Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r

2 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring o g ejerskif te 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden f o rsikring 3 5 K rigs-, jo rdskæ lv s- o g ato mskade 3 6 O p kræ v ning af p ræ mie o g af gif ter 3 7 R egu lering af p ræ mie 3 8 Fo rsikringens v arigh ed o g o p sigelse 3 9 V o ldgif t Ankenæ v n o g yderligere o p lysninger L o v giv ning o g medlemska af Alm B rand af f m a 4 3 Ansv a rsforsikring 1 7 H v o rnå r er man ansv arlig Fo rsikringssu m H v ilket ansv ar er dæ kket 8 R et sh j æ l p sforsikring 9 Dæ kningsskem a 1 0 Fort ry d el sesret By gningsforsikring 1 2 H v ilke skader o g genstande er dæ kket R edning, ev aring o g o p rydning Flytteo mko stninger, meru dgif ter v ed f raf lytning o g erstatning f o r mistet lejeindtæ gt H v o rledes eregnes erstatningen E rstatning f o r f ø lgeu dgif ter 6

3 A fsnit 1 F æ l l e s e st e m m e l se r S i d e 3 Fort ry d el sesret E f te r f o r s i k r i n g s a f ta l e l o v e n s 34 h a r f o r s i k r i n g s ta g e - r e n f o r tr y d e l s e s r e t S e s i d e S ikred e S ikret er f o rsikringstageren i egenska af ejer eller ru ger af de f o rsikrede genstande V ed o m-, ny- o g til ygning endv idere entrep renø rer f o r så v idt angå r rand- o g sto rmskadef o rsikring Ansv arsf o rsikringen o mf atter tillige den v ed ejendo mmens p asning eskæ f tigede medh jæ lp 2 R isikofora nd ring og ej erskift e D et skal h u rtigst mu ligt skrif tligt meddeles Alm B rand 21 nå r der f o retages ny ygning eller sker æ ndring i ygningernes stø rrelse, indretning eller anv endelse N y ygning af eller f o randring i de til ejendo mmen h ø - rende v askeh u se, ræ ndselssku re, c ykelsku re, h av e- h u se, c arp o rte, garager o g lignende skal do g ku n meddeles, h v is disse ygningers samlede e yggede areal o v erstiger 7 5 m2, eller h v is disse ygningers anv endelse æ ndres til e o else eller erh v erv 22 h v is ygningernes tag æ rø r-/ strå tag til anden elæ 23 nå r ejendo mmen o v ergå r til ny ejer ndres til rø r-/ strå tag eller f ra gning U ndladelse af at giv e o v ennæ v nte meddelelser kan medf ø - re, at retten til erstatning o rtf alder h elt eller delv ist D isse f o rh o ld kan endv idere f å etydning f o r en æ p ræ mien i o p - eller nedadgå ende retning 3 Anm el d el se a f ska d e ndring af E nh v er skade eller u h eld, der kan medf ø re erstatningskrav, skal h u rtigst mu ligt anmeldes til Alm B rand T yv eri o g h æ rv æ rk skal desu den h u rtigst mu ligt anmeldes til p o litiet U ndladelse af at ef terko mme o v ennæ v nte f o rskrif ter kan f å etydning f o r o p klaringen o g erstatningen 4 And en forsikring E r der tegnet f o rsikring mo d samme risiko i et andet selska, o g h ar dette selska taget f o r eh o ld o m, at dæ kningen f alder o rt eller indskræ nkes, h v is f o rsikring tillige er tegnet i andet selska, gæ lder samme f o r eh o ld næ rv æ r- ende f o rsikring, så ledes at erstatningen etales f o rh o ldsmæ ssigt af selska erne 5 K rigs-, j ord skæ l v s- og a t om ska d e U ndtaget f ra f o rsikringen er skade so m f ø lge af 51 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, orgerkrig, op rø r eller orgerlige uroligheder, 52 j ordskælv eller andre naturforsty rrelser, 53 udlø sning af atom energi eller radioaktiv e kræfter U anset estemmelsen i 53 dæ kkes skade, so m direkte eller indirekte er f o rå rsaget af eller sker i f o r indelse med kernereaktio ner, anv endt til sæ dv anligt indu strielt, medic insk eller v idenska eligt f o rmå l, o g anv endelsen h eraf h ar v æ ret f o rskrif tsmæ ssig o g ikke h ar stå et i f o r indelse med reakto r- eller ac c elerato rdrif t 6 O p kræ v ning a f p ræ m ie og a fgift er 61 P ræ mien o p kræ v es o v er giro eller etalingsserv ic e med tillæ g af p o rto eller tilsv arende o p kræ v ningsge yr B etales p ræ mien ikke senest den p å o p kræ v ningen anf ø rte sidste rettidige etalingsdag, sender Alm B rand en erindringsskriv else, der indeh o lder o p lysning o m, at f o rsikringsdæ kningen o p h ø rer, h v is p ræ mien ikke er e- talt senest p å en ny anf ø rt etalingsdag E rindringsskriv elsen v il v æ re p å lagt et ge yr, ligeso m der eregnes renter ef ter rentelo v en f ra o p kræ v ningens sidste rettidige etalingsdag til etaling sker 62 S temp elaf gif t til staten erigtiges i h enh o ld til stemp ello - v ens regler o g o p kræ v es sammen med p ræ mien 63 P ræ mien v il endv idere liv e tillagt de af gif ter, Alm B rand er lo v giv ningsmæ ssigt f o rp ligtet til at o p kræ v e B idragene v il f remgå af p ræ mieo p kræ v ningen 7 R egul ering a f p ræ m ie P ræ mien regu leres v ed h o v edf o rf ald i o v erensstemmelse med æ ndringen i det af D anmarks S tatistik p r 1 ju li o f f entliggjo rte regu leringsindeks f o r o lig yggeri 8 Forsikringens v a righ ed og op sigel se 81 Fo rsikringen er tegnet f o r 1 -å rige p erio der, o g den f o rtsæ tter, indtil den af en af p arterne skrif tligt o p siges med mindst 1 må neds v arsel til en h o v edf o rf aldsdag 82 Alm rand kan ndre etingelser g/ eller ræ mie med må neds arsel til en rf aldsdag K an f o rsikringstageren ikke go dkende æ ndringerne, h ar denne ret til at lade f o rsikringen u dgå f ra f o rf aldsdagen

4 A fsnit 1 F æ l l e s e st e m m e l se r S i d e 4 E n ygnings randf o rsikring kan ikke o p siges, medmindre ejendo mmen er u eh æ f tet, de tinglyste p anth av ere giv er samtykke eller det skrif tligt go dtgø res, at ejendo mmen - u den f o rringelse af p anth av ernes retsstilling - f ra o p h ø rsdagen er f o rsikret i andet f o rsikringsselska med ko nc essio n til tegning af ygnings randf o rsikring 83 E f ter anmeldt skade er egge p arter erettiget til - indtil 1 4 dage ef ter erstatningens etaling eller ef ter af v isning af skaden - skrif tligt at o p sige f o rsikringen ( do g ikke ygnings randf o rsikringen) med 1 4 dages v arsel 84 Fo r ygning, der h enligger f o rladt eller ikke er f o rsv arligt indrettet mo d randf are, kan f o rsikringen skrif tligt o p siges af Alm B rand med ø je likkelig v irkning I f o rh o ld til ev entu elle p anth av ere o p h ø rer ygnings randf o rsikringen f ø rst med 1 4 dages v arsel 9 V ol d gift Fo rsikringstageren er erettiget til - indtil 3 u ger ef ter at v æ re lev et gjo rt ekendt med en erstatningsansæ ttelse - at f o rlange u o v erensstemmelser h ero m af gjo rt v ed v o ldgif t Fo rsikringstageren o g Alm B rand v æ lger h eref ter inden 8 dage h v er é n v o ldgif tsmand V o ldgif tsmæ ndene v æ lger en o p mand, so m i tilf æ lde af u o v erensstemmelser mellem v o ldgif tsmæ ndene træ f f er af gø relse p å de p u nkter, h v o ro m der må tte v æ re u enigh ed V o ldgif tsmæ ndene f o retager erstatningsf astsæ ttelse i o v erensstemmelse med f o rsikringens estemmelser o g af giv er skrif tlig redegø relse f o r af gø relsen V o ldgif tsretten træ f f er i ø v rigt estemmelse o m f o rdelingen af o mko stningerne f o r u ndet med v o ldgif ten E ndv idere gæ lder lo v o m v o ldgif t 1 1 L ov giv ning og m ed l em ska a f Al m Bra nd a f fm a Fo r f o rsikringen gæ lder i ø v rigt dansk lo v giv ning o m f o rsikringsaf taler o g f o rsikringsv irkso mh ed D en af Finanstilsynet u dstedte ekendtgø relse o m ygnings randf o rsikring er ikke f rav eget til u gu nst f o r sikrede o g/ eller de erettigede if ø lge samtlige adko mster o g h æ f - telser, der er tinglyst p å ejendo mmen Alm B rand af f m a er en f o rening, h v is medlemmer er de til enh v er tid v æ rende f o rsikringstagere i de selska er i Alm B rand A/ S -K o nc ernen, der indtegner skadef o rsikringer I ndtræ den so m medlem af f o reningen sker au to matisk, nå r den næ v nte etingelse er o p f yldt Fo reningens f o rmå l er def ineret i v edtæ gten Fo reningens medlemmer h æ f ter ikke f o r f o reningens f o r- p ligtelser o g er ikke f o rp ligtede til at etale ko ntingent eller f o retage andre ind etalinger til f o reningen I ø v rigt h env ises til f o reningens v edtæ gt, so m til enh v er tid u dlev eres til f o reningens medlemmer ef ter f o rlangende 1 0 Ankenæ v n og y d erl igere op l y sninger Fo r f o rsikringen gæ lder i ø v rigt dansk lo v giv ning o m f o rsikringsaf taler o g f o rsikringsv irkso mh ed Alm B rand er tilslu ttet Ankenæ v net f o r Fo rsikring K lageskema o g ankenæ v nets v edtæ gter kan rekv ireres h o s: Alm B rand - w w w alm randdk Ankenæ v net f o r Fo rsikring - w w w ankef o rsikringdk Anker H eegaards G ade 2, K ø enh av n V T elef o n: ( mellem kl o g ) Fo r ru gerrå det - w w w f o r ru gerraadetdk Fio lstræ de 1 7, K ø enh av n K T elef o n: Fo rsikringso p lysningen - w w w f o rsikringso p lysningendk Amaliegade 1 0, K ø enh av n K T elef o n: ( mellem kl o g ) v nte, h er- D er kan f å s yderligere o p lysninger h o s o v ennæ u nder p å disses h jemmesider

5 A fsnit 2 B y gningsforsikring S i d e Hv il ke ska d er og genst a nd e er d æ k- ket S e dæ kningsskemaet side R ed ning, ev a ring og op ry d ning I f o r indelse med en skade, der er dæ kket af f o rsikringen, etales rimelige u dgif ter til redning, ev aring o g o p rydning, h eru nder o mko stninger til f jernelse af ygningsrester, der if ø lge skadeo p gø relsen ikke kan genanv endes U d edring af skade samt f jernelse af eskadigede rester o g genstande må do g ikke f inde sted, f ø r Alm B rand h ar giv et samtykke h ertil 1 4 Fl y t t eom kost ninger, m erud gift er v ed fra fl y t ning og erst a t ning for m ist et l ej eind t æ gt I f o r indelse med en skade, der er dæ kket af f o rsikringen, etales - h v is ejendo mmen h elt eller delv is er u anv endelig so m f ø lge af skaden - tillige 1 41 rimelige u dgif ter til u d- o g indf lytning samt til o p magasinering so m f ø lge af, at ejendo mmen må f raf lyttes, do g h ø jst i 1 2 må neder, 1 42 andre rimelige meru dgif ter i anledning af ejendo mmens f raf lytning, do g h ø jst i 1 2 må neder, 1 43 do ku menteret ta af lejeindtæ gt i indtil 1 må ned ef ter skadens u d edring, do g h ø jst i 1 2 må neder I standsæ ttes eller ygges iil samme anv endelse, etales ku n erstatning f o r det tidsru m, der v ille medgå til at sæ tte det eskadigede i samme stand so m f ø r skaden S ikrede h ar p ligt til at sø rge f o r, at skaden u d edres h u r- tigst mu ligt V ed stø rre skade p å h v iler det sikrede h u rtigst mu ligt at ansø ge ygningsmyndigh ederne o m at må tte rep arere/ geno p f ø re p å samme sted o g til samme anv endelse S ky ldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indfly delse p å, etales det derv ed forø gede ta ikke S ikrede kan - i stedet f o r de f o rannæ v nte u dgif ter mv - v æ lge at f å dæ kket 1 44 rimelige f lytte- o g h andelso mko stninger i f o r indelse med salg af den skadede ejendo m, samt kø af tilsv a- rende ejendo m D f o %, f et er en ru dsæ tning, at ejendo mmen er eskadiget mindst 50 samt at den sæ lges, inden reta lering inder sted E rstatning ef ter 1 44 kan ikke o v erstige erstatning u dregnet ef ter reglerne i Hv orl ed es eregnes erst a t ningen 1 51 S k a d e n s o p g ø r e l s e o g e r s ta tn i n g e n s f a s ts æ t- te l s e S kaden o p gø res til det elø, so m ef ter p riserne p å skadedagen v il medgå til istandsæ ttelse eller geno p f ø relse af det eskadigede med samme yggemå de p å samme sted ( nyv æ rdi) S å f v æ o p å o f o v o u f ø o v % æ f o f h o remt rdif rringelsen gru nd af alder, ru g g rsø mt edligeh ldelse middel art r skaden erstiger 30 af nyv rdien, retages radrag erf r Fo r skader dæ kket u nder stikledningsf o rsikringen o g u dv idet rø rskadef o rsikring ( dæ kningsskemaets ko lo nne E o g G ), kan f radrag f o r v æ rdif o rringelse maksimalt u dgø re kr ( ) p r f o rsikrings egiv enh ed 1 V v æ p f o o o h ø p f o o h å æ o p å u ( æ o p f ø o 51 2 ed rdiansæ ttelsen kan der ikke enyttes riser r dyrere materialer g genstande end de eskadigede g jst riser r standard yggematerialer, der ikke er sp ec ialf remstillet, g yggemeto der, der er ndv rksmæ ssigt kendt g alment anv endt skadetidsp nktet dv s at en ldre, tu ngt ko nstru e- ret ygning erstattes med en ygning af samme stø rrelse rt med nu tidige yggematerialer g yggemeto der) B m eskadigelse af kosm etisk art sam t farv eforskelle ellem erstattede genstande og de resterende er ikke om fattet af forsikringen S kade so m f ø lge af lynnedslag mv o g ko rtslu tning p å el-drev ne/ el-f o r ru gende genstande erstattes med f ø lgende p ro c enter af nyv æ rdien: G e n s ta n d e n s a l d e r p r o c e n t I ndtil 4 å r % I ndtil 5 å r 80 % I ndtil 6 å r 60 % I ndtil 7 å r 40 % D ero v er 2 0 % U dgif ter til rep aratio n erstattes ef ter samme regler B liv er erstatningen h eref ter u nder kr, o rtf alder den U dgå et 1 U f o, f u u f o o v u f o 51 5 nder ru dsæ tning af at istandsæ ttelse eller yggeri til samme anv endelse inder sted den nø dig rsinkelse, regu leres erstatningen i erensstemmelse med dv iklingen i yggep riserne inden r en no rmal yggep erio de R egu leringen f o r p risstigninger kan sammen med den egentlige skadeerstatning ikke o v erstige de f aktiske yggeo mko stninger

6 æ A fsnit 2 B y gningsforsikring S i d e Fo r ygninger der h enligger f o rladt, f astsæ ttes erstatningen med f radrag f o r v æ rdif o rringelse p å gru nd af alder, ru g, f o rsø mt v edligeh o ldelse o g nedsat anv endeligh ed Fo r ygninger eller dele h eraf, so m f ø r skaden v ar estemt til nedriv ning/ u dskif tning, f astsæ ttes erstatningen til materialev æ rdien med f radrag af nedriv ningso mko stningerne Fo r to talskadede ygninger ( skade mindst 50 % ), so m p å skadetidsp u nktet er u d u dt til salg, kan erstatningen ikke o v erstige det eskadigedes h andelsv æ rdi p å skadetidsp u nktet S æ lges en eskadiget ejendo m med retten til erstatningen, kan erstatningen ikke o v erstige det e- skadigedes h andelsv æ rdi p å skadetidsp u nktet H ar den sikrede h elt eller delv ist mistet retten til erstatning v ed f remkaldelse af f o rsikrings egiv enh e- den med f o rsæ t eller v ed gro v u agtso mh ed, f o r e- h o ldes erstatningen de p å skadetidsp u nktet tinglyste rettigh edsh av ere, så f remt disse ikke p å anden må de kan liv e h o ldt skadeslø se af p antet eller af sikredes ø v rige f o rmu e E rstatningen kan do g ikke o v erstige det eskadigedes h andelsv æ rdi p å skadetidsp u nktet 1 52 E r s ta tn i n g e n s a n v e n d e l s e E rstatningen skal no rmalt anv endes til istandsæ t- telse eller geno p f ø relse af det eskadigede p å samme sted o g til samme anv endelse B enyttes illigere yggematerialer o g yggemeto - der, end der lev lagt til gru nd v ed skadens o p gø - relse, nedsæ ttes erstatningen tilsv arende 1 Ø p f ø p å f o f f o v æ o p å f o v h o o 522 nskes erstatningen ikke anv endt til istandsæ ttelse, geno relse eller til yggeri samme sted til samme anv endelse, retages radrag r rdif r- ringelse gru nd af alder, ru g, rsø mt edlige- ldelse g nedsat anv endeligh ed E rstatningen kan ikke o v erstige det eskadigedes h andelsv æ rdi p å skadedagen E t erstatnings elø kan ku n gø res til genstand f o r arrest eller u dlæ g sammen med ejendo mmen 1 53 E r s ta tn i n g e n s u d e ta l i n g E rstatningen f o rf alder til u d etaling, nå r der er f ø rt ev is f o r erstatningens anv endelse, det o f f entliges ev entu elle u ndersø gelse i anledning af skaden er af slu ttet, o g p o litirap p o rten er mo dtaget af Alm B rand de nø dv endige do ku menter f o r ev entu el u d etaling til f ri rå digh ed er Alm B rand i h æ nde V ed ansø gning o m u d etaling til f ri rå digh ed eller til ndret anv endelse ( se ), v il det i almindeligh ed v æ re p å kræ v et, at der indsendes ting o gsattest f o r den eskadigede ejendo m o g samtykkeerklæ ringer til det ansø gte f ra ejendo mmens p anth av ere E rstatningskrav et ortfalder i det om fang, der ikke inden 5 å r fra skadedagen er fø rt ev is for, at erstatningen er anv endt som her anfø rt 1 6 Erst a t ning for fø l geud gift er I f o r indelse med en skade, der er dæ etales endv idere 1 61 r e s tv æ r d i e r s ta tn i n g kket af f o rsikringen, 61 1 Fo rsikringen dæ kker rdien af anv endelige rester, so m nedriv es, nder ru dsæ tning af at ygningen ejendo mmens ygninger remgå r af - registret) er eskadiget mindst 50 R estv æ rdierstatningen f astsæ ttes ef ter de samme regler so m den egentlige skadeerstatning D en v æ rdi, resterne må tte h av e til anden anv endelse eller kan ind ringe v ed salg, f radrages i den f astsatte erstatning S kadeerstatningen anses so m anv endt f ø r restv æ rdierstatningen R estv ærdierstatning, som ikke anv endes til y ggeri til sam m e anv endelse, ortfalder Fo rsikringen dæ kker tillige o mko stninger til nedriv - ning o g f jernelse af anv endelige rester, nå r ygningen er eskadiget mindst 50 % Fjernelse af u eskadigede rester må ikke f inde sted, f ø r Alm B rand h ar giv et samtykke h ertil 1 62 l o v l i g g ø r e l s e s e r s ta tn i n g Fo rsikringen dæ kker de f o rø gede yggeo mko stninger - regnet ef ter p riserne p å skadedagen - der er f o r u ndet med at o p f ylde krav ( f eks edre iso - lering, do elte ru der, kraf tigere tagko nstru ktio n), so m ygningsmyndigh ederne i medf ø r af yggelo v giv ningens estemmelser stiller v ed istandsæ t- telse eller geno p f ø relse af den eskadigede ygning til samme anv endelse, af samme stø rrelse o g p å nø jagtigt samme sted E rstatningsp ligten er etinget af, at de f o rø gede yggeo mko stninger v edrø rer de ygningsdele, f o r h v ilke der ydes erstatning, samt at disp ensatio n f ra estemmelserne ikke h ar ku nnet o p nå s

7 A fsnit 2 B y gningsforsikring S i d e 7 F orsikringen dækker ikke forø gede y ggeom kostninger, nå r v ærdiforringelsen p å grund af alder, rug og forsø m t v edligeholdelse af den p å gældende y gning ov erstiger 3 0 % af ny v ærdien O m kostninger til gennem fø relse af krav, som er stillet, m en ikke gennem fø rt, eller krav, som kunne v ære stillet fø r skaden, er ikke om fattet af forsikringen L o v liggø relseserstatningen kan ikke o v erstige 1 0 % af ygningens nyv æ rdi p å skadedagen S kadeerstatningen o g restv æ rdierstatningen anses so m anv endt f ø r lo v liggø relseserstatningen L ov liggø relseserstatning, som ikke anv endes til istandsættelse eller genop fø relse, ortfalder

8 A fsnit 3 A nsv a rsforsikring S i d e 8 ( D enne risiko er ikke m edforsikret, hv is p olic en alene om - fatter y gningsrandforsikring) 1 7 Hv ornå r er m a n a nsv a rl ig E f ter dansk ret er man ju ridisk ansv arlig, nå r man v ed f ejl eller f o rsø mmelse er skyld i den skete skade D enne h o v edregel - skyldreglen - stå r ikke skrev et i no gen lo v, men er o p stå et gennem å rh u ndreders retsp raksis E r skadev o lderen u den skyld i skaden, kaldes skaden h æ ndelig, o g f o r h æ ndelig skade er man ikke ansv arlig D erf o r må skadelidte i en så dan situ atio n selv æ re ta et Ansv arsf o rsikringens f o rmå l er at etale f o r D em, h v is D e h ar p å draget D em et erstatningsansv ar, o g at f rih o lde D em, h v is der rejses et u erettiget erstatningskrav mo d D em Alm B rand træ f f er i ø v rigt estemmelse o m sagens e- h andling o v er f o r skadelidte D eres anerkendelse af erstatningsansv ar f o rp ligter ku n D em selv - ikke Alm B rand D e kan derf o r - v ed at anerkende et erstatningsansv ar - risikere selv at må tte etale en erstatning, so m ikke er dæ kket af f o rsikringen 1 8 Forsikringssum Fo rsikringen dæ indtil kker f o r h v er f o rsikrings egiv enh ed med kr f o r p erso nskade o g kr f o r skade p å ting ( h eru nder dyr) U do v er erstatning til skadelidte etales o mko stninger i f o r indelse med erstatningssagen samt ev entu elle renter af erstatnings elø et, selv o m f o rsikringssu mmen derv ed o v erskrides ikke er en f ø lge af, at sikrede med f o rsæ t eller v ed gro v u agtso mh ed h ar o v ertrå dt de til enh v er tid gæ ldende o f f entlige f o rskrif ter, 1 94 ansv ar for skade forv oldt af hunde, 95 ansv ar for skade ting, som sikrede eller de sam en ed sikrede oende fam iliem edlem er ej er, har til rug, lå n, lej e eller op ev aring, har til efordring, earej delse, ehandling eller har sat sig i esiddelse af, 1 96 ansv ar for skade forv oldt v ed eny ttelse af m kø retø j er otordrev ne Fo rsikringen dæ kker do g ansv ar f o r mo to rdrev ne h av e- redska er u nder 5 h k Ansv ar ef ter f æ rdselslo v en v ed ru g af disse mo to rdrev ne redska er dæ kkes med f æ rdselslo v ens su mmer 1 9 Hv il ket a nsv a r er d æ kket Fo rsikringen dæ kker det erstatningsansv ar, so m sikrede i f o rsikringstiden p å drager sig f o r skade p å p erso n eller ting i egenska af ejer eller ru ger af ejendo mmen o r ts e t f r a 1 91 ansv ar for skade i forindelse m ed en i eller p å ej endom m en drev en erhv erv sv irksom hed, 1 92 ansv ar, der udelukkende stø ttes p å aftaler, 1 93 ansv ar for forurening af eller gennem luft, j ord eller v and sam t derv ed forv oldt skade p å ting D o g dæ kkes så dant ansv ar, h v is skaden er o p stå et u v entet, u tilsigtet o g v ed et p lu dseligt u h eld, o g

9 A fsnit 4 R e t sh j æ l p sforsikring S i d e 9 ( D enne risiko er ikke m edforsikret, hv is p olic en alene om - fatter y gningsrandforsikring) lp sf o rsikring kan rekv ire- Fo rsikrings etingelser f o r retsh jæ res h o s Alm B rand S o m almindelig v ejledning kan o p lyses: Fo rsikringens f o rmå l er at dæ kke u dgif ter til sagso mko stninger v ed p riv ate retstv ister i f o r indelse med ejendo m- men F orsikringen dækker l a iv ister i forindelse m ed sikredes selv stændige v irksom hed eller ansættelsesforhold F orsikringen dækker heller iv ister m ed m y ndighederne i skatte- og afgiftssp ø rgsm å l, inkassosager m od sikrede og tv ister i forindelse m ed dø dsoehandling og arv m ed m ere D æ kningen er etinget af, at sikrede h ar sø gt istand h o s en adv o kat, der h ar p å taget sig sagen Adv o katen skal indgiv e skrif tlig anmeldelse til Alm B rand, så snart denne h ar p å taget sig sagen, o g inden yderligere skridt tages S ikrede skal sø ge o m f ri p ro c es, h v is de ø ko no miske etingelser h erf o r er til stede Få r sikrede af slag p å f ri p ro c es, dæ kker f o rsikringen ku n, h v is sæ rlige f o rh o ld er til stede S elska ets erstatningsp ligt er f o r en f o rsikrings egiv enh ed egræ nset til kr ( inkl mo ms) S elv risiko u dgø r de f ø rste 1 0 % af de samlede o mko stninger, do g mindst kr

10 a Husforsikring D æ k ningssk em Forsikringen d æ kker d en d irekt e ska d e v ed S i d e 1 0 A By gnings ra nd forsikring Bra nd m v D æ I kke d æ S d v d s v å d ) S d v o s S d v u d s s o d f f o m æ s s a æ g m o a S d v g a f f o m æ s s o g o l l m o a S d v s a f l u f a j l d d T a v m s a f f o g u m v ka e ed il e (ra nd ka e ed eks pl io n ka e ed pl el ig til ning ra rs krif ts ig t ind rettet nl til ru pv rm ning ka e ed tø rko ning rs krif ts ig t ind retted e ps til ed e ked er til ru pv rm ning ka e ed ned ty rtning tf rtø el er el e erf ra ed o rtko t rs ikred e ens ta nd e nd er ra nd Forsikringen d æ kker ikke Skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en fø lge af ildsvå de ( rand) Forsikred e genst a nd e 1 E j end o m m ens y g ning er, h eru nd er c a rpo rte, d riv h u s e, u d h u s e o g l ig nend e s a m t m u red e h eg n o g pl a nkev æ rker 2 S æ d v a nl ig t y g ning s til eh ø r o g f a s te ins ta l l a tio ner, f eks v a rm ea nl æ g, el ektris ke ins ta l l a tio ner, h å rd e h v id ev a rer, f l a g - s tæ ng er o g a ntenner G ulv elæ gning, herunder tæ pper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan etragtes som fæ rdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 G l a s o g s pej l e, d er er y g ning s es ta nd d el e, s a m t w c -ku m m er, id ets, h å nd v a s ke o g a d eka r 4 N ed s tø te s v ø m m ea s s iner s a m t a s s iner, d er er s pec iel t ko ns tru eret til ned g ra v ning A ndre assiner er ikke omfattet af forsikringen 5 H a v ea nl æ g, h a v es ku l ptu rer m v o g l ev end e h eg n E rs ta tning f o r træ er, u s ke o g a nd re pl a nter eta l es a l ene m ed o m ko s t- ning erne til ny pl a ntning a f ikke o v er 4 å r g a m l e v æ ks ter 6 D e på y g g epl a d s en v æ rend e m a teria l er, d er er es tem t til ind f ø j el s e i y g ning u nd er o pf ø rel s e B y g ning en etra g tes s o m f æ rd ig o pf ø rt, nå r d er er f o reta g et f æ rd ig m el d ing 7 F a s t y g ning s til eh ø r til erh v erv s m æ s s ig a nv end el s e, f eks el - m o to rer, g l a s o g s a nitet i erh v erv s l o ka l er s a m t l y s rekl a m er E rs ta tning s pl ig ten er eting et a f, a t is ta nd s æ ttel s e f ind er s ted H ø j s t 5 % a f y g ning ens ny v æ rd i på s ka d ed a g en

11 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 1 D æ I kke d æ B By gnings ra nd forsikring L y nned sl a g m v og kort sl ut ning S ka d e v ed l y nned s l a g S ka d e v ed o v ers pæ nd ing S ka d e v ed ind u ktio n S ka d e v ed s pæ nd ing s u d s v ing S ka d e v ed s ta tis k el ektric itet S ka d e v ed ko rts l u tning S e d e s æ rl ig e reg l er f o r ers ta tning s ereg ning f o r el -d rev ne/ el - f o rru g end e g ens ta nd e, pkt C Hus- og grund ej erforsikring ( a nd en y gnings eska d igel se) P l ud sel ig h æ nd el se H æ nd el s e, h v o r s å v el s ka d en s o m d ens å rs a g v irker på et tid s - pu nkt o g ikke o v er et tid s ru m S ka d e s o m f ø l g e a f s to rm, h æ rv æ rk el l er på kø rs el er eks em pl er h erpå, m en o g s å v o l d s o m t s ky - el l er tø ru d etra g tes s o m pl u d s e- l ig h æ nd el s e Skade, som sky ldes forsø mt vedligeholdelse samt slid, rust og tæ ring, virker over et tidsrum og er derfor ikke omfattet af forsikringen ø - Skade, som omfattes af garanti - Skade, som omfattes af servic e- eller vedligeholdelsesa onnement - Skade som fø lge af fej lkonstruktion, fa rikationsfej l, fej lmontering, over elastning eller mekanisk delæ ggelse - Skade som fø lge af alder, rug, tæ ring eller mangelfuld vedligeholdelse A B ( y y ø å y T y y y P å - Skade, som omfattes af garanti - Skade omfattet af eller undtaget fra og gnings randforsikring) - Skade som fø lge af ggefej l, herunder fej lkonstruktion, fa rikationsfej l eller fej lmontering - Skade som fø lge af oversvø mmelse fra hav, fj ord, sø eller vandlø samt opstigning af grundvand - Skade som fø lge af ned r, der træ nger gennem utæ theder og ninger, som ikke er en umiddel ar fø lge af en af forsikringen omfattet skade på gning - veri eller hæ rvæ rk på gning under opfø relse eller om g- ning, medmindre ej endommen er e oet - regnelig skade, herunder dagligdagens almindelige hæ ndelser, så som ridser, skrammer, tilsmudsning eller lignende I y veri eller hæ rvæ rk på genstande der ikke er an ragt på deres livende plads I kke glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse I kke punktering af eller utæ thed i sammensæ tningen af termoruder K u n g ens ta nd e d er er a nra g t på d eres l iv end e pl a d s E s a f, a s æ s f s K u f o s m f ø l g a f a f f o o m f a s d g E s a f, a s æ s f s rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted n i rind el e ed erne en rs ikring en ttet ka e på y ning rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted I y veri eller hæ rvæ rk H ø j s t 5 % a f y g ning ens ny v æ rd i på s ka d ed a g en

12 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 2 D æ I kke d æ Forsikringen d æ kker d en d irekt e ska d e v ed D Hus- og grund ej erforsikring ( a nd en y gnings eska d igel se) U d st rø m ning a f v æ sker, frost sp ræ ngning sa m t snet ry k S d s o m f ø l g a f f æ l d u d s m m v æ s ( f o m m f a s l l a ( ka e e til ig t trø end e ke ikke udsivning eller dry p) ra ej end ens te ins ta tio ner ikke nedlø srø r og tagrender) S ka d e v ed f ro s ts præ ng ning a f rø ra nl æ g o g d erv ed f o rv o l d t v a nd - s ka d e, nå r s ka d en s ky l d es til f æ l d ig s v ig tend e v a rm ef o rs y ning til / i til s træ kkel ig t o pv a rm ed e ru m / y g ning er S ka d e s o m f ø l g e a f s netry k Forsikringen d æ kker ikke - Skade som omfattes af garanti - Skade som fø lge af y ggefej l, herunder fej lkonstruktion, fa rikationsfej l eller fej lmontering - U dgifter til optø ning Forsikred e genst a nd e 1 E j end o m m ens y g ning er, h eru nd er c a rpo rte, d riv h u s e, u d h u s e o g l ig nend e s a m t m u red e h eg n o g pl a nkev æ rker 2 S æ d v a nl ig t y g ning s til eh ø r o g f a s te ins ta l l a tio ner, f eks v a rm ea nl æ g, el ektris ke ins ta l l a tio ner, h å rd e h v id ev a rer, f l a g - s tæ ng er o g a ntenner G ulv elæ gning, herunder tæ pper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan etragtes som fæ rdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 G l a s o g s pej l e, d er er y g ning s es ta nd d el e, s a m t w c -ku m m er, id ets, h å nd v a s ke o g a d eka r 4 N ed s tø te s v ø m m ea s s iner s a m t a s s iner, d er er s pec iel t ko ns tru eret til ned g ra v ning A ndre assiner er ikke omfattet af forsikringen 5 H a v ea nl æ g, h a v es ku l ptu rer m v o g l ev end e h eg n E rs ta tning f o r træ er, u s ke o g a nd re pl a nter eta l es a l ene m ed o m ko s t- ning erne til ny pl a ntning a f ikke o v er 4 å r g a m l e v æ ks ter 6 D e på y g g epl a d s en v æ rend e m a teria l er, d er er es tem t til ind f ø j el s e i y g ning u nd er o pf ø rel s e B y g ning en etra g tes s o m f æ rd ig o pf ø rt, nå r d er er f o reta g et f æ rd ig m el d ing 7 F a s t y g ning s til eh ø r til erh v erv s m æ s s ig a nv end el s e, f eks el - m o to rer, g l a s o g s a nitet i erh v erv s l o ka l er s a m t l y s rekl a m er I kke skade på selve installationen, nå r å rsagen er slid, rust eller tæ ring I kke glas eller erstatningsmaterialer herfor i drivhuse K u f o s m f ø l g a f a f f o o m f a s d g E s a f, a s æ s f s n i rind el e ed erne en rs ikring en ttet ka e på y ning rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted

13 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 3 D æ I kke d æ E S t ikl ed ningsforsikring U t æ t h ed i st ikl ed ninger m v I nsekt - og sv a m I nsekt - og sv a m F p eska d eforsikring p ea ngre U tæ th ed i d e i j o rd en l ig g end e rø r til v a nd -, v a rm e-, g a s -, o l ie- o g a f l ø s ins ta l l a tio n o g s ka d e s o m f ø l g e h era f E nd v id ere s ka d e på d e i j o rd en l ig g end e el - o g tv -ka l er L ig g er s tikl ed ning er u d enf o r f o rs ikring s s ted ets g ru nd, er d e o m f a t- tet til h o v ed l ed ning I f o rind el s e m ed en d æ kning s erettig et s ka d e d æ kkes til l ig e nø d v end ig e u d g if ter til o ps po ring a f u tæ th ed en s a m t o m ko s tning er til u d ed ring o g is ta nd s æ ttel s e y m m f o o m f a d, o g s v a m d o ) F y j - Skade, som omfattes af garanti - Skade på eller fra rø r og el-ka ler, som ligger i eller under ej endommens gninger regnet fra udvendig side af fundamentet - Skade på eller fra dræ nrø r eller rø nde - Svampeskade, ed ind re rs ikring en tter enne ris iko (F ins ekt- pes ka ef rs ikring - oranstaltninger til fore ggelse af utæ thed i de i orden liggende rø r eller el- og tv-ka ler B y g ning s s ka d er, s o m er f o rå rs a g et a f træ ned ry d end e s v a m pe, nå r a ng reet er ko ns ta teret o g a nm el d t i f o rs ikring s tid en o g ind til 3 m å ned er ef ter f o rs ikring ens o ph ø r, m ed m ind re d er er teg net f o rs ikring i et a nd et s el s ka T ræ er et o rg a nis k m a teria l e; d et v il d erf o r na tu rl ig t l iv e ned - ru d t i l ø et a f en v is tid, h v is d et u d s æ ttes f o r f u g t N å r træ a nv end es til el l er ind g å r i y g ning s ko ns tru ktio ner, s ka l d et d erf o r es ky ttes m o d d enne na tu rl ig e ned ry d ning D et er m u l ig t a t g iv e træ et en l a ng l ev etid, h v is ko ns tru ktio nerne er h ens ig ts m æ s s ig e, o g d e f o rts a t v ed l ig eh o l d es D ette er en g ru nd - l æ g g end e eting el s e f o r, a t en s ka d e ka n ers ta ttes F o rs ikring en d æ kker s v a m pe- o g rå d s ka d er, s o m s ky l d es, a t d er u til s ig tet er ko m m et f u g t til træ et, s a m t a t d en a ng rene y g ning s - d el v is er teg n på v æ s entl ig h u rtig ere ned ry d ning end u nd er no r- m a l e o m s tæ nd ig h ed er F o rs ikring en d æ kker s ka d e s o m f ø l g e a f a ng re a f træ ø d el æ g g end e ins ekter R å j æ å - Skade, som omfattes af garanti - Skade som fø lge af fej l, som forsikringstageren har eller urde have kendska til, feks fej l i materialer, konstruktion eller udfø relse, eller indgre i enkelte funktioner, feks lukning af ventilationså ninger - Skade, som sky ldes mangelfuld eller forkert vedligeholdelse - dskade på udvendige vinduer, dø re, eklæ dninger og fac a- departier samt udestuer, vinterhaver o lign - Svampe- og rå dskade på stern eklæ dninger, vindskeder og de tilhø rende dæ klister - Svampe- og rå dskade på uafdæ kkede spæ r-, lke- og remender - Svampe- og rå dskade på ne træ konstruktioner, som er udsat for vej r og vind, feks udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, alkoner, solafskæ rmninger, pergolaer eller plankevæ rker - Svampe- og rå dskade på træ fundamenter og træ pilotering og skader, som stammer herfra - Svampe- og rå dskader på kæ lder eklæ dninger, dvs træ gulve, indfatninger, væ g eklæ dninger og fodpaneler i kæ ldre - Skader af kosmetisk art, dvs skader, som kun er gå et ud over træ væ rkets udseende, feks misfarvning på grund af lå splint, dæ kkes ikke af forsikringen V ed a ng re a f træ ø d el æ g g end e ins ekter f o reta g es u d s kif tning el l er a f s tiv ning a f d et a ng rene træ, s å f rem t d et er på kræ v et a f h ens y n til d ettes æ reev ne V ed a ng re a f h u s u kke f o reta g es l ig el ed es ekæ m pel s e a f d is s e E s a f, a s æ s f s K u f o s m f ø l g a f a f f o o m f a s d E s a f, a s æ s f s rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted n i rind el e ed erne en rs ikring en ttet ka - e rs ta tning pl ig ten er eting et t is ta nd ttel e ind er ted

14 A fsnit 5 D æ kningsske m a S i d e 1 4 D æ I kke d æ Forsikringen d æ v ed kker d en d irekt e ska d e G U d v id et rø rska d eforsikring U t æ t h ed i skj ul t e rø r U tæ th ed i s kj u l te rø r o g s ka d e s o m f ø l g e h era f, s a m t s ka d e på s kj u l te el -v a rm eka l er s o m f ind es i o g u nd er ej end o m m ens y g - ning er, dog ikke i drivhuse V ed s kj u l te rø r o g el -v a rm eka l er f o rs tå s s å d a nne, d er er ind s tø t el l er s kj u l t u nd er g u l v, i ka na l er el l er kry ekæ l d re, i v æ g g e, s ku nkru m el l er l ig nend e, men ikke kedler, eholdere, tanke eller rø rene i disse E nd v id ere d e i j o rd en l ig g end e rø r til v a nd -, v a rm e-, g a s -, o l ie- o g a f l ø s ins ta l l a tio n s a m t el - o g tv -ka l er D is s e i j o rd en l ig g end e rø r o g ka l er er u d enf o r f o rs ikring s s ted ets g ru nd o m f a ttet til h o v ed l ed - ning I f o rind el s e m ed en d æ kning s erettig et s ka d e d æ kkes til l ig e nø d v end ig e u d g if ter til o ps po ring a f u tæ th ed en s a m t o m ko s tning er til u d ed ring o g is ta nd s æ ttel s e Forsikringen d æ kker ikke - Skade som omfattes af garanti - Svampeskade, m ed m ind re f o rs ikring en o m f a tter d enne ris iko (F, I ns ekt o g s v a m pes ka d ef o rs ikring ) - F oranstaltninger til fore y ggelse af utæ theder i skj ulte rø r - Skade på eller fra dræ nrø r eller rø nde - Skade på eller fra ka ler i drivhuse Forsikred e genst a nd e 1 E j end o m m ens y g ning er, h eru nd er c a rpo rte, d riv h u s e, u d h u s e o g l ig nend e s a m t m u red e h eg n o g pl a nkev æ rker 2 S æ d v a nl ig t y g ning s til eh ø r o g f a s te ins ta l l a tio ner, f eks v a rm ea nl æ g, el ektris ke ins ta l l a tio ner, h å rd e h v id ev a rer, f l a g - s tæ ng er o g a ntenner G ulv elæ gning, herunder tæ pper, der enten ikke er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der kan etragtes som fæ rdigt gulv, er ikke omfattet af forsikringen 3 G l a s o g s pej l e, d er er y g ning s es ta nd d el e, s a m t w c -ku m m er, id ets, h å nd v a s ke o g a d eka r 4 N ed s tø te s v ø m m ea s s iner s a m t a s s iner, d er er s pec iel t ko ns tru eret til ned g ra v ning A ndre assiner er ikke omfattet af forsikringen 5 H a v ea nl æ g, h a v es ku l ptu rer m v o g l ev end e h eg n E rs ta tning f o r træ er, u s ke o g a nd re pl a nter eta l es a l ene m ed o m ko s t- ning erne til ny pl a ntning a f ikke o v er 4 å r g a m l e v æ ks ter 6 D e på y g g epl a d s en v æ rend e m a teria l er, d er er es tem t til ind f ø j el s e i y g ning u nd er o pf ø rel s e B y g ning en etra g tes s o m f æ rd ig o pf ø rt, nå r d er er f o reta g et f æ rd ig m el d ing 7 F a s t y g ning s til eh ø r til erh v erv s m æ s s ig a nv end el s e, f eks el - m o to rer, g l a s o g s a nitet i erh v erv s l o ka l er s a m t l y s rekl a m er E rs ta tning s pl ig ten er eting et a f, a t is ta nd s æ ttel s e f ind er s ted

15 M Husforsikring F o r tr y d else S i d e 1 5 Fort ry d el sesret Fort ry d el sesfrist en E f ter Fo rsikringsaf talelo v ens 34i, kan en indgå et f o rsikringsaf tale f o rtrydes Fo rtrydelsesf risten er 1 4 dage v ed af taler o m liv sf o rsikring o g indiv idu el p ensio nso rdning do g 30 dage Fristen regnes so m u dgangsp u nkt f ra den dag, h v o r f o rsikringstageren h ar f å et meddelelse o m, at af talen er indgå et Fo rtrydelsesf risten lø er do g tidligst f ra det tidsp u nkt, h v o r f o rsikringstageren p å skrif t ( f eks p å p ap ir eller so m ) h ar f å et næ rv æ rende o p lysning o m f o rtrydelsesretten H v is man f eks h ar f å et u nderretning o m af talens indgå else mandag den 1 o g o gså h ar f å et o p lysning o m f o rtrydelsesretten, er f risten til o g med mandag den 1 5 H v is o p lysningerne f ø rst er giv et senere, f eks o nsdag den 3, er f o rtrydelsesf risten o nsdag den 1 7 V ed af tale o m liv sf o rsikring o g indiv idu el p ensio nso rdning, h v o r f o rtrydelsesf risten er 30 dage, o g der f eks er giv et u nderretning o m af talens indgå else mandag den 1, o g der o gså er giv et o p lysning o m f o rtrydelsesretten, er f risten til o g med o nsdag den 31 H v is f risten u dlø er p å en h elligdag, lø rdag, sø ndag, gru ndlo v sdag, ju leaf tensdag eller nytå rsaf tensdag, kan man v ente til ef terf ø lgende h v erdag Hv ord a n fort ry d er m a n? I nden f o rtrydelsesf ristens u dlø skal f o rsikringstageren skrif tligt p r rev eller elektro nisk p o st - u nderrette f o rsikringsselska et o m, at man h ar f o rtru dt af talen M eddelelsen skal sendes inden f ristens u dlø H v is man v il sikre sig ev is f o r, at f o rtrydelsen er sket rettidigt, kan rev et sendes an ef alet o g p o stkv itteringen o p ev ares M eddelelse o m f o rtrydelse af f o rsikringsaf talen skal giv es til Alm B rand F ort ry d e l se s l a nke t Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Husforsikringen A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D er h env ises til p olic enummer P o l i c e n u m m e r F orsikringstager N a v n A d r e s s e P o s t n r B y U nderskrift D a t o / å r U n d e r s kr i f t D enne l a nket ind s end es til A l m B ra nd, M id term o l en 7, K ø enh a v n Ø

16 A l m B r a n d

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n A l m. B r a n d I n v e s t F o r e n k l e t f æ l l e s p r o s p e k t p r. 1. j a n u a r 2 0 0 7 f o r a f d e l i n g e r n e S t o c k P i c k i n g

Læs mere

Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring N r 6 0 0 1 I nd h old sfort egnelse S id e 3 1 F æ llesb est emmelser 1 H v em er dæ kket? 4 2 H v o r dæ kker fo rsikringen? 4 3 R isiko fo randring 4

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r 5 0 4 1 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

u nder jor den med køb enha v n s ener gi

u nder jor den med køb enha v n s ener gi u nder jor den med køb enha v n s ener gi v ipa sse r b y ens afløb www.ke.dk el g a s v a nd v a r me a fløb h v a der en st ikledning? H vor gå r græ nsen mellem den offentlige og priva te del a f kloa

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 19-1 1-2014 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt T i l s y n e t Struer Dagblad har den 26. marts 2014 meddelt Struer Kommune, at kommunens afgørelse af

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret TERP SPEJDERCENTER Terpinfo 2002 - Stort og små t om centret Kæ re læ ser! Denne vejledning er blevet til udfra et ø nske om at såvel kendinge som nye på stedet kan få en mæ ngde praktiske og mindre praktiske

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet U ddannelsesniveauet for danske unge bliver ved med at falde. Fæ rre og fæ rre får en ungdomsuddannelse, og den manglende indfrielse

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Unge uden ungdom suddannelse lever på offentlig forsørgelse 25-årige uden ungdomsuddannelse lever i langt højere grad af offentlige overførsler i voksenlivet, end de unge der som 25-årige har gennemført

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2 Infofolder ,QIRIROGHUHQ Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom. $GUHVVH

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964 ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 1964 Første afsnit: Æ gteskabs indgåelse. INDHOLD 1. Fam ilierettens om råde. Æ gteskab, slægtskab og svogerskab 5-8 2. Forlovelse... 9-14 3.

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv. 9000 Aalborg 7. j u l i 2 0 1 1 T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Slutrapport Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnum m er:1-30-76-6-09 R egion: R egion Midtjylland(R M) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 30. august 2013 Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider I disse år er beskæftigelsen

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Dokid 184237 Det konsoliderede årsregnskab for fællesfonden for 2003 er udarbejdet på baggrund af de af stiftsøvrighederne udarbejdede, men endnu ikke reviderede

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K O N T R A K T m ellem CVR- nr.... ( i det følgende k aldet k unden) og CVR- nr.... ( i det følgende k aldet lev er andør en) om lev er ing og v

Læs mere

Kultur og religion i palliationen

Kultur og religion i palliationen Kultur og religion i palliationen Lommebog udarbejdet af medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben: Irene Hou Dziemieszka Johansen Natasja Holk Lønborg Bramsen Anni Mundbjerg Jette Elkær Januar

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Arbejderbevæ gelsen er international. Den

Arbejderbevæ gelsen er international. Den 41 FAGLIG INTERNA- TIONALISME FØR ANDEN VERDENS- KRIG Første del: Organisering af arbejdernes internationale solidaritet Af Knud Knudsen For mange socialister stod den internationale arbejderbevægelses

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB 2UGHQVUHJOHPHQW ) OOHVOHYHUHJOHU En boligafdeling udgør et lille samfund

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten ,QYHVWHULQJ %HJUHEHU Kalkulationsrente: Virksomhedens subjektive tidspræferencerate. Typisk er dette alternativrenten, fx kassekreditrenten. Det er den rente virksomheden PLQGVW skal have i afkast ved

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere