Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele"

Transkript

1 Til Bestyrelsen Dette dokument er en tilrettet, offentlig udgave af dok. 2894/ januar 2010 JKE-CHJ/DGR Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/3646 1/11

2 Indholdsfortegnelse 1. Indstilling Tidsplan Myndighedsgodkendelser Baggrund for projektet Beskrivelse af projektet Investeringsanalyse Rentabilitetsberegning Sammenhæng med Skagerrak 4- beslutningen Rentabilitetsberegning Business Case for opgradering Tarifpåvirkning Risiko- og følsomhedsanalyse Referenceliste... 9 Bilag 1 Anlægsbudget Bilag 2 Overordnet tidsplan Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/3646 2/11

3 1. Indstilling Det indstilles til bestyrelsen, at Energinet.dk opgraderer den eksisterende 400 kv-luftledning Kassø-Tjele fra den nuværende etsystemsledning til en tosystemsledning. Opgraderingen vil forøge kapaciteten fra ca MW til 2 x MW. Det indstilles, at Energinet.dk realiserer projektet inden for følgende økonomiske rammer: Hovedforslaget i VVM-redegørelsen realiseres. Budgettet til denne løsning udgør mio. kr. i faste 2010-priser. Energinet.dk kan indgå aftaler om kabelløsninger i yderligere tre miljømæssige fokusområder. Dette vil medføre, at budgettet vil stige op til mio. kr. i faste 2010-priser. Under de givne forudsætninger vil en gennemførelse af hovedforslaget medføre en samfundsøkonomisk gevinst på 1,7 mia. kr. Ved kabellægning i yderligere tre miljømæssige fokusområder vil den samfundsøkonomiske gevinst være 1,3 mia. kr. Begrundelsen for opgradering af ledningen til en tosystemsledning er, at tosystemsledningen er nødvendig for at kunne indpasse den øgede mængde af vedvarende energi i el-nettet, der følger af den fremtidige vindkraftudbygning tosystemsledningen er en forudsætning for et fremtidigt velfungerende elmarked uden væsentlige flaskehalse, idet der ellers vil blive behov for ofte at nedregulere eller stoppe vindmøller tosystemsledningen er en forudsætning for den fremtidige kabellægning i 400 kv-nettet i vest-danmark, idet et stærkt og robust 400 kv-net er nødvendigt som udgangspunkt for kabellægningen tosystemsledningen er en grundlæggende forudsætning i Kabelhandlingsplanen for kv-nettet etablering af tosystemsledningen medfører en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 1,3 mia. kr. og 1,7 mia. kr. Hovedforslaget i VVM-redegørelsen tosystemsledningen ca. 177 km vil blive monteret på designmaster af typen "Eagle mast i to etager". Ledningen krydser fire miljømæssige fokusområder, hvor kabellægning kan komme på tale. Efter første offentlighedsfase har det vist sig, at det ikke vil være muligt at føre en luftledning over eller forbi det miljømæssige fokusområde ved Bølling Sø. Derfor er kabellægning af denne strækning på 2,9 km indeholdt i hovedforslaget. Afhængig af udfaldet af anden offentlighedsfase kan det komme på tale, at ledningen i alle fire miljømæssige fokusområder skal helt eller delvist kabellægges i alt ca. 21 km. De samlede omkostninger til opgraderingen vil herved udgøre mio. kr. i faste 2010-priser. Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/3646 3/11

4 1.1 Tidsplan Opgraderingen af Kassø-Tjele vil foregå i tre etaper med forventet afslutning senest 4½ år efter, at alle myndighedsgodkendelser foreligger. Såfremt alle nødvendige tilladelser foreligger pr. 1. oktober 2010 vil tidsplanen for idriftsættelse være: Første etape er ledningen fra Kassø til Revsing samt station Revsing (55 km, i 2012). Anden etape er ledningen fra Revsing til Askær (51 km, i 2013). Tredje etape er ledningen fra Askær til Tjele (68 km, i 2014). Nedtagning af den sidste strækning af eksisterende ledning forventes afsluttet i løbet af Myndighedsgodkendelser Opgraderingen af 400 kv-forbindelsen skal godkendes af klima- og energiministeren i henhold til lov om Energinet.dk ud fra de hensyn, der følger af lov om Energinet.dk om indpasning af vedvarende energi, velfungerende markeder mv. Sideløbende skal der indhentes tilladelse efter planloven. Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus udarbejder forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, som behandles i løbet af første halvdel af Det forventes, at Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus kan give en tilladelse efter planloven i september Baggrund for projektet Opgraderingen af Kassø-Tjele med plads til to ledningssystemer på master i nyt design er en specifik del af de nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet [1], som Folketingets partier bag energiaftalen af 21. februar 2008 blev enige om den 4. november Opgraderingen er en nødvendig forudsætning for den fremtidige vindkraftudbygning og er ligeledes en forudsætning i Kabelhandlingsplanen for kv-nettet. I de nye retningslinjer er det fremhævet, at projektet uden yderligere analyser kan igangsættes til idriftsættelse i Energinet.dk har udarbejdet denne Business Case for projektet som grundlag for klima- og energiministerens godkendelse af projektet. Baggrunden for de nye retningslinjer er Princip C i Elinfrastrukturrapporten [2], som Energinet.dk afleverede til ministeren i april I Elinfrastrukturrapporten er belyst forskellige alternativer til opgraderingen af Kassø-Tjele, herunder etablering af jævnstrømsforbindelser med jordkabler og lange 400 kv ACjordkabler. Alternativerne blev ikke fundet teknisk-økonomisk egnede. Denne Business Case belyser derfor kun de samfundsøkonomiske gevinster ved at opgradere Kassø-Tjele til to systemer på master i nyt design i forhold til den Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/3646 4/11

5 nødvendige reinvestering i den eksisterende etsystemsledning, som ellers skulle være foretaget. De nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet omfatter også en Kabelhandlingsplan for kv-nettet [3] og en Forskønnelsesplan for 400 kv-nettet [4], som energiforligsparterne tiltrådte den 17. april I Kabelhandlingsplanen er det en forudsætning, at Kassø-Tjele opgraderes til en tosystemsledning. Uden denne forudsætning ville omkostningerne til Kabelhandlingsplanen blive større, fordi transporten af effekt i større grad ville ske via 150 kv-nettet. Opgraderingen af Kassø-Tjele er vurderet at medføre "sparet overføringsevne i 150 kv-kabelnettet" til en nutidsværdi på 500 mio. kr. Selv om der investeres 500 mio. kr. mere i 150 kv-nettet, vil de interne flaskehalse i nettet ikke blive fjernet, hvormed målet vedrørende et velfungerende elmarked ikke opnås. Transmissionsnettet vil derfor ikke være robust over for de kommende udbygninger med havmølleparker, hvorfor det vil blive nødvendigt at lukke ned for mølleparker i perioder. De 500 mio. kr. ekstra til kabellægning af 150 kv-nettet svarer dermed kun til at bevare den i Kabelhandlingsplanen planlagte kapacitet i 150 kv-nettet. I Forskønnelsesplanen for 400 kv-nettet blev Kassø-Tjele udeladt, fordi det var en forudsætning, at Kassø-Tjele skulle opgraderes til to systemer, og at der under opgraderingen skulle anvendes de samme principper for forskønnelse, som er anvendt på den øvrige del af 400 kv-nettet. De tre principper for forskønnelse er: - Kabellægning over kortere strækninger ved byområder og naturområder af national interesse. - Udskiftning af master i nyt design. - Justering af tracé over kortere afstande. Alle tre principper er anvendt i hovedforslaget til den nye Kassø-Tjeleforbindelse. Der anvendes nye designmaster på hele strækningen. Tracéet justeres i de miljømæssige fokusområder. Der kabellægges på en kort strækning, hvor der er et naturområde af national interesse. Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/3646 5/11

6 3. Beskrivelse af projektet Den samlede pris til opgraderingen af Kassø-Tjele til to systemer udgør i hovedforslaget mio. kr. i faste 2010-priser, mens prisen ved kabellægning i alle miljømæssige fokusområder udgør mio. kr., som vist i Tabel 1. Fortroligt - derfor er tabellen udeladt Tabel 1 Anlægsbudget for hovedforslaget. Anlægsbudgettet i løbende priser beløber sig til i alt mio. kr. for hovedforslaget og mio. kr. ved kabellægning i alle fire miljømæssige fokusområder. Anlægsbudgettet er som følge af, at projektet realiseres efter de nye retningslinjer, samt at Energinet.dk ønsker at realisere et tidssvarende projekt, større end tidligere forventet. De væsentligste elementer i forhold til en traditionel løsning er forskønnelse med designmaster og kabellægning: Fortroligt - derfor er tabellen udeladt Tabel 2 Opgørelse af meromkostninger primært på grund af forskønnelsesaspekter ved opgradering af Kassø-Tjele. Afhængig af udfaldet af anden offentlighedsfase kan det, som tidligere omtalt, komme på tale, at alle fire miljømæssige fokusområder skal kabellægges i alt ca. 21 km. De samlede omkostninger til opgraderingen vil herved udgøre mio. kr. i faste priser altså ca. 400 mio. kr. mere end til hovedforslaget. Figur 1 Oversigtskort over Kassø-Tjele 400 kv-linjeføring og placering af de miljømæssige fokusområder med alternativer. Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/3646 6/11

7 4. Investeringsanalyse 4.1 Rentabilitetsberegning Sammenhæng med Skagerrak 4- beslutningen I den tidligere Business Case for etablering af Skagerrak 4-forbindelsen og udbygning af forbindelsen mod Tyskland [5] blev det indirekte forudsat, at Kassø- Tjele opgraderes til en tosystemsledning, idet man i Business Casen for Skagerrak 4 så bort fra interne flaskehalse og nettab m.v. Resultatet viste en samfundsøkonomisk gevinst på 2,5 mia. kr. i 2008-priser, eksklusive omkostninger til interne netforstærkninger, hvoraf 60 pct. skulle finansieres af denne gevinst og resten 40 pct. skulle finansieres af vindkraftudbygningen. Så hvis omkostningerne til opgraderingen af Kassø-Tjele til en tosystemsledning i priser er mindre end 4,1 mia. kr. (2,5 mia. kr. divideret med 60 pct.), vil gevinsten fortsat være positiv hvilket er tilfældet. 4.2 Rentabilitetsberegning Business Case for opgradering Ses opgradering af ledningen til en tosystemsledning i sammenhæng med udbygningen af udlandsforbindelserne, viser ovenstående afsnit, at det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er en god investering. I dette afsnit vurderes, om den indstillede opgradering udelukkende set fra en samfundsøkonomisk synsvinkel er den mest optimale løsning. Det undersøges derfor, om det ville være billigere blot at renovere og levetidsforlænge den eksisterende ledning og efterfølgende foretage modkøb for at kompensere for flaskehalse i nettet. I nærværende Business Case er det de samfundsøkonomiske gevinster ved minimering af interne flaskehalse og nettab, der udgør det primære grundlag i vurderingen af, om det kan betale sig at opgradere Kassø-Tjele til to ledningssystemer. Til at beregne omkostningerne ved interne flaskehalse og nettab er Energinet.dk's nyudviklede værktøj SivaelNet blevet anvendt. SivaelNet er en overbygning af Sivael-værktøjet, som time for time kan beregne den markedsmæssige optimale produktionsfordeling og tilhørende omkostning under hensyntagen til begrænsninger i nettet helt på samme måde som driften af nettet håndteres i praksis. I beregningerne er der anvendt de samme forudsætninger som i Kabelhandlingsplanen for kv-nettet. Forudsætningerne omfatter 2025: - Fremskrivninger af elforbrug, inklusive forbruget til varmepumper, elkedler og elbiler. - Stationsprognoser pr. station elforbrug, vindkraft og decentral kraftvarme. - Forudsætninger for central produktion. - Forudsætninger for havmølleparker. - Forudsætninger for samarbejds-/udlandsforbindelser. Forudsætningerne er beskrevet i bilagsrapporten til Kabelhandlingsplanen [6]. I årene efter 2025 er der i beregningerne antaget de samme forudsætninger som i Idet der efter 2025 kan forventes både at blive bygget flere vindmøller og flere udlandsforbindelser, vil de samfundsøkonomiske gevinster ved opgraderingen af Kassø-Tjele være større i praksis end beregnet i denne Business Case. Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/3646 7/11

8 De mest betydende forudsætninger vedrørende beregning af de samfundsøkonomiske gevinster ved opgraderingen af Kassø-Tjele er etableringen af Skagerrak 4 (±700 MW i 2014), opgradering af kapaciteten til Tyskland (fra / MW i 2012 til ±2.500 MW i 2018), etableringen af COBRA-forbindelsen (±600 MW i 2016), vindkraftudbygningen (fra MW i 2009 til MW i 2025 i Vestdanmark) og implementeringen af kv Kabelhandlingsplanen. I Tabel 3 er sammenstillet de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved at opgradere Kassø-Tjele til to systemer i forhold til den nødvendige reinvestering i den eksisterende etsystemsledning og under hensyntagen til de anvendte forudsætninger. De samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger er tilbagediskonteret til 2010 ud fra en kalkulationsrente på 5 pct. (realrente) og en nettoafgiftsfaktor 1 på 1,17. Man kan derfor ikke direkte sammenstille de faste 2010-priser med de samfundsøkonomiske priser. Investeringsperioden er sat til 50 år, selv om levetiden for den opgraderede Kassø-Tjele er designet til 80 år. Opgørelsen er i henhold til de gældende principper for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Fortroligt - derfor er tabellen udeladt Tabel 3 De samlede kvantificerbare gevinster og omkostninger, opgjort som nutidsværdier. Det samlede investeringsresultat i Tabel 3 viser en positiv nutidsværdi ved både hovedforslaget ( mio. kr.), og hvis der bliver kabellagt i alle fire miljømæssige fokusområder ( mio. kr.). Som vist kan alene de sparede omkostninger til modkøb og renovering af eksisterende ledning ( mio. kr.) finansiere de samlede omkostninger. 4.3 Tarifpåvirkning Investeringen i henhold til hovedforslaget vil medføre en stigning af nettariffen på 0,3 øre/kwh (prisniveau 2010) fra Herefter vil tarifstigningen falde i takt med afskrivningen. Kabellægges alle fire miljømæssige fokusområder, vil tarifstigningen være 0,4 øre/kwh. Til sammenligning ligger den for 2010 udmeldte fælles danske nettarif på 3,6 øre/kwh. Der er her forudsat en fælles nettarif for hele landet. 5. Risiko- og følsomhedsanalyse Med en kalkulationsrente på 3 pct. og en investeringsperiode på 50 år vil nutidsværdien af investeringsresultatet udgøre henholdsvis mio. kr. i forhold til hovedforslaget og mio. kr., hvis der bliver kabellagt i alle fire miljømæssige fokusområder. Med en kalkulationsrente på 6 pct. og en investeringsperiode på 30 år vil nutidsværdien af investeringsresultatet udgøre henholdsvis +716 mio. kr. i forhold 1 Ved at bruge af nettoafgiftsfaktoren opnås det, at alle kronebeløb opgøres i samme prisniveau, nemlig forbrugerpriser, som direkte angiver værdien for borgerne. Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/3646 8/11

9 til hovedforslaget og +313 mio. kr., hvis der bliver kabellagt i alle fire miljømæssige fokusområder. Det ses, at projektet er robust over for ændringer i realrente og investeringshorisont. Fortroligt - derfor er afsnittet udeladt 6. Referenceliste [1] Retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet, oktober Energistyrelsen. [2] Elinfrastrukturrapporten. Dok /08. [3] Kabelhandlingsplan kv marts Dok. 8570/09. [4] Forskønnelse af 400 kv-nettet. Dok /09. [5] Overblik Opgradering af Skagerrakforbindelsen og forbindelsen mellem Jylland og Tyskland. Dok /08. [6] Bilagsrapport til Kabelhandlingsplan kv. Dok. 7215/09. [7] Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, maj Energistyrelsen. [8] Kvantificering af Energinet.dk's scenarier. Dok /09. [9] Scenarierapport, fase 1, februar [10] Danmarks Energifremskrivning frem til 2030, april Energistyrelsen. [11] Baggrundsnotat til Business Case for opgradering af 400 kv-forbindelsen Kassø-Tjele. Dok /09. Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/3646 9/11

10 Bilag 1 Anlægsbudget Fortroligt - derfor er indhold i bilaget udeladt Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/ /11

11 Bilag 2 Overordnet tidsplan Myndighedsbehandling 1. offentlighedsfase 2. offentlighedsfase Tilladelse, planloven Tilladelse, klima- og energiministeren Evt. dispensationer ( 3-områder mm.) Saneringsaftaler med netselskaber Lodsejerforhandlinger Projektering Designmast Kassø-Revsing Revsing-Askær Askær-Tjele Station Revsing Station KAS, ASR, TJE Kabelovergangsstationer Anlægsarbejde Station Revsing Station Kassø Station Askær Station Tjele Kabelovergangsstationer Kassø-Revsing Revsing-Askær Askær-Tjele Nedtagning af eksisterende ledning J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Dok. 6431/10 (offentlig udgave af dok. 2894/10), Sag 10/ /11

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen

Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov. 1. Baggrund. 1.1 Politisk Energiforlig. 1.2 El-infrastrukturredegørelsen Ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele, baggrund og behov 2. juni 2009 CHJ/CHJ 1. Baggrund 1.1 Politisk Energiforlig I februar 2008 blev der indgået et bredt politisk forlig vedrørende energipolitikken

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 55 Offentligt N O T AT 19. oktober 2015 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse til Han Herred-Thy-Struer kabellægning Energi-, Forsynings-

Læs mere

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt.

Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Kassø-Tjele: Fakta og baggrund 2. offentlighedsfase: 24. marts 2010-31. maj 2010. Den nye Kassø-Tjele ledning skal løbe parallelt med den gamle, 40 meter forskudt. Den gamle 172 km lange ledning bliver

Læs mere

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau?

Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? N O T AT 18. januar 2012 J.nr. 3401/1001-3799 Ref. AHK Kabellægning af eltransmissionsnettet udsættelse eller lavere ambitionsniveau? I forhandlingerne om finansieringsbehovet i regeringens energiudspil

Læs mere

Elinfrastrukturredegørelsen

Elinfrastrukturredegørelsen Elinfrastrukturredegørelsen En teknisk redegørelse om principper for den fremtidige udbygning og kabellægning i det overordnede elnet i Danmark Offentliggørelse 3. april 2008 1 Hovedkonklusion Udbygningen

Læs mere

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR

OFFENTLIG VERSION. Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området. Indholdsfortegnelse. 12. august 2013 JSA/DGR OFFENTLIG VERSION Business Case 150 kv-kabellægning og stationsudbygning i Thy-Mors-Salling området 12. august 2013 JSA/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger...

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 188 Offentligt N O T AT 13. februar 2015 Ref. LWE/AHK J.nr: 2014/2049-0010 Center for Forsyning Indstilling om godkendelse af omlægning af

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet

Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Offentlighedens inddragelse i VVM-sager. Erfaringer fra Kassø- Tjele 400 kv-projektet Christian Jensen Projektleder, Energinet.dk 1 Projektet Anlægge en ca. 175 km lang 400 kv luftledning op igennem Jylland

Læs mere

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø

Anmeldelse af VVM for forskønnelsesprojekt ved Årslev Engsø Til. Århus Kommune - post@aarhus.dk Kopi til: Miljøcenter Århus - Sune Ribergaard Henriksen, surhe@aar.mim.dk Århus Kommune - Henning Hermansen, he@aarhus.dk Århus Kommune - Ole Skou Rasmussen, osr@aarhus.dk

Læs mere

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen

Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne og principper for den fremtidige udbygning af elinfrastrukturen December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Retningslinjer for kabellægning

Læs mere

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen

Kabelhandlingsplan 2013. Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Uddrag fra Netudviklingsplan 2013 vedrørende 132/150 kv-kabellægningen Kabelhandlingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia

Læs mere

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS

Projekt HR3. Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark OFFENTLIG UDGAVE. 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Projekt HR3 Business Case for nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark 27. februar 2013 SDM/SDA-NGS Dok. 38530/13, Sag 12/899 1/15 Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 3 2. Resumé... 3 3. Baggrund og

Læs mere

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/

Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/ Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 105 Offentligt Notat 12. december 2014 J.nr. 2014/2049-0001 Side 1/6 Indstilling om tilladelse til etablering af ilandføringsanlæg for havmølleparken

Læs mere

Energinet dk søger om at opgradere forbindelse på 400 kv fra Kassø til Tjele i Jylland. Ansøgningen omfatter:

Energinet dk søger om at opgradere forbindelse på 400 kv fra Kassø til Tjele i Jylland. Ansøgningen omfatter: MINISTRY OF CLIMATE AND ENERGY Energinet dk Tonne Kjaersvej 65 7000 Fredericia Tilladelse til opgradering af Kassø-Tjele 400 kv-forbindelse Ministtrtn Klima- og Energiministeriet har med brev af 15. februar

Læs mere

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling...

OFFENTLIG UDGAVE. Business case kv-kabelhandlingsplan Indholdsfortegnelse. 30. juni 2014 JKE/DGR. 1. Indstilling... OFFENTLIG UDGAVE Business case 132-150 kv-kabelhandlingsplan 2014-2018 30. juni 2014 JKE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 2 3. Formål... 3 4. Beskrivelse af løsninger... 3 4.1

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet?

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Vindmølleindustrien 23 maj 2007 Peter Jørgensen Planlægningsdirektør Energinetdk s rolle Hvad betyder + 3000 MW

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken. Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen

Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken. Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen Efterprøvning af business case for Viking Link-projektpakken Teknisk gennemgang 9. november 2017 Sigurd Lauge Pedersen Side 1 Forløb Ansøgning 22. december 2015 inkl. business case. Foreløbige alternative

Læs mere

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

VIKING LINK, VESTKYSTFORBINDELSE OG ENDRUP-IDOMLUND

VIKING LINK, VESTKYSTFORBINDELSE OG ENDRUP-IDOMLUND Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2017-18 EFK Alm.del Bilag 38 Offentligt VIKING LINK, VESTKYSTFORBINDELSE OG ENDRUP-IDOMLUND Teknisk gennemgang d. 9. november 2017 Energinet - Bjarne Brendstrup og

Læs mere

VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele. Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009

VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele. Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009 VVM for ny 400 kilovolt højspændingsledning Kassø-Tjele Indkaldelse af ideer og forslag Juni 2009 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Udbygning af eltransmissionsnettet

Udbygning af eltransmissionsnettet Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 187 Offentligt Udbygning af eltransmissionsnettet - og kabel/luftledningsproblematikken ved nye 400 kv transmissionsanlæg Energipolitisk udvalg den 12. april

Læs mere

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Hvad koster det? De ilandføringsinstallationer, som ENDK er ansvarlige for, er budgetteret til 1.534 mio. kr. i 2013-priser. Ilandføringsinstallationerne inkluderer

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

OFFENTLIG UDGAVE. BC - Opgradering af kapaciteten på den jysk-tyske grænse. Bestyrelsen. 14. januar 2015 KML-MHJ/LIL. Indholdsfortegnelse

OFFENTLIG UDGAVE. BC - Opgradering af kapaciteten på den jysk-tyske grænse. Bestyrelsen. 14. januar 2015 KML-MHJ/LIL. Indholdsfortegnelse Til Bestyrelsen OFFENTLIG UDGAVE BC - Opgradering af kapaciteten på den jysk-tyske grænse ((Østkystforbindelsen) Indholdsfortegnelse 14. januar 2015 KML-MHJ/LIL 1. Indstilling... 2 2. Resumé... 2 3. Baggrund

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16

Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark. Offentlig udgave. 7. maj 2009 WWI/JCH. Dok. 40178/10 v1 1/16 Business Case for nettilslutning af Anholt havmøllepark Offentlig udgave 7. maj 2009 WWI/JCH Dok. 40178/10 v1 1/16 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og indstilling... 3 1.1 Resumé... 3 1.2 Indstilling... 4

Læs mere

Anlægsrapport 2011/12

Anlægsrapport 2011/12 Anlægsrapport 2011/12 For el- og gastransmission i Danmark Rammer og perspektiver for udvikling af el- og gastransmission Energinet.dk Anlægsrapport 2011/12 for el- og gastransmission i Danmark Rammer

Læs mere

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter

Lidt om Energinet.dk. V/ Sektionschef Marian Kaagh. 13. Juni 2013 Temadag for vindmølleinteressenter Lidt om Energinet.dk V/ Sektionschef Marian Kaagh 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energi- og bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Ejer

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 5 Mennesker, sundhed og samfund

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 5 Mennesker, sundhed og samfund VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 5 Mennesker, sundhed og samfund Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Offentlig udgave til udlevering

Offentlig udgave til udlevering Offentlig udgave til udlevering Til Bestyrelsen Business case COBRAcable mellem Holland og Danmark 31. oktober 2013 MHJ-MIC-AGA/DGR Indhold 1. Indstilling... 2 2. Resumé... 2 3. Baggrund og formål... 3

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. VVM-redegørelse vedrørende Anholt Havmøllepark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Dato: Helle Carlsen - DAHL J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og har

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland

Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Transmissionsforbindelse mellem Danmark og Holland Dagsorden Velkommen Hartvig Jensen, Endrup Lokalråd PoulJacob Vilhelmsen, Energinet.dk Rammer Hvem er Energinet.dk? COBRAcable projektet PoulJacob Vilhelmsen,

Læs mere

ORIENTERING OM BUSINESS CASE FOR VESTKYSTFORBINDELSEN OG VIKING LINK

ORIENTERING OM BUSINESS CASE FOR VESTKYSTFORBINDELSEN OG VIKING LINK Orientering om business case for Vestkystforbindelsen og Viking Link 1/26 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia +45 70 10 22 4444 info@energinet CVR nr. 28 98 06 71 Dato: 8. november 2017 ORIENTERING

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Februar 2016 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2015 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2015 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2015 -

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres Markedssimulatoren Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 71 personer

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Rapport fra Biogas Taskforce Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med

Læs mere

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY

Høring af Analyseforudsætninger 2016. 1. Indledning. Markedets aktører m.fl. 8. april 2016 KNY/KNY Til Markedets aktører m.fl. Høring af Analyseforudsætninger 2016 8. april 2016 KNY/KNY 1. Indledning Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, det centrale sæt af antagelser

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget

Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Energipolitiske Udvalg og Miljø- og Planlægningsudvalget Besvarelse af spørgsmål vedrørende luftledninger og kabler i transmissionsnettet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Analyseforudsætninger

Analyseforudsætninger Analyseforudsætninger Dekomponering og planlægningsbalancer Rikke Bille Gaardestrup, Netplanlægning Loui Algren, Forskning og Udvikling Klassificering: 1 Program Indledning Lidt om netplanlægning og netanalyser

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/

Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed. i 2020, 2025, 2035 og Overordnet. Energistyrelsen. 27. november 2013 APJ/ Til Energistyrelsen Beregninger til Energistyrelsen om intakt forsyningssikkerhed (effekttilstrækkelighed) ifølge FSImodellen i 2020, 2025, 2035 og 2050 27. november 2013 APJ/ Dette notat beskriver i korthed

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Net temadag Fremtidens elsystemer Bjarne Brendstrup, Energinet.dk Vejen mod 100 pct. vedvarende energi i 2050 Mål om 100 pct. vedvarende energi i 2050 kan

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg AffaldVarme Aarhus Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg Fase 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere