42 stemmeberettigede andelshavere var fremmødt, ingen fuldmagter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "42 stemmeberettigede andelshavere var fremmødt, ingen fuldmagter."

Transkript

1 ANDELSSELSKABET ~~n:~~:~ EGENSE DYBET.~~~::~dei;havn HO:-:-:::: 55 31'7 N. - 10"28'5 E. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup lystb~dehavn a.m.b.a Bogøvej Otterup Til Andelshaveren 22. marts 2012 Erik Hansen Referat fra ordinær generalforsamling i Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a onsdag den 21. marts 2012 kl i Sejlklubbens lokaler Bogøvej 73, 5450 Otterup. Dagsorden ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling. 1. Valg af Dirigent. 42 stemmeberettigede andelshavere var fremmødt, ingen fuldmagter. Formand Ole Astrup bød velkommen og foreslog Birger Kristensen som dirigent. Birger Kristensen blev valgt, og erklærede samtidig generalforsamlingen for lovligt indvarslet, og gyldig i henhold til vedtægterne. Dirigenten lagde op til, at det blev en god og saglig generalforsamling. Der var ingen indvendinger hertil, hvorefter dirigenten gav ordet til formanden for bestyrelsens beretning. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Bestyrelsens beretning for 2011 År 2011 har været et roligt ~r i havnen, vi har arbejdet lidt med planlægningen af en kommende renovering. Vi startede d. 19. januar med et besøg af Jørn Jensen fra Niras. Besøget kom i stand gennem Flid. For dem der ikke er klar over hvad Flid er, så betyder det Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, og er en forening, som vi er medlem af, og hvor vi kan trække p~ diverse eksperter. Jørn kom i god tid før mødet hvor han, sammen med folk fra bestyrelsen, inspicerede havnen fra landsiden. Der var mødt rigtig mange andelshavere op, og det er bestyrelsens indtryk, at mødet var en positiv oplevelse for de fleste. Side 1 af 7

2 ~~":~::~.~~:t:~dethavn Ha: : ~::: ANDELSSELSKABET EGENSE DYBET 55 31'7 N. - 10"2&'5 E. Vi blev efterfølgende af Jørn rådet til at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af havnens tilstand, så vi ud fra den kan planlægge fremtidige renoveringer i årene fremover, men mere om dette senere under punkt 7. Sidste vinter havde vi en del problem med luftslangerne i havnen, årsagen var nok den manglende klargøring af slangerne, vi kunne ikke få luft rundt og der hvor luften endelig kom, var der for mange og store huller så anlægget ikke kunne give luft nok ud til yderpunkterne. Det resulterede i temmelig store udgifter til leje af kompressor, og samtidig blev flere pæle trukket op af isen. Vi har derfor i årets løb fået renoveret slangerne og mange meter er skiftet. Samtidig købte vi plastikrør til samtlige pæle både på Nord- og Sydmolen, Rørene har vist sig at være rimelig effektive. Vi har i vinter ikke haft luft på nordmolen, isen løftede godt nok mange af rørene op, så det var med nogen frygt om det nu kun var plastikken der blev trukket op, eller stålrørene også var med, heldigvis viste det sig at rørene fungerede perfekt, og satte sig ned på plads da isen smeltede. Vi har haft 2 velfungerende klargøringer og 2 arbejdslørdage, begge havneklargøringer var vanen tro godt bakket op, men der er ligesom ikke den samme tilslutning til arbejdslørdage, den første i foråret kom foruden bestyrelsen, tre andelshavere, den sidste dog væsentlig flere. Som vi nævnte sidste år er noget af det første der skal renoveres beddingsbroen, den er i en mildest sagt elendig forfatning. Vi blev enige om at satse på en flydebro og tog 3 tilbud hjem. Vi fandt faktisk også en løsning til en fornuftig pris. Det viste sig så, ved nærmere opmåling at flydebroen ikke kunne være der for stenglasiet, den ville komme til at hænge ved ekstremt lavvande, og det kan en sådan bro, ifølge fabrikanten ikke tåle. Vi har så i år fået hævet broen 16 cm og fået den stivet af ved hjælp af nogle stolper. Det er dog kun en foreløbig løsning, der meget hurtig skal erstattes af en ny konstruktion. Vi regner derfor med, i årets løb at få lavet en ny bro i sektioner, som vi så næste vinter kan få monteret. Hvis nogle har en ide til hvordan den skal udformes, og måske lidt tid i overskud til at hjælpe med at lave den, så vil vi fra bestyrelsen være yderst taknemmelig. Fyret fældede vi ved havneafrigning i efteråret, det var efterhånden så rusten at det var uforsvarlig at kravle op i det. Der er indkøbt en glasfiberflagstang, som bliver monteret på en vippefod. Fra pålidelig kilde har jeg hørt at havnemesteren har det klar til havneklargøringen så det kan blive monteret. Vi har haft og har stadig problemer med lyset på havnen, relæet springer med mellemrum ud, så der bliver totalt mørkt. Claus og Erik har arbejdet en del med problemet, som dog ikke er lykkedes at løse endnu. så har vi talt om at flytte lysmasterne over på de nye standere, de kræver dog skumringsrelæer på hver enkelt stander, og det er i sig selv en temmelig kostbar affære. så indtil videre arbejder vi videre med at finde problemet på det gamle. Som nogle nok har bemærket, har der stået et rammeslag oppe ved containeren. Det er et vi har fået tilbudt en tredjedel af, den tilhører faktisk Sejlklubben Frem, men har det meste af tiden stået i Klintebjerg, hvor vi også fandt det. Vi skal selvfølgelig have skrevet et Side 2 af 7

3 ~~n:~~:: ANDELSSELSKABET EGENSEDYBET.~~~.t:~de~havnHa:-:-:::: 55 31'7 N. - 10"28'S E. Kort nt'. 11S. stykke papir på det, men det mangler endnu. Rammeslaget virker udmærket. afprøvet det på en af de pæle som isen trak op sidste vinter.. Vi har Vi har fået monteret ror på Signe, Signe er vores bøjebåd. samtidig er motorbrønden fyldt op med skum. Ved dette opdagede vi at Signe er ved at være lidt tyndhudet, så her skal vi nok inden for en overskuelig tid have fundet en anden eller gjort et eller andet drastisk ved hende. Vi havde i året 2 udefra, der fik lov til, mod betaling, at få deres både op for afrensning og maling. Da vi så bådenes tilstand, kunne vi se at der ikke var rørt ved dem i flere år, så hvad de spulede og sleb af, var der i realiteten ikke nogle der vidste, heller ikke bådejerne selv. så vi besluttede, at dette ikke kunne foregå fremover, uden bestyrelsens godkendelse. Det er selvfølgelig af hensyn til de stadig stigende miljøkrav, som vi er ansvarlige for i havnen. Der kommer mere under dette under punkt 7 hvor det er tilføjet i ordensreglementet. Som de fleste nok bemærkede i sommers, havde vi en vandscooter liggende. Nu har det altid været sådan, at vi ikke har ønsket disse i havnen, hvad vi også meddelte andelshaveren. Det gaven del polemik omkring hvad en vandscooter var, og om hvorvidt den havde lov til at sejle. Vi var omkring mange ting, blandt andet en nylig faldet dom. Det viste sig, at ud fra den dom ville der blive lavet et nyt vandscooterreglement, det skulle havde været færdig i efteråret, men kom så først i år. Efterfølgende kontaktede vi Nordfyns Kommune og Fyns Politi, for på skrift at få afgjort om Nordfyns Kommune havde givet en dispensation eller Fyns Politi mente det var lovligt. Begge svar er helt klare, der må ikke sejles med vandscootere i Odense Fjord som er omfattet af EF fuglebeskyttelsesområde, så det går vi selvfølgelig ud fra bliver overholdt. Inden vi går over til lidt om fremtiden, ville jeg gerne takke nogle af de medlemmer der har ydet en ekstraordinær indsats i havnen. Preben for sponsorat af luftslanger, og kreative løsninger omkring løft og afstivning af beddingsbroen, Niels Post og Keld Pumpe for hjælp med luftslanger, beddingbro m.m. Bendix for hjælp med at få Signe sødygtig og sidst men ikke mindst Hans Kurt for bla. beddingbro, men ikke mindst alle de småting, der bliver taget i opløbet og repareret inden de udvikler sig til de helt store udgifter. Som alle jo sikkert ved har vi haft ørne par på Leammer med mange fuglekiggere til følge. Vi har givet fuglekiggerne lov til at sætte udstyr op i garderoben hvorfra de kan transmittere billeder til internettet. Om dagen er det fine farveoptagelser og om natten infrarøde billeder. Udfordringen lige nu at der ikke er ørne tilstede. Fuglekiggerne vil lægge fibernet ind hvis ørnene vender tilbage. Lidt om fremtiden Erik arbejder på en såkaldt manual til havnen. Det bliver en alle kan slå op i og finde ud af stort set alt omkring havnen, den ser vi, ikke mindst i bestyrelsen, frem til. Beddingsbroen er tidligere nævnt, men i år skal den i gang. Har nogen ideer og/eller forslag til hvordan den skal laves, eller har nogen nogle forbindelser der evt. kunne hjælpe med råd og vejledning, så kom endelig ud af busken. Side 3 af 7

4 ANDELSSELSKABET EGENSEDYBET Otterup Lystbåd~~havn a.m.b.a. Odente fjord, EgenseDyb. Havn nr. 222 A '7 N. 10"ll'S E. - Alice har ønsket, at f~ en havneassistent. Det har vi drøftet med hende og givet grønt lys for. Det skal selvfølgelige være omkostningsfrit for havnen, og bestyrelsen skal godkende ved kom mende. Skulle i kende nogen, eller evt. en af jer, så kontakt Alice. Dette var ordene for året der er g~et. Til bestyrelsens beretning blev der spurgt til havnens 40 års jubilæum som er i En andelshaver oplyste at der i Grenå står flere "Signer" hvis vi mangler reservedele eller overvejer udskiftning til en bedre. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren. Regnskab var vedlagt indkaldelse. Kassereren fremlagde regnskabet. Der var ønske om et lettere læseligt regnskab sammenholdt op mod budget, hvorefter regnskabet blev godkendt. 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter. P~ valg til bestyrelsen var: Ole Astrup blev genvalgt Henning Jacobsen udtræder og ind blev valgt Peder Henriksen Paul Bengtsson blev genvalgt P~ valg som suppleanter var: Martin Køstner blev erstattet med Carsten Christensen Bent Lorentzen blev genvalgt Carsten Christensen blev erstattet med Henning Jacobsen Jens Thorup blev genvalgt 5. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. P~ valg var: Susanne Christiansen blev genvalgt Jens Johansen blev genvalgt Suppleant: Søren Pedersen blev erstattet af Søren Petersen (Ursula) 6. Forelæggelse af budget for 2012 herunder handelspriser. Handelspriser og budget var vedlagt indkaldelse Der blev spurgt til om pladspriser ville stige når det nu var en havn der havde lidt egenkapital. Hertil oplyste bestyrelsen at det var der ikke planer om. Side 4 af 7

5 ~ ~ ~ ~~":~::~.~~~::~de~hayn ANDELSSELSKABET EGENSE DYBET 55'31'7 N 'S E. HO:.=.~::: Herudover var der spørgsmål til det budgetterede underskud og og brug af kassekreditten. Bestyrelsen oplyste om udfordringerne med manglende kapital sidst på året og i visse perioder. 7. Behandling af indkomne forslag. Forslag 1: Tilretning af Ordensreglement Bestyrelsen foreslår nuværende ordensreglement tilrettet med de med rødt markerede tilføjelser. Baggrund for forslag : Løbende tilpasning af ordensreglementet. Bestyrelsen uddybede forslaget yderligere og der var spørgsmål til ændringerne i punkt 17 om hvorvidt det kun galt små både i havnen. Bestyrelsen svarede at det galt alle andelshavere uanset bådstørrelse. Dog skulle man være opmærksom på udlagte luftslanger. Dirigenten bragte forslaget til afstemning hvorefter forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen sender det nu til godkendelse ved myndighederne og når det har været offentlig gjort i efterretninger for søfarende, vil det være gældende med de nye tilretninger. Forslag 2: Ændring af havnebidrag Bestyrelsen foreslår nuværende årlige havnebidrag meter. hævet med 119 kr. til 1175 kr. pr. Baggrund for forslag: Havnens løbende driftudgifter er steget og index følger ikke omkostningsudviklingen. Revisorer har nævnt, at nuværende rente omkostninger kan reduceres hvis bedre likviditet opnås i løbet af året. Bestyrelsen uddybede forslaget og redegjorde for at driftudgifterne til almen vedligeholdelse som bøjer, beddingbro og andre uforudsete udgifter var svære at få til at slå til med det nuværende havnebidrag. Bestyrelsen har brug for større likviditet for ikke at bruge af kassekreditten. Der var en god dialog omkring vi skulle bruge af de midler vi hensætter eller vi skulle bruge dem som kasskredit. Midlerne vi hensætter på opsparingskontoen er vedtaget til på tidligere generalforsamling kun at bruges i forbindelse med en fremtidig havnerenovering eller større anlægsrenoveringer af havnen. på spørgsmål om hvornår det nye havnebidrag træder i kraft, svarede bestyrelsen at hvis forslaget bliver vedtaget udsendes snarest et girokort på forhøjelsen. Dirigenten bragte forslaget til afstemning hvorefter forslaget blev vedtaget. Side 5 af 7

6 ANDELSSELSKABET ~~n:~::: EGENSE DYBET.~~~.t:~de~havnH.: : ~::: 55 31'7 N. - 10"28'5 E. Forslag 3: Bestyrelsen bemyndiges til at undersøge havnens tilstand Bestyrelsen bemyndiges til at hæve et beløb p~ maksimum kr. på vedligeholdelseskontoen til en foranalyse og udarbejdelse af en tilstandsrapport af havnen fra f.eks. firma Niras, ( Deltog i foredragsaften i 2011 ) Baggrund for forslag : Bestyrelsen har brug for en uvildig tilstandsrapport for at kunne synliggøre kommende anlægsudgifter i ~rene fremover for at havnen som minimum stadig vil kunne leve op til nuværende standard. Bestyrelsen uddybede forslaget og redegjorde for den dialog der havde været med Jørn Jensen fra firmaet Niras. Vi har nu i tre år hensat midler til brug for en kommende havnerenovering og alle går med en holdning til hvad der måske skal ske eller ikke ske. Bestyrelsen vil derfor gerne have udarbejdet en tilstandsrapport der kan gøre os alle klogere og bidrage til et samlet beslutningsgrundlag for hvad fremtiden byder på dette, område. Dette kræver brug af dykkerekspertise og r~dgivning til bestyrelsen. Igen var der en god dialog hvor nogle mente vi skulle udsætte planen og andre kom med forslag til indhentelse af tilbud ved entreprenører, nu hvor det var krisetid. Bestyrelsen er af den mening at det skal gøres af uvildigt rådgivende ingeniørfirma der ikke er leverandørafhængig. En sådan rapport skal indeholde handlingsplan, økonomiske overslag, bud p~ løsninger etc. Bestyrelsen vil selvfølgelig forsøge at f~ mest muligt for pengene i forbindelse med indhentelse af bud p~ opgaven. Dirigenten bragte forslaget til afstemning hvorefter forslaget blev vedtaget. 8. Eventuelt. Under eventuelt kom der nogle ideer til bestyrelsen fra andelshaverne. Herunder at bruge den film der er lavet i forbindelse med havnens tilblivelse så man kunne se de anlægsarbejder der blev lavet dengang. Der var ogs~ forslag om at spørge Odense havn omkring dykker og hvad gør andre havne. Dirigenten rundede herefter debatten af og gav ordet til Formanden der takkede Henning for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen og afleverede vin som tak herfor og bød Peder Henriksen velkommen i bestyrelsen. Formanden takkede ogs~ generalforsamlingen for god ro og orden. P~ bestyrelsens vegne: Dirigent: Side 6 af 7

7 EGENSEDYBET ~~"~~~:: E~~::~de~havn Ha:':'~::: ANDELSSELSKABET 55 31'7 N '5 E. Bestyrelsen har p~ bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen konstitueret sig som følger: Formand: Erik Hansen Kanefarten 43, Lumby 5270 Odense N. Næstformand: John Hansen Trøjborggyden Otterup Kasserer: Ole Astrup Bogøvej Otterup Sekretær: Peder Henriksen Østparken odense Sø Bøjeudvalg : Paul Bengtson Bellisvænget Otterup Havnemester: Leif Bo Christensen Bogøvej Otterup Sejlklubbens repræsentant: Claus B. Jespersen Filipavænget Odense N. Side 7 af 7

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 4. Budget 2014 5. Valg til bestyrelsen: a. Peter Boie Jensen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere