Vedr.: Efterforskningsboring Vendsyssel-1 fase 1 - Supplerende oplysninger - Projektanmeldelse og ansøgning om landzone- og byggetilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Efterforskningsboring Vendsyssel-1 fase 1 - Supplerende oplysninger - Projektanmeldelse og ansøgning om landzone- og byggetilladelse"

Transkript

1 TOTAL E:&P DE:NMARK B.V. Frederikshavn Kommune Attn.: Jette Brønnum Rådhus Alle Frederikshavn 31. oktober, 2012 Ref.: TEP DK Vedr.: Efterforskningsboring Vendsyssel-1 fase 1 - Supplerende oplysninger - Projektanmeldelse og ansøgning om landzone- og byggetilladelse Med reference til jeres brev af 19. ds. fremsendes hermed de ønskede supplerende oplysninger i forbindelse med vores projektanmeldelse samt ansøgninger om bygge- og landzone tilladelse. Ville de være muligt for Kommunen, at fremsende en skriftlig kvittering for modtagelsen af materialet. Med venlig hilsen, { A ' Lf [!II~ \J~ Henrik Nicolaisen Projektkoordinator - Total E&P Denmark BV Kopi til: Kristian Søndergaard Jensen, Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad Søren Lundgren-Jensen, Wellperform Aps. Bodil Højland Lorentzen, Rambøll Danmark NS TOTAL Postbus 93280, 2509 AG Den Haag, Netherlands Tel. +31 (O) Fax +31 (O) TOTAL E&P DENMARK BV. Chamber of Commeree Haaglanden

2 2/8 Fremsendelse af supplerende oplysninger vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel-1 Med reference til møde mellem Frederikshavns Kommune og Total E&P Denmark den 5. oktober 2012 i Sæby samt mødereferat fremsendt 19. oktober, fremsendes hermed supplerende oplysninger for hhv. VVM screening, landzone- og byggeansøgning. Den efterfølgende information refererer til ovenstående mødereferat. Fremsendelse af ansøgninger (Ad 2) Der er den 17. oktober 2012 fremsendt underskrevet ansøgning om byggetilladelse og landzonetilladelse inklusive baggrundsrapport. Tidsplan (Ad 3) Vi har per 26. oktober 2012 modtaget revideret tidsplan fra Frederikshavn Kommune samt supplerende spørgsmål som er besvaret senere i dette notat. Ansøgninger (Ad 4) Som en del af planlægningsprocessen vil der løbende blive fremsendt ansøgninger vedr. projektet. Disse vil blive fremsendt når oplysningerne som indgår i disse er til rådighed, hvilket er en løbende proces. Det efterfølgende er vores foreløbige plan for indsendelse af yderligere ansøgninger: Ansøgning Status Forventet indsendelse a. Ansøgning om udledning af overfladevand til vandløb, herunder ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven ift. beskyttet natur (Ovnstrup Bæk) Vi arbejder med mulighederne vedr. udledningen og dette forventes færdiggjort inden for to uger. November 2012 b. Ansøgning om vejprojekt (detailplan) c. Ansøgning om samletank til spildevand d. Tilladelse til opstilling af dieseltanke Aftalen med landejeren ved Ovnstrupvej / Skævevej er netop underskrevet og vi forventer at have det endelige vejprojekt klar inden for fire uger. Denne ansøgning afventer valg af borerig samt design af boreplads. Denne ansøgning afventer det endelige valg af borerig Ultimo november 2012 November 2012 Januar 2013 e. Ansøgning om skiltetilladelse Denne ansøgning afventer det endelige valg af borerig samt design af boreplads. Dette er en løbende proces, da skilte vil ændre sig i løbet af projektforløbet. f. Anvisning til bortskaffelse af affald og spildevand Tilbudsmateriale udsendes til relevante affaldshåndterings-firmaer i slutningen af 2012 og efter valg af service selskab vil ansøgningen blive indsendt til Frederikshavn Kommune. g. Ansøgning om gravetilladelse Det vides ikke på nuværende tidspunkt om dette bliver aktuelt. h. Ansøgning om overkørsels tilladelse i. Ansøgning om dispensation efter 52 i Jordforurenings-loven (v. Region Nordjylland). Det vides ikke på nuværende tidspunkt om dette bliver aktuelt. December 2012 Juni kvartal 2013 Der arbejdes på denne. November

3 Involvering af Beredskabstjensten 3/8 Som en del af planlægningen for efterforskningsbrønde i Danmark, skal det relevante beredskab involveres og visse nødberedskabsplaner godkendes af beredskabet før en operation skal starte. Vi har i denne proces haft løbende kontakt med såvel regionalt som lokalt politi og møde med Frederikshavns Beredskab. Der er aftalt møde i nærmeste fremtid med Frederikshavn Politi samt den 10. januar 2013 med Arbejdstilsynets Tilsynskreds Nord. ANMELDELSE IHT VVM REGLERNE Beskrivelse af Ovnstrup Bæk (pkt. a) Ovnstrup Bæk er i vandplanen miljømålsat god økologisk tilstand og med et miljømål på faunaklasse 5 på strækningen langs projekt site indtil sammenløb med Voer Å nedstrøms. Den aktuelle miljøtilstand er i vandplanen karakteriseret som god med en faunaklasse 5 på baggrund af faunasammensætningen i vandløbet. Vandløbets målsætning er således opfyldt. Ovnstrup Bæk rummer en selvreproducerende ørredbestand. Endvidere er der spredte registreringer af bæklampret. Kort med Ovnstrup Bæk fremgår af Figure 1. Vandløbet ligger umiddelbart vest for borepladsen. Figur 1, Ovnstrup Bæk med angivelse af målsætning: God økologisk tilstand Der er desuden følgende kravværdier for vandløbet jf. vandplanen:

4 4/8 Tabel 1, Vejledende og bindende kvalitetskrav jf. fiskevandsdirektivet til opfyldelse af miljømål for udvalgte fysiskkemiske parametre i vandløbsvand. Kravet til total NHx-N er afhængigt af temperatur og ph (jf. tabel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1983 om recipientkvalitetsplanlægning for vandløb). Variabel Vejledende og bindende Økologisk tilstand: kravværdier for God vandløbsvand Total NH x-n (mg/l) (ved 20 0 C og ph 7,5-8,0) *) 1 *) Fri NH 3-N (mg/l) *) 0,025 *) BI5 (mg/l) < 1,8 Opløst jern (Fe 2+ ) (mg/l) < 0,2 Ilt (mg/l) 50 % af tiden 9 *) Ilt (mg/l) døgnminimum 6 *) Ilt (%) 70 % ph *) (jan-april 6-9 *) 80 %) Temperatur ( 0 C): *) sommer 21,5 *) vinter 10 *) Max temp. ændring ved udledning ( 0 C) 1 (1,5) *) Total restchlor (mg/l HOCl) 0,005 *) *) Bindende kvalitetskrav jf. Fiskevandsdirektivet Beskrivelse af Ovnstrup Bæk i forhold til Naturbeskyttelseslovens 3 (pkt. b) Ovnstrup Bæk er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens 3. Udledning af overfladevand til vandløbet medfører en ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelsesloven ( 3). I henhold til naturbeskyttelseslovens 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 3 er udformet som en forbudsbestemmelse, men med mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens 65, stk ansøgning om dispensation indgår som del af ansøgning om udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 og fremsendes samtidigt. Vandmængder der forventes tilført vandløbet (pkt. c) Med henvisning til ansøgningsmaterialet for VVM-screening side 4 (tabel 3-1) og side 7 (figur 3-1), er dræneringsarealet for de to samlebassiner: Opholdsområde / Ydre boreområde: ca m2 Indre boreområde / dieseltank-område samt borekælder: ca m2 Med baggrund i Danmarks Meteorologiske Institut s (DMI) nedbørsdata er den maksimale nedbørsmængde estimeret. Yderligere er det beregnet at bassinernes størrelse skal kunne håndtere skybrud i henhold til DMI s varslingsdefinition. Baseret på DMI s nedbørsmængder for gældende normal periode ( ), nedbørsmængden er som angivet i nedenstående tabel. Tabel 2, Gennemsnitlige nedbørsmængder for Nordjylland (kilde: DMI) Gennemsnit /Kilde: DMI Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Nedbør mm Yderområde (11000 m2) m3/mdr Inderområde B (4600 m2) m3/mdr Total m3/mdr Dage med nedbør Gennemsnitlig nedbør per dag m3/dag Gennemsnitlig nedbør per dag ltr/sek I varslingsøjemed er et skybrud defineret som 15 millimeter nedbør eller derover på 30 minutter. Denne nedbørsmængde vil udgøre hhv. 165 m3 for Opholdsområde / Ydre boreområde og ca. 70 m3 for indre boreområde. Det skal bemærkes, at det Indre boreområde vil som beskrevet i ansøgningsmaterialet blive lukket under borefasen (ca. 3 mdr.) og nedbørsmængden blive opsamlet i sandfang og transporteret til behandling. Det udledte regnvand bliver således i denne periode kun for det Ydre boreområde og opholdsområdet. I øvrigt skal det bemærkes, at det udledte vand for boreområdet kun vil være regnvandet som ellers ville være sivet via grundvandet ned i Ovnstrup Bæk. Der tilkommer ikke yderligere mængder vand. Udledningen af overfladevand (pkt. d) Det samlede areal for borepladsen udgør ca. 2 ha samt yderligere ca. 0.5 ha for udvidelse af Ovnstrupvej samt informationsområde. Kravet i vandplanen på regnbetingede udledninger på 1-2 l/s pr. ha til Ovnstrup Bæk betyder at designkravet til bassiner og udledning er 5 l/s. Det vil kun i tilfælde af ekstreme regnhændelser være behov for at udlede 5 l/s, da regnmængderne opsamles i bassinerne. Grundvandsspejlet er i september målt til 1,5 til 2 m under terræn. I vinterhalvåret forventes grundvandsspejlet at stå højere. På denne baggrund vurderes området ikke at være velegnet til nedsivning af store mængder regnvand.

5 5/8 Luftemmission og støj (pkt. e) Vendsyssel-1 borepladsen er placeret i et landbrugsområde hvor et stort areal er udlagt til råstofsindvinding, og under borefasen vil de for området gældende grænseværdier blive overholdt. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke fremsende støjbelastningskort, da boreriggen ikke er valgt endnu, men de mulige borerigge har alle arbejdet i tæt bebygget områder i Tyskland og Holland og har overholdt de gældende regler med hensyn til støj (som er tilsvarende de danske regler). Nærmeste bolig (ejeren af marken) ligger ca. 250m nord for boreriggen. Ved anvendelse af afrømmet topmuld bliver der etableret en jordvold som virker som støjafskærmning imod nord, hvor der samtidig også er et naturligt hegn som afskærmning. Vi er ved at undersøge muligheden for at etablere 10 KVA strømkabel, som vil gøre det muligt at køre boreriggen på strøm fra el-nettet hvilket vil begrænse støj samt lokalt CO2 emmission. Der er fra el-selskabets side fremsendt ansøgning for mulig kabelfremføring og der afventes svar vedrørende dette (se senere pkt omkring dette). Skulle det vise sig ikke at være muligt at fremføre strøm til borepladsen, vil boreriggen køre på diesel med et forbrug på mellem 5000 og ltr/dag. Der vil blive anvendt miljøvenlig diesel og generatoranlægget, drevet med dieselolie, skal naturligvis overholde særligt B-værdi vejledningen (Vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen", Vejledning nr. 2/2002 "B-værdi vejledningen" (m. senere supplementer), Miljøstyrelsen Støj: Vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder", Miljøstyrelsen Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer: Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø", Miljøstyrelsen). Eventuelt generatoranlæg, drevet med dieselolie, skal naturligvis overholde B-værdi vejledningen. Hertil kommer bekendtgørelse 621/2005 "Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner" ved en indfyret effekt på over 120 kw - hvad i øvrigt forventes ved også under 100% el-forsyning ved generator. Transport mv. (støj) sker hovedsageligt i dagtimerne og vil ikke give anledning til væsentlig støjforøgelse. Affaldskoder (pkt. f) Der er i ansøgningsmaterialet vedr. borespåner og boremudder anvendt jordforureningsklasser som har været brugt i forbindelse med alle de seneste boringer på land i Danmark. Disse består af fire klasser (1 4) med følgende definitioner: Forureningsklasser: Klasse 1: Jord, som tilhører klasse 1, kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgivningen. Klasse 2 Lettere forurenet jord. Jord, som tilhører klasse 2, defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i f.eks. bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at genanvendelse kræver tilladelse/godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven ( 19 eller 33), medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen. Klasse 3 Forurenet jord til rensning eller deponering. Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet jord. Jorden skal oftest til rensning og/eller deponering, medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen. Klasse 4 Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering. Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning, medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen. Det blev af Frederikshavn Kommune pointeret, at ovenstående klassificering ikke skal anvendes og Det Europæiske Affaldskatalog (EAK) skal anvendes i henhold til gældende Affaldsbekendtgørelse nr 1415 af 12/12/2011 bilag 2. Tabel 4-3 i anmeldelse for VVM-screening bliver således: Hulsektion Muddertype EAK-kode Jordforureningsklasser 26 Bentonitmudder Klasse /2 Bentonitmudder / kaliumklorid under kridt / / Klasse 1 / Klasse 2 16 Kaliumklorid under kridt / Klasse 2 / Klasse /4 Special mudder / Klasse 2 / Klasse 4 8-1/2 Special mudder / Klasse 2 / Klasse 4

6 6/8 I henhold til Affaldsbekendtgørelsen bilag 2 og bilag 4 vil borespåner og boremudder ikke klassificeres som farligt affald. Der har ikke været udbud vedr. affaldshåndtering endnu og vi kender derfor ikke anlægget som vil håndtere boremudder og spåner. Det er dog meget få selskaber som kan håndtere borespånerne på forsvarlig måde og i forbindelse med tidligere boringer samt møder vedr. Vendsyssel-1 er alle selskaber bekendt med Jordforureningsklasserne 1-4 og EAK-koder. Sikkerhedsdatablade (pkt. g) Eksempler på sikkerhedsdatablade for følgende tilsætningsstoffer er vedlagt: - Fortykningsmiddel - Citronsyre - Sodaaske - Organisk smøremiddel - Kaliumklorid - Kridt - Kalium bikarbonat - Salt Bemærk, at mudder-programmet vil være en del af bore-programmet som bliver godkendt af Energistyrelsen. Leverandøren af boremudder er ikke valgt endnu og de endelige tilsætningsstoffer er derfor ikke fastlagt, men uanset levenrandør skal alle kemikalier som anvendes i forbindelse med boringen være registret i den Europæiske database REACH samt være godkendt af Arbejdstilsynet (de skal have dansk produkt-register nummer PRnummer). BYGGETILLADELSE Vi har haft en løbende dialog med Arbejdstilsynet samt Energistyrelsen som begge ikke ser boreriggen som en permanent arbejdsplads og BR10 er derfor ikke gældende for bygningerne. Arbejdstilsynet (Lars Jørgensen) skulle have kontaktet Christian Arup fra Frederikshavn Kommune den 25. oktober Som vi forklarede på mødet i Sæby, så er boreriggen integreret med deres containers (kontorer, mødelokaler, vaskeri, toilet faciliteter etc.) og man kan ikke dele riggen op. Der findes ingen borerigge som er bygget efter BR10, men de følger alle internationale standarder inden for olie/gas og geotermi industrien. Vi har arrangeret et møde med Arbejdstilsynet den 10. januar 2013 i deres kontor i Nørresundby, hvor Frederikshavn Kommune vil blive inviteret med. Energi- og drikkevandsforsyning Med reference til Landzone & Byggeansøgningsmaterialet pkt vil vandet som skal anvendes som drikkevand blive leveret fra det offentlige vandforsyningsnet (Sæby). Forsyningsledningen vil blive etableret fra det kommunale net som er ført ned til Grusgraven på Ovnstrupvej. Som beskrevet i Landzone & Byggeansøgningsmaterialet pkt. 3.13, vil der blive ført to kabler fra den nærliggende transformerstation til borestedet (et 0,4 kva og et 10 kva kabel). Ansøgninger vedr. udlægning og nedgravning af el-kablerne er indsendt til Frederikshavn Kommune fra elselskabet. Det er planen af have det mindste kabel samt fibernet installeret således at der vil være byggestrøm til rådighed for hele projektet (inkl. vandbrønde og boreplads konstruktion). LANDZONETILLADELSE Visualisering af projekt (pkt. a) Det forventes at boreriggen er valgt i løbet af november 2012 og derefter vil der blive lavet visualisering af boreriggen på borepladsen som efterfølgende fremsendes til Frederikshavn Kommune. Boreriggen vil i den periode hvor den er i drift (ca. 3 mdr), være ca. 30 meter høj og kunne ses fra højdedrag i området. Fra Blåkildevej vil borepladsen være mindre synlig på grund af den eksisterende grusgrav. Betonafspærringen ved råstofgraven Det er ikke endeligt bestemt hvorledes vejen skal afskærmes op imod de eksisterende jordvolde (topmuld fra grusgraven), eller om vi ikke behøver nogen afskærmning (ref. til Bilag 3-10 i ansøgningsmaterialet). Man kunne undvære afskærmningen med baggrund i at: - Vejen er en lokalvej, der kun benyttes af personer kendt med vejforløbet (gårdens beboere og grusgravens folk) - Vejen udvides til 8m, hvilket er en meget bred grusvej - Hastigheden er lav (begrænsning vil være 30 km/t) Afskærmningen vil ikke virke som direkte autoværn, men mere som sikkerhed for at jord fra jordvolden ikke skrider ud på vejen under kraftigt regnvejr samt have en visuel effekt.

7 Figur 2, Mulig afskærmning imellem grusgrav og adgangsvej 7/8 Det endelige vejprojekt forventes at være klar ultimo november. Tidsplan (pkt. c) Med reference til ansøgningsmaterialet side 2 er følgende tidsplan opdateret med hensyn til opstart af boreoperationen: I tilfælde af tør brønd (ingen fund) se Figur 3: Figur 3, Tidsplan for efterforskningsboring Vendsyssel-1 i tilfælde af ingen fund (tør brønd) Task Name Efterforskningsboring Vendsyssel-1 - INGEN FUND Geoteknisk boring Bore to vandbrønde Konstruktion af borepladsen Udvidelse af adgangsvejen Plads for besøgende Bore første del af hul (vandborer) Mobilisering af borerig Boring af Vendsyssel-1 Overvågning af område (6 months) Reetablere området inkl. Sløjfning af boring Qtr 4, 2012 Qtr 1, 2013 Qtr 2, 2013 Qtr 3, 2013 Qtr 4, 2013 Qtr 1, 2014 Qtr 2, 2014 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun I tilfælde af fund vil der blive foretaget yderligere analyser samt den fulde VVM skal færdiggøres inden der foretages yderligere. Tryk og temperatur i Vendsyssel-1 Der blev d. 25. oktober 2012 stillet et spørgsmål vedr. tryk og temperatur i de dybere jordlag. Der forventes hydrostatisk tryk (lavt tryk) igennem hele boringen, hvilket er underbygget af de nærliggende boringer (Sæby-1, Flyvbjerg-1, Børglum-1, Frederikshavn-1, Vedsted-1) samt den geologiske model som ligger til grund for boringen. Temperaturen forventes at stige med en gradient på 2,75 C/100m med en overfladetemperatur på 10 C, hvilket betyder en temperatur på ca. 120 C i meters dybde. Denne temperatur er den statiske temperatur og vil aldrig kunne komme til overfladen da man cirkulerer boremudder rundt som bliver afkølet på vej op til overfladen til C. Når boringen er i de dybe varme jordlag, vil der være 5 foringsrør* med cement / boremudder imellem og der vil ikke være nogen signifikant termisk påvirkning af de øvre jordlag og grundvands-magasiner i forbindelse med etablering af efterforskningsboringen. *) De 5 foringsrør er hhv. 30, 20, 16, 13-3/8 samt 9-5/8 som er vist i nedenstående Figur 4.

8 8/8 Figur 4, Tværsnit af foringsrør ved overfladen 30 (762 mm) 20 (508 mm) 16 (406 mm) 13-3/8 (340 mm) 9-5/8 (244 mm) = Cement = Boremudder

9 UDARBEJDET: SDS NR.: SIKKERHEDSDATABLAD BENTONITE API 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON BENTONITE API Viskositetsdanner M-I Danmark ApS Trafikhavnskaj 7 P.O.Box 1095 DK-6701 Esbjerg DENMARK Anne Karin Fosse, Phone: , NØDTELEFON (24 timer) Scandinavia +44 (0) FAREIDENTIFIKATION Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning. MENNESKER IARC Monographs, Vol 68, 1997, konkluderer med at der er tilstrækeligt beviset at indtaget krystallinsk silika i form af kvarts eller krystobalit fra yrkeskilde giver cancer til mennesker. IARC klassificeringsgruppe 1. Faren for forgiftning er lille på grund af den lille mængde og kemikaliets sammensætning. 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Navn EC-nr.: CAS-nr. Indhold Klassificering Montmorillonit % - Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16. KOMMENTARER TIL BLANDING Information er i hendhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (29. ATP). This is a naturally occurring mineral. Produktet indeholder < 5% krystallinsk kvarts og < 0, 001% respirabel krystallinsk kvarts. Længrevarende eller gentagen påvirkning af krystallinsk silika der overstiger eksponeringsgrænse (GV Dansk eksponeringsgrænse) kan give kronisk lungeskade (silikose). Faren for forgiftning er lille på grund af den lille mængde og kemikaliets sammensætning. 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDÅNDING Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. INDTAGELSE Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved fortsatte gener. HUDKONTAKT Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask. ØJENKONTAKT Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 5 BRANDBEKÆMPELSE SLUKNINGSMIDLER Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. 1 / 4

10 UDARBEJDET: SDS NR.: BENTONITE API SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. METODER TIL OPRYDNING Spild opsamles med skovl, kost eller lignende og kan evt. genbruges. Affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Området skylles rent med store mængder vand. Pas på risikoen for glatte gulve. 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING FORHOLDSREGLER VED BRUG Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå håndtering, som medfører støvdannelse. Undgå indånding af støv. FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Navn Ref Grænseværdier Grænseværdier Anm. Kvarts (SiO2) (total, respirabel støv) GRV 0,1 mg/m3 K GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer. K = betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER GRV: Generende støv, respirabelt støv: 5 mg/m³. Generende støv, totalstøv: 10 mg/m³. VÆRNEMIDLER TEKNISKE FORANSTALTNINGER Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. ÅNDEDRÆTSVÆRN Ingen specielle anbefalinger, men åndedrætsværn kan være nødvendig under forhold med stærk luftforurening. Brug åndedrætsværn med partikelfilter, type P3. HÅNDBESKYTTELSE Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Naturgummi eller plast. Nitrilgummi. ØJENBESKYTTELSE Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved støvdannelse. YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet. HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. HUDBESKYTTELSE Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt. 2 / 4

11 UDARBEJDET: SDS NR.: FYSISK- KEMISKE EGENSKABER BENTONITE API UDSEENDE FARVE LUGT OPLØSELIGHED Fast Gråt Hvid Ingen karakteristisk lugt. Uopløselig i vand RELATIV MASSEFYLDE 2,5 g/cm³ (25 C) ph-værdi, KONC. OPLØSNING STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER TOKSIKOLOGISK INFORMATION Respirabel kvarts: < 0, 001% - testmetode XRD, rapport nr INDÅNDING I høje koncentrationer kan støv irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. INDTAGELSE Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. HUDKONTAKT Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation. ØJENKONTAKT Støv i øjnene vil medføre irritation. 12 MILJØOPLYSNINGER ØKOTOKSICITET Baritt er et naturlig forekomst mineral. Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. OSPAR har defineret kemikaliet som PLONOR. MOBILITET Produktet er uopløseligt i vand. BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE Produktet er ikke bioakkumulerbart. 13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE BORTSKAFFELSESMETODER Genvind og genbrug eller recirkuler, hvis det er praktisk muligt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 14 TRANSPORTOPLYSNINGER GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 15 OPLYSNINGER OM REGULERING INDEHOLDER RISIKOSÆTNINGER SIKKERHEDSSÆTNINGER Montmorillonit NC NC Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. 3 / 4

12 UDARBEJDET: SDS NR.: EU DIREKTIVER BENTONITE API Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. PRODKTREGISTRERINGS nr. Norway: N/A / Denmark: (Pr.Nr.): 16 ANDRE OPLYSNINGER REFERENCER Produktinformation er opgivet af leverandør. Leverandørbrugsanvisning, diverse producenter. Micromedex. Europeisk Kemikaliebyrå - ESIS (Europeisk informationsystem for kemikalier). REVISION - BEMÆRKNINGER Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i en ny database og har derfor ny layout. Ingen ændringer er gjort i forhold til klassificering af produktet. UDARBEJDET AF Anne Karin Fosse UDARBEJDET REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB AF DATO STATUS FOR SDS Godkendt. 1 / DATO UNDERSKRIFT R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN) NC Anne Karin Fosse Ikke klassificeret. FRIHOLDELSESKLAUSUL M-I Danmark ApS andser at det her dokument giver en korrækt beskrifelse af produktet. HMS datablad er af vejledende karakter og skal derfor ikke bruges som spesifikation på produktet. 4 / 4

13 UDARBEJDET: SDS NR.: SIKKERHEDSDATABLAD CALCIUM CARBONATE (All Grades) 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON CALCIUM CARBONATE (All Grades) Filtertapsreducerende middel. Vægtmateriale. M-I Danmark ApS Trafikhavnskaj 7 P.O.Box 1095 DK-6701 Esbjerg DENMARK Anne Karin Fosse, Phone: , NØDTELEFON (24 timer) Scandinavia +44 (0) FAREIDENTIFIKATION Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning. 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Navn EC-nr.: CAS-nr. Indhold Klassificering Calciumkarbonat % - Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16. KOMMENTARER TIL BLANDING Produktet indeholder mindre end 1 % krystallinsk silika (kvarts). Information er i hendhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (29. ATP). 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDÅNDING Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. INDTAGELSE Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved fortsatte gener. HUDKONTAKT Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask. ØJENKONTAKT Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 5 BRANDBEKÆMPELSE SLUKNINGSMIDLER Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. SÆRLIGE FARER Ved brand/stærk opvarmning dannes: Carbonmonoxid (CO). Kuldioxid (CO2). BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. 1 / 4

14 UDARBEJDET: SDS NR.: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD CALCIUM CARBONATE (All Grades) PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. METODER TIL OPRYDNING Spild opsamles med skovl, kost eller lignende og kan evt. genbruges. Affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING FORHOLDSREGLER VED BRUG Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå håndtering, som medfører støvdannelse. Undgå indånding af støv. FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. Undgå kontakt med syrer. 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Navn Ref Grænseværdier Grænseværdier Anm. Kvarts (SiO2) (total, respirabel støv) GRV 0,1 mg/m3 K GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer. K = betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER GRV: Generende støv, respirabelt støv: 5 mg/m³. Generende støv, totalstøv: 10 mg/m³. VÆRNEMIDLER TEKNISKE FORANSTALTNINGER Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. ÅNDEDRÆTSVÆRN Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. HÅNDBESKYTTELSE Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Nitrilgummi. ØJENBESKYTTELSE Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved støvdannelse. YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet. HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. HUDBESKYTTELSE Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt. 9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER UDSEENDE FARVE LUGT Pulver Gråt Hvid Ingen karakteristisk lugt. 2 / 4

15 UDARBEJDET: SDS NR.: OPLØSELIGHED Uopløselig i vand CALCIUM CARBONATE (All Grades) SMELTEPUNKT ( C) 1340 RELATIV MASSEFYLDE 2,7 g/cm³ (20 C) ph-værdi, FORTYNDET OPLØSNING 10 STABILITET OG REAKTIVITET 8-9 (10 g/l H2O) DEKOMPONERINGSTEMPERATUR ( C) 899 STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. MATERIALER SOM SKAL UNDGÅS Syrer. 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER TOKSISK DOSIS 1, LD 50 > 5000 mg/kg (oral-rotte) INDÅNDING I høje koncentrationer kan støv irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. INDTAGELSE Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. HUDKONTAKT Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation. ØJENKONTAKT Støv i øjnene vil medføre irritation. 12 MILJØOPLYSNINGER ØKOTOKSICITET Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. OSPAR har defineret kemikaliet som PLONOR. MOBILITET Produktet er uopløseligt i vand. BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE Er ikke bioakkumulerbar. NEDBRYDELIGHED Produktet er biologisk nedbrydeligt. 13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE BORTSKAFFELSESMETODER Genvind og genbrug eller recirkuler, hvis det er praktisk muligt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 14 TRANSPORTOPLYSNINGER GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 15 OPLYSNINGER OM REGULERING INDEHOLDER RISIKOSÆTNINGER SIKKERHEDSSÆTNINGER Calciumkarbonat NC NC Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. 3 / 4

16 UDARBEJDET: SDS NR.: EU DIREKTIVER CALCIUM CARBONATE (All Grades) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. PRODKTREGISTRERINGS nr. Norway: N/A / Denmark: (Pr.Nr.): 16 ANDRE OPLYSNINGER REFERENCER Produktinformation er opgivet af leverandør. Leverandørbrugsanvisning, diverse producenter. Micromedex. Europeisk Kemikaliebyrå - ESIS (Europeisk informationsystem for kemikalier). REVISION - BEMÆRKNINGER Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i en ny database og har derfor ny layout. Ingen ændringer er gjort i forhold til klassificering af produktet. UDARBEJDET AF Anne Karin Fosse UDARBEJDET REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB AF DATO STATUS FOR SDS Godkendt. 1 / DATO R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN) NC Ikke klassificeret. FRIHOLDELSESKLAUSUL M-I Danmark ApS andser at det her dokument giver en korrækt beskrifelse af produktet. HMS datablad er af vejledende karakter og skal derfor ikke bruges som spesifikation på produktet. 4 / 4

17 UDARBEJDET SDS Nr SIKKERHEDSDATABLAD CITRIC ACID 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON ph regulerende middle. M-I SWACO Danmark ApS Trafikhavnskaj 7 P.O.Box 1095 DK-6701 Esbjerg DENMARK Phone: Anne Karin Fosse, Phone: , NØDTELEFON (24 Hours) Giftlinjen: FAREIDENTIFIKATION KLASSIFICERING (1999/45) Xi;R36. KLASSIFICERING (EC 1272/2008) Fysiske og kemiske farer Mennesker Miljø ETIKET I HENHOLD TIL (EF) NR. 1272/2008 Ikke klassificeret. Eye Irrit. 2 - H319 Ikke klassificeret. SIGNALORD INDEHOLDER Advarsel Citric Acid FARESÆTNINGER H319 SUPPLERENDE SIKKERHEDSSÆTNINGER P280 P Forårsager alvorlig øjenirritation. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Citric Acid % CAS-Nr.: EF Nr.: Klassificering (EF 1272/2008) Eye Irrit. 2 - H319 Klassificering (67/548/EØF) Xi;R36. Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16. KOMMENTARER TIL BLANDING Information er i hendhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (29. ATP). 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDÅNDING Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. 1 / 4

18 UDARBEJDET SDS Nr INDTAGELSE CITRIC ACID Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved fortsatte gener. HUDKONTAKT Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask. ØJENKONTAKT Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 5 BRANDBEKÆMPELSE SLUKNINGSMIDLER Vand, tørt pulver eller kulsyre. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. SÆRLIGE FARER Ved brand/stærk opvarmning dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. METODER TIL OPRYDNING Spild opsamles med skovl, kost eller lignende og kan evt. genbruges. Opsamles i tørre beholdere, som lukkes og fjernes. Skyl det forurenede område med vand. 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING FORHOLDSREGLER VED BRUG Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Undgå kontakt med oxiderende stoffer. Stærke syrer. 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER GRV: Generende støv, respirabelt støv: 5 mg/m³. Generende støv, totalstøv: 10 mg/m³. VÆRNEMIDLER TEKNISKE FORANSTALTNINGER Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. ÅNDEDRÆTSVÆRN Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. HÅNDBESKYTTELSE Brug beskyttelseshandsker af: Naturgummi eller plast. ØJENBESKYTTELSE Brug godkendte beskyttelsesbriller. YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet. HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks, hvis huden bliver våd. HUDBESKYTTELSE Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt. 2 / 4

19 UDARBEJDET SDS Nr FYSISK- KEMISKE EGENSKABER CITRIC ACID UDSEENDE FARVE LUGT OPLØSELIGHED RELATIV MASSEFYLDE ph-værdi, FORTYNDET OPLØSNING Pulver. Hvid. Ingen karakteristisk lugt. Opløseligt i vand. 0,85-0,95 g/cm³ (Bulk) 2,3 (10 g/l H2O) 10 STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. MATERIALER SOM SKAL UNDGÅS Stærke syrer. Oxidationsmidler. 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER INDÅNDING Indånding af støv kan virke irriterende på luftvejene. INDTAGELSE Kan medføre mavesmerter/opkastning. HUDKONTAKT Langvarig kontakt kan medføre rødme og irritation. ØJENKONTAKT Forårsager alvorlig øjenirritation. 12 MILJØOPLYSNINGER ØKOTOKSICITET Anses ikke for miljøfarlig. OSPAR har defineret kemikaliet som PLONOR. MOBILITET Produktet er vandopløseligt. BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE Er ikke bioakkumulerbar. NEDBRYDELIGHED Produktet er biologisk nedbrydeligt. 13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE BORTSKAFFELSESMETODER Genvindes og genbruges eller recirkuleres, hvis det er praktisk muligt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. AFFALDSKLASSE The definitive European Waste code for this product will depend upon the final use that is made of this material. EAK-code: Organic waste without halogen. 14 TRANSPORTOPLYSNINGER GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 15 OPLYSNINGER OM REGULERING EU DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. INTERNATIONAL KEMIKALIEOPGØRELSER EINECS / ELINCS, GHS / CLP PRODKTREGISTRERINGS nr. (Pr.Nr.): Norway: / Denmark: / 4

20 UDARBEJDET SDS Nr ANDRE OPLYSNINGER CITRIC ACID REFERENCER Produktinformation er opgivet af leverandør. Leverandørbrugsanvisning, diverse producenter. LOLI. Europeisk Kemikaliebyrå - ESIS (Europeisk informationsystem for kemikalier). REVISION - BEMÆRKNINGER Almindelig gennemsyn Opdateret i hendhold til CLP. UDARBEJDET AF Anne Karin Fosse UDARBEJDET REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB AF DATO STATUS FOR SDS Godkendt. UNDERSKRIFT Bente K. Sandø R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN) R36 Irriterer øjnene. HELE TEKSTEN FOR FARESÆTNINGER H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. FRIHOLDELSESKLAUSUL MSDS er udarbejdet uafhængig af produkt salg. Selvom der er gjort store bestræbelser på at beskrive dette produkt præcist er der nogle data, der stammer fra kilder uden for vores direkte tilsyn. Vi kan ikke gøre nogen påstande om dets pålidelighed eller fuldstændighed; derfor kan brugeren kun bygge på brugerens risiko. Vi har ikke gjort noget forsøg på at censurere eller skjule skadelige aspekter af dette produkt. Da vi ikke kan forudse eller kontrollere de betingelser, hvorunder disse oplysninger, og produktet kan anvendes, giver vi ingen garanti for, at de forholdsregler vi har foreslået, vil være passende for alle individer og / eller situationer. Det er hver bruger af dette produkts forpligtigelse, at efterkomme kravene i alle gældende love vedrørende brug og bortskaffelse af dette produkt. Yderligere oplysninger vil blive fremlagt efter anmodning for at bistå brugeren dog ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, intet ansvar af nogen art med hensyn til dette produkt, eller til oplysningerne heri er givet eller afholdt nedenfor. 4 / 4

21 UDARBEJDET: SDS NR.: SIKKERHEDSDATABLAD DUO-TEC NS 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON DUO-TEC NS Viskositetsdanner M-I Danmark ApS Trafikhavnskaj 7 P.O.Box 1095 DK-6701 Esbjerg DENMARK Phone: Anne Karin Fosse, Phone: , NØDTELEFON (24 timer) Scandinavia +44 (0) FAREIDENTIFIKATION Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning. 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER KOMMENTARER TIL BLANDING Information er i hendhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (29. ATP). Alle ingrediænser er vurderet ved udarbejdelse af Sikkerhedsdatabladet. Ingen er klassificeringspligtig, og derfor ikke opføret i sammensætningen. 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDÅNDING Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. INDTAGELSE Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved fortsatte gener. HUDKONTAKT Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask. ØJENKONTAKT Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 5 BRANDBEKÆMPELSE SLUKNINGSMIDLER Vandspray, skum, tørt pulver eller kuldioxid. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. USÆDVANLIGE BRAND- OG EKSPLOSIONSRISICI Støv i høje koncentrationer kan danne eksplosiv blanding med luft. SÆRLIGE FARER Ved brand/stærk opvarmning dannes: Gasser/dampe/røg af: Oxider af: Karbon. BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. 1 / 4

22 UDARBEJDET: SDS NR.: MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. METODER TIL OPRYDNING DUO-TEC NS Undgå støvdannelse og spredning af støv. I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader. Spild opsamles med skovl, kost eller lignende og kan evt. genbruges. Affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING FORHOLDSREGLER VED BRUG Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå håndtering, som medfører støvdannelse. Undgå indånding af støv. FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. Undgå kontakt med oxiderende stoffer. Fugtighed. 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER GRV: Generende støv, respirabelt støv: 5 mg/m³. Generende støv, totalstøv: 10 mg/m³. VÆRNEMIDLER TEKNISKE FORANSTALTNINGER Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. ÅNDEDRÆTSVÆRN Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. HÅNDBESKYTTELSE Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Neoprengummi. Nitrilgummi. ØJENBESKYTTELSE Brug godkendte, tætsluttende beskyttelsesbriller hvor der er risiko for øjenkontakt. YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet. HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. HUDBESKYTTELSE Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt. 9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER UDSEENDE FARVE LUGT OPLØSELIGHED Fast Lys Creme Hvid Mild Opløseligt i vand. RELATIV MASSEFYLDE 1,5 g/cm³ (20 C) ph-værdi, FORTYNDET OPLØSNING SELVANTÆNDELSES > 200 TEMPERATUR ( C) 7 (1%) 10 STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. FORHOLD DER SKAL UNDGÅS Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Undgå kontakt med: Fugtighed. MATERIALER SOM SKAL UNDGÅS Undgå kontakt med oxiderende stoffer. 2 / 4

23 UDARBEJDET: SDS NR.: DUO-TEC NS FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER Ved brand/stærk opvarmning dannes: Gasser/dampe/røg af: Oxider af: Karbon. 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER TOKSISK DOSIS 1, LD 50 > 5000 mg/kg (oral-rotte) INDÅNDING I høje koncentrationer kan støv irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. INDTAGELSE Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. HUDKONTAKT Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation. ØJENKONTAKT Støv i øjnene vil medføre irritation. 12 MILJØOPLYSNINGER ØKOTOKSICITET Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. OSPAR har defineret kemikaliet som PLONOR. MOBILITET Produktet er vandopløseligt. BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE Er ikke bioakkumulerbar. NEDBRYDELIGHED Produktet er biologisk nedbrydeligt. 13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE BORTSKAFFELSESMETODER Genvind og genbrug eller recirkuler, hvis det er praktisk muligt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 14 TRANSPORTOPLYSNINGER GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 15 OPLYSNINGER OM REGULERING RISIKOSÆTNINGER SIKKERHEDSSÆTNINGER NC NC Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. EU DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. NATIONALE REGULERINGER Særskilt regelsæt for Norge: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften av ). Forskrift om Utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø- og sikkerhetsdatablad av fra Direktoratet for arbeidstilsynet (bestillingsnummer. 548), med endring av PRODKTREGISTRERINGS nr. Norway: N/A / Denmark: (Pr.Nr.): 16 ANDRE OPLYSNINGER 3 / 4

24 UDARBEJDET: SDS NR.: REFERENCER DUO-TEC NS Produktinformation er opgivet af leverandør. Leverandørbrugsanvisning, diverse producenter. Micromedex. Europeisk Kemikaliebyrå - ESIS (Europeisk informationsystem for kemikalier). REVISION - BEMÆRKNINGER Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i en ny database og har derfor ny layout. Ingen ændringer er gjort i forhold til klassificering af produktet. UDARBEJDET AF Anne Karin Fosse UDARBEJDET REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB AF DATO STATUS FOR SDS Godkendt. 1 / DATO UNDERSKRIFT Anne Karin Fosse FRIHOLDELSESKLAUSUL M-I Danmark ApS andser at det her dokument giver en korrækt beskrifelse af produktet. HMS datablad er af vejledende karakter og skal derfor ikke bruges som spesifikation på produktet. 4 / 4

25 UDARBEJDET: SDS NR.: SIKKERHEDSDATABLAD POTASSIUM CHLORIDE BRINE 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON POTASSIUM CHLORIDE BRINE Ler inhiberende brine. M-I Danmark ApS Trafikhavnskaj 7 P.O.Box 1095 DK-6701 Esbjerg DENMARK Phone: Anne Karin Fosse, Phone: , NØDTELEFON (24 timer) Scandinavia +44 (0) FAREIDENTIFIKATION Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning. 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER KOMMENTARER TIL BLANDING Information er i hendhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (29. ATP). 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDÅNDING Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. INDTAGELSE Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved fortsatte gener. HUDKONTAKT Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask. ØJENKONTAKT Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 5 BRANDBEKÆMPELSE SLUKNINGSMIDLER Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. SÆRLIGE FARER Ved brand/stærk opvarmning dannes: Oxider af: Chlorider. BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. 1 / 4

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID AALBORG CEMENT LAVALKALI

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes 7/07/2011 Erstatter dato 08/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. Black

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NON-SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND PLUS - XTRA [CYPAX]

SIKKERHEDSDATABLAD NON-SILICONE HEAT TRANSFER COMPOUND PLUS - XTRA [CYPAX] Revision JULY 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. HTCPX, EHTCPX700G, EHTCPX25K,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD INVERTIBLE AIRDUSTER PLUS

SIKKERHEDSDATABLAD INVERTIBLE AIRDUSTER PLUS Revision APRIL 2013 Revision 5 SIKKERHEDSDATABLAD INVERTIBLE AIRDUSTER PLUS PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. INVERTIBLE

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11.

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11. Side 1/5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden * Oplysninger om produktet * * Artikel nr.: 2996 * Anvendelse af produktet: Fugtbeskyttelsesmiddel * Producent/leverandør: Remmers

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: BASIS cement ABC cement BASIS AALBORG CEMENT MESTER AALBORG CEMENT RAPID cement RAPID

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/8 PR-nr. 1635172 Anvendelse: Fuldsyntetisk olie til smøring af låsecylindere m.v. Emballage: 50 ml; 200 ml Leverandør: Ruko A/S Marielundvej 20

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 5 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 1016 Stoffets/præparatets anvendelse Til kemisk/teknisk anvendelse. Levnedsmiddel Producent/leverandør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 24/03/2010 SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn: Datablad nummer: 766410 5. 0. 4 Produktkode: 766410 (25kg) Field 1: Wilhelmsen Ships Service Field 2: Strandveien

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo MIKO Pearl Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD MIKO Pearl Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.01.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere