Stikord. tilbagekaldelse, forholdet til 170 anonymitet, officialprincippet 71 ansatte i chefstillinger, aktindsigt 104 ansættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikord. tilbagekaldelse, forholdet til 170 anonymitet, officialprincippet 71 ansatte i chefstillinger, aktindsigt 104 ansættelse"

Transkript

1 FOB-register FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 68 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 68 FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 124 FOB FOB , 92 FOB FOB FOB , 127 FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 123 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 102 FOB FOB FOB FOB FOB , 166 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 59 FOB FOB FOB FOB FOB , 93 FOB , 44 FOB FOB FOB FOB , 67 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 121 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 57 FOB FOB , 93 FOB , 93 FOB FOB , 67, 120 FOB FOB , 68 FOB , 145 FOB FOB FOB FOB FOB , 92, 119 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 53 FOB FOB FOB FOB , 156 FOB

2 FOB-register FOB , 157 FOB FOB FOB FOB , 123 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 186 FOB FOB FOB FOB , 191 FOB , 158, 160, 161 FOB FOB FOB , 163 FOB FOB , 89, 90 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 182 FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 103 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 159, 160, 161 FOB FOB FOB FOB FOB , 160 FOB , 71 FOB FOB FOB FOB FOB FOB

3 Domsregister U Ø 123 U Ø 142 U V 33 U Ø 139 U H 174 U H 171 U V 68 U Ø 136 U H 131 U H 176 U Ø 142 U V 92, 94 U H 192 U H 145 U H 33 U Ø 31, 51 U H 189 U Ø 190 U /3 H 191 U H 191 U H 195 U H 41 U Ø 55, 195 U H 126 U Ø 126 U H 192 U Ø 191 U V 88 U Ø 46 U H 139 U H 92 U H 162 U H 189 U V 157 U H 129 U SH 142, 197 U H 43, 49 U H 43, 49 U Ø 192 U H 126 U H 41 U H 197 U H 189 U H 191 U /2 Ø 178 U H 88 U SH 197 U H 158 U H 42 U H 127 U H 166 U H 161 U Ø 192 U H

4 A A-post 159 administrativ konveniens 143 administrativ rekurs 155 klagevejledning 128 administrativ sagsbehandling, aktindsigt 105 administrativt hierarki 28 adressat som part 47, 190 advokat som repræsentant 59 afgørelser om aktindsigt 45, 101 afgørelsesbegrebet 42 faktisk forvaltningsvirksomhed 43 indstillinger og udtalelser 44 privatretlige dispositioner 44 processuelle beslutninger 45 tjenestebefalinger 45 traditionelt afgørelsesbegreb 42 udvidet afgørelsesbegreb 43 afledede interesser 46 afskedigelse afgørelse 42 udvidet partshøringspligt 91 afvejning af lovlige kriterier 143 afvisning af realitetsbehandling rekursinstansens 165 aktindsigt 95 forvaltningsloven 98 klagefrist, betydning for 158 offentlighedsloven 103 persondataloven 110 almene kriterier 143 almennyttekriterium 136 almindelige personoplysninger 83 almindelig inhabilitet 50 almindelig lighedsgrundsætning 142 amter 23 analogislutning 139 anciennitetsprincip 145 andre følsomme personoplysninger 82 anerkendelsessøgsmål, anlæggelse af 179 ankerekurs 156 anmelder som part 48 annullation af afgørelse administrativ rekurs 166 domstolsprøvelse 197 kommunaltilsynet 176 tilbagekaldelse, forholdet til 170 anonymitet, officialprincippet 71 ansatte i chefstillinger, aktindsigt 104 ansættelse afgørelse 42 aktindsigt i sager om 104 ansøger som part 47 ansøgningssager indhentelse af oplysninger 76 partens oplysningspligt 74 ansøgningsskema, krav om udfyldelse af 74 anvendelsesområde offentlighedsloven 103 persondataloven 79 arbejdsdokument, internt 99, 106 ATP, del af den offentlige forvaltning 40 B B-post 159 begrundelse 121 begrænsninger 125 efterfølgende begrundelsespligt 122 indhold 123 samtidig begrundelsespligt 121 begrænset vejledningspligt 67 begrænsninger i begrundelse 125 behandling af personoplysninger indsigelsesret 84 indsigtsret 110 PDL s anvendelsesområde 79 uberettiget 85 videregivelse 78 beregning af klagefrist 158 berettigede forventninger lovlige kriterier 143 tilbagekaldelse 170 besvarelse af spørgsmål fra borgerne 65 bevillinger, kontrol med 25 bibestemmelser 146 bipersoner 80 bisidder 58, 60 blanket, krav om udfyldelse af 74 bloddonor-sagen 31 blokering af personoplysninger 79 borgerhenvendelser, besvarelse af 65 borgernes tillid til forvaltningen

5 Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune 25 borgmester 25 bødeforelæg 127 børn og unge-udvalg 26 bortvisning, afgørelse 42 brevveksling, aktindsigt i 99 byrådet 24 C call in-beføjelse 28, 31 centraladministrationen 21 central statsforvaltning 21 Civilstyrelsen 22 CPR-nr. 79 D Danmarks Nationalbank, del af den offentlige forvaltning 40 dataansvarlig 80, 83, 84, 85, 111 databeskyttelsesdirektivet 38 Datatilsynet 38, 85 delafgørelse 163 delegation 29 ekstern 29, 30 fra kommunalbestyrelsen 30 inden for hierarkiske myndigheder 30 inden for kollegiale organer 30 inden for kommuner 30 intern 29, 30 rekurs som følge af ekstern 156 til andet ministerområde 31 til brancheorganisation 32 til formand 30 til overordnet myndighed 31 til private 31 til råd og nævn 31 til sekretariat 30 til underordnet myndighed 31 til underudvalg 30 den offentlige forvaltning 21, 40 den registrerede 79 departement 21 direktorat 22 disciplinære afskedigelsessager, partshøring 91 diskretionære afskedigelsessager, partshøring 92 dispensation, afgørelse 42 dokumentation for repræsentationsforhold 59 dokumentbegrebet, aktindsigt 98 domstolsprøvelse 188 vejledning om 128 dækkende begrundelse 125 E efterfølgende begrundelsespligt 122 efter samlet skøn 124 egenacces 96, 103, 111 egen drift-prøvelse indenrigs- og sundhedsministeren 180 kommunaltilsynet 174 ombudsmanden 183 eksamen afgørelse 43 censors partsstatus 48 eksklusivaftale 41 ekstern delegation 29, 30 inden for det administrative hierarki 31 rekurs som følge af 156 retsvirkninger 31 til private 31 til råd og nævn 31 eksterne sagkyndige, udtalelser fra 87, 89 ekstraheringspligt 100 elektronisk behandl. af personoplysninger 78, 79 elektronisk databehandling 79 , meddelelse af afgørelse via 119 embedsmand 22, 25, 30 EMRK fortolkningsfaktorer 138 obligatoriske kriterier 143 endelighedsbestemmelse 189 enhedsforvaltning 27, 30 enhvers aktindsigt 108 enkeltpersoners ansættelsesforhold, aktindsigt i 104 erhvervs- og kulturudvalg 26 erstatningsansvar domstolsprøvelse 197 for vejledning 68 erstatningsansvar uden for kontrakt 44 erstatningsretlig bod 179 erstatningsretligt søgsmål 178 F Facebook

6 fagforeningsmæssige tilhørsforhold, behandling af oplysninger om 81 fagudtryk i afgørelsen 120 faktisk forvaltningsvirksomhed begreb 43 repræsentation 58 vejledning 65 fakultative kriterier 143 familiemæssig tilknytning, inhabilitet 52 faste udvalg 27 fastlæggelse af lovlige kriterier 141 fastsættelse af vilkår 146 flere offentlige hverv, inhabilitet 54 Folketinget, del af den offentlige forvaltning 41 Folketingets Ombudsmand 181 del af den offentlige forvaltning 41 klagevejledning 128 forarbejder, fortolkning 138, 141 forberedelse af afgørelsessager 32 forbud, afgørelse 42 forening del af den offentlige forvaltning 41 som part 48 søgsmålsret 190 forfremmelse, aktindsigt i sager om 104 forhandlingsprincippet 192 forligsmæssig fratræden, afgørelse 43, 49 formålsbetragtninger 141 formålsfortolkning 139 formelle krav til afgørelsen 119 formelle lovs princip, den 135 formelle mangler 195 formelt organisatorisk begreb 40 formkrav til afgørelser 119 forretningshemmeligheder, aktindsigt i 107 forskelsbehandling 145 fortolkning 138 begrundelse 124 fortrolige dokumenter, aktindsigt i 100, 106 forurettet som part 48 forvaltningens organisation 21 forvaltningsakter 42 forvaltningskompetence 21 forvaltningsloven 37 forvaltningsretlige grundprincipper 37 forvaltningsretlig lighedsgrundsætning 41 fremmedord i afgørelsen 120 fremsætte kritik, ombudsmanden 186 fremsætte sin opfattelse af en sag, ombudsmanden 186 frihedsrettigheder, inddragelse af 138, 143 fri proces ombudsmandens henstilling 186 part i sager om 47 fuldmagtsforhold 59 fuld repræsentation 59 FVL-vejl. 38 fælleskommunale virksomheder, del af den offentlige forvaltning 41 følsomme personoplysninger 81, 82 G garantiforskrifter 195 generelt væsentlig mangel 195 genoptagelse 169 partshøring 90 god databehandlingsskik 81 god forvaltningsskik begrundelse 122 domstolsprøvelse 193 klagevejledning 128 kommunaltilsynet 175 meddelelse af afgørelse 131 ombudsmandsprøvelse 185 oplysningspligt 74 praksisændringer 171 sagsbehandlingstid 185 sproglig formulering af afgørelser 120 udvidelse af forvaltningslovens regler 186 vejledningspligt 65 videresendelsespligt 32 god tro, hensyn til adressatens 143 H handelsskole, del af den offentlige forvaltning 41 helbredelse af sagsbehandlingsfejl 165 helbredsforhold, behandling af oplysninger om 81 Helsinge-dommen 174 henstille at der meddeles fri proces 186 hensynsfuldhed 120, 185 hierarkisk opbyggede myndigheder 30 ekstern delegation 31 intern delegation 30 styringsbeføjelser 28 hierarkisk rekurs 155 historiske formål 83 hjemmelslæren

7 hjemmelsmangler 195 hjemvisning af afgørelse administrativ rekurs 166 domstolsprøvelse 197 hjælpeprogrammer 32 hudfarve, hensyn til 141 høflighed 185 I identificerbar person 79 identifikationskrav, aktindsigt FVL 101 OFL 108 PDL 111 identifikationsoplysning 79, 83 ikke fuldt ud medhold begrundelse 122 klagevejledning 128 inddragelse af kriterier 143 indgåelse af kontraktsforhold 44, 52 indhentelse af oplysninger 77 indirekte opsættende virkning 192 individuel interesse 45, 48 indretning af kommunens administration 25 indsamling af personoplysninger 79 oplysningspligt 84 indsigelser efter persondataloven 84 afgørelsesbegrebet 45 indsigtsret, den registreredes 110 indskrænkende fortolkning 139 indstillinger og udtalelser 44 ingen påvirkningsrisiko 55 inhabilitet 50 initiativpligt, kommunaltilsynets 174 initiativret kommunalbestyrelsesmedlemmers 25 kommunaltilsynets 174 initiativ til genoptagelse 169 inkassobil 185 inkompetence 33 inspektionssager 183 institutioner på privatretligt grundlag 41 instruktionsbeføjelse 25 intensiveret vejledningspligt 67 interessekonflikt 50 interesseorganisation som part 48 interesserepræsentant 54 internationale organisationer, del af den offentlige forvaltning 41 intern delegation 29, 30 inden for hierarkiske myndigheder 30 inden for kollegiale organer 30 interne regler 141, 145 internettet 80 internt arbejdsdokument 99, 106 intimt forhold 55 irrelevante oplysninger 77, 78 J journalkortsystemer 80 Justitsministeriet 22, 38 K kammeratlig samtale 58 kancelliudtryk 120 karaktergivning afgørelse 44 censors partsstatus ved klage 48 kartotekskasser 80 kirkemusikskole 42 klagefrist administrativ rekurs 158 ombudsmanden 183 videresendelsespligt 32 klage over faktisk forvaltningsvirksomhed 43 klageret administrativ rekurs 157 ombudsmanden 182 klager som part 47 klagevejledning 127 klarhedskriteriet 176, 177, 178 klassesammensætning, afgørelse 44 klassifikation af hjemmelsgrundlaget 137 klientbehandling 43 kodifikation 37 kollegiale organer 22 delegation inden for 30 kommunalbestyrelse 24 kommunal deltagelse i erhvervsvirksomhed 54 kommunaldirektør 25 kommunale fællesskaber, del af den offentlige forvaltning 41 kommunal enhedsforvaltning 27, 30 kommunalforvaltningen 24 kommunalfuldmagten 23, 136 kommunalreformen 23 kommunaltilsynet 173 klagevejledning

8 partsbegrebet 48 kommunalt selvstyre 173 kommunikation med repræsentant 61 kompetence 29 kompetencemangler 33 originær 29 overdragelse af 29 saglig 29 stedlig 29 videresendelsespligt 32 kompetencefordeling 29 konkret væsentlig mangel 195 konstitution 40 kontradiktionsprincippet 86 kontrol med bevillinger 25 konveniens, administrativ, hensyn til 143 kransekagesagen 46 Kulturby 96-dommen 41 Kulturministeriet 22 kvalificeret hjemmelskrav 136 kvitteringsbrev 130 Københavns Kommune 25, 33 Københavns Kulturby Fond 96-dommen 41 Københavns Teater 41 L lægeattest, udstedelse af 60 led i administrativ sagsbehandling 105 legalitetsprincippet 135 tilsidesættelse af 195 legalitetstilsyn 175 lempelse af praksis 171 lempet hjemmelskrav 136 lighedsprincippet 41, 142, 145 lokal statsforvaltning 23 lovgivning, aktindsigt i 104 lovlige kriterier afvejning af 143 fastlæggelse af 141 inddragelse af 143 lovmæssig forvaltning, princippet om 135 løbenummer 79 M magistratsstyre 27 magtfordrejningslæren 141 manglende klagevejledning 129 manuelt register 80 materielt specialitetsprincip 142 Max Blicher Hansen-dommen 176 meddelelse af afgørelse 131 til repræsentant 61 mellemformsstyre 26 mellemkommende fakta administrativ rekurs 163 domstolsprøvelse 192 mellemtilfælde 137 menighedsråd, del af den offentlige forvaltning 40 menneskerettigheder 138, 143 meroffentlighed 97 minimumslov 37 aktindsigt 98 begrundelse 122 partshøring 87, 90 vejledningspligt 64 minister 21, 30 ministerium 21 modsætningsslutning 139 mose-dommen 139 myndighedens egne oplysninger 75 myndigheden som part 48 myndighedsbegrebet 40 myndighedsinhabilitet 51 delegation som følge af 31 N naboers søgsmålsret 190 nabo som part 47 nationalbanken, del af den offentlige forvaltning 40 NATO, indstilling til 44 nazist-sagen 47 nepotisme 141 notatpligt 72 nova administrativ rekurs 163 domstolsprøvelse 192 nævn og råd 22 delegation inden for 30 delegation til 31 O objektiv fortolkning 138 objektivt rigtig begrundelse 125 obligatoriske kriterier 143 offentliggørelse af personoplysninger 80 offentlighedskommissionen

9 offentlighedsloven 38 anvendelsesområde 103 offentlig retshjælp 22 officialprincippet 70 OFL-vejl. 38 omgørelse 28, 170 opbevaring 79 opgavefordeling 29 opgavernes art 29 oplysninger fra andre myndigheder 75 oplysninger fra parten 74 oplysningspligt myndighedens efter PDL 83, 85 partens 74 oplysningsret 75 oprejsningsbevilling 160 oprettet ved lov 40 opsættende virkning administrativ rekurs 162 domstolsprøvelse 192 indsigelser mod behandling af personoplysninger 85 kommunaltilsynet 175 ombudsmandsprøvelse 183 ordensforskrifter 196 organisationer 48 organisatorisk placering 40 organisatorisk specialitetsprincip 142 originær kompetence 29 overdragelse af kompetence 29 overflødige oplysninger 71 overlap FVL, OFL og PDL 40 over-/underordnelsesforhold 28, 40 P parkeringsafgift afgørelse 42 partshøring 93 partens oplysningspligt 74 partens oplysningsret 75 partens personlige medvirken 60 partsaktindsigt 98 partsbegrebet 45 partshøring 86 partsinhabilitet 52 partsrepræsentation 58 partstvist oprejsningsbevilling 160 partshøring 88, 92 passivitet 190 patientbehandling 43 påvirkningsrisiko 55 PDL-vejl. 38 personalesag, aktindsigt i 104 persondataloven 38 anvendelsesområde 79 personlig interesse i sagen 52 personlig medvirken nødvendig 60 personundersøgelse 60 pleje 43 pligtmæssigt skøn 144 pligt til at informere den registrerede 83 pligt til videresendelse 32 politianmeldelse 48 Politiken 142 politikreds 23 politiske forhold 81 politiske modsætningsforhold 54 praksisændringer 171 praktisk arbejdsdeling 29 princippet om kommunal enhedsforv. 27, 30 princippet om lovmæssig forvaltning 135 princippet om saglig forvaltning 145 privatlivets fred 107 privatretlige dispositioner 42, 44, 52 kommunaltilsynet 174 processuelle beslutninger 45 processuelle regler 37 processuel skadevirkning 74 professionsansvar 68 proportionalitetsprincippet 135, 146 prøvelse 151 pølsevogn 125, 145 påbud 42 R race 81 racistiske avisartikler 48 Radio- og TV-nævnet 22 realudligning, grundsætning om 68 reformatio in pejus 166 regional statsforvaltning 22 regioner 23 regionsloven 23 register-begrebet 80 registrerede, den 79 registrering 79 registreringsnummer 79 religion 81, 141 remonstration 91,

10 klagevejledning 128 rent private forhold ansøgningssager 76 repræsentantskabsinhabilitet 52, 61 repræsentation 58 inhabilitet som følge af 52 retlige spørgsmål 193 retlig interesse 190 retsfølge 146 retshåndhævelseshensyn 143 rette myndighed, videresendelse til 32 ret til at afgive udtalelse til sagen 75 revisor, repræsentant 59 Rigsrevisionen, del af den offentlige forvaltning 41 rigtig begrundelse 125 rimelig præcise lovbestemmelser 138 rutinesager 30 råd og nævn 22 delegation inden for 30 delegation til 31 S sagens oplysning 70 myndighedens egne oplysninger 75 oplysninger fra andre myndigheder 75 oplysninger fra parten 74 saglig inkompetence 33 saglig kompetence 29 sagsbehandlingstid 130, 185 sagsoplysningsprincippet 70 samarbejdsvanskeligheder 91 begrundelse 126 samkøring 79 sammenfaldende politiske opfattelser 54 sammenligning af aktindsigtsreglerne 97 Samsø-sagen 126 samtidig begrundelsespligt 121 samtykke ansøgningssager 76 til behandling af personoplysninger 82, 83 til videregivelse 78 sekretariat 30 seks mdr. karantæne 112 seksuelle forhold 81 selskaber 41 inhabilitet 53 selvejende institution 41 sideordnede forvaltningsmyndigheder 29, 31 sidst ind, først ud 145 SIFU-princippet 145 Silkeborg Handelsskole 41 skærpelse af praksis 171 skærpet hjemmelskrav 136 Skanderborg-modellen 26 skinbegrundelse 125 skønsmæssige lovbestemmelser 141 begrundelse 124 skøn under regel 144 skriftlighed 119 skuffecirkulærer 96, 106 slægtskabsinhabilitet 52 sletning 79 Socialministeriet 28 socialrådgiver, repræsentant 59 specialitetsprincipperne 142 specialpædagogisk bistand 132 speciel inhabilitet 50 speciel lighedsgrundsætning 142 sproglig udformning af afgørelser 120 stadfæstelse 165 stående udvalg 26 standardbegrundelse 125 statens tilsyn med kommunerne 24 statistiske formål 83, 111 statsamt 22 statsforvaltningen 21 stedfortræder 57 stedkendskab 29 stedlig inkompetence 33 stedlig kompetence 29 straffesag aktindsigt 104 partsbegrebet 48 styrelse 22 styring 28 delegation 31 subjektiv fortolkning 138 subjektivt rigtig begrundelse 125 substitutionsvanskeligheder 56 suspension af klagefrist 159 suspension af kommunal beslutning 177 systembevis 159 søgsmål mod ombudsmanden 187 søgsmålsfrist 190 søgsmålsret

11 T tavshedspålæg 116 tavshedspligt 113 forvaltningslovens anvendelsesområde 42 hindring for videregivelse 77 ktr. aktindsigt 97 ktr. begrundelse 126 tekniske ord 120 tekstbehandling 80 teleologisk fortolkning 139 tertiære momenter 196 tidligere deltagelse i sagens behandling 53 tidsfrist for aktindsigt 101, 109, 112 tidspunkt for partshøring 93 tilbagekaldelse 169, 170 inden meddelelse 132 tilknytning til en juridisk person 53 tilladelser 42 tilsyn med kommunerne 24, 173 med underordnet 28 tiltalerejsning 43 tjenestebefaling 28, 45 to-instans inhabilitet 53 tolk 65, 67 Tove Fergo-sagen 51, 53 traditionelt afgørelsesbegreb 42 truffet afgørelse 42 tvangsbøde 177 tvistnævn 181 tyrkerens arbejdsskade 65, 68 U uberettiget behandling af oplysninger 78, 85 ubetænkeligt at undlade partshøring 89 udenlandske myndigheder, del af den offentlige forvaltning 41 udfyldning 141 udnyttelse af administrativ rekurs domstolsprøvelse 191 ombudsmandsprøvelse 183 udskrive brev fra pc 80 udstedelse af lægeattest 60 udtalelser fra eksterne sagkyndige 87, 89 udtalelser og indstillinger 44 udvalg 25 udvalgsløst styre 26 udvalgsstyre 25 udvidende fortolkning 139 udvidet afgørelsesbegreb 43 udvidet partshøringspligt 91 ugyldighedslæren 194 ulovbestemt grundsætning om repræsentation 58 ulovbestemt udvidet partshøringspligt 91 ulovligt vilkår 146 underordnelsesforhold 28 underretning om inhabilitet 56 underskrift på afgørelser 120 undersøgelsesprincippet 70 undervisning 43 upartiskhed 50 uvenskab 54 V valg af retsfølge 146 vejledende udtalelse 176 vejledningspligt 63 venskabsforhold 54 viceborgmester 24 videnskabelige formål 83, 111 videregivelse af oplysninger 82 videregivelse af personoplysninger 81 videregivelsespligt 78 videresendelsespligt 32 aktindsigt, begæringer om 108 vidne 48 vilkår 146 visitationsordning 128 vitale interesser 82, 83 værdispildshensyn 143 værdispringsreglen indsigtsret, den registreredes 111 myndighedens oplysningspligt efter PDL 84 partens oplysningsret 75 partsaktindsigt 100 partshøring 90 partsrepræsentation 60 videregivelse 78, 83 væsentlighedsvurderingen 195 væsentlig interesse 45 W Word-fil 120 Æ ændring af afgørelse administrativ rekurs

12 domstolsprøvelse 197 ændring af praksis 171 ændring til skade for klager 166 Ø økonomiske forhold 83 økonomisk interesse i sagen 52 økonomiudvalg 26 øvrighedsmyndighedens grænser

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

OMBUDSMANDSLOVEN. Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR.

OMBUDSMANDSLOVEN. Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR. OMBUDSMANDSLOVEN OMBUDSMANDSLOVEN Betænkning afgivet af det af Folketingets Præsidium nedsatte udvalg vedrørende ændringer i ombudsmandsloven BETÆNKNING NR. 1272 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren

Læs mere

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. 2.3.2.3: Delegation til private FOB 2008.463 (kommunens advokat): En kommune havde delegeret til en advokat at varetage kommunikationen med en borger

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1

Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1 Artikler: Den automatiserede forvaltning 23 Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1 Refereevurdert Professor, dr. jur. Niels Fenger Københavns Universitet Nordisk Administrativt

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark

Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang 5 Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark Af Bent Ole Gram Mortensen, professor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Refereevurdert

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 SCHULTZ GRAFISK ISSN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 7 1. Embedets almindelige forhold... 9 1.1 Personale... 9 1.2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Betænkning om Revision af arkivloven

Betænkning om Revision af arkivloven Betænkning om Revision af arkivloven Betænkning nr. 1404 Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven 11 Betænkning om revision af arkivloven Afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere