Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11."

Transkript

1 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen Hans Kristian Andersen, Torben Riedel, Jette Olsen Adm.: Anita Kjeldsen og Jette Stenholt. Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. Dagsorden 0. Dirigent side 2 1. Godkendelse af artikler til årsberetning 2011 side 2 2. Budgetkontrol 31. okt. 2011, herunder opgørelse af dispositionsfonden side 2 3. Direktionens beretning side 3 4. Status på helhedsplanen i Gadekæret side Afd. 4 Nord og 4 Syd helhedsplan godkendelse af skema A side Ansøgning om støtte fra VA s dispositionsfond til boligsocial aktivitetskoordinator i afd. 7 Blokland side Albertslund Boligsociale Center (ABC): Godkendelse af ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalifikation af ABC samt stillingtagen til støtte fra VA s dispositionsfond til ABC fra side Ansøgning fra ABC/Syd 2020 om støtte fra VA s dispositionsfond til etablering af ventilation i aktivitetslokale i Kanalens Kvarter side Håndtering af erhvervslejemål side Nye regler for byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter side Afd. 3 Banehegnet - Status på rørprojekt side Den fremtidige miljøindsats i VA - detaljer side Evaluering af boligkonferencen den 1.-2.oktober side Evaluering af fyraftensmøde om budgetprocessen, herunder behandling af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen side Skriftlige henvendelser til bestyrelsen side Bestyrelsesmøde i BO-VEST side Orientering om aktuel boligpolitik side 22 1

2 18. Generel orientering (formand, øvrige bestyrelse) side Punkter til næste møde side Næste møde og kommende møder side Eventuelt side 23 Til drøftelse og beslutning 0. Dirigent Vinie Hansen. 1. Godkendelse af artikler til årsberetning 2011 Bestyrelsen kommenterede artiklerne. Martin Kristiansen retter til ifølge kommentarerne. Bestyrelsen vil modtage de resterende artikler - bortset fra den økonomiske beretning - i forbindelse med bestyrelsesmødet i januar. Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 27. september administrationens oplæg til indholdsplan for den fælles årsberetning Alle tekster er nu klar i udkast til godkendelse af bestyrelsen. Udkast til artikler eftersendes. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender artikeludkastet til årsberetningen. 2. Budgetkontrol 30. okt. 2011, herunder opgørelse af dispositionsfonden Bestyrelsen tog budgetkontrollen og opgørelsen af dispositionsfonden til efterretning. Budgettet Budgetkontrollen viser samlet, at udgifter og indtægter forventes at ballancere for eventuelt med et overskud i størrelsesordenen kr. Der forventes en overskridelse af budgettet på kontoen for køb af tillægsydelser i størrelsesordenen kr., svarende til arbejdet vedrørende Øverste myndighedsudvalget (spørgeskemaundersøgelse og administrationens omkostninger i forbindelse 2

3 med møder i udvalget). Denne merudgift modsvares af lavere udgifter på andre områder bl.a. Juridisk assistance & konsulentbistand. Budgetkontrol pr. 31/ Kommenteret budgetkontrol pr. 31/ Opgørelse af dispositionsfond, Vridsløselille Andelsboligforening, 31. oktober 2011 : Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til efterretning. 3. Direktionens beretning Anita Kjeldsen tilføjede følgende: Præcisering og fortolkning af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. vedrørende regnskabsindberetning: Gældende bekendtgørelse er BEK nr af 15/11/2009: Ved ny lovgivning 2010 blev indrapportering af regnskab ifølge 71 ændret til 5 måneder efter årsafslutning (Bek. Nr. 506 af 10/05/2010). I den forbindelse blev vedtægterne for boligorganisationerne ændret, således at de afspejlede, at indrapportering af regnskaberne skal foreligge 5 måneder efter årsafslutning. Dette skete med assistance fra BL s juridiske afdeling, Den 5. nov blev der udsendt en ændring til bekendtgørelse (Bek nr af 05/11/2010) 5. I 71, stk. 1, 1. pkt., ændres»5 måneder«til:»6 måneder«. 6. I 71, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:»foreløbig indsendelse sker inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning med mulighed for rettelser inden for yderligere 1 måned.«administrationens fortolkning af ændringen: Selv om perioden teknisk set er ændret tilbage fra 5 til 6 måneder, fremgår det af 71, stk. 4, at regnskaberne alligevel skal indsendes senest 5 måneder efter afslutning (som foreløbige). Mulighed for rettelser inden 1 måned er til stede, men det giver ingen mening at indrapportere et foreløbigt regnskab, hvis det ikke er endeligt og revisorgodkendt. Et foreløbigt regnskab kan være fejlbehæftet, ej afstemt eller umuligt at indrapportere i Landsbyggefondens system. Hvis disse regnskaber skal være valide og kunne bruges af andre, bl.a. i styringsdialogen er det væsentligt, at regnskaberne er endelige og med revisors endelig godkendelse. 3

4 Administrationen anbefaler, at denne ændring af bekendtgørelsen fortolkes og betragtes som en åbning og mulighed, for at man kan ændre i Landsbyggefondsindberetningen en måned efter 31. maj, hvis der skulle være behov for dette. Administrationen vurderer ikke, at denne bekendtgørelsesændring bør føre til ændringer i organisationernes vedtægter. Det kan nævnes, at vi heller ikke har fået nogen henvendelse fra BL med krav om at ændre vedtægterne på baggrund af bekendtgørelsesændringen. Status på billagssagen Administrationen gav en kort status på bilagssagen og nævnte herunder, at rygter om, at politiet skulle have opgivet at rejse tiltale, er efterprøvet hos politiet og på det bestemteste afkræftet. Snevagt i afdelingerne De ejendomsfunktionærer, der var ansat før lokalaftalen fra 2008 trådte i kraft, har ret til at opsige deres forpligtigelse til at deltage i snevagten. Ved den seneste lokalaftale fik alle fremadrettet pligt til at deltage i snevagt i nødvendigt omfang. Vilkårene for allerede ansatte kunne ikke forringes, dog gik en del medarbejdere frivilligt over på den nye ordning. Det betyder, at medarbejdere, som er ansat før tidspunktet for lokalaftalen fra 2008, og som ikke er gået over på den nye ordning, kan opsige deres forpligtigelse til at deltage i snevagt dog skal de opsige med ½ års varsel. Nogle få medarbejdere har opsagt snevagten. Normalt planlægges snevagt af afdelingerne, og hvis ikke der er et tilstrækkeligt antal egne folk, der kan tage vagt, må der suppleres med eksterne ydelser. Administrationen følger situationen løbende og er opmærksom på at medvirke til at finde løsninger for afdelinger, hvor det måtte give problemer med dækning af snerydningsforpligtigelsen. Personalepolitik suppleres På baggrund af konkrete hændelser arbejder BO-VESTs administration på at supplere personalepolitikken, så det tydeligt kommer til at fremgå, at alle ansatte har pligt til at handle og afgive relevant vidneforklaring, når der f.eks. sker strafbare handlinger, som skal behandles i retten. Ændring af personalepolitikken vil efter behandling i VN blive forelagt BO-VESTs bestyrelse. Uro Blokland I Blokland har der i november måned været et par utryghedsskabende episoder. Under en fest blandt beboere havde en ung mand trukket en revolver og truet selskabet. Efterfølgende har der været et hjemmerøveri hos en dame. Ved sidstnævnte episode var politiet mødt talstærkt op. Situationen følges tæt via den boligsociale medarbejder, der p.t. er udlånt fra ABC til Blokland. 4

5 Albertslund årets energikommune Albertlund kommune er af Nordisk Ministerråd kåret til årets energikommune på baggrund af EUDP-projektet (Albertslundkonceptet). Intensivering af helhedsplanerne BO-VEST har modtaget endnu et brev fra Landsbyggefonden, hvori der opfordres til, at arbejdet med helhedsplanerne i hhv. gårdhusene og Toften intensiveres. Askerød skema B Greve Kommunens Økonomiudvalg har godkendt ansøgningen på møde den 16. november Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning. Institutionen i Grøften i Askerød opgørelse af brandskadeerstatning Bestyrelsen har på tidligere møde anmodet om nærmere oplysninger om opgørelse af brandskadeerstatning efter branden i juni På brandtidspunktet forelå en nedrivningstilladelse. Ifølge BO-VESTs forsikringsmægler skal erstatning for bygninger, der er bestemt til nedrivning i følge forsikringsbestemmelserne, opgøres til materialeprisen med fradrag for nedrivningsprisen. I den konkrete sag har forsikringsselskabet Codan accepteret at betale for nedrivning og bortskaffelse af den del af bygningen, der stod over jorden. Udgiften har andraget kr., der er udbetalt direkte til den entreprenør, Codan indgik aftale om nedrivning med. Ved branden skete endvidere skade på omgivende beplantning. Dokumentation for skade og opgørelse af krav er under udarbejdelse, hvorefter dette vil blive rejst overfor Codan. Afdelingen vil senere blive opkrævet for selvrisiko, der andrager kr. Finansiering af bestyrelsesmøder via byggesagshonorarer Bestyrelsen spurgte på møde den 28. september 2011 om møder med stort byggeindhold vil kunne finansieres af byggesagshonoraret. Spørgsmålet blev stillet i forbindelse med orientering om, at bestyrelsesmøderne i september og november 2011 ligger ud over de bestyrelsesmøder, der finansieres af BO-VEST administrations grundbidraget. Der vil således være 2 møder i 2011, hvor omkostningerne bliver opkrævet som tillægsydelse. Muligheden for at opkræve byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter er beskrevet i Driftsbekendtgørelsen 29 og 31. Af 29 fremgår bl.a. at Afdelinger i drift betaler et administrationsbidrag til boligorganisationen for administrationen. Administrationsbidragets størrelse fastættes af boligorganisationens bestyrelse, således, at de samlede administrationsbidrag dækker boligorganisationens udgifter til driftsadministration, bortset fra eventuelle udgifter til byggesager jf

6 Af 31 fremgår, at Afdelinger under opførelse betaler byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter til boligorganisationen for byggeadministration. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for boliger i drift, hvor der gennemføres arbejder og aktiviteter efter reglerne i 37 og 37 b i Lov om almene boliger m.v. som medfører en huslejeforhøjelse. Stk. 3. Der kan ikke opkræves byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter i forbindelse med gennemførelse af andre arbejder end dem, der er nævnt i stk. 1 og 2. Er der tale om særligt omfattende og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, kan boligorganisationen dog med Kommunalbestyrelsens godkendelse opkræve byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter, jf. stk. 1. I driftsvejledningen er reglerne uddybet. I afsnit 7.1 om administrationsudgifter er nærmere uddybet hvilke typer af byggesager, der giver mulighed for, at der kan opkræves byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter. Det fremgår heraf, at det skal ske, når der er tale om gennemførelse af den type arbejder, som er omfattet af lovens Disse bestemmelser omfatter bl.a. gennemførelse af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg og ekstraordinære renoveringsarbejder i en afdeling. Endvidere kan opkræves byggesagshonorar m.v. i forbindelse udbedring af byggeskader og gennemførelse øget vedligeholdelse, ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet, hvortil der ydes støtte fra Landsbyggefonden efter lovens 91 stk. 2. Før 1998 var der i driftsbekendtgørelsen fastsat nærmere regler for beregning af byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter. Beregning skulle ske som en nærmere fastsat procentdel af de samlede udgifter i trinvis skala således, at honorarprocenten var faldende i forhold til stigningen i den samlede anskaffelsessum. Disse regler blev ophævet i Herefter har det været op til Kommunalbestyrelsen at vurdere, om byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter er rimelige. BO-VEST har på linje med de øvrige større boligorganisationer fortsat med at beregne byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter efter de før 1998 gældende regler, hvilket fremgår af gældende takstblad, idet der dog beregnes byggesagshonorar efter medgået tid for byggesager med en samlet anlægsugift på under 14 mio. kr. VA s bestyrelse har tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves bestyrelsesudgifter i byggesager, hvor der i øvrigt er mulighed herfor. Af driftsvejledningen fremgår i øvrigt, at der ikke kan opkræves beløb til dækning af bestyrelsesudgifter, hvis beløbet ikke tilgår boligorganisationens bestyrelsesmedlemmer. Honoraret er en lønindtægt, og skal dermed indgå i de enkelte medlemmers skattepligtige indkomst. Der er principielt ikke noget i vejen for, at bestyrelsesmedlemmer kan vælge at lade honoraret videregå til andre formål, men honoraret skal i så fald være beskattet forinden hos det enkelte bestyrelsesmedlem. Administrationen finder, at byggesagerne i forvejen finansierer tidsforbruget til sagsfremstilling m.v., for så vidt angår byggesagerne og eksempelvis også byggechefens tidsforbrug til fremlæggelse af sagerne for bestyrelsen. Hvis der i særlige 6

7 situationer ville være brug for at kalde bestyrelsen ind alene til behandling af en byggesag, vurderes, at omkostningerne til afholdelse af mødet ville kunne afholdes af byggesagen eller karakteriseres som et møde, der ikke tæller som et af de fem møder, der er dækket af administrationsbidraget. Administrationen finder derimod ikke, at byggesagshonoraret bør finansiere omkostninger ved et almindeligt møde i VA s organisationsbestyrelse, da det ikke opfattes som værende i overensstemmelse med gældende ydelseskatalog. Øverste myndigheds-udvalg Udvalget holdt sit første møde den 13. oktober Ud over repræsentanter fra VA s bestyrelse deltog repræsentanter fra 6 afdelinger. Der er således fortsat en række afdelinger, som ikke har taget imod opfordringen til at sende repræsentanter til deltagelse i udvalget. Administrationen har udsendt spørgeskemaer til 1000 beboere og til medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Resultatet af denne undersøgelse vil foreligge til udvalgets næste møde, som er aftalt til den 5. december Arbejdet i udvalget skrider således planmæssigt frem. Status på ledige lejemål i VA Omkostninger til lejeledighed skal efter gældende regler afholdes af boligorganisationens dispositionsfond. Det er væsentligt med særlig opmærksomhed på, hvor der er lejeledighed. Aktuelt er en række erhvervslejemål ledige, herunder institutionslejemål, som er opsagt af Albertslund kommune. Administrationen arbejder med genudlejning, som beskrevet i bilaget vedlagt dagsordenen om status på ledige lejemål. Lejeledigheden er p.t. følgende: Boliger: 0 Erhvervslejemål: 4 Institutioner: 2 Grønningen I forbindelse med det seneste afdelingsmøde i Grønningen opstod der uoverensstemmelse mellem den hidtidige formand/kasserer som på mødet meddelte sin afgang, og resten af bestyrelsen. BO-VEST-administration har afholdt møde med den hidtidige formand/kasserer og efterfølgende orienteret afdelingsbestyrelsen om status. Kassen er nu afregnet og overleveret til den nye bestyrelse. Den hidtidige formand/kasserer havde bl.a. indsigelse i forhold til den måde den nye bestyrelse har konstitueret sig på. Administrationen henviste til, at det i flere af VA s afdelinger er almindelig praksis, at afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med en konkret arbejdsdeling. Det er naturligvis væsentligt, at beboerne holdes orienteret om, hvordan afdelingsbestyrelsen har konstitueret sig, og hvordan man kan kontakte afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens beslutninger skal formidles til beboerne, hvilket bl.a. sker via referater fra møder i afdelingsbestyrelsen, som jf. vedtæg- 7

8 terne skal gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Jf. vedtægternes 16, stk. 6 og 7 er det beboermødet, der beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse, og om beboermødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand. Administrationen har anbefalet, at Grønningens beboermøde på mødepunkt før næste valg til afdelingsbestyrelsen genopfrisker stillingtagen til disse spørgsmål. Det kan evt. fremgå af dagsordenen som et underpunkt under punktet med valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Blokland oplæg til helhedsplan På bestyrelsesmøde den 31. august 2011 godkendte bestyrelsen, at der igangsættes udvikling af oplæg til helhedsplan med henblik på, at der kan udarbejdes ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til renovering af afdelingen inklusiv ombygning af børnehave til boliger samt godkender, at udgifterne, i det omfang, at disse helt eller delvis ikke kan indeholdes i en kommende helhedsplan, afholdes af dispositionsfonden inden for en foreløbig økonomisk ramme på kr. På det grundlag er der efter aftale med afdelingsbestyrelsen indledt samarbejde med arkitektfirma Witraz om udarbejdelse af oplæg til helhedsplan. Witraz har udarbejdet forslag, der bl.a. indeholder etablering af nyt fælleshus på det grønne areal mellem blok F og de øvrige blokke, samt etablering af ældreegnede boliger i såvel den tidligere børneinstitution som i enkelte andre opgange. Desuden er der forslag om etablering af nye boligtyper ved udvidelse af eksisterende boliger med nye bolig-arealer i tagetagen samt gennembrydning af langblokken for at skabe mere åbenhed og gennemsigtighed i bebyggelsen. Et foreløbigt idéoplæg er præsenteret for afdelingsbestyrelsen, senest ved møde den 9. november Afdelingsbestyrelsen er umiddelbart positiv over for de idéer, der er angivet i forslaget. På et kommende møde med Albertslund Kommune drøftes idéerne med henblik på at opnå en afklaring af kommunens holdning til de forskellige forslag. Efter mødet med Albertslund kommune vil der blive arbejdet videre med skema A- ansøgning om ombygning af den tidligere børneinstitution til boligformål som en første fase af en ny helhedsplan for afdelingen. Witraz idéoplæg er vedlagt. Askerød skema B for nedrivning m.m. Skema B er efter aftale med Greve Kommune fremsendt den 22. august med henblik på behandling i Byrådet i september måned. Greve Kommune har imidlertid ikke ønsket at behandle ansøgningen, før der forelå tilladelse til nedrivning fra Socialministeriet. Først den 4. november 2011 meddelte det nye ministerium for by, bolig og landdistrikter godkendelse. Greve Kommune har herefter meddelt, at ansøgningen behandles af Økonomiudvalget den 16. november og af Byrådet på et ekstraordinært byrådsmøde den 22. november

9 Idet skema B er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden, forventes en meget hurtig sagsbehandling i Landsbyggefonden. Selve arbejdet kan således forventes igangsat inden udgangen af december Gårdhusene i Albertslund Syd arkitektkonkurrence På Samrådsmøde den 5. oktober 2011 oplyste Borgmester Steen Christiansen, at Albertslund Kommune alligevel ikke fandt mulighed for at yde tilskud på kr. til de samlede vederlag til deltagerne i arkitektkonkurrencen. Efter en drøftelse af baggrund m.v. gav Borgmesteren dog tilsagn om, at forslaget ville blive genovervejet. Albertslund kommune har efterfølgende meddelt, at der nu er truffet beslutning om, at der ydes tilskud på kr. Bl.a. på baggrund af det forventede reducerede budget for vederlag er antallet af deltagere i konkurrencen reduceret til fem. Udbudsbekendtgørelse er offentliggjort i EU tidende den 14. oktober Humlehusene I direktionens beretning til bestyrelsesmødet den 28. september blev det oplyst, at regnskab 2010 for Humlehusene var udarbejdet og efter revisors godkendelse videresent til Albertslund Kommune. Samtidig var huslejebeløbene til Albertslund Kommune blevet afregnet. Siden da har administrationen været i tæt dialog med Albertslund Kommune om nuværende og fremtidige forhold. Den 7. og 8. december holdes beboermøder i Humlehusene med godkendelse af årsregnskaber for perioden samt budget Administrationen arbejder desuden med at formulere en ny kontrakt. Frivillighedsudvalg i BO-VEST BO-VEST har på bestyrelsesmøde den 26. oktober nedsat et frivillighedsudvalg. Udvalgets opgave er at udarbejde en frivillighedspolitik, herunder beskrive formål med, mål og indhold i en frivillighedspolitik. Udvalget skal også levere forslag til, hvordan det frivillige beboerarbejde kan udvikles samt anvise veje til rekruttering af frivillige. Udvalget sammensættes af følgende medlemmer: 3 repræsentanter for BO-VESTs bestyrelse (Vinie Hansen, Karl Neumann og Allan Nielsen), desuden en fra hver organisationsbestyrelse (fra VA deltager Astid Hansen) 6 fra afdelingsbestyrelserne og/eller udvalg (Fra VA deltager Ole Kristensen fra Hyldespjældet) samt en fra hver af de tre boligsociale projekter (Brøndby Strand, ABC og Greve Nord). Som en del af baggrundsmaterialet vil udvalget anvende de 2 publikationer om frivillighed, der for nylig er udgivet af Albertslund Boligsociale Center. Publikationerne vedlægges dagsordenen. Frivillighedshåndbogen, De frivilliges ABC Frivillighedsstrategi, Samarbejdet med de frivillige 9

10 Styringsdialog Mødedatoen for det kommende dialogmøde med Albertslund Kommune er fastsat til den 11. januar I mødet deltager Vinie Hansen og Karl Neumann foruden administrationen. : Det indstilles, at bestyrelsen tager direktionens beretning til efterretning. 4. Status på helhedsplanen i Gadekæret Jesper Rasmussen tilføjede, at BO-VEST har modtaget en henvendelse fra LLO om renoveringssagen i Gadekæret, og at administrationen p.t. arbejder på et svar på henvendelsen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der henvises til vedlagte notat. Notat: Vedrørende helhedsplan for Gadekæret Orientering om status, 16. nov Nyhedsbrev, Helhedsplanen Gadekæret, november 2011 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5. Afd. 4 Nord og 4 Syd helhedsplan godkendelse af skema A Bestyrelsen godkendte skema A omfattende foreløbigt projekt med tilhørende økonomi, som det foreløbigt er forudsat af Landsbyggefonden. Skema A for helhedsplanen for gårdhavehusene i 4 Nord og 4 Syd er i starten af november godkendt af beboermøderne i 4 Syd, med enstemmigt flertal, og 4 Nord med overvældende flertal. Helhedsplanen er ligeledes godkendt af beboermødet i AB Syd; også her var der enstemmigt flertal. Der henvises til skema A-ansøgning af 22. august 2011 til Albertslund Kommune, der er vedlagt som bilag. 10

11 Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender skema A omfattende foreløbigt projekt med tilhørende økonomi som det foreløbigt er forudsat af Landsbyggefonden. Vedrørende helhedsplan for gårdhavehusene i Albertslund Syd, Skema A Ansøgning til Albertslund Kommune Helhedsplan for VA afdeling 67, 4 Syd, Specifikation af anlægssummen Informationsblad: Renovering af gårdhusene, Albertslund Syd 6. Ansøgning om støtte fra VA s dispositionsfond til boligsocial aktivitetskoordinator i afd. 7 Blokland Bestyrelsen principgodkendte, at der bevilges støtte fra dispositionsfonden til en boligsocial aktivitetskoordinator i Blokland i 2012, under forudsætning af at afdelingen deltager i finansieringen i et vist omfang. Blokland har frem til medio 2011 haft et boligsocialt projekt med en boligsocial aktivitetskoordinator, der var finansieret af Integrationsministeriet. Det har for andet halvår været muligt for Albertslund Boligsociale Center (ABC) at udlåne en medarbejder til Blokland, og aktivitetskoordinatoren har derfor kunne fortsætte frem til udgangen af I forbindelse med ABC s nye ansøgning til Landsbyggefonden er det hensigten, at der fra 2013 skal være en aktivitetskoordinator i Blokland i ABC-regi. Denne ansøgning vedrører derfor kun Der er et klart behov for en boligsocial indsats i Blokland. ABC s naboskabsundersøgelse i 2009 viste, at Blokland er det boligområde, hvor beboerne er mindst tilfredse, har det dårligste naboskab, har færrest ressourcer og er mest utrygge. Uden en professionel indsats vil problemerne eskalere. Aktivitetsmedarbejderen vil sætte fokus på 1) tiltag, der kan fastholde ressourcestærke beboere, især nytilflyttede og unge børnefamilier samt udvikle netværk for enlige 2) en miljøindsats, der samtidig kan reducere beboernes udgifter til el, vand, varme, renhold og affald, hvilket bl.a. vil ske i samarbejde med Agenda Center Albertslund. Ansøgning til VA s dispositionsfond om støtte til boligsocial indsats i Blokland 11

12 : Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til, om ansøgningen om en engangsbevilling fra dispositionsfonden for året 2012 på kr. til en boligsocial aktivitetskoordinator i Blokland kan imødekommes. 7. Albertslund Boligsociale Center (ABC): Godkendelse af ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalifikation af ABC samt stillingtagen til støtte fra VA s dispositionsfond til ABC fra Bestyrelsen ønskede en mere deltaljeret fremstilling af sagen på næste møde. Godkendelse af prækvalifikation Landsbyggefondens procedure for forlængelse af boligsociale projekter er ændret således, at boligorganisationen i første omgang skal ansøge om at blive prækvalificeret til at udarbejde en endelig boligsocial helhedsplan. Ansøgningen om at blive prækvalificeret må højst fylde 5 sider. Ansøgningen om at blive prækvalificeret skal både godkendes af boligorganisationens bestyrelse og af kommunen. Bestyrelsens godkendelse af den vedlagte ansøgning om prækvalifikation af ABC er en del af denne proces. Når Landsbyggefonden godkender ansøgningen om at blive prækvalificeret, påbegyndes udarbejdelsen af den egentlige boligsociale helhedsplan. Endeligt udkast til ansøgning om prækvalifikation af ABC Overslagsbudget for boligsocial helhedsplan ved ansøgning om prækvalifikation Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender udkastet til ansøgning om prækvalifikation. Støtte fra dispositionsfonden til ABC fra Dispositionsfonden har hidtil støttet aktivitetskoordinatorfunktionerne i Albertslund Nord og Kanalens Kvarter, samt i Askerød. Det har været således, at fonden dækkede halvdelen af hhv. afd. 8 Bæk/Fosgårdens, afd. 5 Kanalens Kvarters og afd. 11 Askerøds udgifter til disse poster. En øget bevilling fra Dispositionsfonden vil blive anvendt som en tilsvarende støtte til en aktivitetskoordinator-funktion i afd. 7 Blokland og Syd/Kanalen, således at alle boligområder, der indgår i de boligsociale projekter, i princippet er ligestillet. Da Greve Nord projektet kun omfatter én VA-afdeling, afd. 13 Askerød, får ligestillingen mellem afdelinger i ABC ikke konsekvenser i forhold til Askerød. 12

13 Da der er forskel på, hvor mange afdelinger der er sammen om en aktivitetskoordinator, er der også forskel på, hvor meget den enkelte afdeling bidrager, og hvor meget der for den enkelte afdeling ansøges om støtte fra dispositionsfonden. Fordeling af dispositionsfondsstøtte på afdelinger: Afdeling årlig støtte støtte i 5 år ( ) kr. kr. 4 Syd Nord Række Kanalen Blokland Bæk/Fos I alt Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til, om Dispositionsfonden fra 2013 vil øge sin årlige bevilling til boligafdelinger i ABC fra kr. i 2010 til kr. pr. år, samt at den nuværende støtte til Askerød på kr. fastholdes uændret. For ABC s vedkommende er der tale om en 5 årig periode Ansøgning fra ABC/Syd 2020 om støtte fra VA s dispositionsfond til etablering af ventilation i aktivitetslokale i Kanalens Kvarter Bestyrelsen principgodkendte, at VA yder støtte til aktivitetslokalet i Kanalens Kvarter, under forudsætning af der etableres en aftale for drift og anvendelse m.v. Som en del af Syd2020-budgettet er der planlagt, at der skal etableres et fælles mødested for afdelingerne i Albertslund Syd. Der er nu fundet et egnet lokale i Kanalens Kvarter 72, hvor der kan etableres et aktivitetslokale med mulighed for fællesspisning og andre beboeraktiviteter med spisning eller undervisning som omdrejningspunktet. Desuden kan lokalet rumme beboerhobbys/aktiviteter f.eks., smykkeværksted, maleværksted eller andre kreative aktiviteter. Indretningen af lokalet beløber sig til ca kr., hvoraf de kr. udgør omkostninger til etablering af ventilationsanlæg. Da der er i Syd2020-budgettet kun er afsat kr. til etablering af et aktivitetslokale, ansøger Albertslund Boligsociale Center AB s og VA s organisationsbestyrelse om dækning af ventilationsomkostningerne via et tilskud på kr. fra hver af de to organisationers dispositionsfonde. Desuden søges om støtte på kr. 13

14 fra hhv. VA og AB til dækning af drift i 2012, da de 6 involverede afdelinger først kan nå at få afsat midler til driften i deres budgetter for Notat vedr. etablering af fælles aktivitetslokale i Kanalens Kvarter nr. 72., ABC, nov Kommissorium for Syd2020 delprojekt Mødesteder i Albertslund Syd, Albertslund Kommune 10. sept Administrationen indstiller, at bestyrelsen bevilger fra VA s dispositionsfond til dækning af udgifterne til etablering af et ventilationsanlæg i et aktivitetslokale i Kanalens Kvarter 72 i regi af ABC og Syd 2020, samt kr. til drift af lokalet i Bevillingen sker under følgende forudsætninger: - De 6 afdelingsbestyrelser skal senest 15. dec. tilkendegive, at de vil anbefale beboermøderne, at driftsudgifterne deles mellem afdelingerne fra AB Etagehusene stiller lokalet gratis til rådighed til formålet. 9. Håndtering af huslejeregulering af erhvervslejemål Bestyrelsen godkendte: - at erhvervslejekontrakter med virkning for 2012 reguleres ved, at administrationen gennemgår erhvervslejekontrakterne i den kommende tid for mulighed for lejeregulering. Dette sker inden for rammerne af gældende erhvervslejekontrakter og efter dialog med respektive afdelingsbestyrelser. Den endelige huslejeregulering godkendes af VA s bestyrelse efterfølgende. - at fastlæggelse af lejereguleringer for erhvervslejemålene fra og med budgetterne for 2013 bliver en integreret del af budgetprocessen. Konkret stillingtagen til, hvilket princip lejen fastsættes efter (omkostningsbestemt leje eller markedsleje) forelægges VA s bestyrelse. I en række af afdelinger under såvel VA, AB og Tranemosegård er der erhvervelejemål. Erhvervslejekontrakterne er indgået på forskelligt tidspunkt og har forskellig karakter. Der er tilsvarende forskellige bestemmelser i kontrakterne vedr. huslejeregulering. Der har de senere år været tilbageholdenhed fra administrationens side i forhold til at regulere huslejen, uanset at der kontraktmæssigt har været mulighed for dette. Årsagen til dette er en kombination af flere ting, herunder en opfattelse af at det mange steder ville være svært at fastholde erhvervslejerne, hvis lejen varsles op. Desuden har opgaven med erhvervslejemål ikke været præcist forankret i organisationen, dvs. det har ikke været klart, hvor ansvaret for at forholde sig til regulering af huslejen var placeret, herunder håndtering af beslutningsgange. 14

15 Boliggruppen er for nylig begyndt at varsle erhvervslejemål på baggrund af konkrete henvendelser fra bl.a. afdelingsbestyrelser. Lejemålene er varslet efter konkret gennemgang af betingelserne i lejekontrakterne og efter dialog med bl.a. afdelingsbestyrelsen i de afdelinger lejemålene ligger i. Administrationen finder at huslejefastsættelse for erhvervslejemål fremadrettet bør ske sideløbende med huslejefastsættelse for boligerne, således at det bliver en integreret del af beslutningsprocessen vedrørende afdelingsbudgetterne, herunder behandling på afdelingsmødet i afdelingen og efterfølgende godkendelse af afdelingsbudgetterne i organisationsbestyrelserne. Organisationsbestyrelserne vil hermed have anledning til at foretage risikovurdering i forhold til lejeniveauet og udlejningssikkerhed. Her erindres om, at det er boligorganisationens dispositionsfond, der dækker eventuelt lejetab. Denne procedure forventes at kunne gennemføres fra og med budgetterne for Der kan anlægges forskellige betragtninger på, om lejen skal være fastsat ud fra et princip om omkostningsbestemt leje, eller om det skal være markedsleje. Uddrag af lovgivningen vedr. erhvervsleje: Lov om almene boliger 45, stk. 3. Fastsættelse af lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse og lejens regulering i lejeperioden for lokaler, der udelukkende anvendes til andet end beboelse, sker efter reglerne i lov om leje af erhvervslokaler m.v. Driftsbekendtgørelsen Her defineres lejefastsættelsen i 77.. Leje for hus eller husrum, der anvendes til andet end beboelse, fastsættes til den leje, der er sædvanlig for tilsvarende lejemål i kvarteret eller kommunen med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Lov om leje af erhvervslokaler m.v. 9. Fastsættelse af lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse og lejens regulering i lejeperioden sker efter parternes aftale. Stk. 2. Er lejens størrelse ikke aftalt, anses den for at udgøre det beløb, der svarer til markedslejen for det pågældende lejeforhold, jf. 13, stk. 1, 2. og 3. pkt Hver part i lejeforholdet kan i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. Ved markedslejen forstås den leje, som en kyndig lejer og en kyndigudlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold, blandt andet under hensyntagen til vilkår, lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestil- 15

16 stand. Ved tvister om størrelsen af den fremtidige leje finder reglen i retsplejelovens 344 om rettens fri bevisbedømmelse anvendelse. Stk. 2. Kravet om regulering af lejen kan dog tidligst få virkning 4 år efter lejeperiodens begyndelse og tidligst 4 år efter ikrafttræden af en vilkårsændring i medfør af 14. Krav om lejeforhøjelse kan tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en lejeforhøjelse efter stk. 1 sidst er trådt i kraft. Krav om lejenedsættelse kan tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor en lejenedsættelse efter stk. 1 sidst er trådt i kraft. Stk. 3. Ved aftalte væsentlige ændringer af vilkårene for lejeforholdet, herunder lejens størrelse, kan krav om regulering af lejen tidligst få virkning 4 år efter det tidspunkt, hvor vilkårene for lejeforholdet ændres, hvis parterne har aftalt dette i forbindelse med indgåelse af aftalen om vilkårsændringer. Administrationen gennemgår lejekontrakterne for mulighed for lejeregulering og varsler sådanne reguleringer efter dialog med respektive afdelingsbestyrelser. Dette forventes at kunne ske, så alle erhvervslejemålene er gennemgået og varslet til lejeregulering i løbet af foråret Den endelige huslejeregulering godkendes af VA s bestyrelsen sammen med et forslag til principper for den fremtidige huslejedannelse. Administrationen indstiller: 1. at bestyrelsen godkender, at reguleringen med virkning for 2012 sker ved, at administrationen gennemgår erhvervslejekontrakterne i den kommende tid for mulighed for lejeregulering. Dette sker inden for rammerne af gældende erhvervslejekontrakter og efter dialog med respektive afdelingsbestyrelser. Den endelige huslejeregulering godkendes af VA s bestyrelse. 2. at fastlæggelse af lejereguleringer for erhvervslejemålene fra og med budgetterne for 2013 bliver en integreret del af budgetprocessen. Konkret stillingtagen til, hvilket princip lejen fastsættes efter (omkostningsbestemt leje eller markedsleje) forelægges VA s bestyrelse. 10. Nye regler for byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter Bestyrelsen godkendte, at der i budgetter for alle større renoveringsprojekter indarbejdes bidrag på 1% til Byggeskadefonden. Dette gælder både støttede sager, hvor det er obligatorisk, samt nye ustøttede sager. Bestyrelsen ønskede at få præciseret, hvad der forstås ved større renoveringsprojekter. Med virkning fra den 1. juli 2011 er lovgivningen ændret, så der nu er obligatorisk byggeskadeforsikring for af renoveringsprojekter støttet af Landsbyggefonden. Endvidere er der indført en frivillig ordning for andre renoveringsprojekter. 16

17 Ny ordning om obligatorisk byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter Renoveringsarbejder, der gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden i henhold til trækningsretten ( 90), renoveringsstøtteordningen ( 91) og den almindelige driftsstøtteordning ( 92, stk. 1 og 3), er omfattet af obligatorisk dækning fra Byggeskadefonden. Ordningen gælder ligeledes for sager, der har fået tilsagn før den 1. juli 2011, men hvor arbejdet endnu ikke er påbegyndt. Ændringen medfører, at der skal indbetales et bidrag på 1 % af anskaffelsessummen til Byggeskadefonden. Bidraget indgår i opgørelsen af de støtteberettigede udgifter. Dækningen medfører bl.a., at der gennemføres 1- og 5- års eftersyn på Byggeskadefondens foranledning. Samtidig med indførelse af de nye regler er der indført særlige krav til elektronisk indberetning af skema A, B og C og krav til specifikation af udgifter, der skal opdeles i bygningsdele. Ny ordning om frivillig byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter Lovændringen medfører, at andre renoveringsprojekter end dem, der er omfattet af den obligatoriske ordning, kan omfattes af Byggeskadefondens forsikringsdækning af byggeskader. Der skal i hvert tilfælde søges om dækning, og der skal i givet fald indbetales et bidrag på 1 % af den samlede anskaffelsessum. Omfattes renoveringsprojektet af Byggeskadefonden gælder nogenlunde de samme regler for elektronisk indberetning med budgetter opdelt i bygningsdele. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der i budgetter for alle større renoveringsprojekter indarbejdes bidrag til Byggeskadefonden. Dette gælder både støttede sager, hvor det er obligatorisk, samt nye ustøttede sager. 11. Afd. 3 Banehegnet - Status på rørprojekt Bestyrelsen tog til efterretning, at der fra både administrationens og ejendomskontorets side fortsat er fokus på rørenes levetidsvurdering, og at der fortsat er dialog med afdelingsbestyrelsen om emnet. Dette med henblik på, at det ved kommende budgetlægning skal revurderes, hvordan langtidsplanen understøtter en helhedsorienteret fremadrettet løsning. Bestyrelsen understregede, at administrationen fremover skal skærpe opmærksomheden på Banehegnets langtidsplan for at sikre tilstrækkelige midler til fremtidige renoveringsopgaver. 17

18 Bestyrelsen har på mødet den 28. september 2011 anmodet om oplysning om, hvorvidt rørprojektet er en del af langtidsplanen. Det kan oplyses, at der i den gældende langtidsplan er afsat kr. til udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i I perioden fra 2012 til 2019 er der afsat kr. årligt til udbedring/forebyggelse af rørbrud (levetidsforlængelse). Der er i langtidsplanen indregnet anden finansiering med kr. i Den samlede udgift inkl. moms og omkostninger udgør ca kr. og differencen på ca kr. forventes dækket ved tilskud fra egen trækningsret (er tidligere bevilliget). Det er endvidere forudsat, at de årlige henlæggelser forhøjes med kr. årligt frem til og med Hertil kommer, hvad der vil følge af almindelig indeksregulering af langtidsplanen. Det er indregnet, at henlæggelserne nedsættes med kr. i Denne nedsættelse forventes at kunne dække låneydelsen i forbindelse med anden finansiering. Denne løsning vil sikre en jævn huslejeudvikling, vel og mærke hvis forudsætningen om at levetidsforlænge rørinstallationerne frem til 2020 holder. I perioden 2009 til november 2011 har der været 3 mindre rørbrud på vandinstallationerne pr. år hovedsageligt i kældre og krybekældre og på badeværelser, og der har kun i et enkelt tilfælde i perioden været vandskade på bygning/indbo. Der er således på nuværende tidspunkt ikke konstateret en accelererende udvikling i antallet af rørbrud, og levetidsforlængelserne kan derfor på nuværende tidspunkt forsvares. Men det er vigtigt, at udviklingen følges tæt, og det skal hvert år i forbindelse med budgetlægningen vurderes nøje, om aktiviteten skal fremrykkes. Administrationen har ved flere møder med afdelingsbestyrelsen forsøgt at skabe forståelse for, at der bør anlægges et mere helhedsorienteret syn på løsning af problemet med nedslidte stigstrenge og faldstammer. Det afgørende er her, at placering af nye stigstrenge og faldstammer sker under hensyntagen til mulighederne for fremtidig modernisering af badeværelserne. De helt akutte problemer med varmtvandsforsyningen er i øvrigt delvist afhjulpet ved en ændring af indregulering af anlægget. Dette har givet noget tid til yderligere bearbejdning af projektet, og det er aftalt med afdelingsbestyrelsen, at denne dialog fortsættes, indtil der opnås enighed om et projekt, der kan fremsættes til beslutning på et beboermøde Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager til efterretning, at der fra både administrationens og ejendomskontorets side fortsat er fokus på rørenes levetidsvurdering, og at der fortsat er dialog med afdelingsbestyrelsen om emnet. Dette med hen- 18

19 blik på, at det ved kommende budgetlægning skal revurderes, hvordan langtidsplanen understøtter en helhedsorienteret fremadrettet løsning. 12. Den fremtidige miljøindsats i VA Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af miljøhandlingsplanen og tog den til efterretning sammen med orienteringen om Min Energi. Det udarbejdes en status på miljøhandlingsplanen i forbindelse med foreningsmødet i juni Miljøplanen lægges på hjemmesiden og udsendes til afdelingsbestyrelserne til orientering. Administrationen har, som bestyrelsens anmodede om på bestyrelsesmødet den 28. september, udarbejdet et samlet dokument med beskrivelser af alle miljøindsatser i VA, inkl. tidsplaner m.v. Miljøhandlingsplan for VA 2011/2012 vedlægges. Bestyrelsen ønskede desuden information om, hvordan Min Energi kan etableres i boliger med individuel måler. Det kan oplyses, at Min Energi med fordel kan anvendes af alle boligafdelinger til indrapportering af forbrug af el, vand og varme - også boligafdelinger, hvor beboerne har direkte afregning af vand og varme til værkerne. Disse afdelinger har også et fælles forbrug i ejendomskontorer, beboerlokaler, materiel- og genbrugsgårde samt belysning på stier og parkeringsarealer, som der skal være overblik over. Endvidere kan de samlede private forbrug af vand og varme i disse afdelinger indtastes på årsbasis efter opgørelse fra værkerne, således at disse afdelingers forbrug kan sammenholdes med øvrige afdelingers forbrug i de grønne regnskaber. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den samlede plan for den fremtidige miljøindsats samt orienteringen om Min Energi til efterretning. 13. Evaluering af boligkonferencen den oktober Vinie Hansen oplyste, at der havde været et evalueringsmøde med Forstadskonsulenterne og nævnte desuden, at BO-VEST-bestyrelsen har besluttet, at der fremover vil deltage en person fra BO-VESTs ledelse i kursusudvalget. BO-VEST holdt boligkonferencen på Sørup Herregård den 1. og 2. oktober med ca. 100 deltagere. 19

20 Forstadskonsulenterne stod for formiddagens tema om fornyelse af beboerdemokratiet. Om eftermiddagen holdt geolog Lisbeth Flindt Jørgensen fra Danmarks Geologiske Undersøgelser et oplæg om vand og mangel på rent vand, og Bent Madsen, adm. direktør for BL, rundede dagen af med et oplæg om den aktuelle boligpolitiske situation. Administrationen indstiller, at bestyrelsen evaluerer BO-VESTs boligkonference. 14. Evaluering af fyraftensmøde om budgetter og regnskaber, herunder behandling af resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Alle VA-afdelinger undtagen Kanalen og Grønningen havde besvaret spørgeskemaet. Bestyrelsen gennemgik materialet, og kommentarerne tages med til den overordnede evaluering i BO-VESTs bestyrelse. Det fremgik af materialet, at der i Bæk- og Fosgården og i 4 Række var behov for at forbedre processen. Administrationen rapporterer om forslag til løsning på næste bestyrelsesmøde. Den 2. november var der fyraftensmøde med planlægning af processen omkring afdelingsregnskaber for 2011 samt evaluering af proces i forbindelse med afdelingsbudget for Mødet fandt sted i beboerhuset i Kanalens Kvarter med 45 deltagere. Der var inden mødet - i lighed med tidligere - foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelingsbestyrelser, om deres holdning til budgetprocessen. Ud af 31 afdelinger er der 25, der har svaret, hvilket er flere end tidligere. Den generelle tilfredshed med budgettet og processen omkring udarbejdelse, fremlæggelse m.v. ligger på et lidt højere niveau end i sidste undersøgelse, hvilket er et signal om, at det går den rigtige vej. Ydermere kan det nævnes, at nogle af de konkrete svar i undersøgelsen udtrykte en negativ mening, selvom afdelingens holdning retteligen var positiv. Dette skyldes formuleringen af spørgsmålene, hvilket vil blive rettet til i forbindelse med næste undersøgelse. Økonomiafdelingen følger op på de punkter, som afdelingerne ikke har været tilfredse med og vil løbende forbedre materiale og processer. De væsentlige konklusioner af spørgeskemaundersøgelsen er følgende: 20

21 1. Generelt har tiden været presset, og det har indimellem været vanskeligt at få afsat møder i ferietiden. Økonomiafdelingen arbejder på at forbedre planlægningen af møder og materiale i budget- og regnskabstiden, og udarbejder styringsredskaber, som kan tage højde for ferieperioden. 2. Mange efterspørger et mere beboervenligt budget. Økonomiafdelingen vil tilstræbe, at budget 2013, der udarbejdes i starten af juni 2012, vil blive mere brugervenligt. 3. Der er stadig udfordringer med, at mange ikke mener, at materialet leveres til tiden. Økonomiafdelingen arbejder på bedre procedurer omkring styring af deadlines, samt forventningsniveau til de forskellige leveringsopgaver. 4. Fordeling af materiale og afholdelse af møder skal planlægges bedre i dialog mellem afdelingsbestyrelse, driftsleder og økonomimedarbejder. For de afdelinger, hvor dette stadig halter, vil der være øget fokus på dialog og samarbejde. 5. Nogle afdelinger har oplevet for mange fejl og materiale, der ikke var ordentligt gennemarbejdet i første budgetudkast. Økonomiafdelingen vil have fokus på at forbedre kvaliteten af første budgetudkast. 6. Nogle afdelinger har påpeget, at der mangler respekt for afdelingsbestyrelsens arbejde. Økonomiafdelingen vil indgå i en tættere dialog med disse afdelinger, og bestræbe sig på at imødekomme deres ønsker. 7. De forskellige forslag fra afdelingsbestyrelserne i spørgeskemaundersøgelse, vil blive indarbejdet, hvis det er relevant og muligt. Resultatet af evaluering af budgetproces for afdelingsbudget Administrationen indstiller, at bestyrelsen evaluerer fyraftensmødet om budgetter og regnskaber og behandler resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. 15. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen Der var ingen henvendelser. 16. Bestyrelsesmøde i BO-VEST Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat af bestyrelsesmøde i BO-VEST den 26. oktober 2011 Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21

22 17. Orientering om aktuel boligpolitik Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. v / Vinie Hansen Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18. Generel Orientering (formand, øvrige bestyrelse) Vinie Hansen og Per Larsen deltager i beboermøde i Grønningen den 20. marts Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Punkter til næste møde - Godkendelse af de resterende artikler til årsberetningen, - Budgetkontrol - Udkast til budget Prækvalifikation af ABC samt støtte fra dispositionsfonden - Det vurderes, om det vil være relevant med information om gennemstrømsvandvarmere. 20. Næste møde og kommende møder Dato for kontaktmødet besluttes i forbindelse med mødeplanen for Dato for bestyrelsesmøde i tilfælde af forslag til generalforsamlingen er den 10. maj Næste møde: Onsdag d. 25. jan 2011 kl Bestyrelsesmøder Torsdag d. 15. marts Onsdag d. 11. april Torsdag d.10. maj - Godkendelse af beretning, generalforsamling - Regnskab, budget, afdelingsregnskaber, generalforsamling - I tilfælde af forslag til generalforsamlingen. Generalforsamling Onsdag d. 23. maj 2012, kl

23

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere