Vedr.: Efterforskningsboring Vendsyssel-1 fase 1 - Supplerende oplysninger - Projektanmeldelse og ansøgning om landzone- og byggetilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Efterforskningsboring Vendsyssel-1 fase 1 - Supplerende oplysninger - Projektanmeldelse og ansøgning om landzone- og byggetilladelse"

Transkript

1 TOTAL E:&P DE:NMARK B.V. Frederikshavn Kommune Attn.: Jette Brønnum Rådhus Alle Frederikshavn 31. oktober, 2012 Ref.: TEP DK Vedr.: Efterforskningsboring Vendsyssel-1 fase 1 - Supplerende oplysninger - Projektanmeldelse og ansøgning om landzone- og byggetilladelse Med reference til jeres brev af 19. ds. fremsendes hermed de ønskede supplerende oplysninger i forbindelse med vores projektanmeldelse samt ansøgninger om bygge- og landzone tilladelse. Ville de være muligt for Kommunen, at fremsende en skriftlig kvittering for modtagelsen af materialet. Med venlig hilsen, { A ' Lf [!II~ \J~ Henrik Nicolaisen Projektkoordinator - Total E&P Denmark BV Kopi til: Kristian Søndergaard Jensen, Ovnstrupvej 6, 9352 Dybvad Søren Lundgren-Jensen, Wellperform Aps. Bodil Højland Lorentzen, Rambøll Danmark NS TOTAL Postbus 93280, 2509 AG Den Haag, Netherlands Tel. +31 (O) Fax +31 (O) TOTAL E&P DENMARK BV. Chamber of Commeree Haaglanden

2 2/8 Fremsendelse af supplerende oplysninger vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel-1 Med reference til møde mellem Frederikshavns Kommune og Total E&P Denmark den 5. oktober 2012 i Sæby samt mødereferat fremsendt 19. oktober, fremsendes hermed supplerende oplysninger for hhv. VVM screening, landzone- og byggeansøgning. Den efterfølgende information refererer til ovenstående mødereferat. Fremsendelse af ansøgninger (Ad 2) Der er den 17. oktober 2012 fremsendt underskrevet ansøgning om byggetilladelse og landzonetilladelse inklusive baggrundsrapport. Tidsplan (Ad 3) Vi har per 26. oktober 2012 modtaget revideret tidsplan fra Frederikshavn Kommune samt supplerende spørgsmål som er besvaret senere i dette notat. Ansøgninger (Ad 4) Som en del af planlægningsprocessen vil der løbende blive fremsendt ansøgninger vedr. projektet. Disse vil blive fremsendt når oplysningerne som indgår i disse er til rådighed, hvilket er en løbende proces. Det efterfølgende er vores foreløbige plan for indsendelse af yderligere ansøgninger: Ansøgning Status Forventet indsendelse a. Ansøgning om udledning af overfladevand til vandløb, herunder ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven ift. beskyttet natur (Ovnstrup Bæk) Vi arbejder med mulighederne vedr. udledningen og dette forventes færdiggjort inden for to uger. November 2012 b. Ansøgning om vejprojekt (detailplan) c. Ansøgning om samletank til spildevand d. Tilladelse til opstilling af dieseltanke Aftalen med landejeren ved Ovnstrupvej / Skævevej er netop underskrevet og vi forventer at have det endelige vejprojekt klar inden for fire uger. Denne ansøgning afventer valg af borerig samt design af boreplads. Denne ansøgning afventer det endelige valg af borerig Ultimo november 2012 November 2012 Januar 2013 e. Ansøgning om skiltetilladelse Denne ansøgning afventer det endelige valg af borerig samt design af boreplads. Dette er en løbende proces, da skilte vil ændre sig i løbet af projektforløbet. f. Anvisning til bortskaffelse af affald og spildevand Tilbudsmateriale udsendes til relevante affaldshåndterings-firmaer i slutningen af 2012 og efter valg af service selskab vil ansøgningen blive indsendt til Frederikshavn Kommune. g. Ansøgning om gravetilladelse Det vides ikke på nuværende tidspunkt om dette bliver aktuelt. h. Ansøgning om overkørsels tilladelse i. Ansøgning om dispensation efter 52 i Jordforurenings-loven (v. Region Nordjylland). Det vides ikke på nuværende tidspunkt om dette bliver aktuelt. December 2012 Juni kvartal 2013 Der arbejdes på denne. November

3 Involvering af Beredskabstjensten 3/8 Som en del af planlægningen for efterforskningsbrønde i Danmark, skal det relevante beredskab involveres og visse nødberedskabsplaner godkendes af beredskabet før en operation skal starte. Vi har i denne proces haft løbende kontakt med såvel regionalt som lokalt politi og møde med Frederikshavns Beredskab. Der er aftalt møde i nærmeste fremtid med Frederikshavn Politi samt den 10. januar 2013 med Arbejdstilsynets Tilsynskreds Nord. ANMELDELSE IHT VVM REGLERNE Beskrivelse af Ovnstrup Bæk (pkt. a) Ovnstrup Bæk er i vandplanen miljømålsat god økologisk tilstand og med et miljømål på faunaklasse 5 på strækningen langs projekt site indtil sammenløb med Voer Å nedstrøms. Den aktuelle miljøtilstand er i vandplanen karakteriseret som god med en faunaklasse 5 på baggrund af faunasammensætningen i vandløbet. Vandløbets målsætning er således opfyldt. Ovnstrup Bæk rummer en selvreproducerende ørredbestand. Endvidere er der spredte registreringer af bæklampret. Kort med Ovnstrup Bæk fremgår af Figure 1. Vandløbet ligger umiddelbart vest for borepladsen. Figur 1, Ovnstrup Bæk med angivelse af målsætning: God økologisk tilstand Der er desuden følgende kravværdier for vandløbet jf. vandplanen:

4 4/8 Tabel 1, Vejledende og bindende kvalitetskrav jf. fiskevandsdirektivet til opfyldelse af miljømål for udvalgte fysiskkemiske parametre i vandløbsvand. Kravet til total NHx-N er afhængigt af temperatur og ph (jf. tabel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1983 om recipientkvalitetsplanlægning for vandløb). Variabel Vejledende og bindende Økologisk tilstand: kravværdier for God vandløbsvand Total NH x-n (mg/l) (ved 20 0 C og ph 7,5-8,0) *) 1 *) Fri NH 3-N (mg/l) *) 0,025 *) BI5 (mg/l) < 1,8 Opløst jern (Fe 2+ ) (mg/l) < 0,2 Ilt (mg/l) 50 % af tiden 9 *) Ilt (mg/l) døgnminimum 6 *) Ilt (%) 70 % ph *) (jan-april 6-9 *) 80 %) Temperatur ( 0 C): *) sommer 21,5 *) vinter 10 *) Max temp. ændring ved udledning ( 0 C) 1 (1,5) *) Total restchlor (mg/l HOCl) 0,005 *) *) Bindende kvalitetskrav jf. Fiskevandsdirektivet Beskrivelse af Ovnstrup Bæk i forhold til Naturbeskyttelseslovens 3 (pkt. b) Ovnstrup Bæk er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens 3. Udledning af overfladevand til vandløbet medfører en ansøgning om dispensation efter naturbeskyttelsesloven ( 3). I henhold til naturbeskyttelseslovens 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper. Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 3 er udformet som en forbudsbestemmelse, men med mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens 65, stk ansøgning om dispensation indgår som del af ansøgning om udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 og fremsendes samtidigt. Vandmængder der forventes tilført vandløbet (pkt. c) Med henvisning til ansøgningsmaterialet for VVM-screening side 4 (tabel 3-1) og side 7 (figur 3-1), er dræneringsarealet for de to samlebassiner: Opholdsområde / Ydre boreområde: ca m2 Indre boreområde / dieseltank-område samt borekælder: ca m2 Med baggrund i Danmarks Meteorologiske Institut s (DMI) nedbørsdata er den maksimale nedbørsmængde estimeret. Yderligere er det beregnet at bassinernes størrelse skal kunne håndtere skybrud i henhold til DMI s varslingsdefinition. Baseret på DMI s nedbørsmængder for gældende normal periode ( ), nedbørsmængden er som angivet i nedenstående tabel. Tabel 2, Gennemsnitlige nedbørsmængder for Nordjylland (kilde: DMI) Gennemsnit /Kilde: DMI Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Nedbør mm Yderområde (11000 m2) m3/mdr Inderområde B (4600 m2) m3/mdr Total m3/mdr Dage med nedbør Gennemsnitlig nedbør per dag m3/dag Gennemsnitlig nedbør per dag ltr/sek I varslingsøjemed er et skybrud defineret som 15 millimeter nedbør eller derover på 30 minutter. Denne nedbørsmængde vil udgøre hhv. 165 m3 for Opholdsområde / Ydre boreområde og ca. 70 m3 for indre boreområde. Det skal bemærkes, at det Indre boreområde vil som beskrevet i ansøgningsmaterialet blive lukket under borefasen (ca. 3 mdr.) og nedbørsmængden blive opsamlet i sandfang og transporteret til behandling. Det udledte regnvand bliver således i denne periode kun for det Ydre boreområde og opholdsområdet. I øvrigt skal det bemærkes, at det udledte vand for boreområdet kun vil være regnvandet som ellers ville være sivet via grundvandet ned i Ovnstrup Bæk. Der tilkommer ikke yderligere mængder vand. Udledningen af overfladevand (pkt. d) Det samlede areal for borepladsen udgør ca. 2 ha samt yderligere ca. 0.5 ha for udvidelse af Ovnstrupvej samt informationsområde. Kravet i vandplanen på regnbetingede udledninger på 1-2 l/s pr. ha til Ovnstrup Bæk betyder at designkravet til bassiner og udledning er 5 l/s. Det vil kun i tilfælde af ekstreme regnhændelser være behov for at udlede 5 l/s, da regnmængderne opsamles i bassinerne. Grundvandsspejlet er i september målt til 1,5 til 2 m under terræn. I vinterhalvåret forventes grundvandsspejlet at stå højere. På denne baggrund vurderes området ikke at være velegnet til nedsivning af store mængder regnvand.

5 5/8 Luftemmission og støj (pkt. e) Vendsyssel-1 borepladsen er placeret i et landbrugsområde hvor et stort areal er udlagt til råstofsindvinding, og under borefasen vil de for området gældende grænseværdier blive overholdt. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke fremsende støjbelastningskort, da boreriggen ikke er valgt endnu, men de mulige borerigge har alle arbejdet i tæt bebygget områder i Tyskland og Holland og har overholdt de gældende regler med hensyn til støj (som er tilsvarende de danske regler). Nærmeste bolig (ejeren af marken) ligger ca. 250m nord for boreriggen. Ved anvendelse af afrømmet topmuld bliver der etableret en jordvold som virker som støjafskærmning imod nord, hvor der samtidig også er et naturligt hegn som afskærmning. Vi er ved at undersøge muligheden for at etablere 10 KVA strømkabel, som vil gøre det muligt at køre boreriggen på strøm fra el-nettet hvilket vil begrænse støj samt lokalt CO2 emmission. Der er fra el-selskabets side fremsendt ansøgning for mulig kabelfremføring og der afventes svar vedrørende dette (se senere pkt omkring dette). Skulle det vise sig ikke at være muligt at fremføre strøm til borepladsen, vil boreriggen køre på diesel med et forbrug på mellem 5000 og ltr/dag. Der vil blive anvendt miljøvenlig diesel og generatoranlægget, drevet med dieselolie, skal naturligvis overholde særligt B-værdi vejledningen (Vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen", Vejledning nr. 2/2002 "B-værdi vejledningen" (m. senere supplementer), Miljøstyrelsen Støj: Vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder", Miljøstyrelsen Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer: Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø", Miljøstyrelsen). Eventuelt generatoranlæg, drevet med dieselolie, skal naturligvis overholde B-værdi vejledningen. Hertil kommer bekendtgørelse 621/2005 "Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner" ved en indfyret effekt på over 120 kw - hvad i øvrigt forventes ved også under 100% el-forsyning ved generator. Transport mv. (støj) sker hovedsageligt i dagtimerne og vil ikke give anledning til væsentlig støjforøgelse. Affaldskoder (pkt. f) Der er i ansøgningsmaterialet vedr. borespåner og boremudder anvendt jordforureningsklasser som har været brugt i forbindelse med alle de seneste boringer på land i Danmark. Disse består af fire klasser (1 4) med følgende definitioner: Forureningsklasser: Klasse 1: Jord, som tilhører klasse 1, kan anvendes frit i industri-, by- og boligområder til bygge- og anlægsarbejder uden tilladelse efter miljølovgivningen. Klasse 2 Lettere forurenet jord. Jord, som tilhører klasse 2, defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i f.eks. bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at genanvendelse kræver tilladelse/godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven ( 19 eller 33), medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen. Klasse 3 Forurenet jord til rensning eller deponering. Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet jord. Jorden skal oftest til rensning og/eller deponering, medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen. Klasse 4 Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering. Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning, medmindre jorden kan håndteres efter genanvendelsesbekendtgørelsen. Det blev af Frederikshavn Kommune pointeret, at ovenstående klassificering ikke skal anvendes og Det Europæiske Affaldskatalog (EAK) skal anvendes i henhold til gældende Affaldsbekendtgørelse nr 1415 af 12/12/2011 bilag 2. Tabel 4-3 i anmeldelse for VVM-screening bliver således: Hulsektion Muddertype EAK-kode Jordforureningsklasser 26 Bentonitmudder Klasse /2 Bentonitmudder / kaliumklorid under kridt / / Klasse 1 / Klasse 2 16 Kaliumklorid under kridt / Klasse 2 / Klasse /4 Special mudder / Klasse 2 / Klasse 4 8-1/2 Special mudder / Klasse 2 / Klasse 4

6 6/8 I henhold til Affaldsbekendtgørelsen bilag 2 og bilag 4 vil borespåner og boremudder ikke klassificeres som farligt affald. Der har ikke været udbud vedr. affaldshåndtering endnu og vi kender derfor ikke anlægget som vil håndtere boremudder og spåner. Det er dog meget få selskaber som kan håndtere borespånerne på forsvarlig måde og i forbindelse med tidligere boringer samt møder vedr. Vendsyssel-1 er alle selskaber bekendt med Jordforureningsklasserne 1-4 og EAK-koder. Sikkerhedsdatablade (pkt. g) Eksempler på sikkerhedsdatablade for følgende tilsætningsstoffer er vedlagt: - Fortykningsmiddel - Citronsyre - Sodaaske - Organisk smøremiddel - Kaliumklorid - Kridt - Kalium bikarbonat - Salt Bemærk, at mudder-programmet vil være en del af bore-programmet som bliver godkendt af Energistyrelsen. Leverandøren af boremudder er ikke valgt endnu og de endelige tilsætningsstoffer er derfor ikke fastlagt, men uanset levenrandør skal alle kemikalier som anvendes i forbindelse med boringen være registret i den Europæiske database REACH samt være godkendt af Arbejdstilsynet (de skal have dansk produkt-register nummer PRnummer). BYGGETILLADELSE Vi har haft en løbende dialog med Arbejdstilsynet samt Energistyrelsen som begge ikke ser boreriggen som en permanent arbejdsplads og BR10 er derfor ikke gældende for bygningerne. Arbejdstilsynet (Lars Jørgensen) skulle have kontaktet Christian Arup fra Frederikshavn Kommune den 25. oktober Som vi forklarede på mødet i Sæby, så er boreriggen integreret med deres containers (kontorer, mødelokaler, vaskeri, toilet faciliteter etc.) og man kan ikke dele riggen op. Der findes ingen borerigge som er bygget efter BR10, men de følger alle internationale standarder inden for olie/gas og geotermi industrien. Vi har arrangeret et møde med Arbejdstilsynet den 10. januar 2013 i deres kontor i Nørresundby, hvor Frederikshavn Kommune vil blive inviteret med. Energi- og drikkevandsforsyning Med reference til Landzone & Byggeansøgningsmaterialet pkt vil vandet som skal anvendes som drikkevand blive leveret fra det offentlige vandforsyningsnet (Sæby). Forsyningsledningen vil blive etableret fra det kommunale net som er ført ned til Grusgraven på Ovnstrupvej. Som beskrevet i Landzone & Byggeansøgningsmaterialet pkt. 3.13, vil der blive ført to kabler fra den nærliggende transformerstation til borestedet (et 0,4 kva og et 10 kva kabel). Ansøgninger vedr. udlægning og nedgravning af el-kablerne er indsendt til Frederikshavn Kommune fra elselskabet. Det er planen af have det mindste kabel samt fibernet installeret således at der vil være byggestrøm til rådighed for hele projektet (inkl. vandbrønde og boreplads konstruktion). LANDZONETILLADELSE Visualisering af projekt (pkt. a) Det forventes at boreriggen er valgt i løbet af november 2012 og derefter vil der blive lavet visualisering af boreriggen på borepladsen som efterfølgende fremsendes til Frederikshavn Kommune. Boreriggen vil i den periode hvor den er i drift (ca. 3 mdr), være ca. 30 meter høj og kunne ses fra højdedrag i området. Fra Blåkildevej vil borepladsen være mindre synlig på grund af den eksisterende grusgrav. Betonafspærringen ved råstofgraven Det er ikke endeligt bestemt hvorledes vejen skal afskærmes op imod de eksisterende jordvolde (topmuld fra grusgraven), eller om vi ikke behøver nogen afskærmning (ref. til Bilag 3-10 i ansøgningsmaterialet). Man kunne undvære afskærmningen med baggrund i at: - Vejen er en lokalvej, der kun benyttes af personer kendt med vejforløbet (gårdens beboere og grusgravens folk) - Vejen udvides til 8m, hvilket er en meget bred grusvej - Hastigheden er lav (begrænsning vil være 30 km/t) Afskærmningen vil ikke virke som direkte autoværn, men mere som sikkerhed for at jord fra jordvolden ikke skrider ud på vejen under kraftigt regnvejr samt have en visuel effekt.

7 Figur 2, Mulig afskærmning imellem grusgrav og adgangsvej 7/8 Det endelige vejprojekt forventes at være klar ultimo november. Tidsplan (pkt. c) Med reference til ansøgningsmaterialet side 2 er følgende tidsplan opdateret med hensyn til opstart af boreoperationen: I tilfælde af tør brønd (ingen fund) se Figur 3: Figur 3, Tidsplan for efterforskningsboring Vendsyssel-1 i tilfælde af ingen fund (tør brønd) Task Name Efterforskningsboring Vendsyssel-1 - INGEN FUND Geoteknisk boring Bore to vandbrønde Konstruktion af borepladsen Udvidelse af adgangsvejen Plads for besøgende Bore første del af hul (vandborer) Mobilisering af borerig Boring af Vendsyssel-1 Overvågning af område (6 months) Reetablere området inkl. Sløjfning af boring Qtr 4, 2012 Qtr 1, 2013 Qtr 2, 2013 Qtr 3, 2013 Qtr 4, 2013 Qtr 1, 2014 Qtr 2, 2014 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun I tilfælde af fund vil der blive foretaget yderligere analyser samt den fulde VVM skal færdiggøres inden der foretages yderligere. Tryk og temperatur i Vendsyssel-1 Der blev d. 25. oktober 2012 stillet et spørgsmål vedr. tryk og temperatur i de dybere jordlag. Der forventes hydrostatisk tryk (lavt tryk) igennem hele boringen, hvilket er underbygget af de nærliggende boringer (Sæby-1, Flyvbjerg-1, Børglum-1, Frederikshavn-1, Vedsted-1) samt den geologiske model som ligger til grund for boringen. Temperaturen forventes at stige med en gradient på 2,75 C/100m med en overfladetemperatur på 10 C, hvilket betyder en temperatur på ca. 120 C i meters dybde. Denne temperatur er den statiske temperatur og vil aldrig kunne komme til overfladen da man cirkulerer boremudder rundt som bliver afkølet på vej op til overfladen til C. Når boringen er i de dybe varme jordlag, vil der være 5 foringsrør* med cement / boremudder imellem og der vil ikke være nogen signifikant termisk påvirkning af de øvre jordlag og grundvands-magasiner i forbindelse med etablering af efterforskningsboringen. *) De 5 foringsrør er hhv. 30, 20, 16, 13-3/8 samt 9-5/8 som er vist i nedenstående Figur 4.

8 8/8 Figur 4, Tværsnit af foringsrør ved overfladen 30 (762 mm) 20 (508 mm) 16 (406 mm) 13-3/8 (340 mm) 9-5/8 (244 mm) = Cement = Boremudder

9 UDARBEJDET: SDS NR.: SIKKERHEDSDATABLAD BENTONITE API 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON BENTONITE API Viskositetsdanner M-I Danmark ApS Trafikhavnskaj 7 P.O.Box 1095 DK-6701 Esbjerg DENMARK Anne Karin Fosse, Phone: , NØDTELEFON (24 timer) Scandinavia +44 (0) FAREIDENTIFIKATION Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning. MENNESKER IARC Monographs, Vol 68, 1997, konkluderer med at der er tilstrækeligt beviset at indtaget krystallinsk silika i form af kvarts eller krystobalit fra yrkeskilde giver cancer til mennesker. IARC klassificeringsgruppe 1. Faren for forgiftning er lille på grund af den lille mængde og kemikaliets sammensætning. 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Navn EC-nr.: CAS-nr. Indhold Klassificering Montmorillonit % - Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16. KOMMENTARER TIL BLANDING Information er i hendhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (29. ATP). This is a naturally occurring mineral. Produktet indeholder < 5% krystallinsk kvarts og < 0, 001% respirabel krystallinsk kvarts. Længrevarende eller gentagen påvirkning af krystallinsk silika der overstiger eksponeringsgrænse (GV Dansk eksponeringsgrænse) kan give kronisk lungeskade (silikose). Faren for forgiftning er lille på grund af den lille mængde og kemikaliets sammensætning. 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDÅNDING Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. INDTAGELSE Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved fortsatte gener. HUDKONTAKT Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask. ØJENKONTAKT Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 5 BRANDBEKÆMPELSE SLUKNINGSMIDLER Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. 1 / 4

10 UDARBEJDET: SDS NR.: BENTONITE API SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. METODER TIL OPRYDNING Spild opsamles med skovl, kost eller lignende og kan evt. genbruges. Affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Området skylles rent med store mængder vand. Pas på risikoen for glatte gulve. 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING FORHOLDSREGLER VED BRUG Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå håndtering, som medfører støvdannelse. Undgå indånding af støv. FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Navn Ref Grænseværdier Grænseværdier Anm. Kvarts (SiO2) (total, respirabel støv) GRV 0,1 mg/m3 K GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer. K = betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER GRV: Generende støv, respirabelt støv: 5 mg/m³. Generende støv, totalstøv: 10 mg/m³. VÆRNEMIDLER TEKNISKE FORANSTALTNINGER Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. ÅNDEDRÆTSVÆRN Ingen specielle anbefalinger, men åndedrætsværn kan være nødvendig under forhold med stærk luftforurening. Brug åndedrætsværn med partikelfilter, type P3. HÅNDBESKYTTELSE Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Naturgummi eller plast. Nitrilgummi. ØJENBESKYTTELSE Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved støvdannelse. YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet. HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. HUDBESKYTTELSE Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt. 2 / 4

11 UDARBEJDET: SDS NR.: FYSISK- KEMISKE EGENSKABER BENTONITE API UDSEENDE FARVE LUGT OPLØSELIGHED Fast Gråt Hvid Ingen karakteristisk lugt. Uopløselig i vand RELATIV MASSEFYLDE 2,5 g/cm³ (25 C) ph-værdi, KONC. OPLØSNING STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER TOKSIKOLOGISK INFORMATION Respirabel kvarts: < 0, 001% - testmetode XRD, rapport nr INDÅNDING I høje koncentrationer kan støv irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. INDTAGELSE Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. HUDKONTAKT Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation. ØJENKONTAKT Støv i øjnene vil medføre irritation. 12 MILJØOPLYSNINGER ØKOTOKSICITET Baritt er et naturlig forekomst mineral. Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. OSPAR har defineret kemikaliet som PLONOR. MOBILITET Produktet er uopløseligt i vand. BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE Produktet er ikke bioakkumulerbart. 13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE BORTSKAFFELSESMETODER Genvind og genbrug eller recirkuler, hvis det er praktisk muligt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 14 TRANSPORTOPLYSNINGER GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 15 OPLYSNINGER OM REGULERING INDEHOLDER RISIKOSÆTNINGER SIKKERHEDSSÆTNINGER Montmorillonit NC NC Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. 3 / 4

12 UDARBEJDET: SDS NR.: EU DIREKTIVER BENTONITE API Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. PRODKTREGISTRERINGS nr. Norway: N/A / Denmark: (Pr.Nr.): 16 ANDRE OPLYSNINGER REFERENCER Produktinformation er opgivet af leverandør. Leverandørbrugsanvisning, diverse producenter. Micromedex. Europeisk Kemikaliebyrå - ESIS (Europeisk informationsystem for kemikalier). REVISION - BEMÆRKNINGER Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i en ny database og har derfor ny layout. Ingen ændringer er gjort i forhold til klassificering af produktet. UDARBEJDET AF Anne Karin Fosse UDARBEJDET REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB AF DATO STATUS FOR SDS Godkendt. 1 / DATO UNDERSKRIFT R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN) NC Anne Karin Fosse Ikke klassificeret. FRIHOLDELSESKLAUSUL M-I Danmark ApS andser at det her dokument giver en korrækt beskrifelse af produktet. HMS datablad er af vejledende karakter og skal derfor ikke bruges som spesifikation på produktet. 4 / 4

13 UDARBEJDET: SDS NR.: SIKKERHEDSDATABLAD CALCIUM CARBONATE (All Grades) 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON CALCIUM CARBONATE (All Grades) Filtertapsreducerende middel. Vægtmateriale. M-I Danmark ApS Trafikhavnskaj 7 P.O.Box 1095 DK-6701 Esbjerg DENMARK Anne Karin Fosse, Phone: , NØDTELEFON (24 timer) Scandinavia +44 (0) FAREIDENTIFIKATION Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning. 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Navn EC-nr.: CAS-nr. Indhold Klassificering Calciumkarbonat % - Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16. KOMMENTARER TIL BLANDING Produktet indeholder mindre end 1 % krystallinsk silika (kvarts). Information er i hendhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (29. ATP). 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDÅNDING Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. INDTAGELSE Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved fortsatte gener. HUDKONTAKT Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask. ØJENKONTAKT Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 5 BRANDBEKÆMPELSE SLUKNINGSMIDLER Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. SÆRLIGE FARER Ved brand/stærk opvarmning dannes: Carbonmonoxid (CO). Kuldioxid (CO2). BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. 1 / 4

14 UDARBEJDET: SDS NR.: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD CALCIUM CARBONATE (All Grades) PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. METODER TIL OPRYDNING Spild opsamles med skovl, kost eller lignende og kan evt. genbruges. Affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING FORHOLDSREGLER VED BRUG Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå håndtering, som medfører støvdannelse. Undgå indånding af støv. FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. Undgå kontakt med syrer. 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Navn Ref Grænseværdier Grænseværdier Anm. Kvarts (SiO2) (total, respirabel støv) GRV 0,1 mg/m3 K GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer. K = betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER GRV: Generende støv, respirabelt støv: 5 mg/m³. Generende støv, totalstøv: 10 mg/m³. VÆRNEMIDLER TEKNISKE FORANSTALTNINGER Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. ÅNDEDRÆTSVÆRN Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. HÅNDBESKYTTELSE Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Nitrilgummi. ØJENBESKYTTELSE Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved støvdannelse. YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet. HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. HUDBESKYTTELSE Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt. 9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER UDSEENDE FARVE LUGT Pulver Gråt Hvid Ingen karakteristisk lugt. 2 / 4

15 UDARBEJDET: SDS NR.: OPLØSELIGHED Uopløselig i vand CALCIUM CARBONATE (All Grades) SMELTEPUNKT ( C) 1340 RELATIV MASSEFYLDE 2,7 g/cm³ (20 C) ph-værdi, FORTYNDET OPLØSNING 10 STABILITET OG REAKTIVITET 8-9 (10 g/l H2O) DEKOMPONERINGSTEMPERATUR ( C) 899 STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. MATERIALER SOM SKAL UNDGÅS Syrer. 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER TOKSISK DOSIS 1, LD 50 > 5000 mg/kg (oral-rotte) INDÅNDING I høje koncentrationer kan støv irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. INDTAGELSE Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. HUDKONTAKT Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation. ØJENKONTAKT Støv i øjnene vil medføre irritation. 12 MILJØOPLYSNINGER ØKOTOKSICITET Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. OSPAR har defineret kemikaliet som PLONOR. MOBILITET Produktet er uopløseligt i vand. BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE Er ikke bioakkumulerbar. NEDBRYDELIGHED Produktet er biologisk nedbrydeligt. 13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE BORTSKAFFELSESMETODER Genvind og genbrug eller recirkuler, hvis det er praktisk muligt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 14 TRANSPORTOPLYSNINGER GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 15 OPLYSNINGER OM REGULERING INDEHOLDER RISIKOSÆTNINGER SIKKERHEDSSÆTNINGER Calciumkarbonat NC NC Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. 3 / 4

16 UDARBEJDET: SDS NR.: EU DIREKTIVER CALCIUM CARBONATE (All Grades) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. PRODKTREGISTRERINGS nr. Norway: N/A / Denmark: (Pr.Nr.): 16 ANDRE OPLYSNINGER REFERENCER Produktinformation er opgivet af leverandør. Leverandørbrugsanvisning, diverse producenter. Micromedex. Europeisk Kemikaliebyrå - ESIS (Europeisk informationsystem for kemikalier). REVISION - BEMÆRKNINGER Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i en ny database og har derfor ny layout. Ingen ændringer er gjort i forhold til klassificering af produktet. UDARBEJDET AF Anne Karin Fosse UDARBEJDET REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB AF DATO STATUS FOR SDS Godkendt. 1 / DATO R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN) NC Ikke klassificeret. FRIHOLDELSESKLAUSUL M-I Danmark ApS andser at det her dokument giver en korrækt beskrifelse af produktet. HMS datablad er af vejledende karakter og skal derfor ikke bruges som spesifikation på produktet. 4 / 4

17 UDARBEJDET SDS Nr SIKKERHEDSDATABLAD CITRIC ACID 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON ph regulerende middle. M-I SWACO Danmark ApS Trafikhavnskaj 7 P.O.Box 1095 DK-6701 Esbjerg DENMARK Phone: Anne Karin Fosse, Phone: , NØDTELEFON (24 Hours) Giftlinjen: FAREIDENTIFIKATION KLASSIFICERING (1999/45) Xi;R36. KLASSIFICERING (EC 1272/2008) Fysiske og kemiske farer Mennesker Miljø ETIKET I HENHOLD TIL (EF) NR. 1272/2008 Ikke klassificeret. Eye Irrit. 2 - H319 Ikke klassificeret. SIGNALORD INDEHOLDER Advarsel Citric Acid FARESÆTNINGER H319 SUPPLERENDE SIKKERHEDSSÆTNINGER P280 P Forårsager alvorlig øjenirritation. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Citric Acid % CAS-Nr.: EF Nr.: Klassificering (EF 1272/2008) Eye Irrit. 2 - H319 Klassificering (67/548/EØF) Xi;R36. Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16. KOMMENTARER TIL BLANDING Information er i hendhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (29. ATP). 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDÅNDING Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. 1 / 4

18 UDARBEJDET SDS Nr INDTAGELSE CITRIC ACID Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved fortsatte gener. HUDKONTAKT Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask. ØJENKONTAKT Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 5 BRANDBEKÆMPELSE SLUKNINGSMIDLER Vand, tørt pulver eller kulsyre. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. SÆRLIGE FARER Ved brand/stærk opvarmning dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. METODER TIL OPRYDNING Spild opsamles med skovl, kost eller lignende og kan evt. genbruges. Opsamles i tørre beholdere, som lukkes og fjernes. Skyl det forurenede område med vand. 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING FORHOLDSREGLER VED BRUG Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Undgå kontakt med oxiderende stoffer. Stærke syrer. 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER GRV: Generende støv, respirabelt støv: 5 mg/m³. Generende støv, totalstøv: 10 mg/m³. VÆRNEMIDLER TEKNISKE FORANSTALTNINGER Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. ÅNDEDRÆTSVÆRN Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. HÅNDBESKYTTELSE Brug beskyttelseshandsker af: Naturgummi eller plast. ØJENBESKYTTELSE Brug godkendte beskyttelsesbriller. YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet. HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks, hvis huden bliver våd. HUDBESKYTTELSE Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt. 2 / 4

19 UDARBEJDET SDS Nr FYSISK- KEMISKE EGENSKABER CITRIC ACID UDSEENDE FARVE LUGT OPLØSELIGHED RELATIV MASSEFYLDE ph-værdi, FORTYNDET OPLØSNING Pulver. Hvid. Ingen karakteristisk lugt. Opløseligt i vand. 0,85-0,95 g/cm³ (Bulk) 2,3 (10 g/l H2O) 10 STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. MATERIALER SOM SKAL UNDGÅS Stærke syrer. Oxidationsmidler. 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER INDÅNDING Indånding af støv kan virke irriterende på luftvejene. INDTAGELSE Kan medføre mavesmerter/opkastning. HUDKONTAKT Langvarig kontakt kan medføre rødme og irritation. ØJENKONTAKT Forårsager alvorlig øjenirritation. 12 MILJØOPLYSNINGER ØKOTOKSICITET Anses ikke for miljøfarlig. OSPAR har defineret kemikaliet som PLONOR. MOBILITET Produktet er vandopløseligt. BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE Er ikke bioakkumulerbar. NEDBRYDELIGHED Produktet er biologisk nedbrydeligt. 13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE BORTSKAFFELSESMETODER Genvindes og genbruges eller recirkuleres, hvis det er praktisk muligt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. AFFALDSKLASSE The definitive European Waste code for this product will depend upon the final use that is made of this material. EAK-code: Organic waste without halogen. 14 TRANSPORTOPLYSNINGER GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 15 OPLYSNINGER OM REGULERING EU DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. INTERNATIONAL KEMIKALIEOPGØRELSER EINECS / ELINCS, GHS / CLP PRODKTREGISTRERINGS nr. (Pr.Nr.): Norway: / Denmark: / 4

20 UDARBEJDET SDS Nr ANDRE OPLYSNINGER CITRIC ACID REFERENCER Produktinformation er opgivet af leverandør. Leverandørbrugsanvisning, diverse producenter. LOLI. Europeisk Kemikaliebyrå - ESIS (Europeisk informationsystem for kemikalier). REVISION - BEMÆRKNINGER Almindelig gennemsyn Opdateret i hendhold til CLP. UDARBEJDET AF Anne Karin Fosse UDARBEJDET REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB AF DATO STATUS FOR SDS Godkendt. UNDERSKRIFT Bente K. Sandø R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN) R36 Irriterer øjnene. HELE TEKSTEN FOR FARESÆTNINGER H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. FRIHOLDELSESKLAUSUL MSDS er udarbejdet uafhængig af produkt salg. Selvom der er gjort store bestræbelser på at beskrive dette produkt præcist er der nogle data, der stammer fra kilder uden for vores direkte tilsyn. Vi kan ikke gøre nogen påstande om dets pålidelighed eller fuldstændighed; derfor kan brugeren kun bygge på brugerens risiko. Vi har ikke gjort noget forsøg på at censurere eller skjule skadelige aspekter af dette produkt. Da vi ikke kan forudse eller kontrollere de betingelser, hvorunder disse oplysninger, og produktet kan anvendes, giver vi ingen garanti for, at de forholdsregler vi har foreslået, vil være passende for alle individer og / eller situationer. Det er hver bruger af dette produkts forpligtigelse, at efterkomme kravene i alle gældende love vedrørende brug og bortskaffelse af dette produkt. Yderligere oplysninger vil blive fremlagt efter anmodning for at bistå brugeren dog ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, intet ansvar af nogen art med hensyn til dette produkt, eller til oplysningerne heri er givet eller afholdt nedenfor. 4 / 4

21 UDARBEJDET: SDS NR.: SIKKERHEDSDATABLAD DUO-TEC NS 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON DUO-TEC NS Viskositetsdanner M-I Danmark ApS Trafikhavnskaj 7 P.O.Box 1095 DK-6701 Esbjerg DENMARK Phone: Anne Karin Fosse, Phone: , NØDTELEFON (24 timer) Scandinavia +44 (0) FAREIDENTIFIKATION Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning. 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER KOMMENTARER TIL BLANDING Information er i hendhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (29. ATP). Alle ingrediænser er vurderet ved udarbejdelse af Sikkerhedsdatabladet. Ingen er klassificeringspligtig, og derfor ikke opføret i sammensætningen. 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDÅNDING Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. INDTAGELSE Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved fortsatte gener. HUDKONTAKT Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask. ØJENKONTAKT Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 5 BRANDBEKÆMPELSE SLUKNINGSMIDLER Vandspray, skum, tørt pulver eller kuldioxid. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. USÆDVANLIGE BRAND- OG EKSPLOSIONSRISICI Støv i høje koncentrationer kan danne eksplosiv blanding med luft. SÆRLIGE FARER Ved brand/stærk opvarmning dannes: Gasser/dampe/røg af: Oxider af: Karbon. BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. 1 / 4

22 UDARBEJDET: SDS NR.: MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. METODER TIL OPRYDNING DUO-TEC NS Undgå støvdannelse og spredning af støv. I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader. Spild opsamles med skovl, kost eller lignende og kan evt. genbruges. Affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING FORHOLDSREGLER VED BRUG Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå håndtering, som medfører støvdannelse. Undgå indånding af støv. FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. Undgå kontakt med oxiderende stoffer. Fugtighed. 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER GRV: Generende støv, respirabelt støv: 5 mg/m³. Generende støv, totalstøv: 10 mg/m³. VÆRNEMIDLER TEKNISKE FORANSTALTNINGER Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. ÅNDEDRÆTSVÆRN Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. HÅNDBESKYTTELSE Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Neoprengummi. Nitrilgummi. ØJENBESKYTTELSE Brug godkendte, tætsluttende beskyttelsesbriller hvor der er risiko for øjenkontakt. YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet. HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. HUDBESKYTTELSE Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt. 9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER UDSEENDE FARVE LUGT OPLØSELIGHED Fast Lys Creme Hvid Mild Opløseligt i vand. RELATIV MASSEFYLDE 1,5 g/cm³ (20 C) ph-værdi, FORTYNDET OPLØSNING SELVANTÆNDELSES > 200 TEMPERATUR ( C) 7 (1%) 10 STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. FORHOLD DER SKAL UNDGÅS Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Undgå kontakt med: Fugtighed. MATERIALER SOM SKAL UNDGÅS Undgå kontakt med oxiderende stoffer. 2 / 4

23 UDARBEJDET: SDS NR.: DUO-TEC NS FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER Ved brand/stærk opvarmning dannes: Gasser/dampe/røg af: Oxider af: Karbon. 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER TOKSISK DOSIS 1, LD 50 > 5000 mg/kg (oral-rotte) INDÅNDING I høje koncentrationer kan støv irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste. INDTAGELSE Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. HUDKONTAKT Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation. ØJENKONTAKT Støv i øjnene vil medføre irritation. 12 MILJØOPLYSNINGER ØKOTOKSICITET Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. OSPAR har defineret kemikaliet som PLONOR. MOBILITET Produktet er vandopløseligt. BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE Er ikke bioakkumulerbar. NEDBRYDELIGHED Produktet er biologisk nedbrydeligt. 13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE BORTSKAFFELSESMETODER Genvind og genbrug eller recirkuler, hvis det er praktisk muligt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 14 TRANSPORTOPLYSNINGER GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 15 OPLYSNINGER OM REGULERING RISIKOSÆTNINGER SIKKERHEDSSÆTNINGER NC NC Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. EU DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. NATIONALE REGULERINGER Særskilt regelsæt for Norge: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften av ). Forskrift om Utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø- og sikkerhetsdatablad av fra Direktoratet for arbeidstilsynet (bestillingsnummer. 548), med endring av PRODKTREGISTRERINGS nr. Norway: N/A / Denmark: (Pr.Nr.): 16 ANDRE OPLYSNINGER 3 / 4

24 UDARBEJDET: SDS NR.: REFERENCER DUO-TEC NS Produktinformation er opgivet af leverandør. Leverandørbrugsanvisning, diverse producenter. Micromedex. Europeisk Kemikaliebyrå - ESIS (Europeisk informationsystem for kemikalier). REVISION - BEMÆRKNINGER Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i en ny database og har derfor ny layout. Ingen ændringer er gjort i forhold til klassificering af produktet. UDARBEJDET AF Anne Karin Fosse UDARBEJDET REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB AF DATO STATUS FOR SDS Godkendt. 1 / DATO UNDERSKRIFT Anne Karin Fosse FRIHOLDELSESKLAUSUL M-I Danmark ApS andser at det her dokument giver en korrækt beskrifelse af produktet. HMS datablad er af vejledende karakter og skal derfor ikke bruges som spesifikation på produktet. 4 / 4

25 UDARBEJDET: SDS NR.: SIKKERHEDSDATABLAD POTASSIUM CHLORIDE BRINE 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON POTASSIUM CHLORIDE BRINE Ler inhiberende brine. M-I Danmark ApS Trafikhavnskaj 7 P.O.Box 1095 DK-6701 Esbjerg DENMARK Phone: Anne Karin Fosse, Phone: , NØDTELEFON (24 timer) Scandinavia +44 (0) FAREIDENTIFIKATION Anses ikke for sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende lovgivning. 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER KOMMENTARER TIL BLANDING Information er i hendhold til Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (29. ATP). 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INDÅNDING Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. INDTAGELSE Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. Søg læge ved fortsatte gener. HUDKONTAKT Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask. ØJENKONTAKT Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 5 BRANDBEKÆMPELSE SLUKNINGSMIDLER Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. SÆRLIGE FARER Ved brand/stærk opvarmning dannes: Oxider af: Chlorider. BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Der skal anvendes beskyttelsestøj, se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. 1 / 4

Vedr.: Efterforskningsboring Vendsyssel-1 fase 1 - Supplerende oplysninger - Projektanmeldelse og ansøgning om landzone- og byggetilladelse

Vedr.: Efterforskningsboring Vendsyssel-1 fase 1 - Supplerende oplysninger - Projektanmeldelse og ansøgning om landzone- og byggetilladelse TOTAL E:&P DE:NMARK B.V. Frederikshavn Kommune Attn.: Jette Brønnum Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn 31. oktober, 2012 Ref.: TEP DK 12-038 Vedr.: Efterforskningsboring Vendsyssel-1 fase 1 - Supplerende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 800 g, 3 kg (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/5 PR-nr. 2067904 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 800 g, 3 kg (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1; 7.5; 25 kg Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1; 7.5; 25 kg Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 PR-nr. 2067891 Anvendelse: Til støbning af emner Emballage: 1; 7.5; 25 kg Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarit Unico Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Unico Anvendelse: Vådrumsplade Leverandør: ivarsson & Co A/S Tlf.: 73 66 19 99 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Brandhæmmende produkt Emballage: Leverandør: TA Consult A/S Niels Andersens Vej 25 2900 hellerup 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

SIKKERHEDSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER Report Date : 13/01/2010 1 / 5 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN PRODUKTNR. MCC-POCGG,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produktnavn: Anvendelse: Leverandør: Bioaske (slamaske) Indgår som råmateriale i produktion af beton

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 250 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 250 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/5 PRnr. Kræves ikke Anvendelse: Håndrensemiddel Emballage: 250 ml Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK2750 Ballerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktnavn: ivarplank Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarplank Facadebeklædning Anvendelse: Leverandør: 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40300002 CAS-nr.: 19125-99-6 EF nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - PR-nr.: Emballage: Kræves

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Olie Emballage: 1 l Leverandør: LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 5580 Nørre Åby +45

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 909418 Anvendelse: Hurtighærdende pudslag. Emballage: 25 kg plastsæk Leverandør: A/S Lip Bygningsartikler Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1735368 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1735368 Anvendelse: 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1735368 Anvendelse: Bindemiddel for naturlige og kunstigt fremstillede tilslagsmaterialer i form af sand, grus og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Gear Oil HD 1000

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Gear Oil HD 1000 Revision 24.11.2011 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 60000023 1.2. Relevante

Læs mere

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Version 1.0, oktober 2012 Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Brugsvejledning Inden Okkerrens tilsættes skal klorindholdet være 0 mg/l

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Revisionsdato: 2004-03-03. SIKKERHEDSDATABLAD Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: Life Catalyst Nødtelefon(er): Giftinformationscentralen, tlf.: 112. Producent:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-125-8 232-151-5 232-151-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Universal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD BP Harter Holt

SIKKERHEDSDATABLAD BP Harter Holt UDARBEJDET 24/0/2011 REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB AF DATO 6 SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN PRODUKTNR. 62022240129, 62022120129,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1868611 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1868611 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1868611 Anvendelse: Skærevæske Syntetisk skærevæske til brugsvandsinstallation. Emballage: 5 l plastdunk Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1083371 Anvendelse: 0,25; 0,5; 1 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1083371 Anvendelse: 0,25; 0,5; 1 l Leverandør: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1083371 Anvendelse: Støbemasse til materialografiske emner Emballage: 0,25; 0,5; 1 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. WATER-FREE CUTTING FLUID Cat. No.

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. WATER-FREE CUTTING FLUID Cat. No. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup Tel:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 100 ml (*) Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 100 ml (*) Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Smøremiddel Emballage: 100 ml (*) Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK-2750

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia A/S Drejergangen 3C, 1. th

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Sikkerhedsdatablad. Farlig ved indtagelse. Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1520842 Anvendelse: 1L, 5L Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 1520842 Anvendelse: 1L, 5L Leverandør: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 1520842 Anvendelse: Rengøringsmiddel Emballage: 1L, 5L Leverandør: LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 5580

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Uldvask Anvendelse: Til tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1960 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: TIP TOP TIRE MOUNTING COMPOUND Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Perceptol Fremkalder (Part B)

SIKKERHEDSDATABLAD Perceptol Fremkalder (Part B) Revision 21/10/2013 Revision 9 Erstatter dato 26/10/2010 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1960529

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs Revision JUNE 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 5632069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema tøjvaske tabs. Dato: 04-01-2012 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: CZS-595

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

T-D-66. Støv kan irritere øjnene og luftvejene. Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme.

T-D-66. Støv kan irritere øjnene og luftvejene. Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Materiale nr.: 502395 Anvendelse: Leverandør: Bakteriekultur til fremstilling af kødprodukter. M å ikke sprayes på. Chr. Hansen A/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Leverandørbrugsanvisning iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II

SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Leverandørbrugsanvisning iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 Produktnavn: Kalk- og kridtfiller PR-nr. Kræves ikke Industrikalk-CaCO3 Jordbrugskalk-CaCO3 Kridt-tørt og semitørt-caco3 Kalksten-CaCO3 Anvendelse: Som fyldstof i byggebranchen,

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdelsesdato: 30042008 Revision: 30042008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E

SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E Break-Free CLP-E Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Break-Free CLP-E PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 18.12.2012 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ikke krævet Anvendelse: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Acrylbaseret emulsion, der blandes med cement i forholdet 1:1 og påføres gulv og væg som

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Bulk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199624 Anvendelse : til landbrug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

SODIUM ACETATE Solution DK SDS PN: 4402417 REV. A 10-Apr-2008 SIKKERHEDSDATABLAD

SODIUM ACETATE Solution DK SDS PN: 4402417 REV. A 10-Apr-2008 SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: SODIUM ACETATE Solution Kit Navan: SOLiD(TM) MATE-PAIRED SEQUENCING BUFFER KIT Leverandør: Applied

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere