FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen"

Transkript

1 Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead, Nikolaj Bolsing Bak FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen LO: Jes Hansen, Lone Kikkert, Gunhild Krogager Carlsson, Palle Reipurth Carstensen, Vivi Jytte Henningsen Arbejdsmiljørepræsentanter: Dorethe Bay Christiansen, Margit Siig Mortensen, Richard Faarup Sekretariat: Karin Winther Afbud: Morten Koch Formøde for medarbejderrepræsentanter den 2. april 2014, kl , Mødelokale 8/9, Regionshuset. Dagsorden side 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering om regnskab 2013 og budget Opsamling på udeståender fra arbejdsmiljødrøftelsen Vejledning for ansøgning af arbejdsmiljøpuljen Region Sjællands arbejdsmiljøpris Orientering om ændring af praksis for betalt frihed for en række overenskomstgrupper Organisering af projekt Universitetssygehuse Køge (USK) Vejledning for brug af Cisco Jabber To nye midlertidige lokal-med for Billeddiagnostisk Afdeling og Patologiafdelingen ved Roskilde Køge sygehuse Region Sjællands Feriefond valg af ledelsesrepræsentant til fondsbestyrelsen Orientering om underudvalgets arbejde (Personalepolitisk underudvalg) Gensidig orientering Eventuelt Bilag: Punkt 4 - bilag 1: Status for arbejdsmiljøpuljen 2014 Punkt 4 - bilag 2: Vejledning til ansøgning af Arbejdsmiljøpuljen 2015 Punkt 9 - bilag 3: Vejledning for brug af Cisco Jabber Punkt 10 - bilag 4: Notat om 2 nye Lokal-MED ved Roskilde Køge sygehuse Punkt 12 - bilag 5: Referat fra møde i Personalepolitisk Underudvalg den 11. marts 2014 Punkt 13 - bilag 6: Notat om status fra Serviceassistentprojektet Punkt 13 - bilag 7: Status for Region Sjællands nye Økonomi-, Indkøbs- og Lagersystem, NASA Punkt 13 - bilag 8: Status på projekt Mening og Sundhed Dagsorden side 2

3 Sag nr.: 1 Journalnummer: Godkendelse af dagsorden Dagsorden side 3

4 Sag nr.: 2 Journalnummer: Godkendelse af referat Godkendelse af referat fra møde i MED-Hovedudvalget den 29. januar Godkendelse af referat fra møde mellem medlemmer af Forretningsudvalget og medlemmer af MED-Hovedudvalget den 24. februar MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 4

5 Sag nr.: 3 Journalnummer: Orientering om regnskab 2013 og budget 2014 Resume Sagsfremstilling Der gives en orientering om forventet regnskab 2013 og budget 2014 på mødet. Indstilling At Ledelsen orienterer om forventet regnskab 2013 og budget 2014 MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 5

6 Sag nr.: 4 Journalnummer: Opsamling på udeståender fra arbejdsmiljødrøftelsen Resume På MED-Hovedudvalgets møde den 29. januar 2014 gennemførte MED- Hovedudvalget sin årlige arbejdsmiljødrøftelse vedr. regionens samlede arbejdsmiljøindsats i 2013 og Efterfølgende er udeståender drøftet i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts Denne sagsfremstilling følger op på udeståender/med-hovedudvalgets bemærkninger fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Sagsfremstilling Efter MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse på mødet den 29. januar 2014 var der følgende udeståender/bemærkninger til opfølgning: 1. For det tidligere indsatsområde forebyggelse af arbejdsulykker fremgik det af sagsfremstillingen, at arbejdsmiljønetværket på et kommende møde vil overveje, om udviklingen i antallet af arbejdsulykker og påbud bør give anledning til yderligere indsatser til forebyggelse af arbejdsulykker, og at tilbagemelding om resultatet af arbejdsmiljønetværkets drøftelser vil ske til MED-Hovedudvalget. 2. I forbindelse med drøftelsen af nye indsatsområder - Planlægning af arbejdspladser og Social kapital kom MED-Hovedudvalget med konkret forslag til aktiviteter under indsatsområdet Planlægning af nye arbejdspladser. Der blev foreslået udarbejdet en vejledning i regelsæt og opgaver for medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter, der indgår i byggeprojekter. Det blev endvidere påpeget, at det vil være gavnligt, at arbejdsmiljørepræsentanter, der indgår i byggeprojekter får en introduktion til arbejdet. 3. I mødet blev der endvidere peget på, at det er nødvendigt med en stillingtagen til, om arbejdsmiljøpuljen kan støtte konkrete individuelle projekter til forbedring af den sociale kapital i enhederne, sideløbende med at generelle tværgående indsatser udviklet i regi af Projekt Mening og Sundhed tilbydes. Dagsorden side 6

