Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien"

Transkript

1 NOTAT Status til og med 2013 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien 26. november 2015 J.nr ADA/UB Dette notat beskriver den årlige status for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien til og med Det indeholder en præsentation af aktuelle måltal, mens beskrivelse af datagrundlag samt tabeller findes i bilag 1. Mål for alvorlige arbejdsulykker I den politiske aftale, indgået i 2011 mellem daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, om en strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 er reduktionsmålet for arbejdsulykker: En reduktion af alvorlige arbejdsulykker, set i forhold til antallet af beskæftigede, på 25 pct. Alvorlige arbejdsulykker defineres som arbejdsulykker, der har ført til at tilskadekomne har fået varigt mén og/eller resulteret i et længerevarende sygefravær fra arbejdet. Dermed omfatter begrebet både konsekvenser for tilskadekomne og arbejdspladsen. Målingen er baseret på oplysninger om anmeldte arbejdsulykker til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Arbejdsskadestyrelsen tilkender erstatning ved en méngrad på 5 procent og derover for arbejdsulykker, der kan anerkendes som ulykke efter lov om arbejdsskadesikring. Alle arbejdsulykker inden for arbejdsmiljølovens område, der har ført til erstatning for en méngrad på 5 pct. og derover, indgår i målingen. Endvidere indgår anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, som kan relateres til en sygdagpengeudbetaling og mere end 30 dages fravær. Referenceåret er 2011 ved prioriteringsperiodens start. Det er det samlede antal anmeldte arbejdsulykker, der har ført til længerevarende sygefravær og/eller varigt mén, set i forhold til antallet af beskæftigede, som skal være reduceret med 25 pct. i Der er tale om en opfølgning på en tidligere opgørelse til og med 2012 i notatet Status for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien (Arbejdstilsynet, 20. februar 2015), som er bilag til Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien (Arbejdstilsynet, 9. marts 2015).

2 Status for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker De aktuelle opgørelser af arbejdsulykker, der har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær, viser, at alvorlige arbejdsulykker er reduceret med ca. 16 pct. fra 3,9 arbejdsulykker pr beskæftigede i referenceåret 2011 til 3,3 i Det bemærkes at der er tale om en prognose for 2013, da tallene for 2013 er foreløbige, og resultatet er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Usikkerheden er større, end den har været for tilsvarende prognoser beregnet for tidligere år. Det skyldes, at der i prognosen endnu ikke kan tages højde for, at bl.a. sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen er blevet længere i forhold til tidligere. Endvidere er data vedr. nye sager om sygedagpengeudbetalinger i 2013 ikke endelige (opdaterede tal for 2013 vil foreligge i 2016). Målet om en reduktion på 25 procent betyder, at incidensen skal falde fra 3,9 i 2011 til 2,9 i Det svarer til, at antallet af anmeldte alvorlige arbejdsulykker skal reduceres med ca tilfælde fra c a i 2011 til ca tilfælde i 2020, hvis beskæftigelsen er uændret. Niveauet i både 2012 og 2013 er ifølge de foreløbige tal lavere, end det har været i en længere årrække ( ), hvor incidensen har varieret mellem 3,8 og 4,3 (figur 1). Figur 1: Anmeldte arbejdsulykker, der har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær, pr beskæftigede (2013 er baseret på en prognose) Forekomst i branchegrupper Forekomsten af alvorlige arbejdsulykker afhængig af branchegruppe belyses i det følgende ved anmeldte arbejdsulykker sket i Der er ikke beregnet prognoser for det endelige niveau i 2013 i de respektive branchegrupper, som for det samlede måltal, da det vurderes de vil være behæftet med for stor usikkerhed (de foreløbige tal for 2013 fremgår af tabel B.6-B.7). 2

3 I forhold til antal årsværk, anmeldes der i 2011 flest arbejdsulykker, der har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær, i branchegruppen Opførelse og nedrivning af byggeri herefter følger Anlægsarbejde, Vand, kloak og affald samt Slagterier (figur 2). Fra 2011 til 2012 sker der et fald i antallet af arbejdsulykker pr årsværk i hovedparten af de 36 branchegrupper. I de fire branchegrupper Rengøring, Transport af passagerer, Energi og råstoffer samt Film, presse og bøger, ses en stigning. Figur 2: Anmeldte arbejdsulykker for lønmodtagere, der har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær, pr årsværk fordelt på Arbejdstilsynets 36 branchegrupper *) Antallet af annmeldte alvorlige arbejdsulykker er under 5 tilfælde pr. år For branchegrupper er incidensen beregnet som antal arbejdsulykker blandt lønmodtagere pr årsværk. Dermed tages der højde for, at deltidsarbejde fore- 3

4 kommer i forskelligt omfang og beskæftigelsen kan variere over året afhængig af branche. Når incidensen opgøres pr. årsværk i en branchegruppe, skal den også holdes op mod den totale incidens for lønmodtagere pr. årsværk, som var 4,5 pr årsværk i 2011 og 4,1 i 2012 (figur 2). Niveauerne er højere end måltallene i figur 1, og det skyldes, at det samlede antal årsværk for lønmodtagere, er lavere end det totale antal beskæftigede. Talgrundlaget for figur 2 fremgår af tabel B.6-B.8. 4

5 Bilag Datagrundlag Der gælder forskellige regler for anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. Datagrundlaget består derfor af en samkøring af data om arbejdsulykker behandlet i Arbejdsskadestyrelsen og arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet med henblik på at kunne følge udviklingen i alvorlige arbejdsulykker, som i denne sammenhæng vil sige tilfælde, der har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær. Ifølge arbejdsskadesikringsloven skal arbejdsgiveren anmelde en skade til sit forsikringsselskab, hvis skaden antages at kunne begrunde krav fra tilskadekomne på ydelser efter loven. Forsikringsselskaber og selvforsikrede offentlige arbejdsgivere har pligt til at sende sager videre til Arbejdsskadestyrelsen, hvis en skade antages at ville medføre godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne eller mindst fem ugers fravær. Arbejdsskadestyrelsen tilkender erstatning ved en méngrad på 5 procent 2 og derover for anmeldte arbejdsulykker, som kan anerkendes som en ulykke. Arbejdsulykker, der har ført til erstatning for en méngrad på 5 pct. og derover, er medtaget i opgørelsen af alvorlige arbejdsulykker. Både arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven har Danmark som gyldighedsområde, men der er forskel på det område, som de to sæt lovgivninger omfatter. Arbejdsmiljøloven omfatter fx ikke arbejde til søs, i luften eller udstationerede personer, der midlertidigt arbejder i udlandet. Der er derfor foretaget en afgrænsning af de arbejdsulykker, som er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, til tilfælde sket inden for arbejdsmiljølovens område, som reduktionsmålet i arbejdsmiljøstrategien vedrører (tabel B.1). Når det gælder anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, så har Arbejdsgiveren ifølge arbejdsmiljøloven pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, hvis den har ført til arbejdsudygtighed i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. Ved anmeldelsen skal angives oplysninger om forventet fravær på anmeldetidspunktet, men denne oplysning er behæftet med usikkerhed. Derfor kobles anmeldte arbejdsulykker med oplysningen om udbetalinger af sygedagpenge i Danmarks Statistiks Syge- og barselsdagpengeregister for at identificere tilfælde, der kan relateres til en sygedagpengeudbetaling og et længerevarende sygefravær. I målingen medtages tilfælde, som kan relateres til et sygefravær over 30 dage. Den arbejdsgiverbetalte periode er 30 dage fra og med 2012, og Syge- og barselsdagpengeregisteret indeholder derfor ikke dækkende informationer om kortere sygefravær. Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger om sygefraværets årsag i registret, og der er derfor gjort den antagelse, at sygefraværsperioder, som påbegyndes op til 14 dage efter ulykkesdatoen, kan relateres til ulykkestilfældet (tabel B.2). 2 Arbejdsskadestyrelsens vejledende procenttabel til brug ved afgørelser om godtgørelse for varigt mén kan ses her: 5

6 Anmeldelsen af en arbejdsulykke skal i alle tilfælde ske i det fælles elektroniske anmeldesystem EASY, hvor den tildeles et EASY-løbenummer. Herfra sendes de relevante anmeldelser videre til henholdsvis forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet. I samkøringen af data om anmeldte arbejdsulykker til henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet sker koblingen af tilfælde anmeldt til begge myndigheder i hovedparten af tilfældene ved EASYløbenummeret. I en række tilfælde har arbejdsulykker behandlet i Arbejdsskadestyrelsen dog ikke et EASY-løbenummer, fx hvis ulykken er anmeldt i systemet for anmeldelse af erhvervssygdomme. I disse tilfælde vil det fremgå af sagen, at der er tale om en arbejdsulykke, og koblingen med anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet sker CPR-nummer og ulykkesdato (tabel B.3). I referenceåret 2011 omfatter datagrundlaget med denne seneste opgørelse arbejdsulykker, som er anmeldt til Arbejdstilsynet og har ført til et længerevarende sygefravær på over 30 dage. Endvidere indgår arbejdsulykker anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, som har ført til tilkendelse af erstatning for varigt mén (figur B.1). Det samlede antal alvorlige arbejdsulykker er , da en alvorlig arbejdsulykke, der både har ført til langvarigt sygefravær og varigt mén, tæller som ét tilfælde. I 2011 var der tilfælde, som førte til både langvarigt sygefravær og mén 3. Figur B.1: Datagrundlag for anmeldte alvorlige arbejdsulykker i referenceåret 2011 Anmeldte arbejdsulykker til AT, der har ført til længerevarende sygefravær, i alt : Anmeldte arbejdsulykker til ASK, der har ført til varigt mén, i alt: Prognose for 2013 Opgørelsen af anmeldte alvorlige arbejdsulykker omfatter arbejdsulykker anmeldt til og med 31. december 2014 og kendelser i Arbejdsskadestyrelsen er opgjort i 2. kvartal På opgørelsestidspunktet er der identificeret i alt anmeldte arbejdsulykker, som har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær i 3 Det bemærkes, at antallet af alvorlige arbejdsulykker, der er anmeldt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, er større end det umiddelbart fremgår af figur 1. Det drejer sig fx om arbejdsulykker anmeldt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, som har ført til længerevarende sygefravær men ikke varigt mén, og omvendt. En detaljeret oversigt fremgår af tabel B.4. 6

7 2013 (tabel B.5). Især tallene for 2013 er endnu ikke endelige, og der kan også fortsat ske mindre justeringer i tallene for tidligere år. Det skyldes flere forhold. Et forhold er, at en række arbejdsulykker anmeldes for sent i forhold til anmeldereglerne, hvorfor der efter opgørelsestidspunktet 31. december 2014 fortsat anmeldes arbejdsulykker sket i især 2013 og tidligere. Et andet forhold er, at der går en vis tid fra en arbejdsulykke anmeldes til forsikringsselskabet, til videresendelse til Arbejdsskadestyrelsen, og til der foreligger en endelig afgørelse. En sådan afgørelse skal normalt foreligge inden et år fra anmeldelsestidspunktet Prognosen for 2013 er beregnet på baggrund af oplysninger to år tilbage om hvor lang tid der går fra arbejdsulykken sker, til den bliver anmeldt og til der foreligger en afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen 4. Med prognosen for 2013, er der yderligere søgt taget højde for, at data om sygedagpengeudbetalinger endnu ikke er fuldt opdaterede for Alt i alt resulterer det i en prognose på ca arbejdsulykker i Det vurderes, at prognosen for 2013 er behæftet med større usikkerhed end tilsvarende prognoser beregnet for tidligere år. Det skyldes, at sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen er blevet længere som følge af indsatserne foranlediget af Kammeradvokatens redegørelse samt højesteretsdomme om anerkendelse af ulykker, som har betydning for, hvornår der træffes afgørelse om varigt mén. Afgørelsen om mén træffes nu på et senenere tidspunkt end før Kammeradvokatens redegørelse og Højesteretsdommen 5. Ifølge Arbejdsskadestyrelsen, er behandlingen af sagsårgang 2013 ikke lige så langt fremme, som det har været tilfældet med andre årgange i materialet. Derudover må det antages, at de sager, der endnu ikke er afsluttet for 2013 (fremgår af tabel B.1), kan være alvorlige sager. I prognosen for 2013 har det, som nævnt, endvidere været nødvendigt også at tage højde for, at Syge- og barselsdagpengeregistret hos Forskerservice i Danmarks Statistik endnu ikke er opdateret med data for 2014 (de vil foreligge i 2016). Det betyder, at især sygdagpengeforløb i slutningen af 2013 og som strækker sig ind i 2014, endnu ikke har en slutdata (tabel B.3). Det er derfor ikke muligt at afgøre om disse tilfælde har ført til over 30 dages fravær, som er kriteriet i koblingen med anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Dette er medvirkende til, at andelen af anmeldte arbejdsulykker, der kan relateres til et længerevarende sygefravær, er faldet fra 14,4 i 2012 til 12,8 i 2013, hvilket er markant lavere end i de tidligere år (tabel B.2). Dette er der søgt taget højde for ved i prognosen at foretage det konservative skøn, at andelen af anmeldte arbejdsulykker, der har ført til længerevarende sygefravær i 2013, er på samme niveau som i Opdaterede tal for 2013 vil foreligge i Ved beregning af prognosen for 2012 blev anvendt oplysninger et år tilbage. Erfaringerne viser nu, at det giver en lidt bedre prognose, hvis der anvendes to år. 5 Arbejdsskader Arbejdsskadestyrelsen, København, oktober

8 Som opfølgning på den tidligere beregnet prognose for 2012 på tilfælde 6, kan det bemærkes, at de opdaterede tal for 2012 viser alvorlige arbejdsulykker (tabel B.5). Siden er der endvidere sket ændringer i datagrundlaget vedrørende beskæftigelsen, som beskrives nedenfor, og alt i alt betyder det, at antallet af alvorlige arbejdsulykker i 2012 er ændret fra 3,7 til 3,6 pr beskæftigede med denne seneste opgørelse. Dermed lå prognosen for 2012 alt i alt ca. 5 pct. højere end det aktuelle niveau. Generelt fald i antallet af sygdagpengesager med et fravær over 30 dage Fra 2010 til 2011 faldt antallet af sygdagpengeforløb med over 30 dages fravær med ca. 4 pct., og i 2012, hvor arbejdsgiverperioden ændres fra 21 til 30 dage, falder antallet af sager yderligere med ca. 10 pct. (foreløbigt tal, da slutdato endnu ikke kendes for alle sager). Detaljerede data viser, at der tale om et generelt fald uanset fraværsperiodens længde, men at faldet er særligt højt for sager med de korteste fraværsperioder på dage. Det kan hænge sammen med overgangen fra en arbejdsgiverperiode på 21 dage til 30 dage, og at der i færre tilfælde end tidligere søges refusion for sygeperioder, der lige når op over 30 dage. Det kan derfor ikke udelukkes, at faldet i antal sygedagpengesager også bidrager til, at andelen af anmeldte arbejdsulykker, der har ført til længerevarende sygefravær falder til det lavere niveau på 14,4 pct. i 2012, hvor det i de tidligere år ( ) har ligget over 15 pct. Korrektion for ændringer i beskæftigelsen I måltallet korrigeres for udviklingen i beskæftigelsen ifølge Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatik (RAS) (tabel B.5). RAS beskriver antallet af personer i beskæftigelse, såvel lønmodtagere som selvstændige, ultimo november. Til beregning af forekomsten af alvorlige arbejdsulykker det aktuelle år anvendes november beskæftigelsen det foregående år. Med RAS 2013 har Danmarks Statistik revideret datagrundlaget for den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik tilbage til og med I den nye opgørelse øges niveauet for beskæftigelsen med ca personer, i forhold til hvis opgørelsen var foretaget på det hidtidige datagrundlag. Ændringen har dog kun en meget begrænset betydning for måltallene sammenlignet med tidligere opgørelser 7. Korrektion for beskæftigelse i branchegrupper For branchegrupper korrigeres der for forskelle i beskæftigelsen ved at sætte antallet af alvorlige arbejdsulykker blandt lønmodtagere i forhold til antal årsværk. Dermed tages der ikke alene højde for, at deltidsarbejde forekommer i forskelligt omfang afhængig af branche, men også at beskæftigelsen varierer over året. Oplysninger om antal årsværk stammer fra Danmarks Statistiks register Beskæftigelse for lønmodtager (BFL), som indeholder månedsbaserede oplysninger om lønudbetalinger til ansatte i danske virksomheder, herunder hvor mange timer personerne er ansat og arbejdsstedets branche. På baggrund af BFL er opgjort antallet af årsværk for ansatte lønmodtagere i branchegrupper (tabel B.8). 6 Status for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien. Notat. Arbejdstilsynet, 20. februar Status for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020-arbejdsmiljøstrategien. Notat. Arbejdstilsynet, 20. februar

9 Anmeldte arbejdsulykker er endvidere blevet koblet med BFL via CVR-nummer og oplysninger om ulykkestidspunkt. Hvis en person har flere ansættelser i pågældende måned, prioriteres det job med flest timer. Ved denne kobling opnås en korrektion af de registrerede brancheoplysninger ved anmeldelsen af arbejdsulykken og et mere retvisende billede af den relative forekomst mellem branchegrupper for en række af de 36 branchegrupper. Der sker især korrektioner af de tilfælde, hvor arbejdsulykker sket blandt ansatte i kommuner anmeldes fra rådhuset og branchen derfor ofte vil være inden for Kontor og ikke fx Hjemmehjælp. Ved den anvendte metode flyttes en relativ stor andel af arbejdsulykkerne registreret inden for Kontor i anmeldelsen til især branchegrupperne Døgninstitutioner og hjemmepleje og Daginstitutioner, men også til Rengøring og Undervisning 8. I koblingen af anmeldte arbejdsulykker og BFL er det imidlertid ikke muligt at identificere et arbejdssted for årligt ca tilfælde af de alvorlige arbejdsulykker. Det skyldes mangelfulde oplysninger om cpr- og cvr-numre i anmeldelsen, eller at der for skadelidte ikke findes en lønmodtageransættelse i BFL på ulykkestidspunktet. De ca tilfælde indgår derfor heller ikke i de beregnede incidenser i brancher eller i totaltallet for forekomsten af alvorlige arbejdsulykker pr. årsværk. 8 For en nærmere beskrivelse henvises til Arbejdsulykker. Arbejdstilsynet årsopgørelse Anmeldte arbejdsulykker Tema: Unges og nyansattes ulykkesrisiko. Arbejdstilsynet, november

10 Tabeller Tabel B.1: Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdsskadestyrelsen inden for arbejdsmiljølovens område fordelt på opgørelsestidspunkt og kendelse *) Ulykkesår Anmeldt pr. 31. december Kendelse om varigt mén Ikke afgjorte m.fl Anmeldt pr. 31. december Kendelse om varigt mén Ikke afgjorte m.fl Anmeldt pr. 31. december Kendelse om varigt mén Ikke afgjorte m.fl Kilde: Arbejdsskadestyrelsen. *) Tallene omfatter arbejdsulykker anmeldt til og med 31. december i henholdsvis 2012, 2013 og 2014, mens kendelsen er opgjort i 2. kvartal henholdsvis 2013, 2014 og 2015 Tabel B.2: Sygedagpengesager med over 30 dages fravær og anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, der kan relateres til et sygefravær over 30 dage Sygedagpengesager over 30 dages fravær Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet **) Arbejdsulykker med over 30 dages fravær År/ ulykkesår Antal Ændring (procent) Sygedagpengesager uden slutdato Kilde: Arbejdstilsynet på baggrund af Danmarks Statistiks Syge- og barselsdagpengeregister 9 *) Foreløbige tal. Danmarks Statistik har på opgørelsestidspunktet endnu ikke stillet Syge- og dagpengeregistret for 2014 til rådighed, hvorfor antallet af sager uden slutdato er højt og sager med over 30 dages fravær for lavt i **) Opgørelsen er baseret på kobling af arbejdsulykker anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen pr. 31. december I det tilfælde en arbejdsulykke er anmeldt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen anvendes ulykkesdato registreret i Arbejdsskadestyrelsen, hvorfor afvigelser fra Arbejdstilsynets egen statistik kan forekomme. Antal Ændring (procent) Antal Andel (procent) ,1 Ændring (procent) , , ,3 7, , , ,5 3, , , ,4-0, , , ,2-2, , , ,5-11, , , ,6 4, , , ,8-5, , , ,4-8, *) , ,8-13,6 9 Danmarks Statistiks Syge- og barselsdagpengeregister indeholder sygedagpengesager, som er bearbejdet til sammenhængende sygedagpengeperioder. I bearbejdningen har Arbejdstilsynet taget udgangspunkt i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) metode til oparbejdning af tilsvarende sygedagpengedata til NFA s interne register Sygedagpenge og Social Ydelser i Danmark (Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark (RSS). En sammenkobling af DREAM med KMD s syge- og barselsdagpengeregister. Version1.0. Pedersen, J m.fl. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. København 2011). 10

11 Tabel B.3: Kobling af anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen inden for arbejdsmiljølovens område Ulykkesår Både i AT og ASK Match på EASY-nummer og cpr-nummer Match på CPR-nummer og ulykkesdato Match på CPR-nummer og højst 14 dage mellem ulykkesdatoer Kun i AT Kun i ASK I alt *) Tallene omfatter anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen til og med 31. december Tabel B.4: Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, der har ført til længerevarende sygefravær og/eller varigt mén fordelt på myndighed Ulyk kesår *) Længerevarende sygefravær, alene anmeldt til AT Længerevarende sygefravær, anmeldt til både AT og ASK Længerevarende sygefravær og varigt mén, anmeldt til både AT og ASK Varigt mén, anmeldt til både AT og ASK Varigt mén, alene anmeldt til ASK I alt *) Foreløbige tal, som omfatter anmeldte arbejdsulykker til og med 31. december 2014 og kendelser i Arbejdsskadestyrelsen er opgjort i 2. kvartal Tabel B.5: Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, der har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær , samt prognose for endeligt niveau i 2013 Ulykkesår **) Arbejdsulykker, der har f ørt til varigt mén Arbejdsulykker, der har f ørt til længerevarende sygefravær Arbejdsulykker, der har f ørt til varigt mén og/eller længerevarende sygef ravær*) Prognose for arbejdsulykker, der har ført til mén og/eller langvarigt sygefravær 8.871***) Antal beskæftigede (DST's Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS)) Antal alvorlige arbejdsulykker pr beskæftigede 3,9 3,6 3,3***) *) Summen af alvorlige arbejdsulykker er lavere end summen af de to kategorier af alvorlige arbejdsulykker, da det enkelte ulykkestilfælde kun indgår én gang. **) Tallene for 2013 er foreløbige og de endelige tal vil være højere. ***) Prognose. 11

12 Tabel B.6: Anmeldte arbejdsulykker blandt lønmodtagere, der har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær, pr. 31. december 2014, fordelt på branchegruppe Ulykkesår Branche (AT 36 gruppering) *) 01 Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskine Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelse Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Ukendt Total Opgørelsen er baseret på en kobling af anmeldte arbejdsulykker med oplysninger om ansættelsesstedets branche på ulykkestidspunktet i Danmarks Statistiks register Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL). Gruppe 37 Ukendt omfatter anmeldte arbejdsulykker, hvor det ikke har været muligt at koble med oplysninger i BFL pga. mangelfulde oplysninger om cpr- og cvr-numre i skadesanmeldelsen, eller hvor der for skadelidte ikke findes en lønmodtageransættelse i BFL på ulykkestidspunktet. *) Opgørelsen for 2013 er foreløbig og de endelige tal vil være højere. 12

13 Tabel B.7: Anmeldte arbejdsulykker blandt lønmodtagere, der har ført til varigt mén og/eller længerevarende sygefravær, pr årsværk, fordelt på branchegruppe Ulykkesår Branche (AT 36 gruppering) *) 01 Anlægsarbejde 11,9 11,3 12,7 11,0 9,7 8,2 02 Opførelse og nedrivning af byggeri 9,9 10,7 11,7 12,2 11,2 9,0 03 Færdiggørelse af byggeri 8,7 8,2 8,6 8,4 7,9 7,0 04 Butikker 2,7 2,8 3,3 3,2 2,7 2,1 05 Engros 3,6 3,1 3,5 3,1 2,8 2,2 06 Elektronik 2,3 2,0 2,4 1,8 1,6 1,3 07 Energi og råstoffer 2,3 2,3 2,6 2,6 2,7 1,6 08 Installation og reparation af maskine 6,3 5,4 6,3 6,2 5,9 4,2 09 Kemi og medicin 2,4 2,5 2,2 2,3 1,6 1,1 10 Metal og maskiner 7,7 5,5 5,9 6,0 5,0 3,9 11 Plast, glas og beton 7,2 6,6 6,0 6,1 5,4 5,3 12 Tekstil og papir 5,5 5,3 6,0 4,4 4,3 3,4 13 Transportmidler 7,1 6,9 5,7 5,6 5,3 4,9 14 Træ og møbler 6,5 7,2 5,3 6,4 5,6 4,9 15 Film, presse og bøger 1,8 1,5 1,4 1,0 1,3 0,8 16 IT og telekommunikation 0,6 0,7 1,3 0,8 0,7 0,6 17 Kontor 1,6 1,5 1,7 1,7 1,5 1,2 18 Landbrug, skovbrug og fiskeri 6,5 6,8 7,5 7,4 6,6 5,8 19 Slagterier 13,1 10,4 10,5 10,4 9,1 8,4 20 Nærings- og nydelsesmidler 7,9 7,3 6,3 5,6 5,0 4,7 21 Politi, beredskab og fængsler 6,0 6,2 7,1 6,2 6,1 5,0 22 Religiøse institutioner og begravelse 3,0 3,6 4,4 3,0 2,5 2,9 23 Vand, kloak og affald 9,6 10,3 11,5 10,6 9,5 7,4 24 Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping 3,3 4,3 4,5 4,2 3,0 3,5 26 Kultur og sport 5,4 5,9 6,8 7,3 4,8 4,5 27 Rengøring 8,1 7,4 8,9 7,4 8,3 6,3 28 Restauranter og barer 3,9 2,6 2,9 3,1 3,1 2,5 29 Transport af gods 8,5 8,1 10,9 8,8 8,3 6,8 30 Transport af passagerer 6,7 6,1 6,8 6,9 7,0 4,8 31 Daginstitutioner 4,9 4,9 5,2 5,0 4,2 3,2 32 Døgninstitutioner og hjemmepleje 8,1 8,3 9,4 8,5 7,5 5,5 33 Hospitaler 3,3 3,5 3,3 3,2 3,1 2,4 34 Læger, tandlæger og dyrlæger 1,9 2,0 2,8 2,1 1,8 2,1 35 Undervisning 3,3 3,2 3,6 3,4 3,3 2,8 36 Universiteter og forskning 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 0,7 37 Ukendt Total 4,7 4,4 4,8 4,5 4,1 3,3 *) Opgørelsen for 2013 er foreløbig og de endelige tal vil være højere. Gruppe 37 Ukendt i tabel B.6 indgår ikke i beregningen af den totale incidens. 13

14 Tabel B.8: Antal årsværk for lønmodtagere fordelt på branchegruppe År Br anche (AT 36 gruppering) Anlægsarbejde Opførelse og nedrivning af byggeri Færdiggørelse af byggeri Butikker Engros Elektronik Energi og råstoffer Installation og reparation af maskine Kemi og medicin Metal og maskiner Plast, glas og beton Tekstil og papir Transportmidler Træ og møbler Film, presse og bøger IT og telekommunikation Kontor Landbrug, skovbrug og fiskeri Slagterier Nærings- og nydelsesmidler Politi, beredskab og fængsler Religiøse institutioner og begravelse Vand, kloak og affald Frisører og anden personlig pleje Hotel og camping Kultur og sport Rengøring Restauranter og barer Transport af gods Transport af passagerer Daginstitutioner Døgninstitutioner og hjemmepleje Hospitaler Læger, tandlæger og dyrlæger Undervisning Universiteter og forskning Uoplyst og andet Total Kilde: Arbejdstilsynet på baggrund af Danmarks Statistiks register Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL). 14

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien

Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i arbejdsmiljøstrategien Notat Analyse og data Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Status til og med 2014 for mål om reduktion i alvorlige arbejdsulykker i 2020- arbejdsmiljøstrategien Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010 Afrapportering af mål i Fremtidens arbejdsmiljø 2010 Prioriterede emner: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletpåvirkninger Støj

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Bilag. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Bilag Bilag til Anmeldte erhvervssygdomme 2013 Tabel 1.1 Anmeldte erhvervssygdomstilfælde

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 Anmeldte arbejdsulykker 2006-2011 Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr. 87-7534-603-6 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 Årsopgørelse 2012 Arbejdstilsynet, september 2013 ISBN nr. 87-7534-623-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009 Årsopgørelse 2009 2. udgave Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN nr. 87-7534-598-6

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 (Arbejdstilsynet 2017).

De sundhedsøkonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 (Arbejdstilsynet 2017). NOTAT 28. marts 2017 Statens samlede omkostninger ved arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011. En sammenfatning af to notater om udgiftskomponenterne sygedagpenge, skattetab og sundhedsydelser J.nr. 20165200110

Læs mere

Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne

Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne NOTAT 28. marts 2017 Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne J.nr. 20165200110 Analyse og Data

Læs mere

Notat - Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke (Arbejdstilsynet

Notat - Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke (Arbejdstilsynet NOTAT Arbejdsgivernes samlede omkostninger ved arbejdsulykker i 2011. 28. marts 2017 J.nr. 20165200110 Analyse og Data (ADA) Introduktion Notatet er en sammenfatning og summering af arbejdsgiveres omkostninger

Læs mere

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2011 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 2. udgave Arbejdstilsynet, oktober 2011 ISBN nr. 87-7534-618-4

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2009 BILAG Overvågning

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2015 Anmeldte erhvervssygdomme 2011-2015 ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2015 ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2011-2015 Antallet af anmeldte erhvervssygdomme steg

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015

Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle. Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 Søg om støtte til et mere sikkert og rummeligt arbejde for alle Ninna Christiansen & Henriette Jul Hansen 14. April 2015 To mål og flere støtteordninger Forebyggelse bedre arbejdsmiljø Fastholdelse Seniorpakke

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Underanmeldelse for arbejdsulykker - beregning baseret på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 2. kvartal 2013

Underanmeldelse for arbejdsulykker - beregning baseret på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 2. kvartal 2013 NOTAT Underanmeldelse for arbejdsulykker - beregning baseret på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 2. kvartal 2013 28. marts 2017 J.nr. 20155000037 ADA Sammenfatning Underanmeldelsen af anmeldepligtige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 381 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 381 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 381 Offentligt Analyse og data Notat Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70 12 12 88 Fax 70 12 12 89 at@at.dk www.at.dk CVR nr.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013. over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2013 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2013 over

Læs mere

Databrud i ATR ved overgang til AMR

Databrud i ATR ved overgang til AMR Databrud i ATR ved overgang til AMR Den 15. september 2016 blev et revideret arbejdstidsregnskab offentliggjort for data fra og med 2008 til og med 2. kvartal 2016. Nedenfor er beskrevet baggrunden og

Læs mere

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012

ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012 ANMELDTE ERHVERVS- SYGDOMME 2012 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet Anmeldte erhvervssygdomme 2012 Arbejdstilsynets årsopgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke med hændelsesdato i 2011

Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke med hændelsesdato i 2011 NOTAT 28. marts 2017 Arbejdsgivernes lønomkostninger ved fravær efter arbejdsulykke med hændelsesdato i 2011 J.nr. 20165200110 Analyse og Data (ADA) Resume Alle tal er opregnet til 2016 priser. En arbejdsulykke,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 Arbejdstilsynet, marts 2011 ISBN nr. 87-7534-606-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Oplæg om Arbejdstilsynets tilsynspraksis den 4. oktober 2016 på fyraftensmøde om sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre v/ Jens

Læs mere

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport

Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006. Baggrundsrapport Analyse af stigning i anmeldte arbejdsulykker 2003 til 2006 Baggrundsrapport Arbejdstilsynet januar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Hvorfor laves analysen?... 5 1.2 Hvad indeholder analysen/hvordan

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 1. BESKRIVELSE AF DATA I DEN FÆLLES STATISTIK OG FORSKELLE MELLEM ARBEJDSSKADESTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET... 3 1.1. DEFINITION AF ARBEJDSSKADEBEGREBET... 3 1.1.1. Skadetype

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 En registerbaseret undersøgelse Ulla Binger, Johnny Dyreborg, Jørgen Vinsløv Hansen og Birthe Lykke Thomsen Udredning af årsager

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia.

Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia. Formandssekretariatet Den 27. januar 2015 Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia. I perioden 1998-2012 er der i Danmark blevet anerkendt 266.646 arbejdsskader. Over de 15 år har det dårlige

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010 Afrapportering af mål i Fremtidens arbejdsmiljø 2010 Prioriterede emner: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletpåvirkninger Støj

Læs mere

Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær

Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær Arbejdsulykker og sygefravær Opfølgning af 2010-handlingsplanen: Arbejdsulykker indtruffet i 2005 og længerevarende sygefravær Hitomi Shibuya Ebbe Villadsen Christian Roepstorff Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden 09-0959 - SIKO - 04.11.2009 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden Arbejdsmiljøforligskredsen har den 4. november fordelt pengene i Forebyggelsesfonden

Læs mere

Arbejdsmiljø & Helbred 2014 samlet resume

Arbejdsmiljø & Helbred 2014 samlet resume Arbejdsmiljø & Helbred 2014 samlet resume Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve af befolkningen på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse personer

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget FAKTA Anmeldte arbejdsulykker 2011-2015 i landbruget 3. marts 2017 J.nr ach/kui AFC Arbejdsulykker i landbruget Dette faktaark giver baggrundsoplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for landbruget.

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet samt øvrige fysiske og kemiske faktorer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet

ERHVERVSSYGDOMME. Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ERHVERVSSYGDOMME Arbejdstilsynets årsopgørelse 2014 over anmeldte erhvervssygdomme og sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet ANMELDTE ERHVERVSSYGDOMME 2014 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2014 over

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader

NNF ere er hårdt ramt af arbejdsskader AE har undersøgt hyppigheden af arbejdsskader blandt medlemmer af NNF s a-kasse. Analysen viser, at NNF ere har flere arbejdsskader end andre, både når det gælder arbejdsulykker og erhvervssygdomme. NNF

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse Personale og HR

Arbejdsmiljøredegørelse Personale og HR Arbejdsmiljøredegørelse 2014 Personale og HR Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Indsatser og mål... 3 Status på arbejdsskader... 4 1.2 Udviklingen i arbejdsulykker generelt... 4 1.3 Udviklingen i antallet af

Læs mere

arbejdsbetingede SYGDOMME

arbejdsbetingede SYGDOMME arbejdsbetingede SYGDOMME Anmeldte arbejdsbetingede sygdomme 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 Anmeldte arbejdsbetingede sygdomme 2004-2009 Årsopgørelse 2009 Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN

Læs mere

NOTAT OVERVÅGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE ARBEJDSMILJØARBEJDE 2011. Gry Grundtvig og Christian Roepstorff

NOTAT OVERVÅGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE ARBEJDSMILJØARBEJDE 2011. Gry Grundtvig og Christian Roepstorff NOTAT OVERVÅGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE ARBEJDSMILJØARBEJDE 2011 Gry Grundtvig og Christian Roepstorff OVERVÅGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE ARBEJDSMILJØARBEJDE 2011 Af Gry Grundtvig

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn Indlæg på årskonference BAR tranport og engros 22. Oktober 2015 Tilsynsdirektør Jan Møller Mikkelsen Emner ved dagens indlæg. Udfordringer for Arbejdstilsynet

Læs mere

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Til Arbejdstilsynet Dokumenttype Rapport Dato December 2016 TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Indhold 1. Introduktion 1 2. Udvikling i Arbejdsulykke ved anvendelse af tekniske hjælpemidler

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere