VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land."

Transkript

1 Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet på land efter den 21. februar Ordningen betyder, at der indbetales kr. pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. En vindmølle på 3 MW genererer således kr. Når vindmøllen er tilsluttet elnettet, kan kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk råde over disse penge. For at sikre lokal forankring af en øget accept, er midlerne rettet mod kommuner, hvor der opstilles vindmøller. Gennem det kommunale engagement og de forpligtelser, der påhviler kommunen i relation til ordningen, sikres det, at midlerne fordeles i kommunens område. I dette administrationsgrundlag beskrives, hvordan midlerne i Grøn Ordning administreres i Jammerbugt Kommune. VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Indenfor den økonomiske ramme Energinet.dk har beregnet kan kommunen få dækning af omkostninger til projekter, der fremmer lokal accept af nye vindmøller. Tilskud kan gives til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til: Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og/eller rekreative værdier i kommunen. Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. [1] LBK nr af 25. november Der kan ikke gives tilsagn om tilskud til påbegyndte aktiviteter.

2 Lovgivningen giver mulighed for at støtte projekter med op til 100 % af de støtteberettigede udgifter. De projekter, der støttes, skal være aktiviteter, som kommunen selv vil kunne afholde udgifter til inden for kommunalfuldmagten. Kommunen skal derfor som første skridt vurdere, om den ansøgte aktivitet ligger inden for kommunens beføjelser. Det betyder, at de anlægstilskud, der gives, skal gennemføres på bygninger og anlæg, der ejes af kommunen eller ejes af en forening eller lignende. Det er en forudsætning, at bygningerne eller anlæg benyttes til offentlige formål. Der kan dog også gives tilsagn til et stiprojekt over privat areal, såfremt der tinglyses en deklaration om, at offentligheden har fri adgang hertil døgnet rundt. Der opnås herved et forhold, der er sammenligneligt med, at anlægget er ejet af kommunen eller en forening eller lignende med samme offentlige adgang til anlægget. Herudover skal bygningerne eller anlæg også benyttes til offentlige formål. Et aktiv, som generelt set benyttes til offentlige formål kan bl.a. være skoler, børneinstitutioner, sportsanlæg, hospitaler og lignende. Det er således bygninger/arealer, som er til nytte for offentligheden, og som er alment tilgængelige for offentligheden. Loven er bygget op om et system, hvor det er kommunen, som overordnet ansvarlig står for udpegning af relevante aktiviteter og varetager ansøgningsproceduren i forhold til Energinet.dk - både ved ansøgning om tilsagn og ved ansøgning om at få midlerne udbetalt med henblik på at få dækket kommunens udgifter til gennemførelse af anlægsarbejdet eller aktiviteten. Principper for fordeling af midlerne Jammerbugt Kommune har fastlagt nedenstående principper for fordeling af midlerne: Der ønskes som udgangspunkt at give støtte til større udviklingsprojekter. Projekterne skal være i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes Planstrategi, Landdistriktspolitik og/eller Kultur- og Fritidspolitik. Projekter som bidrager til at realisere lokale projekter og/eller strategier, som er prioriteret i hensigtserklæringer eller lignende

3 indgået mellem Jammerbugt Kommune og det enkelte lokalsamfund prioriteres. Projekter med en vis andel af egenfinansiering og/eller frivilligt arbejde vægtes højt. Projekter hvor de efterfølgende driftsforhold er på plads vægtes højt. Der gives som udgangspunkt kun støtte til anlægsprojekter. Jammerbugt Kommune er positivt indstillet over for projekter i møllernes nærområde. Projekterne skal være inden for VE-lovens rammer, som beskrevet på foregående side. Ansøgning Ansøgning om midler gennem den Grønne Ordning skal indeholde en grundig beskrivelse af projektets formål og omfang. Det skal klart fremgå, hvem projektet er rettet mod og hvem, der forventes at få glæde af projektet. Det skal også fremgå, hvor og hvordan projektet tænkes udført. Såfremt, der søges om midler til et projekt i et lokalområde til én vindmøllepark er det vigtigt at beskrive, hvorledes projektet er til gavn for det pågældende lokalområde. Søges der til et vilkårligt sted i kommunen eller til hele kommunen er det vigtigt at beskrive, hvordan projektet stemmer overens med fokusområder, der er formuleret i Planstrategien og Landdistrikspolitikken. For begge typer af ansøgninger gælder, at de skal opfylde lovens formål om at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller. Ansøgningen skal endvidere indeholde et gennemarbejdet budget, da dette er afgørende for omfanget af støtten. Alle udgifter i projektet skal specificeres og anføres i budgettet, da kun dokumenterede og budgetterede udgifter kan støttes af ordningen. Det er Energinet.dk, der administrerer ordningen og tager endelig stilling til, om der kan ydes støtte til det enkelte projekt. Jammerbugt Kommune formidler ansøgningerne fra foreninger til Energinet.dk. Hvis projektet ønskes ændret, skal der ansøges herom ved Energinet.dk. Ændringen må ikke gennemføres, før der er opnået tilsagn fra Energinet.dk. Det er alene foreninger, bestyrelser og lignende samt Jammerbugt Kommune, der kan komme i betragtning til VE-midlerne. Alle ansøgninger skal gennem Jammerbugt Kommune, som formelt skal være ansøger og bevillingsmodtager på alle projekter. Grøn Ordning opererer med to økonomiske rammer.

4 En tilsagnsramme, der giver kommunen overblik over potentielle midler i ordningen. Tilsagnsrammen opgøres på baggrund af møller nettilsluttet efter den 21. februar 2008 samt planlagte møller. En udbetalingsramme, der udgør den faktiske sum. Udbetalingsrammen fastlægges på baggrund af vindmøller, der er nettilsluttet efter den 21. februar Jammerbugt Kommune behandler alene ansøgninger, når der er penge til rådighed i udbetalingsrammen. Beslutning om tilskud Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager to gange årligt, i januar og maj, stilling til, hvilke af de indkomne ansøgninger, der skal imødekommes. Herved opnås en egentlig prioritering mellem ansøgningerne, og "først til mølle" problematikken undgås. Kommunikation Der informeres om Grøn Ordning på Her findes vejledning, ansøgningsskema og andet relevant information. Ca. en måned før hver ansøgningsfrist afholder Jammerbugt Kommune et informationsmøde. Tidspunkt for udbetaling Der kan ikke meddeles tilsagn om tilskud til allerede påbegyndte projekter. Energinet.dk udbetaler kun tilskud til endeligt gennemførte projekter. Tilskuddet udbetales kun efter forudgående tilsagn, og mod dokumentation og revideret regnskab for de afholdte udgifter. Tilskuddet udbetales til Jammerbugt Kommune. Der kan ske á conto udbetaling til kommunen ved tilsagn om tilskud på over kr. Procedure Proceduren ved ansøgning er beskrevet herefter i punktform. 1. Der sendes en ansøgning til Jammerbugt kommune. Ansøgningsskema skal anvendes. Ansøgningsfristerne er 1. april og 1. november. 2. Administrativ sagsbehandling af ansøgningen.

5 3. Indstillingsudvalg prioriterer ansøgningerne. Indstillingsudvalget består af formand og næstformand i hhv. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Teknik og Miljøudvalget. 4. Indstillingerne sendes til behandling i Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget. Udvalgene træffer afgørelse om, hvilke ansøgninger der skal sendes videre til godkendelse ved Energinet.dk. 5. Ansøgere får svar på deres ansøgning. 6. De valgte ansøgninger sendes til Energinet.dk vedlagt projektbeskrivelse og budget. 7. Energinet.dk behandler sagen og træffer afgørelse om tilsagn, delvist tilsagn eller afslag. 8. Jammerbugt Kommune formidler afgørelsen videre til ansøger, der kan igangsætte projektet. 9. Projektet afsluttes, hvorefter ansøger sender en beskrivelse af projektet, med tilhørende regnskab til Jammerbugt Kommune. Af regnskabet skal fremgå: Budget- og regnskabstal for projektets totale udgifter og indtægter, specificeret på budgetposter. Hvilken del af projektet, der er finansieret af tilskuddet fra grøn ordning, såfremt der er tilskud fra 3. part eller dele af projektet er egenfinansieret. I selve regnskabet eller som bilag til regnskabet skal der vedlægges en oversigt med angivelse af de enkelte posters udgiftsart, beløbsstørrelse og betalingsdato. Fakturaerne skal endvidere være udspecificeret, så det er muligt at se, hvad de omhandler, eller det skal tydeligt fremgå af regnskabet eller oversigten, hvad fakturaen omhandler. Det oprindelige tilbud på arbejdet, kan også vedlægges som dokumentation. Fakturaerne skal vedlægges. 10. Jammerbugt Kommune indsender ansøgning om udbetaling af tilskud til Energinet.dk, vedlagt ovenstående regnskab. Energinet.dk udbetaler tilskud til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune refunderer herefter udgifter afholdt af andre. Jammerbugt Kommune vil efter et år evaluere de opstillede kriterier samt den tilhørende proces. Ansvar Jammerbugt Kommune bærer risikoen i forhold til at igangsatte projekter gennemføres i henhold til det meddelte tilsagn.

6 Når projektet er udført skal den pågældende forening aflevere en redegørelse til Jammerbugt Kommune, der dokumenterer, at projektet er udført efter de hensigter, der er givet tilsagn på baggrund af. Redegørelsen skal indeholde fotos samt en beskrivelse af det udførte projekt. Denne redegørelse vil blive videresendt til Energinet.dk som dokumentation og grundlag for den endelige udbetaling. Det påhviler ejeren af det anlæg, der har fået tilskud efter Grøn Ordning, at vedligeholde anlægget.

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning

Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning Analyse vedrørende kommunernes anvendelse af VE-lovens midler fra den grønne ordning Marts 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Formål... 2 Metode... 3 Resultater... 3 Konklusioner... 11 Oversigt over

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere

Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Vejledning om køberet til vindmølleandele for lokale borgere Indhold 1. Indledning 2. Køberetsordningen kort 3. Der skal udbydes mindst 20 pct. af ejerskabet til nyopførte vindmøller 3.1. Hvilke vindmøller

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere