FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen"

Transkript

1 Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead, Nikolaj Bolsing Bak FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen LO: Jes Hansen, Lone Kikkert, Gunhild Krogager Carlsson, Palle Reipurth Carstensen, Vivi Jytte Henningsen Arbejdsmiljørepræsentanter: Dorethe Bay Christiansen, Margit Siig Mortensen, Richard Faarup Sekretariat: Karin Winther Afbud: Morten Koch Formøde for medarbejderrepræsentanter den 2. april 2014, kl , Mødelokale 8/9, Regionshuset. Dagsorden side 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering om regnskab 2013 og budget Opsamling på udeståender fra arbejdsmiljødrøftelsen Vejledning for ansøgning af arbejdsmiljøpuljen Region Sjællands arbejdsmiljøpris Orientering om ændring af praksis for betalt frihed for en række overenskomstgrupper Organisering af projekt Universitetssygehuse Køge (USK) Vejledning for brug af Cisco Jabber To nye midlertidige lokal-med for Billeddiagnostisk Afdeling og Patologiafdelingen ved Roskilde Køge sygehuse Region Sjællands Feriefond valg af ledelsesrepræsentant til fondsbestyrelsen Orientering om underudvalgets arbejde (Personalepolitisk underudvalg) Gensidig orientering Eventuelt Bilag: Punkt 4 - bilag 1: Status for arbejdsmiljøpuljen 2014 Punkt 4 - bilag 2: Vejledning til ansøgning af Arbejdsmiljøpuljen 2015 Punkt 9 - bilag 3: Vejledning for brug af Cisco Jabber Punkt 10 - bilag 4: Notat om 2 nye Lokal-MED ved Roskilde Køge sygehuse Punkt 12 - bilag 5: Referat fra møde i Personalepolitisk Underudvalg den 11. marts 2014 Punkt 13 - bilag 6: Notat om status fra Serviceassistentprojektet Punkt 13 - bilag 7: Status for Region Sjællands nye Økonomi-, Indkøbs- og Lagersystem, NASA Punkt 13 - bilag 8: Status på projekt Mening og Sundhed Dagsorden side 2

3 Sag nr.: 1 Journalnummer: Godkendelse af dagsorden Dagsorden side 3

4 Sag nr.: 2 Journalnummer: Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra møde i MED-Hovedudvalget den 29. januar Godkendelse af referat fra møde mellem medlemmer af Forretningsudvalget og medlemmer af MED-Hovedudvalget den 24. februar MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 4

5 Sag nr.: 3 Journalnummer: Orientering om regnskab 2013 og budget 2014 Resume Sagsfremstilling Der gives en orientering om forventet regnskab 2013 og budget 2014 på mødet. Indstilling At Ledelsen orienterer om forventet regnskab 2013 og budget 2014 MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 5

6 Sag nr.: 4 Journalnummer: Opsamling på udeståender fra arbejdsmiljødrøftelsen Resume På MED-Hovedudvalgets møde den 29. januar 2014 gennemførte MED- Hovedudvalget sin årlige arbejdsmiljødrøftelse vedr. regionens samlede arbejdsmiljøindsats i 2013 og Efterfølgende er udeståender drøftet i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts Denne sagsfremstilling følger op på udeståender/med-hovedudvalgets bemærkninger fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Sagsfremstilling Efter MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse på mødet den 29. januar 2014 var der følgende udeståender/bemærkninger til opfølgning: 1. For det tidligere indsatsområde forebyggelse af arbejdsulykker fremgik det af sagsfremstillingen, at arbejdsmiljønetværket på et kommende møde vil overveje, om udviklingen i antallet af arbejdsulykker og påbud bør give anledning til yderligere indsatser til forebyggelse af arbejdsulykker, og at tilbagemelding om resultatet af arbejdsmiljønetværkets drøftelser vil ske til MED-Hovedudvalget. 2. I forbindelse med drøftelsen af nye indsatsområder - Planlægning af arbejdspladser og Social kapital kom MED-Hovedudvalget med konkret forslag til aktiviteter under indsatsområdet Planlægning af nye arbejdspladser. Der blev foreslået udarbejdet en vejledning i regelsæt og opgaver for medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter, der indgår i byggeprojekter. Det blev endvidere påpeget, at det vil være gavnligt, at arbejdsmiljørepræsentanter, der indgår i byggeprojekter får en introduktion til arbejdet. 3. I mødet blev der endvidere peget på, at det er nødvendigt med en stillingtagen til, om arbejdsmiljøpuljen kan støtte konkrete individuelle projekter til forbedring af den sociale kapital i enhederne, sideløbende med at generelle tværgående indsatser udviklet i regi af Projekt Mening og Sundhed tilbydes. Dagsorden side 6

7 4. Under arbejdsmiljødrøftelsen foreslog medarbejdersiden ansættelse af trivselskonsulenter, der kan varetage opgaver i forhold til fysisk indretning, mental trivsel, forebyggelse af arbejdsulykker mv. 5. Under arbejdsmiljødrøftelsen blev der foreslået indsats i forhold til kemisk påvirkning. Ad 1) Status på arbejdsmiljønetværkets drøftelse af tidligere indsatsområde Forebyggelse af arbejdsulykker : Arbejdsmiljønetværket har drøftet status på antallet af arbejdsulykker ved afslutningen af arbejdet med indsatsområderne. I den forbindelse har arbejdsmiljønetværket drøftet, om data for antallet af arbejdsulykker bør give anledning til yderligere aktiviteter. Arbejdsmiljønetværket vurderer, at der er - og fortsat skal være - stort fokus på at nedbringe antallet af ulykker i de respektive enheder. Men nedbringelsen af arbejdsulykker bør primært ske via konkrete enhedsspecifikke indsatser i enheder med mange arbejdsulykker og ikke via yderligere fælles indsatser for nedbringelse af antallet af arbejdsulykker, ud over de fællesaktiviteter, det allerede er besluttet at gennemføre. Det er således ikke arbejdsmiljønetværkets vurdering at der samlet set er behov for at videreføre det fælles indsatsområde Forebyggelse af arbejdsulykker. Der vil være fokus på at få implementeret analyseværktøjet Gennemførelse af ulykkesanalyser, der kan skabe læring i forhold til arbejdsulykker. Det er ikke arbejdsmiljønetværkets indtryk at der fortsat er underrapportering, da der har været meget fokus på at få anmeldt ulykkerne. Arbejdsmiljønetværket vil i de kommende måneder drøfte, hvordan det øgede kendskab til ulykkernes årsager (analyser) kan anvendes strategisk, for eksempel gennem systematisk opfølgninger i MED udvalgene kvartalsvist eller halvårligt. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Det blev drøftet, at det fortsat er vigtigt at holde fokus på forebyggelsen af arbejdsulykker. I første omgang bliver arbejdsmiljønetværket bedt om at rapportere til Personalepolitisk underudvalg om, hvad implementeringen af analyseværktøjet Gennemførelse af ulykkesanalyser bringer af viden om ulykkernes årsager, som evt. kan anvendes til yderligere indsatser i forhold til at få antallet af ulykker reduceret. Dagsorden side 7

8 Ad 2) Status på det kommende arbejde i forbindelse med de nye indsatsområder Planlægning af nye arbejdspladser og Social kapital : Efter MED-Hovedudvalgets udpegning af nye indsatsområder på mødet den 29. januar 2014 er Koncern HR gået i gang med at planlægge og iværksætte supplerende uddannelse og andre aktiviteter, der understøtter virksomhedsområder og tværgående centre i arbejdet med de to indsatsområder. På nuværende tidspunkt er der kontakt til KU BYG om samarbejde om blandt andet supplerende uddannelse, vejledninger, informationsmaterialer og vidensformidling til arbejdsmiljøgrupperne om byggeprocesser, roller og overblik over faserne i byggerier. Øvrige tiltag sker i koordinering med de enkelte områder og enheder på baggrund af beslutninger om konkret udmøntning. Der er allerede mange aktiviteter i gang i forhold til indsatsområdet Social kapital - både lokalt og i regi af projekt Mening og Sundhed. De tværgående indsatser der i den kommende tid skal planlægges og iværksættes under indsatsområdet Social kapital, skal i høj grad understøtte, de indsatser, der ellers er i gang, og de skal tænkes sammen med de øvrige aktiviteter, således at de er et supplement og ikke gentagelser. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Det blev anført, at indsatsen i forhold til planlægning af arbejdspladser også er relevant for medarbejderrepræsentanter. Desuden bør indsatsen også angå ombygning. Ad 3) Muligheden for at arbejdsmiljøpuljen kan støtte konkrete individuelle projekter til forbedring af den sociale kapital i enhederne sideløbende med udrulning af projekt Mening og Sundhed Det foreslås, at MED-Hovedudvalget på sit møde den 2. april 2014 godkender, at det er muligt for enhederne at ansøge om midler fra arbejdsmiljøpuljen til projekter under indsatsområdet social kapital selvom projekt Mening og Sundhed arbejder med samme begreb. Projekt Mening og Sundhed finansierer ikke målrettet konsulentbistand på den enkelte arbejdsplads. Mening og Sundhed italesætter derimod emnet og skaber overblik, hvilket typisk sker via en temadag, Med midler fra arbejdsmiljøpuljen vil enhederne kunne gennemføre projekter under indsatsområdet Social kapital, der er mere dyberegående og enhedsbaseret og rettet mod en udfordring på det lidt længere sigt. I vurdering af ansøgningerne vil arbejdsgruppen i hvert tilfælde vurdere og rådføre sig med projekt Mening og Sundhed, således at der ikke sker dobbeltbevilling. Projekt Mening og Sundhed løber pt. til den 30. april 2015, hvilket giver mulighed for at enhederne kan ansøge om midler til projekter, der afdækker indsatsområdet social kapital resten af året. Dagsorden side 8

9 Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Personalepolitisk underudvalg tilsluttede sig, at det skal være muligt for enhederne at ansøge om midler fra arbejdsmiljøpuljen til enhedsspecifikke indsatser om social kapital, der ikke er dækket af projekt Mening og Sundhed som foreslået i sagsfremstillingen. Ad 4) Forslag om ansættelse af trivselskonsulenter, der kan varetage opgaver ifht. fysisk indretning, mental trivsel, forebyggelse af arbejdsulykker mv. Under arbejdsmiljødrøftelsen foreslog medarbejdersiden ansættelse af trivselskonsulenter, der kan varetage opgaver i forhold til fysisk indretning, mental trivsel, forebyggelse af arbejdsulykker mv. Koncern HR ønsker, at Personalepolitisk underudvalg forholder sig til forslaget, dels generelt og dels med henblik på yderligere konkretisering. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Ledelsen redegjorde for de roller, der i øjeblikket varetager opgaver i forhold til fysisk indretning, mental trivsel og forebyggelse af arbejdsulykker: Der er valgt og uddannet arbejdsmiljørepræsentanter Der gennemføres aktiviteter, der understøtter samarbejdet i triaden (ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter) I regi af Mening og Sundhed uddannes der nærværsambassadører, der sætter fokus på nærværsaktiviteter på arbejdspladserne. Det blev drøftet, at ovennævnte er dækkende for den rolle, der i forslaget var tiltænkt en trivselskonsulent. Ad 5) Forslag om indsats i forhold til kemisk påvirkning. Der arbejdes løbende med forskellige temaer under kemisk arbejdsmiljø og kemiske påvirkninger i enhederne. I øjeblikket er der initiativer/indsatser i gang på følgende områder: Henstandsdesinfektion/hvilke beholdere, der anvendes til at opbevare kemikalier i. Sikkerhedslederne vil udarbejde en instruks og vil gerne kunne anbefale/påvirke valg af materialer i fremtidige udbudsrunder, så der kan sikres en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig arbejdsgang. Cytostatica/den sikkerheds- og sundhedsforsvarlige sikkerhed for medarbejderne i forbindelse med arbejde med og påvirkning fra cytostatica - f.eks. ved håndtering af vasketøj inden for fem dage efter medicinering. Dagsorden side 9

10 Kemisk påvirkning ved afdampning af sprit i forbindelse med afspritning/desinfektion af arbejdsområder. Der gennemføres APV i 1. kvartal 2014 i alle enheder. I sammenhæng med APV vil det enkelte MED-Udvalg drøfte udfordringer i forhold til kemisk påvirkning, såfremt der er udfordringer i forhold til dette. I regi af Arbejdsmiljønetværket vil behovet evt. fælles indsatser på området blive drøftet. På møde i personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014 blev medarbejdersiden bedt om at redegøre for ønsket for yderligere indsatser i forhold til kemisk påvirkning. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Personale politisk underudvalg aftalte at afvente resultaterne af Arbejdspladsvurderingerne (APV) og en eventuel tilbagemelding fra arbejdsmiljønetværket om behov for fællesindsatser i forhold til Kemisk påvirkning. Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter opfølgning på årlig arbejdsmiljødrøftelse MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 10

11 Sag nr.: 5 Journalnummer: Vejledning for ansøgning af arbejdsmiljøpuljen 2015 Resume Vejledning og tidsplan for ansøgning om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen 2015 drøftes på dagens møde. Desuden gives en status for udmøntningen af arbejdsmiljøpuljen Sagsfremstilling/bilag Vejledning og tidsplan for ansøgning om støtte fra arbejdsmiljøpuljen 2015 er drøftet på mødet i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts Bemærkninger fra denne drøftelse er imødekommet i denne sagsfremstilling. Arbejdsmiljøpuljen 2014 På baggrund af MED-Hovedudvalgets beslutning den 25. november 2013 er der givet tilsagn til alle godkendte ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen Overførsel af midler til enhederne udestår, da Koncern Økonomi arbejder på at få etableret en ny arbejdsgang m.v. i forhold til overførsel af midler fra puljer som arbejdsmiljøpuljen til modtagerne. Det betyder, at der vil gå lidt tid, inden de enheder, der har fået tilsagn om midler, kan se dem i deres budget. Status for arbejdsmiljøpuljen 2014 fremgår af bilag 1. Arbejdsmiljøpuljen 2015 MED-Hovedudvalget aftalte på mødet den 25. november 2013 ændringer ved behandling af ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen: Fremover skal der følge et skriftligt tilbud fra konsulent med arbejdsmiljøpuljeansøgningen, såfremt der søges midler fra arbejdsmiljøpuljen til konsulentbistand. Dagsorden side 11

12 Fremadrettet er det ikke muligt at søge midler til forplejning i arbejdsmiljøpuljeansøgninger, da arbejdsgruppen, der behandler ansøgningerne ønsker ens retningslinjer for alle ansøgere. Vejledning til ansøgning om støtte fra arbejdsmiljøpuljen 2015 er tilrettet i forhold til de indsatsområder på arbejdsmiljøområdet, som MED- Hovedudvalget vedtog på sit møde den 29. januar 2014 samt ovennævnte ændringer ved behandling af ansøgninger aftalt på mødet den 25. november Det foreslås, at ansøgningsfrist til arbejdsmiljøpuljen fastsættes til fredag den 10. oktober 2014 med henblik på, at MED-Hovedudvalget kan vedtage udmøntningen på MED-Hovedudvalgs møde den 15. december Vejledning og tidsplan for ansøgning om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen 2015 drøftes på dagens møde. Puljens størrelse vil først være kendt efter budget 2015 er vedtaget i Regionsrådet. Bilag 1: Status for arbejdsmiljøpuljen 2014 Bilag 2: Vejledning til ansøgning af Arbejdsmiljøpuljen 2015 Indstilling: At MED-Hovedudvalget drøfter og vedtager vejledning til ansøgning om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen 2015 At Sekretariatet orienterer om status for arbejdsmiljøpuljen 2014 MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 12

13 Sag nr.: 6 Journalnummer: Region Sjællands arbejdsmiljøpris Resume For at skabe opmærksomhed om de mange gode ideer og aktiviteter, der foregår som opfølgning på APV i Region Sjællands arbejdsmiljøgrupper, foreslås det, at der stiftes en arbejdsmiljøpris. Stiftelsen af arbejdsmiljøprisen er drøftet på mødet i personalepolitisk underudvalg den 11. marts Der blev drøftet forskellige forslag til justeringer i forhold til det oprindelige forslag. Disse er indarbejdet i det følgende. Sagsfremstilling Formålet med Region Sjællands arbejdsmiljøpris er at skabe fokus på arbejdsmiljøgruppernes vigtige arbejde for deres kolleger. Derudover vil en øget positiv opmærksomhed bidrage til, at flere deltager i APV-undersøgelsen og engagerer sig i opfølgningen. Prisen skal gives til enheder/virksomhedsområder/afdelinger/institutioner, der inden arbejdsmiljøkonference 2015 gennemfører en særlig involverende og innovativ indsats på baggrund af APV en for Forud for arbejdsmiljøkonferencen 2014 udvælger en arbejdsgruppe nedsat under Personalepolitisk underudvalg en række innovative og involverende handleplaner. De enheder/virksomhedsområder/afdelinger eller institutioner, der vælges deltager det næste år i en proces, hvor deres arbejde følges og formidles i f.eks. hver 3.måned. I forbindelse med arbejdsmiljøkonferencen 2015 og på baggrund af deltagernes formidling og resultater - kåres en vinder på konferencen. Kriterier for at stille op Alle arbejdsmiljøgrupper kan deltage ved at indstille deres handleplan og metodiske overvejelser. Også lokale MED udvalg eller medarbejdergrupper kan indstille deres arbejdsmiljøgrupper til prisen. Forslag til kriterier for indstilling: At der findes nye måder/metoder til at skabe innovation i opfølgningsarbejdet. Dagsorden side 13

14 At der arbejdes alternativt med opfølgningsprocesserne i APV'en - med processen, med særlige resultater, eller med handlingsplanerne. At de enkelte deltagere vil være med til at formidle deres arbejde og dermed skabe synlighed og dialog om APV-arbejdet på arbejdspladsen, At der arbejdes på måder der skaber engagement og inspiration og er en berigelse for APV arbejdet Udpegning af en vinder til arbejdsmiljøprisen På arbejdsmiljøkonferencen 2015 findes vinderen (evt. flere vindere) af Region Sjællands Arbejdsmiljøpris gennem en afstemning, der gennemføres på baggrund af en formidling af projekterne. Vinderen/vinderne kan f.eks. findes ved, at deltagere der lytter på formidlingen af de deltagende projekters erafringer - får udleveret lodder, som de stemmer med. Vinderen/vinderne kåres på arbejdsmiljøkonferencen og præmieres af næstformanden i MED-hovedudvalget på vegne af MED hovedudvalget. Vinderen/vinderne skal være indstillet og villig til at lade sig interviewe i Esset/på intranettet om processen og om arbejdsmiljøgruppens arbejde. Selve Arbejdsmiljøprisen kan være en "ting", der kan udstilles på arbejdspladsen eller et beløb, der kan bruges til en social fejring på arbejdspladsen. Beløbet foreslås til kr., der finansieres af arbejdsmiljøpuljen. Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter formen på konkurrencen og kriterierne for at stille op og endelig beløb for prisen samt, hvilket form prisen skal have ( pokal, penge til et socialt arrangement eller lignende) MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 14

15 Sag nr.: 7 Journalnummer: Orientering om ændring af praksis for betalt frihed for en række overenskomstgrupper Resume Personale i administrative funktioner (regionshuset, stabe o.lign.), som er ansat enten efter AC- fællesoverenskomsten, journalistoverenskomsten, Sundhedskartellets lederoverenskomst, aftalen for administrative chefer, eller cheflægeaftalen har praksis for at have betalt tjenestefri 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag på samme måde som de administrativt ansatte efter HK s overenskomst. Modsat for ansatte efter HKs overenskomst er de omtalte dage efter overenskomsterne hele arbejdsdage for de pågældende grupper. Denne praksis ændres med virkning fra 1. maj i år, således at denne dag, grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag fremover bliver arbejdsdage for de grupper, som ikke efter deres overenskomst har betalt tjenestefri. Sagsfremstilling Efter HK s overenskomst 15, stk. 6, er 1. maj og grundlovsdag fridage fra kl. 12. Juleaftensdag og nytårsaftensdag hele fridage. At bestemmelserne fremgår af overenskomsten er udtryk for, at de har belastet den økonomiske ramme for HK ved den overenskomstforhandling, hvor det er blevet aftalt. Der er ikke tilsvarende bestemmelser i AC-fællesoverenskomsten, Journalistoverenskomsten, Sundhedskartellets lederoverenskomst, aftalen for administrative chefer eller cheflægeaftalen. På disse områder er der tale om hele arbejdsdage. I Region Sjælland er der imidlertid opstået en praksis for, at alt administrativt personale har den samme betalte frihed som HK erne på de omtalte dage. Dette fremgår også af den informationsfolder, som i sin tid blev formuleret om at være ansat i Regionshuset. En undersøgelse af forholdene på sygehusene, som Koncern HR gennemførte ved årsskiftet afslører, at Holbæk Sygehus, Roskilde/Køge sygehuse og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i stabene har indført en praksis svarende til den i Regionshuset gældende med henvisning til, at personalet i deres stabe skal behandles på samme måde som personalet i Regionshuset. Nykøbing Falster Sygehus fulgte overenskomsten i 2012 og igen i Staben i Psykiatrihuset, der tidligere har fulgt den beskrevne praksis, besluttede at Dagsorden side 15

16 følge overenskomsten i forbindelse med juleaftensdag og nytårsaftensdag Ansatte i klinikken følger de centralt aftalte regler, som de er formuleret i overenskomster og arbejdstidsaftaler, om betalt frihed. Det er i 2011 blevet fastslået ved faglig voldgift, at der ikke i regionerne er en arbejdsretlig kutyme for betalt frihed de pågældende dage, hvorfor regionerne frit kan ændre en eventuel lokal praksis. Henset til det almindelige ønske om harmonisering, har direktionen på baggrund af koncernledelsens tilkendegivelser besluttet at ændre praksis, således at overenskomsternes bestemmelser om betalt frihed de pågældende dage fremover følges. I praksis vil det betyde, at tjenestefrihed på de pågældende dage ikke er betalt, men efter ønske kan afvikles med tilgodehavende flextimer, afspadsering eller ferie. Indstilling: At Ledelsen orienterer om ændring i praksis for betalt frihed til AC ere og andre MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 16

17 Sag nr.: 8 Journalnummer: Organisering af projekt Universitetssygehuse Køge (USK) Resume Sagsfremstilling På mødet i MED-Hovedudvalget den 29. januar 2014 blev det aftalt på organiseringen af projekt Universitetssygehuse Køge (USK) præsenteres på kommende møde i MED-Hovedudvalget. Projektchef Helle Gaub vil på MED-Hovedudvalgets møde den 2. april 2014 præsentere organiseringen af Projekt USK. Indstilling At Ledelsen orienterer om organisering af projekt Universitetssygehus Køge (USK) MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 17

18 Sag nr.: 9 Journalnummer: Vejledning for brug af Cisco Jabber Resume Region Sjælland har på anskaffet samarbejdsværktøjet Cisco Jabber med henblik på at optimere samarbejdsprocesser og -relationer på tværs af regionen. Vejledningen er drøftet på møder i Personalepolitisk underudvalg den 6. januar 2014 og 11. marts Bemærkninger fra disse drøftelser er imødekommet i denne sagsfremstilling. Sagsfremstilling /bilag Det er besluttet at anskaffe og implementere et Unified Communications værktøj i Region Sjælland. Formålet med implementeringen er at effektivisere kommunikation og møder internt i regionen samt kommunikation med eksterne samarbejdspartnere. Region Sjælland har på denne baggrund anskaffet samarbejdsværktøjet Cisco Jabber med henblik på at optimere samarbejdsprocesser og -relationer på tværs af regionen. Helt konkret giver Jabber f.eks. mulighed for at nedbringe transportiden ved at erstatte fysiske møder med møder via computeren, samt mulighed for direkte at kontakte en kollega via Jabber, når man kan se, at vedkommende er tilgængelig. Målet er at gøre det hurtigere og lettere at tale sammen direkte, når der er brug for det, og derved reducere antallet af e- mails, transporttid og lange møder. Som ved mange andre IT-systemer kræver en succesfuld implementering af Jabber, at medarbejdere i Region Sjælland tager de nye muligheder i brug, hvor det er relevant, og hvor det betaler sig i det daglige arbejde. Det betyder, at medarbejderne, der dagligt logger sig på PC, skal logge sig på Cisco Jabber i samme forbindelse. Medarbejdere, der ikke logger sig på PC hver dag har mulighed for at benytte systemet i det omfang, det giver mening. Dagsorden side 18

19 Effektivisering af kommunikationen er en afvejning af særligt to faktorer: Kvaliteten af kommunikationen og tidsforbruget ved kommunikationen. Analyser af kommunikationen i Region Sjælland viser, at mange kommunikationsaktiviteter i forbindelse med både driftsmæssige og udviklingsmæssige opgaver kan effektiviseres betragteligt ved brug af Cisco Jabber, hvilket i sidste ende vil resultere i bedre ydelser til borgerne i Region Sjælland. I forbindelse med implementeringen af Jabber har projektet udarbejdet en vejledning for anvendelse af Jabber, som ønskes drøftet i MED- Hovedudvalget. Bilag 3: Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber. Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter vejledning vedrørende brug af Cisco Jabber MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 19

20 Sag nr.: 10 Journalnummer: To nye midlertidige lokal-med for Billeddiagnostisk Afdeling og Patologiafdelingen ved Roskilde Køge sygehuse Resume Sagsfremstilling angår godkendelse af 2 nye lokal-med ved Roskilde Køge sygehuse. Sagsfremstilling MED-Hovedudvalget skal godkende oprettelse af MED-udvalg, jf. MEDaftalens 9. De to nye MED-udvalg: Lokal MED udvalg, Billeddiagnostisk Afdeling I forbindelse med at sygehusledelsen for Roskilde og Køge sygehuse har besluttet at sammenlægge de to selvstændige billeddiagnostiske afdelinger på henholdsvis Roskilde og Køge sygehuse med virkning pr. 1. januar, skal der som følge heraf oprettes et nyt fælles lokal MED udvalg, som dækker begge matrikler. Lokal MED udvalg, Patologiafdelingen Region Sjællands direktion har besluttet at samle Patologiafdelingerne i Region Sjælland med en afdelingsledelse. Det vil være afdelingsledelsen i Patologiafdelingen på Roskilde Sygehus, der pr. 1. april 2014 vil varetage ledelsen af Patologiafdelingerne i Region Sjælland. I den forbindelse skal der oprettes et nyt fælles lokal MED udvalg, som dækker matriklerne i Roskilde, Slagelse og Næstved. (Lokal-MED for patologien ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse bliver samtidig nedlagt). De to nye Lokal-MED udvalg er begge i overensstemmelse med afdelingsledelsesstrukturen ved Roskilde Køge sygehuse Dagsorden side 20

21 På baggrund heraf indstiller formandskabet for det midlertidige MED-udvalg for Roskilde Køge sygehuse, at MED-hovedudvalget godkender oprettelsen af de to nye Lokal-MED. Grundet det igangværende forhandlinger om ny MED-aftale, foreslås, at der bliver tale om midlertidige MED-udvalg. Bilag 4: Notat om 2 nye Lokal-MED ved Roskilde Køge sygehuse Indstilling At MED-Hovedudvalget godkender oprettelsen af de to nye MEDudvalg for Billeddiagnostisk Afdeling henholdsvis Patologiafdelingen som midlertidige MED-udvalg. MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 21

22 Sag nr.: 11 Journalnummer: Region Sjællands Feriefond valg af ledelsesrepræsentant til fondsbestyrelsen Resume Idet Sygehusdirektør Ib Steen Mikkelsen har valgt at gå på pension, skal der vælges en ny ledelsesrepræsentant il Feriefondens bestyrelse. Sagsfremstilling Sygehusdirektør Ib Steen Mikkelsen, der har valgt at gå på pension, har indgået som den ene af to ledelsesrepræsentanter i Feriefoldens bestyrelse. Der skal derfor vælges en ny ledelsesrepræsentant til at indgå i Feriefondens bestyrelse. Jf. vedtægterne vælges bestyrelsens medlemmer af MED-Hovedudvalget blandt Region Sjælland s ansatte. Der er valgt 7 bestyrelsesmedlemmer, heraf 2 ledelsesrepræsentanter. Den anden ledelsesrepræsentant i Feriefondens bestyrelse er HR-direktør Marianne Evers. Direktionen indstiller at ny ledelsesrepræsentant i Region Sjællands Feriefond bliver Torben Dencker Rasmussen. Indstilling At MED-Hovedudvalget vælger Torben Dencker Rasmussen som ny ledelsesrepræsentant til Feriefondens bestyrelse MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 22

23 Sag nr.: 12 Journalnummer: Orientering om underudvalgets arbejde (Personalepolitisk underudvalg) Resume Sagsfremstilling / bilag Personalepolitisk underudvalg holdt møde den 11. marts Relevante punkter fra mødet i Personalepolitisk underudvalg er behandlet på dagens møde i MED-Hovedudvalget. Bilag 5: Referat fra møde i Personalepolitisk Underudvalg den 11. marts 2014 Indstilling at MED-Hovedudvalget orienteres om møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 23

24 Sag nr.: 13 Journalnummer: Gensidig orientering Sagsfremstilling På mødet orienteres om: Status på Sundhedsplatformen I den nuværende fase mobiliseres ca. 270 medarbejdere. De bliver uddannet i Sundhedsplatformens funktioner, således at de efter endt undervisning i maj vil være rustet til at kunne uddanne andre kollegaer i brug af Sundhedsplatformen. Næste skridt hen over sommeren bliver at validere det administrative og kliniske indhold, som allerede findes i Epics løsning. I denne opgave indgår en stor gruppe sundhedsfaglige medarbejdere fra de to regioners sygehuse, som i en række workshops skal sikre, at Epics standarder passer til de danske kliniske krav. Der indgår ligeledes medarbejdere fra administrative enheder; Koncern IT, Koncern IT samt Kvalitet og Udvikling. Herefter er det planen, at design og klargøring af Sundhedsplatformen kan påbegynde i efteråret Af den overordnede plan fremgår, at hele 2015 vil gå med at konfigurere og teste Sundhedsplatformen, dvs. gøre løsningen klar til egentlig ibrugtagning på sygehusene. Ibrugtagning i Region Hovedstaden påbegyndes i I Region Sjælland tages Sundhedsplatformen i brug på Næstved/Slagelse, Ringsted, Nykøbing Falster i november Herefter på Roskilde/Køge, Holbæk og Psykiatrien i december Mere information kan ses på intranettet: Se her. Status på Serviceassistentprojektet der vedlægges notat om status fra Serviceassistentprojektet(bilag 5) Status for Region Sjællands nye Økonomi-, Indkøbs og Lagersystem, NASA Dagsorden side 24

25 der vedlægges notat om status, der indgår i Forretningsudvalgets dagsorden til mødet den 24. marts (bilag 6) Udsættelse af ansøgningsfrist til forsøgsordning om fravigelse af overenskomster I økonomiaftalerne for 2014 mellem regeringen, KL og Danske Regioner er der aftalt et initiativ om forsøg med fravigelse af overenskomster i staten, regionerne og kommunerne. Formålet med forsøgsordningen er at vurdere, om de nuværende overenskomster udgør en barriere for en smartere indretning af opgaveløsningen. Forsøgsordningen er en mulighed for at afprøve andre måder at organisere opgaveløsningen på. På opfordring har Økonomi- og indenrigsministeriet valgt at udsætte ansøgningsfristen fra interesserede deltagere. Det sker på baggrund af ønsker om at opnå mere tid til at udarbejde ansøgningerne om at deltage i forsøgsordningen, herunder overveje hvilke overenskomstmæssige barrierer, der er relevante at lave forsøg med. Ansøgningsfristen er derfor udsat til den 2. juni Enhederne orienteres om udsættelsen og opfordres til at drøfte forslag til projekter, der kan indgå i forsøgsordningen. Status på Projekt Mening og Sundhed der vedlægges notat om status (bilag 7) Status på Projekt Find og styrk din arbejdsglæde Arrangementerne Gør forandringen god, Nærvær i nuet og Led din leder afvikles efter planen og med god tilslutning. Der er indgået aftale med Jan Gintberg om, at han skal besøge Region Sjælland med foredraget Giv hverdagens udfordringer én på motivationen og mærk arbejdsglæden vokse i efteråret. Læs mere om Find og styrk din arbejdsglæde her. Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Notat om status fra Serviceassistentprojektet Status for Region Sjællands nye Økonomi-, Indkøbs- og Lagersystem, NASA Status på projekt Mening og Sundhed MED-Hovedudvalgets gensidige orientering Dagsorden side 25

26 Sag nr.: 14 Journalnummer: Eventuelt Dagsorden side 26

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg Tirsdag den 11. marts 2014, kl. 12.30 14.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 1. november 2013, kl. 10.00 12.00 Mødelokale 14, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 1. november 2013, kl. 10.00 12.00 Mødelokale 14, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson, Dorethe Bay Christiansen, Richard Faarup. Sekretariat:

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen)

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen) Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand) (afbud), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen (afbud), Gunhild Krogager Carlsson,

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch AC: Jan Woollhead, Nikolaj Bolsing Bak FTF:

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard,

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard,

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard,

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Referat Møde MED-Hovedudvalget Onsdag den 29. januar 2014, kl. 12.00 15.00 Mødelokale 7, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Morten Koch

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Morten Koch Referat Møde MED-Hovedudvalget Mandag den 23. juni 2014, kl. 13.00 16.00 Mødelokale 8/9, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen.

Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen. Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen. Sekretariat:

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: NN (formand), NN, NN Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Tilforordnede: NN Sekretær: NN

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Vejledning til ansøgning af arbejdsmiljøpuljen i 2017

Vejledning til ansøgning af arbejdsmiljøpuljen i 2017 Vejledning til ansøgning af arbejdsmiljøpuljen i 2017 Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2017 til finansiering af projekter på arbejdsmiljøområdet Ansøgninger til puljen tager afsæt i arbejdsmiljøgruppernes

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012

Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 27. september 2012 Program for workshoppen: Hvilken organisering giver det bedste arbejdsmiljø? 13.00-13.10 Ambitionen med den nye arbejdsmiljøreform

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017

HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017 HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017 Indledning Jeg takker for ordet. Jeg skal på vegne af HK klubben under regionshuset give en beretning om, hvad vi

Læs mere

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet.

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Vejledning til ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen i 2016 Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Ansøgninger til puljen

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Referat MED-udvalgsmøde Fredag d. 13. december 2013 kl. 9.30

Referat MED-udvalgsmøde Fredag d. 13. december 2013 kl. 9.30 Referat MED-udvalgsmøde Fredag d. 13. december 2013 kl. 9.30 Kulturhusets konferencerum Ledelsesrepræsentanter: Bernhard Schmitz Thomas Meyhoff Crone (referent) John Bay Sørensen Renate Gregersen Afbud

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5 Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, møderum 5 Mødelokalet er reserveret fra kl. 08.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2017-2019 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden for møde i HovedUdvalget

Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødedato: 18. august 2014 kl. 10:00-14:00 Mødested: møderum 2 Dagsorden for møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.30 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2017-2018 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Formålet

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere