Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler"

Transkript

1 Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel 1 på udfyldelse af Issue Tracker i bilag 3 og Eksempel 2 på udfyldelse af Issue Tracker i bilag 3 og Eksempel 1 på udfyldelse af bilag 1 Væsentlige observationer Eksempel 2 på udfyldelse af bilag 1 Ingen væsentlige observationer

2 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4 Ja : Nej : I/R : Hvis forholdet efter kvalitetskontrollantens vurdering er tilstrækkeligt. Begrund, hvorfor der er svaret ja, hvis der har været tvivl. Hvis forholdet efter kvalitetskontrollantens vurdering ikke er tilstrækkeligt. Begrund altid, hvorfor der er svaret nej. Begrund også hvis der har været tvivl. Dette svar vælges udelukkende, hvis forholdet ikke er aktuelt for den pågældende revisionsvirksomhed eller sag. Svar som bør forbedres er ikke en mulighed. Dette er fravalgt ud fra et ønske om at undgå, at tvivlsspørgsmål besvares på denne måde, uden at det bliver tilstrækkeligt begrundet og uden mulighed for efterfølgende at kunne foretage konkret vurdering eller stillingtagen til sagen. Kvalitetskontrollanten skal være i stand til at vurdere for hvert enkelt spørgsmål, om kvalitetskontrollanten mener, at et forhold er tilstrækkeligt eller ikke tilstrækkeligt. Ja eller nej. Hvis kontrollanten er i tvivl, skrives det svar ( ja / nej ), som kontrollanten hælder mest til, og det begrundes, hvorfor der er svaret enten ja eller nej. er som kontrollanten gør undervejs ved kontrollen noteres i bemærkningsfeltet i arbejdsprogrammerne ud for de enkelte spørgsmål. Helt bagatelagtige forhold formidles verbalt. Det bør naturligvis føre til overvejelser, såfremt der konstateres en større mængde bagatelagtige forhold, som enkeltvis ikke er af væsentlig betydning, men som ud fra en samlet vurdering giver et indtryk af, at der ikke er dokumentation for, at der er udført tilstrækkeligt arbejde. Kontrollen afsluttes med en vurdering af indholdet af de afgivne svar i Issue Tracker. 2

3 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker Kvalitetskontrollanten skal for hvert delområde anføre de observationer, som kvalitetskontrollanten har konstateret ved gennemgangen af området samt give en samlet vurdering heraf. Antallet af nej -svar og ja -svar, herunder omfanget og karakteren heraf giver kontrollanten overblik over sagens samlede omfang, således at kontrollanten kan foretage en begrundet vurdering af, om kvalitetskontrollanten mener, at sagen er udført i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Hvis kvalitetskontrollanten er i tvivl om, hvorvidt en konstateret fejl eller mangel er væsentlig eller ikke væsentlig, skal kvalitetskontrollanten sørge for at få belyst fakta vedrørende forholdet bedst muligt, samt at beskrive, hvad det er der gør, at kvalitetskontrollanten (og eventuelt den kontrollerede revisor), ved sin stillingtagen, ender med at vurdere forholdet som enten væsentligt eller ikke væsentligt. Følgende typer observationer skal indgå i Issue Tracker ved kontrol af kvalitetsstyringssystemet: Væsentlige observationer, hvor kvalitetskontrollanten vurderer, at observationen er udtryk for et væsentligt mangelfuldt kvalitetsstyringssystem som helhed, og/eller hvor implementeringen/anvendelsen anses at være groft mangelfuld. Mindre væsentlige observationer, hvor kvalitetskontrollanten vurderer, at observationen er udtryk for et delvist mangelfuldt kvalitetsstyringssystem som helhed, og/eller hvor implementeringen/anvendelsen heraf anses at være mangelfuld. er, hvor kvalitetskontrollanten vurderer, at observationen ikke er udtryk for et mangelfuldt kvalitetsstyringssystem som helhed, men hvor manglen i implementeringen/anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet bør rettes fremadrettet. Anbefalinger, hvor kvalitetskontrollanten ønsker at henlede opmærksomheden på forhold, der kan overvejes ændret/implementeret i kvalitetsstyringssystemet fremadrettet. Følgende typer observationer skal indgå i Issue Tracker ved kontrol af erklæringsopgaver: Væsentlige observationer, hvor kvalitetskontrollanten vurderer, eller anser risikoen som høj for, at den afgivne erklæring er væsentligt fejlbehæftet, og/eller hvor den foreliggende dokumentation anses at være groft mangelfuld. Mindre væsentlige observationer, hvor kvalitetskontrollanten vurderer, eller anser risikoen som høj for, at den afgivne erklæring er fejlbehæftet, og/eller hvor den foreliggende dokumentation anses at være mangelfuld. er, hvor kvalitetskontrollanten vurderer, at den foreliggende dokumentation er mangelfuld, men hvor manglerne ikke anses for at være af så væsentlig karakter, at der er risiko for, at erklæring er, eller kan være, fejlbehæftet. 3

4 Anbefalinger til forbedringer, hvor kvalitetskontrollanten ønsker at henlede opmærksomheden på forhold ved den afgivne erklæring, og/eller den foreliggende dokumentation. Kvalitetskontrollanten skal foretage en samlet vurdering af sagen, og anføre dette i konklusionsafsnittet øverst i Issue Tracker. Erhvervsstyrelsen vil på baggrund af kvalitetskontrollantens observationer foretage en konkret vurdering af hhv. kvalitetsstyringssystemet og de kontrolleede erklæringsopgaver. 4

5 Eksempel 1 på udfyldelse af Issue Tracker i bilag 3 og4 er konstateret ved den gennemførte kvalitetskontrol af ABCD ApS Baseret på en samlet vurdering af kvalitetskontrollantens observationer er den samlede vurdering af sagen: Ved kontrollen af enkeltsagen er det konstateret, at dokumentationen for planlægningen er mangelfuld, hvilket medfører, at der er forøget risiko for, at eventuelle væsentlige og risikofyldte områder ikke er blevet identificeret og dermed ikke er blevet tilstrækkeligt afdækket revisionsmæssigt. Der er ikke afgivet en korrekt erklæring, da erklæringen skulle have indeholdt et forbehold for, at der mangler beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for igangværende arbejder. Reference Revisors kommentarer 1. Uafhængighed 1. Ingen IR Gennemgangen af området gav ikke anledning til bemærkninger. 5

6 Reference Revisors kommentarer 2. Planlægning 1. Mangelfuld planlægning Planlægningen indeholder ikke identifikation af risikofyldte områder og identifikation af regnskabsposter, der indeholder væsentlige skøn. Som følge heraf indeholder planlægningen ikke en beskrivelse af nødvendige revisionshandlinger til at afdække risici. IR Det er min vurdering, at planlægningen er mangelfuld med hensyn til identifikation af risikofyldte områder, og regnskabsposter der indeholder væsentlige skøn, herunder beskrivelse af nødvendige revisionshandlinger til at afdække risici. ISA 300, afsnit 9 og 12 og ISA Ikke dokumenteret væsentlighedsniveau Vi har under vores kontrol konstateret, at det fastsatte væsentlighedsniveau ikke er dokumenteret. Vi har fået oplyst, at væsentlighedsniveauet følger det niveau, der er anvendt i det foregående år, men at det grundet en forglemmelse ikke er dokumenteret i indeværende års revisionsstrategi. Der er ingen væsentlige ændringer i de finansielle oplysninger eller ændringer i øvrigt, der vurderes at skulle medføre et væsentligt ændret væsentlighedsniveau sammenholdt med forrige år, ligesom der ved kvalitetskontrollen, ikke er fundet anledning til at konkludere, at revisionen af enkeltposter ikke anses at være udført baseret på en generelt korrekt risikofastsættelse. Baseret på ovenstående, herunder de beskrevne særlige forhold, er observationen samlet vurderet som værende mindre væsentlig. ISA 320, afsnit 14 6

7 Reference Revisors kommentarer 3. Udførelse 1. Ingen IR Gennemgangen af området gav ikke anledning til bemærkninger 4. Konklusion og afrapportering 1. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for igangværende arbejder Der er ingen beskrivelse i årsrapporten af anvendt regnskabspraksis vedrørende igangværende arbejder. Igangværende arbejder udgør ca. 23 % af balancesummen. IR Da der er tale om en væsentlig regnskabspost, og da regnskabsposten er forbundet med væsentlige regnskabsmæssige skøn, vurderer jeg, at det er en væsentlig overtrædelse af årsregnskabsloven, at der ikke er en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for igangværende arbejder. Revisor burde have taget forbehold for denne mangel i sin erklæring. Erkl.bek Andre forhold 1. Ingen IR Gennemgangen af området gav ikke anledning til bemærkninger. 7

8 Eksempel 2 på udfyldelse af Issue Tracker i bilag 3 og4 er konstateret ved den gennemførte kvalitetskontrol af EFGH ApS Baseret på en samlet vurdering af kvalitetskontrollantens observationer er den samlede vurdering af sagen: Revisionspåtegningen er ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen, idet revisor skulle have taget forbehold for manglende oplysninger om usikkerhed om fortsat drift. Planlægning og udførelse af opgaven er utilstrækkelig for så vidt angår going concern og regnskabsposter, som indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn. Reference Revisors kommentarer 1. Uafhængighed 1. Ingen IR Gennemgangen af området gav ikke anledning til bemærkninger. 8

9 Reference Revisors kommentarer 2. Planlægning 1. Utilstrækkelig planlægning Regnskabsposter, som indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn, er ikke omtalt i planlægningsnotatet. Der er svaret Nej til risiko for going concern i planlægningsdokumentet, men der er ingen begrundelse for valget. Det er kvalitetskontrollantens vurdering, at der var risiko for going concern henset til selskabets udvikling de seneste år. Der har været et væsentligt fald i omsætningen i selskabet, selskabet har haft underskud de sidste to år, omsætningsaktiver er mindre end de kortfristede gældsforpligtelser. Det er min vurdering, at revisors planlægning ikke er tilstrækkelig, da revisor ikke har dokumentereret, hvorfor der efter revisors vurdering ikke er risiko for going concern, og da regnskabsposter, som indeholder væsentlige regnskabsmæssige skøn, ikke er omtalt i planlægningsnotatet. ISA 570, afsnit 10 og ISA 540, afsnit

10 Reference Revisors kommentarer 3. Udførelse 2. Stillingtagen til nedskrivningsbehov I årsregnskabet er indregnet goodwill 400 tkr. samt materielle anlægsaktiver med 300 tkr. Den ansvarlige revisors stillingtagen til eventuel indikation på nedskrivningsbehov ses ikke dokumenteret i arbejdspapirerne. Selskabet har jf. årsregnskabet et underskud efter skat på 500 tkr. og en negativ egenkapital på 200 tkr. Efter kvalitetskontrollantens opfattelse er der indikation på nedskrivningsbehov, henset til den negative udvikling. Revisor har ikke dokumenteret sin stillingstagen til, hvorvidt der er et nedskrivningsbehov på goodwill og materielle anlægsaktiver. ISA 540, afsnit 13 og Going concern Til afdækning af going concern har revisor haft drøftelser med ledelsen, og revisor har indhentet en periodebalance pr. 31/3/2016. Periodebalancen udviser et underskud på 250 tkr. Revisor har ikke dokumenteret yderligere revisionshandlinger, samt dokumenteret sin stillingstagen til, om selskabet har den fornødne likviditet til at kunne fortsætte driften. IR Dokumentation for revision af going concern vurderes utilstrækkelig, idet revisionsbeviset alene hviler på en drøftelse med ledelsen samt en indhentet periodebalance pr. 31/3/2016, der udviser et underskud på 250 tkr. (forklaret med sæsonudsving). Det ses ikke tilstrækkeligt undersøgt, om selskabet havde den fornødne likviditet til at kunne fortsætte driften de kommende 12 måneder. ISA 570 afsnit

11 Reference Revisors kommentarer 4. Konklusion og afrapportering 2. Forbehold i revisionspåtegningen Årsregnskabet er aflagt under going concern forudsætning. Årsregnskabet indeholder ikke oplysninger om eller en beskrivelse af forudsætningerne for fortsat drift eller de tilknyttede usikkerheder, på trods af der på erklæringstidspunktet forelå flere forhold, som indikerede væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. IR Årsrapporten indeholder ikke oplysninger omkring usikkerheden vedrørende going concern. Revisor skulle på baggrund heraf have taget forbehold for manglende oplysninger om usikkerhed om fortsat drift. Erkl.bek Andre forhold 2. Ingen IR Gennemgangen af området gav ikke anledning til bemærkninger. 11

12 Eksempel 1 på udfyldelse af bilag 1 Væsentlige observationer A. Identifikation af den kontrollerede virksomhed Den kontrollerede revisionsvirksomhed er: Revisionsvirksomheden x ApS Langelinje Allé København Ø CVR-nr På tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet 1 kontorsteder, 6 godkendte revisorer - hvoraf 4 var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 1 a, stk. 1, nr. 3 (virksomheder af interesse for offentligheden). A.1 Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Revisionsvirksomheden har et eget udviklet kvalitetsstyringssystem, som er elektronisk baseret og vedligeholdes løbende. Kvalitetsstyringssystemet omfatter: Kvalitetshåndbog, Færdige koncepter for revision, review og regnskabsopstillinger Databaser med relevante videns informationer, paradigmer til arbejdspapirer mv. Til dokumentation for erklæringsopgaver med sikkerhed er følgende systemer anvendt: Casedok Beskrivelsen af det anvendte kvalitetsstyringssystem fremgår af Beskrivelse af det generelle kvalitetsstyringssystem, senest ajourført oktober Revisor x er ansvarlig for den løbende vedligeholdelse og opdatering af kvalitetsstyringssystemet. B. Beskrivelse af den udførte kontrol herunder omfanget Det udførte kvalitetskontrolbesøg har omfattet en kontrol af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. Gennemgangen har omfattet følgende punkter: Revisionsvirksomhedens registreringer Uafhængighed og tavshedspligt 12

13 Accept og fortsættelse af klientforhold Menneskelige ressourcer Hvidvask og underretning om økonomiske forbrydelser Koncept for løsning af erklæringsopgaver med sikkerhed Opbevaring af dokumentation Personalets kendskab til og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet Overvågning Der er foretaget kontrol af erklæringsopgaver på 1 kontorsted. Ved denne kontrol er udtaget 3 af de efter interne regler underskriftsberettigede godkendte revisorer, og der er foretaget kontrol af i alt 7 erklæringsopgaver. Kvalitetskontrolbesøget er udført af kvalitetskontrollant Jens Jensen samt følgende øvrige deltagere Statsautoriseret revisor Hans Hansen B.1 Begrundelse for udtagelse af erklæringsopgaver i forhold til den risikobaserede tilgang, samt eventuel udvidelse af stikprøven I en revisionsvirksomhed med 4 underskriftsberettigede revisorer udtages som minimum 6 erklæringsopgaver til kontrol. Der er udvalgt 1 erklæringsopgave, hvor kunden efterfølgende er gået konkurs, 1 koncernregnskab og 1 erklæringsopgave, der ligeledes har været udtaget i forbindelse med revisionsvirksomhedens overvågning. Revisionsvirksomhedens største kunde målt på omsætning, er udvalgt og derudover er der udvalgt 2 erklæringsopgaver for revisor y, da han har den højeste sags belastning i revisionsvirksomheden. Stikprøven er udvidet med 1 sag, som følge af væsentlige fejl og mangler i revisor y sager. C. Vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem samt overvågning Det er kontrollantens vurdering, at kvalitetsstyringssystemet er hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedens størrelse og kundesammensætning. Det er dog kvalitetskontrollantens vurdering, at kvalitetsstyringssystemet mangler procedurer for tavshedspligt samt procedurer for underretning om økonomiske forbrydelser til ledelsen og til myndighederne. Kvalitetskontrollanten er udover ovenstående ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret og implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Antallet af konstaterede fejl og mangler ved gennemgang af erklæringsopgaver vurderes imidlertid at give anledning til at konkludere, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes i fornødent omfang ved udførelse af erklæringsopgaver. Den seneste overvågning af kvalitetsstyringssystemet fandt sted i oktober 2015 og har omfattet en gennemgang af kvalitetsstyringssystem samt gennemgang af 2 erklæringer med sikkerhed for 2 underskriftsberettigede revisorer. 13

14 I forbindelse med den seneste overvågning blev Beskrivelse af det generelle kvalitetsstyringssystem ajourført. Det følger af revisionsvirksomhedens politikker for overvågning, at der årligt skal udtages 2 erklæringsopgaver i forbindelse med den interne kontrol. Alle underskriftsberettige revisorer skal udtages til intern kontrol inden for en 3 årige periode. Kvalitetskontrollanten er enig i de observationer, den interne kontrollant har konstateret i den ene sag, men i den anden sag er der observeret 4 væsentlige fejl og mangler, som ikke er konstateret af den interne kontrollant. Resultaterne af overvågningen samt de forbedringsforslag, som observationerne giver anledning til, kommunikeres til alle i revisionsvirksomheden. D. Vurdering af de kontrollerede erklæringsopgaver Ved gennemgang af konkrete erklæringsopgaver har vi i flere tilfælde konstateret, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes fuldt ud, at der er foretaget mangelfuld planlægning, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, samt at den sagsansvarliges involvering har været utilstrækkelig. Samtidig har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke overholder kravene i erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er afgivet fornødne forbehold for at årsregnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger. Den afgivne erklæring er i ét tilfælde ikke i overensstemmelse med konklusionerne i dokumentationen for det udførte arbejde. F. Konklusionen vedrørende kontrol af efteruddannelse Ved den overordnede kontrol af samtlige godkendte revisorer er det konstateret, at 5 ud af 6 har registreret minimum 120 timers efteruddannelse i den seneste afsluttede 3-årige periode for 2012 til revisor har ikke registeret den gennemførte efteruddannelse i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Ud fra den forelagte dokumentation, er det dog min vurdering, at revisor har gennemgået 120 timers efteruddannelse. Ved den dybdegående stikprøvekontrol af dokumentationen er det konstateret, at 1 revisor ikke kunne fremlægge dokumentation for samtlige af de registrerede 120 timers efteruddannelse. Derudover er det min vurdering, at den fremlagte dokumentation for efteruddannelse for 1 revisor ikke lever op til kravene til efteruddannelse. På den baggrund er det min vurdering, at revisor ikke har opnået 120 timers efteruddannelse i perioden 2012 til G. Beskrivelse af forbedringspunkter I forbindelse med kvalitetskontrolbesøget er der konstateret følgende forbedringspunkter: 14

15 1) Tilpasning af kvalitetshåndbogen hvad angår procedurer for tavshedspligt samt procedurer for underretning om økonomiske forbrydelser til ledelsen og til myndighederne. 2) Sikring af, at den interne kontrol er i stand til at afdække fejl og mangler i de udvalgte sager, af hensyn til udviklingen og opretholdelsen af kvaliteten af revisionsvirksomhedens erklæringsopgaver. 3) Sikring af, at planlægning og udførelse af erklæringsopgaver udføres i overensstemmelse med revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, således, at det sikres, at væsentlige risikofyldte områder, bliver identificeret, så der kan planlægges og udføres nødvendige revisionshandlinger. 4) Sikring af, at der afgives de fornødne forbehold i revisors erklæring, når årsregnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger. 15

16 Eksempel 2 på udfyldelse af bilag 1 Ingen væsentlige observationer A. Identifikation af den kontrollerede virksomhed Den kontrollerede revisionsvirksomhed er: Revisionsvirksomheden Y ApS Langelinje Allé København Ø CVR-nr På tidspunktet for kontrollens opstart var tilknyttet 1 kontorsteder, 2 godkendte revisorer - hvoraf 2 var berettigede i revisionsvirksomheden efter interne regler til at underskrive erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2. Revisionsvirksomheden afgiver ikke erklæringer med sikkerhed for kunder, der er omfattet af revisorlovens 1 a, stk. 1, nr. 3 (virksomheder af interesse for offentligheden). A.1 Overordnet beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Revisionsvirksomheden har licens til Revisystem, som stiller et elektronisk kvalitetsstyringssystem til rådighed. Kvalitetsstyringssystemet vedligeholdes og opdateres løbende af Revisystem Danmark A/S. Kvalitetsstyringssystemet er senest ajourført i januar Ansvaret for kvalitetsstyringssystemet er placeret hos ledelsen i revisionsvirksomheden. B. Beskrivelse af den udførte kontrol herunder omfanget Det udførte kvalitetskontrolbesøg har omfattet en kontrol af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. Gennemgangen har omfattet følgende punkter: Revisionsvirksomhedens registreringer Uafhængighed og tavshedspligt Accept og fortsættelse af klientforhold Menneskelige ressourcer Hvidvask og underretning om økonomiske forbrydelser Koncept for løsning af erklæringsopgaver med sikkerhed Opbevaring af dokumentation Personalets kendskab til og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet Overvågning 16

17 Der er foretaget kontrol af erklæringsopgaver på 1 kontorsted. Ved denne kontrol er udtaget 2 af de efter interne regler underskriftsberettigede godkendte revisorer og der er foretaget kontrol af i alt 6 erklæringsopgaver. Kvalitetskontrolbesøget er udført af kvalitetskontrollant Jens Jensen. B.1 Begrundelse for udtagelse af erklæringsopgaver i forhold til den risikobaserede tilgang, samt eventuel udvidelse af stikprøven I en revisionsvirksomhed med 2 underskriftsberettigede revisorer udtages som minimum 6 erklæringsopgaver til kontrol. Der er udvalgt 1 erklæringsopgave, hvor kunden efterfølgende er gået konkurs, og 1 erklæringsopgave, der ligeledes har været udtaget i forbindelse med revisionsvirksomhedens overvågning. Revisionsvirksomheder har ingen kunder, der aflægger koncernregnskab. Herudover er der udvalgt 2 erklæringsopgaver, for kunder i bygge- og anlægsbranchen, da revisionsvirksomheden har et højt antal kunder inden for denne branche. 1 erklæringsopgave, hvor årsregnskabet er indsendt efter indsendelsesfristen til Erhvervsstyrelsen og 1 erklæringsopgave, som revisionsvirksomheden selv har vurderet, som værende den mest risikofyldte. Kontrollen af erklæringsopgaver har ikke givet anledning til udvidelse af stikprøven. C. Vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem samt overvågning Det er kontrollantens vurdering, at kvalitetsstyringssystemet er hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedens størrelse og kundesammensætning. Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Den seneste overvågning af kvalitetsstyringssystemet fandt sted i december 2015 og har omfattet en gennemgang af kvalitetsstyringssystem samt gennemgang af 1 erklæring med sikkerhed. Udførelsen af overvågningen foretages af revisor Z, som ikke er tilknyttet revisionsvirksomheden. Det følger af revisionsvirksomhedens politikker for overvågning, at der årligt skal udtages 1 erklæringsopgave i forbindelse med den interne kontrol. Alle underskriftsberettige revisorer skal udtages til intern kontrol hvert 2. år. Det fremgår af den seneste rapport om overvågning, at gennemgangen af kvalitetsstyringssystemet ikke gav anledning til bemærkninger. Ved den interne kontrol af erklæringsopgave X, har den interne kontrollant har 2 observationer. Kvalitetskontrollanten er enig i de observationer, som den interne kontrollant har konstateret. 17

18 D. Vurdering af de kontrollerede erklæringsopgaver Ved den udførte gennemgang erklæringsopgaver er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at erklæringsopgaverne ikke er sket i overensstemmelse med revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, samt at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med de udarbejdede arbejdspapirer, lovgivningens krav, gældende revisionsstandarder m.v. F. Konklusionen vedrørende kontrol af efteruddannelse Ved den overordnede kontrol af samtlige godkendte revisorer er det konstateret, at alle har registreret minimum 120 timers efteruddannelse i den seneste afsluttede 3-årige periode for 2012 til Ved den dybdegående stikprøvekontrol af dokumentationen er det konstateret, at dokumentationen er i overensstemmelse med reglerne herfor. G. Beskrivelse af forbedringspunkter Ingen 18

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol.

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol. Den 16. august 2017 blev der i sag nr. 65/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 2. marts 2016 har Revisortilsynet, nu

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. marts 2017 blev der i. sag nr. 46/2016. Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod. Registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 46/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. februar 2016 har Revisortilsynet (nu

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august

Læs mere

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring #Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring #Revisionsvirksomhed# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# 1 of 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Tilsynet har for så vidt angår revisionsvirksomheden rejst følgende klagepunkter:

K e n d e l s e: Tilsynet har for så vidt angår revisionsvirksomheden rejst følgende klagepunkter: Den 22. maj 2017 blev der i sag nr. 32/2016 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 33/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i sager, hvor der ikke forekommer risici i form af udøvelse af væsentlige regnskabsmæssige skøn.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i sager, hvor der ikke forekommer risici i form af udøvelse af væsentlige regnskabsmæssige skøn. Bilag 4, Arbejdsprogram til gennemgang af en konkret revisionsopgave Der skal udfyldes et arbejdsprogram på hver enkelt udvalgt revisionsopgave (*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i sager,

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B

kendelse: Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B Den 7. juli 2015 blev der i sag nr. 106/2014 og 107/2014 Revisortilsynet mod A v/ B og Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 7. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Kendelse: Den 14. maj 2013 blev i sag nr. 122/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor R. afsagt sålydende

Kendelse: Den 14. maj 2013 blev i sag nr. 122/2011. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor R. afsagt sålydende Den 14. maj 2013 blev i sag nr. 122/2011 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor R afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende.

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Den 30. november 2016 blev der i sag nr. 025/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. januar 2016 har Erhvervsstyrelsen (tidl.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg.

Kendelse: Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014. Revisortilsynet. mod. statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg. Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 070/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Carson Feldberg afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. august 2014 i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

kendelse: Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 97/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 97/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 97/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 14. december 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere