Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter"

Transkript

1 $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som grupperepræsentant i retssager vedrørende boligejeres retsforhold, herunder som grupperepræsentant, at anlægge et gruppesøgsmål mod Transportministeren herunder Transportministeriet og den danske stat, på vegne af private boligejere og erhvervsdrivende, som vil lide tab i forbindelse med statens placering af en ny motorvej på Rute 26 i den nordlige linjeføring for delstrækning 3 jævnfør Trafikaftalen af 24. juni Medlemmer: 1. Som medlem i foreningen kan optages beboere og erhvervsdrivende i byerne Sabro og Mundelstrup, samt personer og/eller juridiske enheder, som efter bestyrelsens godkendelse kan optages. 2. Medlemskabet er personligt og gyldigt, når der er betalt kontingent for indeværende år. 3. Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen pr. husstand eller juridisk enhed for et år ad gangen. 4. Ved indmeldelse, bemyndiger medlemmet den i $6 nævnte advokat, at repræsentere sig som nævnt i $6. Repræsentationen bortfalder ved og kun ved ophør af medlemskab, ved udmeldelse, sletning eller eksklusion. 5. Et medlem, kan til enhver tid skriftligt melde sig ud af foreningen. Ved udmeldelse bortfalder eventuel kontingentrestance. Medlemmet får ikke kontingent refunderet helt eller delvist. 6. Bestyrelsen kan slette et medlem, der er i restance med kontingent udover 30 dage. 7. Bestyrelsen kan ved en flertalsbeslutning, beslutte at ekskludere et medlem, som modarbejder foreningens formål, eller hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse. 4 Administration, hjemsted og tegning: 1. Foreningens administration, drift af dens hjemmeside mv. varetages af foreningens Bestyrelse eller efter nærmere aftale med en ekstern leverandør. 2. Foreningen har hjemsted i Mundelstrup. 3. Foreningen tegnes af formanden i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem. Side 1

2 5 Bestyrelse 1. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, og udvides med 1 medlem, der vælges på den først kommende ordinære generalforsamling, blandt medlemmerne af foreningen. 2. Nedenstående tjener som underskudsgaranter for foreningen, som følger: a. Sabro-Fårup Beboer forening med en underskudgaranti på Kr ,00 b. Fællesrådet for Sabro Fårup med en underskudgaranti på Kr ,00 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis formand, kasserer og sekretær. 4. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. 5. Endvidere vælges en suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen. 6. Bestyrelsessuppleant, der indtræder i bestyrelsen, afgår ved førstkommende generalforsamling 7. Der vælges én revisor for 1 år ad gangen. 8. Bestyrelsessuppleanten kan inviteres med til bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret på møderne. 9. Det påhviler sekretæren at føre protokol for bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af bestyrelsesmødets deltagere. Protokollen fremlægges ved generalforsamlingen. 10. Formandens beretning skal inden fremlæggelse på generalforsamlingen godkendes af bestyrelsen. 11. Beslutning om anvendelse af foreningsmidler, kan kun træffes af et bestyrelsesflertal. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer deltager, men den kan ikke vedtage nogen beslutning med vital betydning for et eller flere medlemmer, uden først at have orienteret de berørte medlemmer. Side 2

3 6 Advokatrepræsentation 1. Bestyrelsen antager en advokat, der i henhold til reglerne om fri proces eller på andet grundlag, som bestyrelsen måtte vedtage, kan forestå gruppesøgsmålet mod den danske stat. 2. Bestyrelsen antager en advokat, der for foreningens regning er berettiget til at repræsentere såvel foreningen som dens enkelte medlemmer. Hverken foreningen eller advokaten kan indgå bindende aftale om et medlems krav mod tredjemand, men kan indlede forhandlinger med tredjemand med henblik på fremkaldelse tilbud fra tredjemand, som det enkelte medlem kan acceptere eller afslå, ligesom foreningen og advokaten efter aftale med foreningen på det enkelte medlems vegne kan indgive anmodninger, ansøgning og klager til offentlige myndigheder. 3. Foreningen eller advokaten er ikke i kraft af foranstående bemyndigelse berettigede til at anlægge retssag på det enkelte medlems vegne. foreningen kan dog som potentiel grupperepræsentant anlægge gruppesøgsmål, hvortil det enkelte medlem kan tilmelde sig eller undlade at tilmelde sig efter lovgivningens almindelige regler. 7 Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 1. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af oktober. Første gang inden udgangen af oktober Generalforsamlingen indkaldes ved udsendelse af og opslag på foreningens hjemmeside, meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen skal som minimum indeholde dagsorden for generalforsamlingen, samt navne på bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Udsendelsen sker til den i foreningen anmeldte adresse. 3. Indkaldelsen skal ske mindst 14 dage før generalforsamlingen. 4. På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen ved formanden om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for foreningen. 5. Dagsorden for generalforsamling, der udsendes til alle medlemmer mindst 14 dage før generalforsamlingen, skal omfatte følgende: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. 4. Valg af 1 medlem til bestyrelsen. Side 3

4 5. Valg af revisor. 6. Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt 6. Valget til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til foreningen senest den 30. september. 8. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, udsendes disse tillige sammen med revideret dagsorden til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 9. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der er gyldigt medlem. 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 2. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Ved stemmelighed er Formandens stemme udslagsgivende. 3. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog kræves, hvis et medlem ønsker det. 4. Personvalg, hvor der er flere på valg end der skal bruges, skal altid foregå ved skriftlig afstemning. 5. I tilfælde med skriftlig afstemning, vælges minimum to stemmetællere blandt de fremmødte medlemmer. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes: 1. Når et flertal i bestyrelsen ønsker det. 2. Efter anmodning fra 1/3 af foreningens medlemmer. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter ønske herom er fremsat. 4. Indvarsling skal ske med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af skriftlig meddelelse til medlemmerne. Meddelelsen om en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden. 5. Den ekstraordinære generalforsamlings afgørelser træffes som ved den ordinære. Side 4

5 8 Beslutninger: 1. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er Formandens stemme udslagsgivende. 2. Til ændring af vedtægterne, herunder foreningens opløsning, kræves dog, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 3. Vedtages forslaget med den fornødne majoritet, men uden at det fornødne antal medlemmer er til stede, kan forslaget vedtages på en ny dertil indkaldt generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 9 Kontingent: Kontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen pr. husstand for et år ad gangen. Kontingentet andrager p.t.: Kr. 100,00 pr. hustand pr. år. Kr ,00 pr. juridisk enhed pr. år. 10 Midler og Hæftelse: 1. Foreningen hæfter ikke for forpligtelser ud over dens formue. 2. Foreningens midler anbringes på en lukket bankkonto og udbetalinger kan kun ske ved formand og kassereren i fællesskab. 3. Forslag til anbringelse eller ekstraordinær udbetaling af foreningens midler, skal godkendes af generalforsamlingen. 4. Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld. 5. Lån kan kun stiftes på en generalforsamling. 6. Bestyrelsen kan ikke forpligte de enkelte medlemmer økonomisk. 7. Ved eventuel ophævelse af foreningen, skal den afgående bestyrelse foranledige at foreningens midler bliver anvendt til velgørende og almennyttige formål inden for foreningens geografiske område. Side 5

6 11 Regnskab: 1. Foreningen er en selvstændig forening med eget regnskab. 2. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. 3. Bestyrelsen lader udarbejde et årsregnskab omfattende en resultatopgørelse og en balance. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor og fremlægges af kassereren på generalforsamlingen til godkendelse. 12 Opløsning af foreningen: Til at vedtage foreningens opløsning kræves det at: 1. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med ophævelse af foreningen som eneste punkt på dagsordenen. Indkaldelse sker jf. 7 stk Mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en lovligt indvarslet ekstraordinær generalforsamling stemmer for opløsning af foreningen. 3. Opløsningen er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de ved den ekstraordinære generalforsamling fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 4. Ved foreningens opløsning overdrages alle midler i henhold til $10 stk Ikrafttrædelse: Vedtægterne træder i kraft den 18. februar 2015 Mundelstrup, den 18. februar 2015 Michael Remmer Sekretær Kim Ole Larsen Lars Bindløv Formand Thomas Pedersen Kasserer Side 6

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere