2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010."

Transkript

1 Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i samfundsfag 1 Bekendtgørelsesgrundlag Bacheloruddannelsen i samfundsfag er tilrettelagt i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 212 af 21. februar 2012 (Bachelor-adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 (Karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer. 2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar Bacheloruddannelsen hører under censorkorpset for Forvaltningsuddannelsen, inkl. Global Studies på RUC og Politik & Administration og Samfundsfag og Internationale Forhold, AAU. 3 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Uddannelsens betegnelse på henholdsvis dansk og engelsk er: Bachelor i samfundsfag og (sidefag) og Bachelor of Arts (BA) in Social Sciences and (sidefag). 4 Uddannelsens normering angivet i ECTS Bacheloruddannelsen med Samfundsfag som centralt fag samt et tilvalg er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse, der skal afsluttes senest 5 år efter den er påbegyndt jf. 9. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS. 5 Uddannelsens faglige profil Stk. 1. Uddannelsens faglige profil Bacheloruddannelsen med Samfundsfag som centralt fag og som sidefag giver brede samfundsvidenskabelige kompetencer inden for samfundsøkonomiske, sociologiske, politologiske, og EUrelaterede fag- og problemområder. Ligeledes gør uddannelsen de studerende i stand til at anvende centrale begreber, teorier og metoder indenfor de enkelte faglige områder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemstillinger. De forskelligartede undervisningsformer, såvel øvelser, cases, opgaveskrivning som det problemorienterede projektarbejde har som centralt sigte at gøre bacheloren i stand til at anvende teorier

2 og metoder på udvalgte problemstillinger. Der lægges endvidere vægt på det problemorienterede projektarbejdes betydning for at fremme evner til selvstændighed samt dyberegående og kreativ problemløsning og på projektarbejdets betydning for at fremme samarbejdsevner og evne til at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer. Det centrale fags 2. studieår og tilvalgets 1. studieår tilrettelægges fælles med bacheloruddannelsen i Politik & Administration. Stk. 2. Uddannelsens mål Bacheloruddannelsen i Samfundsfag har til formål at give bacheloren en grundlæggende samfundsvidenskabelig kompetence, der sætter bacheloren i stand til at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociale, politiske og økonomiske mønstre og sammenhænge og selvstændigt at kunne identificere, formulere og analysere videnskabelige og konkrete problemstillinger. Uddannelsen kvalificerer den studerende til videreuddannelse på en relevant kandidatuddannelse og til inden for samfundsfags fagområder at kunne arbejde med undervisning, udrednings- og udviklingsarbejde i offentlige og private virksomheder og organisationer. Stk. 3. Uddannelsens fag Bacheloruddannelsen med Samfundsfag som centralt fag består af: Samfundsfag, som udgør 135 ECTS inklusive valgfag på 10 ECTS. Bacheloruddannelse med Samfundsfag som sidefag består af 45 ECTS. Det centrale fag i samfundsfag indeholder følgende faglige områder: Sociologi (placeret på 2. semester) Samfundsøkonomi og økonomisk politik Politisk filosofi (valgfag) Moderne politikbegreber og politikanalyser Samfundsvidenskabelige metoder Sidefaget i samfundsfag indeholder følgende faglige områder: Politisk filosofi Moderne politikbegreber og politikanalyser Samfundsvidenskabelige metoder Stk. 4. De faglige- og erhvervsrelevante kompetencer bacheloren har efter endt uddannelse Samfundsfag som centralt fag giver på bachelorniveau følgende slutkompetencer: Kompetenceprofil: Bacheloren har: 2

3 en bred faglig og flerfaglig viden om samfundsøkonomiske, sociologiske, politologiske og EUrelaterede fag - og problemområder. viden om videnskabsteori og samfundsvidenskabelige metoder, herunder viden om kvantitative/statistiske metoder og anvendelse af IT og kvalitative metoder viden om de dynamiske og komplekse kræfter (på globalt, nationalt og regionalt niveau), der påvirker samfundsudviklingen og politisk-institutionelle sammenhænge Kompetencemål: Bacheloren opnår evne til: inden for uddannelsens forskellige faglige områder at anvende centrale begreber, teorier og metoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemer inden for det politologiske og sociologiske område selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag at vurdere større informationsmængder (data og litteratur) og kunne foretage mindre, selvstændige dataindsamlinger at tilegne sig videnskabelig produceret viden og tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form at arbejde problemorienteret og tværfagligt at samarbejde, at arbejde i teams og at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer Samfundsfag som sidefag giver på bachelorniveau følgende slutkompetencer: Kompetenceprofil: Samfundsfag som sidefag giver bacheloren: indsigt i politiske ideers og traditioners betydning for at kunne forstå og analysere aktuelle politiske emner/temaer viden om teoretisk-analytiske forståelser og tilgange, der har præget moderne politologi og politisk sociologi og viden om politisk-institutionelle udviklinger i EU en forståelse for forskellige teoretiske perspektivers betydning for konkrete politikanalyser herunder forståelse for hvordan forskellige perspektiver kan supplere hinanden i analyser af komplekse politiske problem- og genstandsfelter. viden om videnskabsteori og samfundsvidenskabelige metoder, herunder viden om kvantitative/statistiske metoder og anvendelse af IT og kvalitative metoder viden om politisk-institutionelle udviklinger i Danmark og EU Kompetencemål: Bacheloren opnår evne til: at inddrage politisk-filosofiske og videnskabsteoretiske perspektiver på aktuelle politiske problemstillinger 3

4 at anvende centrale begreber og metoder inden for politologien ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemer inden for det politologiske område selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag at vurdere og behandle større informationsmængder (data og litteratur) og kunne foretage mindre selvstændige dataindsamlinger at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form at arbejde problemorienteret og tværfagligt at samarbejde, at arbejde i teams og indgå i projektorganiserede læringsmiljøer Målbeskrivelser og vurderingskriterier (læringsmål) findes på følgende link: 6 Regler om moduler, fagelementer og valgfag Samfundsfag som centralt fag består af følgende fagelementer og moduler, i alt 135 ECTS: semester: Modul 1: Se Studieordning for det Samfundsvidenskabelige Fællessemester, gældende fra september Modul 2: Se tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar semester: Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik Modul 4: Valgfag: Politisk filosofi Modul 5: Samfundsvidenskabelige metoder Modul 6: Moderne politikbegreber og politikanalyser 5. semester: Modul 7 Bachelorprojekt 15 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 25 ECTS 15 ECTS Samfundsfag som sidefag består af følgende fagelementer og moduler, i alt 45 ECTS: semester: Modul 4: Politisk filosofi, inklusive fagområdets videnskabsteori 10 ECTS Modul 5T: Samfundsvidenskabelige metoder 10 ECTS Modul 6: Moderne politikbegreber og politikanalyser 25 ECTS De enkelte moduler indhold og undervisningsformer: Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik (15 ECTS) 4

5 1. Undervisningens indhold og form Modulets sigte er at give de studerende en grundlæggende teoretisk og empirisk viden om samfundsøkonomi og økonomisk politik. Modulet bygger videre på den introducerende undervisning fra Det samfundsvidenskabelige Basisår og giver samlet de studerende den tilstrækkelige viden og kompetence i forhold til bacheloruddannelsens samfundsøkonomiske dimensioner, herunder de krav der stilles til at kunne undervise i økonomi i gymnasieskolen. Undervisningen i økonomisk teori lægger vægten på makroøkonomien, men inddrager mikroøkonomi, hvor det er relevant i forhold til analysen af politisk-økonomiske problemstillinger. I forbindelse med kurset lægges der vægt på, at de studerende stifter bekendtskab med aktuelle tekster så som: budgetredegørelser/finansredegørelser/halvårsrapporter fra Det økonomiske råd mm. Undervisningen er tilrettelagt med et pensum og en længere kursusrække. I forlængelse af udvalgte lektioner tilrettelægges seminar/øvelsesundervisning, hvor de studerende i mindre grupper arbejder med udvalgte problemstillinger og lærer at anvende teorier og begreber. De studerende udarbejder en eller flere opgave(r), der indgår i forbindelse med den eksterne prøve. 2. Prøveformer Modul 3 (15 ECTS) evalueres ved en ekstern mundtlig prøve. Eksamen tilrettelægges individuelt. Ved den mundtlige eksamination tages der udgangspunkt i de(n) stillede opgave(r), men der eksamineres i det samlede pensum og den individuelle præstation vurderes. En forudsætning for at indstille sig til den mundtlige prøve er aflevering af de skriftlige opgaver. Der medvirker en ekstern censor og bedømmelsen sker efter 7-trins-skalaen.. For at bestå kræves mindst karakteren Kompetenceprofil og kompetencemål Kompetenceprofil: Modulet giver bacheloren: viden om økonomisk teori, herunder centrale samfundsøkonomiske grundbegreber og viden om konkrete økonomisk-politiske samfundsforhold både i national og international sammenhæng viden om de økonomiske og politiske aspekter af den aktuelle økonomiske politik i Danmark og EU indsigt i aktuelle teoretiske (økonomiske) konfliktflader med fokus på forholdet mellem stat og marked og de heraf følgende muligheder og begrænsninger for den økonomiske politik indsigt i aktuelle samfundsøkonomiske problemkomplekser med vægt på institutionelle/strukturelle og politiske dimensioner Kompetencemål: 5

6 Bacheloren opnår evne til: at anvende centrale begreber i økonomisk teori/samfundsøkonomi på økonomisk-politiske problemstillinger at analysere centrale aspekter af den aktuelle økonomiske politik i Danmark og EU at analysere samfundsøkonomiske problemstillinger i en økonomisk og en politisk sammenhæng Modul 4 Politisk filosofi (10 ECTS) 1. Undervisningens indhold og form Modulets formål er at give de studerende et overordnet indblik i centrale temaer inden for politisk filosofi. Undervisningen tilrettelægges som en kursusrække, der evt. suppleres med seminarundervisning 2. Prøveform Modul 4 (10 ECTS) evalueres ved en skriftlig intern prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren Kompetenceprofil og kompetencemål Kompetenceprofil: Modulet giver bacheloren viden om centrale positioner og traditioner inden for politisk filosofi, herunder fagets videnskabsteori indsigt i og erfaring med at læse udvalgte primærtekster inden for området indsigt i politiske ideers og traditioners betydning for at kunne forstå og analysere aktuelle politiske emner/temaer Kompetencemål: Bacheloren opnår evne til: at analysere sammenhænge mellem udvalgte politisk-filosofiske traditioner, ideer/begreber og politiske emner at inddrage politisk-filosofiske og videnskabsteoretiske perspektiver på aktuelle politiske problemstillinger Modul 5: Samfundsvidenskabelige metoder (10 ECTS) 1. Undervisningens indhold og form Undervisningen i samfundsvidenskabelige metoder organiseres på semester for det centrale fag og semester for sidefaget i 2 forskellige undervisningsforløb, der hvert har et specifikt fokus. 6

7 På 3./5. semester placeres Samfundsvidenskabelig metode I: Forskningsdesign og kvantitative metoder og statistik (5 ECTS). På 4./6. semester afsluttes med Samfundsvidenskabelig metode II: Forskningsdesign og kvalitative metoder (5 ECTS). Undervisningen bygger videre på metodeundervisningen på 1. og 2. semester. Metodeundervisningen i sin helhed sigter på at give såvel metodologiske og teoretiske som praktiske forudsætninger for at kunne arbejde med og kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Hvert undervisningsforløb består af en række kursuslektioner. Især i forbindelse med Samfundsvidenskabelig metode I tilrettelægges der øvelsesopgaver, hvor de studerende efter forelæsningerne arbejder gruppevis. I forbindelse med kursus og øvelsesrækken i Samfundsvidenskabelig metode I er indholdet af teoretiskstatistiske begreber (sandsynlighedsfordeling, punkt- og intervalestimering, hypotesetest, simpel og multipel lineær regression mm) integreret med kvantitative - og metodemæssige problemstillinger. 2. Prøver Samfundsfag som centralt fag: Samfundsvidenskabelig metode I: Forskningsdesign og kvantitative metoder og statistik (5 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven må have et omfang på max. 10 normalsider. Opgaven vurderes internt efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Samfundsvidenskabelig metode II Forskningsdesign og kvalitative metoder (5 ECTS) evalueres ved en individuel intern, skriftlig prøve, hvor den studerende besvarer en stillet opgave. Opgaven vurderes efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren Kompetenceprofil og kompetencemål Kompetenceprofil: Modulet giver samlet bacheloren: viden om forskellige typer af forskningsdesign (det longitudinale design, det komparative design, casedesignet mm.) forståelse af de komplekse sammenhænge, der er mellem forskningsspørgsmål/ forskningsdesign som niveau, der ligger før valg af metode (kvantitativ, kvalitativ, triangulering), og som skal afklares og begrundes før valg af metode.. en fortrolighed med, hvad indholdet i et forskningsdesign er/kan være, og hvorledes det adskiller sig fra metodevalg. grundlæggende teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne anvende statistiske og kvantitative metoder og kvalitative metoder i studiearbejdet, herunder projektarbejdet viden om erfaring med alle faser og elementer i en kvantitativ anlagt undersøgelse fra undersøgelsesspørgsmål til rapportskrivning 7

8 praktiske erfaringer med kvalitative metoders sammenhæng med de(t) grundlæggende forsknings/undersøgelsesdesign og for anvendelse af kvantitative og kvalitative metoder (på tværs) i en forskningsmæssig sammenhæng. Kompetencemål: Bacheloren opnår evne til: at designe en kvantitativ undersøgelse (fra undersøgelsesspørgsmål til rapportskrivning) herunder udfærdigelse af et spørgeskema at søge mønstre i forskellige typer kvantitative data ved brug af statistikprogrammel og evne til at kunne sammenholde disse mønstre med samfundsvidenskabelig teori og fortolke de statistiske resultater at behandle og formidle statistiske resultater ved hjælp af IT-værktøjer at anvende forskellige kvalitative metoder, herunder forskningsinterview, case- og dokumentanalyse Modul 6a: Moderne politikbegreber og politikanalyser (10 ECTS) - kursusrække 1. Undervisningens indhold og form Indholdsmæssigt er 4. semester et politiksemester, der bygges videre på fagelementerne i Politologi fra 1. semester og fra fagelementer i sociologi og politisk-sociologi fra 2. semester. Undervisningen tilrettelægges som en kursusrække, der består af 2 dele: Moderne politikbegreber og politikteoretiske tilgange Kurset indeholder en gennemgang af de centrale klassiske politologiske tilgange samt en række nyere tilgange og genstandsfelter inden for studiet af politik. Herunder indgår også Policy analyse og implementering samt Politikteoretiske perspektiver på EU som politisk system og politisk institutionelt niveau. Politisk sociologi og Politisk kommunikation Ud over nyere politisk-sociologiske problemområder fokuseres der på fagområdet Politisk kommunikation og betydningen heraf for studiet af politiske processer og det politiske system. I forbindelse med kursusrækken indgår også centrale knudepunkter i den politisk-institutionelle udvikling i Danmark og EU. Modul 6b: Moderne politikbegreber og politikanalyser (15 ECTS) projektarbejde Projektarbejdet er en central del af studieaktiviteterne på 4. semester. For at understøtte projektarbejdet udbydes der i forlængelse af kursusrækken et antal tværgående seminarkredse, som de studerende skal vælge sig ind på og skrive projekter indenfor. Seminarkredsene skal fungere som igangsættende og organiserende rammer i forhold til projektarbejdet og projektvejledningen. 8

9 Projektgruppedannelsen finder sted i regi af de udbudte seminarkredse og gruppestørrelsen er fastsat til max. 5 personer. Som led i seminarundervisningen indgår aktiviteter om problemformulering samt design og metodeovervejelser, hvor der bygges videre på de studerendes kompetencer fra metodeundervisningen. 2. Prøveform Modul 6a evalueres ved en individuel mundtlig, intern prøve. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Modul 6b evalueres ved en individuel mundtlig ekstern prøve omfattende seminarvirksomhed og projektarbejde. Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i projektrapporten, og den mundtlige eksamination prøver de problem-, fag - og teoriområder, der ligger til grund for rapporten. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren Kompetenceprofil og kompetencemål Kompetenceprofil: Modulet giver bacheloren: et grundlæggende overblik over og viden om de teoretisk-analytiske forståelser og tilgange, der har præget moderne politologi og politisk sociologi en forståelse for og indsigt i en række nyere tilgange samt problem - og genstandsfelter inden for analyser af politik. en viden om de mere grundlæggende videnskabsteoretiske og metodologiske positioner bag forskellige politikteoretiske tilgange en forståelse for forskellige teoretiske perspektivers betydning for konkrete politikanalyser herunder forståelse for hvordan forskellige perspektiver kan supplere hinanden i analyser af komplekse politiske problem- og genstandsfelter en viden om politisk-institutionelle udviklinger i Danmark og EU. Kompetencemål: Bacheloren opnår evne til: at anvende politikbegreber og politikteorier på konkrete samfundsmæssige problemstillinger at anvende flere teoretisk-analytiske politiktilgange i analyser af konkrete politiske problemstillinger samt vurdere forskellige tilganges relevans i forhold til hinanden selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af en politisk problemstilling og at forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag 9

10 Modul 7: BA-projektet (15 ECTS) 1. Indhold Bachelorprojektet skrives inden for det faglige område Velfærdsstat og velfærdspolitik. På bacheloruddannelsen i Politik & Administration udbydes modul 7: Policy analyse: Velfærdstat og Velfærdspolitik Inden for disse faglige rammer kan samfundsfagsstuderende, der skal skrive bachelorprojekt, vælge tilgange, genstandsfelter og litteratur som grundlag for projektskrivningen. Der kan udbydes seminaraktiviteter inden for det faglige område, der skal fungere som igangsættende og organiserende ramme i forhold til projektarbejdet og projektvejledningen af bachelorprojektet. Seminarer og projektarbejde udgør inklusive ekstern prøve 15 ECTS. 1. Prøve Studienævnet godkender emneafgrænsningen og fastsætter samtidig en afleveringsfrist for projektet. Modul 7 evalueres ved en mundtlig ekstern prøve omfattende seminarvirksomhed og bachelorprojektet (15 ECTS). Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i bachelorprojektet, og den mundtlige eksamination prøver de problem-, fag- og teoriområder, der ligger til grund for rapporten. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves mindst karakteren Kompetenceprofil og kompetencemål Gennem bachelorprojektet opnår bacheloren evne til: at formulere, identificere og analysere en nærmere afgrænset social eller politisk problemstilling inden for velfærdspolitiske systemer at have en helhedsforståelse af velfærdspolitiske systemer og kunne anvende forskellige synsvinkler (økonomiske, sociologiske, politologiske) på velfærdssystemets virkemåde og udvikling selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse af en nærmere afgrænset problemstilling og at forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag 10

11 7 Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet Det normerede omfang af projekter og opgaver fremgår af formalia vedr. eksamen på studiets intranet. En normalside i forbindelse med skriftlige opgaver og projekter svarer til 2400 anslag inklusive mellemrum og noter. En opgaves/et projekts antal normalsider omfatter ikke bilag, indholdsfortegnelse og litteraturliste. (Omfanget af bilagsmateriale må stå i et rimeligt forhold til opgavens/projektets omfang). Ved aflevering af en skriftlig opgave eller et projekt skal antal anslag altid angives. Overskrides det normerede omfang kan opgaven/projektet afvises. Der skal afleveres min. 50 % af det normerede omfang. I modsat fald kan opgaven/projektet afvises. I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Ovenstående gælder, medmindre andet er anført i forbindelse med den enkelte prøve. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk, norsk eller svensk efter studienævnets godkendelse. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for projektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet. 8 Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet Der gives merit efter skriftlig og dokumenteret ansøgning for prøver med tilsvarende indhold fra danske og udenlandske universiteter. Med studienævnets godkendelse kan der vælges moduler der indholdsmæssigt, omfangsmæssigt og niveaumæssigt svarer til modulerne i bacheloruddannelsen i samfundsfag. Merit for enkelte eller flere moduler er betinget af, at disse studieaktiviteter er prøvebelagt. 9 Regler for hvornår den studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndt denne Bacheloruddannelsen med Samfundsfag som centralt fag skal være afsluttet senest 4 år efter den er påbegyndt. 10 Regler om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter 11

12 Der forudsættes evne til at læse fagtekster på dansk, engelsk, norsk og svensk, som er de sprog pensum er skrevet på. 11 Eksamensregler, sygeeksamen Vedrørende eksamenstilmelding, sygeeksamen og omprøver, se gældende regler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside: Eksamenssproget er normalt dansk men eksamen kan også afholdes på svensk eller norsk. Der udregnes et samlet eksamensgennemsnit (med 1 decimal) for semester af bacheloruddannelsen som et ECTS-vægtet gennemsnit af de opnåede karakterer. Karaktergennemsnittet påføres eksamensbeviset. 12 Dispensation Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen. 13 Ikrafttrædelse og overgangsregler Studieordningen er godkendt af dekanen for Det samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft for studerende, der starter på 3. semester Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2010, skal senest have afsluttet uddannelsen i 2014, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning. 12

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for Bacheloruddannelse i Politik & Administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor og kandidatuddannelser

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med samfundsfag som centralt fag samt sidefag ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen med samfundsfag som centralt fag samt sidefag ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 2. marts 2013 om universiteter

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 62 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAG I SAMFUNDSFAG OG FOR TILVALGS/-SUPPLERINGSFAG POLITIK/ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAG I SAMFUNDSFAG OG FOR TILVALGS/-SUPPLERINGSFAG POLITIK/ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAG I SAMFUNDSFAG OG FOR TILVALGS/-SUPPLERINGSFAG I POLITIK/ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAG I SAMFUNDSFAG

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag (gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Politik & Administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006

Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006 Studieordning for Den Samfundsøkonomiske Bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet

Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi. (innovation og videnøkonomi). ved Aalborg Universitet Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet September 2012 med ændringer 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier, ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet September 2013 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 2015 Sag nr. 2014-422-00558 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management

Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Udbydes af Aalborg Universitet (AAU) i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) 1 1. Bekendtgørelsesgrundlag Masteruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN SOCIOLOG STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIOLOG VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2003 med korrektion 2007 Studieordning for Kandidatuddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet 1.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

REVIDERET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I POLITIVIRKSOMHED VED AALBORG UNIVERSITET 2013 Med ændringer 2014 og 2015 J. nr.

REVIDERET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I POLITIVIRKSOMHED VED AALBORG UNIVERSITET 2013 Med ændringer 2014 og 2015 J. nr. REVIDERET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I POLITIVIRKSOMHED VED AALBORG UNIVERSITET 2013 Med ændringer 2014 og 2015 J. nr. 2015-422-00655 I medfør af bekendtgørelse af lov nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Studieordning for Bacheloruddannelsen i Historie Omfatter bacheloruddannelsen i almen Historie og bacheloruddannelsen med Historie som centralt fag og sidefag (Gymnasielæreruddannelsen) September 2014

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Planlægning og Geografi. Studieordning Masteruddannelsen bæredygtig omstilling

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Planlægning og Geografi. Studieordning Masteruddannelsen bæredygtig omstilling Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Planlægning og Geografi Studieordning Masteruddannelsen bæredygtig omstilling Aalborg Universitet 2014 Forord I medfør af lov 367 af 25. marts

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere