Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:"

Transkript

1 TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id M.512 Afsluttet den Sagsnummer M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr , Ministeriets journalnr Org. placering DEPT\BGA\KBF Svar-løbenumm er Dokumentnavn Ansøgning fra Den kommunale Dagpleje Ansøgningsskema : NNS-institution 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kommunal dagpleje B. Specifikt for daginstitutioner C. Er det hele institutionen eller kun en afdeling, der søger: Hele institutionen ansøger Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: D. Institutionsnummer: Org.nr , Ministeriets journalnr E. Institutionens navn: Den kommunale Dagpleje F. Institutionens adresse: Kapacitetsstring, Børne-og Ungdomsforvaltningen, Gyldenløvesgade 15, 1502 København V F. Kontaktperson: Navn og titel: Koordinerende dagplejeleder Else Marie Krogh Tlf.: Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringer? Dagplejen i København ønsker at være med i projektet, fordi konceptet ligger i forlængelse af dagplejens udvikling, børnesyn og værdigrundlag. Samtidig er det et fælles mål og fokuspunkt i den københavnske dagpleje, at udvikle disse temaer, da dagplejen ses som et godt tilbud i den københavnske vifte af tilbud, bevare de eksisterende kvaliteter og imødekomme det moderne samfundskrav til børn, pasning og familier. Motivationen for at indgå i projektet ligger i behovet for at systematisere og synliggøre dagplejens faglighed konkret i forhold til det enkelte barns udvikling og mere bredt i forhold til at profilere

2 dagplejen ud fra forskellige temaer. 1. Ideen er, at indføre et digitalt iagttagelsesværktøj Kompetencehjulet, der kan være med til at give det enkelte barn en tilvækst af kompetencer ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. I et teamwork mellem dagplejer og det pædagogiske tilsyn vil dette iagttagelseskoncept danne et fælles fagligt udgangspunkt for pædagogiske handlemuligheder i gensidig læring mellem barn og voksen og i samspil med forældre. Kompetencehjulets muligheder vil være med til at styrke dagplejens image i forhold til faglighed internt i fagkredse og eksternt blandt vordende forældre. 2. Dagplejen specialiserer sig i forhold til temaerne i den p ædagogiske læreplan eksempelvis bevægelse, idræt, natur, musik med mere. Det vil anspore dagplejere yderligere til at give børnene tilvækst af nye kompetencer, velvidende at der skal tages højde for barnets hele udvikling. Dagplejen i København baserer sig på bæredygtighed i forhold til engagement, faglighed, forældrekontakt, mangfoldighed og effektivitet. Dagplejen lægger sig allerede op af målene i Ny Nordisk skole eksempelvis: at løfte fagligheden, så børnene bliver dygtigere at teori og praksis bliver koblet sammen, så det virker i praksis at personalet tager ansvar for, hvordan vi sammen løfter fagligheden at vi gør en indsats for at bryde den sociale arv Forældrene lægger stor vægt på den personlige kontakt til dagplejeren og i stigende grad også det faglige indhold. Dagplejen tager gerne denne udfordring på sig på mange forskellige måder som eksempelvis uddannelsesforløb og metodeudvikling. Dagplejens faglige niveau er afgørende et af de væsentligste omdrejningspunkter, kombineret med robuste personlige kompetencer i det daglige samarbejde med forældre og i særdeleshed med udsatte børnefamilier. Dagplejens faglige profil Alle børn i dagplejen gennemgås udviklingsmæssigt ved hjælp af Barnets bog, der er et pædagogisk iagttagelsesværktøj, der rummer barnets hele udvikling. Vi ønsker at tage et digitalt værktøj i brug for at styrke grundlaget for at yde barnet de bedste muligheder for kompetencetilvækst samt indsamle data til brug for kvalitetsudvikling generelt og p å tværs af distrikter i København. Uddannelse, vejledning og netværk er fundamentet for en høj kvalitet i dagplejen. Jobbet som dagplejer er en relationsprofession. Det betyder, at de enkelte dagplejere på det personlige plan har evnerne, lysten og viljen til at indgå i anerkendende relationer i samspillet med børn og forældre. En klar forudsætning for at være dagplejer er også, at den enkelte dagplejer er indstillet på løbende at udvikle sig. Som dagplejer er et anerkendende og rummeligt menneskesyn afgørende for at mestre jobbet med succes. Man skal kunne inkludere forældre og børn, da de kommer i en stor buket af mangfoldighed. Alle dagplejere indgår fra start i et løbende uddannelsesforløb, hvor den teoretiske viden bliver koblet på deres allerede erfaringsrige baggrund med børn. Det fungerer i praksis som en form for mesterlære, hvor såvel obligatoriske uddannelsesforløb som dagplejepædagogens vejledning, instruktion, opfølgning samt generelle samarbejde med den enkelte dagplejer og dagplejeteam tilsammen giver de fornødne kompetencer. 3. Udfordringen og forandringsprocessen Hvilke(n) udfordring/udfordringer vil I løse med Ny Nordisk Skole? Hvordan vil jeres forandringsproces have et udviklende og lærende perspektiv for de professionelle på jeres institution? Et af de vigtigste mål i Børne- og Ungdomsforvaltningen er fortsat at udvikle 0-18 års perspektivet, så der er fokus på et glidende og udviklende forløb for det enkelte barn. Det kræver endnu mere fokus på iagttagelsen af det enkelte barns udvikling, så de voksne rundt omkring barnet kan give de nødvendige udfordringer og støtte på det rigtige tidspunkt. Ved at tage Kompetencehjulet i brug, vil standarden af iagttagelse af det enkelte barn højnes og være en videreudvikling af den allerede eksisterende Barnets Bog. Dagplejen betragter barnets tid i dagplejen som den vigtigste skole. Her grundlægges fundamentet for, at barnet kan indgå i

3 læringsprocesser i børnehaven og i selve skoleforløbet. I dagplejen har vi ansvaret for at sikre, at vi er rundt om alle børns udvikling. Kompetencehjulet vil derfor være et digitalt værktøj, som kan være med til at opfylde disse mål. Barnets profil Handlemuligheder og indsats Kompetencehjulet håndterer krav i lovgivning om den pædagogiske læreplan Fokus på alle barnets potentialer og kompetencer Stilladsering af børns læring Forældreinvolvering Tidlig indsats Fælles afsæt for kvalitetsudvikling I forhold til profilering af dagplejen ud fra de 6 temaer i den pædagogiske læreplan er udfordringen at få koordineret og motiveret samarbejdet på tværs af områder, så dagplejegrupperne både arbejder sammen i gruppen om gæsteplejen og på tværs af grupper om specifikke emner som eks. idræt, natur, teater med mere. 4. Konkrete mål for jeres årlige Ny Nordisk-projekt Præsenter jeres konkrete mål i forhold til hver af de nævnte udfordringer, samt hvordan disse konkrete mål kan relateres til de tre mål for Ny Nordisk Skole. Målet er, at: alle børn i dagplejen får én eller flere opfølgende vejledende udviklingsbeskrivelser ud fra brugen af Kompetencehjulets muligheder for en systematiseret, overskuelig og helhedsorienteret iagttagelse. Det vil løfte fagligheden, så det enkelte barn vil kunne få en tilvækst i kompetencer. nyere teori og forskning danner baggrund for handlemuligheder, pædagogiske læringsmiljøer og relationsorienteret indsatser, der styrker personalets kompetencer. udsatte børn opspores så tidligt som muligt, der sammenholdt med viden om barnets nærmeste omsorgspersoner, giver et godt fundament for specifik kompetenceudvikling rettet mod det enkelte barn ledelse indfører kompetencehjulet i en proces, hvor der indgår uddannelse og opfølgning til dagplejens personale i brugen af det digitale iagttagelsesværktøj samt introduktion til forældrene digitalisering af iagttagelser kan bruges tværfagligt i samarbejde med forældre til andre dagtilbud, PPR og andre instanser. dagplejere/ dagplejegrupper specialiserer sig i forhold til bev ægelse, idræt, musik, natur med mere i tråd med temaerne i den pædagogiske læreplan. Det vil give forældre mulighed for at vælge den profil, som de mener passer bedst til deres barns udvikling. Evaluering I forhold til projektets evaluering har vi ikke allerede nu et konkret bud p å metoden, men erfaringer fra et tidligere projekt, som dagplejen fik bevilget via ministeriet, vil afspejle sig i dokumentationen. 5. Lokal og kommunal opbakning A. Der er opbakning fra 85 procent af medarbejderne B. Der er opbakning fra ledelsen herunder forældre-/skolebestyrelse eller tilsvarende hvor det er relevant C. Hvis institutionen er kommunal: Der er opbakning fra kommunalbestyrelsen

4 6. Jeres lokale Ny Nordisk-netværk B. Vi er ikke i et netværk men vil gerne kobles med andre institutioner Vi er særligt interesserede i at arbejde sammen med: Kommunal dagpleje Privat dagpleje med aftale med kommunen Puljeordninger, dagpleje Daginstitution 0-2 år (kommunal, selvejende, udliciteret, privatinstitution ) 7. Nyttiggørelse af netværket Beskriv, hvad I forventer at få ud af at arbejde på tværs i netværket. Dagplejen arbejder i netværk på tværs af 4 lokale områder og Børne- og Ungdomsforvaltningen omkring flere typer af dagpasningstilbud, eks. dagpleje i eget hjem, flerbørnsdagpleje, privatdagpleje, privat børnepasning og basisdagpleje. Derudover er der etableret et formaliseret samarbejde med en specialinstitution og et tværgående netværk omkring udsatte og for tidligt fødte børn. (Giv gerne konkrete eksempler som fx gensidig supervision, deltagelse i hinandens hverdag, drøftelser af faglige udfordringer, samarbejde om konkrete børn/elever.) Vi udnytter allerede nu kompetencer på tværs af vore netværker, men ved den nye digitalisering vil datagrundlaget alene være meget funktionelt. Derudover vil særlige indsatser kunne danne erfaringsgrundlag til videre udvikling. Ved gruppernes specifikke profilering formodes det at give inspiration, der breder sig i ringe over hele København Ansøgningerne vurderes på baggrund af teksten i selve ansøgningsskemaet. Det er således vigtigt, at mål, udfordringer m.v. er klart beskrevet her. Bemærkninger til dokumentet Sagsdele Fri kategori Emneord 1. Sagsområde 2. Uddannelse 3. Institution 4. Juridisk aspekt 5. Økonomisk aspekt

5 Læse- og skriveret Øvrige UVM Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagsansvarlig UVM3 Dato Navn Handling :42:59 Morten Outzen Larsen Oprettet Oprettet den Sidst redigeret den :42 af Morten Outzen Larsen :42 af Morten Outzen Larsen

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere