Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk"

Transkript

1 Anton Boilesen 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 2 tilladelse til at regulere Haurbæk ved at rørlægge de øverste 265 m af bækken. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra tilladelsesdatoen, dvs. 19. december Søgsmålsfristen er fastsat til 21. maj Venlig hilsen Martin Andersen Biolog Iben S. Hjøllund Miljø- og naturteknolog 1 Lov om vandløb: nr af 30. september Bek. nr af 11/ om vandløbsregulering og restaurering mv. Martin Andersen Direkte telefon: Sagsnr.: EMN Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Baggrund og ansøgning Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at rørlægge den øverste strækning af vandløbet Haurbæk i alt ca. 265 m. Ansøger er den eneste bredejer til den pågældende strækning. Projektets formål er ifølge ansøgningen at skabe bedre sammenhæng mellem markblokkene syd for ejendommen Marienlyst, Astrupvej 18, 8620 Kjellerup. Dette skal ses i sammenhæng med, at lodsejeren/ansøger efter ønske fra Silkeborg Kommune er indstillet på at sløjfe en nuværende markoverkørsel længere nede af bækken, hvor bækkens økologiske potentiale er langt større end på den øverste strækning. Derudover ønsker ansøger at rejse skov længere nede langs bækken, hvor der nu er dyrket mark og en overkørsel, der fungerer som en faunaspærring. En rørlægning af bækkens øverste forløb forventes ifølge ansøgningen at reducere både erosion og den overfladiske tilførsel af næringsstoffer til Haurbæk og dermed Hinge Sø, idet der på nuværende tidspunkt er forholdsvis stejle skrænter fra markerne og ned mod bækken. Tidsplan Ifølge ansøgningen forventer ansøger at etablere rørlægningen i sommerhalvåret Økonomi Ansøger afholder anlægsudgifterne, og ifølge ansøgningen forventes en anlægspris på ca Kr. Berørte matrikler Den pågældende strækning af Haurbæk ligger på følgende matrikel: 4a Ny Vinderslevgård, Vinderslev Tilladelse til regulering Der meddeles i henhold til 17 i vandløbsloven og 19 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. tilladelse til rørlægning af de øverste 265 m af Haurbæk på følgende vilkår: 1. Denne tilladelse gælder to år fra meddelelsesdatoen. Hvis tilladelsen ikke udnyttes i denne periode, bortfalder den. 2. Den åbne del af Haurbæk fra station 2448 til station 2183 i alt 265 m må lægges i rør. Røret skal være tæt, således at der ikke kan trænge materiale eller vand ind i det. Røret skal lægges i overensstemmelse med de (materiale)relevante af følgende ingeniørforeningsormer: DS 421 Tætte fleksible samler i ledninger af beton DS 430 Lægning af fleksible ledninger af plast i jord DS 437 Lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord Side 2

3 DS 455 Tæthed af afløbssystemer i jord DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord 3. Rørene skal enten være af beton eller plast, og rørdimensionen skal mindst være Ø 400 mm. Rørene skal have kvalitet som moderne kloakrør, og der må således ikke anvendes drænrør eller lignende. 4. Rørlægningen skal begynde i vandløbets nuværende station 2448 og slutte senest i den nuværende station Røret kan lægges som en ret linje mellem disse to punkter, eller det kan lægges i vandløbets nuværende trace. 5. Rørets bund i station 2448 skal være kote 52,5 DNN, og i station 2183 skal rørets bund ligge i kote 46,165 DNN. Rørets fald skal på alle dele af forløbet være mindst I station 2448 ved den nuværende overgang mellem dræn/regnvandsledning og den åbne del af Haurbæk skal der etableres en rensebrønd på mindst Ø 400 mm. Ligeledes skal der etableres en rensebrønd på mindst Ø 400 mm på hver lokalitet, hvor røret bøjer mere end Eventuelle rørtilløb til den omfattede strækning af Haurbæk skal sluttes til det nye rør. 8. Lægningen af rørene skal foretages af en autoriseret kloakmester, som også skal færdigmelde arbejdet til Silkeborg Kommune, så snart rørlægningen er afsluttet. Færdigmeldingen skal bilægges et målfast kort over rørets forløb med angivelse af rensebrønde, samt rørtyper og dimensioner. Rørledningens placering og den private vedligeholdelsespligt skal tinglyses senest seks måneder efter rørledningen er etableret. 9. Inden røret tildækkes skal Silkeborg Kommune som vandløbsmyndighed og Silkeborg Forsyning A/S som ejer af drænet/regnvandsledningen opstrøms røret tilbydes en besigtigelse af røret. Røret må først tildækkes, når de to ovennævnte parter inden for rimelig tid enten har besigtiget røret eller afslået muligheden for det. Vandområdet Vandsystem Haurbæk er et tilløb til Hinge Sø. Afløbet fra Hinge Sø er Hinge/Alling Å, som løber ud i Gudenåen opstrøms Tange Sø. Gudenåen løber ud i Randers Fjord. Målsætning og tilstand Haurbæk var i Regionplan 2005 for Viborg Amt målsat B1 på hele forløbet fra udspringet sydvest for gården Marienlyst frem til udløbet i Hinge Sø. I den netop vedtagne vandplan Side 3

4 1.5 for Randers Fjord er bækken tildelt miljømålet god økologisk tilstand med krav om en faunaklasse 5 efter Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Tilstanden i bækken er moderat tilstand (faunaklasse 4), så miljømålet er ikke opfyldt. Klassifikation Haurbæk er et offentligt vandløb. Samtidig med denne reguleringstilladelse har Silkeborg Kommune dog nedklassificeret de øverste 265 m af bækken til et privat vandløb, således at denne strækning udgår af regulativet pr. 1. juni Ansøger skal således fremover selv vedligeholde den strækning, han har fået tilladelse til at rørlægge. Øvrige forhold Hoveddrænet opstrøms den åbne del af Haurbæk er optaget i Silkeborg Kommunes spildevandsplan og har status af en regnvandsledning, som ejes og drives af Silkeborg Forsyning A/S. Forsyningsselskabet udleder på nuværende tidspunkt uforsinket regnvand fra et kloakeret opland på ca. 1,21 ha i Vinderslev N til Haurbæk via dette dræn. Hoveddrænet/regnvandsledningens dimensioner varierer mellem Ø 200, Ø 300 og Ø 350 mm. Kommunens besigtigelser Silkeborg Kommune har besigtiget de øvre strækninger af Haurbæk i en række tilfælde over flere år. Den strækning, som ansøger ønsker at rørlægge, samt en længere strækning på nedstrøms side udtørrer i flere måneder hvert år. Derudover er strækningen præget af dårlige fysiske forhold og flere mindre styrt. Side 4

5 Fig. 1: Foto af en del af den omfattede strækning (foråret 2014) Projektets effekter Natur og miljø Rørlægningen vil betyde, at der fortsat ikke er god økologisk tilstand i den øvre del af Haurbæk, da vandløbsdyr ikke trives i et rørlagt vandløb. Vandstand og vandføringsevne På baggrund af vilkårene i denne tilladelse forventes rørlægningen ikke at påvirke vandstand eller vandføringsevne i vandløbet på hverken den omfattede strækning eller strækninger op- og nedstrøms herfor. Retningslinjer for rørlægninger I den statslige vandplan for oplandet til Randers Fjord gælder følgende retningslinje om rørlægning af vandløb: Der tillades normalt ikke rørlægninger af vandløb I Silkeborg Kommuneplan gælder denne retningslinje: Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til at rørlægge vandløb Side 5

6 Teknik- og Miljøafdelingens vurdering Det er Teknik- og Miljøafdelingens vurdering, at den omfattede strækning af den øvre del af Haurbæk ikke rummer potentialet til at opnå god økologisk tilstand, og at strækningen ikke kan være levested for beskyttede eller sjældne arter af vandløbsdyr eller planter. Dette vurderes især fordi strækningen udtørrer flere måneder om året, og fordi der på strækningen er tale om et meget lille vandløb med forholdsvis ringe fysiske forhold. Strækningen tjener således langt større afvandingsmæssige end naturmæssige formål, og afdelingen vurderer, at strækningen kan rørlægges uden at det vil medføre væsentlig skade på dyre- og plantelivet i den resterende del af Haurbæk og de nærmere omgivelser. Afdelingen vurderer yderligere, at ansøgeren kan have ret i sin forventning om, at en rørlægning af den pågældende strækning kan reducere den erosionsbetingede næringsstoftilførsel til bækken og dermed Hinge Sø, som ligger nedstrøms bækken. I hvert fald er det nærliggende at antage, at bækken med de nuværende forhold hvor bækken ligger dybt i terrænet med stejle brinker, tilføres en del næringsholdig jord fra de omkringliggende marker. Teknik- og Miljøafdelingen finder, at de gældende retningslinjer for rørlægning af vandløb i dette særlige tilfælde kan fraviges. Dels fordi rørlægningen ikke forventes at medføre væsentlig skade, og dels fordi der i de kommende få år vil blive udført en række restaureringsprojekter i Haurbæk. Samlet set vil vandløbets dyre- og planteliv således få væsentligt bedre livsbetingelser inden for få år. I denne tilladelse har Teknik- og Miljøafdelingen stillet krav om, at rørledningens diameter skal være mindst 40 cm, hvilket er 5 cm større end rørdiameteren i drænet/regnvandsledningen opstrøms den omfattede strækning. Afdelingen forventer således ikke, at røret kan komme til at begrænse vandafledningen fra de opstrøms arealer, herunder regnvandsafledningen fra kloakoplandet i Vinderslev N. Ligeledes sikrer denne lidt større rørdiameter, at røret også er sikret mod en generelt større vandtilførsel i fremtiden. Samlet set vurderer afdelingen, at rørlægningen hverken vil medføre væsentlig skade på vandmiljø og natur eller påvirke vandløbets vandføringsevne. Afdelingen finder således, at ansøgningen kan imødekommes på de stillede vilkår. Offentlig høring Projektet har været i offentlig høring på kommunens hjemmeside i fire uger fra 10. september 2014 til 8. oktober Silkeborg Kommune har modtaget bemærkninger fra Naturerhvervsstyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst og Silkeborg Forsyning A/S. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger fra andre. Naturerhvervsstyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst i Randers, har skrevet følgende: Side 6

7 Der er ikke direkte indvendinger mod det foreslåede projekt, men da rørlægning over længere strækninger principielt er negativt for et vandløbs biologiske processer anbefales at den foreslåede rørlægning forkortes mest muligt. Det kan oplyses at Haurbæk i fiskeplejeplan fra 2011 er angivet som okker belastet og uden fiskerimæssig interesse, men der er her tale om den nedre del. Vandløbet er pt. rørlagt opstrøms Marienlyst gård. Umiddelbart er der ingen fiskerimæssige interesser der lider skade ved rørlægningen, omvendt forhindrer en rørlægning at vandløbet nogensinde kan få fiskeinteresse, ligesom de biologiske processer der sker i et åbent vandløb forhindres og i det mindste nedsættes betydende. Bemærkningerne fra Silkeborg Forsyning A/S, som ejer og driver drænet/regnvandsledningen ovenfor projektstrækningen, går primært på at rørlægningen og den samtidige privatisering af strækningen kan stille forsyningsselskabet overfor udfordringer i forhold til at sikre regnvandsafledningen fra de status- og planoplande, der fremgår af den gældende spildevandsplan: Forsyningsselskabet forventer, at Silkeborg Kommune i rørlægningstilladelsen stiller krav, der sikrer, at der bliver adgang til inspektion og vedligeholdelse af røret. Forsyningsselskabet anbefaler, at rørledningen og den private vedligeholdelsespligt tinglyses Hvis der byudvikles i overensstemmelse med kommuneplanens rammer i Vinderslev Nord m.v. vil der blive tilsluttet regnvand fra et opland på op til 11,24 ha til drænet/regnvandsledningen opstrøms den åbne del af Haurbæk. Det kan give et kapacitetsbehov på op til 1172 l/s og vil kræve en rørdiameter på mindst 700 mm i rørlægningen af det øvre Haurbæk. Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger til Fiskeriinspektorat Øst Afdelingen vurderer, at det ikke er sandsynligt, at der kan opnås god økologisk tilstand eller skabes levesteder for fiskebestande i den del af Haurbæk, der er omfattet af denne tilladelse. Samtidig vurderer afdelingen dog, at der længere nede i Haurbæk, hvor den er permanent vandførende, kan opnås god økologisk tilstand, hvis kommunen får mulighed for at gennemføre de restaurereringsindsatser, der er projekteret i forbindelse med den statslige vandplan. Indsatserne vil dels skabe fri faunapassage, forbedre de fysiske forhold og gydemuligheder for ørreder, og reducere okkertilførslen til bækken. Teknik- og Miljøafdelingens bemærkninger til Silkeborg Forsyning A/S Afdelingen har med de stillede vilkår i denne afgørelse sikret, at rørlægningen foretages under hensyntagen til afvandingen af arealer opstrøms den kommende rørledning Side 7

8 herunder afstrømmet regnvand fra de kloakerede områder. Ligeledes er der stillet krav, der sikrer at rørledningen kan inspiceres og vedligeholdes/spules i nødvendigt omfang. I overensstemmelse med reguleringsbekendtgørelsens 20 har afdelingen stillet vilkår om tinglysning af rørledningen og den private vedligeholdelsespligt. Hvad angår regnvand fra kloakerede områder og nødvendig kapacitet i rørledningen og resten af vandløbet, ser Teknik- og Miljøafdelingen ingen muligheder for at tillade forøget udledning til Haurbæk, medmindre der samtidig etableres et forsinkelsesbassin, der drosler regnvandsudledningen ned til hvad der svarer til naturlig afstrømning. Afdelingen kan derudover blive nødsaget til at kræve forsinkelse af det udledte regnvand, uanset om kloakoplandet bliver udvidet eller ej. Afdelingen finder det derfor ikke nødvendigt eller rimeligt at kræve større rørdiameter end 400 mm i den kommende rørledning. Forhold til anden lovgivning Naturbeskyttelseslovens 3 Silkeborg Kommune har vurderet, at rørlægningen af det øvre Haurbæk ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, da vandløbet ikke er omfattet af lovens beskyttelse på indsatsstrækningen, og der ligeledes ikke er anden beskyttet natur i omgivelserne til den pågældende vandløbsstrækning. VVM-bekendtgørelsen Restaureringen er omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (1654 af 27/12/2013), bilag 2, punkt 11f. Projektet er VVM-screenet, og kommunen har 21. november 2014 truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet fra det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter 3 i VVM-bekendtgørelsen. Påvirkning af Natura2000-områder Projektområdet ligger ca. 7,3 km nordøst for nærmeste Natura 2000 område: Stenholt Skov og Stenholt Mose. Der er ikke hydrologisk kontakt mellem Mausing Møllebæk og Stenholt Mose og Skov. Desuden har Mausing Møllebæk forbindelse til habitatområde Gudenå og Gjern bakker, som ligger mindst 15 km nedstrøms indsatsområdet. På grund af projektets begrænsede omfang og afstanden til Natura 2000 områderne vurderes der ikke at være risiko for mulig påvirkning af naturtyper på udpegningsgrundlaget for disse internationale naturbeskyttelsesområder. Der er ikke nogen arter på udpegningsgrundlaget for Stenholt Skov og Stenholt Mose. Følgende arter er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet Gudenå og Gjern Bakker : bæklampret, grøn kølleguldsmed, stor vandsalamander, damflagermus og odder. Undtaget bæklampret er alle nævnte arter desuden bilag IV-arter. Side 8

9 Bæklampret er ikke fundet i Haurbæk, men den vurderes at kunne forekomme i bækkens nedre dele. Den er afhængig af god biologisk vandløbskvalitet. Den gyder på steder med hastigt strømmende vand og det er vigtigt, at bunden, hvor gydningen finder sted, består af sand mellem større sten. Projektet vurderes ikke at have negativ effekt på en eventuel bestand af bæklampret i Haurbæk, da den øverste strækning af bækken med stor sandsynlighed ikke er eller kan blive levested for arten. Grøn Kølleguldsmed findes sandsynligvis ikke på den pågældende vandløbsstrækning da den foretrækker brede vandløb med hurtigtstrømmende vand. Stor vandsalamander findes eventuelt i området, men med overvejende sandsynlighed ikke på projektstrækningen. Damflagermus findes eventuelt i området, men forventes ikke at blive påvirket af projektet, da projektstrækningen med væsentlig sandsynlighed ikke er egnet som fourageringsområde for arten. Odder findes eventuelt på stedet. Den er afhængig af god biologisk vandløbskvalitet og en god fiskebestand. Arten forventes ikke at blive påvirket af rørlægningen, da projektstrækningen med stor sikkerhed ikke rummer en fiskebestand og dermed ikke et fødegrundlag for arten. Rørlægningen vurderes således ikke at have negativ effekt på nogen af de nævnte arter. Desuden er det sandsynligt, at der forekommer andre flagermusarter i området samt spidssnudet frø, som er Bilag IV-arter. Det vurderes, at de ikke vil blive påvirket negativt af projektet, da projektet ikke ændrer nævneværdigt på disse arters leve- eller fourageringsområder. Klagevejledning Afgørelsen er truffet i henhold til 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. samt 17 i vandløbsloven. Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kap. 16. Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund Klagefristen er 4 uger fra tilladelsesdatoen, dvs. 19. december En eventuel klage skal være skriftlig og bedes så vidt muligt sendt elektronisk til og ellers pr. brev til Silkeborg Kommune, Teknik- og Side 9

10 Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør 19. december 2014, der er dagen for klagefristens udløb. Kommunens åbningstider fremgår af hjemmesiden En klage kan også sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Der er adgang til portalen via eller Klagen skal indsendes senest 19. december Kommunen får besked, når klagen er modtaget via portalen, og fremsender derefter sagens akter til klageinstansen. Kommunen sender eventuelle klager videre til Natur- og Miljøklagenævnet med det materiale, der er anvendt ved behandling af sagen. En klage har opsættende virkning på adressatens ret til at udnytte tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. vandløbslovens 82, stk. 4. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Naturog Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis: klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller hvis klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger emd afgørelsns adressat og/eller førstinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klage trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klage trækkes tilbage meget sent, herunder at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Side 10

11 En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra tilladelsesdatoen, dvs. senest 21. maj Kommunen skal gøre opmærksom på, at involverede parter i sagen har ret til aktindsigt. Hvis du vil anmode om aktindsigt eller har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte Martin Andersen på tlf eller Annoncering og underretning om afgørelsen Denne afgørelse annonceres på kommunens hjemmeside fra dags dato og indtil klagefristen er udløbet. Se (> Borger > Miljø, energi og affald > Annonceringer). Direkte underretning Følgende har modtaget kopi af afgørelsen: Anton Boilesen (digital postkasse) Silkeborg Forsyning A/S og Naturstyrelsen Kronjylland Naturerhvervsstyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Gjern Natur Friluftsrådet Silkeborg Museum: Silkeborg Fiskeriforening Lodsejerliste: Anton Boilesen Astrupvej Kjellerup Side 11

12 Bilag 1 oversigtskort Side 12

13 Bilag 2 Oversigt over den omfattede strækning af Haurbæk Strækningen mellem de to røde prikker i henholdsvis station 2448 og 2183 er omfattet af denne afgørelse om regulering/rørlægning. Side 13

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. april 2013 J.nr.: NMK-510-00220 og NMK-43-00288 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere