FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen"

Transkript

1 Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead, Nikolaj Bolsing Bak FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen LO: Jes Hansen, Lone Kikkert, Gunhild Krogager Carlsson, Palle Reipurth Carstensen, Vivi Jytte Henningsen Arbejdsmiljørepræsentanter: Dorethe Bay Christiansen, Margit Siig Mortensen, Richard Faarup Sekretariat: Karin Winther Afbud: Morten Koch Formøde for medarbejderrepræsentanter den 2. april 2014, kl , Mødelokale 8/9, Regionshuset. Dagsorden side 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering om regnskab 2013 og budget Opsamling på udeståender fra arbejdsmiljødrøftelsen Vejledning for ansøgning af arbejdsmiljøpuljen Region Sjællands arbejdsmiljøpris Orientering om ændring af praksis for betalt frihed for en række overenskomstgrupper Organisering af projekt Universitetssygehuse Køge (USK) Vejledning for brug af Cisco Jabber To nye midlertidige lokal-med for Billeddiagnostisk Afdeling og Patologiafdelingen ved Roskilde Køge sygehuse Region Sjællands Feriefond valg af ledelsesrepræsentant til fondsbestyrelsen Orientering om underudvalgets arbejde (Personalepolitisk underudvalg) Gensidig orientering Eventuelt Bilag: Punkt 4 - bilag 1: Status for arbejdsmiljøpuljen 2014 Punkt 4 - bilag 2: Vejledning til ansøgning af Arbejdsmiljøpuljen 2015 Punkt 9 - bilag 3: Vejledning for brug af Cisco Jabber Punkt 10 - bilag 4: Notat om 2 nye Lokal-MED ved Roskilde Køge sygehuse Punkt 12 - bilag 5: Referat fra møde i Personalepolitisk Underudvalg den 11. marts 2014 Punkt 13 - bilag 6: Notat om status fra Serviceassistentprojektet Punkt 13 - bilag 7: Status for Region Sjællands nye Økonomi-, Indkøbs- og Lagersystem, NASA Punkt 13 - bilag 8: Status på projekt Mening og Sundhed Dagsorden side 2

3 Sag nr.: 1 Journalnummer: Godkendelse af dagsorden Dagsorden side 3

4 Sag nr.: 2 Journalnummer: Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra møde i MED-Hovedudvalget den 29. januar Godkendelse af referat fra møde mellem medlemmer af Forretningsudvalget og medlemmer af MED-Hovedudvalget den 24. februar MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 4

5 Sag nr.: 3 Journalnummer: Orientering om regnskab 2013 og budget 2014 Resume Sagsfremstilling Der gives en orientering om forventet regnskab 2013 og budget 2014 på mødet. Indstilling At Ledelsen orienterer om forventet regnskab 2013 og budget 2014 MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 5

6 Sag nr.: 4 Journalnummer: Opsamling på udeståender fra arbejdsmiljødrøftelsen Resume På MED-Hovedudvalgets møde den 29. januar 2014 gennemførte MED- Hovedudvalget sin årlige arbejdsmiljødrøftelse vedr. regionens samlede arbejdsmiljøindsats i 2013 og Efterfølgende er udeståender drøftet i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts Denne sagsfremstilling følger op på udeståender/med-hovedudvalgets bemærkninger fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Sagsfremstilling Efter MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse på mødet den 29. januar 2014 var der følgende udeståender/bemærkninger til opfølgning: 1. For det tidligere indsatsområde forebyggelse af arbejdsulykker fremgik det af sagsfremstillingen, at arbejdsmiljønetværket på et kommende møde vil overveje, om udviklingen i antallet af arbejdsulykker og påbud bør give anledning til yderligere indsatser til forebyggelse af arbejdsulykker, og at tilbagemelding om resultatet af arbejdsmiljønetværkets drøftelser vil ske til MED-Hovedudvalget. 2. I forbindelse med drøftelsen af nye indsatsområder - Planlægning af arbejdspladser og Social kapital kom MED-Hovedudvalget med konkret forslag til aktiviteter under indsatsområdet Planlægning af nye arbejdspladser. Der blev foreslået udarbejdet en vejledning i regelsæt og opgaver for medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter, der indgår i byggeprojekter. Det blev endvidere påpeget, at det vil være gavnligt, at arbejdsmiljørepræsentanter, der indgår i byggeprojekter får en introduktion til arbejdet. 3. I mødet blev der endvidere peget på, at det er nødvendigt med en stillingtagen til, om arbejdsmiljøpuljen kan støtte konkrete individuelle projekter til forbedring af den sociale kapital i enhederne, sideløbende med at generelle tværgående indsatser udviklet i regi af Projekt Mening og Sundhed tilbydes. Dagsorden side 6

7 4. Under arbejdsmiljødrøftelsen foreslog medarbejdersiden ansættelse af trivselskonsulenter, der kan varetage opgaver i forhold til fysisk indretning, mental trivsel, forebyggelse af arbejdsulykker mv. 5. Under arbejdsmiljødrøftelsen blev der foreslået indsats i forhold til kemisk påvirkning. Ad 1) Status på arbejdsmiljønetværkets drøftelse af tidligere indsatsområde Forebyggelse af arbejdsulykker : Arbejdsmiljønetværket har drøftet status på antallet af arbejdsulykker ved afslutningen af arbejdet med indsatsområderne. I den forbindelse har arbejdsmiljønetværket drøftet, om data for antallet af arbejdsulykker bør give anledning til yderligere aktiviteter. Arbejdsmiljønetværket vurderer, at der er - og fortsat skal være - stort fokus på at nedbringe antallet af ulykker i de respektive enheder. Men nedbringelsen af arbejdsulykker bør primært ske via konkrete enhedsspecifikke indsatser i enheder med mange arbejdsulykker og ikke via yderligere fælles indsatser for nedbringelse af antallet af arbejdsulykker, ud over de fællesaktiviteter, det allerede er besluttet at gennemføre. Det er således ikke arbejdsmiljønetværkets vurdering at der samlet set er behov for at videreføre det fælles indsatsområde Forebyggelse af arbejdsulykker. Der vil være fokus på at få implementeret analyseværktøjet Gennemførelse af ulykkesanalyser, der kan skabe læring i forhold til arbejdsulykker. Det er ikke arbejdsmiljønetværkets indtryk at der fortsat er underrapportering, da der har været meget fokus på at få anmeldt ulykkerne. Arbejdsmiljønetværket vil i de kommende måneder drøfte, hvordan det øgede kendskab til ulykkernes årsager (analyser) kan anvendes strategisk, for eksempel gennem systematisk opfølgninger i MED udvalgene kvartalsvist eller halvårligt. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Det blev drøftet, at det fortsat er vigtigt at holde fokus på forebyggelsen af arbejdsulykker. I første omgang bliver arbejdsmiljønetværket bedt om at rapportere til Personalepolitisk underudvalg om, hvad implementeringen af analyseværktøjet Gennemførelse af ulykkesanalyser bringer af viden om ulykkernes årsager, som evt. kan anvendes til yderligere indsatser i forhold til at få antallet af ulykker reduceret. Dagsorden side 7

8 Ad 2) Status på det kommende arbejde i forbindelse med de nye indsatsområder Planlægning af nye arbejdspladser og Social kapital : Efter MED-Hovedudvalgets udpegning af nye indsatsområder på mødet den 29. januar 2014 er Koncern HR gået i gang med at planlægge og iværksætte supplerende uddannelse og andre aktiviteter, der understøtter virksomhedsområder og tværgående centre i arbejdet med de to indsatsområder. På nuværende tidspunkt er der kontakt til KU BYG om samarbejde om blandt andet supplerende uddannelse, vejledninger, informationsmaterialer og vidensformidling til arbejdsmiljøgrupperne om byggeprocesser, roller og overblik over faserne i byggerier. Øvrige tiltag sker i koordinering med de enkelte områder og enheder på baggrund af beslutninger om konkret udmøntning. Der er allerede mange aktiviteter i gang i forhold til indsatsområdet Social kapital - både lokalt og i regi af projekt Mening og Sundhed. De tværgående indsatser der i den kommende tid skal planlægges og iværksættes under indsatsområdet Social kapital, skal i høj grad understøtte, de indsatser, der ellers er i gang, og de skal tænkes sammen med de øvrige aktiviteter, således at de er et supplement og ikke gentagelser. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Det blev anført, at indsatsen i forhold til planlægning af arbejdspladser også er relevant for medarbejderrepræsentanter. Desuden bør indsatsen også angå ombygning. Ad 3) Muligheden for at arbejdsmiljøpuljen kan støtte konkrete individuelle projekter til forbedring af den sociale kapital i enhederne sideløbende med udrulning af projekt Mening og Sundhed Det foreslås, at MED-Hovedudvalget på sit møde den 2. april 2014 godkender, at det er muligt for enhederne at ansøge om midler fra arbejdsmiljøpuljen til projekter under indsatsområdet social kapital selvom projekt Mening og Sundhed arbejder med samme begreb. Projekt Mening og Sundhed finansierer ikke målrettet konsulentbistand på den enkelte arbejdsplads. Mening og Sundhed italesætter derimod emnet og skaber overblik, hvilket typisk sker via en temadag, Med midler fra arbejdsmiljøpuljen vil enhederne kunne gennemføre projekter under indsatsområdet Social kapital, der er mere dyberegående og enhedsbaseret og rettet mod en udfordring på det lidt længere sigt. I vurdering af ansøgningerne vil arbejdsgruppen i hvert tilfælde vurdere og rådføre sig med projekt Mening og Sundhed, således at der ikke sker dobbeltbevilling. Projekt Mening og Sundhed løber pt. til den 30. april 2015, hvilket giver mulighed for at enhederne kan ansøge om midler til projekter, der afdækker indsatsområdet social kapital resten af året. Dagsorden side 8

9 Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Personalepolitisk underudvalg tilsluttede sig, at det skal være muligt for enhederne at ansøge om midler fra arbejdsmiljøpuljen til enhedsspecifikke indsatser om social kapital, der ikke er dækket af projekt Mening og Sundhed som foreslået i sagsfremstillingen. Ad 4) Forslag om ansættelse af trivselskonsulenter, der kan varetage opgaver ifht. fysisk indretning, mental trivsel, forebyggelse af arbejdsulykker mv. Under arbejdsmiljødrøftelsen foreslog medarbejdersiden ansættelse af trivselskonsulenter, der kan varetage opgaver i forhold til fysisk indretning, mental trivsel, forebyggelse af arbejdsulykker mv. Koncern HR ønsker, at Personalepolitisk underudvalg forholder sig til forslaget, dels generelt og dels med henblik på yderligere konkretisering. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Ledelsen redegjorde for de roller, der i øjeblikket varetager opgaver i forhold til fysisk indretning, mental trivsel og forebyggelse af arbejdsulykker: Der er valgt og uddannet arbejdsmiljørepræsentanter Der gennemføres aktiviteter, der understøtter samarbejdet i triaden (ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter) I regi af Mening og Sundhed uddannes der nærværsambassadører, der sætter fokus på nærværsaktiviteter på arbejdspladserne. Det blev drøftet, at ovennævnte er dækkende for den rolle, der i forslaget var tiltænkt en trivselskonsulent. Ad 5) Forslag om indsats i forhold til kemisk påvirkning. Der arbejdes løbende med forskellige temaer under kemisk arbejdsmiljø og kemiske påvirkninger i enhederne. I øjeblikket er der initiativer/indsatser i gang på følgende områder: Henstandsdesinfektion/hvilke beholdere, der anvendes til at opbevare kemikalier i. Sikkerhedslederne vil udarbejde en instruks og vil gerne kunne anbefale/påvirke valg af materialer i fremtidige udbudsrunder, så der kan sikres en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig arbejdsgang. Cytostatica/den sikkerheds- og sundhedsforsvarlige sikkerhed for medarbejderne i forbindelse med arbejde med og påvirkning fra cytostatica - f.eks. ved håndtering af vasketøj inden for fem dage efter medicinering. Dagsorden side 9

10 Kemisk påvirkning ved afdampning af sprit i forbindelse med afspritning/desinfektion af arbejdsområder. Der gennemføres APV i 1. kvartal 2014 i alle enheder. I sammenhæng med APV vil det enkelte MED-Udvalg drøfte udfordringer i forhold til kemisk påvirkning, såfremt der er udfordringer i forhold til dette. I regi af Arbejdsmiljønetværket vil behovet evt. fælles indsatser på området blive drøftet. På møde i personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014 blev medarbejdersiden bedt om at redegøre for ønsket for yderligere indsatser i forhold til kemisk påvirkning. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Personale politisk underudvalg aftalte at afvente resultaterne af Arbejdspladsvurderingerne (APV) og en eventuel tilbagemelding fra arbejdsmiljønetværket om behov for fællesindsatser i forhold til Kemisk påvirkning. Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter opfølgning på årlig arbejdsmiljødrøftelse MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 10

11 Sag nr.: 5 Journalnummer: Vejledning for ansøgning af arbejdsmiljøpuljen 2015 Resume Vejledning og tidsplan for ansøgning om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen 2015 drøftes på dagens møde. Desuden gives en status for udmøntningen af arbejdsmiljøpuljen Sagsfremstilling/bilag Vejledning og tidsplan for ansøgning om støtte fra arbejdsmiljøpuljen 2015 er drøftet på mødet i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts Bemærkninger fra denne drøftelse er imødekommet i denne sagsfremstilling. Arbejdsmiljøpuljen 2014 På baggrund af MED-Hovedudvalgets beslutning den 25. november 2013 er der givet tilsagn til alle godkendte ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen Overførsel af midler til enhederne udestår, da Koncern Økonomi arbejder på at få etableret en ny arbejdsgang m.v. i forhold til overførsel af midler fra puljer som arbejdsmiljøpuljen til modtagerne. Det betyder, at der vil gå lidt tid, inden de enheder, der har fået tilsagn om midler, kan se dem i deres budget. Status for arbejdsmiljøpuljen 2014 fremgår af bilag 1. Arbejdsmiljøpuljen 2015 MED-Hovedudvalget aftalte på mødet den 25. november 2013 ændringer ved behandling af ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen: Fremover skal der følge et skriftligt tilbud fra konsulent med arbejdsmiljøpuljeansøgningen, såfremt der søges midler fra arbejdsmiljøpuljen til konsulentbistand. Dagsorden side 11

12 Fremadrettet er det ikke muligt at søge midler til forplejning i arbejdsmiljøpuljeansøgninger, da arbejdsgruppen, der behandler ansøgningerne ønsker ens retningslinjer for alle ansøgere. Vejledning til ansøgning om støtte fra arbejdsmiljøpuljen 2015 er tilrettet i forhold til de indsatsområder på arbejdsmiljøområdet, som MED- Hovedudvalget vedtog på sit møde den 29. januar 2014 samt ovennævnte ændringer ved behandling af ansøgninger aftalt på mødet den 25. november Det foreslås, at ansøgningsfrist til arbejdsmiljøpuljen fastsættes til fredag den 10. oktober 2014 med henblik på, at MED-Hovedudvalget kan vedtage udmøntningen på MED-Hovedudvalgs møde den 15. december Vejledning og tidsplan for ansøgning om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen 2015 drøftes på dagens møde. Puljens størrelse vil først være kendt efter budget 2015 er vedtaget i Regionsrådet. Bilag 1: Status for arbejdsmiljøpuljen 2014 Bilag 2: Vejledning til ansøgning af Arbejdsmiljøpuljen 2015 Indstilling: At MED-Hovedudvalget drøfter og vedtager vejledning til ansøgning om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen 2015 At Sekretariatet orienterer om status for arbejdsmiljøpuljen 2014 MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 12

13 Sag nr.: 6 Journalnummer: Region Sjællands arbejdsmiljøpris Resume For at skabe opmærksomhed om de mange gode ideer og aktiviteter, der foregår som opfølgning på APV i Region Sjællands arbejdsmiljøgrupper, foreslås det, at der stiftes en arbejdsmiljøpris. Stiftelsen af arbejdsmiljøprisen er drøftet på mødet i personalepolitisk underudvalg den 11. marts Der blev drøftet forskellige forslag til justeringer i forhold til det oprindelige forslag. Disse er indarbejdet i det følgende. Sagsfremstilling Formålet med Region Sjællands arbejdsmiljøpris er at skabe fokus på arbejdsmiljøgruppernes vigtige arbejde for deres kolleger. Derudover vil en øget positiv opmærksomhed bidrage til, at flere deltager i APV-undersøgelsen og engagerer sig i opfølgningen. Prisen skal gives til enheder/virksomhedsområder/afdelinger/institutioner, der inden arbejdsmiljøkonference 2015 gennemfører en særlig involverende og innovativ indsats på baggrund af APV en for Forud for arbejdsmiljøkonferencen 2014 udvælger en arbejdsgruppe nedsat under Personalepolitisk underudvalg en række innovative og involverende handleplaner. De enheder/virksomhedsområder/afdelinger eller institutioner, der vælges deltager det næste år i en proces, hvor deres arbejde følges og formidles i f.eks. hver 3.måned. I forbindelse med arbejdsmiljøkonferencen 2015 og på baggrund af deltagernes formidling og resultater - kåres en vinder på konferencen. Kriterier for at stille op Alle arbejdsmiljøgrupper kan deltage ved at indstille deres handleplan og metodiske overvejelser. Også lokale MED udvalg eller medarbejdergrupper kan indstille deres arbejdsmiljøgrupper til prisen. Forslag til kriterier for indstilling: At der findes nye måder/metoder til at skabe innovation i opfølgningsarbejdet. Dagsorden side 13

14 At der arbejdes alternativt med opfølgningsprocesserne i APV'en - med processen, med særlige resultater, eller med handlingsplanerne. At de enkelte deltagere vil være med til at formidle deres arbejde og dermed skabe synlighed og dialog om APV-arbejdet på arbejdspladsen, At der arbejdes på måder der skaber engagement og inspiration og er en berigelse for APV arbejdet Udpegning af en vinder til arbejdsmiljøprisen På arbejdsmiljøkonferencen 2015 findes vinderen (evt. flere vindere) af Region Sjællands Arbejdsmiljøpris gennem en afstemning, der gennemføres på baggrund af en formidling af projekterne. Vinderen/vinderne kan f.eks. findes ved, at deltagere der lytter på formidlingen af de deltagende projekters erafringer - får udleveret lodder, som de stemmer med. Vinderen/vinderne kåres på arbejdsmiljøkonferencen og præmieres af næstformanden i MED-hovedudvalget på vegne af MED hovedudvalget. Vinderen/vinderne skal være indstillet og villig til at lade sig interviewe i Esset/på intranettet om processen og om arbejdsmiljøgruppens arbejde. Selve Arbejdsmiljøprisen kan være en "ting", der kan udstilles på arbejdspladsen eller et beløb, der kan bruges til en social fejring på arbejdspladsen. Beløbet foreslås til kr., der finansieres af arbejdsmiljøpuljen. Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter formen på konkurrencen og kriterierne for at stille op og endelig beløb for prisen samt, hvilket form prisen skal have ( pokal, penge til et socialt arrangement eller lignende) MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 14

15 Sag nr.: 7 Journalnummer: Orientering om ændring af praksis for betalt frihed for en række overenskomstgrupper Resume Personale i administrative funktioner (regionshuset, stabe o.lign.), som er ansat enten efter AC- fællesoverenskomsten, journalistoverenskomsten, Sundhedskartellets lederoverenskomst, aftalen for administrative chefer, eller cheflægeaftalen har praksis for at have betalt tjenestefri 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag på samme måde som de administrativt ansatte efter HK s overenskomst. Modsat for ansatte efter HKs overenskomst er de omtalte dage efter overenskomsterne hele arbejdsdage for de pågældende grupper. Denne praksis ændres med virkning fra 1. maj i år, således at denne dag, grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag fremover bliver arbejdsdage for de grupper, som ikke efter deres overenskomst har betalt tjenestefri. Sagsfremstilling Efter HK s overenskomst 15, stk. 6, er 1. maj og grundlovsdag fridage fra kl. 12. Juleaftensdag og nytårsaftensdag hele fridage. At bestemmelserne fremgår af overenskomsten er udtryk for, at de har belastet den økonomiske ramme for HK ved den overenskomstforhandling, hvor det er blevet aftalt. Der er ikke tilsvarende bestemmelser i AC-fællesoverenskomsten, Journalistoverenskomsten, Sundhedskartellets lederoverenskomst, aftalen for administrative chefer eller cheflægeaftalen. På disse områder er der tale om hele arbejdsdage. I Region Sjælland er der imidlertid opstået en praksis for, at alt administrativt personale har den samme betalte frihed som HK erne på de omtalte dage. Dette fremgår også af den informationsfolder, som i sin tid blev formuleret om at være ansat i Regionshuset. En undersøgelse af forholdene på sygehusene, som Koncern HR gennemførte ved årsskiftet afslører, at Holbæk Sygehus, Roskilde/Køge sygehuse og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i stabene har indført en praksis svarende til den i Regionshuset gældende med henvisning til, at personalet i deres stabe skal behandles på samme måde som personalet i Regionshuset. Nykøbing Falster Sygehus fulgte overenskomsten i 2012 og igen i Staben i Psykiatrihuset, der tidligere har fulgt den beskrevne praksis, besluttede at Dagsorden side 15

16 følge overenskomsten i forbindelse med juleaftensdag og nytårsaftensdag Ansatte i klinikken følger de centralt aftalte regler, som de er formuleret i overenskomster og arbejdstidsaftaler, om betalt frihed. Det er i 2011 blevet fastslået ved faglig voldgift, at der ikke i regionerne er en arbejdsretlig kutyme for betalt frihed de pågældende dage, hvorfor regionerne frit kan ændre en eventuel lokal praksis. Henset til det almindelige ønske om harmonisering, har direktionen på baggrund af koncernledelsens tilkendegivelser besluttet at ændre praksis, således at overenskomsternes bestemmelser om betalt frihed de pågældende dage fremover følges. I praksis vil det betyde, at tjenestefrihed på de pågældende dage ikke er betalt, men efter ønske kan afvikles med tilgodehavende flextimer, afspadsering eller ferie. Indstilling: At Ledelsen orienterer om ændring i praksis for betalt frihed til AC ere og andre MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 16

17 Sag nr.: 8 Journalnummer: Organisering af projekt Universitetssygehuse Køge (USK) Resume Sagsfremstilling På mødet i MED-Hovedudvalget den 29. januar 2014 blev det aftalt på organiseringen af projekt Universitetssygehuse Køge (USK) præsenteres på kommende møde i MED-Hovedudvalget. Projektchef Helle Gaub vil på MED-Hovedudvalgets møde den 2. april 2014 præsentere organiseringen af Projekt USK. Indstilling At Ledelsen orienterer om organisering af projekt Universitetssygehus Køge (USK) MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 17

18 Sag nr.: 9 Journalnummer: Vejledning for brug af Cisco Jabber Resume Region Sjælland har på anskaffet samarbejdsværktøjet Cisco Jabber med henblik på at optimere samarbejdsprocesser og -relationer på tværs af regionen. Vejledningen er drøftet på møder i Personalepolitisk underudvalg den 6. januar 2014 og 11. marts Bemærkninger fra disse drøftelser er imødekommet i denne sagsfremstilling. Sagsfremstilling /bilag Det er besluttet at anskaffe og implementere et Unified Communications værktøj i Region Sjælland. Formålet med implementeringen er at effektivisere kommunikation og møder internt i regionen samt kommunikation med eksterne samarbejdspartnere. Region Sjælland har på denne baggrund anskaffet samarbejdsværktøjet Cisco Jabber med henblik på at optimere samarbejdsprocesser og -relationer på tværs af regionen. Helt konkret giver Jabber f.eks. mulighed for at nedbringe transportiden ved at erstatte fysiske møder med møder via computeren, samt mulighed for direkte at kontakte en kollega via Jabber, når man kan se, at vedkommende er tilgængelig. Målet er at gøre det hurtigere og lettere at tale sammen direkte, når der er brug for det, og derved reducere antallet af e- mails, transporttid og lange møder. Som ved mange andre IT-systemer kræver en succesfuld implementering af Jabber, at medarbejdere i Region Sjælland tager de nye muligheder i brug, hvor det er relevant, og hvor det betaler sig i det daglige arbejde. Det betyder, at medarbejderne, der dagligt logger sig på PC, skal logge sig på Cisco Jabber i samme forbindelse. Medarbejdere, der ikke logger sig på PC hver dag har mulighed for at benytte systemet i det omfang, det giver mening. Dagsorden side 18

19 Effektivisering af kommunikationen er en afvejning af særligt to faktorer: Kvaliteten af kommunikationen og tidsforbruget ved kommunikationen. Analyser af kommunikationen i Region Sjælland viser, at mange kommunikationsaktiviteter i forbindelse med både driftsmæssige og udviklingsmæssige opgaver kan effektiviseres betragteligt ved brug af Cisco Jabber, hvilket i sidste ende vil resultere i bedre ydelser til borgerne i Region Sjælland. I forbindelse med implementeringen af Jabber har projektet udarbejdet en vejledning for anvendelse af Jabber, som ønskes drøftet i MED- Hovedudvalget. Bilag 3: Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber. Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter vejledning vedrørende brug af Cisco Jabber MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 19

20 Sag nr.: 10 Journalnummer: To nye midlertidige lokal-med for Billeddiagnostisk Afdeling og Patologiafdelingen ved Roskilde Køge sygehuse Resume Sagsfremstilling angår godkendelse af 2 nye lokal-med ved Roskilde Køge sygehuse. Sagsfremstilling MED-Hovedudvalget skal godkende oprettelse af MED-udvalg, jf. MEDaftalens 9. De to nye MED-udvalg: Lokal MED udvalg, Billeddiagnostisk Afdeling I forbindelse med at sygehusledelsen for Roskilde og Køge sygehuse har besluttet at sammenlægge de to selvstændige billeddiagnostiske afdelinger på henholdsvis Roskilde og Køge sygehuse med virkning pr. 1. januar, skal der som følge heraf oprettes et nyt fælles lokal MED udvalg, som dækker begge matrikler. Lokal MED udvalg, Patologiafdelingen Region Sjællands direktion har besluttet at samle Patologiafdelingerne i Region Sjælland med en afdelingsledelse. Det vil være afdelingsledelsen i Patologiafdelingen på Roskilde Sygehus, der pr. 1. april 2014 vil varetage ledelsen af Patologiafdelingerne i Region Sjælland. I den forbindelse skal der oprettes et nyt fælles lokal MED udvalg, som dækker matriklerne i Roskilde, Slagelse og Næstved. (Lokal-MED for patologien ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse bliver samtidig nedlagt). De to nye Lokal-MED udvalg er begge i overensstemmelse med afdelingsledelsesstrukturen ved Roskilde Køge sygehuse Dagsorden side 20

21 På baggrund heraf indstiller formandskabet for det midlertidige MED-udvalg for Roskilde Køge sygehuse, at MED-hovedudvalget godkender oprettelsen af de to nye Lokal-MED. Grundet det igangværende forhandlinger om ny MED-aftale, foreslås, at der bliver tale om midlertidige MED-udvalg. Bilag 4: Notat om 2 nye Lokal-MED ved Roskilde Køge sygehuse Indstilling At MED-Hovedudvalget godkender oprettelsen af de to nye MEDudvalg for Billeddiagnostisk Afdeling henholdsvis Patologiafdelingen som midlertidige MED-udvalg. MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 21

22 Sag nr.: 11 Journalnummer: Region Sjællands Feriefond valg af ledelsesrepræsentant til fondsbestyrelsen Resume Idet Sygehusdirektør Ib Steen Mikkelsen har valgt at gå på pension, skal der vælges en ny ledelsesrepræsentant il Feriefondens bestyrelse. Sagsfremstilling Sygehusdirektør Ib Steen Mikkelsen, der har valgt at gå på pension, har indgået som den ene af to ledelsesrepræsentanter i Feriefoldens bestyrelse. Der skal derfor vælges en ny ledelsesrepræsentant til at indgå i Feriefondens bestyrelse. Jf. vedtægterne vælges bestyrelsens medlemmer af MED-Hovedudvalget blandt Region Sjælland s ansatte. Der er valgt 7 bestyrelsesmedlemmer, heraf 2 ledelsesrepræsentanter. Den anden ledelsesrepræsentant i Feriefondens bestyrelse er HR-direktør Marianne Evers. Direktionen indstiller at ny ledelsesrepræsentant i Region Sjællands Feriefond bliver Torben Dencker Rasmussen. Indstilling At MED-Hovedudvalget vælger Torben Dencker Rasmussen som ny ledelsesrepræsentant til Feriefondens bestyrelse MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 22

23 Sag nr.: 12 Journalnummer: Orientering om underudvalgets arbejde (Personalepolitisk underudvalg) Resume Sagsfremstilling / bilag Personalepolitisk underudvalg holdt møde den 11. marts Relevante punkter fra mødet i Personalepolitisk underudvalg er behandlet på dagens møde i MED-Hovedudvalget. Bilag 5: Referat fra møde i Personalepolitisk Underudvalg den 11. marts 2014 Indstilling at MED-Hovedudvalget orienteres om møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 23

24 Sag nr.: 13 Journalnummer: Gensidig orientering Sagsfremstilling På mødet orienteres om: Status på Sundhedsplatformen I den nuværende fase mobiliseres ca. 270 medarbejdere. De bliver uddannet i Sundhedsplatformens funktioner, således at de efter endt undervisning i maj vil være rustet til at kunne uddanne andre kollegaer i brug af Sundhedsplatformen. Næste skridt hen over sommeren bliver at validere det administrative og kliniske indhold, som allerede findes i Epics løsning. I denne opgave indgår en stor gruppe sundhedsfaglige medarbejdere fra de to regioners sygehuse, som i en række workshops skal sikre, at Epics standarder passer til de danske kliniske krav. Der indgår ligeledes medarbejdere fra administrative enheder; Koncern IT, Koncern IT samt Kvalitet og Udvikling. Herefter er det planen, at design og klargøring af Sundhedsplatformen kan påbegynde i efteråret Af den overordnede plan fremgår, at hele 2015 vil gå med at konfigurere og teste Sundhedsplatformen, dvs. gøre løsningen klar til egentlig ibrugtagning på sygehusene. Ibrugtagning i Region Hovedstaden påbegyndes i I Region Sjælland tages Sundhedsplatformen i brug på Næstved/Slagelse, Ringsted, Nykøbing Falster i november Herefter på Roskilde/Køge, Holbæk og Psykiatrien i december Mere information kan ses på intranettet: Se her. Status på Serviceassistentprojektet der vedlægges notat om status fra Serviceassistentprojektet(bilag 5) Status for Region Sjællands nye Økonomi-, Indkøbs og Lagersystem, NASA Dagsorden side 24

25 der vedlægges notat om status, der indgår i Forretningsudvalgets dagsorden til mødet den 24. marts (bilag 6) Udsættelse af ansøgningsfrist til forsøgsordning om fravigelse af overenskomster I økonomiaftalerne for 2014 mellem regeringen, KL og Danske Regioner er der aftalt et initiativ om forsøg med fravigelse af overenskomster i staten, regionerne og kommunerne. Formålet med forsøgsordningen er at vurdere, om de nuværende overenskomster udgør en barriere for en smartere indretning af opgaveløsningen. Forsøgsordningen er en mulighed for at afprøve andre måder at organisere opgaveløsningen på. På opfordring har Økonomi- og indenrigsministeriet valgt at udsætte ansøgningsfristen fra interesserede deltagere. Det sker på baggrund af ønsker om at opnå mere tid til at udarbejde ansøgningerne om at deltage i forsøgsordningen, herunder overveje hvilke overenskomstmæssige barrierer, der er relevante at lave forsøg med. Ansøgningsfristen er derfor udsat til den 2. juni Enhederne orienteres om udsættelsen og opfordres til at drøfte forslag til projekter, der kan indgå i forsøgsordningen. Status på Projekt Mening og Sundhed der vedlægges notat om status (bilag 7) Status på Projekt Find og styrk din arbejdsglæde Arrangementerne Gør forandringen god, Nærvær i nuet og Led din leder afvikles efter planen og med god tilslutning. Der er indgået aftale med Jan Gintberg om, at han skal besøge Region Sjælland med foredraget Giv hverdagens udfordringer én på motivationen og mærk arbejdsglæden vokse i efteråret. Læs mere om Find og styrk din arbejdsglæde her. Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Notat om status fra Serviceassistentprojektet Status for Region Sjællands nye Økonomi-, Indkøbs- og Lagersystem, NASA Status på projekt Mening og Sundhed MED-Hovedudvalgets gensidige orientering Dagsorden side 25

26 Sag nr.: 14 Journalnummer: Eventuelt Dagsorden side 26

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

I Business Casen overføres indholdet fra kommissoriet, og der tilføjes med evt. og, i de yderligere felter: 1. Årsager Projektets

I Business Casen overføres indholdet fra kommissoriet, og der tilføjes med evt. og, i de yderligere felter: 1. Årsager Projektets Business Case Projektnavn Mening og Sundhed i Region Sjælland -Forebyggelse og håndtering af sygefravær Dokumentversion 0.1 Dokumentplacering Oprettet 13. februar 2013 Af Lene W. Grøndahl Sidst redigeret

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Og hvad kan man ellers få ud af det?

Og hvad kan man ellers få ud af det? Brugerinddragelse i storskala Hvordan får man 500 læger, sygeplejersker, lægesekretærer og andre sundhedsfaglige til at vurdere 3 kliniske It-systemer? Og hvad kan man ellers få ud af det? Kaspar Cort

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere