Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar"

Transkript

1 Høringssvar til lovforslag om forældreansvar Side 1 af 8 1. januar 2007 Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar Barnets tarv det bedste for barnet 4 omkvædet i loven - er en væsentlig og uundværlig paragraf, hvorom der næppe kan herske den store uenighed. I bemærkningerne til 4 hedder det blandt andet; Vurderingen af barnets bedste skal derfor altid ske ud fra en individuel vurdering af det enkelte barns forhold. Familiens Forening bifalder at fokus rettes mod det enkelte barns forhold. Men vi finder modsætninger mellem 4 og flere af de øvrige bestemmelser i lovforslaget. Her skal vi insistere på, at 4 netop skal være overordnet. Når princippet fraviges i flere sammenhænge (se herunder), svækkes tilliden til og troen på, at man med lovudkastet faktisk først og fremmest ønsker at tilgodese barnet. Hvem er forældrene? Lovforslaget handler om hvilke juridiske relationer der skal være mellem forældre og børn. For at kunne tale om det, er det nødvendigt at have en fælles forståelse af hvem et barns forældre er. Det spørgsmål er reguleret i børneloven, og i nogen grad af 6 i det aktuelle lovforslag. Ifølge de regler er det op til moderen at vælge hvem hun vil dele forældreskabet med. De biologiske kendsgerninger (DNA-test) får kun betydning hvis en biologisk far ikke vil vedgå sig sit faderskab. Hvis barnet er helt uden far, da kan en mand dog påberåbe sig sit faderskab 1. På trods af at mange stedforældre gør et godt stykke arbejde og har endog meget stor betydning for deres stedbørn, finder vi det betænkeligt at mange børn på den måde ikke bliver relateret til deres biologiske far. Specielt hvis man tager intentionen i det aktuelle lovforslag om at styrke børn og fædres retsstilling for pålydende, finder vi det betænkeligt at man ikke i tvivlstilfælde benytter sig af de teknologiske muligheder for at fastslå forældreskabet korrekt i udgangspunktet. Vi vurderer at børn, biologiske fædre og stedfædre med stor sandsynlighed vil erfare sandheden om deres slægtskab før eller siden, og finder ikke at det er noget godt udgangspunkt at starte med at lyve for nogen af dem om børnenes undfangelse. I prioriteringen af de biologiske bånd til moderen men ikke til faderen, ser vi også en modstrid med 4, da kønsbestemmelsen ikke fortæller noget om forældrenes forældreevne. Børnelovsudvalget forventer i deres betænkning fra at familier hvor faderen ikke er biologisk far, alt andet lige må forventes at være mere skrøbelige end familier med to biologiske forældre. Sandheden vil i længden være svær at skjule. Ved altid at sikre det korrekte faderskab fra starten af, kan nogen af de senere problemer omkring samvær sandsynligvis undgås. Norge indførte i 2003 en ny lov, hvor det helt overordnede princip er, at den biologiske far er far. Barnet, moderen, den juridiske far eller ham der mener han er (bio)far, kan i Norge når som helst 1 Jvf. Børnelovens 6 2 Betænkning når om børns retsstilling. 1997

2 Høringssvar til lovforslag om forældreansvar Side 2 af 8 genoptage faderskabsspørgsmålet og gennemtvinge en DNA test, der med sikkerhed fastslår det biologiske faderskab. Det er tankevækkende at man i Danmark og Norge definerer børns tarv så forskelligt. Det første år loven var i kraft blev der rejst 211 genoptagelsessager - egentlig ikke mange da det som nævnt var en helt ny mulighed. Af dem fik 36 % af børnene en ny biologisk far. De resterende 64 % fik verificeret at deres far faktisk var deres far, så ingen længere havde grund til at tvivle om det 3. Endelig skal vi henlede opmærksomheden på at det generelt er bedre for børn at vokse op hos deres biologiske forældre end hos stedforældre 4, selvom der undertiden kan forekomme undtagelser. Familiens Forening skal anbefale at lade de biologiske fakta være afgørende for faderskabets placering. Forældremyndighed Blandt andet lovforslagets 6 om hvem der skal - og hvem der ikke skal - have del i forældremyndigheden i udgangspunktet er ét eksempel på denne modstrid. De omstændigheder barnet er undfanget under fortæller næppe meget om forældrenes forældreevne. Efter 7 stk 3 tildeles moderen forældremyndigheden alene, hvis nogen af undtagelsesbestemmelserne der er listet op i stk 1 og 2, ikke er opfyldt. Familien Forening skal beklage, at man her sætter moderens tarv i centrum i stedet for barnets. Det er ingen garanti for at hun faktisk vil være bedst til at forvalte forældreansvaret. Reguleringen af hvem der nu skal have eller netop ikke have del i forældremyndigheden ( 6-11) forekommer unødvendig kompliceret og uhensigtsmæssig sammenlignet med alternativet at alle forældre i udgangspunktet har fælles forældremyndighed, der så eventuelt kan ophæves efter 11. Pointen er, at man da vil foretage en vurdering af begge forældres forældreevne på lige fod. Uden en sådan individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, bliver intentionen i den for hele lovforslaget - centrale 4 meningsløs og utroværdig. Vi anerkender at små børn er stærkt knyttet til deres mor, især fordi kun hun kan amme, men finder automatikken i de nævnte paragraffer betænkeligt. Beslutningen om forældremyndigheden angår jo ikke alene små børn. Afgørelsen har betydning for hele barnets liv, da små børn har det med at blive store. Amning bør selvfølgelig indgå som en af de mange faktorer i vurderingen af forældrene. I bemærkningerne til lovens 11 hedder det blandt andet; at det som udgangspunkt heller ikke kan anses for at være i barnets interesse, at der dømmes til fælles forældremyndighed, hvis en forældre er uegnet som forældremyndighedsindehaver, f.eks. på grund af massivt misbrug, en alvorlig psykisk lidelse eller andet, der gør forælderen uegnet til at deltage i væsentlige beslutninger vedrørende barnets liv. De samme betragtninger bør man gøre sig med de små børn. Som forslaget ligger, vil en far med fx misbrugsproblemer, bliver frataget forældremyndigheden allerede i udgangspunktet. En mor med en tilsvarende problemer, vil få forældremyndighed måske alene - men barnet vil (forhåbentlig) blive anbragt et helt tredje sted efter reglerne i sociallovgivningen. 3 Forældres pligter, børns rettigheder Svend Danielsen For en oversigt om forskningen herom se DJØF s tidsskrift Samfundsøkonomen nr. 4. fra 2002.

3 Høringssvar til lovforslag om forældreansvar Side 3 af 8 Vi er opmærksomme på faderens mulighed for at søge forældremyndigheden eller del i den - efter 14, men ser ikke nogen grund til at fædres og mødres forældreevne vurderes efter forskellige kriterier, i forskellige institutioner, ud fra forskellige love og med forskellig konsekvens. Børn har to biologiske forældre, og dermed to lodder i livet. Det kan ikke være i barnets interesse at samfundet ikke undersøger begge lodder. Specielt hvis det ene er en nitte er der så meget desto større grund til at man i det mindste undersøger om der skulle være gevinst på det andet. Børnesagkyndige i samværs- og forældremyndighedssager I de tilfælde der er beskrevet i det ovenstående afsnit, hvor én af forældrene ikke score nogen specielt høj forældreevne, er der næppe de store vanskeligheder med at placere hverken bopæl eller forældremyndighed. Det bliver først svært i de tilfælde hvor der er tale om to ganske fornuftige forældre. Man kan selvfølgelig lægge kriterierne for normalitet mere eller mindre liberalt, men det er vores postulat, at de allerfleste forældre måske ikke er superforældre men dog gode nok. Lovforslaget lægger her op til at der så graves endnu dybere i forældrenes forældreevne, ved foruden statsforvaltningens sagsbehandlere at inddrage børnesagkyndige, bisiddere og børnene selv. De møder forudses at blive noget af et tilløbsstykke. Mai Heide Ottesen beretter i en af sine undersøgelser at 75 sager fra det hedengangne Civilretsdirektorat fylder 5 store flyttekasser! Det er tvivlsomt om man når en højere retfærdighed ved at øge mængden af sagsakter. Man risikerer at folk - herunder også børnene - tværtimod drukner i de mange akter og møder. I bedste fald opnår man med de mange sagkyndige måske at sætte lidt flere decimaler på forældrenes forældreevne. Men hvis far scorer på at han laver bedre mad, og mor på at hun tit at tager børnene med på skovtur, kan det være vanskeligt at afveje de egenskaber i forhold til hinanden. Afvejningen vil i sidste ende være en subjektiv politisk vurdering. Hvad børnene nu aktuelt synes er sjovest, kan meget vel afhænge af årstiden. Desuden vil de ting forældrene hver i sær kan tilbyde også afhænger af barnets alder og dermed ændres. De tilkaldte eksperter kan selvfølgelig i hvert fald teoretisk ende ud med at være indbyrdes uenige om tolkningen af børnenes signaler, eller om vægtningen af fars sunde mad mod mors hyggelige skovture. I så fald er vi ikke nået meget længere i søgen efter barnets tarv. Men det forudses at eksperterne ofte vil være bemærkelsesværdige enige. Da ender vi med en situation, hvor én af forældrene står overfor den anden plus alle eksperterne plus børnene hvis den tolkning af børnenes signaler eksperterne er kommet frem til overhovedet taget for pålydende. Vi vil godt advare mod at tro at forældre generelt blot affinder sig med denne dom og pænt acceptere den. Vi forudser at afmagten stiger i takt med antallet af sagsakter. Hele intentionen i lovforslaget som vi læser det nemlig at begge forældre i højere grad bør inddrages i børnenes liv, kan her ende med det modsatte. En større afmagt som følge af det større apparat, kan meget vel give sig udslag i kamikaze aktioner. Det ser vi alt for ofte som resultat af familieopløsningerne. Samvær Lovforslagets megen fokus på at forældrene skal kunne samarbejde, og de mange ressourcer der afsættes til at opfylde det formål, vil vi advare imod. Hvis der ikke er nogen gensidig sympati forældrene imellem, bør kommunikationen mellem dem begrænses til et absolut minimum og helst foregå skriftlig. Vi oplever, at der tit ligger en skjult dagsorden bag de mange samværs- og

4 Høringssvar til lovforslag om forældreansvar Side 4 af 8 forældremyndighedssager, der undertiden handler mere om samkvem med bopælsforældren end om samværet med børnene. Muligheden for at fastlægge afhentning og aflevering i skole eller institution, som der blev åbnet for i kunne med fordel anvendes i langt højere grad, da afhentningen og aflevering i hjemmet ofte udløser konflikter. I bemærkningerne til lovforslagets 38 a hedder det at ministeriet for familie- og forbrugeranliggende får mulighed for at fastlægge standardsamvær, herunder om bortfald af samvær i ferier og højtider mv. Statsamternes aktuelle norm for normalsamvær er ofte kimen til senere konflikter. Fx hedder normen for sommerferien 16 dage i sommerferien med en fodnote om at; weekendsamvær i bopælsforælderens ferie bortfalder. Sådanne standarder fastsættes undertiden selvom ingen af forældrene har anmodet om det. Problemet med den afgørelse er; at det er en ikke afgørelse, da de 16 dage kan lægges så alle samværsweekender overlapper med enten fars eller mors ferie. Det reelle samvær i sommerferien bliver da kun de 16 dage. Men ferierne kan også lægges så en eller flere af de ordinære samværsweekender overlever. I så fald kan det samlede samvær nå op på de 16 dage + fx tre samværsweekender på hver 3 dage - i alt 25 samværsdage. Tilsvarende forhold gør sig gældende i forhold til årets øvrige højtider og ferier. Vi er opmærksomme på, at det i bemærkningerne til lovforslaget er nævnt at det skal kunne udløse erstatningsamvær, hvis bopælsforældrene placerer deres ferie i små stykker i netop de weekender, hvor der normalt er samvær. Men det kan ikke være i nogens interesse at få mange erstatningssager, og afgørelsen vil ofte først foreligge flere måneder efter ferien. Konsekvensen har været at statsamterne hen over foråret eller op mod jul er druknet i ansøgninger fra folk der ikke selv kan blive enige om hvornår hvem skal holde ferie. Med Statsamternes standardafgørelser skal der i mange sager typisk træffes afgørelse om fx sommerferien hvert år. Aflysning af blot et enkelt samvær i forbindelse med de små ferier betyder at der går omkring fire uger, hvor børnene ikke ser samværsforælderen. Holder vi os til sommerferien vil Familiens Forening anbefale, at alle samværsweekender i sommerferien aflyses, og sommerferiesamværet samtidig fastsættes til fx 21 dage, altså ca. halvdelen af sommerferien til hver. Så undgår man at forældrene spekulerer i at lægge ferie i den ene eller anden uge fordi der tilfældigvis er eller ikke er - en ordinær samværsweekend i den. Vi vil så også forvente at se færre børn afholder ferie i deres institution. I de små ferier vinter- og efterårsferien anbefales at den fastsættes uden at involvere weekenderne fx fra mandag til fredag. Da vil der være sammenhæng med et weekendsamvær i den ene eller anden ende, og de lange afbræk i samværet undgås. Skulle en af forældrene have behov for at holde hele ferien med børnene fx hvis der er tale om en udenlandsrejse kan forældrene indbyrdes bytte sig til den sidste weekend. Det er vores overbevisning, at mange samværskonflikter på den måde kan undgås. At ansvaret for transporten af barnet i forbindelse med samværet nu bliver delt mellem forældrene er en særdeles god idé, idet forældrenes vurdering af hvornår LilleMarie selv kan tage toget da vil 5 Vejledning nr af 27/09/2004 om behandling af samværssager (Det skærpede ændringskriterium i samværssager)

5 Høringssvar til lovforslag om forældreansvar Side 5 af 8 tage udgangspunkt i de samme modenhedsmæssige, økonomiske og besværlighedsmæssige vilkår. Det vil alt andet lige skaber større enighed forældrene imellem. Erstatningssamvær I samværsvejledningen fra hedder det; at tabet af nogle få samværsdage i almindelighed ikke vil skade forholdet mellem barnet og samværsforælderen, når de i øvrigt har et hyppigt og regelmæssigt samvær. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget hævdes noget tilsvarende. Men hvis der er fastsat et samvær, efter nøje vurdering af hvad der er bedst for barnet måske efter en høring af det må det også være meningen at samværsafgørelsen skal overholdes. I modsat fald bliver resolutionen absurd, og i øvrigt igen i modstrid med 4. Det er desuden en kortslutning af ethvert samarbejde omkring barnet, hvis en af parterne ikke er forpligtet af de fastsatte rammer. Hvis en samværsforældre omvendt beholder barnet nogen ekstra dage, vil det skade forholdet mellem barnet og bopælsforælderen relativt mindre, fordi barnet normalt opholder sig mere hos denne. Men det er måske heller ikke intentionen at sanktionerne det? Det er vigtigt for forældrenes indbyrdes motivation for samarbejdet som fx at bytte weekend, hvis en særlig weekend betyder meget for en af dem, at begge parter har noget at handle med. Hvis man ikke sanktionere en aflysning af et samvær, vil det afgørende svække samværsforældrenes mulighed for at bytte weekend, fordi den barnet bor hos blot autonomt kan ta selv, og derfor ikke har behov for selv at bytte. I tilfælde hvor begge forældre forfærdeligt gerne vil have en bestemt dag fx barnets fødselsdag eller juleaften, er det ikke tilstrækkeligt blot at fastsætte en anden dag til erstatning. Her bør der kunne fastsættes erstatning med renter, her med menes flere dage end dem der er mistet. Økonomi Fra nytår nedlægges statsamterne som følge af kommunalreformen og erstattes af de nye statsforvaltninger. Her er det intentionen at spørgsmålet om forældremyndighed og samvær behandles samtidig, idet det forventes at man lettere vil kunne finde et kompromis, hvis de to ting forhandles sammen. Med lovforslaget skal spørgsmålet om barnets bopæl også inddrages i denne forhandling. Men de økonomiske forhold er henlagt til et helt andet forum. De er reguleret af helt andre love og har heller ikke været inddraget i det aktuelle udvalgsarbejde. Bor forældrene langt fra hinanden, kan spørgsmålet om underhold være henvist til en helt anden statsforvaltning, jf. reglerne om stedlig kompetence 6. Det er vores erfaring at stridighederne forældre imellem lige så meget handler om de mange økonomiske tilskud som de handler om børnene. Vi ser ofte et scenarium, hvor parterne i udgangspunktet skilles som gode venner og en fifty-fifty deleordning. Ofte betales der samtidig bidrag, som dog netop på grund af den ligelige forsørgelsesbyrde senere søges nedsat/ophævet. Det udløser ofte et ønske fra bopælsforælderen om at få samværet nedsat, så denne igen bliver bidragsberettiget. Det aktuelle lovforslag vil næppe ændre på dette mønster. 6 Cirkulæreskrivelse af 28. oktober 2002 om stedlig kompetence i familieretlige sager

6 Høringssvar til lovforslag om forældreansvar Side 6 af 8 Vi har kendskab til flere tilfælde hvor familierådgivere inddrager de økonomiske vilkår i et samlet kompromis omkring forældremyndighed, samvær og bopæl. Vi anbefaler undertiden selv sådan en løsning i vores rådgivning. Men desværre er den slags aftaler ikke bindende, da de kan ophæves af myndighederne, såfremt aftalen skønnes åbenbart ubillig åbner mulighed for at barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, et forslag Familiens Forening kan bifalde, men vi kan forventer at se flere af den salgs konflikter, og skal beklage at der ikke er mulighed for at træffe økonomisk bindende aftaler. Men muligheden i 14 for at søge del i forældremyndigheden, er det vores vurdering at ganske mange forældre ønske del i forældremyndigheden. Vi frygter imidlertid at reglerne om fri proces vil afskære mange for at søge, fordi de ikke opfylder de indkomstmæssige krav der stilles for at opnå fri proces. Det skyldes ofte, at indkomstgrænsen for at få fri proces ikke forhøjes proportionalt med antallet af børn, hvis man betaler bidrag. Vi forudser at en stor mellemgruppe reelt vil være afskåret fra at søge del i forældremyndigheden af økonomiske årsager, mens de meget fattige, der netop kan opnå fri proces, samt de meget rige, der har råd til at betale, vil søge. Det forhold finder vi ganske uheldigt. Vi er opmærksomme på at spørgsmålet om økonomien skal behandles i et nyt udvalgsarbejde et arbejde vi meget gerne deltager i men skal her beklage at man ikke i den aktuelle reform og i den senere sagsbehandling i statsforvaltningen inddrager de økonomiske forhold sammen med spørgsmål om forældremyndighed, bopæl, og samvær. Orientering om barnet Styrkelsen af samværsforældres mulighed for at få oplysninger om barnet bifaldes. Dog er vi betænkelige ved at en forældremyndighedsindehaver eller bopælsforældre kan bestemme hvorvidt samværsforælderen med eller uden del i forældremyndigheden, kan stille op til eller stemme til skole- eller institutionsbestyrelsesvalg. Stemmeret og valgbarhed til demokratiske valg bør ikke afhænge af eventuelle sym- eller antipartier fra en eksmand eller kone. Ved nogen af de seneste valg til skolebestyrelser, er der gået kønspolitik i valget, så der er opstillet rene kvindelister. De har en stor chance for at vinde, fordi der med de gældende regler er mange flere stemmeberettigede kvinder end mænd, da skilsmissebørn som regel bor hos deres mor. Hvis vi ønsker et skolesystem med en fornuftig balance mellem indlæring og omsorg, er det Familiens Forenings overbevisning, at den balance bedst nås med lige muligheder for fædre og mødre til at stille op og til at stemme. Vold og overgreb Selvfølgelig bør man være særdeles opmærksomme på alle forældre, der øver vold mod deres børn. Det er flere gange i bemærkningerne fremhævet at selv påstande om vold eller overgreb mod barnet hos samværsforældre umiddelbart skal medføre øjeblikkelig indstilling af samværet. Valget er imidlertid, om man foretrækker at dømme én uskyldig for meget end en skyldig for lidt. Her bør 7 LBK nr. 352 af 15/05/

7 Høringssvar til lovforslag om forældreansvar Side 7 af 8 det generelle retsprincip om at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist også gælde, specielt da der kan forventes mange falske anklager, hvis samværet dermed kan ophæves. Hvis samværet omgående indstilles efter et postulat om vold, kan der forventes mange falske påstande om vold og overgreb. Det vil gøre det vanskeligt at gribe ind i de sager, hvor der faktisk er noget om snakken, fordi mange ressourcer bruges på de falske anklager. At der her igen foreslås forskellige institutioner og konsekvenser for henholdsvis den af forældrene barnet bor hos og den der har samvær er uacceptabelt, og næppe i overensstemmelse med 4. Opmærksomheden henledes på, at såvel vold som overgreb også kan foregå på barnets bopæl. Faktisk synes enlige mødre at være mere voldelige overfor børn end enlige fædre 8, hvorfor der bør sættes lige så meget fokus på en anmeldelse fra den der har samvær, hvis intentionen er, at komme volden til livs. Familiens Forening anbefaler, at der gælder de samme kriterier med de samme konsekvenser i tilfælde af vold mod børn eller mistanke herom for begge forældre. Ligestillingsvurdering I de almindelige bemærkninger til lovforslaget hedder det på side 65, at hensigten med loven er at der skabes størst mulig ligestilling mellem forældrene i deres ansvar for barnet. I de almindelige bemærkninger til ændringerne af retsplejeloven hedder det at Lovforslaget skal således være med til at sikre, at forældrene i højere grad ligestilles i forbindelse med sager om forældemyndighed og samvær. [fremhævelser FF] Vi forstå ikke hvorfor man ikke ligestiller forældrene, men nøjes med et lille skridt i den retning. Med påvisningen af flere steder i loven, hvor hensynet til hvad der er bedst for barnet ( 4) overskygges af hensynet til moderen/bopælsforælderen, finder vi ikke forslaget kønspolitisk neutralt, og ej heller at det er udtryk for den størst mulige ligestilling mellem forældrene. Demokrati og familiepolitik Familiens Forenings 4 vores overordnede omkvæd, som det derfor ikke er nødvendigt at gentage i hver eneste anbefaling - hedder, at det at være en god far eller mor, altid bør trække i samme retning som det at være en god demokratisk samfundsborger. Desværre oplever flere og flere, at de er tvunget ud i et valg mellem deres egen forståelse af det at være en god far/mor og det at være en god samfundsborger. Det er for et hvert samfund et usundt dilemma at stille folk i. Læseren kan jo overveje hvordan han eller hun selv ville prioritere. Det er alt ære værd, at man nu søger at forbedre skilsmissebørnenes situation. Men alle de gode initiativer gør i bedste fald kun en dårlig situation en ganske lille smule bedre. Derfor bør man også politisk fokusere på initiativer der kan begrænse antallet af skilsmisser og familieopløsninger. De fleste børn vil nemlig hvis man spørger dem helst bo sammen med både deres far og mor. Kresten Lidegaard Formand 8 Opvækst hos fædre. En sammenligning af 3-5 årige børns opvækst hos fædre og mødre. Mogens Nygaard Christoffersen. Socialforskningsinstituttet 1996.

8 Høringssvar til lovforslag om forældreansvar Side 8 af 8

Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar

Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar Side 1 af 17 12. juni 2012 Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar Barnets tarv det bedste for barnet 4. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet. er en væsentlig

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER. Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016

UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER. Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 289 Offentligt UDVIKLING I FAMILIERETLIGE KONFLIKTER Mai Heide Ottosen, SFI 19. Maj 2016 MIT OPDRAG: HVAD ER STATE-OF-THE-ART? Hvad kan vi ud fra

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012

Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012 Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2011-12 LIU alm. del Bilag 74, SOU alm. del Bilag 410 Offentligt 2012 Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012 Foreningen Far til Støtte

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Tilføjelser til bogen om samvær

Tilføjelser til bogen om samvær nægter at tro på at de ikke kan snakke sig til en rimelig ordning. 3 Tag selv Den sidste mulighed er at tage selv. Faktisk lægger forældreansvarsloven også op til, at forældrene selv skal finde ud af det.

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...

Læs mere

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 4. udgave (juni 2009) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2015-6977 Doknr. 270240 Dato 21-10-2015 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 24.september 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 97 (alm. del) til

Læs mere

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR Hvad gør Statsforvaltningen? Hvad gør Folkeregistret? Hvordan er proceduren i sager om registrering af børns bopæl? Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets

Læs mere

SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER

SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER Min vision er, at skilte familier kun skal møde ét system. Her skal der være regler, der er til at forstå. Vi kan ikke acceptere, at samme sag skal behandles

Læs mere

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011.

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 126 Offentligt Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Indledende bemærkninger

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Hvordan deles vi om barnet med barnets bedste for øje?

Hvordan deles vi om barnet med barnets bedste for øje? Hvordan deles vi om barnet med barnets bedste for øje? AF CHARLOTTE HØJGAARD JESSEN FOR TEAMWORK FAMILY APS Skilsmissen har en pris. Den koster i forhold til, hvor meget vi kan være sammen med vores barn.

Læs mere

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Europarådet Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Lige rettigheder for begge forældre og samme informering Afskaffelse af forskelle i lovgivningen i forhold til familieformer og ægteskabelig

Læs mere

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 3. udgave (maj 2008) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

Samvær og Trivsel Til barnets bedste!

Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Indledning Ved et familieopbrud er der mange konsekvenser, både for børn og for voksne. I det forliste forhold er det vigtigste altid, at skabe stabilitet og tryghed

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Far, mor og børn Af Per Schaeffner

Far, mor og børn Af Per Schaeffner Far, mor og børn Af Per Schaeffner Karsten Larsen har i Psykolog Nyt 14/1999 et meget engageret indlæg om forældremyndighed. Som børnesagkyndig, der yder rådgivning og laver undersøgelser i sager om samvær

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Frederiksberg, den 22. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration og Sociale forhold

Læs mere

Høringssvar til Forældreansvarsloven

Høringssvar til Forældreansvarsloven 2012 Høringssvar til Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Politisk aftale...3 Fælles forældremyndighed...3

Læs mere

Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011. Børnerådet takker for det fremsendte høringsmateriale

Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011. Børnerådet takker for det fremsendte høringsmateriale Familiestyrelsen Kristineberg 6 2100 København Ø HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FAMILIESTYRELSENS RAPPORT OM EVALUERINGEN AF FORÆLDREANSVARSLOVEN Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011.

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Indledende bemærkninger Vi fra Bedsteforældrene imod forældreansvarsloven takker

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Valby, den 12. marts 2012

Valby, den 12. marts 2012 Valby, den 12. marts 2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af Forældreansvarsloven, Retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af Forældreansvarsloven m.v.) Børns Vilkår

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udarbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 23 Offentligt. Kommentarer til det nye forslag til forældremyndighedslov Marts 2007

Retsudvalget L Bilag 23 Offentligt. Kommentarer til det nye forslag til forældremyndighedslov Marts 2007 Retsudvalget L 133 - Bilag 23 Offentligt Kommentarer til det nye forslag til forældremyndighedslov Kære familieminister og familieordførere Jeg vil gerne opfordre jer til at tage det nye forslag til forældremyndighedslov

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening.

I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening. I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening. Formålet med børnesamtalen I forældreansvarssager er det vigtigste

Læs mere

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl VEJ nr 9110 af 24/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-7751 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2013-14 L 167 Bilag 1 Offentligt Dato: 25. februar 2014 Familieret Ansvarlig: bgn Sagsnr. 2013-1221 Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Den 28. april 2010 afholdt daspcan, Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling

Læs mere

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Velfærdsministeriet Børneenheden J.nr. 2008-2802 mbn 7. maj 2008 Talepunkter til samråd om SOU Z og Æ tirsdag den 13. maj Samrådsspørgsmål

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Socialudvalget 2011-12 L 157 Bilag 9 Offentligt

Socialudvalget 2011-12 L 157 Bilag 9 Offentligt Socialudvalget 2011-12 L 157 Bilag 9 Offentligt Løsningsforslag ifht. problemerne med Forældreansvarsloven og lovens administration: Tre forslag, som jeg mener, samlet kunne løse de nuværende problemer

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende:

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende: Oversigtsnotater For at tydeliggøre, hvilke problemer det er, forældre og børn slås med i relation til forældreansvarsloven - og administrationen af den - har fagnetværket Barnets Tarv Nu udarbejdet nedenstående

Læs mere

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - i -

Indholdsfortegnelse. - i - udspil.mom:53: can t translate character code 229 to special character oa in transparent throughput udspil.mom:53: can t translate character code 229 to special character oa in transparent throughput udspil.mom:87:

Læs mere

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om hjemmetræning af børn og unge Til Undervisningsministeriet, svend.e.gertz@uvm.dk & Velfærdsministeriet, mln@vfm.dk Hvidovre, 8. september 2008 Sag 08/838 Dok. 10707/08 SL/kp/sih/kft Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Høringen kan ses på Folketingets TV:

Høringen kan ses på Folketingets TV: Kommenterede slides fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalgs høring den 18. september 2012 i Landstingssalen, Christiansborg. Høringen kan ses på Folketingets TV: http://www.ft.dk/webtv/video/20111/suu/h1.aspx?as=1#pv

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere