ACE Denmark - en faglig operatør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACE Denmark - en faglig operatør"

Transkript

1 Læs om hvordan ACE Denmark styrker kvaliteten på de danske universitetsuddannelser.

2 ACE Denmark - den faglige operatør Side 2 ACE Denmark har til huse i det gamle universitetskvarter i hjertet af København. ACE Denmarks 35 medarbejdere løser en bred vifte af opgaver for at understøtte vores kerneopgave akkreditering af uddannelser. Derfor er medarbejderne sammensat med baggrund i mange forskellige fagområder. ACE Denmark er som del af Akkrediteringsinstitutionen en uafhængig statslig institution, og består af tre sekretariater og en ledelsesgruppe. Det Faglige Sekretariat Det Faglige Sekretariat (DFS) er ACE Denmarks maskinrum. Det er her kerneopgaven løses. DFS faciliterer akkreditering af alle danske universitetsuddannelser. Det indebærer at udarbejde en turnusplan for uddannelserne, sammensætte og forberede de ekspertpaneler der vurderer uddannelserne, arrangere universitetsbesøg og være pennefører på de konkluderende rapporter. Hertil løser DFS en række analyse- og formidlingsopgaver inden for nationale og internationale erfaringer og tendenser på kvalitetssikringsområdet. Rådssekretariatet Rådssekretariatet (RS) sekretariatsbetjener Akkrediteringsrådet. RS forbereder Rådets møder, og faciliterer Rådets kontakt og dialog med interessenter på forskellige områder. Det er bl.a. operatørerne ACE Denmark og EVA, men også interesseorganisationer, universiteterne, studenterorganisationer, de offentlige myndigheder og det politiske miljø i bl.a. Folketinget. Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet (LS) sikrer rammerne for de mange aktiviteter. LS refererer til direktøren og håndterer opgaver som kommunikation, jura, økonomi og almene servicefunktioner. Netværk ACE Denmark er medlem af en række internationale og nationale organisationer. Formålet er at kunne videndele erfaring og praksis på tværs af lande og systemer. ACE Denmark er bl.a. medlem af: - Dansk EvalueringsSelskab (DES), - Nordic Quality Assurance (NOQA), - European Quality Assurance Register (EQAR), - European Association for Quality Assurance (ENQA), - European Consortium for Accreditation (ECA), - International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Se en fuld oversigt på side 7.

3 Hvem er aktørerne? Side 3 Akkrediteringsinstitutionen blev ved lov oprettet som en uafhængig institution i 2007, og består af Akkrediteringsrådet som beslutningsmyndighed og ACE Denmark som faglig operatør. Akkrediteringsrådet Rådet er som beslutningsmyndighed en selvstændig enhed i Akkrediteringsinstitutionen. Rådet træffer afgørelse om akkreditering af alle videregående uddannelser i Danmark, både nye og eksisterende. Rådet er sammensat, så formand og medlemmer tilsammen har viden og erfaring inden for kvalitetssikring, videregående uddannelse samt forskning og arbejdsmarkedsforhold for dimittender. Rådet har i alt 9 medlemmer. Mindst 1 medlem skal have international erfaring og 1 være studerende. Kvinder og mænd er ligeligt repræsenterede. Akkrediteringsrådets afgørelser er baseret på indstillinger udarbejdet af de 2 faglige operatører ACE Denmark og EVA. Vejledninger, indstillinger og afgørelser er offentligt tilgængelige på ACE Denmark ACE Denmark er den faglige operatør der akkrediterer bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Akkrediteringsrådets sekretariat er organisatorisk placeret i ACE Denmark. ACE Denmark har en række analyse- og formidlingsopgaver, der består af at indsamle national og international erfaring med betydning for akkreditering. EVA EVA er den faglige operatør der akkrediterer professionsbachelor-, erhvervsakademi- og diplomuddannelser, samt profilforløb (videregående voksen- og efteruddannelser). Derudover gennemfører EVA evalueringer, udviklingsaktiviteter og undersøgelser af dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksen- og efteruddannelse.

4 Uddannelser i verdensklasse Side 4 Den danske regering præsenterede i 2006 Globaliseringsstrategien for at styrke Danmark i den øgede internationale konkurrence. Ifølge strategien skal de danske videregående universitetsuddannelser være i verdensklasse. Danmark skal sikres en højtuddannet og konkurrencedygtig arbejdskraft med en høj grad af mobilitet. For at nå dette mål skal alle videregående uddannelser leve op til internationale standarder for kvalitet og relevans, de såkaldte European Standards and Guidelines (ESG). Ekstern kvalitetssikring gør en forskel Ekstern kvalitetssikring af uddannelser har i sig selv den værdi, at det bidrager til et styrket og forpligtende fokus på forskellige kvalitetsdimensioner i videregående uddannelse. Imidlertid er det også meget centralt, at ekstern kvalitetssikring gør en forskel for brugerne, dvs. studiesøgende, studerende og de aftagere, der skal ansætte dimittenderne. Det har en række konsekvenser for den måde, ekstern kvalitetssikring organiseres og gennemføres på. Som det også fremgår af ESG erne, er det afgørende, at ekstern kvalitetssikring: - Er troværdig. - Stimulerer udvikling. - Leverer relevant og tilgængelig information til brugerne. - Er omkostningseffektiv. Internationale standarder Et centralt element i udviklingen mod øget europæisk gennemsigtighed på uddannelsesområdet har været et sæt fælles standarder og retningslinjer for kvalitetssikring de såkaldte European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG). Ved Bologna-ministermødet i 2005 i Bergen blev ESG erne godkendt, og dermed blev der etableret et særskilt fokus på professionalisering af arbejdet med kvalitetssikring inden for det videregående uddannelsesområde. Standarderne indeholder krav til universiteter, til ekstern kvalitetssikring og til eksterne kvalitetssikringsinstitutioner som ACE Denmark og EVA. Bologna-processen Vedtagelsen af Bologna-deklarationen i 1999 blev startskuddet til en proces, der sigter på at skabe et åbent rum for videregående uddannelser i Europa. For at styrke den europæiske uddannelsessektor og øge dens konkurrenceevne globalt er der fokus på forhold som fri mobilitet for studerende og undervisere, gensidig anerkendelse af gradsstruktur og uddannelseskvalitet. Processen har medført forskellige konkrete tiltag som fx indførelsen af ECTS-point og et fælles europæisk fokus på etablering af en kvalifikationsramme for uddannelsesniveauer. I Danmark blev denne proces fulgt op af regeringens Globaliseringsstrategi i 2006.

5 Side 5

6 Bag om akkreditering Side 6 Ekstern kvalitetssikring i Danmark Siden oprettelsen af Evalueringscenteret i 1992 er der blevet foretaget ekstern kvalitetssikring af de danske videregående uddannelser. I perioden gennemførte Evalueringscenteret evalueringer af hovedparten af de videregående uddannelser i Danmark. På universitetsområdet var der ingen lovbunden opfølgning på evalueringerne. Før oprettelsen af Evalueringscenteret var eksterne censorers medvirken ved eksamen den eneste eksterne kvalitetssikring af de videregående uddannelser. Fokus på akkreditering I 2000 blev Evalueringscenteret afløst af EVA. Siden 2004 har EVA akkrediteret uddannelser til professionsbachelortitlen, og i en periode siden 2005 har EVA desuden gennemført akkrediteringer af institutioner, der ønskede at bruge betegnelsen University College. Akkrediteringerne byggede metodisk videre på Evalueringscenterets model, men adskilte sig ved at resultere i et formelt kvalitetsstempel, hvor uddannelser blev anerkendt på professionsbachelorniveau. Med akkrediteringsloven i 2007 blev akkreditering den centrale metode for ekstern kvalitetssikring i Danmark indenfor videregående uddannelse. Akkreditering som metode Som metode indebærer akkreditering en direkte kontrol med, om en uddannelse eller institution lever op til en række foruddefinerede kriterier for kvalitet. Akkreditering er karakteriseret ved at resultere i en autoritativ godkendelse/ikke-godkendelse af en uddannelse eller institution. Et yderligere resultat af den autoritative godkendelse kan være at opnå særlige rettigheder som fx retten til selv at udbyde nye uddannelser og grader. Klare standarder for kvalitet Hensigten med akkrediteringssystemet er at skabe de bedst mulige og mest relevante universitetsuddannelser. Det sker ved at have klare og konsistente standarder for kvalitet og relevans. Akkreditering har den fordel frem for andre metoder, at det giver en entydig og principielt sammenlignelig vurdering af, om kvaliteten og den samfundsmæssige relevans er tilfredsstillende. Det rummer ikke kun mulighed for anvendelse i internationalt samarbejde og dermed styrkelse af universitetssektoren på europæisk plan. Det skaber samtidig stor merværdi for det danske samfund. Merværdi for samfundet Akkreditering har værdi for de studerende, der bruger flere år af deres liv på at kvalificere sig til arbejdslivet. De har ret til en faglig solid uddannelse, der tager dem alvorligt. Det har i sidste ende værdi for arbejdsmarkedet, der skal ansætte dimittenderne på baggrund af relevante kompetencer. Og det har værdi for det resterende samfund, der finansierer uddannelsessystemet. Danmark er afhængig af kompetente dimittender, der kan udvikle fremtidens videnssamfund.

7 Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. ACE DENMARKS SOMMERMAGASIN 2011 En stille revolution: Tema om de europæiske standarder for kvalitetssikring af videregående uddannelser illustreret ved eksempler fra Sverige og Skotland. INTERNATIONAL TENDENS KONTAKT OS... Akkreditering skal ses i sammenhæng med en fælleseuropæisk bølge af kvalitetssikring. Formålet er at sik ER DIN UDDANNELSE AKKREDITERET? re de studerende uddannelser af høj international Klik ind på acedenmark.dk hvis du vil vide mere om standard, og derved styrke Europas konkurrencedygtighed indenfor vidensområdet globalt. akkreditering af din uddannelse internationalt samarbejde og udvikling AKKREDITERING I DK ACE Denmark som arbejdsplads ET STÆRKT EUROPA Hvad ved du om... Akkreditering er en del af Bologna processen, der har BLIV PANELMEDLEM! til formål at: styrke det europæiske universitetsområde Prøv kræfter med evaluering og indgå aktivt i en akkreditering? Vi søger altid skarpe studerende til vores kvalitet relevans sikre gennemskuelighed paneler. Du skal: sikre gensidig anerkendelse af uddannelser gennemsigtighed internationalisering studere på en kandidatuddannelse sikre fri mobilitet for studerende og forskning vide noget om studieforhold dynamik TILTAG FRA BOLOGNA Tilmeld dig på acedenmark.dk studenterindflydelse kvalitetssikring minimumkrav Du kender sikkert flere af de Bologna tiltag, der gælder for hele Europa: merit ECTS KONTAKT: åbenhed pædagogik ens gradsstruktur: (bachelor, kandidat, W: acedenmark.dk jobudsigter evaluering forskningsbasering internationalt karaktersystem T: (+ 45) akkreditering/auditering europæiske minimumsstandarder ACE Denmark, Studiestræde 5, 1455 København K i den danske universitetsverden? Produceret af ACE Denmark Version 1. DEN DANSKE AKKREDITERINGSINSTITUTION Akkrediteringsrådet og ACE Denmark: Akkrediteringsinstitutionens selvevalueringsrapport DRAFT - NOT FOR CIRCULATION Akkrediteringsinstitutionen /// The Nordic quality assurance agencies use of experts /// VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ 2. udgave, 1. marts 2011 Med virkning ved ansøgningsfrist 1. juni 2011 Akkrediteringsrådets beretning Akkrediteringsrådet Page1of39 Mere information Side 7 Publikationer: Institutioner relevante for ACE Denmark: - Akkreditering og ekstern kvalitetssikring i et internationalt perspektiv (2010) Akkreditering - hvorfor og hvordan? (2011) Nationale myndigheder: FIVU - Uddannelsesministeriet UI - Universiteter og Internationalisering UVM - Børne- og Undervisningsministeriet KUM - Kulturministeriet EVA - Danmarks Evalueringsinstitut VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF EKSISTERENDE UNIVERSITETSUDDANNELSER TURNUSPLANEN FOR AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ 2. udgave, 1. februar 2011 Med virkning ved ansøgningsfrist 1. juli Sommermagasin - en stille revolution - fokus på de europæiske standarder og retningslinjer (2011) - Akkreditering i DK (Folder til studerende) (2010) - Akkrediteringsinstitutionens selvevaluering (2010) - ENQA s evaluering af Akkrediteringsinstitutionen (2010) - Vejledninger for akkreditering af både nye og eksisterende uddannelser (2011) - Rådets beretning Besøg vores hjemmeside for at downloade og bestille publikationer og foldere: Skandinaviske kvalitetssikringsinstitutioner: NOKUT - The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education FINHEEC - The Finnish Higher Education Evaluation Council Högskoleverket - The Swedish National Agency for Higher Education Island: Ministry of Education Faglige netværk: DES - Dansk EvalueringsSelskab ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education IQA - Internal Quality Assurance (hører under ENQA) EQAR - European Quality Assurance Register for Higher Education NOQA - Nordic Quality Assurance Qrossroads - Information om akkrediterede uddannelser i Europa ENIC/NARIC - European Network of Information Centres/National Academic Recognition Information Centres EUA - European University Association EURASHE - European Association of Institutions in Higher Education ESU - European Students Union INQAAHE - International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education

8 ACE Denmark Studiestræde 5 DK-1455 København K Telefon: Info om ACE Denmark ACE Denmark Citat med gengivelse er tilladt Version: 2 Sprog: Dansk Layout: ACE Denmark

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering.

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering og -evaluering i Norge og Holland TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark ACE Denmarks SOMMERMAGASIN ACE Denmarks Sommermagasin

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i uddannelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport 2007 University College-akkreditering.

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, Erhvervsakademi Aarhus Att: Uddannelseschef Rikke Christoffersen Sendt pr. e-mail: rich@eaaa.dk info@eaaa.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har vurderet, at UCL ikke i tilstrækkelig grad opfylder de fem kriterier i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1.

Akkrediteringsrådet har vurderet, at UCL ikke i tilstrækkelig grad opfylder de fem kriterier i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1. University College Lillebælt Rektor Erik Knudsen Ulrich Storgaard Andersen Sendt pr. e mail: erkn@ucl.dk, ucl@ucl.dk, ulsa@ucl.dk Afgørelse om afslag på institutionsakkreditering af University College

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere