Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r

2 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring o g ejerskif te 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden f o rsikring 3 5 K rigs-, jo rdskæ lv s- o g ato mskade 3 6 O p kræ v ning af p ræ mie o g af gif ter 3 7 R egu lering af p ræ mie 3 8 Fo rsikringens v arigh ed o g o p sigelse 3 9 V o ldgif t Ankenæ v n o g yderligere o p lysninger L o v giv ning o g medlemska af Alm B rand af f m a 4 3 Ansv a rsforsikring 1 7 H v o rnå r er man ansv arlig Fo rsikringssu m H v ilket ansv ar er dæ kket 8 R et sh j æ l p sforsikring 9 Dæ kningsskem a 1 0 Fort ry d el sesret By gningsforsikring 1 2 H v ilke skader o g genstande er dæ kket R edning, ev aring o g o p rydning Flytteo mko stninger, meru dgif ter v ed f raf lytning o g erstatning f o r mistet lejeindtæ gt H v o rledes eregnes erstatningen E rstatning f o r f ø lgeu dgif ter 6

3 A fsnit 1 F æ l l e s e st e m m e l se r S i d e 3 Fort ry d el sesret E f te r f o r s i k r i n g s a f ta l e l o v e n s 34 h a r f o r s i k r i n g s ta g e - r e n f o r tr y d e l s e s r e t S e s i d e S ikred e S ikret er f o rsikringstageren i egenska af ejer eller ru ger af de f o rsikrede genstande V ed o m-, ny- o g til ygning endv idere entrep renø rer f o r så v idt angå r rand- o g sto rmskadef o rsikring Ansv arsf o rsikringen o mf atter tillige den v ed ejendo mmens p asning eskæ f tigede medh jæ lp 2 R isikofora nd ring og ej erskift e D et skal h u rtigst mu ligt skrif tligt meddeles Alm B rand 21 nå r der f o retages ny ygning eller sker æ ndring i ygningernes stø rrelse, indretning eller anv endelse N y ygning af eller f o randring i de til ejendo mmen h ø - rende v askeh u se, ræ ndselssku re, c ykelsku re, h av e- h u se, c arp o rte, garager o g lignende skal do g ku n meddeles, h v is disse ygningers samlede e yggede areal o v erstiger 7 5 m2, eller h v is disse ygningers anv endelse æ ndres til e o else eller erh v erv 22 h v is ygningernes tag æ rø r-/ strå tag til anden elæ 23 nå r ejendo mmen o v ergå r til ny ejer ndres til rø r-/ strå tag eller f ra gning U ndladelse af at giv e o v ennæ v nte meddelelser kan medf ø - re, at retten til erstatning o rtf alder h elt eller delv ist D isse f o rh o ld kan endv idere f å etydning f o r en æ p ræ mien i o p - eller nedadgå ende retning 3 Anm el d el se a f ska d e ndring af E nh v er skade eller u h eld, der kan medf ø re erstatningskrav, skal h u rtigst mu ligt anmeldes til Alm B rand T yv eri o g h æ rv æ rk skal desu den h u rtigst mu ligt anmeldes til p o litiet U ndladelse af at ef terko mme o v ennæ v nte f o rskrif ter kan f å etydning f o r o p klaringen o g erstatningen 4 And en forsikring E r der tegnet f o rsikring mo d samme risiko i et andet selska, o g h ar dette selska taget f o r eh o ld o m, at dæ kningen f alder o rt eller indskræ nkes, h v is f o rsikring tillige er tegnet i andet selska, gæ lder samme f o r eh o ld næ rv æ r- ende f o rsikring, så ledes at erstatningen etales f o rh o ldsmæ ssigt af selska erne 5 K rigs-, j ord skæ l v s- og a t om ska d e U ndtaget f ra f o rsikringen er skade so m f ø lge af 51 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, orgerkrig, op rø r eller orgerlige uroligheder, 52 j ordskælv eller andre naturforsty rrelser, 53 udlø sning af atom energi eller radioaktiv e kræfter U anset estemmelsen i 53 dæ kkes skade, so m direkte eller indirekte er f o rå rsaget af eller sker i f o r indelse med kernereaktio ner, anv endt til sæ dv anligt indu strielt, medic insk eller v idenska eligt f o rmå l, o g anv endelsen h eraf h ar v æ ret f o rskrif tsmæ ssig o g ikke h ar stå et i f o r indelse med reakto r- eller ac c elerato rdrif t 6 O p kræ v ning a f p ræ m ie og a fgift er 61 P ræ mien o p kræ v es o v er giro eller etalingsserv ic e med tillæ g af p o rto eller tilsv arende o p kræ v ningsge yr B etales p ræ mien ikke senest den p å o p kræ v ningen anf ø rte sidste rettidige etalingsdag, sender Alm B rand en erindringsskriv else, der indeh o lder o p lysning o m, at f o rsikringsdæ kningen o p h ø rer, h v is p ræ mien ikke er e- talt senest p å en ny anf ø rt etalingsdag E rindringsskriv elsen v il v æ re p å lagt et ge yr, ligeso m der eregnes renter ef ter rentelo v en f ra o p kræ v ningens sidste rettidige etalingsdag til etaling sker 62 S temp elaf gif t til staten erigtiges i h enh o ld til stemp ello - v ens regler o g o p kræ v es sammen med p ræ mien 63 P ræ mien v il endv idere liv e tillagt de af gif ter, Alm B rand er lo v giv ningsmæ ssigt f o rp ligtet til at o p kræ v e B idragene v il f remgå af p ræ mieo p kræ v ningen 7 R egul ering a f p ræ m ie P ræ mien regu leres v ed h o v edf o rf ald i o v erensstemmelse med æ ndringen i det af D anmarks S tatistik p r 1 ju li o f f entliggjo rte regu leringsindeks f o r o lig yggeri 8 Forsikringens v a righ ed og op sigel se 81 Fo rsikringen er tegnet f o r 1 -å rige p erio der, o g den f o rtsæ tter, indtil den af en af p arterne skrif tligt o p siges med mindst 1 må neds v arsel til en h o v edf o rf aldsdag 82 Alm rand kan ndre etingelser g/ eller ræ mie med må neds arsel til en rf aldsdag K an f o rsikringstageren ikke go dkende æ ndringerne, h ar denne ret til at lade f o rsikringen u dgå f ra f o rf aldsdagen

4 A fsnit 1 F æ l l e s e st e m m e l se r S i d e 4 E n ygnings randf o rsikring kan ikke o p siges, medmindre ejendo mmen er u eh æ f tet, de tinglyste p anth av ere giv er samtykke eller det skrif tligt go dtgø res, at ejendo mmen - u den f o rringelse af p anth av ernes retsstilling - f ra o p h ø rsdagen er f o rsikret i andet f o rsikringsselska med ko nc essio n til tegning af ygnings randf o rsikring 83 E f ter anmeldt skade er egge p arter erettiget til - indtil 1 4 dage ef ter erstatningens etaling eller ef ter af v isning af skaden - skrif tligt at o p sige f o rsikringen ( do g ikke ygnings randf o rsikringen) med 1 4 dages v arsel 84 Fo r ygning, der h enligger f o rladt eller ikke er f o rsv arligt indrettet mo d randf are, kan f o rsikringen skrif tligt o p siges af Alm B rand med ø je likkelig v irkning I f o rh o ld til ev entu elle p anth av ere o p h ø rer ygnings randf o rsikringen f ø rst med 1 4 dages v arsel 9 V ol d gift Fo rsikringstageren er erettiget til - indtil 3 u ger ef ter at v æ re lev et gjo rt ekendt med en erstatningsansæ ttelse - at f o rlange u o v erensstemmelser h ero m af gjo rt v ed v o ldgif t Fo rsikringstageren o g Alm B rand v æ lger h eref ter inden 8 dage h v er é n v o ldgif tsmand V o ldgif tsmæ ndene v æ lger en o p mand, so m i tilf æ lde af u o v erensstemmelser mellem v o ldgif tsmæ ndene træ f f er af gø relse p å de p u nkter, h v o ro m der må tte v æ re u enigh ed V o ldgif tsmæ ndene f o retager erstatningsf astsæ ttelse i o v erensstemmelse med f o rsikringens estemmelser o g af giv er skrif tlig redegø relse f o r af gø relsen V o ldgif tsretten træ f f er i ø v rigt estemmelse o m f o rdelingen af o mko stningerne f o r u ndet med v o ldgif ten E ndv idere gæ lder lo v o m v o ldgif t 1 1 L ov giv ning og m ed l em ska a f Al m Bra nd a f fm a Fo r f o rsikringen gæ lder i ø v rigt dansk lo v giv ning o m f o rsikringsaf taler o g f o rsikringsv irkso mh ed D en af Finanstilsynet u dstedte ekendtgø relse o m ygnings randf o rsikring er ikke f rav eget til u gu nst f o r sikrede o g/ eller de erettigede if ø lge samtlige adko mster o g h æ f - telser, der er tinglyst p å ejendo mmen Alm B rand af f m a er en f o rening, h v is medlemmer er de til enh v er tid v æ rende f o rsikringstagere i de selska er i Alm B rand A/ S -K o nc ernen, der indtegner skadef o rsikringer I ndtræ den so m medlem af f o reningen sker au to matisk, nå r den næ v nte etingelse er o p f yldt Fo reningens f o rmå l er def ineret i v edtæ gten Fo reningens medlemmer h æ f ter ikke f o r f o reningens f o r- p ligtelser o g er ikke f o rp ligtede til at etale ko ntingent eller f o retage andre ind etalinger til f o reningen I ø v rigt h env ises til f o reningens v edtæ gt, so m til enh v er tid u dlev eres til f o reningens medlemmer ef ter f o rlangende 1 0 Ankenæ v n og y d erl igere op l y sninger Fo r f o rsikringen gæ lder i ø v rigt dansk lo v giv ning o m f o rsikringsaf taler o g f o rsikringsv irkso mh ed Alm B rand er tilslu ttet Ankenæ v net f o r Fo rsikring K lageskema o g ankenæ v nets v edtæ gter kan rekv ireres h o s: Alm B rand - w w w alm randdk Ankenæ v net f o r Fo rsikring - w w w ankef o rsikringdk Anker H eegaards G ade 2, K ø enh av n V T elef o n: ( mellem kl o g ) Fo r ru gerrå det - w w w f o r ru gerraadetdk Fio lstræ de 1 7, K ø enh av n K T elef o n: Fo rsikringso p lysningen - w w w f o rsikringso p lysningendk Amaliegade 1 0, K ø enh av n K T elef o n: ( mellem kl o g ) v nte, h er- D er kan f å s yderligere o p lysninger h o s o v ennæ u nder p å disses h jemmesider

5 A fsnit 2 B y gningsforsikring S i d e Hv il ke ska d er og genst a nd e er d æ k- ket S e dæ kningsskemaet side R ed ning, ev a ring og op ry d ning I f o r indelse med en skade, der er dæ kket af f o rsikringen, etales rimelige u dgif ter til redning, ev aring o g o p rydning, h eru nder o mko stninger til f jernelse af ygningsrester, der if ø lge skadeo p gø relsen ikke kan genanv endes U d edring af skade samt f jernelse af eskadigede rester o g genstande må do g ikke f inde sted, f ø r Alm B rand h ar giv et samtykke h ertil 1 4 Fl y t t eom kost ninger, m erud gift er v ed fra fl y t ning og erst a t ning for m ist et l ej eind t æ gt I f o r indelse med en skade, der er dæ kket af f o rsikringen, etales - h v is ejendo mmen h elt eller delv is er u anv endelig so m f ø lge af skaden - tillige 1 41 rimelige u dgif ter til u d- o g indf lytning samt til o p magasinering so m f ø lge af, at ejendo mmen må f raf lyttes, do g h ø jst i 1 2 må neder, 1 42 andre rimelige meru dgif ter i anledning af ejendo mmens f raf lytning, do g h ø jst i 1 2 må neder, 1 43 do ku menteret ta af lejeindtæ gt i indtil 1 må ned ef ter skadens u d edring, do g h ø jst i 1 2 må neder I standsæ ttes eller ygges iil samme anv endelse, etales ku n erstatning f o r det tidsru m, der v ille medgå til at sæ tte det eskadigede i samme stand so m f ø r skaden S ikrede h ar p ligt til at sø rge f o r, at skaden u d edres h u r- tigst mu ligt V ed stø rre skade p å h v iler det sikrede h u rtigst mu ligt at ansø ge ygningsmyndigh ederne o m at må tte rep arere/ geno p f ø re p å samme sted o g til samme anv endelse S ky ldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indfly delse p å, etales det derv ed forø gede ta ikke S ikrede kan - i stedet f o r de f o rannæ v nte u dgif ter mv - v æ lge at f å dæ kket 1 44 rimelige f lytte- o g h andelso mko stninger i f o r indelse med salg af den skadede ejendo m, samt kø af tilsv a- rende ejendo m D f o %, f et er en ru dsæ tning, at ejendo mmen er eskadiget mindst 50 samt at den sæ lges, inden reta lering inder sted E rstatning ef ter 1 44 kan ikke o v erstige erstatning u dregnet ef ter reglerne i Hv orl ed es eregnes erst a t ningen 1 51 S k a d e n s o p g ø r e l s e o g e r s ta tn i n g e n s f a s ts æ t- te l s e S kaden o p gø res til det elø, so m ef ter p riserne p å skadedagen v il medgå til istandsæ ttelse eller geno p f ø relse af det eskadigede med samme yggemå de p å samme sted ( nyv æ rdi) S å f v æ o p å o f o v o u f ø o v % æ f o f h o remt rdif rringelsen gru nd af alder, ru g g rsø mt edligeh ldelse middel art r skaden erstiger 30 af nyv rdien, retages radrag erf r Fo r skader dæ kket u nder stikledningsf o rsikringen o g u dv idet rø rskadef o rsikring ( dæ kningsskemaets ko lo nne E o g G ), kan f radrag f o r v æ rdif o rringelse maksimalt u dgø re kr ( ) p r f o rsikrings egiv enh ed 1 V v æ p f o o o h ø p f o o h å æ o p å u ( æ o p f ø o 51 2 ed rdiansæ ttelsen kan der ikke enyttes riser r dyrere materialer g genstande end de eskadigede g jst riser r standard yggematerialer, der ikke er sp ec ialf remstillet, g yggemeto der, der er ndv rksmæ ssigt kendt g alment anv endt skadetidsp nktet dv s at en ldre, tu ngt ko nstru e- ret ygning erstattes med en ygning af samme stø rrelse rt med nu tidige yggematerialer g yggemeto der) B m eskadigelse af kosm etisk art sam t farv eforskelle ellem erstattede genstande og de resterende er ikke om fattet af forsikringen S kade so m f ø lge af lynnedslag mv o g ko rtslu tning p å el-drev ne/ el-f o r ru gende genstande erstattes med f ø lgende p ro c enter af nyv æ rdien: G e n s ta n d e n s a l d e r p r o c e n t I ndtil 4 å r % I ndtil 5 å r 80 % I ndtil 6 å r 60 % I ndtil 7 å r 40 % D ero v er 2 0 % U dgif ter til rep aratio n erstattes ef ter samme regler B liv er erstatningen h eref ter u nder kr, o rtf alder den U dgå et 1 U f o, f u u f o o v u f o 51 5 nder ru dsæ tning af at istandsæ ttelse eller yggeri til samme anv endelse inder sted den nø dig rsinkelse, regu leres erstatningen i erensstemmelse med dv iklingen i yggep riserne inden r en no rmal yggep erio de R egu leringen f o r p risstigninger kan sammen med den egentlige skadeerstatning ikke o v erstige de f aktiske yggeo mko stninger

6 æ A fsnit 2 B y gningsforsikring S i d e Fo r ygninger der h enligger f o rladt, f astsæ ttes erstatningen med f radrag f o r v æ rdif o rringelse p å gru nd af alder, ru g, f o rsø mt v edligeh o ldelse o g nedsat anv endeligh ed Fo r ygninger eller dele h eraf, so m f ø r skaden v ar estemt til nedriv ning/ u dskif tning, f astsæ ttes erstatningen til materialev æ rdien med f radrag af nedriv ningso mko stningerne Fo r to talskadede ygninger ( skade mindst 50 % ), so m p å skadetidsp u nktet er u d u dt til salg, kan erstatningen ikke o v erstige det eskadigedes h andelsv æ rdi p å skadetidsp u nktet S æ lges en eskadiget ejendo m med retten til erstatningen, kan erstatningen ikke o v erstige det e- skadigedes h andelsv æ rdi p å skadetidsp u nktet H ar den sikrede h elt eller delv ist mistet retten til erstatning v ed f remkaldelse af f o rsikrings egiv enh e- den med f o rsæ t eller v ed gro v u agtso mh ed, f o r e- h o ldes erstatningen de p å skadetidsp u nktet tinglyste rettigh edsh av ere, så f remt disse ikke p å anden må de kan liv e h o ldt skadeslø se af p antet eller af sikredes ø v rige f o rmu e E rstatningen kan do g ikke o v erstige det eskadigedes h andelsv æ rdi p å skadetidsp u nktet 1 52 E r s ta tn i n g e n s a n v e n d e l s e E rstatningen skal no rmalt anv endes til istandsæ t- telse eller geno p f ø relse af det eskadigede p å samme sted o g til samme anv endelse B enyttes illigere yggematerialer o g yggemeto - der, end der lev lagt til gru nd v ed skadens o p gø - relse, nedsæ ttes erstatningen tilsv arende 1 Ø p f ø p å f o f f o v æ o p å f o v h o o 522 nskes erstatningen ikke anv endt til istandsæ ttelse, geno relse eller til yggeri samme sted til samme anv endelse, retages radrag r rdif r- ringelse gru nd af alder, ru g, rsø mt edlige- ldelse g nedsat anv endeligh ed E rstatningen kan ikke o v erstige det eskadigedes h andelsv æ rdi p å skadedagen E t erstatnings elø kan ku n gø res til genstand f o r arrest eller u dlæ g sammen med ejendo mmen 1 53 E r s ta tn i n g e n s u d e ta l i n g E rstatningen f o rf alder til u d etaling, nå r der er f ø rt ev is f o r erstatningens anv endelse, det o f f entliges ev entu elle u ndersø gelse i anledning af skaden er af slu ttet, o g p o litirap p o rten er mo dtaget af Alm B rand de nø dv endige do ku menter f o r ev entu el u d etaling til f ri rå digh ed er Alm B rand i h æ nde V ed ansø gning o m u d etaling til f ri rå digh ed eller til ndret anv endelse ( se ), v il det i almindeligh ed v æ re p å kræ v et, at der indsendes ting o gsattest f o r den eskadigede ejendo m o g samtykkeerklæ ringer til det ansø gte f ra ejendo mmens p anth av ere E rstatningskrav et ortfalder i det om fang, der ikke inden 5 å r fra skadedagen er fø rt ev is for, at erstatningen er anv endt som her anfø rt 1 6 Erst a t ning for fø l geud gift er I f o r indelse med en skade, der er dæ etales endv idere 1 61 r e s tv æ r d i e r s ta tn i n g kket af f o rsikringen, 61 1 Fo rsikringen dæ kker rdien af anv endelige rester, so m nedriv es, nder ru dsæ tning af at ygningen ejendo mmens ygninger remgå r af - registret) er eskadiget mindst 50 R estv æ rdierstatningen f astsæ ttes ef ter de samme regler so m den egentlige skadeerstatning D en v æ rdi, resterne må tte h av e til anden anv endelse eller kan ind ringe v ed salg, f radrages i den f astsatte erstatning S kadeerstatningen anses so m anv endt f ø r restv æ rdierstatningen R estv ærdierstatning, som ikke anv endes til y ggeri til sam m e anv endelse, ortfalder Fo rsikringen dæ kker tillige o mko stninger til nedriv - ning o g f jernelse af anv endelige rester, nå r ygningen er eskadiget mindst 50 % Fjernelse af u eskadigede rester må ikke f inde sted, f ø r Alm B rand h ar giv et samtykke h ertil 1 62 l o v l i g g ø r e l s e s e r s ta tn i n g Fo rsikringen dæ kker de f o rø gede yggeo mko stninger - regnet ef ter p riserne p å skadedagen - der er f o r u ndet med at o p f ylde krav ( f eks edre iso - lering, do elte ru der, kraf tigere tagko nstru ktio n), so m ygningsmyndigh ederne i medf ø r af yggelo v giv ningens estemmelser stiller v ed istandsæ t- telse eller geno p f ø relse af den eskadigede ygning til samme anv endelse, af samme stø rrelse o g p å nø jagtigt samme sted E rstatningsp ligten er etinget af, at de f o rø gede yggeo mko stninger v edrø rer de ygningsdele, f o r h v ilke der ydes erstatning, samt at disp ensatio n f ra estemmelserne ikke h ar ku nnet o p nå s

7 A fsnit 2 B y gningsforsikring S i d e 7 F orsikringen dækker ikke forø gede y ggeom kostninger, nå r v ærdiforringelsen p å grund af alder, rug og forsø m t v edligeholdelse af den p å gældende y gning ov erstiger 3 0 % af ny v ærdien O m kostninger til gennem fø relse af krav, som er stillet, m en ikke gennem fø rt, eller krav, som kunne v ære stillet fø r skaden, er ikke om fattet af forsikringen L o v liggø relseserstatningen kan ikke o v erstige 1 0 % af ygningens nyv æ rdi p å skadedagen S kadeerstatningen o g restv æ rdierstatningen anses so m anv endt f ø r lo v liggø relseserstatningen L ov liggø relseserstatning, som ikke anv endes til istandsættelse eller genop fø relse, ortfalder

8 A fsnit 3 A nsv a rsforsikring S i d e 8 ( D enne risiko er ikke m edforsikret, hv is p olic en alene om - fatter y gningsrandforsikring) 1 7 Hv ornå r er m a n a nsv a rl ig E f ter dansk ret er man ju ridisk ansv arlig, nå r man v ed f ejl eller f o rsø mmelse er skyld i den skete skade D enne h o v edregel - skyldreglen - stå r ikke skrev et i no gen lo v, men er o p stå et gennem å rh u ndreders retsp raksis E r skadev o lderen u den skyld i skaden, kaldes skaden h æ ndelig, o g f o r h æ ndelig skade er man ikke ansv arlig D erf o r må skadelidte i en så dan situ atio n selv æ re ta et Ansv arsf o rsikringens f o rmå l er at etale f o r D em, h v is D e h ar p å draget D em et erstatningsansv ar, o g at f rih o lde D em, h v is der rejses et u erettiget erstatningskrav mo d D em Alm B rand træ f f er i ø v rigt estemmelse o m sagens e- h andling o v er f o r skadelidte D eres anerkendelse af erstatningsansv ar f o rp ligter ku n D em selv - ikke Alm B rand D e kan derf o r - v ed at anerkende et erstatningsansv ar - risikere selv at må tte etale en erstatning, so m ikke er dæ kket af f o rsikringen 1 8 Forsikringssum Fo rsikringen dæ indtil kker f o r h v er f o rsikrings egiv enh ed med kr f o r p erso nskade o g kr f o r skade p å ting ( h eru nder dyr) U do v er erstatning til skadelidte etales o mko stninger i f o r indelse med erstatningssagen samt ev entu elle renter af erstatnings elø et, selv o m f o rsikringssu mmen derv ed o v erskrides ikke er en f ø lge af, at sikrede med f o rsæ t eller v ed gro v u agtso mh ed h ar o v ertrå dt de til enh v er tid gæ ldende o f f entlige f o rskrif ter, 1 94 ansv ar for skade forv oldt af hunde, 95 ansv ar for skade ting, som sikrede eller de sam en ed sikrede oende fam iliem edlem er ej er, har til rug, lå n, lej e eller op ev aring, har til efordring, earej delse, ehandling eller har sat sig i esiddelse af, 1 96 ansv ar for skade forv oldt v ed eny ttelse af m kø retø j er otordrev ne Fo rsikringen dæ kker do g ansv ar f o r mo to rdrev ne h av e- redska er u nder 5 h k Ansv ar ef ter f æ rdselslo v en v ed ru g af disse mo to rdrev ne redska er dæ kkes med f æ rdselslo v ens su mmer 1 9 Hv il ket a nsv a r er d æ kket Fo rsikringen dæ kker det erstatningsansv ar, so m sikrede i f o rsikringstiden p å drager sig f o r skade p å p erso n eller ting i egenska af ejer eller ru ger af ejendo mmen o r ts e t f r a 1 91 ansv ar for skade i forindelse m ed en i eller p å ej endom m en drev en erhv erv sv irksom hed, 1 92 ansv ar, der udelukkende stø ttes p å aftaler, 1 93 ansv ar for forurening af eller gennem luft, j ord eller v and sam t derv ed forv oldt skade p å ting D o g dæ kkes så dant ansv ar, h v is skaden er o p stå et u v entet, u tilsigtet o g v ed et p lu dseligt u h eld, o g

9 A fsnit 4 R e t sh j æ l p sforsikring S i d e 9 ( D enne risiko er ikke m edforsikret, hv is p olic en alene om - fatter y gningsrandforsikring) lp sf o rsikring kan rekv ire- Fo rsikrings etingelser f o r retsh jæ res h o s Alm B rand S o m almindelig v ejledning kan o p lyses: Fo rsikringens f o rmå l er at dæ kke u dgif ter til sagso mko stninger v ed p riv ate retstv ister i f o r indelse med ejendo m- men F orsikringen dækker l a iv ister i forindelse m ed sikredes selv stændige v irksom hed eller ansættelsesforhold F orsikringen dækker heller iv ister m ed m y ndighederne i skatte- og afgiftssp ø rgsm å l, inkassosager m od sikrede og tv ister i forindelse m ed dø dsoehandling og arv m ed m ere D æ kningen er etinget af, at sikrede h ar sø gt istand h o s en adv o kat, der h ar p å taget sig sagen Adv o katen skal indgiv e skrif tlig anmeldelse til Alm B rand, så snart denne h ar p å taget sig sagen, o g inden yderligere skridt tages S ikrede skal sø ge o m f ri p ro c es, h v is de ø ko no miske etingelser h erf o r er til stede Få r sikrede af slag p å f ri p ro c es, dæ kker f o rsikringen ku n, h v is sæ rlige f o rh o ld er til stede S elska ets erstatningsp ligt er f o r en f o rsikrings egiv enh ed egræ nset til kr ( inkl mo ms) S elv risiko u dgø r de f ø rste 1 0 % af de samlede o mko stninger, do g mindst kr

10 a Husforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekt e ska d e v ed S i d e 1 0 A By gnings ra nd forsikring Bra nd m v D æ I kke d æ S d v d s v å d ) S d v o s S d v u d s s o d f f o m æ s s a æ g m o a S d v g a f f o m æ s s o g o l l m o a S d v s a f l u f a j l d d T a v m s a f f o g u m v ka e ed il e (ra nd ka e ed eks pl io n ka e ed pl el ig til ning ra rs krif ts ig t ind rettet nl til ru pv rm ning ka e ed tø rko ning rs krif ts ig t ind retted e ps til ed e ked er til ru pv rm ning ka e ed ned ty rtning tf rtø el er el e erf ra ed o rtko t rs ikred e ens ta nd e nd er ra nd Forsikringen d æ kker ikke Skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en fø lge af ildsvå de ( rand) Forsikred e genst a nd e 1 E j end o m m ens y g ning er, h eru nd er c a rpo rte, d riv h u s e, u d h u s e o g l ig nend e s a m t m u red e h eg n o g pl a nkev æ rker 2 S æ d v a nl ig t y g ning s til eh ø r o g f a s te ins ta l l a tio ner, f eks v a rm ea nl æ g, el ektris ke ins ta l l a tio ner, h å rd e h v id ev a rer, f l a g - s tæ ng er o g a ntenner G ulv elæ gning, herunder tæ pper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan etragtes som fæ rdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 G l a s o g s pej l e, d er er y g ning s es ta nd d el e, s a m t w c -ku m m er, id ets, h å nd v a s ke o g a d eka r 4 N ed s tø te s v ø m m ea s s iner s a m t a s s iner, d er er s pec iel t ko ns tru eret til ned g ra v ning A ndre assiner er ikke omfattet af forsikringen 5 H a v ea nl æ g, h a v es ku l ptu rer m v o g l ev end e h eg n E rs ta tning f o r træ er, u s ke o g a nd re pl a nter eta l es a l ene m ed o m ko s t- ning erne til ny pl a ntning a f ikke o v er 4 å r g a m l e v æ ks ter 6 D e på y g g epl a d s en v æ rend e m a teria l er, d er er es tem t til ind f ø j el s e i y g ning u nd er o pf ø rel s e B y g ning en etra g tes s o m f æ rd ig o pf ø rt, nå r d er er f o reta g et f æ rd ig m el d ing 7 F a s t y g ning s til eh ø r til erh v erv s m æ s s ig a nv end el s e, f eks el - m o to rer, g l a s o g s a nitet i erh v erv s l o ka l er s a m t l y s rekl a m er E rs ta tning s pl ig ten er eting et a f, a t is ta nd s æ ttel s e f ind er s ted H ø j s t 5 % a f y g ning ens ny v æ rd i på s ka d ed a g en

11 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 1 D æ I kke d æ B By gnings ra nd forsikring L y nned sl a g m v og kort sl ut ning S ka d e v ed l y nned s l a g S ka d e v ed o v ers pæ nd ing S ka d e v ed ind u ktio n S ka d e v ed s pæ nd ing s u d s v ing S ka d e v ed s ta tis k el ektric itet S ka d e v ed ko rts l u tning S e d e s æ rl ig e reg l er f o r ers ta tning s ereg ning f o r el -d rev ne/ el - f o rru g end e g ens ta nd e, pkt C Hus- og grund ej erforsikring ( a nd en y gnings eska d igel se) P l ud sel ig h æ nd el se H æ nd el s e, h v o r s å v el s ka d en s o m d ens å rs a g v irker på et tid s - pu nkt o g ikke o v er et tid s ru m S ka d e s o m f ø l g e a f s to rm, h æ rv æ rk el l er på kø rs el er eks em pl er h erpå, m en o g s å v o l d s o m t s ky - el l er tø ru d etra g tes s o m pl u d s e- l ig h æ nd el s e Skade, som sky ldes forsø mt vedligeholdelse samt slid, rust og tæ ring, virker over et tidsrum og er derfor ikke omfattet af forsikringen ø - Skade, som omfattes af garanti - Skade, som omfattes af servic e- eller vedligeholdelsesa onnement - Skade som fø lge af fej lkonstruktion, fa rikationsfej l, fej lmontering, over elastning eller mekanisk delæ ggelse - Skade som fø lge af alder, rug, tæ ring eller mangelfuld vedligeholdelse A B ( y y ø å y T y y y P å - Skade, som omfattes af garanti - Skade omfattet af eller undtaget fra og gnings randforsikring) - Skade som fø lge af ggefej l, herunder fej lkonstruktion, fa rikationsfej l eller fej lmontering - Skade som fø lge af oversvø mmelse fra hav, fj ord, sø eller vandlø samt opstigning af grundvand - Skade som fø lge af ned r, der træ nger gennem utæ theder og ninger, som ikke er en umiddel ar fø lge af en af forsikringen omfattet skade på gning - veri eller hæ rvæ rk på gning under opfø relse eller om g- ning, medmindre ej endommen er e oet - regnelig skade, herunder dagligdagens almindelige hæ ndelser, så som ridser, skrammer, tilsmudsning eller lignende I y veri eller hæ rvæ rk på genstande der ikke er an ragt på deres livende plads I kke glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse I kke punktering af eller utæ thed i sammensæ tningen af termoruder K u n g ens ta nd e d er er a nra g t på d eres l iv end e pl a d s E s a f, a s æ s f s K u f o s m f ø l g a f a f f o o m f a s d g E s a f, a s æ s f s rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted n i rind el e ed erne en rs ikring en ttet ka e på y ning rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted I y veri eller hæ rvæ rk H ø j s t 5 % a f y g ning ens ny v æ rd i på s ka d ed a g en

12 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 2 D æ I kke d æ Forsikringen d æ kker d en d irekt e ska d e v ed D Hus- og grund ej erforsikring ( a nd en y gnings eska d igel se) U d st rø m ning a f v æ sker, frost sp ræ ngning sa m t snet ry k S d s o m f ø l g a f f æ l d u d s m m v æ s ( f o m m f a s l l a ( ka e e til ig t trø end e ke ikke udsivning eller dry p) ra ej end ens te ins ta tio ner ikke nedlø srø r og tagrender) S ka d e v ed f ro s ts præ ng ning a f rø ra nl æ g o g d erv ed f o rv o l d t v a nd - s ka d e, nå r s ka d en s ky l d es til f æ l d ig s v ig tend e v a rm ef o rs y ning til / i til s træ kkel ig t o pv a rm ed e ru m / y g ning er S ka d e s o m f ø l g e a f s netry k Forsikringen d æ kker ikke - Skade som omfattes af garanti - Skade som fø lge af y ggefej l, herunder fej lkonstruktion, fa rikationsfej l eller fej lmontering - U dgifter til optø ning Forsikred e genst a nd e 1 E j end o m m ens y g ning er, h eru nd er c a rpo rte, d riv h u s e, u d h u s e o g l ig nend e s a m t m u red e h eg n o g pl a nkev æ rker 2 S æ d v a nl ig t y g ning s til eh ø r o g f a s te ins ta l l a tio ner, f eks v a rm ea nl æ g, el ektris ke ins ta l l a tio ner, h å rd e h v id ev a rer, f l a g - s tæ ng er o g a ntenner G ulv elæ gning, herunder tæ pper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan etragtes som fæ rdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 G l a s o g s pej l e, d er er y g ning s es ta nd d el e, s a m t w c -ku m m er, id ets, h å nd v a s ke o g a d eka r 4 N ed s tø te s v ø m m ea s s iner s a m t a s s iner, d er er s pec iel t ko ns tru eret til ned g ra v ning A ndre assiner er ikke omfattet af forsikringen 5 H a v ea nl æ g, h a v es ku l ptu rer m v o g l ev end e h eg n E rs ta tning f o r træ er, u s ke o g a nd re pl a nter eta l es a l ene m ed o m ko s t- ning erne til ny pl a ntning a f ikke o v er 4 å r g a m l e v æ ks ter 6 D e på y g g epl a d s en v æ rend e m a teria l er, d er er es tem t til ind f ø j el s e i y g ning u nd er o pf ø rel s e B y g ning en etra g tes s o m f æ rd ig o pf ø rt, nå r d er er f o reta g et f æ rd ig m el d ing 7 F a s t y g ning s til eh ø r til erh v erv s m æ s s ig a nv end el s e, f eks el - m o to rer, g l a s o g s a nitet i erh v erv s l o ka l er s a m t l y s rekl a m er I kke skade på selve installationen, nå r å rsagen er slid, rust eller tæ ring I kke glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse K u f o s m f ø l g a f a f f o o m f a s d g E s a f, a s æ s f s n i rind el e ed erne en rs ikring en ttet ka e på y ning rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted

13 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 3 D æ I kke d æ E S t ikl ed ningsforsikring U t æ t h ed i st ikl ed ninger m v I nsekt - og sv a m I nsekt - og sv a m F p eska d eforsikring p ea ngre U tæ th ed i d e i j o rd en l ig g end e rø r til v a nd -, v a rm e-, g a s -, o l ie- o g a f l ø s ins ta l l a tio n o g s ka d e s o m f ø l g e h era f E nd v id ere s ka d e på d e i j o rd en l ig g end e el - o g tv -ka l er L ig g er s tikl ed ning er u d enf o r f o rs ikring s s ted ets g ru nd, er d e o m f a t- tet til h o v ed l ed ning I f o rind el s e m ed en d æ kning s erettig et s ka d e d æ kkes til l ig e nø d v end ig e u d g if ter til o ps po ring a f u tæ th ed en s a m t o m ko s tning er til u d ed ring o g is ta nd s æ ttel s e y m m f o o m f a d, o g s v a m d o ) F y j - Skade, som omfattes af garanti - Skade på eller fra rø r og el-ka ler, som ligger i eller under ej endommens gninger regnet fra udvendig side af fundamentet - Skade på eller fra dræ nrø r eller rø nde - Svampeskade, ed ind re rs ikring en tter enne ris iko (F ins ekt- pes ka ef rs ikring - oranstaltninger til fore ggelse af utæ thed i de i orden liggende rø r eller el- og tv-ka ler B y g ning s s ka d er, s o m er f o rå rs a g et a f træ ned ry d end e s v a m pe, nå r a ng reet er ko ns ta teret o g a nm el d t i f o rs ikring s tid en o g ind til 3 m å ned er ef ter f o rs ikring ens o ph ø r, m ed m ind re d er er teg net f o rs ikring i et a nd et s el s ka T ræ er et o rg a nis k m a teria l e; d et v il d erf o r na tu rl ig t l iv e ned - ru d t i l ø et a f en v is tid, h v is d et u d s æ ttes f o r f u g t N å r træ a nv end es til el l er ind g å r i y g ning s ko ns tru ktio ner, s ka l d et d erf o r es ky ttes m o d d enne na tu rl ig e ned ry d ning D et er m u l ig t a t g iv e træ et en l a ng l ev etid, h v is ko ns tru ktio nerne er h ens ig ts m æ s s ig e, o g d e f o rts a t v ed l ig eh o l d es D ette er en g ru nd - l æ g g end e eting el s e f o r, a t en s ka d e ka n ers ta ttes F o rs ikring en d æ kker s v a m pe- o g rå d s ka d er, s o m s ky l d es, a t d er u til s ig tet er ko m m et f u g t til træ et, s a m t a t d en a ng rene y g ning s - d el v is er teg n på v æ s entl ig h u rtig ere ned ry d ning end u nd er no r- m a l e o m s tæ nd ig h ed er F o rs ikring en d æ kker s ka d e s o m f ø l g e a f a ng re a f træ ø d el æ g g end e ins ekter R å j æ å - Skade, som omfattes af garanti - Skade som fø lge af fej l, som forsikringstageren har eller urde have kendska til, feks fej l i materialer, konstruktion eller udfø relse, eller indgre i enkelte funktioner, feks lukning af ventilationså ninger - Skade, som sky ldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse - dskade på udvendige vinduer, dø re, eklæ dninger og fac a- departier samt udestuer, vinterhaver o lign - Svampe- og rå dskade på stern eklæ dninger, vindskeder og de tilhø rende dæ klister - Svampe- og rå dskade på uafdæ kkede spæ r-, lke- og remender - Svampe- og rå dskade på ne træ konstruktioner, som er udsat for vej r og vind, feks udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, alkoner, solafskæ rmninger, pergolaer eller plankevæ rker - Svampe- og rå dskade på træ fundamenter og træ pilotering og skader, som stammer herfra - Svampe- og rå dskader på kæ lder eklæ dninger, dvs træ gulve, indfatninger, væ g eklæ dninger og fodpaneler i kæ ldre - Skader af kosmetisk art, dvs skader, som kun er gå et ud over træ væ rkets udseende, feks misfarvning på grund af lå splint, dæ kkes ikke af forsikringen V ed a ng re a f træ ø d el æ g g end e ins ekter f o reta g es u d s kif tning el l er a f s tiv ning a f d et a ng rene træ, s å f rem t d et er på kræ v et a f h ens y n til d ettes æ reev ne V ed a ng re a f h u s u kke f o reta g es l ig el ed es ekæ m pel s e a f d is s e E s a f, a s æ s f s K u f o s m f ø l g a f a f f o o m f a s d E s a f, a s æ s f s rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted n i rind el e ed erne en rs ikring en ttet ka - e rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted

14 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 4 D æ I kke d æ Forsikringen d æ v ed kker d en d irekt e ska d e G U d v id et rø rska d eforsikring U t æ t h ed i skj ul t e rø r U tæ th ed i s kj u l te rø r o g s ka d e s o m f ø l g e h era f, s a m t s ka d e på s kj u l te el -v a rm eka l er s o m f ind es i o g u nd er ej end o m m ens y g - ning er, dog ikke i drivhuse V ed s kj u l te rø r o g el -v a rm eka l er f o rs tå s s å d a nne, d er er ind s tø t el l er s kj u l t u nd er g u l v, i ka na l er el l er kry ekæ l d re, i v æ g g e, s ku nkru m el l er l ig nend e, men ikke kedler, eholdere, tanke eller rø rene i disse E nd v id ere d e i j o rd en l ig g end e rø r til v a nd -, v a rm e-, g a s -, o l ie- o g a f l ø s ins ta l l a tio n s a m t el - o g tv -ka l er D is s e i j o rd en l ig g end e rø r o g ka l er er u d enf o r f o rs ikring s s ted ets g ru nd o m f a ttet til h o v ed l ed - ning I f o rind el s e m ed en d æ kning s erettig et s ka d e d æ kkes til l ig e nø d v end ig e u d g if ter til o ps po ring a f u tæ th ed en s a m t o m ko s tning er til u d ed ring o g is ta nd s æ ttel s e Forsikringen d æ kker ikke - Skade som omfattes af garanti - Svampeskade, m ed m ind re f o rs ikring en o m f a tter d enne ris iko (F, I ns ekt o g s v a m pes ka d ef o rs ikring ) - F oranstaltninger til fore y ggelse af utæ theder i skj ulte rø r - Skade på eller fra dræ nrø r eller rø nde - Skade på eller fra ka ler i drivhuse Forsikred e genst a nd e 1 E j end o m m ens y g ning er, h eru nd er c a rpo rte, d riv h u s e, u d h u s e o g l ig nend e s a m t m u red e h eg n o g pl a nkev æ rker 2 S æ d v a nl ig t y g ning s til eh ø r o g f a s te ins ta l l a tio ner, f eks v a rm ea nl æ g, el ektris ke ins ta l l a tio ner, h å rd e h v id ev a rer, f l a g - s tæ ng er o g a ntenner G ulv elæ gning, herunder tæ pper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan etragtes som fæ rdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 G l a s o g s pej l e, d er er y g ning s es ta nd d el e, s a m t w c -ku m m er, id ets, h å nd v a s ke o g a d eka r 4 N ed s tø te s v ø m m ea s s iner s a m t a s s iner, d er er s pec iel t ko ns tru eret til ned g ra v ning A ndre assiner er ikke omfattet af forsikringen 5 H a v ea nl æ g, h a v es ku l ptu rer m v o g l ev end e h eg n E rs ta tning f o r træ er, u s ke o g a nd re pl a nter eta l es a l ene m ed o m ko s t- ning erne til ny pl a ntning a f ikke o v er 4 å r g a m l e v æ ks ter 6 D e på y g g epl a d s en v æ rend e m a teria l er, d er er es tem t til ind f ø j el s e i y g ning u nd er o pf ø rel s e B y g ning en etra g tes s o m f æ rd ig o pf ø rt, nå r d er er f o reta g et f æ rd ig m el d ing 7 F a s t y g ning s til eh ø r til erh v erv s m æ s s ig a nv end el s e, f eks el - m o to rer, g l a s o g s a nitet i erh v erv s l o ka l er s a m t l y s rekl a m er E rs ta tning s pl ig ten er eting et a f, a t is ta nd s æ ttel s e f ind er s ted

15 M Husforsikring F o r tr y d else S i d e 1 5 Fort ry d el sesret Fort ry d el sesfrist en E f ter Fo rsikringsaf talelo v ens 34i, kan en indgå et f o rsikringsaf tale f o rtrydes Fo rtrydelsesf risten er 1 4 dage v ed af taler o m liv sf o rsikring o g indiv idu el p ensio nso rdning do g 30 dage Fristen regnes so m u dgangsp u nkt f ra den dag, h v o r f o rsikringstageren h ar f å et meddelelse o m, at af talen er indgå et Fo rtrydelsesf risten lø er do g tidligst f ra det tidsp u nkt, h v o r f o rsikringstageren p å skrif t ( f eks p å p ap ir eller so m ) h ar f å et næ rv æ rende o p lysning o m f o rtrydelsesretten H v is man f eks h ar f å et u nderretning o m af talens indgå else mandag den 1 o g o gså h ar f å et o p lysning o m f o rtrydelsesretten, er f risten til o g med mandag den 1 5 H v is o p lysningerne f ø rst er giv et senere, f eks o nsdag den 3, er f o rtrydelsesf risten o nsdag den 1 7 V ed af tale o m liv sf o rsikring o g indiv idu el p ensio nso rdning, h v o r f o rtrydelsesf risten er 30 dage, o g der f eks er giv et u nderretning o m af talens indgå else mandag den 1, o g der o gså er giv et o p lysning o m f o rtrydelsesretten, er f risten til o g med o nsdag den 31 H v is f risten u dlø er p å en h elligdag, lø rdag, sø ndag, gru ndlo v sdag, ju leaf tensdag eller nytå rsaf tensdag, kan man v ente til ef terf ø lgende h v erdag Hv ord a n fort ry d er m a n? I nden f o rtrydelsesf ristens u dlø skal f o rsikringstageren skrif tligt p r rev eller elektro nisk p o st - u nderrette f o rsikringsselska et o m, at man h ar f o rtru dt af talen M eddelelsen skal sendes inden f ristens u dlø H v is man v il sikre sig ev is f o r, at f o rtrydelsen er sket rettidigt, kan rev et sendes an ef alet o g p o stkv itteringen o p ev ares M eddelelse o m f o rtrydelse af f o rsikringsaf talen skal giv es til Alm B rand F ort ry d e l se s l a nke t Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Husforsikringen A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D er h env ises til p olic enummer P o l i c e n u m m e r F orsikringstager N a v n A d r e s s e P o s t n r B y U nderskrift D a t o / å r U n d e r s kr i f t D enne l a nket ind s end es til A l m B ra nd, M id term o l en 7, K ø enh a v n Ø

16 A l m B r a n d

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 1 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune

Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg. Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune Viborg Kommune Prinsens Alle 5 Postboks 10 8800 Viborg 28-03- 2 0 1 4 Salg af navneretten til Viborg Stadion i Viborg Kommune TV/MIDTVEST bragte den 18. oktober 2011 en udsendelse om støtte til Viborg

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61 Frederikshavn kommunale skolevæsen 1960-61 Frederikshavn kom m unale skolevæsen S koleåret 1960-61 Ved Th. Andersen sk o led irek tø r F R E D E R I K S H A V N V O G E L I U S B O G T R Y K K E R I 1

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

u nder jor den med køb enha v n s ener gi

u nder jor den med køb enha v n s ener gi u nder jor den med køb enha v n s ener gi v ipa sse r b y ens afløb www.ke.dk el g a s v a nd v a r me a fløb h v a der en st ikledning? H vor gå r græ nsen mellem den offentlige og priva te del a f kloa

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1954 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske K rigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse ' ' V Peter Chr.

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann

Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann Adv okatf irmaet Bruun & Hjejle Bredgade 38 1260 Københav n K Att.: Adv okat Poul Heidmann 2 9-0 4-2 0 0 9 Deres j.nr.: 750794 Rungsted Havn forhåndsudtalelse vedr. forslag til end e- lig løsning På et

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]:

Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: [x, navne udeladt af statsforvaltningen] har ved e

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3100-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 3100-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 3100-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede 1 2.0 Forsikringssted og -tid 1 3.0 Hvilke genstande omfatter forsikringen

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret TERP SPEJDERCENTER Terpinfo 2002 - Stort og små t om centret Kæ re læ ser! Denne vejledning er blevet til udfra et ø nske om at såvel kendinge som nye på stedet kan få en mæ ngde praktiske og mindre praktiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Postboks 121 2750 Ballerup Giro no. 9 02 02 25. væ re redakti on en i h ænde se nest den 1. november, notitser dog 1. december.

Postboks 121 2750 Ballerup Giro no. 9 02 02 25. væ re redakti on en i h ænde se nest den 1. november, notitser dog 1. december. SVAM PE er et medlemsblad for foreningen til Svampekundskabens Fremme, hvis formå l er at udbrede kend skab et til sva mpe, såvel videnska beligt som praktisk med hen syn til deres anvendelse som fød emiddel.

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 19-1 1-2014 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt T i l s y n e t Struer Dagblad har den 26. marts 2014 meddelt Struer Kommune, at kommunens afgørelse af

Læs mere