 01 5 T i ls y n e t V edrørende jeres sagsnummer 2014-0

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5)

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) Publiceret af Hanne Bonne Brusgaard 01 september 2015 klokken 16:09 Powered by Enaly zer Side 1 Svar status Ikke sv aret Af v ist Uf uldstændig Gennemf ørt

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder.

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. D E N N Y E K A R A K T E R S K A L A 7 - t r i n s - s k a l a e n I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. H v o r n å

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse:

Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: : Energimærket er gyldigt i 3 år fra: Ejendommens BBR nr.: Byggeår: Anvendelse: Ejendommens adresse: Fo ru d s æ t n i n ger for beregning af Energi m æ rke t Samlet opvarmet areal: m 2, heraf m 2 opvarmet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r. A rtro s e (S lidgigt)

R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r. A rtro s e (S lidgigt) Ta be l 1 P a tie ntre tte t fo re byg g e ls e R e ha bilite ring s tilbud til kro nike rg ruppe r F o rm a lis e re t s a m a rbe jde m e d a ndre ko m m une r o m pa tie ntre tte de fo re byg g e ls

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den 27.

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e Helsingø r

HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e Helsingø r HELSI NGØ R KOMMUNE Stengad e 59 3000 Helsingø r 2015-23363 D a t o : 0 7-1 2-2 01 5 V i har skrevet til Lise Helene B ertram og Jørgen V aldemar Petersen, Skibstrupvej 25, 3140 Ålsgårde, vedrørende ejendommen

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere