Stikord. tilbagekaldelse, forholdet til 170 anonymitet, officialprincippet 71 ansatte i chefstillinger, aktindsigt 104 ansættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikord. tilbagekaldelse, forholdet til 170 anonymitet, officialprincippet 71 ansatte i chefstillinger, aktindsigt 104 ansættelse"

Transkript

1 FOB-register FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 68 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 68 FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 124 FOB FOB , 92 FOB FOB FOB , 127 FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 123 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 102 FOB FOB FOB FOB FOB , 166 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 59 FOB FOB FOB FOB FOB , 93 FOB , 44 FOB FOB FOB FOB , 67 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 121 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 57 FOB FOB , 93 FOB , 93 FOB FOB , 67, 120 FOB FOB , 68 FOB , 145 FOB FOB FOB FOB FOB , 92, 119 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 53 FOB FOB FOB FOB , 156 FOB

2 FOB-register FOB , 157 FOB FOB FOB FOB , 123 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 186 FOB FOB FOB FOB , 191 FOB , 158, 160, 161 FOB FOB FOB , 163 FOB FOB , 89, 90 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 182 FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 103 FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB , 159, 160, 161 FOB FOB FOB FOB FOB , 160 FOB , 71 FOB FOB FOB FOB FOB FOB

3 Domsregister U Ø 123 U Ø 142 U V 33 U Ø 139 U H 174 U H 171 U V 68 U Ø 136 U H 131 U H 176 U Ø 142 U V 92, 94 U H 192 U H 145 U H 33 U Ø 31, 51 U H 189 U Ø 190 U /3 H 191 U H 191 U H 195 U H 41 U Ø 55, 195 U H 126 U Ø 126 U H 192 U Ø 191 U V 88 U Ø 46 U H 139 U H 92 U H 162 U H 189 U V 157 U H 129 U SH 142, 197 U H 43, 49 U H 43, 49 U Ø 192 U H 126 U H 41 U H 197 U H 189 U H 191 U /2 Ø 178 U H 88 U SH 197 U H 158 U H 42 U H 127 U H 166 U H 161 U Ø 192 U H

4 A A-post 159 administrativ konveniens 143 administrativ rekurs 155 klagevejledning 128 administrativ sagsbehandling, aktindsigt 105 administrativt hierarki 28 adressat som part 47, 190 advokat som repræsentant 59 afgørelser om aktindsigt 45, 101 afgørelsesbegrebet 42 faktisk forvaltningsvirksomhed 43 indstillinger og udtalelser 44 privatretlige dispositioner 44 processuelle beslutninger 45 tjenestebefalinger 45 traditionelt afgørelsesbegreb 42 udvidet afgørelsesbegreb 43 afledede interesser 46 afskedigelse afgørelse 42 udvidet partshøringspligt 91 afvejning af lovlige kriterier 143 afvisning af realitetsbehandling rekursinstansens 165 aktindsigt 95 forvaltningsloven 98 klagefrist, betydning for 158 offentlighedsloven 103 persondataloven 110 almene kriterier 143 almennyttekriterium 136 almindelige personoplysninger 83 almindelig inhabilitet 50 almindelig lighedsgrundsætning 142 amter 23 analogislutning 139 anciennitetsprincip 145 andre følsomme personoplysninger 82 anerkendelsessøgsmål, anlæggelse af 179 ankerekurs 156 anmelder som part 48 annullation af afgørelse administrativ rekurs 166 domstolsprøvelse 197 kommunaltilsynet 176 tilbagekaldelse, forholdet til 170 anonymitet, officialprincippet 71 ansatte i chefstillinger, aktindsigt 104 ansættelse afgørelse 42 aktindsigt i sager om 104 ansøger som part 47 ansøgningssager indhentelse af oplysninger 76 partens oplysningspligt 74 ansøgningsskema, krav om udfyldelse af 74 anvendelsesområde offentlighedsloven 103 persondataloven 79 arbejdsdokument, internt 99, 106 ATP, del af den offentlige forvaltning 40 B B-post 159 begrundelse 121 begrænsninger 125 efterfølgende begrundelsespligt 122 indhold 123 samtidig begrundelsespligt 121 begrænset vejledningspligt 67 begrænsninger i begrundelse 125 behandling af personoplysninger indsigelsesret 84 indsigtsret 110 PDL s anvendelsesområde 79 uberettiget 85 videregivelse 78 beregning af klagefrist 158 berettigede forventninger lovlige kriterier 143 tilbagekaldelse 170 besvarelse af spørgsmål fra borgerne 65 bevillinger, kontrol med 25 bibestemmelser 146 bipersoner 80 bisidder 58, 60 blanket, krav om udfyldelse af 74 bloddonor-sagen 31 blokering af personoplysninger 79 borgerhenvendelser, besvarelse af 65 borgernes tillid til forvaltningen

5 Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune 25 borgmester 25 bødeforelæg 127 børn og unge-udvalg 26 bortvisning, afgørelse 42 brevveksling, aktindsigt i 99 byrådet 24 C call in-beføjelse 28, 31 centraladministrationen 21 central statsforvaltning 21 Civilstyrelsen 22 CPR-nr. 79 D Danmarks Nationalbank, del af den offentlige forvaltning 40 dataansvarlig 80, 83, 84, 85, 111 databeskyttelsesdirektivet 38 Datatilsynet 38, 85 delafgørelse 163 delegation 29 ekstern 29, 30 fra kommunalbestyrelsen 30 inden for hierarkiske myndigheder 30 inden for kollegiale organer 30 inden for kommuner 30 intern 29, 30 rekurs som følge af ekstern 156 til andet ministerområde 31 til brancheorganisation 32 til formand 30 til overordnet myndighed 31 til private 31 til råd og nævn 31 til sekretariat 30 til underordnet myndighed 31 til underudvalg 30 den offentlige forvaltning 21, 40 den registrerede 79 departement 21 direktorat 22 disciplinære afskedigelsessager, partshøring 91 diskretionære afskedigelsessager, partshøring 92 dispensation, afgørelse 42 dokumentation for repræsentationsforhold 59 dokumentbegrebet, aktindsigt 98 domstolsprøvelse 188 vejledning om 128 dækkende begrundelse 125 E efterfølgende begrundelsespligt 122 efter samlet skøn 124 egenacces 96, 103, 111 egen drift-prøvelse indenrigs- og sundhedsministeren 180 kommunaltilsynet 174 ombudsmanden 183 eksamen afgørelse 43 censors partsstatus 48 eksklusivaftale 41 ekstern delegation 29, 30 inden for det administrative hierarki 31 rekurs som følge af 156 retsvirkninger 31 til private 31 til råd og nævn 31 eksterne sagkyndige, udtalelser fra 87, 89 ekstraheringspligt 100 elektronisk behandl. af personoplysninger 78, 79 elektronisk databehandling 79 , meddelelse af afgørelse via 119 embedsmand 22, 25, 30 EMRK fortolkningsfaktorer 138 obligatoriske kriterier 143 endelighedsbestemmelse 189 enhedsforvaltning 27, 30 enhvers aktindsigt 108 enkeltpersoners ansættelsesforhold, aktindsigt i 104 erhvervs- og kulturudvalg 26 erstatningsansvar domstolsprøvelse 197 for vejledning 68 erstatningsansvar uden for kontrakt 44 erstatningsretlig bod 179 erstatningsretligt søgsmål 178 F Facebook

6 fagforeningsmæssige tilhørsforhold, behandling af oplysninger om 81 fagudtryk i afgørelsen 120 faktisk forvaltningsvirksomhed begreb 43 repræsentation 58 vejledning 65 fakultative kriterier 143 familiemæssig tilknytning, inhabilitet 52 faste udvalg 27 fastlæggelse af lovlige kriterier 141 fastsættelse af vilkår 146 flere offentlige hverv, inhabilitet 54 Folketinget, del af den offentlige forvaltning 41 Folketingets Ombudsmand 181 del af den offentlige forvaltning 41 klagevejledning 128 forarbejder, fortolkning 138, 141 forberedelse af afgørelsessager 32 forbud, afgørelse 42 forening del af den offentlige forvaltning 41 som part 48 søgsmålsret 190 forfremmelse, aktindsigt i sager om 104 forhandlingsprincippet 192 forligsmæssig fratræden, afgørelse 43, 49 formålsbetragtninger 141 formålsfortolkning 139 formelle krav til afgørelsen 119 formelle lovs princip, den 135 formelle mangler 195 formelt organisatorisk begreb 40 formkrav til afgørelser 119 forretningshemmeligheder, aktindsigt i 107 forskelsbehandling 145 fortolkning 138 begrundelse 124 fortrolige dokumenter, aktindsigt i 100, 106 forurettet som part 48 forvaltningens organisation 21 forvaltningsakter 42 forvaltningskompetence 21 forvaltningsloven 37 forvaltningsretlige grundprincipper 37 forvaltningsretlig lighedsgrundsætning 41 fremmedord i afgørelsen 120 fremsætte kritik, ombudsmanden 186 fremsætte sin opfattelse af en sag, ombudsmanden 186 frihedsrettigheder, inddragelse af 138, 143 fri proces ombudsmandens henstilling 186 part i sager om 47 fuldmagtsforhold 59 fuld repræsentation 59 FVL-vejl. 38 fælleskommunale virksomheder, del af den offentlige forvaltning 41 følsomme personoplysninger 81, 82 G garantiforskrifter 195 generelt væsentlig mangel 195 genoptagelse 169 partshøring 90 god databehandlingsskik 81 god forvaltningsskik begrundelse 122 domstolsprøvelse 193 klagevejledning 128 kommunaltilsynet 175 meddelelse af afgørelse 131 ombudsmandsprøvelse 185 oplysningspligt 74 praksisændringer 171 sagsbehandlingstid 185 sproglig formulering af afgørelser 120 udvidelse af forvaltningslovens regler 186 vejledningspligt 65 videresendelsespligt 32 god tro, hensyn til adressatens 143 H handelsskole, del af den offentlige forvaltning 41 helbredelse af sagsbehandlingsfejl 165 helbredsforhold, behandling af oplysninger om 81 Helsinge-dommen 174 henstille at der meddeles fri proces 186 hensynsfuldhed 120, 185 hierarkisk opbyggede myndigheder 30 ekstern delegation 31 intern delegation 30 styringsbeføjelser 28 hierarkisk rekurs 155 historiske formål 83 hjemmelslæren

7 hjemmelsmangler 195 hjemvisning af afgørelse administrativ rekurs 166 domstolsprøvelse 197 hjælpeprogrammer 32 hudfarve, hensyn til 141 høflighed 185 I identificerbar person 79 identifikationskrav, aktindsigt FVL 101 OFL 108 PDL 111 identifikationsoplysning 79, 83 ikke fuldt ud medhold begrundelse 122 klagevejledning 128 inddragelse af kriterier 143 indgåelse af kontraktsforhold 44, 52 indhentelse af oplysninger 77 indirekte opsættende virkning 192 individuel interesse 45, 48 indretning af kommunens administration 25 indsamling af personoplysninger 79 oplysningspligt 84 indsigelser efter persondataloven 84 afgørelsesbegrebet 45 indsigtsret, den registreredes 110 indskrænkende fortolkning 139 indstillinger og udtalelser 44 ingen påvirkningsrisiko 55 inhabilitet 50 initiativpligt, kommunaltilsynets 174 initiativret kommunalbestyrelsesmedlemmers 25 kommunaltilsynets 174 initiativ til genoptagelse 169 inkassobil 185 inkompetence 33 inspektionssager 183 institutioner på privatretligt grundlag 41 instruktionsbeføjelse 25 intensiveret vejledningspligt 67 interessekonflikt 50 interesseorganisation som part 48 interesserepræsentant 54 internationale organisationer, del af den offentlige forvaltning 41 intern delegation 29, 30 inden for hierarkiske myndigheder 30 inden for kollegiale organer 30 interne regler 141, 145 internettet 80 internt arbejdsdokument 99, 106 intimt forhold 55 irrelevante oplysninger 77, 78 J journalkortsystemer 80 Justitsministeriet 22, 38 K kammeratlig samtale 58 kancelliudtryk 120 karaktergivning afgørelse 44 censors partsstatus ved klage 48 kartotekskasser 80 kirkemusikskole 42 klagefrist administrativ rekurs 158 ombudsmanden 183 videresendelsespligt 32 klage over faktisk forvaltningsvirksomhed 43 klageret administrativ rekurs 157 ombudsmanden 182 klager som part 47 klagevejledning 127 klarhedskriteriet 176, 177, 178 klassesammensætning, afgørelse 44 klassifikation af hjemmelsgrundlaget 137 klientbehandling 43 kodifikation 37 kollegiale organer 22 delegation inden for 30 kommunalbestyrelse 24 kommunal deltagelse i erhvervsvirksomhed 54 kommunaldirektør 25 kommunale fællesskaber, del af den offentlige forvaltning 41 kommunal enhedsforvaltning 27, 30 kommunalforvaltningen 24 kommunalfuldmagten 23, 136 kommunalreformen 23 kommunaltilsynet 173 klagevejledning

8 partsbegrebet 48 kommunalt selvstyre 173 kommunikation med repræsentant 61 kompetence 29 kompetencemangler 33 originær 29 overdragelse af 29 saglig 29 stedlig 29 videresendelsespligt 32 kompetencefordeling 29 konkret væsentlig mangel 195 konstitution 40 kontradiktionsprincippet 86 kontrol med bevillinger 25 konveniens, administrativ, hensyn til 143 kransekagesagen 46 Kulturby 96-dommen 41 Kulturministeriet 22 kvalificeret hjemmelskrav 136 kvitteringsbrev 130 Københavns Kommune 25, 33 Københavns Kulturby Fond 96-dommen 41 Københavns Teater 41 L lægeattest, udstedelse af 60 led i administrativ sagsbehandling 105 legalitetsprincippet 135 tilsidesættelse af 195 legalitetstilsyn 175 lempelse af praksis 171 lempet hjemmelskrav 136 lighedsprincippet 41, 142, 145 lokal statsforvaltning 23 lovgivning, aktindsigt i 104 lovlige kriterier afvejning af 143 fastlæggelse af 141 inddragelse af 143 lovmæssig forvaltning, princippet om 135 løbenummer 79 M magistratsstyre 27 magtfordrejningslæren 141 manglende klagevejledning 129 manuelt register 80 materielt specialitetsprincip 142 Max Blicher Hansen-dommen 176 meddelelse af afgørelse 131 til repræsentant 61 mellemformsstyre 26 mellemkommende fakta administrativ rekurs 163 domstolsprøvelse 192 mellemtilfælde 137 menighedsråd, del af den offentlige forvaltning 40 menneskerettigheder 138, 143 meroffentlighed 97 minimumslov 37 aktindsigt 98 begrundelse 122 partshøring 87, 90 vejledningspligt 64 minister 21, 30 ministerium 21 modsætningsslutning 139 mose-dommen 139 myndighedens egne oplysninger 75 myndigheden som part 48 myndighedsbegrebet 40 myndighedsinhabilitet 51 delegation som følge af 31 N naboers søgsmålsret 190 nabo som part 47 nationalbanken, del af den offentlige forvaltning 40 NATO, indstilling til 44 nazist-sagen 47 nepotisme 141 notatpligt 72 nova administrativ rekurs 163 domstolsprøvelse 192 nævn og råd 22 delegation inden for 30 delegation til 31 O objektiv fortolkning 138 objektivt rigtig begrundelse 125 obligatoriske kriterier 143 offentliggørelse af personoplysninger 80 offentlighedskommissionen

9 offentlighedsloven 38 anvendelsesområde 103 offentlig retshjælp 22 officialprincippet 70 OFL-vejl. 38 omgørelse 28, 170 opbevaring 79 opgavefordeling 29 opgavernes art 29 oplysninger fra andre myndigheder 75 oplysninger fra parten 74 oplysningspligt myndighedens efter PDL 83, 85 partens 74 oplysningsret 75 oprejsningsbevilling 160 oprettet ved lov 40 opsættende virkning administrativ rekurs 162 domstolsprøvelse 192 indsigelser mod behandling af personoplysninger 85 kommunaltilsynet 175 ombudsmandsprøvelse 183 ordensforskrifter 196 organisationer 48 organisatorisk placering 40 organisatorisk specialitetsprincip 142 originær kompetence 29 overdragelse af kompetence 29 overflødige oplysninger 71 overlap FVL, OFL og PDL 40 over-/underordnelsesforhold 28, 40 P parkeringsafgift afgørelse 42 partshøring 93 partens oplysningspligt 74 partens oplysningsret 75 partens personlige medvirken 60 partsaktindsigt 98 partsbegrebet 45 partshøring 86 partsinhabilitet 52 partsrepræsentation 58 partstvist oprejsningsbevilling 160 partshøring 88, 92 passivitet 190 patientbehandling 43 påvirkningsrisiko 55 PDL-vejl. 38 personalesag, aktindsigt i 104 persondataloven 38 anvendelsesområde 79 personlig interesse i sagen 52 personlig medvirken nødvendig 60 personundersøgelse 60 pleje 43 pligtmæssigt skøn 144 pligt til at informere den registrerede 83 pligt til videresendelse 32 politianmeldelse 48 Politiken 142 politikreds 23 politiske forhold 81 politiske modsætningsforhold 54 praksisændringer 171 praktisk arbejdsdeling 29 princippet om kommunal enhedsforv. 27, 30 princippet om lovmæssig forvaltning 135 princippet om saglig forvaltning 145 privatlivets fred 107 privatretlige dispositioner 42, 44, 52 kommunaltilsynet 174 processuelle beslutninger 45 processuelle regler 37 processuel skadevirkning 74 professionsansvar 68 proportionalitetsprincippet 135, 146 prøvelse 151 pølsevogn 125, 145 påbud 42 R race 81 racistiske avisartikler 48 Radio- og TV-nævnet 22 realudligning, grundsætning om 68 reformatio in pejus 166 regional statsforvaltning 22 regioner 23 regionsloven 23 register-begrebet 80 registrerede, den 79 registrering 79 registreringsnummer 79 religion 81, 141 remonstration 91,

10 klagevejledning 128 rent private forhold ansøgningssager 76 repræsentantskabsinhabilitet 52, 61 repræsentation 58 inhabilitet som følge af 52 retlige spørgsmål 193 retlig interesse 190 retsfølge 146 retshåndhævelseshensyn 143 rette myndighed, videresendelse til 32 ret til at afgive udtalelse til sagen 75 revisor, repræsentant 59 Rigsrevisionen, del af den offentlige forvaltning 41 rigtig begrundelse 125 rimelig præcise lovbestemmelser 138 rutinesager 30 råd og nævn 22 delegation inden for 30 delegation til 31 S sagens oplysning 70 myndighedens egne oplysninger 75 oplysninger fra andre myndigheder 75 oplysninger fra parten 74 saglig inkompetence 33 saglig kompetence 29 sagsbehandlingstid 130, 185 sagsoplysningsprincippet 70 samarbejdsvanskeligheder 91 begrundelse 126 samkøring 79 sammenfaldende politiske opfattelser 54 sammenligning af aktindsigtsreglerne 97 Samsø-sagen 126 samtidig begrundelsespligt 121 samtykke ansøgningssager 76 til behandling af personoplysninger 82, 83 til videregivelse 78 sekretariat 30 seks mdr. karantæne 112 seksuelle forhold 81 selskaber 41 inhabilitet 53 selvejende institution 41 sideordnede forvaltningsmyndigheder 29, 31 sidst ind, først ud 145 SIFU-princippet 145 Silkeborg Handelsskole 41 skærpelse af praksis 171 skærpet hjemmelskrav 136 Skanderborg-modellen 26 skinbegrundelse 125 skønsmæssige lovbestemmelser 141 begrundelse 124 skøn under regel 144 skriftlighed 119 skuffecirkulærer 96, 106 slægtskabsinhabilitet 52 sletning 79 Socialministeriet 28 socialrådgiver, repræsentant 59 specialitetsprincipperne 142 specialpædagogisk bistand 132 speciel inhabilitet 50 speciel lighedsgrundsætning 142 sproglig udformning af afgørelser 120 stadfæstelse 165 stående udvalg 26 standardbegrundelse 125 statens tilsyn med kommunerne 24 statistiske formål 83, 111 statsamt 22 statsforvaltningen 21 stedfortræder 57 stedkendskab 29 stedlig inkompetence 33 stedlig kompetence 29 straffesag aktindsigt 104 partsbegrebet 48 styrelse 22 styring 28 delegation 31 subjektiv fortolkning 138 subjektivt rigtig begrundelse 125 substitutionsvanskeligheder 56 suspension af klagefrist 159 suspension af kommunal beslutning 177 systembevis 159 søgsmål mod ombudsmanden 187 søgsmålsfrist 190 søgsmålsret

11 T tavshedspålæg 116 tavshedspligt 113 forvaltningslovens anvendelsesområde 42 hindring for videregivelse 77 ktr. aktindsigt 97 ktr. begrundelse 126 tekniske ord 120 tekstbehandling 80 teleologisk fortolkning 139 tertiære momenter 196 tidligere deltagelse i sagens behandling 53 tidsfrist for aktindsigt 101, 109, 112 tidspunkt for partshøring 93 tilbagekaldelse 169, 170 inden meddelelse 132 tilknytning til en juridisk person 53 tilladelser 42 tilsyn med kommunerne 24, 173 med underordnet 28 tiltalerejsning 43 tjenestebefaling 28, 45 to-instans inhabilitet 53 tolk 65, 67 Tove Fergo-sagen 51, 53 traditionelt afgørelsesbegreb 42 truffet afgørelse 42 tvangsbøde 177 tvistnævn 181 tyrkerens arbejdsskade 65, 68 U uberettiget behandling af oplysninger 78, 85 ubetænkeligt at undlade partshøring 89 udenlandske myndigheder, del af den offentlige forvaltning 41 udfyldning 141 udnyttelse af administrativ rekurs domstolsprøvelse 191 ombudsmandsprøvelse 183 udskrive brev fra pc 80 udstedelse af lægeattest 60 udtalelser fra eksterne sagkyndige 87, 89 udtalelser og indstillinger 44 udvalg 25 udvalgsløst styre 26 udvalgsstyre 25 udvidende fortolkning 139 udvidet afgørelsesbegreb 43 udvidet partshøringspligt 91 ugyldighedslæren 194 ulovbestemt grundsætning om repræsentation 58 ulovbestemt udvidet partshøringspligt 91 ulovligt vilkår 146 underordnelsesforhold 28 underretning om inhabilitet 56 underskrift på afgørelser 120 undersøgelsesprincippet 70 undervisning 43 upartiskhed 50 uvenskab 54 V valg af retsfølge 146 vejledende udtalelse 176 vejledningspligt 63 venskabsforhold 54 viceborgmester 24 videnskabelige formål 83, 111 videregivelse af oplysninger 82 videregivelse af personoplysninger 81 videregivelsespligt 78 videresendelsespligt 32 aktindsigt, begæringer om 108 vidne 48 vilkår 146 visitationsordning 128 vitale interesser 82, 83 værdispildshensyn 143 værdispringsreglen indsigtsret, den registreredes 111 myndighedens oplysningspligt efter PDL 84 partens oplysningsret 75 partsaktindsigt 100 partshøring 90 partsrepræsentation 60 videregivelse 78, 83 væsentlighedsvurderingen 195 væsentlig interesse 45 W Word-fil 120 Æ ændring af afgørelse administrativ rekurs

12 domstolsprøvelse 197 ændring af praksis 171 ændring til skade for klager 166 Ø økonomiske forhold 83 økonomisk interesse i sagen 52 økonomiudvalg 26 øvrighedsmyndighedens grænser

Oversigt. Del I Den offentlige forvaltning. Del II Sagsbehandling. Del III Hjemmel. Del IV Prøvelse

Oversigt. Del I Den offentlige forvaltning. Del II Sagsbehandling. Del III Hjemmel. Del IV Prøvelse Oversigt Del I Den offentlige forvaltning Kapitel 1. Forvaltningens organisation 21 Kapitel 2. Kompetence 30 Del II Sagsbehandling Kapitel 3. Introduktion til sagsbehandling 37 Kapitel 4. Anvendelsesområder

Læs mere

Oversigt. Del I Den offentlige forvaltning. Del II Sagsbehandling. Del III Hjemmel. Del IV Prøvelse

Oversigt. Del I Den offentlige forvaltning. Del II Sagsbehandling. Del III Hjemmel. Del IV Prøvelse Oversigt Del I Den offentlige forvaltning Kapitel 1. Forvaltningens organisation 21 Kapitel 2. Kompetence 29 Del II Sagsbehandling Kapitel 3. Introduktion til sagsbehandling 37 Kapitel 4. Forvaltningslovens

Læs mere

Kapitel 2 Anvendelsesområde for FVL, OFL og PDL 25

Kapitel 2 Anvendelsesområde for FVL, OFL og PDL 25 Del I: Sagsbehandling Kapitel 1 Forvaltningens organisation 19 1. Overblik 19 2. Statsforvaltningen 19 Centraladministrationen 19 Departementer 20 Direktorater (styrelser) 20 Nævn og råd 21 Den lokale

Læs mere

Indholdsoversigt. Den offentlige forvaltning Kapitel 1 Forvaltningens organisation... 21 Kapitel 2 Kompetence...27

Indholdsoversigt. Den offentlige forvaltning Kapitel 1 Forvaltningens organisation... 21 Kapitel 2 Kompetence...27 Indholdsoversigt Del I Den offentlige forvaltning Kapitel 1 Forvaltningens organisation................................................... 21 Kapitel 2 Kompetence....27 Del II Sagsbehandling Kapitel 3

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 8. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 8. udgave JON ANDERSEN Forvaltningsret Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse 8. udgave Jon Andersen Forvaltningsret Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse 8. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN

Læs mere

FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING

FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING Jens Garde Cari Aage Nargaard Karsten Revsbech FORVALTNINGSRET SAGSBEHANDLING 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2007 INDHOLD K.AP. I. DE FORVALTNINGSRETLIGE SAGSBEHANDLINGSREGLER 1 A. ALMINDELIGT

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Forvaltningsret Retssikkerhed Proces Sagsbehandling

Forvaltningsret Retssikkerhed Proces Sagsbehandling Steen Rønsholdt Forvaltningsret Retssikkerhed Proces Sagsbehandling 4. udgave Indholdsoversigt Indledning 25 1. del. Nogle grundelementer Kapitel 1: Retsgrundlag, retsafgørelse, formel og materiel ret

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET ALMINDELIG FORVALTNINGSRET 2. UDGAVE STEN BØNSING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Almindelig Forvaltningsret Sten Bønsing Almindelig Forvaltningsret 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET ALMINDELIG FORVALTNINGSRET 3. UDGAVE STEN BØNSING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Almindelig Forvaltningsret Sten Bønsing Almindelig Forvaltningsret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Afdelingschef Per Hansen Chefkonsulent Henrik Thode Fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program Intro Åbenhed

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Sommereksamen 2003 Rettevejledning AO 1

Sommereksamen 2003 Rettevejledning AO 1 Sommereksamen 2003 Rettevejledning AO 1 1. Spørgsmålet om aktindsigt a. Storborg Amts afgørelse om aktindsigt Da Otto Hede ikke er part i sager vedrørende andre ejendomme end hans egen, skal spørgsmålet

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet

Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til kommunale styreformer, kommunalfuldmagten og kommunaltilsynet 19. august 2015 Minikonference for Social-

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET

ALMINDELIG FORVALTNINGSRET ALMINDELIG FORVALTNINGSRET STEN BØNSING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sten Bønsing Almindelig forvaltningsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Almindelig forvaltningsret 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Persondata og forvaltningsret Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Generelt Temaet eksemplificeret via en ansættelsessag Den juridiske ramme Forløb omkring ansættelse i

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Kap. I De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler 5. Kap. V Forvaltningsmyndighedens sagsforberedelse 13. Kap. II Kompetence 6

Kap. I De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler 5. Kap. V Forvaltningsmyndighedens sagsforberedelse 13. Kap. II Kompetence 6 Sagsbehandling Kap. I De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler 5 A. Almindeligt om sagsbehandlingsregler 5 B. Nogle begreber 5 C. Love og uskrevne regler m.v. 5 1 Forvaltningsloven 5 a. Generelt om

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis

45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis 45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.30-10-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

20. MAJ 2014. Digital forvaltning. Muligheder og udfordringer

20. MAJ 2014. Digital forvaltning. Muligheder og udfordringer Digital forvaltning Muligheder og udfordringer Digital forvaltning Indhold Side 2 1. Modeller og potentiale 2. Case: Selvbetjeningssystem Side 3 Modeller og potentiale Digital forvaltning Potentiale Side

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

Jon Andersen FORVALT NINGS RET 5. UDGAVE. nyt juridisk forlag

Jon Andersen FORVALT NINGS RET 5. UDGAVE. nyt juridisk forlag Jon Andersen SOCIAL FORVALT NINGS RET 5. UDGAVE nyt juridisk forlag Socialforvaltningsret Jon Andersen Socialforvaltningsret Nyt Juridisk Forlag 2013 Jon Andersen Socialforvaltningsret 5. udgave 2013 by

Læs mere

Jon Andersen. Socialforvaltningsret

Jon Andersen. Socialforvaltningsret Jon Andersen Socialforvaltningsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jon Andersen Socialforvaltningsret 6. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen

Offentlighed i forvaltningen JON ANDERSEN Offentlighed i forvaltningen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlighed i forvaltningen Jon Andersen Offentlighed i forvaltningen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Jon Andersen

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Forvaltningsloven. Med kommentarer af Niels Fenger. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Forvaltningsloven. Med kommentarer af Niels Fenger. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forvaltningsloven Med kommentarer af Niels Fenger Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forvaltningsloven med kommentarer Niels Fenger Forvaltningsloven med kommentarer 1. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

WHISTLEBLOWER-ORDNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

WHISTLEBLOWER-ORDNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR WHISTLEBLOWER-ORDNINGER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Ved partner Mette Klingsten, advokat Marie Albæk Jacobsen og advokatfuldmægtig Tue Trier Bing Hvad er whistleblowing? Hvad er en whistleblower-ordning? 2

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om

Vedr. Deres klage over Rønde Kommune. De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om 28-09- 2006 Vedr. Deres klage over Rønde Kommune De har ved breve af 13. og 14. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Forvaltningsret. Almindelige emner. Karsten Revsbech, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard Mørup

Forvaltningsret. Almindelige emner. Karsten Revsbech, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard Mørup Karsten Revsbech, Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen og Søren Højgaard Mørup Forvaltningsret Almindelige emner 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karsten

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formål Formålet med åbne postlister er at skabe åbenhed i forhold til kommunens arbejde. Postlisterne er en service til samarbejdspartnere, borgere

Læs mere

Jon Andersen. Socialforvaltningsret

Jon Andersen. Socialforvaltningsret Jon Andersen Socialforvaltningsret Nyt Juridisk Forlag 2004 Indholdsfortegnelse Forord XIII Kapitel 1. Retskilder 1 A) Skrevne regier - praksisskabte regier 1 B) Grundloven 6 C) Folketingets love 10 D)

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Tirsdag den 27. november 2007 Advokat Henriette Soja E-mail: HSO@horten.dk Side 1 De bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR07 BR95 og BRS98 bliver

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Offentlighed i forvaltningen www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 aktindsigt og sagsindsigt Formål Albertslund Kommune oplever

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

FORVALTNINGSRET Opgaver Hjemmel Organisation

FORVALTNINGSRET Opgaver Hjemmel Organisation Bent Christensen FORVALTNINGSRET Opgaver Hjemmel Organisation Jurist- og Økonomforbundets Forlag FORVALTNINGSRET Opgaver Hjemmel Organisation ISBN 87-574-9082-1 Bent Christensen Forvaltningsret Opgaver

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Offentlig Ret Danske, internationale og globale retssystemer

Offentlig Ret Danske, internationale og globale retssystemer Karin Buhmann og Claus Tønnesen Offentlig Ret Danske, internationale og globale retssystemer Karin Buhmann og Claus Tønnesen Offentlig Ret: Danske, internationale og globale retssystemer 1. udgave/1. oplag

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om forvaltningsloven i forbindelse med ansættelsesforhold m.v.

Vejledning om forvaltningsloven i forbindelse med ansættelsesforhold m.v. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Februar 2000 J.nr. 7-1129-1/99 Vejledning om forvaltningsloven i forbindelse med ansættelsesforhold m.v. 2000 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

Det bemærkes dog, at det ikke er ikke afgørende for den følgende del af besvarelsen, om man vurderer spørgsmålet efter ofl eller fvl.

Det bemærkes dog, at det ikke er ikke afgørende for den følgende del af besvarelsen, om man vurderer spørgsmålet efter ofl eller fvl. Rettevejledning AO 1 1. Aktindsigt i politianmeldelse En offentlig myndigheds indgivelse af en politianmeldelse kan ikke i almindelighed antages at være en afgørelse. Spørgsmålet om aktindsigt skal på

Læs mere

Vejledning om god forvaltningsskik. August 2010. Side Indholdsfortegnelse: 1

Vejledning om god forvaltningsskik. August 2010. Side Indholdsfortegnelse: 1 Side Indholdsfortegnelse: 1 Forord 3 Kap. 1 Sagsbehandlingen/sagsgangen 4 Tjekliste til sagsforløbet 5 Parter 6 Partsrepræsentation 6 Kap. 2. Indledende information og vejledning. 7 Information om den

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Ansat i HTK. Nogle love, du skal kende

Ansat i HTK. Nogle love, du skal kende Ansat i HTK Nogle love, du skal kende Kære medarbejder Som kommunalt ansat varetager du opgaver, hvor du kommer meget tæt på kommunens borgere og deres personlige situation. Det kan for eksempel dreje

Læs mere

Offentligretlige klage- og retssager. v/håkun Djurhuus Uddannelsesdagen 2015

Offentligretlige klage- og retssager. v/håkun Djurhuus Uddannelsesdagen 2015 Offentligretlige klage- og retssager v/håkun Djurhuus Uddannelsesdagen 2015 2 Klagesager 1. Klagesagsstrategi o Skal man klage, eller skal man gå direkte til domstolene U.2005.2923H o Hvad vil klienten

Læs mere

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Notat om forvaltningsretlige krav til det offentliges it-løsninger

Notat om forvaltningsretlige krav til det offentliges it-løsninger Lovafdelingen Notat om forvaltningsretlige krav til det offentliges it-løsninger Dato: 18. november 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret 1. Indledning I forbindelse med offentlige it-projekter, hvor dele

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Offentlighedsloven. Med kommentarer af Mohammad Ahsan. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Offentlighedsloven. Med kommentarer af Mohammad Ahsan. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Offentlighedsloven Med kommentarer af Mohammad Ahsan Jurist- og Økonomforbundets Forlag Offentlighedsloven med kommentarer Mohammad Ahsan Offentlighedsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. 2.3.2.3: Delegation til private FOB 2008.463 (kommunens advokat): En kommune havde delegeret til en advokat at varetage kommunikationen med en borger

Læs mere

Forvaltningsretlige aspekter i personalesager

Forvaltningsretlige aspekter i personalesager Forvaltningsretlige aspekter i personalesager - 2 - - 3 - Indholdsfortegnelse Indledning... 5 1. Forvaltningslovens afgørelsesbegreb... 7 2. Forvaltningslovens partsbegreb... 9 3. Undersøgelsesprincippet...

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Notat om sagsbehandlingsreglerne bag voksenudredningsmetoden på handicap- og udsatte voksneområdet.

Notat om sagsbehandlingsreglerne bag voksenudredningsmetoden på handicap- og udsatte voksneområdet. Notat om sagsbehandlingsreglerne bag voksenudredningsmetoden på handicap- og udsatte voksneområdet. DHUV-projektet Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Generelle

Læs mere

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE Formålet med at give offentligheden adgang til aktindsigt i dokumenter og oplysninger er at sikre åbenhed i den offentlige forvaltning. Når

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

Kend dine regler. Oplæg for STUDU og FUNE Workshop d. 7. april 2011. Niels Teglbjærg Uddannelses- og Forskningsafdelingen

Kend dine regler. Oplæg for STUDU og FUNE Workshop d. 7. april 2011. Niels Teglbjærg Uddannelses- og Forskningsafdelingen Kend dine regler Oplæg for STUDU og FUNE Workshop d. 7. april 2011 Niels Teglbjærg Uddannelses- og Forskningsafdelingen Disposition Lidt om regelhierarkiet Uni-lov, universiteternes status, de studerendes

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse 20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse Et forældrepar klagede til ombudsmanden over en kommunal skoles beslutning om klassesammensætning

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere