Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Kristian Hartlev) Den 19. august 2010 iværksatte Økonomistyrelsen (indklagede) ved Statens Indkøb en offentlig licitation efter tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter) vedrørende 25 delaftaler om hotelophold i Danmark (indlogering) for perioden den 1. januar 2011 den 31. december Hver delaftale repræsenterede et geografisk område, herunder Københavns Lufthavn (delaftale 2), hvor Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (klageren) er beliggende. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Licitationen blev offentliggjort på hjemmesiden og tillige ved en bekendtgørelse i TED (2010/S ). Delaftalerne er omfattet af bilag II B i direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet). Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 14. september 2010 havde 65 tilbudsgivere afgivet tilbud, bl.a. klageren. Den 1. december 2010 meddelte indklagede klageren, at klageren ikke var blandt de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

2 2. Den 9. december 2010 indgav klageren klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud 12, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 14. januar 2011 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klagenævnet har forstået klageren således, at klageren nedlægger følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 15 stk. 1, og de EU-retlige gennemsigtighedsprincip ved til at i- dentificere»det økonomisk mest fordelagtige bud«, at have anvendt underkriterier, der var uegnede til at vurdere de modtagne tilbud, ligesom indklagede urigtigt vurderede, at klagerens tilbud ikke var blandt de»de økonomisk mest fordelagtige bud«, selv om klagerens tilbud var»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Påstand 2 Klagenævnet skal annullere licitationen. Påstand 3 (alternativt til påstand 2) Klagenævnet skal konstatere, at klageren skal tildeles rammekontrakt om hotelophold i Danmark. Klageren har taget forbehold for senere at ville nedlægge påstand om erstatning. Indklagede har vedrørende påstand 1 2 nedlagt påstand om, at påstandene ikke tages til følge. Indklagede har vedrørende påstand 3 nedlagt påstand om afvisning. I licitationsbetingelserne er bl.a. anført følgende:» 8.1 Terminologi anvendt i kravspecifikationen

3 3. Krav (K) Krav skal opfyldes af Leverandøren. Leverandøren kan således ikke i sit tilbud fravige det i Kravet anførte. Det understreges, at alle Krav skal opfyldes uden særskilt vederlag. Det vil sige, at alle Leverandørens udgifter skal være dækket af værelsesprisen, jf. Kontraktbilag 2. Det gælder dog ikke, såfremt andet er udtrykkeligt anført i Kravet (med formuleringen "evt. mod separat betaling" eller lign.) eller i Kontraktbilag 2. Krav skal ikke besvares i Kontraktbilag 2, Leverandørens løsningsbeskrivelse og priser, medmindre andet eksplicit er angivet i Kontraktbilag 2. Ønske (Ø) Ønsker kan opfyldes af Leverandøren. Leverandørens opfyldelse af Ønsker fremgår af Kontraktbilag 2. Opfyldelse af Ønsker er vægtet positivt i tilbudsvurderingen. «Underkriterierne til tildelingskriteriet og underkriteriernes vægt er i licitationsbetingelserne pkt. 9.1 oplyst således: 1. pris: 60% 2. kvalitet: 40% Endvidere anføres i punkt 9.1 bl.a. følgende:» Procentsatserne angiver underkriteriernes relative vægtning i tilbudsvurderingen. Ad 1) Pris vurderes på baggrund af de af Tilbudsgiver afgivne priser i Kontraktbilag 2. Vægtningen af de forskellige priser fremgår af Kontraktbilag 2. Vurderingen af Pris sker ved at sammenligne tilbuddenes»gennemsnitlige værelsespris til brug for tilbudsevaluering«, jf. Kontraktbilag 2, punkt 5.4. Ad 2) Kvalitet vurderes på grundlag af omfanget og indholdet af de opfyldte ønsker i Kontraktbilag 2, idet vurderingen af Kvalitet sker ved, at Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse vurderes i forhold til de opstillede ønsker i Kontraktbilag 2. Økonomistyrelsen har i de enkelte ønsker angivet, hvad der tillægges positiv betydning i forbindelse med opfyldelsen af disse.«

4 4. I licitationsbetingelsernes kravspecifikation, der under punkt 2 gentager definitionen af krav og ønsker, er under overskrifterne 3. Generelle krav, 4. Forplejning, fælleslokaler og faciliteter, 5. Værelser, 6. Miljø, 7. Last room avaliability, 8. Offentlig transport og parkeringsfaciliteter og 9. Mødefaciliteter opregnet 46 krav og 20 ønsker til tilbudsgivernes ydelse. I licitationsbetingelserne er i bilag 2 Priser og løsningsbeskrivelse bl.a. anført følgende:» 5. Pris Oplysningerne i dette afsnit anvendes til at vurdere underkriteriet "Pris", jf. Udbudsbetinge1sernes pkt Værelserne, som tilbydes til den angivne pris, skal overholde samtlige krav i Kontraktbilag l B. Tilbudsgiver modtager ikke særskilt betaling for ydelser omfattet af Rammekontrakten ud over de af Tilbudsgiver nedenfor angivne priser, med mindre dette eksplicit fremgår af Kontraktbilag l B. 5.1 Sæsoninddelte priser Tilbudsgiver kan afgive priser efter sæson. Nedenstående skema er inddelt efter fire sæsoner, hvor tilbudsgiver bedes give en pris for hhv. enke1t- og dobbeltværelse pr. overnatning (det er muligt at tilbyde samme pris i alle fire sæsoner) Volumenrabat Tilbudsgiver kan i de nedenstående bokse angive rabatsatser ved samtidig bestilling af henholdsvis mellem og mellem værelser. Der skelnes ikke imellem enkelt- og dobbeltværelser (dvs. at et enkelt- og et dobbeltværelse tæller lige meget). Rabatterne omfatter samtlige værelser. Hvis der således på samme tid bestilles 50 værelser, er samtlige 50 værelser omfattet af volumenrabat 1. Rabatterne akkumuleres ikke. Hvis der således bestilles mellem 250 og 499 værelser samtidigt, udløses volumenrabat 2, men ikke volumenrabat 1, på samtlige værelser.

5 5. 5. Andre ydelser Angiv priserne på henholdsvis morgenmad i forbindelse med overnatning på hotellet og på internetforbindelse på værelset (jf. Kontraktbilag 1 B, henholdsvist punkt 4.1 og punkt 5.6). Angiv prisen på morgenmad pr. person pr. morgenmad i danske kroner ekskl. moms: 5.4 Tildelingskriteriet»pris«For at sikre en objektiv vurderingsmetode er hver pris givet en relativ vægtning ud fra historiske forbrugsmønstre ved tilbudsvurderingen af underkriteriet»pris«. Således beregnes Tilbudsgivers pris, til brug ved vurderingen af underkriteriet»pris«, på følgende måde: Ad pkt.5.1: De fire sæsonpriser vægtes med hver 25 procent i tilbudsvurderingen Prisen på et standard enkeltværelse vægtes med 90 procent Prisen på et standard dobbeltværelse vægtes med 10 procent På baggrund heraf beregnes Tilbudsgivers gennemsnitlige værelsespris. Ad pkt procent af de bestilte værelser under rammekontrakten forventes - til brug under tilbudsvurderingen - omfattet af volumenrabat 1 10 procent af de bestilte værelser under rammekontrakten forventes - til brug under tilbudsvurderingen - omfattet af volumenrabat 2 Ad pkt.5.3: 25 procent af de bestilte værelser under Rammekontrakten forventes - til brug under tilbudsvurderingen - at blive bestilt ekskl. morgenmad og internet 25 procent af de bestilte værelser under Rammekontrakten forventes - til brug under tilbudsvurderingen - at blive bestilt inkl. morgenmad og internet 25 procent af de bestilte værelser under Rammekontrakten forventes - til brug under tilbudsvurderingen - at blive bestilt inkl. morgenmad men ekskl. internet

6 6. 25 procent af de bestilte værelser under Rammekontrakten forventes - til brug under tilbudsvurderingen - at blive bestilt ekskl. morgenmad men inkl. internet På baggrund heraf beregnes tilbudsgivers gennemsnitlige værelsespris med volumenrabat og andre ydelser. Resultatet er den såkaldte»gennemsnitlige værelsespris til brug for tilbudsevaluering«. Denne pris anvendes i vurderingen af underkriteriet»pris«jf. Udbudsbetingelsernes pkt «Af indklagedes evalueringsnotat af 26. november 2010 fremgår bl.a., at indklagede for klagerens vedkommende har lagt en gennemsnitlig værelsespris på 747,50 kr. til grund. I sin skrivelse af 1. december 2010 til klageren har indklagede redegjort for evalueringen af klagerens tilbud. Indklagede har bl.a. anført følgende:» Underkriterierne pris og kvalitet er i tilbudsvurderingen hver især kategoriseret som værende»særdeles god«,»meget god«,»god«,»tilfredsstillende«og»mindre tilfredsstillende«. Økonomistyrelsen har modtaget fire konditionsmæssige tilbud på delaftale 2, Københavns Lufthavn Kastrup. Til det af Crowne Plaza Copenhagen Towers afgivne tilbud bemærkes, at: Crowne Plaza Copenhagen Towers vurderes at have tilbudt en meget god pris, som dog er den næsthøjeste tilbudte pris på delaftalen. For så vidt angår underkriteriet»kvalitet«, vurderes Crowne Plaza Copenhagen Towers at have tilbudt ydelser af en god kvalitet, hvilket dog relativt set er den laveste kategori i vurderingen af kvalitet på delaftalen. Idet vægtningen af de to underkriterier tages i betragtning, vurderes Crowne Plaza Copenhagen Towers tilbud ikke at være blandt de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Om de økonomisk mest fordelagtige og dermed vindende tilbud fra Quality Airport Hotel Dan og Park Inn Copenhagen Airport, der begge tildeles kontrakt, blev der noteret følgende: Til det af Quality Airport Hotel Dan afgivne tilbud bemærkes, at:

7 7. Quality Airport Hotel Dan har tilbudt en meget god pris, som er den laveste tilbudte pris på delaftalen. For så vidt angår underkriteriet»kvalitet«, vurderes Quality Airport Hotel Dan at have tilbudt ydelser af en meget god kvalitet, hvilket er den bedste kategori i vurderingen af kvalitet på delaftalen. Til det af Park Inn Copenhagen Airport afgivne tilbud bemærkes, at: Park Inn Copenhagen Airport har tilbudt en meget god pris, som er den næstlaveste tilbudte pris på delaftalen, og som er lavere end den af Crowne Plaza Copenhagen Towers tilbudte pris. For så vidt angår underkriteriet»kvalitet«, vurderes Park Inn Copenhagen Airport at have tilbudt ydelser af en god kvalitet, hvilket dog relativt set er den laveste kategori i vurderingen af kvalitet på delaftalen. Crowne Plaza Copenhagen Towers har opnået samme vurdering som Park Inn Copenhagen Airport, men dog således at Park Inn Copenhagen Airport har tilbudt en lavere pris. Derfor er tilbuddet fra Park Inn Copenhagen Airport vurderet at være mere økonomisk fordelagtigt end tilbuddet fra Crowne Plaza Copenhagen Towers. På denne baggrund må Økonomistyrelsen desværre meddele, at Crowne Plaza Copenhagen Towers ikke er tildelt en rammekontrakt. «Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at underkriterierne ikke er egnede til på grundlag af saglige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier at bedømme de modtagne tilbud. Det er ikke sagligt at lave en kvalitetsbedømmelse af tilbudsgivernes besvarelse med ja og nej til de opstillede krav og ønsker. Indklagede har bedømt klageren forkert, ligesom der ikke er taget hensyn til at de øvrige tilbudsgiveres tilbud er fejlbehæftede med hensyn til allergivenlighed og handicapværelser, ligesom Quality Airport Hotel Dan ikke kan levere en internetforbindelse på 4 mb/s som krævet i krav 42. Hertil kommer, at indklagede har beregnet en forkert gennemsnitspris for klagerens vedkommende, idet en korrekt beregnet pris skal være 710 kr.

8 8. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har evalueret de indkomne tilbud i overensstemmelse med det i licitationsbetingelserne anførte. De der anførte underkriterier er saglige og egnede til at bedømme de modtagne tilbud. Indklagede har ved evalueringen ikke blot sammentalt tilbudsgivernes ja-besvarelser, men der lavet en samlet vurdering af omfanget og indholdet af de opfyldte ønsker. Indklagede har ved beregningen af den gennemsnitlige værelsespris for klageren lagt den pris til grund, der opfylder krav nr. 42 om internethastighed. Værelsesprisen er derfor korrekt beregnet. Det påhviler ikke indklagede på forhånd at kontrollere de oplysninger, som tilbudsgiverne anfører i deres tilbud. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at licitationen skal annulleres som følge af manglerne ved licitationen. Indklagede har gjort gældende, at som følge af det om påstand 1 anførte, er der ikke grundlag for at annullere licitationen. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at klageren skal tildeles delaftalen, hvis klagenævnet ikke finder, at der grundlag for at annullere licitationen, da klageren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede har gjort gældende, at Klagenævnet for Udbud ikke har kompetence til at følge klagerens påstand. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 De i kravspecifikationen anførte ønsker er egnede til bedømmelse af tilbuddene i forhold til underkriteriet»kvalitet«. Herefter, og da ordregiver som udgangspunkt ikke har pligt til at kontrollere rigtigheden af de oplysninger, som fremgår af et tilbud, med mindre det er

9 9. åbenbart, at oplysninger fra en tilbudsgiver er forkerte, er der ikke grundlag for at tilsidesætte indklagede vurdering af de modtagne tilbud. Påstanden tages derfor ikke til følge. Ad påstand 2 Som følge af det om påstand 1 anførte tages påstanden ikke til følge. Ad påstand 3 Allerede fordi der ikke i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. er hjemmel til at efterkomme klagerens påstand, afvises påstanden. Herefter bestemmes: Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 1 og 2. Påstand 3 afvises. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Michael Kistrup Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach

10 kontorfuldmægtig 10.

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-129 (Niels Feilberg Jørgensen, Pernille Hollerup) 17. juni 2015 K E N D E L S E Factor Insurance Brokers A/S (selv) mod Haderslev Kommune (selv) Haderslev Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 K E N D E L S E European Dynamics Luxembourg SA (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod SKAT (advokat Rasmus Holm Hansen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 K E N D E L S E Abena A/S (advokat Claus Berg, København) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere