Ledelsens evaluering 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens evaluering 2010"

Transkript

1 Direktionen godkender den udarbejdede analyserapport for Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøadministratioennen er certificeret og i drift. Der er udfordringer med at få procedurerne ajourført, specielt når lovgivningen ændres. Brugertilfredshedsundersøgelsen viser en god tilfredshed med sagsbehandlingen, men også en række relevante forslag til, hvor der kan sættes ind for at øge tilfredsheden og spare interne ressourser. Greve Kommunes kvalitesmål for natur- og miljøadministrationen er på baggrund af analyserapporten og brugertilfredshedsundersøgelsen rettet til se afsnit 8. Ulla Gamstrup, Indholdsfortegnelse 1. Status for kvalitetsstyringssystemets opbygning og certificering 2. Analyse af resultater fra intern og ekstern audit 3. Analyse af resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelser, herunder overvejelser om hyppighed og karakter af fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser 4. Status for korrigerende og forebyggende handlinger 5. Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport 6. Vurdering af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at leve op til lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og mål 7. Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet 8. Konklusion i form af behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet 9. Tidsplan for kvalitetssikringsarbejdet fra 1. april 2010 til 1. april 2011 BILAG: Bilag 1. Auditrapport fra certificeringsaudit Bilag 2. Brugertilfredshedsundersøgelse afgørelser Bilag 3. Brugertilredshedsundersøgelser - tilsyn 1

2 1. Status for kvalitetsstyringssystemets opbygning og certificering Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsstyringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Efterlevelse af de lovgivningsmæssige krav sikres ved en række procedurer om sagsbehandlingen inden for natur- og miljøområdet såvel som en række administrative forhold af tværgående art. Systemet er opbygget omkring en elektronik Kvalitetshåndbog, Schultz Kvalitetsstyringssmodul. Dette er en del af Schultz Kommunekoncept, som Greve kommune abonnerer på og som også indeholder Schulz Lovtext og Schulz Lovguide. Kvalitetshåndbogen har 3 niveauer: 1. Overordnet beskrivelse, der beskriver systemet, fastsætter overordnet ansvarsfordeling samt politik og målsætninger. 2. Tværgående procedurer, der fastlægger arbejdsgange, kompetencer, ansvarsfordeling, interne audit, brugerundersøgelser, ledelsesevaluering m.v. 3. Sagsbehandlingsprocedurer, der angiver, hvordan de enkelte opgaver skal løses, med henblik på en korrekt og ensartet forretningsgang. Grundstrukturen i systemet, i form af niveau 1. og 2. har været gældende siden 10. april Sagsbehandlingsprocedurene er løbende blevet udarbejdet, langt de fleste er udarbejdet i løbet af Der er 80 sagsbehandlingsprocedurer opdelt på følgende emner Miljøgener Vand (grundvand/drikkevand, vandløb, spildevand) Jord og Råstoffer Virksomheder Landbrug VVM og miljøvurdering Miljøberedskab Systemet var fuldt udbygget per 1. oktober 2009, fra denne dag foregår alt sagsbehandling inden for lovgivningen på miljø- og naturområdet efter de fastsatte procedurer i kvalitetssikringssystemet. Systemet er certificeret af DS Certificering A/S den 17. december DS Certificering A/S er akkrediteret til certificering under DANAK (Dansk Akkreditering). Kvalitetsstyringssystemet fordrer, at kommunen årligt gennemfører en evaluering af systemet. Der er tidligere udarbejdet en analyserapport for perioden 1. januar 2007 og frem til 1. juli 2009 som baggrund for Ledelsens evaluering 2009, der er godkendt af direktionen 30. september Denne analyserapport omhandler perioden 1. juli 2009 til 15. marts

3 2. Analyse af resultaterne fra interne og eksterne audit Der er i perioden udført 2 interne audit og en ekstern audit (certificeringsauditten) Interne audit i november 2009 Denne audit omfattede alle medarbejdere og ledelsen. Det var en gennemgang af systemet og de enkelte procedurer, med henblik på den eksterne audit. Der blev ikke fundet fejl eller mangler, som skønnes at true kvaliteten. Men auditrapporten pegede på 13 forbedringsforslag og 18 bemærkninger om mindre ting i procedurerne, der burde tilrettes. Det blev aftalt, at der så vidt mulig skulle rettes op på forholdene inden den 10. december 2009, hvor den eksterne audit skulle foregå. Ekstern audit 10. december (certificeringsaudit). Hovedkonklusionen var, at systemet overholder dokumentationskravene, er implementeret tilfredsstillende og generelt virker egnet og effektiv i forhold til virksomhedens forhold og opgaver. Det blev fremhævet som en styrke, at kvalitetssystemet virker generelt meget velimplementeret. Ved certificeringsauditten blev der ikke noteret afvigelser, men der blev afdækket nogle forslag til forbedringer. Det er dog ikke et krav, at disse forslag skal efterkommes. 1. Det anbefales at sikre, at der i samtlige sager med tilkøbte kompetencer, foreligger registreringer af kontrakter og evalueringer i forbindelse med indgåelse af aftaler. 2. Det kan med fordel overvejes at oprette skabelon til miljøgodkendelser. 3. Det anbefales at sikre, at der ved behandling af afvigelser konkrete som potentielle sker en identifikation og registrering af årsagen til den pågældende afvigelse. 4. Det anbefales at sikre at uddannelse registreres. Intern audit i februar 2010 Denne interne audit blev begrænset til en opfølgning af seneste interne audit og certificeringsauditen. Hver gruppe blev auditeret og det blev afklaret, hvor langt man var i opfølgningen. Der blev givet en kort frist til at få alle forhold rettet op. Der er udarbejdet en rapport for hver gruppe, der redegør for observationerne og de opfølgende handlinger. Resultat af intern og ekstern audit Der er skabt opmærksomhed om og fulgt op på de fire forbedringsforslag, der blev givet ved den eksterne audit. Konkret er der udarbejdet skabelon til miljøgodkendelser, skemaet til indberetning af afvigelser er blevet rettet og et par afsluttede konsulentopgaver er blevet evalueret. Der er også fulgt op på alle bemærkningerne fra interne audit i november Der er foretaget smårettelser i en række procedurer og sket en forbedring af registreringen, hvor det var foreslået. Der er dog et par mere tidskrævende opgaver som endnu ikke er løst. Det drejer sig om procedurer for opgaver, hvor lovgrundlaget er væsentlig ændret eller der skal en ny procedure til: Jordvarmeanlæg (M-25.3) Affaldsregulativer (M-69 og M-70) Kontrol med affald (M-73) 3

4 Dokumentation for øverste 50 cm jord ved nybyggeri (ny M-62) Der er lavet aftale med de dokumentansvarlige om, at dette vil blive udført inden 1. august 2010 og vil blive kontrolleret ved den interne audit i efteråret Men p.t. er der ikke gældende procedurer for de nævnte opgaver. Det fremgår dog af de forældede procedurer, at de ikke må anvendes så man bliver ikke misinformeret i systemet. Overvejelser om systemets vedligeholdelse En vigtig forudsætning for at kvalitetsstyringssystemet nu også fungerer i praksis er, at kvalitetshåndbogen er opdateret og at alle medarbejdere føler ejerskab og anvender systemet i forbindelse med den daglige sagsbehandling. Alle faste medarbejdere i natur- og miljøforvaltningen er tildelt en række procedurer inden for deres fagområde, som de er dokumentansvarlige for. Kvalitetshåndbogen skal løbende holdes opdateret af de dokumentansvarlige, f.eks. når der kommer ny lovgivning. Det er nødvendig at arbejdet med at ajourføre procedurene og anvende systemets funktioner har en høj prioritet hos den enkelte medarbejder. Opdateringen skal ske, så man altid kan stole på de gældende procedurer. Dette må sikres gennem en ansvarlig forbedringskultur hos medarbejderne, hvor der laves klare aftaler med den systemansvarlige om tidsfrist og arbejdsro (hjemmearbejde, enekontor) for de relevante dokumentansvarlige. 3. Analyse af resultatet fra brugertilfredshedsundersøgelser, herunder overvejelser om hyppighed og karakter af fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser Der er i februar 2010 udført brugertilfredshedsundersøgelse dels af miljøtilsyn og dels af afgørelser på natur- og miljøområdet. Undersøgelsen er udført i samarbejde mellem Center for Teknik & Miljø og Center for Strategi & Ledelse. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, hvor hovedparten af virksomheder, borgere, m.v. der har haft tilsyn eller fået truffet en afgørelse i 2008 eller 2009 via er blevet bedt om at svare på en række spørgsmål. Der er lagt vægt på, at spørgsmålene indeholder et forbedringspotentiale, og at resultaterne efterfølgende kan omsættes til konkrete initiativer i sagsbehandlingen. Der er udarbejdet en evalueringsrapport for hver af de to undersøgelser, som offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside sammen med spørgeskemaundersøgelsens resultater. Konklusion for brugertilfredshed med miljøtilsyn Tilfredsheden med Greve Kommunes indsats i forbindelse med tilsyn er generelt meget høj. I det konkluderende spørgsmål vedrørende tilfredsheden alt i alt med Greve Kommunes indsats ved sidste tilsyn, er der ingen utilfredse. I de fleste af øvrige spørgsmål ligger tilfredshedsprocenten på omkring 90 %, hvilket er rigtig flot. Dog er svarprocenten relativ lav, 38 %, hvilket har en negativ indflydelse på undersøgelsens troværdighed. Analysen tager højde for dette i konklusionerne. På baggrund af undersøgelsens resultater er der identificeret fire konkrete initiativer, hvor sagsbehandlingen kan optimeres, og hvor brugertilfredsheden dermed kan forbedres. 4

5 Det anbefales: - at man prioriterer den individuelle og fleksible sagsbehandling. Desuden er det vigtigt at besvare henvendelser inden for den fastsatte frist på 10 dage. - at svarbrevene og gerne mundtlig kommunikation - optimeres, således at ingen er i tvivl om de afgørelser, tilsynet har medført, konsekvenser og den faglige eller lovgivningsmæssige baggrund. - at opdatere hjemmesiden med oplysninger om tilsyn og andet relevant miljømateriale samt i højere grad at henvise til denne under hele forløbet - at flere borgere og virksomheder ledes forbi hjemmesiden, så er de bedre rustet til sagsbehandlingen og forberedt på sagsgangen, lovgivning og konsekvenser. Konklusion for brugertilfredshed med afgørelser inden for natur- og miljøområdet Borgere og virksomheder er generelt meget tilfredse med Greve Kommunes indsats i afgørelsessager vedrørende miljø. Undersøgelsen var oprindeligt rettet mod både natur- og miljøafgørelser, men eftersom ingen af respondenterne haft en afgørelse vedrørende Naturbeskyttelse 3, afspejler undersøgelsens resultater udelukkende brugertilfredsheden vedrørende miljø. Tilfredsheden er i de fleste spørgsmål mere end 80 %, når andelen af meget tilfredse og tilfredse respondenter lægges sammen. Svarprocenten er relativ lav, 31 %, hvilket har en negativ indflydelse på undersøgelsens reliabilitet. Analysen vil tage højde for dette i konklusionerne. På baggrund af undersøgelsens resultater er der identificeret fire konkrete initiativer, hvor sagsbehandlingen kan optimeres, og hvor brugertilfredsheden dermed kan forbedres. Det anbefales: - at hjemmesiden opdateres med elektroniske skemaer og informationer, især om afgørelsens konsekvenser for borger og virksomhed samt om sagsbehandlingstid, forløb og forventninger. - at sagsbehandlerne i højere grad henviser til hjemmesiden for relevante oplysninger det sparer tid og letter den øvrige sagsbehandling - at kvaliteten af sagsbehandlingen vedligeholdes, samtidig med at sagsbehandlingstiden nedsættes. Der skal gives information vedrørende sagsbehandlingstid forud og under sagsbehandlingen. - at administrationen optimerer afgørelses-/svarbrevene, således at de har et let forståeligt sprog og at modtageren ikke er i tvivl om afgørelsens faglige og lovmæssige baggrund, udfald eller konsekvenser. Overvejelser om hyppighed og karakter af fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser. Den valgte fremgangsmåde har betydet en relativ lav svarprocent, men det er ikke ualmindeligt for denne type undersøgelser. Det lave deltagerantal påvirker særligt resultaterne, hvor der er mange svarmuligheder, eller hvor det forudgående spørgsmål har filtreret en andel af respondenterne fra. Det er typisk for denne type af tilfredshedsundersøgelser, at meget tilfredse og meget utilfredse svarer på undersøgelsen. Derfor er tilfredsheden ofte høj men det er relevant at vurdere på de forhold, hvor flere har været utilfredse. Der er også typisk en tendens til at respondenter, der har modtaget en negativ afgørelse, har udtrykt jævn utilfredshed i undersøgelsen dette ses klart i undersøgelsen om afgørelser, hvor de respondenter, der ikke har fået medhold/tilladelse/godkendelse, har udtrykt utilfredshed med sagsbehandlingen. 5

6 Metodens styrke ligger i, at man ved at gentage samme undersøgelse om 1 eller 2 år kan måle på om de tiltag der foretages giver sig udtryk i stører tilfredshed hos brugerne Ifølge lovgivningen skal der foretages brugertilfredshedsundersøgelse hvert 2. år. I forhold til hvor de ressourcer der skal anvendes og hvor tit man kan belaste brugerne med spørgeskemaer vurderes denne frekvens at være passende. Det kan overvejes, om man i fremtidige undersøgelser bør anvende en anden metode, fx kvalitative fokusgruppeinterviews. Det vil forbedre kvaliteten af resultaterne, men denne metode kræver mange flere ressourcer både i timer og kroner. Den anvendte metode med spørgeskema over vil blive fastholdt. For at opnå en højere besvarelsesprocent, og dermed stører troværdighed af undersøgelsen, bør der arbejdes med at forbedre den information, der er indgang til spørgsmålene og evt. lokke med lodtrækning om en præmie blandt besvarelserne. 4. Status for korrigerende og forebyggende handlinger En vigtig del af systemet er princippet om at skabe en forbedringskultur, hvor fejl og uhensigtsmæssigheder findes enten i forbindelse med interne audit eller ved medarbejder bliver opmærksom på det og rapporterer om det, hvorefter der følges op med korrigerende og forebyggende handlinger. I forbindelse med interne audit fungerer dette system godt jf. afsnit 2, Analyse af intern og ekstern audit. For at hjælpe til, at afvigelse man støder på i hverdagen indberettes, er der oprettet en postkasse hvortil medarbejdere kan sende en meddelelse, når de oplever afvigelser eller støder på fejl eller har forslag til forbedringer, således som beskrevet i T-7, Afvigelser samt afhjælpende og korrigerende handlinger. Postkassen administreres af den systemansvarlige. Der har dog ikke været meget aktivitet i postkassen endnu sandsynligvis fordi alle ressourcer er brugt på at udarbejde procedurer og få fulgt op på intern audit, således at certificeringen kunne ske. Postkassen har modtaget et par mails om forhold der ikke vedrører kvalitetssikringssystemet (f.eks. klage over e-doc) og som derfor er afvist. Der er kun kommet to egentlige afvigerapporter: 1. Forslag til ændring af skabelon til annonce for VVM screening da der kan ske misforståelser med den angivne skabelon. Skabelonen er ændret, så det nu fremgår (med rød skrift), at der skal indsættes aktuel matr. nr. og aktuel dato for klagefrist. 2. Meddelelse fra den dokumentansvarlige for M-25 om at proceduren for jordvarme ikke mere er anvendelig, da lovgivningen er ændret væsentlig. De to rapporter er gode eksempler på niveauet for afgivelse af en rapport. Observationer der er vigtige for sagsbehandlingen ikke småklager eller forslag til redaktionelle ændringer. 6

7 5. Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport Ledelsens evaluering 2009 fastlagde vigtige fokusområder og en stram tidsplan således at Greve Kommunes natur- og miljøadministration kunne blive certificeret inden udgangen af De fokusområder der blev nævnt er følgende: 1. Alle procedurer skal udarbejdes og der skal ske forbedringer af skabeloner og paradigmer. 2. Systemets dokumenter skal lægges ind i Schultz Kvalitetsstyringsmodul og de tilknyttede mapper i Mit Greve og edoc, så systemet er overskueligt og let tilgængeligt 3. Alle skal bruge systemet i den daglige sagsbehandling og skrive afvigelsesrapporter, når det er relevant. 4. Årshjulet for kvalitetssikringssystemet skal indarbejdes i natur- og miljøgruppens arbejdsplan. De løbende systemopgaver skal prioriteres og udføres efter en fastlagt plan (interne audits, brugerundersøgelser, afvigelsesrapporter, eksterne revisioner). 5. Kompetenceplanen for de enkelte opgaver og for hver medarbejder skal ajourføres (bilag til T-9). Det skal sikres at kompetencerne er til stede for alle normalt forekomne opgaver og behovet for uddannelse skal samtidig afdækkes. 6. Der bør udarbejdes retningslinjer for kompetencetjek ved ekstern bistand og for evaluering af den eksterne bistand. Der er fulgt op på alle disse fokusområder forud for certificeringsauditen i december Punkt 6, retningsliner for kompetence tjek ved ekstern bistand kan dog stadig forbedres. Det skal sikres, at ekstern konsulentbistand udvælges, informeres og kvalitetssikres så opgaverne udføres i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemets procedurer. Den stramme tidsplan for sidste halvdel af 2009, med bl.a. udarbejdelse af ca. 42 procedurer og opbygning af den elektroniske kvalitetshåndbog i Schultz Kvalitetssikringsmodul, blev overholdt og Center for Teknik & Miljø fik 17. december 2009 certifikat på at kvalitetssikringssystemet er i overensstemmelse med kravene i Lov om et kvalitetssikringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Ledelsens Evaluering 2009 fremhævede også, at der er behov for at ændre kvalitetsmålene, så de bliver konkrete og målbare og afspejler fokusområderne. Dette vil blive vurderet i afsnit 8. 7

8 6. Vurdering af, om kvalitetsstyringssystemet fungerer og bidrager til at leve op til lovens formål og kommunens fastsatte kvalitetspolitik og mål Lovens formål er: At sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling At sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen Greve Kommunes kvalitetsmål er: Faglig bæredygtighed sikres ved, at sagsbehandlingen foretages i overensstemmelse med hensigterne i lovgivningen og efter god forvaltningsskik, og de fastsatte procedurer overholdes der er en faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens sagsbehandling medarbejdere kender og efterlever kvalitetsstyringssystemet intern audit af kvalitetsstyringssystemets effektivitet samt myndighedens evaluering af dets fortsatte egnethed og effektivitet skal gennemføres løbende og efter faste procedurer der årligt udarbejdes uddannelses- og kompetenceudviklingsplaner for den enkelte medarbejder samt at der løbende gennemføres en tilpasning af opgaver og ressourcer eksterne eksperter og specialister har nødvendig uddannelse og kendskab til Greve Kommunes kvalitetsstyringssystem. Brugertilfredshed sikres ved, at medarbejderne yder en professionel service over for borgere og virksomheder, herunder agerer som en seriøst, kompetent og ansvarlig med- og modspiller i forvaltningen af natur- og miljøområdet medarbejdere reagerer på borgernes henvendelser indenfor 10 hverdage. der med højst 2 års mellemrum gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser for at afdække brugernes tillid og tilfredshed med sagsbehandlingsforløbet. På baggrund af det opnåede certificering i december 2009, den interne audit samt brugerundersøgelsen i februar 2010 må det konkluderes at kvalitetssikringssystemet lever op til lovens formål. Greve Kommunes mål for faglig bæredygtighed og brugertilfredshed må også i det store hele ses som opfyldt. Den eksterne audit og certificeringen kan tages som en måling for at kvalitetsstyringssystemet anvendes og sagsbehandlingen er i overensstemmelse med lovgivningen og har den nødvendige faglige kvalitet, effektivitet og ensartethed (de tre første dots). Uddannelses- og kompetence planer for 2009 er gennemført og ligger i udkast for Vurdering af eksterne eksperter og information om kvalitetsstyringssystemet er først sat i system i 2010, men der vil blive fulgt op på dette i det kommende år. Brugertilfredshedsundersøgelsen og den eksterne audit kan tages som en måling for at målene for brugertilfredshed er opfyldt, skønt der dog i brugerundersøgelsen er henvist til et enkelt tilfælde, hvor kommunens reaktionstid har været længere end 10 dage. En del af målene er formuleret uspecifikke og er vanskeligt målbare. Desuden peger både audit og brugerundersøgelser på forhold, der kan forbedres. Dette har medført at målene for 2010 er blevet revideret. Se i afsnit 8. 8

9 7. Orientering om væsentlige ændringer af organisatorisk, lovgivningsmæssig eller teknisk art, der vil kunne få betydning for kvalitetsstyringssystemet Den klare udskillelse af driftsopgaverne til Greve Forsyningen kræver opmærksomhed ved udarbejdelse af procedurerne og nogle af de allerede godkendte procedurer bør måske ændres. Procedurerne skal udarbejdes så de kun gælder for den kommunale natur- og miljøadministration i Center for Teknik & Miljø. Greve Forsyning skal betragtes som en helt uafhængig driftsvirksomhed, der bidrager med sagsforberedende arbejde og med løsning af driftsopgaver. Udvidelsen af Center for Teknik og Miljø kommer ikke til at betyde noget for kvalitetssikringssystemet. Der vil være enkelte rettelser i de overordnede procedurer, hvor organiseringen er beskrevet. Greve Brandvæsen er også en helt uafhængig driftsvirksomhed og procedurerne for miljøberedskab omfatter kun de arbejdsgange der ligger hos Natur- og Miljøsektionen. 8. Konklusion i form af behov for forbedringer af kvalitetsstyringssystemet Kvalitetsstyringssystemet er i fuld funktion og godt implementeret. Systemet bidrager i høj grad til en forbedringskultur til gavn for borgere og virksomheder. Systemet lever op til lovens formål og Greve Kommunes kvalitetspolitik og mål. De kvalitetsmål, der er opstillet er dog vanskelige at måle på og desuden peger analyserapporten inkl. brugertilfredshedsundersøgelsen på nye mål. Kvalitetsmål for 2010 (ændringer er markeret): Faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed sikres ved, at 1. sagsbehandlingen foretages i overensstemmelse med hensigterne i lovgivningen og efter god forvaltningsskik, og de fastsatte procedurer overholdes 2. intern audit af kvalitetsstyringssystemets effektivitet samt myndighedens evaluering af dets fortsatte egnethed og effektivitet skal gennemføres løbende og efter faste procedurer 3. der årligt udarbejdes uddannelses- og kompetenceudviklingsplaner for den enkelte medarbejder samt at der løbende gennemføres en tilpasning af opgaver og ressourcer. 4. eksterne eksperter og specialister har nødvendig uddannelse og kendskab til Greve Kommunes kvalitetsstyringssystem 5. nye medarbejdere introduceres til kommunes daglige drift og sagsgange efter en fastlagt plan herunder en indføring i kvalitetsstyringssystemet, lovguide og lovtext 6. tilkøbte kompetencer skal vurderes inden der indgås aftale og skal informeres om kvalitetsstyringssystemet generelt og specifik omkring gældende procedure for den pågældende opgave Brugertilfredshed sikres ved, at 7. medarbejdere reagerer på borgernes henvendelser indenfor 10 hverdage 8. der med højst 2 års mellemrum gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser for at afdække brugernes tillid og tilfredshed med sagsbehandlingsforløbet 9. hjemmesiden opdateres med elektroniske skemaer og faglig information for natur- og miljøområdet, der også indeholder oplysninger om sagsgange, lovgivning og konsekvens af afgørelser for virksomheder og borgere 10. der arbejdes på at flere borgere og virksomheder ledes forbi hjemmesiden 9

10 For at opnå målene peges på følgende forbedringer: a. Information om kvalitetsstyringssystemet skal forbedres for både medarbejdere og eksterne rådgivere og borgere. De overordnede procedurer, der beskriver systemet, kan med en let bearbejdelse anvendes som informationsmateriale, der kan lægges på hjemmesiden. Der kan også lægges link fra hjemmesiden til Kvaitetsstyringsmodulet i Schultz, så hele kvalitetshåndbogen med alle procedurer bliver offentlig tilgængelig. b. Hjemmesiden kan forbedres oplysninger om sagsbehandlingen inden for naturog miljøområdet. Ud over relevant miljømateriale og skemaer bør der også være oplysninger om sagsgangen, lovgivning og konsekvenser. Medarbejdere skal være opmærksom på at henvise til hjemmesiden, så virksomheder og borgere i højere grad anvender denne. c. Ekstern konsulentbistand skal udvælges, informeres og kvalitetssikres så opgaverne udføres i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemets procedurer. Evaluering af ekstern bistand til sagsbehandlingsopgaver optimeres, så disse erfaringer kan anvendes i forbindelse med udvælgelse ved nye opgaver. Eksterne konsulenter informeres om kvalitetsstyringssystemet via hjemmesiden. 9. Tidsplan for kvalitetssikringsarbejdet fra 1. april 2010 til 1. april 2011 Tid Opgave Ansvar April 10 Ledelsesevaluering og offentliggørelse Centerchef - Direktør Maj-juni 10 Opfølgning af ledelsesevaluering herunder information om kvalitetsstyringssystemet og tjek for eksterne rådgivere Systemansvarlig Juli august 10 Udarbejdelse af hjemmesider og skemaer Alle (dokumentansvarlige - systemansvarlig) August 10 Opfølgning af procedurer der skal være færdig Centerchef September 10 Intern audit Systemansvarlig + interne auditorer September 09 Opfølgning på intern audit Alle (ledelse+ system- + dokumentansvarlige) Oktober 10 Ekstern audit den 6. oktober DS Certificering Januar 11 Intern audit S&L + T&M Februar 11 Analyse af intern audit S&L + T&M Februar 11 Opfølgning af kompetence- og uddannelsesplan Centerchef - sektionsleder Marts 11 Analyserapport 2011 Systemansvarlig Marts 11 Ledelsesevaluering Centerchef - Direktør April 11 Offentliggørelse Systemansvarlig 10

11 11

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3.

Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref. Version: 3. Dokumentbrugere: Byplan, M&T Øvrige: Interessenter: Emne:Styret dokument Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet samt kvalitetspolitik og mål Redaktør: Dokumentansvarlig: Dokumentnummer: Ref.

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013

LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 LEDELSENS EVALUERING AF SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM I PERIODEN 2012-2013 Rapport med ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet, Skanderborg Kommune. Skanderborg

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling:

Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Tolkningsnotat om kvalitetscertificering af miljø- og natursagsbehandling: Rev. 02 (14.12.2008) Det Norske Veritas (DNV) side 1 af 20 Kontaktperson Kontraktperson; DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S Industry

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 1 Serviceområde: Det tekniske område Fokusområde: Responstid på udrykninger Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December

Ledelsens evaluering. af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det. December Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for Natur- og Miljłomr det 2010 December 2010 1 Indhold 1. Form l 2. Analyse af resultaterne fra den interne og eksterne audit 3. Analyse af resultatet

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem

Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Rudersdal Kommunes Kvalitetsledelsessystem Ledelsens evaluering 2014 Analyserapport og konklusion November 2014 Natur, Park og Miljø Indhold 1. Indledning...3 2. Væsentlige ændringer...3 3. Opfølgning

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 RAPPORT Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 Ledelsens evaluering Konklusion Indarbejdningen af et kvalitetsstyringssystem tager tid. Kvalitetsstyringssystemet blev iværksat i efteråret 2009 og endeligt

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere