Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11."

Transkript

1 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen Hans Kristian Andersen, Torben Riedel, Jette Olsen Adm.: Anita Kjeldsen og Jette Stenholt. Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. Dagsorden 0. Dirigent side 2 1. Godkendelse af artikler til årsberetning 2011 side 2 2. Budgetkontrol 31. okt. 2011, herunder opgørelse af dispositionsfonden side 2 3. Direktionens beretning side 3 4. Status på helhedsplanen i Gadekæret side Afd. 4 Nord og 4 Syd helhedsplan godkendelse af skema A side Ansøgning om støtte fra VA s dispositionsfond til boligsocial aktivitetskoordinator i afd. 7 Blokland side Albertslund Boligsociale Center (ABC): Godkendelse af ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalifikation af ABC samt stillingtagen til støtte fra VA s dispositionsfond til ABC fra side Ansøgning fra ABC/Syd 2020 om støtte fra VA s dispositionsfond til etablering af ventilation i aktivitetslokale i Kanalens Kvarter side Håndtering af erhvervslejemål side Nye regler for byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter side Afd. 3 Banehegnet - Status på rørprojekt side Den fremtidige miljøindsats i VA - detaljer side Evaluering af boligkonferencen den 1.-2.oktober side Evaluering af fyraftensmøde om budgetprocessen, herunder behandling af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen side Skriftlige henvendelser til bestyrelsen side Bestyrelsesmøde i BO-VEST side Orientering om aktuel boligpolitik side 22 1

2 18. Generel orientering (formand, øvrige bestyrelse) side Punkter til næste møde side Næste møde og kommende møder side Eventuelt side 23 Til drøftelse og beslutning 0. Dirigent Vinie Hansen. 1. Godkendelse af artikler til årsberetning 2011 Bestyrelsen kommenterede artiklerne. Martin Kristiansen retter til ifølge kommentarerne. Bestyrelsen vil modtage de resterende artikler - bortset fra den økonomiske beretning - i forbindelse med bestyrelsesmødet i januar. Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 27. september administrationens oplæg til indholdsplan for den fælles årsberetning Alle tekster er nu klar i udkast til godkendelse af bestyrelsen. Udkast til artikler eftersendes. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender artikeludkastet til årsberetningen. 2. Budgetkontrol 30. okt. 2011, herunder opgørelse af dispositionsfonden Bestyrelsen tog budgetkontrollen og opgørelsen af dispositionsfonden til efterretning. Budgettet Budgetkontrollen viser samlet, at udgifter og indtægter forventes at ballancere for eventuelt med et overskud i størrelsesordenen kr. Der forventes en overskridelse af budgettet på kontoen for køb af tillægsydelser i størrelsesordenen kr., svarende til arbejdet vedrørende Øverste myndighedsudvalget (spørgeskemaundersøgelse og administrationens omkostninger i forbindelse 2

3 med møder i udvalget). Denne merudgift modsvares af lavere udgifter på andre områder bl.a. Juridisk assistance & konsulentbistand. Budgetkontrol pr. 31/ Kommenteret budgetkontrol pr. 31/ Opgørelse af dispositionsfond, Vridsløselille Andelsboligforening, 31. oktober 2011 : Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. 3. Direktionens beretning Anita Kjeldsen tilføjede følgende: Præcisering og fortolkning af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. vedrørende regnskabsindberetning: Gældende bekendtgørelse er BEK nr af 15/11/2009: Ved ny lovgivning 2010 blev indrapportering af regnskab ifølge 71 ændret til 5 måneder efter årsafslutning (Bek. Nr. 506 af 10/05/2010). I den forbindelse blev vedtægterne for boligorganisationerne ændret, således at de afspejlede, at indrapportering af regnskaberne skal foreligge 5 måneder efter årsafslutning. Dette skete med assistance fra BL s juridiske afdeling, Den 5. nov blev der udsendt en ændring til bekendtgørelse (Bek nr af 05/11/2010) 5. I 71, stk. 1, 1. pkt., ændres»5 måneder«til:»6 måneder«. 6. I 71, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:»foreløbig indsendelse sker inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning med mulighed for rettelser inden for yderligere 1 måned.«administrationens fortolkning af ændringen: Selv om perioden teknisk set er ændret tilbage fra 5 til 6 måneder, fremgår det af 71, stk. 4, at regnskaberne alligevel skal indsendes senest 5 måneder efter afslutning (som foreløbige). Mulighed for rettelser inden 1 måned er til stede, men det giver ingen mening at indrapportere et foreløbigt regnskab, hvis det ikke er endeligt og revisorgodkendt. Et foreløbigt regnskab kan være fejlbehæftet, ej afstemt eller umuligt at indrapportere i Landsbyggefondens system. Hvis disse regnskaber skal være valide og kunne bruges af andre, bl.a. i styringsdialogen er det væsentligt, at regnskaberne er endelige og med revisors endelig godkendelse. 3

4 Administrationen anbefaler, at denne ændring af bekendtgørelsen fortolkes og betragtes som en åbning og mulighed, for at man kan ændre i Landsbyggefondsindberetningen en måned efter 31. maj, hvis der skulle være behov for dette. Administrationen vurderer ikke, at denne bekendtgørelsesændring bør føre til ændringer i organisationernes vedtægter. Det kan nævnes, at vi heller ikke har fået nogen henvendelse fra BL med krav om at ændre vedtægterne på baggrund af bekendtgørelsesændringen. Status på billagssagen Administrationen gav en kort status på bilagssagen og nævnte herunder, at rygter om, at politiet skulle have opgivet at rejse tiltale, er efterprøvet hos politiet og på det bestemteste afkræftet. Snevagt i afdelingerne De ejendomsfunktionærer, der var ansat før lokalaftalen fra 2008 trådte i kraft, har ret til at opsige deres forpligtigelse til at deltage i snevagten. Ved den seneste lokalaftale fik alle fremadrettet pligt til at deltage i snevagt i nødvendigt omfang. Vilkårene for allerede ansatte kunne ikke forringes, dog gik en del medarbejdere frivilligt over på den nye ordning. Det betyder, at medarbejdere, som er ansat før tidspunktet for lokalaftalen fra 2008, og som ikke er gået over på den nye ordning, kan opsige deres forpligtigelse til at deltage i snevagt dog skal de opsige med ½ års varsel. Nogle få medarbejdere har opsagt snevagten. Normalt planlægges snevagt af afdelingerne, og hvis ikke der er et tilstrækkeligt antal egne folk, der kan tage vagt, må der suppleres med eksterne ydelser. Administrationen følger situationen løbende og er opmærksom på at medvirke til at finde løsninger for afdelinger, hvor det måtte give problemer med dækning af snerydningsforpligtigelsen. Personalepolitik suppleres På baggrund af konkrete hændelser arbejder BO-VESTs administration på at supplere personalepolitikken, så det tydeligt kommer til at fremgå, at alle ansatte har pligt til at handle og afgive relevant vidneforklaring, når der f.eks. sker strafbare handlinger, som skal behandles i retten. Ændring af personalepolitikken vil efter behandling i VN blive forelagt BO-VESTs bestyrelse. Uro Blokland I Blokland har der i november måned været et par utryghedsskabende episoder. Under en fest blandt beboere havde en ung mand trukket en revolver og truet selskabet. Efterfølgende har der været et hjemmerøveri hos en dame. Ved sidstnævnte episode var politiet mødt talstærkt op. Situationen følges tæt via den boligsociale medarbejder, der p.t. er udlånt fra ABC til Blokland. 4

5 Albertslund årets energikommune Albertlund kommune er af Nordisk Ministerråd kåret til årets energikommune på baggrund af EUDP-projektet (Albertslundkonceptet). Intensivering af helhedsplanerne BO-VEST har modtaget endnu et brev fra Landsbyggefonden, hvori der opfordres til, at arbejdet med helhedsplanerne i hhv. gårdhusene og Toften intensiveres. Askerød skema B Greve Kommunens Økonomiudvalg har godkendt ansøgningen på møde den 16. november Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning. Institutionen i Grøften i Askerød opgørelse af brandskadeerstatning Bestyrelsen har på tidligere møde anmodet om nærmere oplysninger om opgørelse af brandskadeerstatning efter branden i juni På brandtidspunktet forelå en nedrivningstilladelse. Ifølge BO-VESTs forsikringsmægler skal erstatning for bygninger, der er bestemt til nedrivning i følge forsikringsbestemmelserne, opgøres til materialeprisen med fradrag for nedrivningsprisen. I den konkrete sag har forsikringsselskabet Codan accepteret at betale for nedrivning og bortskaffelse af den del af bygningen, der stod over jorden. Udgiften har andraget kr., der er udbetalt direkte til den entreprenør, Codan indgik aftale om nedrivning med. Ved branden skete endvidere skade på omgivende beplantning. Dokumentation for skade og opgørelse af krav er under udarbejdelse, hvorefter dette vil blive rejst overfor Codan. Afdelingen vil senere blive opkrævet for selvrisiko, der andrager kr. Finansiering af bestyrelsesmøder via byggesagshonorarer Bestyrelsen spurgte på møde den 28. september 2011 om møder med stort byggeindhold vil kunne finansieres af byggesagshonoraret. Spørgsmålet blev stillet i forbindelse med orientering om, at bestyrelsesmøderne i september og november 2011 ligger ud over de bestyrelsesmøder, der finansieres af BO-VEST administrations grundbidraget. Der vil således være 2 møder i 2011, hvor omkostningerne bliver opkrævet som tillægsydelse. Muligheden for at opkræve byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter er beskrevet i Driftsbekendtgørelsen 29 og 31. Af 29 fremgår bl.a. at Afdelinger i drift betaler et administrationsbidrag til boligorganisationen for administrationen. Administrationsbidragets størrelse fastættes af boligorganisationens bestyrelse, således, at de samlede administrationsbidrag dækker boligorganisationens udgifter til driftsadministration, bortset fra eventuelle udgifter til byggesager jf

6 Af 31 fremgår, at Afdelinger under opførelse betaler byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter til boligorganisationen for byggeadministration. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for boliger i drift, hvor der gennemføres arbejder og aktiviteter efter reglerne i 37 og 37 b i Lov om almene boliger m.v. som medfører en huslejeforhøjelse. Stk. 3. Der kan ikke opkræves byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter i forbindelse med gennemførelse af andre arbejder end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2. Er der tale om særligt omfattende og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, kan boligorganisationen dog med Kommunalbestyrelsens godkendelse opkræve byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter, jf. stk. 1. I driftsvejledningen er reglerne uddybet. I afsnit 7.1 om administrationsudgifter er nærmere uddybet hvilke typer af byggesager, der giver mulighed for, at der kan opkræves byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter. Det fremgår heraf, at det skal ske, når der er tale om gennemførelse af den type arbejder, som er omfattet af lovens Disse bestemmelser omfatter bl.a. gennemførelse af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg og ekstraordinære renoveringsarbejder i en afdeling. Endvidere kan opkræves byggesagshonorar m.v. i forbindelse udbedring af byggeskader og gennemførelse øget vedligeholdelse, ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet, hvortil der ydes støtte fra Landsbyggefonden efter lovens 91 stk. 2. Før 1998 var der i driftsbekendtgørelsen fastsat nærmere regler for beregning af byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter. Beregning skulle ske som en nærmere fastsat procentdel af de samlede udgifter i trinvis skala således, at honorarprocenten var faldende i forhold til stigningen i den samlede anskaffelsessum. Disse regler blev ophævet i Herefter har det været op til Kommunalbestyrelsen at vurdere, om byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter er rimelige. BO-VEST har på linje med de øvrige større boligorganisationer fortsat med at beregne byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter efter de før 1998 gældende regler, hvilket fremgår af gældende takstblad, idet der dog beregnes byggesagshonorar efter medgået tid for byggesager med en samlet anlægsugift på under 14 mio. kr. VA s bestyrelse har tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves bestyrelsesudgifter i byggesager, hvor der i øvrigt er mulighed herfor. Af driftsvejledningen fremgår i øvrigt, at der ikke kan opkræves beløb til dækning af bestyrelsesudgifter, hvis beløbet ikke tilgår boligorganisationens bestyrelsesmedlemmer. Honoraret er en lønindtægt, og skal dermed indgå i de enkelte medlemmers skattepligtige indkomst. Der er principielt ikke noget i vejen for, at bestyrelsesmedlemmer kan vælge at lade honoraret videregå til andre formål, men honoraret skal i så fald være beskattet forinden hos det enkelte bestyrelsesmedlem. Administrationen finder, at byggesagerne i forvejen finansierer tidsforbruget til sagsfremstilling m.v., for så vidt angår byggesagerne og eksempelvis også byggechefens tidsforbrug til fremlæggelse af sagerne for bestyrelsen. Hvis der i særlige 6

7 situationer ville være brug for at kalde bestyrelsen ind alene til behandling af en byggesag, vurderes, at omkostningerne til afholdelse af mødet ville kunne afholdes af byggesagen eller karakteriseres som et møde, der ikke tæller som et af de fem møder, der er dækket af administrationsbidraget. Administrationen finder derimod ikke, at byggesagshonoraret bør finansiere omkostninger ved et almindeligt møde i VA s organisationsbestyrelse, da det ikke opfattes som værende i overensstemmelse med gældende ydelseskatalog. Øverste myndigheds-udvalg Udvalget holdt sit første møde den 13. oktober Ud over repræsentanter fra VA s bestyrelse deltog repræsentanter fra 6 afdelinger. Der er således fortsat en række afdelinger, som ikke har taget imod opfordringen til at sende repræsentanter til deltagelse i udvalget. Administrationen har udsendt spørgeskemaer til 1000 beboere og til medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Resultatet af denne undersøgelse vil foreligge til udvalgets næste møde, som er aftalt til den 5. december Arbejdet i udvalget skrider således planmæssigt frem. Status på ledige lejemål i VA Omkostninger til lejeledighed skal efter gældende regler afholdes af boligorganisationens dispositionsfond. Det er væsentligt med særlig opmærksomhed på, hvor der er lejeledighed. Aktuelt er en række erhvervslejemål ledige, herunder institutionslejemål, som er opsagt af Albertslund kommune. Administrationen arbejder med genudlejning, som beskrevet i bilaget vedlagt dagsordenen om status på ledige lejemål. Lejeledigheden er p.t. følgende: Boliger: 0 Erhvervslejemål: 4 Institutioner: 2 Grønningen I forbindelse med det seneste afdelingsmøde i Grønningen opstod der uoverensstemmelse mellem den hidtidige formand/kasserer som på mødet meddelte sin afgang, og resten af bestyrelsen. BO-VEST-administration har afholdt møde med den hidtidige formand/kasserer og efterfølgende orienteret afdelingsbestyrelsen om status. Kassen er nu afregnet og overleveret til den nye bestyrelse. Den hidtidige formand/kasserer havde bl.a. indsigelse i forhold til den måde den nye bestyrelse har konstitueret sig på. Administrationen henviste til, at det i flere af VA s afdelinger er almindelig praksis, at afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med en konkret arbejdsdeling. Det er naturligvis væsentligt, at beboerne holdes orienteret om, hvordan afdelingsbestyrelsen har konstitueret sig, og hvordan man kan kontakte afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens beslutninger skal formidles til beboerne, hvilket bl.a. sker via referater fra møder i afdelingsbestyrelsen, som jf. vedtæg- 7

8 terne skal gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Jf. vedtægternes 16, stk. 6 og 7 er det beboermødet, der beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse, og om beboermødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand. Administrationen har anbefalet, at Grønningens beboermøde på mødepunkt før næste valg til afdelingsbestyrelsen genopfrisker stillingtagen til disse spørgsmål. Det kan evt. fremgå af dagsordenen som et underpunkt under punktet med valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Blokland oplæg til helhedsplan På bestyrelsesmøde den 31. august 2011 godkendte bestyrelsen, at der igangsættes udvikling af oplæg til helhedsplan med henblik på, at der kan udarbejdes ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til renovering af afdelingen inklusiv ombygning af børnehave til boliger samt godkender, at udgifterne, i det omfang, at disse helt eller delvis ikke kan indeholdes i en kommende helhedsplan, afholdes af dispositionsfonden inden for en foreløbig økonomisk ramme på kr. På det grundlag er der efter aftale med afdelingsbestyrelsen indledt samarbejde med arkitektfirma Witraz om udarbejdelse af oplæg til helhedsplan. Witraz har udarbejdet forslag, der bl.a. indeholder etablering af nyt fælleshus på det grønne areal mellem blok F og de øvrige blokke, samt etablering af ældreegnede boliger i såvel den tidligere børneinstitution som i enkelte andre opgange. Desuden er der forslag om etablering af nye boligtyper ved udvidelse af eksisterende boliger med nye bolig-arealer i tagetagen samt gennembrydning af langblokken for at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed i bebyggelsen. Et foreløbigt idéoplæg er præsenteret for afdelingsbestyrelsen, senest ved møde den 9. november Afdelingsbestyrelsen er umiddelbart positiv over for de idéer, der er angivet i forslaget. På et kommende møde med Albertslund Kommune drøftes idéerne med henblik på at opnå en afklaring af kommunens holdning til de forskellige forslag. Efter mødet med Albertslund kommune vil der blive arbejdet videre med skema A- ansøgning om ombygning af den tidligere børneinstitution til boligformål som en første fase af en ny helhedsplan for afdelingen. Witraz idéoplæg er vedlagt. Askerød skema B for nedrivning m.m. Skema B er efter aftale med Greve Kommune fremsendt den 22. august med henblik på behandling i Byrådet i september måned. Greve Kommune har imidlertid ikke ønsket at behandle ansøgningen, før der forelå tilladelse til nedrivning fra Socialministeriet. Først den 4. november 2011 meddelte det nye ministerium for by, bolig og landdistrikter godkendelse. Greve Kommune har herefter meddelt, at ansøgningen behandles af Økonomiudvalget den 16. november og af Byrådet på et ekstraordinært byrådsmøde den 22. november

9 Idet skema B er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden, forventes en meget hurtig sagsbehandling i Landsbyggefonden. Selve arbejdet kan således forventes igangsat inden udgangen af december Gårdhusene i Albertslund Syd arkitektkonkurrence På Samrådsmøde den 5. oktober 2011 oplyste Borgmester Steen Christiansen, at Albertslund Kommune alligevel ikke fandt mulighed for at yde tilskud på kr. til de samlede vederlag til deltagerne i arkitektkonkurrencen. Efter en drøftelse af baggrund m.v. gav Borgmesteren dog tilsagn om, at forslaget ville blive genovervejet. Albertslund kommune har efterfølgende meddelt, at der nu er truffet beslutning om, at der ydes tilskud på kr. Bl.a. på baggrund af det forventede reducerede budget for vederlag er antallet af deltagere i konkurrencen reduceret til fem. Udbudsbekendtgørelse er offentliggjort i EU tidende den 14. oktober Humlehusene I direktionens beretning til bestyrelsesmødet den 28. september blev det oplyst, at regnskab 2010 for Humlehusene var udarbejdet og efter revisors godkendelse videresent til Albertslund Kommune. Samtidig var huslejebeløbene til Albertslund Kommune blevet afregnet. Siden da har administrationen været i tæt dialog med Albertslund Kommune om nuværende og fremtidige forhold. Den 7. og 8. december holdes beboermøder i Humlehusene med godkendelse af årsregnskaber for perioden samt budget Administrationen arbejder desuden med at formulere en ny kontrakt. Frivillighedsudvalg i BO-VEST BO-VEST har på bestyrelsesmøde den 26. oktober nedsat et frivillighedsudvalg. Udvalgets opgave er at udarbejde en frivillighedspolitik, herunder beskrive formål med, mål og indhold i en frivillighedspolitik. Udvalget skal også levere forslag til, hvordan det frivillige beboerarbejde kan udvikles samt anvise veje til rekruttering af frivillige. Udvalget sammensættes af følgende medlemmer: 3 repræsentanter for BO-VESTs bestyrelse (Vinie Hansen, Karl Neumann og Allan Nielsen), desuden en fra hver organisationsbestyrelse (fra VA deltager Astid Hansen) 6 fra afdelingsbestyrelserne og/eller udvalg (Fra VA deltager Ole Kristensen fra Hyldespjældet) samt en fra hver af de tre boligsociale projekter (Brøndby Strand, ABC og Greve Nord). Som en del af baggrundsmaterialet vil udvalget anvende de 2 publikationer om frivillighed, der for nylig er udgivet af Albertslund Boligsociale Center. Publikationerne vedlægges dagsordenen. Frivillighedshåndbogen, De frivilliges ABC Frivillighedsstrategi, Samarbejdet med de frivillige 9

10 Styringsdialog Mødedatoen for det kommende dialogmøde med Albertslund Kommune er fastsat til den 11. januar I mødet deltager Vinie Hansen og Karl Neumann foruden administrationen. : Det indstilles, at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. 4. Status på helhedsplanen i Gadekæret Jesper Rasmussen tilføjede, at BO-VEST har modtaget en henvendelse fra LLO om renoveringssagen i Gadekæret, og at administrationen p.t. arbejder på et svar på henvendelsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der henvises til vedlagte notat. Notat: Vedrørende helhedsplan for Gadekæret Orientering om status, 16. nov Nyhedsbrev, Helhedsplanen Gadekæret, november 2011 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5. Afd. 4 Nord og 4 Syd helhedsplan godkendelse af skema A Bestyrelsen godkendte skema A omfattende foreløbigt projekt med tilhørende økonomi, som det foreløbigt er forudsat af Landsbyggefonden. Skema A for helhedsplanen for gårdhavehusene i 4 Nord og 4 Syd er i starten af november godkendt af beboermøderne i 4 Syd, med enstemmigt flertal, og 4 Nord med overvældende flertal. Helhedsplanen er ligeledes godkendt af beboermødet i AB Syd; også her var der enstemmigt flertal. Der henvises til skema A-ansøgning af 22. august 2011 til Albertslund Kommune, der er vedlagt som bilag. 10

11 Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender skema A omfattende foreløbigt projekt med tilhørende økonomi som det foreløbigt er forudsat af Landsbyggefonden. Vedrørende helhedsplan for gårdhavehusene i Albertslund Syd, Skema A Ansøgning til Albertslund Kommune Helhedsplan for VA afdeling 67, 4 Syd, Specifikation af anlægssummen Informationsblad: Renovering af gårdhusene, Albertslund Syd 6. Ansøgning om støtte fra VA s dispositionsfond til boligsocial aktivitetskoordinator i afd. 7 Blokland Bestyrelsen principgodkendte, at der bevilges støtte fra dispositionsfonden til en boligsocial aktivitetskoordinator i Blokland i 2012, under forudsætning af at afdelingen deltager i finansieringen i et vist omfang. Blokland har frem til medio 2011 haft et boligsocialt projekt med en boligsocial aktivitetskoordinator, der var finansieret af Integrationsministeriet. Det har for andet halvår været muligt for Albertslund Boligsociale Center (ABC) at udlåne en medarbejder til Blokland, og aktivitetskoordinatoren har derfor kunne fortsætte frem til udgangen af I forbindelse med ABC s nye ansøgning til Landsbyggefonden er det hensigten, at der fra 2013 skal være en aktivitetskoordinator i Blokland i ABC-regi. Denne ansøgning vedrører derfor kun Der er et klart behov for en boligsocial indsats i Blokland. ABC s naboskabsundersøgelse i 2009 viste, at Blokland er det boligområde, hvor beboerne er mindst tilfredse, har det dårligste naboskab, har færrest ressourcer og er mest utrygge. Uden en professionel indsats vil problemerne eskalere. Aktivitetsmedarbejderen vil sætte fokus på 1) tiltag, der kan fastholde ressourcestærke beboere, især nytilflyttede og unge børnefamilier samt udvikle netværk for enlige 2) en miljøindsats, der samtidig kan reducere beboernes udgifter til el, vand, varme, renhold og affald, hvilket bl.a. vil ske i samarbejde med Agenda Center Albertslund. Ansøgning til VA s dispositionsfond om støtte til boligsocial indsats i Blokland 11

12 : Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til, om ansøgningen om en engangsbevilling fra dispositionsfonden for året 2012 på kr. til en boligsocial aktivitetskoordinator i Blokland kan imødekommes. 7. Albertslund Boligsociale Center (ABC): Godkendelse af ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalifikation af ABC samt stillingtagen til støtte fra VA s dispositionsfond til ABC fra Bestyrelsen ønskede en mere deltaljeret fremstilling af sagen på næste møde. Godkendelse af prækvalifikation Landsbyggefondens procedure for forlængelse af boligsociale projekter er ændret således, at boligorganisationen i første omgang skal ansøge om at blive prækvalificeret til at udarbejde en endelig boligsocial helhedsplan. Ansøgningen om at blive prækvalificeret må højst fylde 5 sider. Ansøgningen om at blive prækvalificeret skal både godkendes af boligorganisationens bestyrelse og af kommunen. Bestyrelsens godkendelse af den vedlagte ansøgning om prækvalifikation af ABC er en del af denne proces. Når Landsbyggefonden godkender ansøgningen om at blive prækvalificeret, påbegyndes udarbejdelsen af den egentlige boligsociale helhedsplan. Endeligt udkast til ansøgning om prækvalifikation af ABC Overslagsbudget for boligsocial helhedsplan ved ansøgning om prækvalifikation Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender udkastet til ansøgning om prækvalifikation. Støtte fra dispositionsfonden til ABC fra Dispositionsfonden har hidtil støttet aktivitetskoordinatorfunktionerne i Albertslund Nord og Kanalens Kvarter, samt i Askerød. Det har været således, at fonden dækkede halvdelen af hhv. afd. 8 Bæk/Fosgårdens, afd. 5 Kanalens Kvarters og afd. 11 Askerøds udgifter til disse poster. En øget bevilling fra Dispositionsfonden vil blive anvendt som en tilsvarende støtte til en aktivitetskoordinator-funktion i afd. 7 Blokland og Syd/Kanalen, således at alle boligområder, der indgår i de boligsociale projekter, i princippet er ligestillet. Da Greve Nord projektet kun omfatter én VA-afdeling, afd. 13 Askerød, får ligestillingen mellem afdelinger i ABC ikke konsekvenser i forhold til Askerød. 12

13 Da der er forskel på, hvor mange afdelinger der er sammen om en aktivitetskoordinator, er der også forskel på, hvor meget den enkelte afdeling bidrager, og hvor meget der for den enkelte afdeling ansøges om støtte fra dispositionsfonden. Fordeling af dispositionsfondsstøtte på afdelinger: Afdeling årlig støtte støtte i 5 år ( ) kr. kr. 4 Syd Nord Række Kanalen Blokland Bæk/Fos I alt Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til, om Dispositionsfonden fra 2013 vil øge sin årlige bevilling til boligafdelinger i ABC fra kr. i 2010 til kr. pr. år, samt at den nuværende støtte til Askerød på kr. fastholdes uændret. For ABC s vedkommende er der tale om en 5 årig periode Ansøgning fra ABC/Syd 2020 om støtte fra VA s dispositionsfond til etablering af ventilation i aktivitetslokale i Kanalens Kvarter Bestyrelsen principgodkendte, at VA yder støtte til aktivitetslokalet i Kanalens Kvarter, under forudsætning af der etableres en aftale for drift og anvendelse m.v. Som en del af Syd2020-budgettet er der planlagt, at der skal etableres et fælles mødested for afdelingerne i Albertslund Syd. Der er nu fundet et egnet lokale i Kanalens Kvarter 72, hvor der kan etableres et aktivitetslokale med mulighed for fællesspisning og andre beboeraktiviteter med spisning eller undervisning som omdrejningspunktet. Desuden kan lokalet rumme beboerhobbys/aktiviteter f.eks., smykkeværksted, maleværksted eller andre kreative aktiviteter. Indretningen af lokalet beløber sig til ca kr., hvoraf de kr. udgør omkostninger til etablering af ventilationsanlæg. Da der er i Syd2020-budgettet kun er afsat kr. til etablering af et aktivitetslokale, ansøger Albertslund Boligsociale Center AB s og VA s organisationsbestyrelse om dækning af ventilationsomkostningerne via et tilskud på kr. fra hver af de to organisationers dispositionsfonde. Desuden søges om støtte på kr. 13

14 fra hhv. VA og AB til dækning af drift i 2012, da de 6 involverede afdelinger først kan nå at få afsat midler til driften i deres budgetter for Notat vedr. etablering af fælles aktivitetslokale i Kanalens Kvarter nr. 72., ABC, nov Kommissorium for Syd2020 delprojekt Mødesteder i Albertslund Syd, Albertslund Kommune 10. sept Administrationen indstiller, at bestyrelsen bevilger fra VA s dispositionsfond til dækning af udgifterne til etablering af et ventilationsanlæg i et aktivitetslokale i Kanalens Kvarter 72 i regi af ABC og Syd 2020, samt kr. til drift af lokalet i Bevillingen sker under følgende forudsætninger: - De 6 afdelingsbestyrelser skal senest 15. dec. tilkendegive, at de vil anbefale beboermøderne, at driftsudgifterne deles mellem afdelingerne fra AB Etagehusene stiller lokalet gratis til rådighed til formålet. 9. Håndtering af huslejeregulering af erhvervslejemål Bestyrelsen godkendte: - at erhvervslejekontrakter med virkning for 2012 reguleres ved, at administrationen gennemgår erhvervslejekontrakterne i den kommende tid for mulighed for lejeregulering. Dette sker inden for rammerne af gældende erhvervslejekontrakter og efter dialog med respektive afdelingsbestyrelser. Den endelige huslejeregulering godkendes af VA s bestyrelse efterfølgende. - at fastlæggelse af lejereguleringer for erhvervslejemålene fra og med budgetterne for 2013 bliver en integreret del af budgetprocessen. Konkret stillingtagen til, hvilket princip lejen fastsættes efter (omkostningsbestemt leje eller markedsleje) forelægges VA s bestyrelse. I en række af afdelinger under såvel VA, AB og Tranemosegård er der erhvervelejemål. Erhvervslejekontrakterne er indgået på forskelligt tidspunkt og har forskellig karakter. Der er tilsvarende forskellige bestemmelser i kontrakterne vedr. huslejeregulering. Der har de senere år været tilbageholdenhed fra administrationens side i forhold til at regulere huslejen, uanset at der kontraktmæssigt har været mulighed for dette. Årsagen til dette er en kombination af flere ting, herunder en opfattelse af at det mange steder ville være svært at fastholde erhvervslejerne, hvis lejen varsles op. Desuden har opgaven med erhvervslejemål ikke været præcist forankret i organisationen, dvs. det har ikke været klart, hvor ansvaret for at forholde sig til regulering af huslejen var placeret, herunder håndtering af beslutningsgange. 14

15 Boliggruppen er for nylig begyndt at varsle erhvervslejemål på baggrund af konkrete henvendelser fra bl.a. afdelingsbestyrelser. Lejemålene er varslet efter konkret gennemgang af betingelserne i lejekontrakterne og efter dialog med bl.a. afdelingsbestyrelsen i de afdelinger lejemålene ligger i. Administrationen finder at huslejefastsættelse for erhvervslejemål fremadrettet bør ske sideløbende med huslejefastsættelse for boligerne, således at det bliver en integreret del af beslutningsprocessen vedrørende afdelingsbudgetterne, herunder behandling på afdelingsmødet i afdelingen og efterfølgende godkendelse af afdelingsbudgetterne i organisationsbestyrelserne. Organisationsbestyrelserne vil hermed have anledning til at foretage risikovurdering i forhold til lejeniveauet og udlejningssikkerhed. Her erindres om, at det er boligorganisationens dispositionsfond, der dækker eventuelt lejetab. Denne procedure forventes at kunne gennemføres fra og med budgetterne for Der kan anlægges forskellige betragtninger på, om lejen skal være fastsat ud fra et princip om omkostningsbestemt leje, eller om det skal være markedsleje. Uddrag af lovgivningen vedr. erhvervsleje: Lov om almene boliger 45, stk. 3. Fastsættelse af lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse og lejens regulering i lejeperioden for lokaler, der udelukkende anvendes til andet end beboelse, sker efter reglerne i lov om leje af erhvervslokaler m.v. Driftsbekendtgørelsen Her defineres lejefastsættelsen i 77.. Leje for hus eller husrum, der anvendes til andet end beboelse, fastsættes til den leje, der er sædvanlig for tilsvarende lejemål i kvarteret eller kommunen med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Lov om leje af erhvervslokaler m.v. 9. Fastsættelse af lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse og lejens regulering i lejeperioden sker efter parternes aftale. Stk. 2. Er lejens størrelse ikke aftalt, anses den for at udgøre det beløb, der svarer til markedslejen for det pågældende lejeforhold, jf. 13, stk. 1, 2. og 3. pkt Hver part i lejeforholdet kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. Ved markedslejen forstås den leje, som en kyndig lejer og en kyndigudlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold, blandt andet under hensyntagen til vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestil- 15

16 stand. Ved tvister om størrelsen af den fremtidige leje finder reglen i retsplejelovens 344 om rettens fri bevisbedømmelse anvendelse. Stk. 2. Kravet om regulering af lejen kan dog tidligst få virkning 4 år efter lejeperiodens begyndelse og tidligst 4 år efter ikrafttræden af en vilkårsændring i medfør af 14. Krav om lejeforhøjelse kan tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en lejeforhøjelse efter stk. 1 sidst er trådt i kraft. Krav om lejenedsættelse kan tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en lejenedsættelse efter stk. 1 sidst er trådt i kraft. Stk. 3. Ved aftalte væsentlige ændringer af vilkårene for lejeforholdet, herunder lejens størrelse, kan krav om regulering af lejen tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor vilkårene for lejeforholdet ændres, hvis parterne har aftalt dette i forbindelse med indgåelse af aftalen om vilkårsændringer. Administrationen gennemgår lejekontrakterne for mulighed for lejeregulering og varsler sådanne reguleringer efter dialog med respektive afdelingsbestyrelser. Dette forventes at kunne ske, så alle erhvervslejemålene er gennemgået og varslet til lejeregulering i løbet af foråret Den endelige huslejeregulering godkendes af VA s bestyrelsen sammen med et forslag til principper for den fremtidige huslejedannelse. Administrationen indstiller: 1. at bestyrelsen godkender, at reguleringen med virkning for 2012 sker ved, at administrationen gennemgår erhvervslejekontrakterne i den kommende tid for mulighed for lejeregulering. Dette sker inden for rammerne af gældende erhvervslejekontrakter og efter dialog med respektive afdelingsbestyrelser. Den endelige huslejeregulering godkendes af VA s bestyrelse. 2. at fastlæggelse af lejereguleringer for erhvervslejemålene fra og med budgetterne for 2013 bliver en integreret del af budgetprocessen. Konkret stillingtagen til, hvilket princip lejen fastsættes efter (omkostningsbestemt leje eller markedsleje) forelægges VA s bestyrelse. 10. Nye regler for byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter Bestyrelsen godkendte, at der i budgetter for alle større renoveringsprojekter indarbejdes bidrag på 1% til Byggeskadefonden. Dette gælder både støttede sager, hvor det er obligatorisk, samt nye ustøttede sager. Bestyrelsen ønskede at få præciseret, hvad der forstås ved større renoveringsprojekter. Med virkning fra den 1. juli 2011 er lovgivningen ændret, så der nu er obligatorisk byggeskadeforsikring for af renoveringsprojekter støttet af Landsbyggefonden. Endvidere er der indført en frivillig ordning for andre renoveringsprojekter. 16

17 Ny ordning om obligatorisk byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter Renoveringsarbejder, der gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden i henhold til trækningsretten ( 90), renoveringsstøtteordningen ( 91) og den almindelige driftsstøtteordning ( 92, stk. 1 og 3), er omfattet af obligatorisk dækning fra Byggeskadefonden. Ordningen gælder ligeledes for sager, der har fået tilsagn før den 1. juli 2011, men hvor arbejdet endnu ikke er påbegyndt. Ændringen medfører, at der skal indbetales et bidrag på 1 % af anskaffelsessummen til Byggeskadefonden. Bidraget indgår i opgørelsen af de støtteberettigede udgifter. Dækningen medfører bl.a., at der gennemføres 1- og 5- års eftersyn på Byggeskadefondens foranledning. Samtidig med indførelse af de nye regler er der indført særlige krav til elektronisk indberetning af skema A, B og C og krav til specifikation af udgifter, der skal opdeles i bygningsdele. Ny ordning om frivillig byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter Lovændringen medfører, at andre renoveringsprojekter end dem, der er omfattet af den obligatoriske ordning, kan omfattes af Byggeskadefondens forsikringsdækning af byggeskader. Der skal i hvert tilfælde søges om dækning, og der skal i givet fald indbetales et bidrag på 1 % af den samlede anskaffelsessum. Omfattes renoveringsprojektet af Byggeskadefonden gælder nogenlunde de samme regler for elektronisk indberetning med budgetter opdelt i bygningsdele. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der i budgetter for alle større renoveringsprojekter indarbejdes bidrag til Byggeskadefonden. Dette gælder både støttede sager, hvor det er obligatorisk, samt nye ustøttede sager. 11. Afd. 3 Banehegnet - Status på rørprojekt Bestyrelsen tog til efterretning, at der fra både administrationens og ejendomskontorets side fortsat er fokus på rørenes levetidsvurdering, og at der fortsat er dialog med afdelingsbestyrelsen om emnet. Dette med henblik på, at det ved kommende budgetlægning skal revurderes, hvordan langtidsplanen understøtter en helhedsorienteret fremadrettet løsning. Bestyrelsen understregede, at administrationen fremover skal skærpe opmærksomheden på Banehegnets langtidsplan for at sikre tilstrækkelige midler til fremtidige renoveringsopgaver. 17

18 Bestyrelsen har på mødet den 28. september 2011 anmodet om oplysning om, hvorvidt rørprojektet er en del af langtidsplanen. Det kan oplyses, at der i den gældende langtidsplan er afsat kr. til udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i I perioden fra 2012 til 2019 er der afsat kr. årligt til udbedring/forebyggelse af rørbrud (levetidsforlængelse). Der er i langtidsplanen indregnet anden finansiering med kr. i Den samlede udgift inkl. moms og omkostninger udgør ca kr. og differencen på ca kr. forventes dækket ved tilskud fra egen trækningsret (er tidligere bevilliget). Det er endvidere forudsat, at de årlige henlæggelser forhøjes med kr. årligt frem til og med Hertil kommer, hvad der vil følge af almindelig indeksregulering af langtidsplanen. Det er indregnet, at henlæggelserne nedsættes med kr. i Denne nedsættelse forventes at kunne dække låneydelsen i forbindelse med anden finansiering. Denne løsning vil sikre en jævn huslejeudvikling, vel og mærke hvis forudsætningen om at levetidsforlænge rørinstallationerne frem til 2020 holder. I perioden 2009 til november 2011 har der været 3 mindre rørbrud på vandinstallationerne pr. år hovedsageligt i kældre og krybekældre og på badeværelser, og der har kun i et enkelt tilfælde i perioden været vandskade på bygning/indbo. Der er således på nuværende tidspunkt ikke konstateret en accelererende udvikling i antallet af rørbrud, og levetidsforlængelserne kan derfor på nuværende tidspunkt forsvares. Men det er vigtigt, at udviklingen følges tæt, og det skal hvert år i forbindelse med budgetlægningen vurderes nøje, om aktiviteten skal fremrykkes. Administrationen har ved flere møder med afdelingsbestyrelsen forsøgt at skabe forståelse for, at der bør anlægges et mere helhedsorienteret syn på løsning af problemet med nedslidte stigstrenge og faldstammer. Det afgørende er her, at placering af nye stigstrenge og faldstammer sker under hensyntagen til mulighederne for fremtidig modernisering af badeværelserne. De helt akutte problemer med varmtvandsforsyningen er i øvrigt delvist afhjulpet ved en ændring af indregulering af anlægget. Dette har givet noget tid til yderligere bearbejdning af projektet, og det er aftalt med afdelingsbestyrelsen, at denne dialog fortsættes, indtil der opnås enighed om et projekt, der kan fremsættes til beslutning på et beboermøde Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager til efterretning, at der fra både administrationens og ejendomskontorets side fortsat er fokus på rørenes levetidsvurdering, og at der fortsat er dialog med afdelingsbestyrelsen om emnet. Dette med hen- 18

19 blik på, at det ved kommende budgetlægning skal revurderes, hvordan langtidsplanen understøtter en helhedsorienteret fremadrettet løsning. 12. Den fremtidige miljøindsats i VA Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af miljøhandlingsplanen og tog den til efterretning sammen med orienteringen om Min Energi. Det udarbejdes en status på miljøhandlingsplanen i forbindelse med foreningsmødet i juni Miljøplanen lægges på hjemmesiden og udsendes til afdelingsbestyrelserne til orientering. Administrationen har, som bestyrelsens anmodede om på bestyrelsesmødet den 28. september, udarbejdet et samlet dokument med beskrivelser af alle miljøindsatser i VA, inkl. tidsplaner m.v. Miljøhandlingsplan for VA 2011/2012 vedlægges. Bestyrelsen ønskede desuden information om, hvordan Min Energi kan etableres i boliger med individuel måler. Det kan oplyses, at Min Energi med fordel kan anvendes af alle boligafdelinger til indrapportering af forbrug af el, vand og varme - også boligafdelinger, hvor beboerne har direkte afregning af vand og varme til værkerne. Disse afdelinger har også et fælles forbrug i ejendomskontorer, beboerlokaler, materiel- og genbrugsgårde samt belysning på stier og parkeringsarealer, som der skal være overblik over. Endvidere kan de samlede private forbrug af vand og varme i disse afdelinger indtastes på årsbasis efter opgørelse fra værkerne, således at disse afdelingers forbrug kan sammenholdes med øvrige afdelingers forbrug i de grønne regnskaber. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den samlede plan for den fremtidige miljøindsats samt orienteringen om Min Energi til efterretning. 13. Evaluering af boligkonferencen den oktober Vinie Hansen oplyste, at der havde været et evalueringsmøde med Forstadskonsulenterne og nævnte desuden, at BO-VEST-bestyrelsen har besluttet, at der fremover vil deltage en person fra BO-VESTs ledelse i kursusudvalget. BO-VEST holdt boligkonferencen på Sørup Herregård den 1. og 2. oktober med ca. 100 deltagere. 19

20 Forstadskonsulenterne stod for formiddagens tema om fornyelse af beboerdemokratiet. Om eftermiddagen holdt geolog Lisbeth Flindt Jørgensen fra Danmarks Geologiske Undersøgelser et oplæg om vand og mangel på rent vand, og Bent Madsen, adm. direktør for BL, rundede dagen af med et oplæg om den aktuelle boligpolitiske situation. Administrationen indstiller, at bestyrelsen evaluerer BO-VESTs boligkonference. 14. Evaluering af fyraftensmøde om budgetter og regnskaber, herunder behandling af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Alle VA-afdelinger undtagen Kanalen og Grønningen havde besvaret spørgeskemaet. Bestyrelsen gennemgik materialet, og kommentarerne tages med til den overordnede evaluering i BO-VESTs bestyrelse. Det fremgik af materialet, at der i Bæk- og Fosgården og i 4 Række var behov for at forbedre processen. Administrationen rapporterer om forslag til løsning på næste bestyrelsesmøde. Den 2. november var der fyraftensmøde med planlægning af processen omkring afdelingsregnskaber for 2011 samt evaluering af proces i forbindelse med afdelingsbudget for Mødet fandt sted i beboerhuset i Kanalens Kvarter med 45 deltagere. Der var inden mødet - i lighed med tidligere - foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingsbestyrelser, om deres holdning til budgetprocessen. Ud af 31 afdelinger er der 25, der har svaret, hvilket er flere end tidligere. Den generelle tilfredshed med budgettet og processen omkring udarbejdelse, fremlæggelse m.v. ligger på et lidt højere niveau end i sidste undersøgelse, hvilket er et signal om, at det går den rigtige vej. Ydermere kan det nævnes, at nogle af de konkrete svar i undersøgelsen udtrykte en negativ mening, selvom afdelingens holdning retteligen var positiv. Dette skyldes formuleringen af spørgsmålene, hvilket vil blive rettet til i forbindelse med næste undersøgelse. Økonomiafdelingen følger op på de punkter, som afdelingerne ikke har været tilfredse med og vil løbende forbedre materiale og processer. De væsentlige konklusioner af spørgeskemaundersøgelsen er følgende: 20

21 1. Generelt har tiden været presset, og det har indimellem været vanskeligt at få afsat møder i ferietiden. Økonomiafdelingen arbejder på at forbedre planlægningen af møder og materiale i budget- og regnskabstiden, og udarbejder styringsredskaber, som kan tage højde for ferieperioden. 2. Mange efterspørger et mere beboervenligt budget. Økonomiafdelingen vil tilstræbe, at budget 2013, der udarbejdes i starten af juni 2012, vil blive mere brugervenligt. 3. Der er stadig udfordringer med, at mange ikke mener, at materialet leveres til tiden. Økonomiafdelingen arbejder på bedre procedurer omkring styring af deadlines, samt forventningsniveau til de forskellige leveringsopgaver. 4. Fordeling af materiale og afholdelse af møder skal planlægges bedre i dialog mellem afdelingsbestyrelse, driftsleder og økonomimedarbejder. For de afdelinger, hvor dette stadig halter, vil der være øget fokus på dialog og samarbejde. 5. Nogle afdelinger har oplevet for mange fejl og materiale, der ikke var ordentligt gennemarbejdet i første budgetudkast. Økonomiafdelingen vil have fokus på at forbedre kvaliteten af første budgetudkast. 6. Nogle afdelinger har påpeget, at der mangler respekt for afdelingsbestyrelsens arbejde. Økonomiafdelingen vil indgå i en tættere dialog med disse afdelinger, og bestræbe sig på at imødekomme deres ønsker. 7. De forskellige forslag fra afdelingsbestyrelserne i spørgeskemaundersøgelse, vil blive indarbejdet, hvis det er relevant og muligt. Resultatet af evaluering af budgetproces for afdelingsbudget Administrationen indstiller, at bestyrelsen evaluerer fyraftensmødet om budgetter og regnskaber og behandler resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. 15. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der var ingen henvendelser. 16. Bestyrelsesmøde i BO-VEST Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat af bestyrelsesmøde i BO-VEST den 26. oktober 2011 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21

22 17. Orientering om aktuel boligpolitik Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. v / Vinie Hansen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18. Generel Orientering (formand, øvrige bestyrelse) Vinie Hansen og Per Larsen deltager i beboermøde i Grønningen den 20. marts Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Punkter til næste møde - Godkendelse af de resterende artikler til årsberetningen, - Budgetkontrol - Udkast til budget Prækvalifikation af ABC samt støtte fra dispositionsfonden - Det vurderes, om det vil være relevant med information om gennemstrømsvandvarmere. 20. Næste møde og kommende møder Dato for kontaktmødet besluttes i forbindelse med mødeplanen for Dato for bestyrelsesmøde i tilfælde af forslag til generalforsamlingen er den 10. maj Næste møde: Onsdag d. 25. jan 2011 kl Bestyrelsesmøder Torsdag d. 15. marts Onsdag d. 11. april Torsdag d.10. maj - Godkendelse af beretning, generalforsamling - Regnskab, budget, afdelingsregnskaber, generalforsamling - I tilfælde af forslag til generalforsamlingen. Generalforsamling Onsdag d. 23. maj 2012, kl

23

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Albertslund Boligselskab 16. december 2011 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 7. december 2011 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune)

Kay Åge Petersen, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 2. maj 2012 Referat fra selskabsbestyrelsesmøde 16. april 2012 kl. 17.00 Deltagere: Adm.: Afbud: Karl Neumann, Lars Bremer, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm, John Christiansen,

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter.

7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 6. Status på Strategiplan 2010-14. 7. Forslag til ny strategi og proces for gennemførelse, samt forslag til projekter. 8. Forslag til Handlingsprogram 2012-13. 9. Evaluering af forsikringsordningen ved

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN VINIE HANSEN

NYT FRA FORMANDEN VINIE HANSEN NYT FRA FORMANDEN VINIE HANSEN BO-VEST blad Det er på repræsentantskabsmøde 2011 besluttet, at der skal udarbejdes et prøve-nummer af et BO-VEST beboerblad, og på bestyrelsesmødet den 31. august blev der

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 28. maj 2014 Indkaldelse til: Konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 4. juni 2014 kl. 17.00 Wittrup Motel Roskildevej 251, 2620 Alberslund Deltagere: Vinie Hansen,

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig.

Poul, Grethe og RKR orienterede om debatmødet i Realdania under overskriften Kan bæerdygtig boligrenovering betale sig. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag den 16. november 2015 kl. 18.00 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82 Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 16. september 2015 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde i Organisationsbestyrelsen. Bestyrelseslokalet under administrationen :00: :00:00

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde i Organisationsbestyrelsen. Bestyrelseslokalet under administrationen :00: :00:00 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde i Organisationsbestyrelsen Bestyrelseslokalet under administrationen 10-01-2017 17:00:00-10-01-2017 20:00:00 Kære alle! Der inviteres hermed til ordinært organisationsbestyrelsesmøde.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Boligselskabet BSB Gudme

Boligselskabet BSB Gudme Boligselskabet BSB Gudme 20. oktober 2015 af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 kl. 09.30. Mødet finder sted i Servicecenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg.

Læs mere