7 4. Under arbejdsmiljødrøftelsen foreslog medarbejdersiden ansættelse af trivselskonsulenter, der kan varetage opgaver i forhold til fysisk indretning, mental trivsel, forebyggelse af arbejdsulykker mv. 5. Under arbejdsmiljødrøftelsen blev der foreslået indsats i forhold til kemisk påvirkning. Ad 1) Status på arbejdsmiljønetværkets drøftelse af tidligere indsatsområde Forebyggelse af arbejdsulykker : Arbejdsmiljønetværket har drøftet status på antallet af arbejdsulykker ved afslutningen af arbejdet med indsatsområderne. I den forbindelse har arbejdsmiljønetværket drøftet, om data for antallet af arbejdsulykker bør give anledning til yderligere aktiviteter. Arbejdsmiljønetværket vurderer, at der er - og fortsat skal være - stort fokus på at nedbringe antallet af ulykker i de respektive enheder. Men nedbringelsen af arbejdsulykker bør primært ske via konkrete enhedsspecifikke indsatser i enheder med mange arbejdsulykker og ikke via yderligere fælles indsatser for nedbringelse af antallet af arbejdsulykker, ud over de fællesaktiviteter, det allerede er besluttet at gennemføre. Det er således ikke arbejdsmiljønetværkets vurdering at der samlet set er behov for at videreføre det fælles indsatsområde Forebyggelse af arbejdsulykker. Der vil være fokus på at få implementeret analyseværktøjet Gennemførelse af ulykkesanalyser, der kan skabe læring i forhold til arbejdsulykker. Det er ikke arbejdsmiljønetværkets indtryk at der fortsat er underrapportering, da der har været meget fokus på at få anmeldt ulykkerne. Arbejdsmiljønetværket vil i de kommende måneder drøfte, hvordan det øgede kendskab til ulykkernes årsager (analyser) kan anvendes strategisk, for eksempel gennem systematisk opfølgninger i MED udvalgene kvartalsvist eller halvårligt. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Det blev drøftet, at det fortsat er vigtigt at holde fokus på forebyggelsen af arbejdsulykker. I første omgang bliver arbejdsmiljønetværket bedt om at rapportere til Personalepolitisk underudvalg om, hvad implementeringen af analyseværktøjet Gennemførelse af ulykkesanalyser bringer af viden om ulykkernes årsager, som evt. kan anvendes til yderligere indsatser i forhold til at få antallet af ulykker reduceret. Dagsorden side 7

8 Ad 2) Status på det kommende arbejde i forbindelse med de nye indsatsområder Planlægning af nye arbejdspladser og Social kapital : Efter MED-Hovedudvalgets udpegning af nye indsatsområder på mødet den 29. januar 2014 er Koncern HR gået i gang med at planlægge og iværksætte supplerende uddannelse og andre aktiviteter, der understøtter virksomhedsområder og tværgående centre i arbejdet med de to indsatsområder. På nuværende tidspunkt er der kontakt til KU BYG om samarbejde om blandt andet supplerende uddannelse, vejledninger, informationsmaterialer og vidensformidling til arbejdsmiljøgrupperne om byggeprocesser, roller og overblik over faserne i byggerier. Øvrige tiltag sker i koordinering med de enkelte områder og enheder på baggrund af beslutninger om konkret udmøntning. Der er allerede mange aktiviteter i gang i forhold til indsatsområdet Social kapital - både lokalt og i regi af projekt Mening og Sundhed. De tværgående indsatser der i den kommende tid skal planlægges og iværksættes under indsatsområdet Social kapital, skal i høj grad understøtte, de indsatser, der ellers er i gang, og de skal tænkes sammen med de øvrige aktiviteter, således at de er et supplement og ikke gentagelser. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Det blev anført, at indsatsen i forhold til planlægning af arbejdspladser også er relevant for medarbejderrepræsentanter. Desuden bør indsatsen også angå ombygning. Ad 3) Muligheden for at arbejdsmiljøpuljen kan støtte konkrete individuelle projekter til forbedring af den sociale kapital i enhederne sideløbende med udrulning af projekt Mening og Sundhed Det foreslås, at MED-Hovedudvalget på sit møde den 2. april 2014 godkender, at det er muligt for enhederne at ansøge om midler fra arbejdsmiljøpuljen til projekter under indsatsområdet social kapital selvom projekt Mening og Sundhed arbejder med samme begreb. Projekt Mening og Sundhed finansierer ikke målrettet konsulentbistand på den enkelte arbejdsplads. Mening og Sundhed italesætter derimod emnet og skaber overblik, hvilket typisk sker via en temadag, Med midler fra arbejdsmiljøpuljen vil enhederne kunne gennemføre projekter under indsatsområdet Social kapital, der er mere dyberegående og enhedsbaseret og rettet mod en udfordring på det lidt længere sigt. I vurdering af ansøgningerne vil arbejdsgruppen i hvert tilfælde vurdere og rådføre sig med projekt Mening og Sundhed, således at der ikke sker dobbeltbevilling. Projekt Mening og Sundhed løber pt. til den 30. april 2015, hvilket giver mulighed for at enhederne kan ansøge om midler til projekter, der afdækker indsatsområdet social kapital resten af året. Dagsorden side 8

9 Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Personalepolitisk underudvalg tilsluttede sig, at det skal være muligt for enhederne at ansøge om midler fra arbejdsmiljøpuljen til enhedsspecifikke indsatser om social kapital, der ikke er dækket af projekt Mening og Sundhed som foreslået i sagsfremstillingen. Ad 4) Forslag om ansættelse af trivselskonsulenter, der kan varetage opgaver ifht. fysisk indretning, mental trivsel, forebyggelse af arbejdsulykker mv. Under arbejdsmiljødrøftelsen foreslog medarbejdersiden ansættelse af trivselskonsulenter, der kan varetage opgaver i forhold til fysisk indretning, mental trivsel, forebyggelse af arbejdsulykker mv. Koncern HR ønsker, at Personalepolitisk underudvalg forholder sig til forslaget, dels generelt og dels med henblik på yderligere konkretisering. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Ledelsen redegjorde for de roller, der i øjeblikket varetager opgaver i forhold til fysisk indretning, mental trivsel og forebyggelse af arbejdsulykker: Der er valgt og uddannet arbejdsmiljørepræsentanter Der gennemføres aktiviteter, der understøtter samarbejdet i triaden (ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter) I regi af Mening og Sundhed uddannes der nærværsambassadører, der sætter fokus på nærværsaktiviteter på arbejdspladserne. Det blev drøftet, at ovennævnte er dækkende for den rolle, der i forslaget var tiltænkt en trivselskonsulent. Ad 5) Forslag om indsats i forhold til kemisk påvirkning. Der arbejdes løbende med forskellige temaer under kemisk arbejdsmiljø og kemiske påvirkninger i enhederne. I øjeblikket er der initiativer/indsatser i gang på følgende områder: Henstandsdesinfektion/hvilke beholdere, der anvendes til at opbevare kemikalier i. Sikkerhedslederne vil udarbejde en instruks og vil gerne kunne anbefale/påvirke valg af materialer i fremtidige udbudsrunder, så der kan sikres en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig arbejdsgang. Cytostatica/den sikkerheds- og sundhedsforsvarlige sikkerhed for medarbejderne i forbindelse med arbejde med og påvirkning fra cytostatica - f.eks. ved håndtering af vasketøj inden for fem dage efter medicinering. Dagsorden side 9

10 Kemisk påvirkning ved afdampning af sprit i forbindelse med afspritning/desinfektion af arbejdsområder. Der gennemføres APV i 1. kvartal 2014 i alle enheder. I sammenhæng med APV vil det enkelte MED-Udvalg drøfte udfordringer i forhold til kemisk påvirkning, såfremt der er udfordringer i forhold til dette. I regi af Arbejdsmiljønetværket vil behovet evt. fælles indsatser på området blive drøftet. På møde i personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014 blev medarbejdersiden bedt om at redegøre for ønsket for yderligere indsatser i forhold til kemisk påvirkning. Personalepolitisk underudvalgs drøftelse - udklip fra referat fra møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts 2014: Personale politisk underudvalg aftalte at afvente resultaterne af Arbejdspladsvurderingerne (APV) og en eventuel tilbagemelding fra arbejdsmiljønetværket om behov for fællesindsatser i forhold til Kemisk påvirkning. Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter opfølgning på årlig arbejdsmiljødrøftelse MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 10

11 Sag nr.: 5 Journalnummer: Vejledning for ansøgning af arbejdsmiljøpuljen 2015 Resume Vejledning og tidsplan for ansøgning om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen 2015 drøftes på dagens møde. Desuden gives en status for udmøntningen af arbejdsmiljøpuljen Sagsfremstilling/bilag Vejledning og tidsplan for ansøgning om støtte fra arbejdsmiljøpuljen 2015 er drøftet på mødet i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts Bemærkninger fra denne drøftelse er imødekommet i denne sagsfremstilling. Arbejdsmiljøpuljen 2014 På baggrund af MED-Hovedudvalgets beslutning den 25. november 2013 er der givet tilsagn til alle godkendte ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen Overførsel af midler til enhederne udestår, da Koncern Økonomi arbejder på at få etableret en ny arbejdsgang m.v. i forhold til overførsel af midler fra puljer som arbejdsmiljøpuljen til modtagerne. Det betyder, at der vil gå lidt tid, inden de enheder, der har fået tilsagn om midler, kan se dem i deres budget. Status for arbejdsmiljøpuljen 2014 fremgår af bilag 1. Arbejdsmiljøpuljen 2015 MED-Hovedudvalget aftalte på mødet den 25. november 2013 ændringer ved behandling af ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen: Fremover skal der følge et skriftligt tilbud fra konsulent med arbejdsmiljøpuljeansøgningen, såfremt der søges midler fra arbejdsmiljøpuljen til konsulentbistand. Dagsorden side 11

12 Fremadrettet er det ikke muligt at søge midler til forplejning i arbejdsmiljøpuljeansøgninger, da arbejdsgruppen, der behandler ansøgningerne ønsker ens retningslinjer for alle ansøgere. Vejledning til ansøgning om støtte fra arbejdsmiljøpuljen 2015 er tilrettet i forhold til de indsatsområder på arbejdsmiljøområdet, som MED- Hovedudvalget vedtog på sit møde den 29. januar 2014 samt ovennævnte ændringer ved behandling af ansøgninger aftalt på mødet den 25. november Det foreslås, at ansøgningsfrist til arbejdsmiljøpuljen fastsættes til fredag den 10. oktober 2014 med henblik på, at MED-Hovedudvalget kan vedtage udmøntningen på MED-Hovedudvalgs møde den 15. december Vejledning og tidsplan for ansøgning om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen 2015 drøftes på dagens møde. Puljens størrelse vil først være kendt efter budget 2015 er vedtaget i Regionsrådet. Bilag 1: Status for arbejdsmiljøpuljen 2014 Bilag 2: Vejledning til ansøgning af Arbejdsmiljøpuljen 2015 Indstilling: At MED-Hovedudvalget drøfter og vedtager vejledning til ansøgning om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen 2015 At Sekretariatet orienterer om status for arbejdsmiljøpuljen 2014 MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 12

13 Sag nr.: 6 Journalnummer: Region Sjællands arbejdsmiljøpris Resume For at skabe opmærksomhed om de mange gode ideer og aktiviteter, der foregår som opfølgning på APV i Region Sjællands arbejdsmiljøgrupper, foreslås det, at der stiftes en arbejdsmiljøpris. Stiftelsen af arbejdsmiljøprisen er drøftet på mødet i personalepolitisk underudvalg den 11. marts Der blev drøftet forskellige forslag til justeringer i forhold til det oprindelige forslag. Disse er indarbejdet i det følgende. Sagsfremstilling Formålet med Region Sjællands arbejdsmiljøpris er at skabe fokus på arbejdsmiljøgruppernes vigtige arbejde for deres kolleger. Derudover vil en øget positiv opmærksomhed bidrage til, at flere deltager i APV-undersøgelsen og engagerer sig i opfølgningen. Prisen skal gives til enheder/virksomhedsområder/afdelinger/institutioner, der inden arbejdsmiljøkonference 2015 gennemfører en særlig involverende og innovativ indsats på baggrund af APV en for Forud for arbejdsmiljøkonferencen 2014 udvælger en arbejdsgruppe nedsat under Personalepolitisk underudvalg en række innovative og involverende handleplaner. De enheder/virksomhedsområder/afdelinger eller institutioner, der vælges deltager det næste år i en proces, hvor deres arbejde følges og formidles i f.eks. hver 3.måned. I forbindelse med arbejdsmiljøkonferencen 2015 og på baggrund af deltagernes formidling og resultater - kåres en vinder på konferencen. Kriterier for at stille op Alle arbejdsmiljøgrupper kan deltage ved at indstille deres handleplan og metodiske overvejelser. Også lokale MED udvalg eller medarbejdergrupper kan indstille deres arbejdsmiljøgrupper til prisen. Forslag til kriterier for indstilling: At der findes nye måder/metoder til at skabe innovation i opfølgningsarbejdet. Dagsorden side 13

14 At der arbejdes alternativt med opfølgningsprocesserne i APV'en - med processen, med særlige resultater, eller med handlingsplanerne. At de enkelte deltagere vil være med til at formidle deres arbejde og dermed skabe synlighed og dialog om APV-arbejdet på arbejdspladsen, At der arbejdes på måder der skaber engagement og inspiration og er en berigelse for APV arbejdet Udpegning af en vinder til arbejdsmiljøprisen På arbejdsmiljøkonferencen 2015 findes vinderen (evt. flere vindere) af Region Sjællands Arbejdsmiljøpris gennem en afstemning, der gennemføres på baggrund af en formidling af projekterne. Vinderen/vinderne kan f.eks. findes ved, at deltagere der lytter på formidlingen af de deltagende projekters erafringer - får udleveret lodder, som de stemmer med. Vinderen/vinderne kåres på arbejdsmiljøkonferencen og præmieres af næstformanden i MED-hovedudvalget på vegne af MED hovedudvalget. Vinderen/vinderne skal være indstillet og villig til at lade sig interviewe i Esset/på intranettet om processen og om arbejdsmiljøgruppens arbejde. Selve Arbejdsmiljøprisen kan være en "ting", der kan udstilles på arbejdspladsen eller et beløb, der kan bruges til en social fejring på arbejdspladsen. Beløbet foreslås til kr., der finansieres af arbejdsmiljøpuljen. Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter formen på konkurrencen og kriterierne for at stille op og endelig beløb for prisen samt, hvilket form prisen skal have ( pokal, penge til et socialt arrangement eller lignende) MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 14

15 Sag nr.: 7 Journalnummer: Orientering om ændring af praksis for betalt frihed for en række overenskomstgrupper Resume Personale i administrative funktioner (regionshuset, stabe o.lign.), som er ansat enten efter AC- fællesoverenskomsten, journalistoverenskomsten, Sundhedskartellets lederoverenskomst, aftalen for administrative chefer, eller cheflægeaftalen har praksis for at have betalt tjenestefri 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag på samme måde som de administrativt ansatte efter HK s overenskomst. Modsat for ansatte efter HKs overenskomst er de omtalte dage efter overenskomsterne hele arbejdsdage for de pågældende grupper. Denne praksis ændres med virkning fra 1. maj i år, således at denne dag, grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag fremover bliver arbejdsdage for de grupper, som ikke efter deres overenskomst har betalt tjenestefri. Sagsfremstilling Efter HK s overenskomst 15, stk. 6, er 1. maj og grundlovsdag fridage fra kl. 12. Juleaftensdag og nytårsaftensdag hele fridage. At bestemmelserne fremgår af overenskomsten er udtryk for, at de har belastet den økonomiske ramme for HK ved den overenskomstforhandling, hvor det er blevet aftalt. Der er ikke tilsvarende bestemmelser i AC-fællesoverenskomsten, Journalistoverenskomsten, Sundhedskartellets lederoverenskomst, aftalen for administrative chefer eller cheflægeaftalen. På disse områder er der tale om hele arbejdsdage. I Region Sjælland er der imidlertid opstået en praksis for, at alt administrativt personale har den samme betalte frihed som HK erne på de omtalte dage. Dette fremgår også af den informationsfolder, som i sin tid blev formuleret om at være ansat i Regionshuset. En undersøgelse af forholdene på sygehusene, som Koncern HR gennemførte ved årsskiftet afslører, at Holbæk Sygehus, Roskilde/Køge sygehuse og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i stabene har indført en praksis svarende til den i Regionshuset gældende med henvisning til, at personalet i deres stabe skal behandles på samme måde som personalet i Regionshuset. Nykøbing Falster Sygehus fulgte overenskomsten i 2012 og igen i Staben i Psykiatrihuset, der tidligere har fulgt den beskrevne praksis, besluttede at Dagsorden side 15

16 følge overenskomsten i forbindelse med juleaftensdag og nytårsaftensdag Ansatte i klinikken følger de centralt aftalte regler, som de er formuleret i overenskomster og arbejdstidsaftaler, om betalt frihed. Det er i 2011 blevet fastslået ved faglig voldgift, at der ikke i regionerne er en arbejdsretlig kutyme for betalt frihed de pågældende dage, hvorfor regionerne frit kan ændre en eventuel lokal praksis. Henset til det almindelige ønske om harmonisering, har direktionen på baggrund af koncernledelsens tilkendegivelser besluttet at ændre praksis, således at overenskomsternes bestemmelser om betalt frihed de pågældende dage fremover følges. I praksis vil det betyde, at tjenestefrihed på de pågældende dage ikke er betalt, men efter ønske kan afvikles med tilgodehavende flextimer, afspadsering eller ferie. Indstilling: At Ledelsen orienterer om ændring i praksis for betalt frihed til AC ere og andre MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 16

17 Sag nr.: 8 Journalnummer: Organisering af projekt Universitetssygehuse Køge (USK) Resume Sagsfremstilling På mødet i MED-Hovedudvalget den 29. januar 2014 blev det aftalt på organiseringen af projekt Universitetssygehuse Køge (USK) præsenteres på kommende møde i MED-Hovedudvalget. Projektchef Helle Gaub vil på MED-Hovedudvalgets møde den 2. april 2014 præsentere organiseringen af Projekt USK. Indstilling At Ledelsen orienterer om organisering af projekt Universitetssygehus Køge (USK) MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 17

18 Sag nr.: 9 Journalnummer: Vejledning for brug af Cisco Jabber Resume Region Sjælland har på anskaffet samarbejdsværktøjet Cisco Jabber med henblik på at optimere samarbejdsprocesser og -relationer på tværs af regionen. Vejledningen er drøftet på møder i Personalepolitisk underudvalg den 6. januar 2014 og 11. marts Bemærkninger fra disse drøftelser er imødekommet i denne sagsfremstilling. Sagsfremstilling /bilag Det er besluttet at anskaffe og implementere et Unified Communications værktøj i Region Sjælland. Formålet med implementeringen er at effektivisere kommunikation og møder internt i regionen samt kommunikation med eksterne samarbejdspartnere. Region Sjælland har på denne baggrund anskaffet samarbejdsværktøjet Cisco Jabber med henblik på at optimere samarbejdsprocesser og -relationer på tværs af regionen. Helt konkret giver Jabber f.eks. mulighed for at nedbringe transportiden ved at erstatte fysiske møder med møder via computeren, samt mulighed for direkte at kontakte en kollega via Jabber, når man kan se, at vedkommende er tilgængelig. Målet er at gøre det hurtigere og lettere at tale sammen direkte, når der er brug for det, og derved reducere antallet af e- mails, transporttid og lange møder. Som ved mange andre IT-systemer kræver en succesfuld implementering af Jabber, at medarbejdere i Region Sjælland tager de nye muligheder i brug, hvor det er relevant, og hvor det betaler sig i det daglige arbejde. Det betyder, at medarbejderne, der dagligt logger sig på PC, skal logge sig på Cisco Jabber i samme forbindelse. Medarbejdere, der ikke logger sig på PC hver dag har mulighed for at benytte systemet i det omfang, det giver mening. Dagsorden side 18

19 Effektivisering af kommunikationen er en afvejning af særligt to faktorer: Kvaliteten af kommunikationen og tidsforbruget ved kommunikationen. Analyser af kommunikationen i Region Sjælland viser, at mange kommunikationsaktiviteter i forbindelse med både driftsmæssige og udviklingsmæssige opgaver kan effektiviseres betragteligt ved brug af Cisco Jabber, hvilket i sidste ende vil resultere i bedre ydelser til borgerne i Region Sjælland. I forbindelse med implementeringen af Jabber har projektet udarbejdet en vejledning for anvendelse af Jabber, som ønskes drøftet i MED- Hovedudvalget. Bilag 3: Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber. Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter vejledning vedrørende brug af Cisco Jabber MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 19

20 Sag nr.: 10 Journalnummer: To nye midlertidige lokal-med for Billeddiagnostisk Afdeling og Patologiafdelingen ved Roskilde Køge sygehuse Resume Sagsfremstilling angår godkendelse af 2 nye lokal-med ved Roskilde Køge sygehuse. Sagsfremstilling MED-Hovedudvalget skal godkende oprettelse af MED-udvalg, jf. MEDaftalens 9. De to nye MED-udvalg: Lokal MED udvalg, Billeddiagnostisk Afdeling I forbindelse med at sygehusledelsen for Roskilde og Køge sygehuse har besluttet at sammenlægge de to selvstændige billeddiagnostiske afdelinger på henholdsvis Roskilde og Køge sygehuse med virkning pr. 1. januar, skal der som følge heraf oprettes et nyt fælles lokal MED udvalg, som dækker begge matrikler. Lokal MED udvalg, Patologiafdelingen Region Sjællands direktion har besluttet at samle Patologiafdelingerne i Region Sjælland med en afdelingsledelse. Det vil være afdelingsledelsen i Patologiafdelingen på Roskilde Sygehus, der pr. 1. april 2014 vil varetage ledelsen af Patologiafdelingerne i Region Sjælland. I den forbindelse skal der oprettes et nyt fælles lokal MED udvalg, som dækker matriklerne i Roskilde, Slagelse og Næstved. (Lokal-MED for patologien ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse bliver samtidig nedlagt). De to nye Lokal-MED udvalg er begge i overensstemmelse med afdelingsledelsesstrukturen ved Roskilde Køge sygehuse Dagsorden side 20

21 På baggrund heraf indstiller formandskabet for det midlertidige MED-udvalg for Roskilde Køge sygehuse, at MED-hovedudvalget godkender oprettelsen af de to nye Lokal-MED. Grundet det igangværende forhandlinger om ny MED-aftale, foreslås, at der bliver tale om midlertidige MED-udvalg. Bilag 4: Notat om 2 nye Lokal-MED ved Roskilde Køge sygehuse Indstilling At MED-Hovedudvalget godkender oprettelsen af de to nye MEDudvalg for Billeddiagnostisk Afdeling henholdsvis Patologiafdelingen som midlertidige MED-udvalg. MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 21

22 Sag nr.: 11 Journalnummer: Region Sjællands Feriefond valg af ledelsesrepræsentant til fondsbestyrelsen Resume Idet Sygehusdirektør Ib Steen Mikkelsen har valgt at gå på pension, skal der vælges en ny ledelsesrepræsentant il Feriefondens bestyrelse. Sagsfremstilling Sygehusdirektør Ib Steen Mikkelsen, der har valgt at gå på pension, har indgået som den ene af to ledelsesrepræsentanter i Feriefoldens bestyrelse. Der skal derfor vælges en ny ledelsesrepræsentant til at indgå i Feriefondens bestyrelse. Jf. vedtægterne vælges bestyrelsens medlemmer af MED-Hovedudvalget blandt Region Sjælland s ansatte. Der er valgt 7 bestyrelsesmedlemmer, heraf 2 ledelsesrepræsentanter. Den anden ledelsesrepræsentant i Feriefondens bestyrelse er HR-direktør Marianne Evers. Direktionen indstiller at ny ledelsesrepræsentant i Region Sjællands Feriefond bliver Torben Dencker Rasmussen. Indstilling At MED-Hovedudvalget vælger Torben Dencker Rasmussen som ny ledelsesrepræsentant til Feriefondens bestyrelse MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 22

23 Sag nr.: 12 Journalnummer: Orientering om underudvalgets arbejde (Personalepolitisk underudvalg) Resume Sagsfremstilling / bilag Personalepolitisk underudvalg holdt møde den 11. marts Relevante punkter fra mødet i Personalepolitisk underudvalg er behandlet på dagens møde i MED-Hovedudvalget. Bilag 5: Referat fra møde i Personalepolitisk Underudvalg den 11. marts 2014 Indstilling at MED-Hovedudvalget orienteres om møde i Personalepolitisk underudvalg den 11. marts MED-Hovedudvalgets behandling Dagsorden side 23

24 Sag nr.: 13 Journalnummer: Gensidig orientering Sagsfremstilling På mødet orienteres om: Status på Sundhedsplatformen I den nuværende fase mobiliseres ca. 270 medarbejdere. De bliver uddannet i Sundhedsplatformens funktioner, således at de efter endt undervisning i maj vil være rustet til at kunne uddanne andre kollegaer i brug af Sundhedsplatformen. Næste skridt hen over sommeren bliver at validere det administrative og kliniske indhold, som allerede findes i Epics løsning. I denne opgave indgår en stor gruppe sundhedsfaglige medarbejdere fra de to regioners sygehuse, som i en række workshops skal sikre, at Epics standarder passer til de danske kliniske krav. Der indgår ligeledes medarbejdere fra administrative enheder; Koncern IT, Koncern IT samt Kvalitet og Udvikling. Herefter er det planen, at design og klargøring af Sundhedsplatformen kan påbegynde i efteråret Af den overordnede plan fremgår, at hele 2015 vil gå med at konfigurere og teste Sundhedsplatformen, dvs. gøre løsningen klar til egentlig ibrugtagning på sygehusene. Ibrugtagning i Region Hovedstaden påbegyndes i I Region Sjælland tages Sundhedsplatformen i brug på Næstved/Slagelse, Ringsted, Nykøbing Falster i november Herefter på Roskilde/Køge, Holbæk og Psykiatrien i december Mere information kan ses på intranettet: Se her. Status på Serviceassistentprojektet der vedlægges notat om status fra Serviceassistentprojektet(bilag 5) Status for Region Sjællands nye Økonomi-, Indkøbs og Lagersystem, NASA Dagsorden side 24

25 der vedlægges notat om status, der indgår i Forretningsudvalgets dagsorden til mødet den 24. marts (bilag 6) Udsættelse af ansøgningsfrist til forsøgsordning om fravigelse af overenskomster I økonomiaftalerne for 2014 mellem regeringen, KL og Danske Regioner er der aftalt et initiativ om forsøg med fravigelse af overenskomster i staten, regionerne og kommunerne. Formålet med forsøgsordningen er at vurdere, om de nuværende overenskomster udgør en barriere for en smartere indretning af opgaveløsningen. Forsøgsordningen er en mulighed for at afprøve andre måder at organisere opgaveløsningen på. På opfordring har Økonomi- og indenrigsministeriet valgt at udsætte ansøgningsfristen fra interesserede deltagere. Det sker på baggrund af ønsker om at opnå mere tid til at udarbejde ansøgningerne om at deltage i forsøgsordningen, herunder overveje hvilke overenskomstmæssige barrierer, der er relevante at lave forsøg med. Ansøgningsfristen er derfor udsat til den 2. juni Enhederne orienteres om udsættelsen og opfordres til at drøfte forslag til projekter, der kan indgå i forsøgsordningen. Status på Projekt Mening og Sundhed der vedlægges notat om status (bilag 7) Status på Projekt Find og styrk din arbejdsglæde Arrangementerne Gør forandringen god, Nærvær i nuet og Led din leder afvikles efter planen og med god tilslutning. Der er indgået aftale med Jan Gintberg om, at han skal besøge Region Sjælland med foredraget Giv hverdagens udfordringer én på motivationen og mærk arbejdsglæden vokse i efteråret. Læs mere om Find og styrk din arbejdsglæde her. Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Notat om status fra Serviceassistentprojektet Status for Region Sjællands nye Økonomi-, Indkøbs- og Lagersystem, NASA Status på projekt Mening og Sundhed MED-Hovedudvalgets gensidige orientering Dagsorden side 25

26 Sag nr.: 14 Journalnummer: Eventuelt Dagsorden side 26

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST Februar 2003 Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere